För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!"

Transkript

1 För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

2 Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren har stor betydelse för undervisningens kvalitet 2 Så här går fortbildningen till 3 Stödmaterialet finns på lärportalen för matematik 4 Utbildning för matematikhandledare 4 Utbildning för rektorer 5 Planera och organisera deltagandet i Matematiklyftet 6 Att skapa organisatoriska förutsättningar 6 Dessa kan ansöka om statsbidrag 7 Mindre huvudmän 7 Bidrag för matematikhandledare 7 Så ska handledarens skicklighet bedömas 8 Bidraget motsvarar 20 % av en genomsnittlig lön 8 Bidrag för matematiklärare 9 Bidragets storlek 9 Huvudmannen väljer moduler utifrån verksamhetens behov 9 Så ansöker huvudmannen om statsbidrag 10 Huvudmannen ansöker 10 Skolverket fördelar bidrag och fattar beslut 10 Huvudmannen rekvirerar statsbidrag för matematikhandledare i mars 11 Huvudmannen rekvirerar statsbidrag för matematiklärare i september 11 Huvudmannen redovisar hur statsbidraget använts 11 Kontakt 12

3 Matematiklyftet syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Det är en kollegial fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kan ansöka om statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. I den här broschyren finns information om fortbildningen och hur man ansöker om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare inför läsåret 2015/16. Ansök senast 16 januari Välkommen till Matematiklyftet! 1

4 Fortbildning för alla matematiklärare Matematiklyftet är en didaktisk fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Fortbildningen äger rum lokalt på skolor, är verksamhetsnära och bygger på kollegialt lärande mellan matematiklärare. Skolverket har gjort en film som beskriver fortbildningen i Matematiklyftet. Som stöd för lärarna ska huvudmännen utse matematikhandledare. Dessa erbjuds en särskild utbildning. För att stödja rektorer att aktivt bidra till fortbildningens genomförande erbjuds också en utbildning för rektorer. Det didaktiska stödmaterialet till fortbildningen finns på en webbplats, lärportalen för matematik. Innehållet i stödmaterialet utgår från läroplanerna samt kurs- och ämnesplanerna i matematik. Aktuell forskning och analyser av de svenska resultaten i de senaste nationella och internationella undersökningarna är också viktiga utgångspunkter. Skolverket samverkar med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid genomförandet av Matematiklyftet lärare kommer efter 2013/14 och 2014/15 ha deltagit i Matematiklyftet Läraren har stor betydelse för undervisningens kvalitet Den enskilde lärarens förmåga att undervisa är den viktigaste faktorn för elevernas möjlighet att utveckla goda kunskaper. Forskning visar också att lärare i högre utsträckning behöver diskutera med varandra hur de kan utveckla sin undervisning. Att kunna variera undervisningen och anpassa den till olika elevers kunskaper samt den givna klassrumssituationen är exempel på förmågor hos läraren som höjer kvaliteten i undervisningen. Det finns goda exempel där läraren ger eleverna, individuellt och i grupp, utmaningar och möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor i en kreativ miljö. Gemensamt för dessa exempel är att läraren har stor kunskap om kursplanen, att det finns ett gott samarbete med andra lärare samt att skolan medvetet satsar på kompetensutveckling i matematikdidaktik. Att läraren har förväntningar på framsteg hos eleverna, oavsett kunskapsnivå, har visat sig vara en framgångsfaktor för lärande. Att läraren är medveten om avsikten med undervisningen samt har kunskaper om de konkreta målen är ytterligare kännetecken på god kvalitet i undervisningen. 2

5 Så här går fortbildningen till Fortbildningen inom Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande med externt stöd och en engagerad och drivande rektor. Det innebär att lärare tillsammans diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter samt kritiskt granskar både andras och sin egen undervisning. I diskussionerna får lärarna stöd av en matematikhandledare. Rektor skapar organisatoriska förutsättningar för de lärare som deltar och följer upp hur det går för dem i fortbildningen. Denna modell har starkt stöd i skolutvecklingsforskning och i forskning om fortbildning av professionella yrkesverksamma. Det är lärarnas lärande som står i fokus för fortbildningen. Stödmaterialet som ligger till grund för fortbildningen finns på lärportalen för matematik och är indelat i så kallade moduler. I varje modul behandlas ett begränsat matematiskt innehåll utifrån ett antal didaktiska perspektiv. Avsikten med materialet är att erbjuda ett stöd för lärarna att reflektera mer över varför de undervisar på ett visst sätt samt att utöka lärarens verktyg och metoder för att förändra och utveckla sin undervisning. Det finns stödmaterial för samtliga skolformer utom fritidshemmet. Varje modul är indelad i åtta olika delar som synliggör ett eller flera didaktiska perspektiv. Varje del är sedan indelad i fyra moment (A D) som lärarna arbetar sig igenom. Modul På min skola har samtliga undervisande lärare i matematik deltagit i forbildningen under året. Detta har skapat mycket bra lärdiskussioner bland kollegorna och har även bidragit till ett kollegialt lärande i andra områden t.ex. inom vår utbildning i bedömning för lärande. REKTOR Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Del 1 Moment A Moment B Moment C Moment D De fyra momenten i varje del kan beskrivas på följande sätt. Moment A Individuell förberedelse Moment B Kollegialt arbete Moment C Aktivitet Moment D Gemensam uppföljning minuter minuter (1 lektion) minuter 3

6 Det tar timmar för en grupp lärare att kollegialt arbeta med en modul och genomföra aktiviteter i den ordinarie undervisningen. Rektor och huvudman har ansvaret för att tillgängliggöra tid för två moduler inom ramen för lärarnas arbetstid och att tiden dessutom fördelas kontinuerligt över läsåret. Stödmaterialet finns på lärportalen för matematik Stödmaterialet till fortbildningen finns fritt tillgängligt för alla att använda. En matematiklärare behöver därför inte formellt delta i Matematiklyftet för att kunna ta del av det. Skolverket fortsätter att utveckla lärportalen och nytt stödmaterial kommer att publiceras fram till Allt material revideras och omarbetade moduler publiceras inför terminstart. Ett stort antal universitet och högskolor har varit delaktiga i att utarbeta stödmaterialet. De har samarbetat både vid framtagandet och vid kvalitetssäkringen. Utbildning för matematikhandledare Skolverket erbjuder en handledarutbildning för matematikhandledare i Matematiklyftet. Utbildningen är nio dagar under perioden april 2015 april 2016 och genomförs regionalt på ett antal högskolor och universitet. Centrala inslag i utbildningen är handledning, ledning av kollegiala samtal och kunskap om stödmaterialet på lärportalen. För att öka möjligheten att utbyta erfarenheter under utbildningen är handledarna indelade i mindre grupper. Efter utbildningen ska matematikhandledaren ha vidareutvecklat sin förmåga att handleda lärargrupper för att förbättra och utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen i matematik. Utbildningstillfälle 1 samarrangeras med utbildningen för rektorer inom Matematiklyftet. För beskrivningar av utbildningens innehåll och form, se lärportalens sidor för handledare. Plats och datum för utbildningarna anges där. Anmälan till utbildningen sker i samband med att huvudmannen rekvirerar statsbidrag för handledaren. Huvudmannen kan endast anmäla handledare till utbildningen som inte gått den tidigare år. Anmälan till utbildningen sker i samband med att huvudmannen rekvirerar statsbidrag för handledaren. 4

7 Utbildning för rektorer Matematiklyftet är en fortbildning som bygger på en aktiv och engagerad skolledning. För att stödja rektorer erbjuder Skolverket en utbildning för rektorer vid de skolenheter som deltar i Matematiklyftet. Målet med utbildningen är att ge stöd för rektor att organisera Matematiklyftet på den egna skolan och vidareutveckla det pedagogiska ledarskapet. Utbildningen omfattar fem utbildningsdagar, fördelade på tre tillfällen under perioden april 2015 mars Utbildningen genomförs delvis parallellt med lärarnas fortbildning och genomförs vid fem orter. Utbildningstillfälle 1 samarrangeras med handledarutbildningen inom Matematiklyftet. För beskrivningar av utbildningens innehåll och form, se lärportalens sidor för rektorer. Anmälan kan göras från 21 februari

8 Planera och organisera deltagandet i Matematiklyftet Huvudmannen ansvarar för att planera det lokala deltagandet i Matematiklyftet och att ansöka om statsbidrag. Huvudmannen skapar även förutsättningar för rektor att både vara ett stöd för de lärare som deltar och för den utsedda matematikhandledaren. Det är huvudmannen som tillsammans med rektor skapar organisatoriska förutsättningar för att de matematiklärare som deltar i fortbildningen ska kunna göra detta inom ramen för sin arbetstid. Skolverket har tagit fram en film där huvudmän, både kommunala och enskilda, berättar om hur de har planerat och organiserat sitt deltagande i Matematiklyftet. Det bästa som har kommit i fortbildningssatsning! HUVUDMAN Att skapa organisatoriska förutsättningar Skolverket fördelar bidrag efter antal lärare per handledare. Huvudman och rektor delar därefter in lärarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Olika lärargrupper kan arbeta med olika moduler vars utformning och innehåll kan ge vägledning för hur grupperna organiseras. En handledare handleder därmed oftast fler lärargrupper dock högst 23 lärare. Att skapa organisatoriska förutsättningar innebär även att schemalägga så att lärarna kan träffas inom ramen för sin arbetstid. Att låta lärare på samma skola bilda en grupp kommer för många huvudmän och rektorer att vara en vanlig lösning. Under framför allt moment B och moment D behöver lärarna möjlighet att träffas för att samtala och planera tillsammans. Vid stora geografiska avstånd kan huvudmannen undersöka möjlighet för lärare att använda sig av tekniska lösningar, till exempel videokonferenser, för att underlätta det kollegiala lärandet samt minska den tid som används för resor. Har tagit mycket av min tid, dock spännande tid! LÄRARE 6

9 Dessa kan ansöka om statsbidrag Huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kan ansöka om statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. Även utbildningsanordnare som för en kommuns räkning anordnar kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag för läsåret 2015/16. Statsbidraget är indelat i två delar: ett bidrag per matematikhandledare ett bidrag per deltagande lärare Bidragen regleras i förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare (nedan förordningen). I föreskrifterna SKOLFS 2013:4 har Skolverket förtydligat hur en lärares skicklighet ska bedömas för att denna ska kunna utses till matematikhandledare samt vad det innebär att tjänstgöra som matematikhandledare. Utgångpunkten när Skolverket fördelar statsbidrag är att en matematikhandledare handleder mellan 15 och 23 lärare. Om det finns ekonomiskt utrymme kan Skolverket komma att bevilja ansökningar där antalet lärare är färre än 15. Mindre huvudmän En huvudman som önskar delta med färre än 15 lärare behöver redan inför ansökan söka samarbete med en annan huvudman för att kunna garanteras en matematikhandledare. Huvudmän som ansöker om statsbidrag för färre än 15 lärare, men som inte etablerat ett samarbete, kan komma att beviljas bidrag om det finns ekonomiskt utrymme. Både läsåret 2013/14 och 2014/15 fanns det ekonomiskt utrymme att bevilja ansökningar där antalet lärare inte uppgick till 15. Bidrag för matematikhandledare Förordningen och föreskrifter anger villkoren för att en huvudman ska få statsbidrag för matematikhandledare. Där framgår att huvudmannen ska utse en matematiklärare att fungera som handledare och att denna matematiklärare ska vara behörig att undervisa i ämnet matematik ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik och bedömas vara en skicklig matematiklärare Ansök om att delta även om huvudmannen har färre än 15 lärare, Skolverket beviljar i mån av medel. Behörig att undervisa i matematik innebär att läraren ska ha en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik. 7

10 Matematikhandledaren ska vara anställd hos huvudmannen antingen tills vidare eller för begränsad tid. Han eller hon ska på minst 20 procent av en heltid tjänstgöra som matematikhandledare för lärare som deltar i fortbildningen på arbetstid. Matematikhandledaren ska framför allt bidra till det kollegiala och individuella lärandet hos de lärare som deltar i fortbildningen. En matematikhandledare ska även informera lärarna om syftet med fortbildningen och hur fortbildningsmodellen är upplagd samt vägleda dem på lärportalen för matematik. Enligt förordningen är det möjligt för en matematiklärare att tjänstgöra mer än 20 procent som matematikhandledare inom Matematiklyftet. Skolverket kan dock ersätta huvudmannen med högst 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare. I de fall matematikläraren är anställd hos två olika huvudmän och utsedd att vara handledare för lärare som deltar i fortbildningen hos respektive huvudman, är det möjligt för båda huvudmännen att erhålla statsbidrag motsvarande högst 20 procent för denne matematikhandledare. Så ska handledarens skicklighet bedömas Den matematiklärare som utses till matematikhandledare ska ha breda och gedigna kunskaper inom matematik och matematikdidaktik ha förmåga att sprida engagemang och intresse för matematik hos eleverna genom att göra undervisningen utmanande, spännande och stimulerande ha strävan att utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen medvetet och systematiskt utveckla elevens lärande ha samverkat med andra lärare, tagit del av andras kunskaper och erfarenheter och delat med sig av sina egna. När huvudmannen utser matematikhandledare ska bedömningen av lärarens skicklighet dokumenteras. I samband med redovisningen av statsbidraget kan Skolverket komma att göra ett antal stickprov där underlaget för bedömningen krävs in. Bidraget motsvarar 20 % av en genomsnittlig lön Skolverket lämnar statsbidrag för en matematikhandledare som ersättning för lön. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare. En huvudman kan utse samma matematiklärare som handledare flera år i rad. Under läsåret 2014/15 utbetalades kronor per matematikhandledare och läsår. Storleken på beloppet för läsåret 2015/16 fastställs i samband med Skolverkets beslut om fördelning av bidrag senast 13 februari

11 Bidrag för matematiklärare Huvudmannen kan bara få statsbidrag för matematiklärare som deltar i fortbildningen på arbetstid. Med matematiklärare avses de lärare som undervisar i matematik. För att lärarna ska kunna delta i fortbildningen enligt den beskrivna modellen måste tid frigöras för läraren för att läsa in sig på materialet i moment A samt vid lärarnas träffar i moment B och D. Om deltagande i Matematiklyftet medför att den totala arbetstiden överstiger 100 procent kan Skolverket komma att återkräva det tilldelade statsbidraget. Återkravet gäller inte bara statsbidraget för deltagande lärare utan även det statsbidrag som utgått för matematikhandledarens lön. Handledaren ska handleda lärare som deltar i fortbildningen på arbetstid. Matematikläraren ska förbereda sig genom att ta del av det material som finns på lärportalen för matematik, delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor samt genomföra de klassrumsaktiviteter eller lektioner som ingår i fortbildningen. För att kunna delta i fortbildningen krävs därmed att läraren under visar i matematik under det år som den deltar i Matematiklyftet. Statsbidrag kan lämnas för matematiklärare i högst ett år oavsett om denne byter huvudman eller inte. Under det läsår som huvudmännen får statsbidrag för läraren är kravet att läraren ska arbeta med två moduler. Bidragets storlek Under läsåret 2014/15 utbetalades kronor per matematiklärare. Storleken på beloppet för läsåret 2015/16 fastställs i samband med Skolverkets beslut om fördelning av bidrag senast 13 februari Huvudmannen väljer moduler utifrån verksamhetens behov Det är upp till huvudmannen att, tillsammans med rektor, lärare och handledare, välja vilka moduler som lärarna ska arbeta med. Här kan skolans kvalitetsarbete, elevernas kunskapsresultat eller annat lokalt underlag om matematikundervisningens utformning och kvalitet tjäna som vägledning för vilka moduler som väljs. På lärportalen för matematik finns det även filmer där de som tagit fram modulerna berättar om varje moduls syfte och innehåll. Det är sedan fullt möjligt att fortsätta arbetet med ytterligare moduler även efter det läsår huvudmannen har fått statsbidrag. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande inom Matematiklyftet är att huvudman och rektor har god kännedom om hur undervisningen i matematik bedrivs. Skolverket har tagit fram ett konkret stöd för att göra en lägesbedömning av matematikundervisningen. Under det läsår som huvudmannen får statsbidrag för läraren ska läraren arbeta med två moduler inom ramen för sin arbetstid. För att kunna delta i fortbildningen krävs att läraren undervisar i matematik under det år som den deltar i Matematiklyftet. 9

12 Så ansöker huvudmannen om statsbidrag ANSÖKAN 16 jan 2015 SKOLVERKETS BESLUT 13 feb 2015 REKVISITION MATEMATIKHANDLEDARE 19 mars 2015 REKVISITION MATEMATIKLÄRARE 4 sep 2015 REDOVISNING 2 sep 2016 Huvudmannen ansöker I ansökan ska huvudmannen lämna uppgifter om hur många lärare som undervisar i matematik hos huvudmannen, samt hur många lärare på respektive skolenhet man avser att delta med läsåret 2015/16. Skolverket beräknar antalet handledare utifrån antalet lärare som huvudmannen ansöker om statsbidrag för. Om huvudmannen avser att samarbeta med en eller flera andra huvudmän ska även detta anges i blanketten. Varje huvudman skickar in en egen ansökan där samarbetet framgår. Blankett för ansökan och blankettstöd finns att hämta på Skolverkets webbplats. Varje huvudman skickar in en egen ansökan där samarbetet framgår. Senast 16 januari 2015 ska ansökan ha inkommit till Skolverket. Skolverket fördelar bidrag och fattar beslut Alla lärare som undervisar i matematik i Sverige ges möjlighet att delta i fortbildningen under något av de läsår som Matematiklyftet pågår. Vid fördelningen av statsbidrag tar Skolverket därmed hänsyn till det totala antalet lärare som undervisar i matematik fördelat över tre år. I fördelningsmodellen utgår Skolverket från antalet lärare per handledare. Ansökningar som omfattar färre än 15 lärare beviljas i mån av medel. I övrigt utgår fördelningen från att en handledare handleder mellan lärare. För att beräkna hur många matematikhandledare en huvudman kan få bidrag för används ett genomsnitt av intervallet, det vill säga talet 19. Vid handläggningen av ansökningarna divideras antalet deltagande matematiklärare med 19 och avrundas till närmaste heltal. Exempelvis får en huvudman med 60 deltagande lärare möjlighet att rekvirera bidrag för 3 matematikhandledare. 10

13 Skolverket beslutar därmed om hur många matematikhandledare och lärare som huvudmannen kan rekvirera statsbidrag för. I beslutet framgår också de fastställda schablonbeloppen för matematikhandledare och lärare som deltar i Matematiklyftet. Efter beslutet ska huvudmannen utse matematikhandledare. Senast 13 februari 2015 fattar Skolverket beslut om fördelning av bidrag. Huvudmannen rekvirerar statsbidrag för matematikhandledare i mars Huvudmannen utser matematikhandledare och rekvirerar statsbidrag för dessa. Bidraget för handledare är kopplat till antalet lärare. Om antalet lärare minskar kan det även påverka antalet handledare. Skolverket informerar ytterligare om det i samband med rekvisitionen. Senast 19 mars 2015 ska rekvisitionen ha inkommit till Skolverket. Huvudmannen rekvirerar statsbidrag för matematiklärare i september Rekvisitionen av statsbidrag för matematiklärare sker efter det att lärarna påbörjat fortbildningen i augusti Om antalet lärare minskat i förhållande till ansökan kan detta komma att påverka det bidrag som redan utbetalats för handledare. Skolverket informerar ytterligare om det i samband med rekvisitionen. Senast 4 september 2015 ska rekvisitionen ha inkommit till Skolverket. Huvudmannen redovisar hur statsbidraget använts Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur bidraget har använts. Varje huvudman ska därför redovisa hur det tilldelade statsbidraget använts. Ytterligare information ges i samband med redovisningen. Skolverket kan helt eller delvis komma att återkräva bidrag som inte har använts i enlighet med förordningen och föreskrifter som reglerar Matematiklyftet. Senast 2 september 2016 ska huvudmannen skicka in en redovisning av hur statsbidraget inom Matematiklyftet har använts under läsåret 2015/16. 11

14 Kontakt Statsbidrag Staffan Ekdal Tel: Katarina Linnarsson Tel: Fortbildningens genomförande och innehållet i stödmaterialet Lena Apelthun Tel: Helena Karis Tel: Utbildningarna för matematikhandledare och rektorer Margareta Oscarsson Tel:

15 ISBN Skolverket Dnr 2014:1041 Grafisk form: AB Typoform Fotograf: Elke Födisch Tryck: TMG Öresund, 2014

16

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

Hur ska måluppfyllelsen öka? Matematiklyftet

Hur ska måluppfyllelsen öka? Matematiklyftet Matematiklyftet Ökad måluppfyllelse Hur ska måluppfyllelsen öka? Matematiklyftet Fortbildning i matematikdidaktik för alla matematiklärare Stöd för arbetet med matematik i förskolan och förskoleklassen

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om att svara för utbildning Dnr U2011/4343/S m.fl.

Delredovisning av uppdrag om att svara för utbildning Dnr U2011/4343/S m.fl. Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (20) Delredovisning av uppdrag om att svara för utbildning Dnr U2011/4343/S m.fl. Härmed delredovisas Uppdrag att svara för utbildning, Matematiklyftet,

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Skot verket. Välkommen till Matematiklyftet!

Skot verket. Välkommen till Matematiklyftet! Skot verket kommun Att: Tony Mufic Östra vägen 2 262 80 Ängelholm 2013-03-08 Dnr 2012:1958 Välkommen till Matematiklyftet! Beslut Ängelholms kommun beviljas möjlighet att rekvirera statsbidrag för 2 matematikhandledare

Läs mer

Matematiklyftet i förskoleklassen. Lärportalen. för matematik

Matematiklyftet i förskoleklassen. Lärportalen. för matematik Matematiklyftet i förskoleklassen Lärportalen för matematik Matematiklyftet i förskole klassen är en del av en unik satsning på fortbildning i mate matikdidaktik och riktar sig till personal i förskoleklass.

Läs mer

Dag 2 Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Dag 2 Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Dag 2 Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program Systematiskt kvalitetsarbete och forskningsbaserat arbetssätt i praktiken, Sara Knöfel och Jonas Andersson,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar inom skolan Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare en möjlighet att söka till karriärstjänsterna förstelärare

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-11-17 Handläggare Susannah Sjöberg Telefon: 08-50833648 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Statsbidrag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

DELUTVÄRDERING MATEMATIKLYFTET LÄSÅRET 2014/15

DELUTVÄRDERING MATEMATIKLYFTET LÄSÅRET 2014/15 Avsedd för Skolverket Dokumenttyp Delrapport Datum September, 2015 DELUTVÄRDERING MATEMATIKLYFTET LÄSÅRET 2014/15 1 SAMMANFATTNING Skolverket har fått regeringens uppdrag att ansvara för en didaktisk fortbildning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

LÄSLYFTET I FÖRSKOLAN. Planera och organisera för kollegialt lärande

LÄSLYFTET I FÖRSKOLAN. Planera och organisera för kollegialt lärande LÄSLYFTET I FÖRSKOLAN Planera och organisera för kollegialt lärande Läslyftet i förskolan och skolan Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig mot både förskolan och skolan. Insatsens bygger

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Matematiklyftet. kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare

Matematiklyftet. kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare Matematiklyftet kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning för

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport 2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden BILAGA 2 Information om verksamheternas arbete - Uppföljningstema medborgar/brukarfokusering - Elevresultat Medborgar/brukarfokusering

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Matematik i Skolverket

Matematik i Skolverket SMaLs sommarkurs 2013 Matematik i Skolverket Helena Karis Margareta Oscarsson Reformer - vuxenutbildning 1 juli 2012 - Kursplaner - vuxenutbildning, grundläggande nivå - särskild utbildning för vuxna på

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet

Planera och organisera för Läslyftet Planera och organisera för Läslyftet För huvudmän och rektorer inom Förskoleklass Grundskolan och motsvarande skolformer Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Diskussionsunderlag ISBN 978-91-7559-210-7

Läs mer

Matematikstrategi 2013-2015

Matematikstrategi 2013-2015 13-10-04 Matematikstrategi 2013-2015 Avsiktsförklaring Kommunens matematikstrategi har som syfte att göra FoG:s matematiksatsning tydlig och kommunicerbar samt ange inriktningen för utvecklingsinsatser

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus Nyanlända elever i fokus Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-067-7 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Bakgrundsbeskrivning av projektet Kronan och Frälsegårdskolan har haft låg måluppfyllelse i matematik. Skolorna har genomfört kvalitetsredovisningar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Med fokus på: yrkesutbildning fordons- och transportprogrammet Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning Skolforum

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

Fritidshemssatsningen

Fritidshemssatsningen 1 (9) Fritidshemssatsningen Ansökan om statsbidrag bidragsåret 2016/17 Skolverket Information 1 (9) Innehållsförteckning Fritidshemssatsningen... 2 Vad får bidraget användas till?... 2 Insatser bidraget

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU

~' - KOMMUNSTRYRELSENS AU ' -z Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN 2015-02-03 Sida 26 (29) ~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU 33 Dnr 334/14 Svar på motion om fortsatt fortbildning av Matematiklyftet för andra och tredje

Läs mer

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Dnr 2015:815 1 (8) Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Innehåll Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 1 Om bidraget 2 Sök bidrag för F-3 2 Sök

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Handledarutbildning MaNT

Handledarutbildning MaNT Handledarutbildning MaNT Arlanda den 2-3 maj 2017 Margareta Oscarsson Johnny Häger 08 527 333 27 08 527 336 49 margareta.oscarsson@skolverket.se johnny.hager@skolverket.se Program Utvärdering av Matematiklyftet

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola Avdelnings verkssplan 2016 Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola www.skovde.se Skövde kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde och organisation... 4 3 Styrkort...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer