Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun"

Transkript

1 Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år

2 Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun... 1 Följande fyra analystillfällen gäller för läsåret 2013/2014:... 1 Processen under året:... 1 Vart ska vi?... 1 Hur gör vi?... 2 Hur blev det?... 2 Dokumentation... 2 Sammanfattande analys av läsåret Förskola... 3 Normer och värden... 3 Utveckling och lärande... 3 Inflytande och delaktighet... 3 Plan för läsåret Förskoleklass, Fritidshem och åk Normer och värden... 4 Utveckling, kunskaper och lärande... 4 Inflytande och delaktighet... 5 Plan för läsåret Årskurs Normer och värden... 7 Inflytande och delaktighet... 7 Utveckling, kunskaper och lärande... 8 Planering för läsåret SKOLBILD FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN JÄMFÖRT MED RIKET SKOLBILD 2014 Regnbågsskolan SKOLBILD 2014 Gullstensskolan yngre SKOLBILD 2014 Gullstensskolan åk

3 Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Under 2013 genomfördes en skolinspektion i Gullspångs kommun där man bland annat granskade det systematiska kvalitetsarbetet. Under året arbetade sedan verksamheten med att ta fram en ny plan för detta arbete som berör all utbildningsverksamhet i kommunen (förskola, grundskola och vuxenutbildning) Följande fyra analystillfällen gäller för läsåret 2013/2014: 1. Normer och värden, oktober Utveckling, kunskaper och lärande, januari Inflytande och delaktighet, mars Utveckling, kunskaper och lärande, juni Processen under året: Vart ska vi? Riktningen på utvecklingsarbetet styr de nationella målen. Barn- och utbildningsutskottet och kommunstyrelsen tar del av slutsatserna av analysen och använder denna kunskap när nya mål för verksamheten sätts. Efter det övergripande arbetet identifierar skolchefen i samarbete med 1

4 rektorer och förskolechef områden som bör utvecklas och planeras in i den egna verksamhetens utvecklingsarbete för att förbättra verksamhetens kvalitet och resultat. Hur gör vi? Kommunstyrelsen kan med analyserna som underlag påverka utvecklingsarbetet genom att styra med fördelning av ekonomiska ramar så de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna förändras. Genom detta skapas möjligheter för verksamheterna att åstadkomma en högre måluppfyllelse. Förskolechef och rektorer kan tillsammans med skolchefen utforma utvecklingsinsatser som stödjer utvecklingen för samtliga eller enskilda enheter. Utvecklingsarbetet ska liksom utbildningen vila på vetenskaplig grund. Goda exempel och bra resultat ska tillsammans undersökas och erfarenheter generaliseras för att kunna spridas vidare i organisationen. Hur blev det? Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att återkomma till samma rubriker årligen och på det viset skapas en bra grund för att utvärdera att förändrade prioriteringar och arbetssätt ger ökad effekt. Dokumentation Efter varje analystillfälle upprättas en rapport som rapporteras till barn- och utbildningsutskottet och kommunstyrelsen. De fyra årliga rapporterna utgör tillsammans dokumentationen av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete där planering, uppföljning och utveckling av verksamheten framgår. 2

5 Sammanfattande analys av läsåret Förskola Normer och värden Förskolorna i Gullspångs kommun har under året arbetat med värdegrundsfrågor, bland annat med hjälp av värdegrundsmaterialet, Kungaskogen. I detta arbete ingår bemötande, sånger, sagor och gestaltande med målsättningen att skapa en gemensam barnsyn och ökad trygghet för barn och föräldrar. Utveckling och lärande Inom utveckling och lärande arbetar förskolorna med värdegrundsarbete, matematik, språklig medvetenhet, teknik och att inkludera barn med annat modersmål än svenska snabbare och smidigare i verksamheten. Ett extra fokus har varit flerspråkighet och teknik. Inflytande och delaktighet Personalen inom förskolan arbetar för att vara lyhörda och inspirerande för att skapa engagemang och nyfikenhet hos barnen. Barnen visar tydligt att de tycker det är roligt att vara delaktiga och att delaktighet skapar ett ökat engagemang hos dem. Plan för läsåret Utbildning för förskolepersonal när det gäller Ipad som verktyg i barns lärande. Utveckla arbetet när det gäller flera språk i förskolan genom fokusområdet språklig medvetenhet. Därigenom ges möjlighet att följa den röda tråden genom alla skolformer. En målsättningstrappa ska konstrueras som visualiserar förskolans målsättningar på ett stegrande sätt. Värdegrundsarbetet ska utvecklas genom att arbetet med ICDP aktiveras. Brist på lokaler begränsar verksamhetsutvecklingen liksom stora barngrupper. En förstudie pågår för att se över skolan/förskolans lokaler. 3

6 Förskoleklass, Fritidshem och åk 1-6 Normer och värden I åk 1-3 har en trivselenkät genomförts och utifrån resultaten på enkäten har sedan åtgärder vidtagits. Det gäller bland annat områden på skolan som upplevs som mindre trygga av eleverna. På klassråd har begreppet trygghet diskuterats. Eleverna har arbetat med uppgifter utifrån FN:s barnkonvention och med mänskliga rättigheter. Målsättningen var att få barnen att försöka sätta sig in i en annan människas situation. Trygghetsteamens arbete under året har fungerat bra. De har klara riktlinjer och alla på skolan vet hur man ska agera om någon utsätts för kränkningar. I åk 4-6 på Regnbågsskolan har ett arbete pågått under året där man arbetat med attityder, samarbete och bemötande. Målet var att eleverna ska kunna se skillnad mellan fakta, värderingar och åsikter. Ännu en målsättning var att skapa förståelse för olikheter och skapa arbetsro i klassrummen. På Gullstensskolan F-6 finns ett stort behov av grupprum för att kunna dela upp eleverna och på så sätt skapa möjlighet för ökad individualisering och skapa arbetsro i stora klasser/grupper. Pedagogerna upplever att de lever värdegrunden och försöker ta tag i konflikter och reda ut dessa snarast möjligt. Alla verksamheter har arbetat fram likabehandlingsplaner för respektive verksamhet. Även trivsel och ordningsregler är framtagna. Värdegrunden är en stående punkt på såväl klassråd, elevråd som arbetslagskonferens. Likabehandlingsarbetet har fungerat väl under året. Kränkningar anmäls regelbundet till huvudmannen. Skolan har tagit fram en plan för hur man ska arbeta för att minska elevernas frånvaro och kunna sätta in åtgärder i ett tidigt skede. Regelbunden uppföljning ska ske under läsåret. Utveckling, kunskaper och lärande Sambedömning är ett viktigt verktyg i alla årskurser, framförallt när det gäller nationella prov, LPP:er, kamratbedömning, samt att kunna ge och ta kritik. Skolan behöver arbeta vidare med bedömning av förmågor i LGR 11. Eleverna behöver i takt med stigande ålder ta ett ökat ansvar för sina studier och sina läxor. I båda dessa frågor har skolan ett ansvar. Pedagogerna har under året diskuterat hur man går tillväga för att ställa tydligare krav. Studiestugan som erbjuds när det gäller läxor är en frivillig verksamhet. Hur får man de elever som behöver denna hjälp mest, att verkligen gå dit? 4

7 Vid stadieövergångar, framförallt mellan åk 6 och åk 7 behövs en ökad samverkan för att underlätta för eleverna. Idag visar resultaten att elevernas betyg faller från åk 6 till åk 7 vilket behöver undersökas vidare. I åk F-3 behöver eleverna mer tid och träning i att diskutera, kritiskt tänkande och självständigt formulera egna ståndpunkter, under rubriken Kunskaper i LGR 11 Pedagogiska planeringar har genomförts och stämts av mot läroplanen. Pedagogerna har arbetat för att göra eleverna medvetna om innehållet och skapa en överblick över arbetsområdet. Arbetet med Learning study har gett ökade möjligheter att diskutera undervisningen och dess innehåll. När det gäller arbetet med betyg och bedömning har skolorna arbetat mycket med LPP:er där eleverna tränas i att ta och ge kritik om sina arbeten. Här kan arbetet med kamratbedömning utvecklas vidare. Matriser har använts i arbetet för att synliggöra lärprocesser för eleverna. Matriser är ett viktigt verktyg för både lärare och elever. Inflytande och delaktighet I åk F-6 har man arbetat med att få eleverna mer delaktiga genom att försöka tydliggöra vilka kunskapskrav som ställs inom respektive område. Detta arbeta kan utvecklas ytterligare. Det har också visat sig att det är viktigt att förtydliga för eleverna att de varit med och påverkat undervisningen och dess innehåll. Det är inte självklart att eleverna förstår att det de sagt under en lektion kan komma att påverka kommande arbetsområden. Här har pedagogen en viktig uppgift. Inflytande har ofta en motivationshöjande effekt och det är viktigt att eleverna känner att de kan vara med och påverka sin utbildning. Eleverna får berätta hur de jobbar bäst, vad de tycker om att göra samt hur de vill utforma arbetet. Enligt de genomförda SKL:enkäterna har en stor förbättring skett de senaste åren när det gäller rubriken Lärare tar hänsyn till elevernas åsikter vilket är glädjande. I de pedagogiska planeringarna kan eleverna vara med och påverka hur och på vilket sätt de visar sina kunskaper. När pedagogerna ger återkoppling får också eleverna en chans att läsa och kommentera. Klassråd genomförs regelbundet. Vanligt är att lyfta ärenden som rör trivsel och praktiska frågor. Eleverna är delaktiga i den framåtsyftande planeringen under utvecklingssamtalet och möjlighet ges att arbeta med, reflektera över och utvärdera sin framåtsyftande plan. När det gäller elevrådets arbete så är det viktigt att det som beslutas och som går att verkställa verkligen genomförs. Fritidshemmen arbetar för att eleverna ska vara delaktiga i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet. Verktyg för detta är bland annat: fritidsråd, storsamling, enskilda samtal och en regelbunden trivselenkät. 5

8 Plan för läsåret Arbeta för att göra övergången mellan åk 6 och 7 smidigare för eleverna och för att minska skillnader i bedömning av kunskaper mellan de båda årskurserna. Tydliggöra kunskapskraven för eleverna och arbeta för ett ökat eget ansvar för studierna i takt med stigande ålder. Utveckla arbetet med formativ bedömning, kamratbedömning och sambedömning mellan skolenheter. Pedagogiska diskussioner om IUP bör hållas för att skapa en samsyn. Arbeta med materialet En läsande klass för att öka läsförståelse och språklig medvetenhet hos eleverna. Arbeta för en ökad måluppfyllelse i alla ämnen genom olika typer av läsfrämjande åtgärder. Ge modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i fler språk. Fritidshemmen ska arbeta för att skapa fler gemensamma aktiviteter i syfte att stärka gemenskapen. Pedagogerna ska styra upp den fria leken och samtidigt arbeta för att öka elevernas delaktighet i verksamheten. Försöka fånga upp det eleverna arbetar med under skoltid och arbeta vidare med det på fritidshemmet. 6

9 Årskurs 7-9 Normer och värden En ny utformning av likabehandlingsplanen har inneburit att enheten uppnått målen för likabehandlingsarbetet i högre utsträckning än under tidigare läsår. Att noggrant tidsätta insatser under läsåret har gjort att man med jämna mellanrum tagit upp t.ex. diskrimineringsgrunderna. Under läsåret har skolan också haft ett extra fokus på vad som händer på nätet. Personal och elever har fått utbildning och möjlighet att diskutera frågan. Alla klasser har haft hemklassrum för att öka tryggheten och varje morgon har eleverna träffat sina klassföreståndare för att gå igenom dagen och veckan, så att eventuella förändringar blir kända för eleverna. En viktig del av klasstiden är att implementera likabehandlingsplanen. En skolvärd har funnits tillgänglig för elever under skoldagen vilket skapat trygghet för eleverna. Lärarnas bussvakter och rastvakter har också fungerat bra enligt uppgjort schema. En checklista har använts av all personal innan en pedagogisk planering skrivits: Kan innehållet kopplas till likabehandlingsplanen? Hur kan jag utveckla mina elevers förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter kopplade till arbetsområdet? Inflytande och delaktighet När pedagogiska planeringar skrivs utgår personalen från en checklista som tar upp att eleverna ska ha inflytande på planeringen. Det är på detta sätt som eleverna kan lära sig att utöva sitt inflytande med stigande ålder och mognad. På skolan finns elevråd som sammanträder varannan vecka. I elevrådet finns representanter från alla klasser som tar med sig synpunkter och frågor från klassråd som de har varje vecka. Två representanter från elevrådet deltar också i ett matråd som träffar kökspersonalen två gånger per termin. 7

10 Utveckling, kunskaper och lärande Måluppfyllelsen är låg om man tittar på procentsatserna för hur många elever som inte klarat kunskapskraven i alla ämnen. Enheten har många nyanlända som har mycket svårt att nå kunskapskraven. Utöver detta har vi elever som befinner sig på behandlingshem i kommunen och dessa elever har utan undantag en skolhistoria bakom sig som gör att de inte klarar kunskapskrav efter ålder. Pojkar på skolan har en lägre måluppfyllelse än flickor. Till viss del kan detta förklaras med att vi har fler nyanlända pojkar och fler pojkar inskrivna på behandlingshem i kommunen. Flickor är mer motiverade till skolarbetet än vad pojkar är som nöjer sig med ett lägre betyg. De sjunkande elevtalen på gymnasieskolan har också inneburit att det finns få gymnasieprogram som kräver höga meritpoäng för intag. I den checklista som finns för lärarna inför skrivande av pedagogiska planeringar finns punkten elevinflytande med. I varje pedagogisk planering finns en utmanande uppgift som ska locka eleverna att sikta på de högsta betygen. I den pedagogiska planeringen finns också en beskrivning av de kunskapskrav eleverna förväntas nå. I klassrummet placerar lärare elever så att de ska ha en möjlighet att vara resurser i varandras lärande. I samtal i klassrummet är det av största vikt för många elever att kunna lyssna på klasskamraten för att öka lärandet. Skolan har haft läxhjälp under hela läsåret och många elever har tagit chansen att få hjälp av en lärare med läxorna. På skolan finns ett stort behov av stödundervisning. Huvudregeln är att stödet ska ges i ordinarie undervisningsgrupp med hjälp av anpassningar av innehåll eller i form av extra resurs i klassrummet. Ibland finns behov av att gå ifrån ordinarie undervisningsgrupp för att öva extra i grupp eller enskilt. Huvudregeln är att ingen elev ska vara avskild från alla lektioner i ett ämne under veckan. Stöd ges i alla ämnen men det finns en medveten satsning på engelska, svenska och matematik. Detta är ämnen som är nödvändiga för gymnasiestudier och måluppfyllelsen i dessa ämnen är låg. De senaste åren har antalet nyanlända elever med annat modersmål än svenska ökat. När eleverna lärt sig de första fraserna svenska och kan göra sig förstådda går de ut i klassundervisning i skolans praktisk-estetiska ämnen. Det tar ca ett till två år innan eleverna är färdiga för att gå till klassundervisning i teoretiska ämnen. De har en mycket lång väg till godkända betyg då deras skolbakgrund oftast är mycket olik svensk skola. Det ämne som elever med annat modersmål har svårast att klara av är engelska. Få av de elever vi tagit emot de senaste åren har läst engelska i hemlandet. Trots att 8

11 eleverna får undervisning i engelska redan i förberedelseklass är det mycket svårt för dem att nå kunskapskraven på några få år samtidigt som de ska lära sig svenska. Enligt SKL:s enkät som genomfördes i åk 8 upplever 47 % av eleverna inte studiero i skolan. Detta är en fråga som måste analyseras vidare. Vad är det som gör att eleverna inte känner studiero i större omfattning? Elevernas upplevelse skiljer sig från lärarnas. Lärarna anser att det råder studiero på skolan. Betygssättning och implementering av läroplanen måste fortsätta. I årskurs 9 har det satts A 45 gånger i alla ämnen, i årskurs 8 bara 13 gånger och i årskurs 7 endast 2 gånger. Det ska inte vara svårare att få ett A i betyg när man går i årskurs 7 än det är i årskurs 9. Visst kämpar eleverna mer i årskurs 9 för att få högsta betyg, men de rådande skillnaderna mellan årskurserna är för stora. Stor frånvaro är också en orsak till låg måluppfyllelse hos enstaka elever. Ledningsgruppen har utarbetat en handlingsplan för att tidigt kunna sätta in åtgärder för att minska risken för hög frånvaro. I flera ämnen upplever lärarpersonalen att stadieövergången mellan åk 6 och åk 7 är problematisk. Trots höga betyg i åk 6 har flera elever svårt att klara kunskapskraven i åk 7. Orsakerna till detta behöver undersökas vidare. De ämnen där eleverna har svårast att nå målen är matematik och engelska. Där behöver extra insatser sättas in under nästa läsår. Lässvaga elever har mycket svårt att få betyg i dessa ämnen vilket gör att även en satsning på läsning och språklig medvetenhet behöver övervägas. Försteläraren på enheten har under läsåret haft som huvuduppdrag att utveckla arbetet med läsning i alla ämnen. Planering för läsåret Ge modersmålsundervisning i fler språk. Ge elever med gedigna ämneskunskaper studiehandledning på modersmålet. Utöka stödundervisning i först och främst engelska och matematik. Läsprojekt, språklig medvetenhet. Undersöka frågan om elevernas upplevelse av brist på studiero närmare. Fortsätta arbetet med en likabehandlingsplan med tidsatta insatser. Ge lärarna förutsättningar för att kunna träffas stadieövergripande i fler ämnen än engelska och särskilt uppmärksamma stadieövergången från åk 6 till 7. Noggrant följa elever i åk 9 som saknar betyg i enstaka ämnen. Följa upp frånvaron på elevhälsoplaneringen vid fyra tillfällen per läsår. Fortsatta pedagogiska samtal om betyg och bedömning. 9

12 SKOLBILD FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN JÄMFÖRT MED RIKET (Mtrl från SIRIS-Skolverkets statistik) 10

13 11

14 12

15 SKOLBILD 2014 Regnbågsskolan Antal/procent Antal barn/elever Andel lärare med lärarexamen 100% 15-apr Andel behörig personal i förskoleklass 100% Förskoleklass 21 Årskurs 1 18 Årskurs 2 16 Årskurs 3 21 Andel elever som klarat kravnivån på alla Nationella Prov: Antal/ procent Årskurs 4 21 Svenska Eng Matematik Årskurs 5 20 Årskurs 3 18/72% 19/76% Årskurs 6 21 Årskurs 6 18/86% 20/95% 19/90% 138 SO 21/100% NO 21/100% Andel elever som uppnått kunskapskraven Antal/procent Årskurs 3 18/86% Årskurs 6 19/90% Antal/ procent Andel elever som uppger att de trivs i skolan (elevenkät) 127/99% Andel elever i åk 5-8 som upplever studiero i skolan (elevenkät (SKL)) 13/77% Ny utmärkelse Antal enheter som erhållit utmärkelsen Hållbar utveckling Utvärderat och reviderat årliga planen enligt Likabehandlingsplan Ja Antal klagomål som inkommit 0 13

16 SKOLBILD 2014 Gullstensskolan yngre Antal/procent Antal barn/elever Andel lärare med lärarexamen 100% 15-apr Andel behörig personal i förskoleklass 100% Förskoleklass 37 Årskurs 1 26 Årskurs 2 26 Andel elever som klarat kravnivån på alla Nationella Prov: Årskurs 3 38 Antal/ procent Årskurs 4 31 Svenska Eng Matematik Årskurs 5 34 Årskurs 3 20/54% 9/24% Årskurs 6 31 Årskurs 6 22/76% 21/72% 23/79% 223 No-Fy So-Ge 22/76% 23/79% Andel elever som uppnått kunskapskraven Antal/procent Årskurs 3 32/94% Årskurs 6 22/88% Antal/ procent Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan (elevenkät) 197/99% Andel elever i åk 5-8 som upplever studiero i skolan (elevenkät (SKL)) 23/80% Ny utmärkelse Antal enheter som erhållit utmärkelsen Hållbar utveckling Utvärderat och reviderat årliga planen enligt Likabehandlingsplan Ja Antal klagomål som inkommit 1 14

17 SKOLBILD 2014 Gullstensskolan åk 7-9 Antal/procent Andel lärare med lärarexamen 19/86% Andel elever som klarat kravnivån på Nationella Prov: Antal/ procent/ Ej genomfört något Svenska 48 st 80% 10% Antal elever Engelska 47 st 78% 15% Årskurs 7 42 Matematik 47 st 78% 8% Årskurs 8 65 Religion 45 st 75% 10% Årskurs 9 61 Kemi 44 st 63% 18% Andel elever som uppnått kunskapskraven Antal/pro cent Flickor Antal/procent Pojkar Totalt Årskurs 7 15/68% 11/52% 56% Årskurs 8 18/72% 25/72% 72% Årskurs 9 22/79% 20/59% 68% 63%

18 Antal/procent Flickor Antal/procent Pojkar Totalt Andel behöriga till gymnasiet med minst 8 ämnen 22/79 20/59 42/68 Andel behöriga till gymnasiet med minst 12 ämnen 22/79 20/59 42/68 Andel behöriga till gymnasiet med minst 8 ämnen % Antal/ procent Andel elever som uppger att de trivs i skolan (elevenkät åk 7-8) 83/91 Andel elever i åk 8 som upplever studiero i skolan (elevenkät (SKL)) 31/66 Antal enheter som erhållit utmärkelsen Hållbar utveckling 1 Utvärderat och reviderat årliga planen enligt Likabehandlingsplan Ja Antal klagomål som inkommit Yvonne Kjell Verksamhetschef Skola & Kultur 16

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Berghemskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 Namn på

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport (fsk) Ingela Nyberg,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete 1(10) Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Klostergårdsskolan Ansvarig: Marita Christoffersson 1 2(10) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Befästa arbetet med UNIKUM så att det

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet. Sara Knöfel, undervisningsråd

Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet. Sara Knöfel, undervisningsråd Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet Sara Knöfel, undervisningsråd BRUK som en del i det systematiska kvalitetsarbetet Systematiskt BRUK Kontinuerligt I olika faser Varför systematiskt

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Enhetsplan för Irstaskolan

Enhetsplan för Irstaskolan Dokumenttyp 1(11) Diarienr XXXXXXX Enhetsplan för Irstaskolan Antagen av Christina Brandel-Ericson september 2015 program policy handlingsplan riktlinje Dokumenttyp 2(11) Dokumenttyp 3(11) 1. Enhetsplanens

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer