För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!"

Transkript

1 För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

2 Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren har stor betydelse för undervisningens kvalitet 2 Så här går fortbildningen till 3 Stödmaterialet finns på lärportalen för matematik 4 Utbildning för matematikhandledare 4 Utbildning för rektorer 5 Planera och organisera deltagandet i Matematiklyftet 6 Att skapa organisatoriska förutsättningar 6 Dessa kan ansöka om statsbidrag 7 Mindre huvudmän 7 Bidrag för matematikhandledare 7 Så ska handledarens skicklighet bedömas 8 Bidraget motsvarar 20 % av en genomsnittlig lön 8 Bidrag för matematiklärare 9 Bidragets storlek 9 Huvudmannen väljer moduler utifrån verksamhetens behov 9 Så ansöker huvudmannen om statsbidrag 10 Huvudmannen ansöker 10 Skolverket fördelar bidrag och fattar beslut 10 Huvudmannen rekvirerar statsbidrag för matematikhandledare i mars 11 Huvudmannen rekvirerar statsbidrag för matematiklärare i september 11 Huvudmannen redovisar hur statsbidraget använts 11 Kontakt 12

3 Matematiklyftet syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Det är en kollegial fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kan ansöka om statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. I den här broschyren finns information om fortbildningen och hur man ansöker om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare inför läsåret 2015/16. Ansök senast 16 januari Välkommen till Matematiklyftet! 1

4 Fortbildning för alla matematiklärare Matematiklyftet är en didaktisk fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Fortbildningen äger rum lokalt på skolor, är verksamhetsnära och bygger på kollegialt lärande mellan matematiklärare. Skolverket har gjort en film som beskriver fortbildningen i Matematiklyftet. Som stöd för lärarna ska huvudmännen utse matematikhandledare. Dessa erbjuds en särskild utbildning. För att stödja rektorer att aktivt bidra till fortbildningens genomförande erbjuds också en utbildning för rektorer. Det didaktiska stödmaterialet till fortbildningen finns på en webbplats, lärportalen för matematik. Innehållet i stödmaterialet utgår från läroplanerna samt kurs- och ämnesplanerna i matematik. Aktuell forskning och analyser av de svenska resultaten i de senaste nationella och internationella undersökningarna är också viktiga utgångspunkter. Skolverket samverkar med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid genomförandet av Matematiklyftet lärare kommer efter 2013/14 och 2014/15 ha deltagit i Matematiklyftet Läraren har stor betydelse för undervisningens kvalitet Den enskilde lärarens förmåga att undervisa är den viktigaste faktorn för elevernas möjlighet att utveckla goda kunskaper. Forskning visar också att lärare i högre utsträckning behöver diskutera med varandra hur de kan utveckla sin undervisning. Att kunna variera undervisningen och anpassa den till olika elevers kunskaper samt den givna klassrumssituationen är exempel på förmågor hos läraren som höjer kvaliteten i undervisningen. Det finns goda exempel där läraren ger eleverna, individuellt och i grupp, utmaningar och möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor i en kreativ miljö. Gemensamt för dessa exempel är att läraren har stor kunskap om kursplanen, att det finns ett gott samarbete med andra lärare samt att skolan medvetet satsar på kompetensutveckling i matematikdidaktik. Att läraren har förväntningar på framsteg hos eleverna, oavsett kunskapsnivå, har visat sig vara en framgångsfaktor för lärande. Att läraren är medveten om avsikten med undervisningen samt har kunskaper om de konkreta målen är ytterligare kännetecken på god kvalitet i undervisningen. 2

5 Så här går fortbildningen till Fortbildningen inom Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande med externt stöd och en engagerad och drivande rektor. Det innebär att lärare tillsammans diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter samt kritiskt granskar både andras och sin egen undervisning. I diskussionerna får lärarna stöd av en matematikhandledare. Rektor skapar organisatoriska förutsättningar för de lärare som deltar och följer upp hur det går för dem i fortbildningen. Denna modell har starkt stöd i skolutvecklingsforskning och i forskning om fortbildning av professionella yrkesverksamma. Det är lärarnas lärande som står i fokus för fortbildningen. Stödmaterialet som ligger till grund för fortbildningen finns på lärportalen för matematik och är indelat i så kallade moduler. I varje modul behandlas ett begränsat matematiskt innehåll utifrån ett antal didaktiska perspektiv. Avsikten med materialet är att erbjuda ett stöd för lärarna att reflektera mer över varför de undervisar på ett visst sätt samt att utöka lärarens verktyg och metoder för att förändra och utveckla sin undervisning. Det finns stödmaterial för samtliga skolformer utom fritidshemmet. Varje modul är indelad i åtta olika delar som synliggör ett eller flera didaktiska perspektiv. Varje del är sedan indelad i fyra moment (A D) som lärarna arbetar sig igenom. Modul På min skola har samtliga undervisande lärare i matematik deltagit i forbildningen under året. Detta har skapat mycket bra lärdiskussioner bland kollegorna och har även bidragit till ett kollegialt lärande i andra områden t.ex. inom vår utbildning i bedömning för lärande. REKTOR Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Del 1 Moment A Moment B Moment C Moment D De fyra momenten i varje del kan beskrivas på följande sätt. Moment A Individuell förberedelse Moment B Kollegialt arbete Moment C Aktivitet Moment D Gemensam uppföljning minuter minuter (1 lektion) minuter 3

6 Det tar timmar för en grupp lärare att kollegialt arbeta med en modul och genomföra aktiviteter i den ordinarie undervisningen. Rektor och huvudman har ansvaret för att tillgängliggöra tid för två moduler inom ramen för lärarnas arbetstid och att tiden dessutom fördelas kontinuerligt över läsåret. Stödmaterialet finns på lärportalen för matematik Stödmaterialet till fortbildningen finns fritt tillgängligt för alla att använda. En matematiklärare behöver därför inte formellt delta i Matematiklyftet för att kunna ta del av det. Skolverket fortsätter att utveckla lärportalen och nytt stödmaterial kommer att publiceras fram till Allt material revideras och omarbetade moduler publiceras inför terminstart. Ett stort antal universitet och högskolor har varit delaktiga i att utarbeta stödmaterialet. De har samarbetat både vid framtagandet och vid kvalitetssäkringen. Utbildning för matematikhandledare Skolverket erbjuder en handledarutbildning för matematikhandledare i Matematiklyftet. Utbildningen är nio dagar under perioden april 2015 april 2016 och genomförs regionalt på ett antal högskolor och universitet. Centrala inslag i utbildningen är handledning, ledning av kollegiala samtal och kunskap om stödmaterialet på lärportalen. För att öka möjligheten att utbyta erfarenheter under utbildningen är handledarna indelade i mindre grupper. Efter utbildningen ska matematikhandledaren ha vidareutvecklat sin förmåga att handleda lärargrupper för att förbättra och utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen i matematik. Utbildningstillfälle 1 samarrangeras med utbildningen för rektorer inom Matematiklyftet. För beskrivningar av utbildningens innehåll och form, se lärportalens sidor för handledare. Plats och datum för utbildningarna anges där. Anmälan till utbildningen sker i samband med att huvudmannen rekvirerar statsbidrag för handledaren. Huvudmannen kan endast anmäla handledare till utbildningen som inte gått den tidigare år. Anmälan till utbildningen sker i samband med att huvudmannen rekvirerar statsbidrag för handledaren. 4

7 Utbildning för rektorer Matematiklyftet är en fortbildning som bygger på en aktiv och engagerad skolledning. För att stödja rektorer erbjuder Skolverket en utbildning för rektorer vid de skolenheter som deltar i Matematiklyftet. Målet med utbildningen är att ge stöd för rektor att organisera Matematiklyftet på den egna skolan och vidareutveckla det pedagogiska ledarskapet. Utbildningen omfattar fem utbildningsdagar, fördelade på tre tillfällen under perioden april 2015 mars Utbildningen genomförs delvis parallellt med lärarnas fortbildning och genomförs vid fem orter. Utbildningstillfälle 1 samarrangeras med handledarutbildningen inom Matematiklyftet. För beskrivningar av utbildningens innehåll och form, se lärportalens sidor för rektorer. Anmälan kan göras från 21 februari

8 Planera och organisera deltagandet i Matematiklyftet Huvudmannen ansvarar för att planera det lokala deltagandet i Matematiklyftet och att ansöka om statsbidrag. Huvudmannen skapar även förutsättningar för rektor att både vara ett stöd för de lärare som deltar och för den utsedda matematikhandledaren. Det är huvudmannen som tillsammans med rektor skapar organisatoriska förutsättningar för att de matematiklärare som deltar i fortbildningen ska kunna göra detta inom ramen för sin arbetstid. Skolverket har tagit fram en film där huvudmän, både kommunala och enskilda, berättar om hur de har planerat och organiserat sitt deltagande i Matematiklyftet. Det bästa som har kommit i fortbildningssatsning! HUVUDMAN Att skapa organisatoriska förutsättningar Skolverket fördelar bidrag efter antal lärare per handledare. Huvudman och rektor delar därefter in lärarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Olika lärargrupper kan arbeta med olika moduler vars utformning och innehåll kan ge vägledning för hur grupperna organiseras. En handledare handleder därmed oftast fler lärargrupper dock högst 23 lärare. Att skapa organisatoriska förutsättningar innebär även att schemalägga så att lärarna kan träffas inom ramen för sin arbetstid. Att låta lärare på samma skola bilda en grupp kommer för många huvudmän och rektorer att vara en vanlig lösning. Under framför allt moment B och moment D behöver lärarna möjlighet att träffas för att samtala och planera tillsammans. Vid stora geografiska avstånd kan huvudmannen undersöka möjlighet för lärare att använda sig av tekniska lösningar, till exempel videokonferenser, för att underlätta det kollegiala lärandet samt minska den tid som används för resor. Har tagit mycket av min tid, dock spännande tid! LÄRARE 6

9 Dessa kan ansöka om statsbidrag Huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kan ansöka om statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. Även utbildningsanordnare som för en kommuns räkning anordnar kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag för läsåret 2015/16. Statsbidraget är indelat i två delar: ett bidrag per matematikhandledare ett bidrag per deltagande lärare Bidragen regleras i förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare (nedan förordningen). I föreskrifterna SKOLFS 2013:4 har Skolverket förtydligat hur en lärares skicklighet ska bedömas för att denna ska kunna utses till matematikhandledare samt vad det innebär att tjänstgöra som matematikhandledare. Utgångpunkten när Skolverket fördelar statsbidrag är att en matematikhandledare handleder mellan 15 och 23 lärare. Om det finns ekonomiskt utrymme kan Skolverket komma att bevilja ansökningar där antalet lärare är färre än 15. Mindre huvudmän En huvudman som önskar delta med färre än 15 lärare behöver redan inför ansökan söka samarbete med en annan huvudman för att kunna garanteras en matematikhandledare. Huvudmän som ansöker om statsbidrag för färre än 15 lärare, men som inte etablerat ett samarbete, kan komma att beviljas bidrag om det finns ekonomiskt utrymme. Både läsåret 2013/14 och 2014/15 fanns det ekonomiskt utrymme att bevilja ansökningar där antalet lärare inte uppgick till 15. Bidrag för matematikhandledare Förordningen och föreskrifter anger villkoren för att en huvudman ska få statsbidrag för matematikhandledare. Där framgår att huvudmannen ska utse en matematiklärare att fungera som handledare och att denna matematiklärare ska vara behörig att undervisa i ämnet matematik ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik och bedömas vara en skicklig matematiklärare Ansök om att delta även om huvudmannen har färre än 15 lärare, Skolverket beviljar i mån av medel. Behörig att undervisa i matematik innebär att läraren ska ha en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik. 7

10 Matematikhandledaren ska vara anställd hos huvudmannen antingen tills vidare eller för begränsad tid. Han eller hon ska på minst 20 procent av en heltid tjänstgöra som matematikhandledare för lärare som deltar i fortbildningen på arbetstid. Matematikhandledaren ska framför allt bidra till det kollegiala och individuella lärandet hos de lärare som deltar i fortbildningen. En matematikhandledare ska även informera lärarna om syftet med fortbildningen och hur fortbildningsmodellen är upplagd samt vägleda dem på lärportalen för matematik. Enligt förordningen är det möjligt för en matematiklärare att tjänstgöra mer än 20 procent som matematikhandledare inom Matematiklyftet. Skolverket kan dock ersätta huvudmannen med högst 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare. I de fall matematikläraren är anställd hos två olika huvudmän och utsedd att vara handledare för lärare som deltar i fortbildningen hos respektive huvudman, är det möjligt för båda huvudmännen att erhålla statsbidrag motsvarande högst 20 procent för denne matematikhandledare. Så ska handledarens skicklighet bedömas Den matematiklärare som utses till matematikhandledare ska ha breda och gedigna kunskaper inom matematik och matematikdidaktik ha förmåga att sprida engagemang och intresse för matematik hos eleverna genom att göra undervisningen utmanande, spännande och stimulerande ha strävan att utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen medvetet och systematiskt utveckla elevens lärande ha samverkat med andra lärare, tagit del av andras kunskaper och erfarenheter och delat med sig av sina egna. När huvudmannen utser matematikhandledare ska bedömningen av lärarens skicklighet dokumenteras. I samband med redovisningen av statsbidraget kan Skolverket komma att göra ett antal stickprov där underlaget för bedömningen krävs in. Bidraget motsvarar 20 % av en genomsnittlig lön Skolverket lämnar statsbidrag för en matematikhandledare som ersättning för lön. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare. En huvudman kan utse samma matematiklärare som handledare flera år i rad. Under läsåret 2014/15 utbetalades kronor per matematikhandledare och läsår. Storleken på beloppet för läsåret 2015/16 fastställs i samband med Skolverkets beslut om fördelning av bidrag senast 13 februari

11 Bidrag för matematiklärare Huvudmannen kan bara få statsbidrag för matematiklärare som deltar i fortbildningen på arbetstid. Med matematiklärare avses de lärare som undervisar i matematik. För att lärarna ska kunna delta i fortbildningen enligt den beskrivna modellen måste tid frigöras för läraren för att läsa in sig på materialet i moment A samt vid lärarnas träffar i moment B och D. Om deltagande i Matematiklyftet medför att den totala arbetstiden överstiger 100 procent kan Skolverket komma att återkräva det tilldelade statsbidraget. Återkravet gäller inte bara statsbidraget för deltagande lärare utan även det statsbidrag som utgått för matematikhandledarens lön. Handledaren ska handleda lärare som deltar i fortbildningen på arbetstid. Matematikläraren ska förbereda sig genom att ta del av det material som finns på lärportalen för matematik, delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor samt genomföra de klassrumsaktiviteter eller lektioner som ingår i fortbildningen. För att kunna delta i fortbildningen krävs därmed att läraren under visar i matematik under det år som den deltar i Matematiklyftet. Statsbidrag kan lämnas för matematiklärare i högst ett år oavsett om denne byter huvudman eller inte. Under det läsår som huvudmännen får statsbidrag för läraren är kravet att läraren ska arbeta med två moduler. Bidragets storlek Under läsåret 2014/15 utbetalades kronor per matematiklärare. Storleken på beloppet för läsåret 2015/16 fastställs i samband med Skolverkets beslut om fördelning av bidrag senast 13 februari Huvudmannen väljer moduler utifrån verksamhetens behov Det är upp till huvudmannen att, tillsammans med rektor, lärare och handledare, välja vilka moduler som lärarna ska arbeta med. Här kan skolans kvalitetsarbete, elevernas kunskapsresultat eller annat lokalt underlag om matematikundervisningens utformning och kvalitet tjäna som vägledning för vilka moduler som väljs. På lärportalen för matematik finns det även filmer där de som tagit fram modulerna berättar om varje moduls syfte och innehåll. Det är sedan fullt möjligt att fortsätta arbetet med ytterligare moduler även efter det läsår huvudmannen har fått statsbidrag. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande inom Matematiklyftet är att huvudman och rektor har god kännedom om hur undervisningen i matematik bedrivs. Skolverket har tagit fram ett konkret stöd för att göra en lägesbedömning av matematikundervisningen. Under det läsår som huvudmannen får statsbidrag för läraren ska läraren arbeta med två moduler inom ramen för sin arbetstid. För att kunna delta i fortbildningen krävs att läraren undervisar i matematik under det år som den deltar i Matematiklyftet. 9

12 Så ansöker huvudmannen om statsbidrag ANSÖKAN 16 jan 2015 SKOLVERKETS BESLUT 13 feb 2015 REKVISITION MATEMATIKHANDLEDARE 19 mars 2015 REKVISITION MATEMATIKLÄRARE 4 sep 2015 REDOVISNING 2 sep 2016 Huvudmannen ansöker I ansökan ska huvudmannen lämna uppgifter om hur många lärare som undervisar i matematik hos huvudmannen, samt hur många lärare på respektive skolenhet man avser att delta med läsåret 2015/16. Skolverket beräknar antalet handledare utifrån antalet lärare som huvudmannen ansöker om statsbidrag för. Om huvudmannen avser att samarbeta med en eller flera andra huvudmän ska även detta anges i blanketten. Varje huvudman skickar in en egen ansökan där samarbetet framgår. Blankett för ansökan och blankettstöd finns att hämta på Skolverkets webbplats. Varje huvudman skickar in en egen ansökan där samarbetet framgår. Senast 16 januari 2015 ska ansökan ha inkommit till Skolverket. Skolverket fördelar bidrag och fattar beslut Alla lärare som undervisar i matematik i Sverige ges möjlighet att delta i fortbildningen under något av de läsår som Matematiklyftet pågår. Vid fördelningen av statsbidrag tar Skolverket därmed hänsyn till det totala antalet lärare som undervisar i matematik fördelat över tre år. I fördelningsmodellen utgår Skolverket från antalet lärare per handledare. Ansökningar som omfattar färre än 15 lärare beviljas i mån av medel. I övrigt utgår fördelningen från att en handledare handleder mellan lärare. För att beräkna hur många matematikhandledare en huvudman kan få bidrag för används ett genomsnitt av intervallet, det vill säga talet 19. Vid handläggningen av ansökningarna divideras antalet deltagande matematiklärare med 19 och avrundas till närmaste heltal. Exempelvis får en huvudman med 60 deltagande lärare möjlighet att rekvirera bidrag för 3 matematikhandledare. 10

13 Skolverket beslutar därmed om hur många matematikhandledare och lärare som huvudmannen kan rekvirera statsbidrag för. I beslutet framgår också de fastställda schablonbeloppen för matematikhandledare och lärare som deltar i Matematiklyftet. Efter beslutet ska huvudmannen utse matematikhandledare. Senast 13 februari 2015 fattar Skolverket beslut om fördelning av bidrag. Huvudmannen rekvirerar statsbidrag för matematikhandledare i mars Huvudmannen utser matematikhandledare och rekvirerar statsbidrag för dessa. Bidraget för handledare är kopplat till antalet lärare. Om antalet lärare minskar kan det även påverka antalet handledare. Skolverket informerar ytterligare om det i samband med rekvisitionen. Senast 19 mars 2015 ska rekvisitionen ha inkommit till Skolverket. Huvudmannen rekvirerar statsbidrag för matematiklärare i september Rekvisitionen av statsbidrag för matematiklärare sker efter det att lärarna påbörjat fortbildningen i augusti Om antalet lärare minskat i förhållande till ansökan kan detta komma att påverka det bidrag som redan utbetalats för handledare. Skolverket informerar ytterligare om det i samband med rekvisitionen. Senast 4 september 2015 ska rekvisitionen ha inkommit till Skolverket. Huvudmannen redovisar hur statsbidraget använts Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur bidraget har använts. Varje huvudman ska därför redovisa hur det tilldelade statsbidraget använts. Ytterligare information ges i samband med redovisningen. Skolverket kan helt eller delvis komma att återkräva bidrag som inte har använts i enlighet med förordningen och föreskrifter som reglerar Matematiklyftet. Senast 2 september 2016 ska huvudmannen skicka in en redovisning av hur statsbidraget inom Matematiklyftet har använts under läsåret 2015/16. 11

14 Kontakt Statsbidrag Staffan Ekdal Tel: Katarina Linnarsson Tel: Fortbildningens genomförande och innehållet i stödmaterialet Lena Apelthun Tel: Helena Karis Tel: Utbildningarna för matematikhandledare och rektorer Margareta Oscarsson Tel:

15 ISBN Skolverket Dnr 2014:1041 Grafisk form: AB Typoform Fotograf: Elke Födisch Tryck: TMG Öresund, 2014

16

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Läs mer

untitled

untitled ISBN 7 6924 8803 3/F 323 5.00 A B C D A (1) (2) ( ) (3) (4) (5)! (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 5 (7) ) (8) I (9) (10) (11)!! (1) (2) (3) ? ?? (1812 1854) 1848 (1851 ) 1853 () ( ) 1852 ? ( ) 1854 ( ? (1)

Läs mer

---- TEL FAX II %

---- TEL FAX II % 2003 2 2003 8 WWW.CEI.GOV.CN TEL010 68558355 FAX010 68558370 I ---- TEL010 68558355 FAX010 68558370 II 2003... 1...1...2...2 2003... 3...3...4...6 1....6 2....7...8...10 1....10 2. 40%...11 2003... 12...12...13...13

Läs mer

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

Microsoft Word - 098049002.htm

Microsoft Word - 098049002.htm 098 年 度 04900 國 服 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1.25 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 選 擇 題 : 1. (4) 粉 線 袋 內

Läs mer

untitled

untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

Läs mer

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 招 生 簡 章 主 辦 單 位 : 臺 中 市 政 府 教 育 局 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 指 定 承 辦 單 位 臺 中 市 立 光 明 國 民 中 學 403 臺 中 市 西 區 自 由 路 一 段 75 號 http://www.kmjh.tc.edu.tw/

Läs mer

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案 105 學 年 度 臺 中 市 私 立 華 盛 頓 國 民 小 學 教 師 甄 選 簡 章 壹 報 名 資 格 及 條 件 一 基 本 條 件 ( 一 ) 具 中 華 民 國 國 籍 且 身 心 健 康 品 德 操 守 良 好 者 ( 二 ) 無 教 師 法 第 14 條 各 款 規 定 或 教 育 人 員 任 用 條 例 第 31 條 各 款 及 第 33 條 之 情 事 者 ( 如 附 錄 說

Läs mer

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF 3296 88 1 10628 88 1 0.217 382 02-27672905.217 1 2 3 4 1 2 3 4 99 2,318 88 6 8,912 88 6 2,869 03-5962443 03-5957197 52 1 377 2 3 4 377 5 6 1 5,000 58 7 5 6 30 10 2 3 89.4.21. 016 4 89.4.11. 013 5 89.7.24

Läs mer

- 1 - (64.5)(35.5) (76.9)(23.1) 64.5 35.5 76.9 23.1 0 1 2 3 4 5 62.9 30.7 3.6 0.80.4 1.5 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 62.8 27.1 8.5 1.20.3 0.2 23.9 37.4 23.7% 23.2 38.7 23.1% () 0% 10% 20% 30% 40%

Läs mer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Läs mer

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠 - Address N. Summerbee 先生 Main 大街 335 号纽约, 纽约,92926 Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes Silverback

Läs mer

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

Läs mer

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Läs mer

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

Läs mer

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

Läs mer

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

Läs mer

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

Läs mer

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

Läs mer

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

Läs mer

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Läs mer

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50 ()001 ( 131 ) 787 1092 32 7 118 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04867-4/ I1021 :7.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13

Läs mer

马来西亚、约旦(上).doc

马来西亚、约旦(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.25 4 960 2004 9 1 2004 9 1 1 500 ISBN 7-204-05944-1/K 02 1600.00 ( 20.00 ) ...1...6...44 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Läs mer

untitled

untitled ISBN L-0000-00774/ I246.4 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Läs mer

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50 ()001 ( 131 ) 7871092 32 6.25 106 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04866-6/ I1020 :6.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

Läs mer

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

Läs mer

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

Läs mer

宏观与策略研究

宏观与策略研究 --2005 6 2 2005 6 A 86-0755-82943202 zhaojx@ccs.com.cn 86-0755-82960074 huangsx@ccs.com.cn 86-0755-82943566 luxw@ccs.com.cn 86-0755-82960739 jingzz@ccs.com.cn 2005-6-2 1996 2005 A 4 5 6 6 A+H 2005 A, 2005-4-6

Läs mer

$## ;!! " " " "!! "! #! " #$% # &! #!! # & ( )!! & & ( ) * +, ( ) #! & &! " " -. / 0. " # # & -.. 1% # # # &.2 -. % & 34! #! # ( )!! ( ) #$% #$% "!!(

$## ;!!  !! ! #! #$% # &! #!! # & ( )!! & & ( ) * +, ( ) #! & &!  -. / 0. # # & -.. 1% # # # &.2 -. % & 34! #! # ( )!! ( ) #$% #$% !!( ! &(( %) * &%!!!!!!!!!!!!! "#$%& $$!!!!!! $(() * +,-. +((# (- * (#+$ * $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #+$!!!!!!!!!!!!!! #++!! $!!!!! #++ +!!! #+# #!!!!!!!!!!!!!! #+/ /!!!!!!! #+/ -!!!! #+-,!!!!!!!!!!!!!!! #+-

Läs mer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Läs mer

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Läs mer

遊戲一:

遊戲一: 1. 2 2. 3 3. 4 4. 8 5. 11 13 15 6. 17 7. 18 1 UNO 1 1 2 6 o A 12 o AH 12 o B 24 o C 24 o D 24 o E 24 o F 24 o G 24 o H 12 o 18 o 2 3 9 o 2 o 26 1 4 1 21 ) 6 3 2-4 21 o o o o o o 4 o o o o o o o o D o 6

Läs mer

2-2

2-2 ... 2-1... 2-2... 2-6... 2-9... 2-12... 2-13 2005 1000 2006 20083 2006 2006 2-1 2-2 2005 2006 IMF 2005 5.1% 4.3% 2006 2005 3.4% 0.2% 2006 2005 911 2005 2006 2-3 2006 2006 8.5% 1.7 1.6 1.2-0.3 8.3 4.3 3.2

Läs mer

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 年 教 学 工 作 安 排 2015 2016 学 年 第 二 学 期 教 学 工 作 计 划 二 O 一 六 年 三 月 十 日 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63> 一 九 八 八 年 创 刊 回 忆 与 研 究 第 十 六 辑 上 海 市 新 四 军 历 史 研 究 会 浙 东 浙 南 分 会 编 二 O 一 三 年 十 二 月 1 ( 封 面 折 页 字 ) 编 委 会 顾 问 丁 公 量 丁 柯 吴 文 达 汪 志 荣 戚 南 强 李 国 经 主 编 陈 晓 光 副 主 编 葛 奇 忠 方 思 朋 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 方 思 朋 王

Läs mer

萧山中学课程建设方案.doc

萧山中学课程建设方案.doc - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2

Läs mer

( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 121.2 117.5 125.8 122.0 130.9 126.8 135.4 131.5 140.3 136.0 144.9 140.2 153.5 147.9 160.6 154.7 165.1 160.3 167.7 163.9 169.3 165.8 169.6 166.7 170.0 167.8

Läs mer

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 3 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Läs mer

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言...5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Läs mer

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面 目 录 理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 1 信 息 交 流 省 编 办 刘 维 寅 副 主 任 到 我 市 对 市 县 政 府 机 构 改 革 工 作 进 行 实 地 评 估 11 我 市 部 分 部 门 试 点 实 行 部 门 内 部 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 13 我 市 三 项 措 施 确 保 机 构 编 制 监 督 活 动 常 态 化 14 基 层

Läs mer

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现 前 言 日 本 是 我 们 的 邻 国 文 献 可 考 的 两 国 关 系, 至 少 已 有 21 个 世 纪 古 代 日 本 文 化 的 发 展 晚 于 中 国, 而 日 本 民 族 却 能 在 固 有 文 化 的 基 础 上 对 外 国 文 化 采 取 选 择 吸 收 和 创 新 的 态 度, 形 成 自 己 独 特 的 文 化 封 建 末 期, 中 国 和 日 本 同 受 西 方 列 强 的

Läs mer

2深化教育教学改革、创新人才培养模式

2深化教育教学改革、创新人才培养模式 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 的 创 新 与 实 践 1 李 选 芒 2 赵 居 礼 摘 要 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 改 革 的 重 点 是 明 确 专 业 培 养 目 标, 构 建 适 应 培 养 目 标 的 课 程 体 系, 营 造 职 业 技 术 训 练 的 教 环 境, 建 设 双 师 结 构 的 师 资 队 伍 陕 西 工 业 职

Läs mer

,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 1 ?,,, :,,,?,,?, :,,,,,,,,,? :,, :,,?, :??, :,!,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, :, 3 !?!?,!,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :??,, 4 ,,,,,,, :?, :,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,??

Läs mer

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 5 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Läs mer

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到 附 件 :.014 年 实 习 生 进 出 实 习 单 位 用 车 方 案 南 京 医 科 大 学 014 年 6 月 实 习 学 生 进 出 实 习 单 位 用 车 计 划 教 务 处 编 014 年 6 月 5 日 实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名

Läs mer

简报158期.doc

简报158期.doc 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 简 报 第 15 期 ( 总 第 158 期 ) 中 共 山 东 省 委 农 村 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 领 导 协 调 小 组 办 公 室 2012 年 10 月 31 日 喜 迎 十 八 大 威 海 市 组 织 开 展 系 列 主 题 宣 传 活 动 迎 接 党 的 十 八 大 一 是 发 挥 党 建 电 视 栏 目 作 用 强 化 宣 传

Läs mer

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc 九 評 共 產 黨 大 紀 元 系 列 社 論 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 錄 公 告 大 紀 元 發 表 系 列 社 論 九 評 共 產 黨... 3 九 評 之 一 評 共 產 黨 是 甚 麼... 4 前 言... 4 一. 以 暴 力 恐 怖 奪 取 和 維 持 政 權... 5 二. 以 謊 言 為 暴 力

Läs mer

103.06.23退休權益.ppt [相容模式]

103.06.23退休權益.ppt [相容模式] 臺 中 市 政 府 人 事 處 不 可 不 知 之 退 休 權 益 1 大 綱 一 退 休 撫 卹 理 論 二 現 行 退 休 制 度 (85 制 ) 三 再 任 停 止 領 受 月 退 休 金 及 優 惠 存 款 四 案 例 分 享 五 公 務 人 員 退 休 撫 卹 法 草 案 (90 制 ) 六 公 務 人 員 保 險 法 103 年 1 月 29 日 修 法 七 結 語 一 退 休 撫 卹

Läs mer

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc 許 清 龍 老 師 試 題 評 析 國 文 試 題 評 析 / 命 中 事 實 100 學 年 度 私 醫 聯 招 的 國 文 科 考 題, 有 上 課 的 同 學 應 該 發 出 會 心 一 笑, 甚 至 狂 笑, 因 為 老 師 的 命 中 率 實 在 太 高 了 除 了 基 本 的 字 音 字 形 字 義 成 語 的 題 型 外, 時 序 的 題 型 考 了 干 支 判 別 題 目 完 全 可

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,,,,,, ( ),,, :,,,, ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,, 1. 1. 1 (, ),,,,,,,,,,,, 2 ( ),,,,,,, ( ),,,, ( ),,,,,,,,,,, 3 1. 2,,,, ;, ;, ;,,,, ( ), :,,,,,,,,,, : 4 ,,,,,, ( / ),,,,,,,, ( ) ( ),,,,

Läs mer

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::;

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::; $%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%%-- 7889 :::; 7

Läs mer

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$% & (($ (($!$ ) #) )!* )!!+ # )!) "!+ ) #!+ + )!*!!, +!-!#!+,!( # $!+!!) ) "!, ) #! )!$ )! )!$!#! +!* " #!) #!)!( + *!* $!(!+! " $!$ # $!$ +!,!,!) ) &! " #

Läs mer

zt

zt !" !"!"!###!$ !!" #$ %& ( $( )% &# *%!($!#!!%%!"%! &!)%!&"!* #($!& # (!! ?!!""#!$ % # & %!"#$%&"" ()))*)))+ (,)-#*),+./,),),)0 12122222+ (3333333+ 4),),),)0 (,)5677,+ ()))89))+ :;;5 $ # ( )$ # ( ($

Läs mer

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A 分 级 基 金 入 门 1 概 述 分 级 基 金 是 指 通 过 对 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 将 基 金 份 额 分 成 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 类 或 多 类 份 额, 并 将 其 中 一 类 份 额 或 多 类 份 额 上 市 进 行 交 易 的 结 构 化 证 券 投 资 基 金 通 常 所 谈 到 的 分 级 基 金 是 将 母 基 金 产 品 ( 可 以

Läs mer

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 房 地 产 行 业 行 业 研 究 - 行 业 周 报 行 业 评 级 : 增 持 报 告 日 期 :216-9-14 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 沪 深 3 SW 房 地 产 研 究 员 : 宫 模 恒 551-65161836

Läs mer

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6 买 入 维 持 上 市 公 司 年 报 点 评 新 民 科 技 (002127) 证 券 研 究 报 告 化 工 - 基 础 化 工 材 料 与 制 品 2011 年 3 月 15 日 2010 年 业 绩 符 合 预 期, 增 发 项 目 投 产 在 即 基 础 化 工 行 业 分 析 师 : 曹 小 飞 SAC 执 业 证 书 编 号 :S08500210070006 caoxf@htsec.com

Läs mer

基金池周报

基金池周报 基 金 研 究 / 周 报 关 注 新 华 优 选 成 长 等 零 存 整 取 型 基 金 民 生 证 券 基 金 池 动 态 周 报 民 生 精 品 --- 基 金 研 究 周 报 2011 年 05 月 03 日 建 议 资 金 充 裕 渴 望 在 中 长 期 获 取 超 额 收 益 的 投 资 者 关 注 华 夏 大 盘 精 选 (000011.OF ) 大 摩 资 源 优 选 混 合 ( 163302.OF

Läs mer

浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2005 3 4 6 8 9 14 ( ) 18 55 2 2005 3 2005 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 002012 108 108 323300 www.zjkan.com kan@public.lsppt.zj.cn 108 0578-8128682 0578-8123717 kantzq@263.net 0578-8128682

Läs mer

投资高企 把握3G投资主题

投资高企 把握3G投资主题 行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 维 持 推 荐 白 酒 行 业 食 品 饮 料 行 业 2016 年 第 21 周 周 报 投 资 摘 要 : 上 周 市 场 表 现 和 下 周 投 资 策 略 上 周 食 品 饮 料 行 业 指 数 下 跌 0.89%, 跑 输 沪 深 300 指 数 1 个 百 分 点 食 品 饮 料 细 分 行 业 1 个 上

Läs mer

27-11-22 8627 65799773 liuyr@cjsc.com.cn 28 27 65 121.22% 91.3% 619 898 27 6282 78 12 7681 28 6681 5681 4681 3681 2681 1681 6-11 6-12 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-1 28 28 WIND 28 28 15% 5.1~5.2

Läs mer

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Läs mer

!" #!$ %& (()) %&!*+!)) " #! " #!"$* !"! # $ % & #"! # $ % $"! # $ % (()!#** ! " # " # #$ % & (( )$ # &$ ) & #)*! ! " # " # #$ % #& #( #! " $! " # " #) # * $ +! " # " #, #$&- !" # $"!% &!$ &! $ &! " #$

Läs mer

专题研究.doc

专题研究.doc 2005 2 1 14 11.2 14 15 15 14 Yunyang.zhao@morningstar.com 500 MSCI 1991 2001 53 458 115 94 24 316 26 494 125 1995 26 14 1993 1993 1997 http://cn.morningstar.com 1998 1 2001 6 2000 1993 90 2002 2001 51

Läs mer

便 箋

便 箋 通 函 發 文 人 : 選 舉 事 務 處 總 選 舉 事 務 主 任 受 文 人 : 各 常 任 秘 書 長 及 部 門 首 長 檔 號 : R E O/RT/87/ 30/1 電 話 : 2 8 91 4407 傳 真 : 2 2 46 0728 日 期 : 二 零 一 五 年 三 月 十 六 日 二 零 一 五 年 區 議 會 選 舉 招 募 選 舉 工 作 人 員 目 的 本 通 函 邀 請

Läs mer

nordicchinese 20100427.ai

nordicchinese 20100427.ai NORDIC CHINESE 41 2010 4 23 中 立 服 务 2010 05 07 出 版 者 : Nordic Chinese EK Förening ISSN:2000-5814 彩 色 版 下 载 地 址 www.nordicchinese.se E-mail: info@nordicchinese.se 招 聘 信 息 HERBS&ACUPUNCTURE 是 欧 洲 最 大 的 中

Läs mer

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 CUHK FAA Chan Chun Ha Secondary School School Report 2003-2004 1 1. 2. (i) (ii) 寛 (iii) 2 (iv) (v) 3. (i) (ii) 00/01 5 1 0 0 0 0 (83%) (17%) 01/02 5 1 0 0 0 0 (83%) (17%) 02/03 5 1 1 1 (62.5%) (12.5%)

Läs mer

军事十万个为什么 兵书集粹

军事十万个为什么 兵书集粹 (CIP) /.- : 2002.7 ( ) ISBN7-80641-482-7 Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ. - - Ⅳ.E89 CIP (2001)077248 : ( : 66 :0371 5751257 :450002) : : :890mm 1240mm A5 :12.25 :1 :278 :20027 1 :1-3000 :20027 1 :ISBN7-80641-482-7/E 017 :22.00

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63> 2010 年 8 月 8 日 市 场 策 略 第 一 创 业 研 究 所 分 析 师 : 于 海 涛 S1080200010003 电 话 :0755-25832792 邮 件 :yuhaitao@fcsc.cn 沪 深 300 交 易 数 据 年 初 涨 跌 幅 : -18.96% 日 最 大 涨 幅 : 3.78%(5/24) 日 最 大 跌 幅 : -5.36%(4/19) A 股 基 本 数

Läs mer

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : :

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : : (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7 5045 4510 4.... T S974. 2 CIP (2004) 044759 (1 : 100029 ) : * 787 1092 16 8. 25 176 2004 6 1 2004 6 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http: / / www. class. com. cn

Läs mer

目 录 1 高 送 转 概 念 持 续 火 热... 5 1.1 高 送 转 是 否 影 响 公 司 价 值?... 5 1.2 高 送 转 的 实 施 流 程 及 关 键 时 点... 5 1.3 高 送 转 数 量 与 送 转 比 例 逐 年 上 升... 6 1.4 TMT 行 业 与 中 小

目 录 1 高 送 转 概 念 持 续 火 热... 5 1.1 高 送 转 是 否 影 响 公 司 价 值?... 5 1.2 高 送 转 的 实 施 流 程 及 关 键 时 点... 5 1.3 高 送 转 数 量 与 送 转 比 例 逐 年 上 升... 6 1.4 TMT 行 业 与 中 小 权 益 量 化 量 化 策 略 2016 年 6 月 20 日 高 送 转 全 解 析 金 融 工 程 事 件 研 究 系 列 报 告 之 六 证 券 研 究 报 告 相 关 研 究 关 注 员 工 持 股, 捕 捉 超 额 收 益 员 工 持 股 计 划 事 件 驱 动 分 析 股 权 激 励 计 划 事 件 驱 动 研 究 事 件 研 究 系 列 报 告 之 二 破 发 股 票 投 资 机 会

Läs mer

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 産 産 184 産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 爲 爲 爲 産 爲 爲 爲 産 186 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 顔 爲 産 爲 187 爲 産 爲 産 爲 産 爲 爲 188 産 爲 爲 酰 酰 酰 酰 酰 酰 産 爲 爲 産 腈 腈 腈 腈 腈 爲 腈 腈 腈 腈 爲 産 189 産 爲 爲 爲 爲 19 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 191 産 192 産 爲 顔 爲 腈

Läs mer

宏碩-觀光指南coverX.ai

宏碩-觀光指南coverX.ai Time for Taiwan Taiwan-The Heart of Asia Time for Taiwan www.taiwan.net.tw Part 1 01 CONTENTS 04 Part 1 06 Part 2 GO 06 14 22 30 38 Part 3 200+ 02 Part 1 03 1 2 3 4 5 6 04 Jan Feb Mar Apr May Jun Part

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEB0D0CBD6BDD2B5A3A8303032303637A3A92DD4F6B7A2CFEEC4BFD3EBD7D3B9ABCBBEC9CFCAD0BDF8D5B9CEAAB9ABCBBEBFB4B5E32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEB0D0CBD6BDD2B5A3A8303032303637A3A92DD4F6B7A2CFEEC4BFD3EBD7D3B9ABCBBEC9CFCAD0BDF8D5B9CEAAB9ABCBBEBFB4B5E32E646F63> 证 券 研 究 报 告 公 司 深 度 简 报 原 材 料 造 纸 印 刷 审 慎 推 荐 -A( 上 调 ) 景 兴 纸 业 267.SZ 目 标 估 值 :7.5 元 当 前 股 价 :7.33 元 211 年 3 月 21 日 基 础 数 据 上 证 综 指 2931 总 股 本 ( 万 股 ) 392 已 上 市 流 通 股 ( 万 股 ) 3294 总 市 值 ( 亿 元 ) 29 流 通

Läs mer