KVALITETSRAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSRAPPORT 2014"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola

2

3 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN... 7 GÖTLUNDA SKOLA... 7 MEDÅKERS SKOLA... 7 NYBYHOLMSSKOLAN... 8 REKTORS SAMMANFATTNING... 8 KUNSKAPER 9 GÖTLUNDA... 9 MEDÅKERS SKOLA... 9 NYBYHOLMSSKOLAN REKTORS SAMMANFATTNING ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE 11 GÖTLUNDA SKOLA MEDÅKERS SKOLA NYBYHOLMSSKOLAN REKTORS SAMMANFATTNING HEM OCH SKOLA 12 GÖTLUNDA SKOLA MEDÅKERS SKOLA NYBYHOLMSSKOLAN REKTORS SAMMANFATTNING SKOLAN OCH OMVÄRLDEN 14 GÖTLUNDA SKOLA MEDÅKERS SKOLA

4 NYBYHOLMSSKOLAN REKTORS SAMMANFATTNING ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 15 GÖTLUNDA SKOLA MEDÅKERS SKOLA NYBYHOLMSSKOLAN REKTORS SAMMANFATTNING BETYG OCH BEDÖMNING 17 GÖTLUNDA SKOLA MEDÅKERS SKOLA NYBYHOLMSSKOLAN REKTORS SAMMANFATTNING STATISTIK 19 RESULTAT FRÅN ELEVENKÄTEN 19 4

5 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET I Arboga finns sju kommunala grundskolor och på en av skolorna, Gäddgårdsskolan, finns även grundsärskolan. Alla skolor utom en har tillhörande fritidshem. Det är med stolthet jag kan berätta att 90,7 % av eleverna som slutade åk 9 i år var behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Det är 3,8 procentenheter högre än genomsnittet i riket. Att känna trygghet är en central och viktig framgångsfaktor. Våra genomförda undersökningar visar att majoriteten av eleverna och vårdnadshavarna upplever skolan som trygg. Elevhälsan är organiserad i så kallade elevhälsoteam (EHT), som finns på varje skola och leds av skolans rektor. Det finns även ett centralt elevhälsoteam, Fyren, som leds av mig i egenskap av verksamhetschef för grund- och grundsärskolan. I Fyren ingår skolpsykolog, två specialpedagoger, två talpedagoger, skolornas tre kuratorer, samordnande skolsköterska samt en representant från Familjepedagogerna. Elevhälsoteamens uppdrag är både förebyggande och stödjande och ska bidra till en god lärandemiljö för alla elever. Det förebyggande arbetet har t ex varit studiecirklar gällande förhållningssätt och bemötande, förebyggande kuratorsamtal, rutiner för snabba insatser vid ökad frånvaro och att värdegrundsarbete ingår i schemat. Det stödjande insatserna kan ha handlat om enskilda elevärenden. Från och med detta läsår har vi medvetet schemalagt kortare skoldagar för eleverna i förskoleklass och åk 1-2. Detta har medfört att eleverna orkar mer på lektionerna men också att fritidshemmen fått ökade möjligheter att utveckla sin pedagogiska verksamhet, då barnen slutar skolan tidigare på dagarna. Med strävan att höja kompetensen inom fritidshemmen anställer vi i första hand pedagogiskt utbildad personal. Vi har även utvecklat nätverk mellan fritidshemmen, för fortbildning och samarbete. På några skolor erbjuds eleverna organiserad rastverksamhet, där eleverna erbjuds olika organiserade aktiviteter att välja mellan. För att höja kvaliteten på undervisningen har nästan alla skolor gått från klasslärarsystem till ämneslärarsystem, vilket betyder att lärarna bara undervisar i de ämnen där de har behörighet att undervisa. För eleverna innebär det att undervisning bedrivs av de mest ämneskompetenta lärarna och det kan betyda att det är olika lärare i t ex NO/matematik och SO/svenska. Bra ledarskap på alla nivåer prioriteras och därför satsar vi både på rektorsutbildning och på kompetensutveckling för lärare. Lärare som har lärarexamen men saknar fullständig behörighet (legitimation), för ämnet eller årskursen de ska undervisa, erbjuds behörighetshöjande fortbildning via Skolverkets Lärarlyftet. Inom grundskolan har 20 förstelärare anställts. De har främst i uppgift att inspirera kollegor och vara drivande i utvecklingsarbetet, med syftet att öka måluppfyllelsen. Inom projektet En läsande klass satsas det på att eleverna ska bli bättre läsare. På flera av skolorna fokuseras speciellt mycket på läsning och läsförståelse i grundskolans yngre åldrar. Arboga kommun ingår sedan hösten 2012 i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, där målet är att öka måluppfyllelsen i matematik via gemensam styrning och ledning. Syftet med satsningen är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för undervisningen. Vi har sett att även om fokus är på matematikämnet så spiller lärdomarna över på de andra skolämnena. 5

6 Samtliga lärare som undervisar i matematik på våra grund- och grundsärskolor deltar under läsåret i Skolverkets fortbildningssatsning Matematiklyftet. Fortbildningen leds av två matematikhandledare. Vi har också satsat på Skapande skola, vilket ska inspirera till ett ämnesövergripande arbetssätt. Eleverna i förskoleklasserna och åk 1-3 har under året haft inspel på temat matematik och musik. Även arbetet med film och rörlig bild har pågått, med hjälp av projektpengar från Svenska Filminstitutet. Vi har ett samarbete med näringslivsrepresentanter, bland annat i projektet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), där samtliga skolor deltar. Vi har ett stort antal lärare som är utbildade för att använda materialet NTA-lådor. Projektet samordnas av en lärare som har avsatt tid i sin tjänst för uppdraget. Jag vill poängtera vikten av att vårt utvecklingsarbete ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Ett exempel är hur skolorna under läsåret arbetat med området betyg och bedömning. Fokusen är på formativa bedömningar och arbetssätt, vilket är den lärandeprocess som enligt all forskning är framgångsrik. Formativt arbetssätt innebär kortfattat att både elev och lärare har en god bild av elevens kunskaper i nuläget och att förväntningar, kunskapskrav och mål är väl kända samt att eleven är aktivt delaktig i upplägget av det fortsatta lärandet. Under hösten genomförde vi en enkätundersökning där alla elever i årskurserna 1-9 fick ta ställning till olika påstående gällande skolsituationen. Resultaten från undersökningen diskuteras och analyseras i respektive klass ( Klassens kvalitetsrapport ) samt används som en del i underlaget för den systematiska kvalitetsutvecklingen på skol- och kommunnivå. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats i ett samarbete mellan förvaltningen, skolledarna och arbetslagsledarna. Kvalitetsarbetet är en systematisk och strukturerad förbättringsprocess som dokumenteras ändamålsenligt på alla skolenheter och förvaltningsgemensamt. Denna kvalitetsrapporter är en sammanfattning av årets systematiska kvalitetsarbete. I denna inledningstext har jag beskrivit det generella läget och de kommunövergripande satsningar som vi gjort under I kvalitetsrapporten beskriver varje skolenhet kortfattat vad de specifikt har arbetat med inom de olika målområdena; Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan samt Bedömning och betyg. Jag ser fram emot ett bra och givande samarbete under år Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan i Arboga kommun 6

7 NORMER OCH VÄRDEN PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN Publicerade planer finns på respektive skolas hemsida: GÖTLUNDA SKOLA rapporteringen? (Underlaget) Elevenkät genomförd under höstterminen, samtal i klasser och i trygghetsteam samt frekvensen av klagomål ställda till skolan angående trygghet och trivsel. Vi prioriterar att säkra det arbetssätt vi har eftersom vi är nöjda med arbetet kring målområdet normer och värden. Vi har fått positiv feedback från elever och föräldrar och då känns det som vi lyckats. Vårt arbete har gett goda resultat. Samtal i arbetslaget och i klasserna Trygghetsteam som arbetar efter en given arbetsgång Trygghetsfrågor tas upp vid varje lärarkonferens och en gång i månaden på EHT (elevhälsoteamet) Vi ser goda resultat av vårt arbete inom målområdet Normer och värden. Rastaktiviteter som organiseras av personal på skolan. MEDÅKERS SKOLA rapporteringen? (Underlaget) I september gjorde vi en kommunövergripande elevenkät. Elevhälsoteamets (EHT)) arbete med elevärenden. Vårt ständigt pågående arbete med hur man är mot varandra. Arbetet med fadderverksamhet. Frekvensen av klagomål gällande trygghet och trivsel. I årets värdegrundsarbete har vi haft fokus på tryggheten. Vi strävar efter att alla elever ska känna sig trygga. 7

8 Hur har det gått? (Utvärdering) För att skapa tryggare raster har rastvakterna börjat bära gula västar så att eleverna lättare ska hitta oss. Vi upplever en ökad känsla av trygghet hos eleverna när de tydligare ser de vuxna som finns till hands. Vi upplever överlag att eleverna trivs på Medåkers skola. Vi fortsätter att arbeta med elevernas trygghet och vi kommer att ha en praktikant som förstärkning på rasterna under vårterminen NYBYHOLMSSKOLAN rapporteringen? (Underlaget) Elevenkät genomförd under höstterminen. Samtal med klasser och på fritidshemmet. Frekvensen av klagomål ställda till skolan angående trygghet och trivsel. Systemet för rastvärdar, rastaktiviteter och värdegrundsarbete. Utifrån elevenkäten och de klagomål vi fått såg vi att rasterna är den delen av skoldagen som kan upplevas som otrygg. Vi har rastaktiviteter två gånger i veckan. Vi har värdegrundsarbete varje vecka. Vi har gjort en revidering av rastvärdsschemat. Vi upplever att de förändringar vi gjort har fungerat bra. En utökning av rastverksamheten. Ett ytterligare förfinande av rastvärdssystemet. Vi ska arbeta vidare med värdegrunden. Ordningsregler. REKTORS SAMMANFATTNING Måluppfyllelsen inom området normer och värden är god. Vi har ett ständigt pågående arbete på alla skolor gällande trygghet och trivsel i vardagen med våra elever. Trygghet är en grundförutsättning för att lärande och utveckling ska ske hos eleven. 8

9 KUNSKAPER GÖTLUNDA rapporteringen? (Underlaget) Den måluppfyllelse som inrapporteras två gånger varje läsår till förvaltningen och nämnden. De skriftliga omdömen vi skriver till varje elev. Resultaten på de nationella proven i svenska och matematik i åk 3. Under våren har vi i ämnet svenska prioriterat skrivandet och i matematik har prioriterade områden varit problemlösning samt muntlig och skriftlig redovisning. Resultaten på nationella proven våren 2013 visade att vi behövde arbeta med de områdena. Vi har haft skrivarverkstad där hela skolan deltagit. Vi har arbetat med Veckans problem i årskurserna 1-5. Vi deltar i Matematiklyftet, Skolverkets nationella satsning för att öka kompetens inom matematikundervisningen. Hur har det gått? (Utvärdering) I utvärderingen ser vi att skrivarverkstaden fungerade mycket bra, men att vi behöver arbeta mer med framför allt att skriva faktatexter. Vi behöver fortsätta arbeta med problemlösningen i matematik, då vi ser att vi fortfarande behöver utveckla arbetssättet. Att skriva faktatexter i ämnet svenska. Problemlösning i ämnet matematik. Följa upp vår handlingsplan oftare för ett bättre utvecklingsarbete. Matematiklyftet fortsätter. MEDÅKERS SKOLA rapporteringen? (Underlaget) Måluppfyllelse som inrapporteras två gånger varje läsår till förvaltningen och nämnden. De skriftliga omdömen vi skriver till varje elev. Resultaten på de nationella proven i svenska och matematik i åk 3. Matematikämnet och i svenska prioriterar vi främst skrivandet. Vi har upptäckt att eleverna inte känner sig förtrogna med att skriva olika sorters texter. Skrivarskola i klasserna i samarbete med specialläraren. 9

10 Vi deltar i Matematiklyftet, Skolverkets nationella satsning för att öka kompetens inom matematikundervisningen. Vi ser att eleverna utvecklats sin förmåga att skriva. Problemlösning i matematik. Matematiklyftet fortsätter. NYBYHOLMSSKOLAN rapporteringen? (Underlag) Måluppfyllelse som inrapporteras två gånger varje läsår till förvaltningen och nämnden. De skriftliga omdömen vi skriver till varje elev. Resultaten på de nationella proven i svenska och matematik i åk 3. I ämnet svenska har vi prioriterat läsning och läsförståelse. Problemlösning har vi prioriterat i ämnet matematik. Resultaten på föregående års nationella prov visade att undervisningen behöver utvecklas inom dessa områden. Intensiva läsperioder. Återkommande arbete med problemlösning i matematiken. Vi deltar i Matematiklyftet, Skolverkets nationella satsning för att öka kompetens inom matematikundervisningen. Hur har det gått? (Utvärdering) Årets 3:or lyckades mycket bra på nationella proven. Upplägget med intensivläsning fungerar bra. Vi har märkt att vi lärare behöver samarbeta mer för att hålla en röd tråd i undervisningens innehåll och upplägg. Matematiklyftet fortsätter. REKTORS SAMMANFATTNING Under våren 2014 har Nybyholmsskolans resultat på nationella proven i årskurs 3 höjts markant från förra året, vilket är mycket positivt. Under läsåret 14/15 kommer alla lärare som undervisar i matematik att fortsätta fortbildningen inom Matematiklyftet. De andra lärarna, det vill säga de som inte undervisar i matematik, kommer att fortbildas för att ytterligare utveckla undervisningen i läsning, läsförståelse och språkutveckling. 10

11 ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE GÖTLUNDA SKOLA Kartläggning av den egna verksamheten gällande elevers ansvar och inflytande. Att kontinuerligt utvärdera aktiviteter och arbetsområden tillsammans med eleverna. Formativ bedömning för att involvera eleverna mer i undervisning och planering av densamma. Hur har det gått? (Utvärdering) I vår kartläggning såg vi brister i hur vi arbetar med inflytande och planering av undervisningen. Utbildning för lärarna i formativ bedömning. Vi har regelbundna klassråd, elevråd och stormöten. Arbetet med att utveckla formativ bedömning pågår och är inte utvärderat ännu. Fortsätta arbetet med att öka elevinflytandet samt att det formativa arbetssättet ska genomsyra all undervisning och lärande. MEDÅKERS SKOLA Rektors anteckningar från elevrådsmöten under våren (Konkreta åtgärder) Att eleverna ska få kännedom om vilket inflytande och ansvar man har som elev. Rektor har upptäckt brister i arbetet med elevinflytande och elevers ansvar. Samtal med elevrådet om läroplanen och vad det står där om området inflytande och ansvar. Bra. Elevrådet visar en ökad kunskap inom området. Elevernas inflytande över undervisningen och planering av densamma behöver stärkas. Skolverkets allmänna råd ska fungera som stöd för lärarna i utvecklingsarbetet. 11

12 NYBYHOLMSSKOLAN (Konkreta åtgärder) Kartläggning av den egna verksamheten gällande elevers ansvar och inflytande. Att tydliggöra elevernas möjlighet till inflytande och ansvar via klassråd, elevråd och stormöten. Vid kartläggningen framkom att vi behöver bli tydligare med vad eleverna har inflytande över och vilket ansvar man har som elev. Klassråd, elevråd, stormöten och Elevrådets dag. Vi upplever att det gått bra. Att tydliggöra målen för eleverna samt involvera eleverna mer i planeringen av undervisningen och den dagliga skolsituationen. REKTORS SAMMANFATTNING Vi har under året identifierat våra utvecklingsområden gällande målområdet elevers inflytande och ansvar. Alla tre skolorna behöver bli bättre på att involvera eleverna i det vardagliga skolarbetet och planeringen av undervisningen. Vi behöver tänka igenom hur lärmiljöerna ska se ut på skolorna för att öka lusten och nyfikenheten att lära. I varje klassrum ska skolans prioriteringsordning och modeller för planering och genomförande av undervisning finnas synligt så att alla kan ta del av dem. Arbetet med formativ bedömning samt kamratbedömning ska vi också utveckla. HEM OCH SKOLA GÖTLUNDA SKOLA Skolans kartläggning och uppföljning av aktiviteter vi gjort under året. Att bibehålla den goda relation som redan finns mellan hem och skola. (Konkreta åtgärder) Hur har det gått? Det arbete vi hittills gjort fungerar väldigt bra. Föräldramöten, utvecklingssamtal, spontana kontakter med hemmen, skolråd, föräldraförening och föräldrakvällar. Vi tycker att det har fungerat mycket bra. 12

13 I nuläget ser vi inte att vi behöver ändra något, men vi ska säkra att vårt arbete kommer att fortsätta vara bra. MEDÅKERS SKOLA Föräldraförenings möten och föräldrarådsmöten. Säkra att samarbetet med vårdnadshavarna fortsätter att vara bra. Vi är nöjda med samverkan och vårdnadshavarna är engagerade genom föräldraföreningen och föräldrarådet. Skolresa till Tom Titts vid terminsstart, då vårdnadshavarna var med. Samarbete i underhållandet av rinken. Det har fungerat bra. Vi fortsätter det goda samarbetet med föräldrarna. NYBYHOLMSSKOLAN Föräldrarådsmöten. Föräldramöten. Föräldrakvällar. (Konkreta åtgärder) Att ha en god dialog med vårdnadshavare och skapa bra forum för informationsutbyte. Vi har i vår kartläggning upptäckt att samarbetet hem-skola är ett utvecklingsområde. Vi ser att vi behöver skapa fler kontaktytor mellan skola och hem. Öppna föräldraråd, utställningar av elevernas arbeten, luciafirande, samverkan kring elevdisco under hösten De insatser vi gjort under 2014 är början på vårt arbete och har upplevts som positivt både från skolan och hemmen. Att ytterligare utvecklas för att skapa ett nära samarbete mellan hem och skola. REKTORS SAMMANFATTNING Relationen mellan hem och skola är grundläggande för att elever ska lyckas i skolan. För att skapa relation mellan hem och skola är alla vårdnadshavare alltid välkomna i våra skolor. I vår arbetsplan finns riktlinjen 13

14 att minst en gång varje termin bjuda in vårdnadshavarna till skolan för att de ska få ta del av arbetet på skolan. Vi genomför utvecklingssamtal och har spontana kontakter vid behov. De klagomål gällande samarbetet mellan hem och skola som inkommit under våren 2014 har handlat om brister i skolans information till hemmen samt vår anmälningsplikt till socialtjänsten. Klagomålen ligger till grund för vårt utvecklingsarbete under nästkommande läsår. SKOLAN OCH OMVÄRLDEN GÖTLUNDA SKOLA Kartläggning av vår verksamhet enligt rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet. Att bli bättre på att involvera vår närmiljö och ta vara på de möjligheter som finns där, även för eleverna i de yngre skolåren. Utifrån vår kartläggning, som är kopplad till riktlinjerna i styrdokumenten, ser vi att vi behöver förbättras inom detta område. Vi har arbetet med World s Children`s Price (WCPRC) i klasserna 4-5 och hela skolan har röstat fram vår egen barnrättshjälte Prao i klasserna 3-5. Vi är nöjda med resultatet. För att ytterligare involvera eleverna i de yngre åren kommer vi till hösten 2014 att ha en temavecka kring Vad vill jag bli när jag blir stor?". Vi kommer bland annat att be vårdnadshavarna komma och berätta om sina yrken. MEDÅKERS SKOLA Kartläggning av vårt arbete i förhållande till riktlinjerna i läroplanen. Vårt närområde. För att eleverna ska få inblick i närsamhället och omvärlden. Utflykter till Arboga. Museum, biblioteksundervisning, simundervisning och brandstationsbesök i Arboga. Röstning av populäraste idrottsidolen. Det har gått bra. 14

15 Besök på miljöstationer planeras. NYBYHOLMSSKOLAN Skolans kartläggning av de aktiviteter vi gjort under året. Närmiljön. Barns rättigheter. För att eleverna ska få inblick i närsamhället och omvärlden. World s Children`s Price (WCPRC) i årskurs 5 och röstat fram vår barnrättshjälte Prao i årskurs 4-5. Årskurs 3 studiebesök på SAAB Årskurs 2 har gjort besök hos Ängeby lantbruk. Årskurserna 4 och 5 har haft besök av Unicef i anslutning till FNdagen. Det har varit mycket uppskattat av elever och personal. Fortsätta arbetet med vår närmiljö och det som händer i världen. REKTORS SAMMANFATTNING Arbetet med målområdet Skolan och omvärlden behöver vi utveckla, speciellt med tanke på att skolan är elevernas kompetensutveckling på vägen till det yrke eleven i framtiden vill utbilda sig till. Måluppfyllelsen är acceptabel, men kan bli bättre. Åtgärder för utveckling är att utse ansvariga för studie-och yrkesvägledningsfrågor på varje skola. Kontakten med kommunens studie-och yrkesvägledare är inledd för att skapa en handlingsplan kring just studie-och yrkesvägledningsfrågor. En utbildning är planerad till hösten ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN GÖTLUNDA SKOLA Personalens diskussioner kring övergång och samverkan. Utvärderingen och revideringen av handlingsplanen. Vi ska säkra det befintliga samarbetet, då vi anser oss ha fungerande rutiner kring övergång och samverkan. Närheten och den dagliga kontakten mellan fritidshemmet, förskoleklassen och skolan underlättar samarbetet. 15

16 (Konkreta åtgärder) Överlämningssamtal mellan förskola och förskoleklass. Överlämnandemöten mellan Götlunda skola och Gäddgårdsskolan. Arbetet har fungerat bra. I nuläget är vi mycket nöjda med vårt arbete och har därför svårt att identifiera nya utvecklingsområden. MEDÅKERS SKOLA Överlämningar och övergångar som genomförts på Medåkers skola. Överlämningar från förskolan till förskoleklass som sker i maj. Det är viktigt att de blivande eleverna ska känna sig trygga vid övergången mellan olika stadier och skolformer. Läraren besöker förskolan och förskolebarnen besöker förskoleklassen vid 5 tillfällen under vårterminen. Samverkan med fritidspersonal - En läsande klass och idrott. Vi är nöjda med upplägget. Övergången från Medåkers skola till Stureskolan. NYBYHOLMSSKOLAN (Konkreta åtgärder) Hur har det gått?(utvärdering) Utvärdering av handlingsplanen för övergången mellan förskola och skola samt mellan årskurserna 5 och 6. Övergången till årskurs 6 innebär ett skolbyte. Under året har vi främst fokuserat på övergången mellan förskola och skola. Vår utvärdering visade att överlämnandet och samverkan mellan förskola och skola behövde förbättras. Aktiviteter där barnen i förskolan och eleverna på skolan deltar tillsammans. Vi har kommit en bit på väg och arbetar vidare på den rutin som finns vid övergång och samverkan. Ett fortsatt och utökat samarbete. 16

17 REKTORS SAMMANFATTNING Över lag har vi en god måluppfyllelse gällande övergång och samverkan, men det finns områden att arbeta vidare med, t ex samverkan mellan förskola, förskoleklass och fritidshem. Under året har rektor och förskolechef beslutat att ett gemensamt årshjul ska gälla för samverkan. Där beskrivs olika aktiviteter som ska ske under året. När det gäller stadieövergångar inom grundskolan finns en rutin som följs och fungerar bra. Åtgärder för utveckling är att revidera rutinerna i årshjulet samt att bibehålla den kommunikationen kring samverkan som fungerar bra. BETYG OCH BEDÖMNING GÖTLUNDA SKOLA rapporteringen? (Underlag) Analysen av skolans samlade kunskapsresultat, kommunövergripande diagnoser, resultaten på de nationella proven samt kommunövergripande kompetensutveckling för lärare i bedömning och kunskaper. Problemlösning i ämnet matematik. Arbetsmetoderna: En läsande klass och Att skriva sig till läsning. Utifrån resultaten på nationella proven i åk 3 framkom det att vi behöver fokusera på: - läsning av olika slags texter, - skrivande av olika slags texter - problemlösning i matematiken (Konkreta åtgärder) Skrivarverkstad, En läsande klass, och Att skriva sig till läsning Alla lärare som undervisar i matematik deltar i Skolverkets satsning Matematiklyftet. Vi ser att eleverna utvecklas och gör framsteg. Matematiklyftet, En läsande klass och kommunens gemensamma satsning på bedömning och kunskaper fortsätter. MEDÅKERS SKOLA De skriftliga omdömen som vi gör varje termin för varje elev. Resultaten från nationella proven i åk 3. Ämnet matematik samt läsförståelse i svenska. Resultaten på nationella proven i årskurs 3 visade att vi behöver fokusera mer på de områdena. Matematiklyftet pågår under läsåret 14/15 17

18 Vi arbetar utifrån metoden En läsande klass. Vi ser att eleverna utvecklas och gör framsteg. Fortsätta med matematiklyftet och En läsande klass. NYBYHOLMSSKOLAN Analysen av skolans samlade kunskapsresultat, resultaten från diagnoserna i åk 2 samt de nationella proven i åk 3 som genomfördes 2013 och Matematik och svenska. Vi måste fokusera på att öka måluppfyllelsen. Undervisningen har intensifierats, speciellt inom de delmoment som vi utifrån resultaten på nationella proven och diagnoserna identifierat vara i behov av förstärkning. Resultaten från nationella proven i årskurs 3 har höjts markant mellan åren 2013 och Kommunövergripande kompetensutveckling för lärare i betyg och bedömning samt kunskaper. REKTORS SAMMANFATTNING Måluppfyllelsen på alla tre skolor är god och vi har god koll på vilka elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Vår satsning på matematik och svenska har gett omedelbara resultat, vilket ger oss ytterligare utrymme att fortsätta utveckla undervisningen på skolorna utifrån de styrdokument som finns för skolan. Åtgärder för utveckling under 2015 är att de matematikundervisande lärarna fortsätta delta i Matematiklyftet och ämneslag kommer att införas på skolorna, där det ges tillfälle att diskutera ämnesspecifika frågor utifrån ett undervisningsperspektiv. 18

19 STATISTIK Götlunda skola Medåkers skola Nybyholmsskolan Antal barn per klass Förskoleklass: 18 elever. F-klass/åk 1: 16 elever Förskoleklass - 17 Årskurs 1: 12 elever. Åk 2-3: 15 elever Åk 1: 18 elever Åk 2: 15 elever. Åk 4-5: 14 elever Åk 2: 11 elever Åk 3: 13 elever. Åk 3: 16 elever Åk 4: 13 elever. Åk 4: 13 elever Åk 5: 15 elever. Åk 5: 24 elever Åk 6: 15 elever. Antal behöriga lärare (%) 100 % 100 % 72 % Måluppfyllelse svenska/sv2 77 % 100 %. 92,5 % Måluppfyllelse - matematik 100 %. 100 %. 87 % RESULTAT FRÅN ELEVENKÄTEN Här redovisas elevernas svar på några av frågeställningarna i enkäten som genomfördes under september Svarsfrekvensen var 89,6 %. De fyra svarsalternativ fördelas utifrån hur stor andel (%) av eleverna som valt respektive alternativ. Det är en stapel per skola Elevernas upplevda trygghet i skolan 0 Götlunda Nybyholm Medåker Helt trygga I huvudsak trygga Lite trygga Inte trygga 19

20 Elevernas upplevda arbetsro/studiero Götlunda Nybyholm Medåker Helt lugnt Ihuvudsak lugnt Lite lugnt Inte alls lugnt Eleverna upplevelse av att deras åsikter blir hörda Götlunda Nybyholm Medåker Helt I huvudsak Lite Inte alls 20

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Ladubacksskolan 2015-02-1 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen... 7 Arbetet med normer

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan åk f-4 2015-02-18 INNEHÅLL VERSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen...

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Organisation Rektor Skolassistent Specialpedagog Karin Elfving Kicki Glaad Ulrica Elisson-Grane Elever ca 180 Fritidshem ca 60-70 inskrivna Personal

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål och handlingsplan för Ljungbackens skola 2015 Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Att det råder hög trivsel och att man känner sig trygg i skolan När utvärderingarna i samband med utvecklingssamtalen

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 2015-01-17 Ansvarig: Annica Steneld, rektor Sektor 1 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Nuläge, analys, planering och utveckling i verksamheten. Alströmergymnasiet Sektor 1 Gymnasiesärskolan Innehållsförteckning

Läs mer

Elevernas inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande.

Elevernas inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande. Grund-/särskola Handläggare Katarina Löf Vårt diarienummer Datum 2014-09-01 Sidan 1(14) Murgårdsskolansskolans F-6 arbetsplan 2014-2015 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Dnr 2016/33 Id 19994 Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Vimarskolan åk 7-9 och Grundsärskolan Vimarskolan, grundskoleverksamhet åk 7-9, ligger i centralorten och hade 247 elever inskrivna i

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6 Kvalitetsrapport 2015 Persöskolan f-6 Persöskolan f-6, Kvalitetsrapport 2015 2(25) Inledning Denna kvalitetsredovisning avser verksamhetsåret 2014/2015 och beskriver processer, resultat och måluppfyllelse

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-08-25 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Christine Holst Rektor Svarteborgs skolor Sida 2 av 9 Skolans verksamhet måste utvecklas så att

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014

Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014 Väsby Välfärd 2014-06-03 Kent Norström 08-590 97445 Dnr Fax 08-590 kent.norstrom@upplandsvasby.se Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014 Matematiklyftet är ett centralt program som Skolverket driver tillsammans

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015

Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015 Per Hansson 2015-03-04 A 1 (13) Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015 Introduktion Den här verksamhetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under 2015. Den beskriver

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Sammanfattning 4 3. Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Verksamhetsplan Paulinska skolan och fritidshem läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Paulinska skolan och fritidshem läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan och fritidshem läsåret 2014/2015 Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld 1 INNEHÅLL VÅR VISION... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SKOLANS LÄGE OCH OMRÅDETS SOCIALA KARAKTÄR... 3 VERKSAMHET ARBETSLAG

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer