KVALITETSRAPPORT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSRAPPORT 2014"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan åk f

2 INNEHÅLL VERSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen... 7 Brattbergsskolan... 7 Gäddgårdsskolan F Rektors sammanfattning... 8 KUNSKAPER 8 Brattbergsskolan... 8 Gäddgårdsskolan F Rektors sammanfattning... 9 ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE 10 Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan F Rektors sammanfattning HEM OCH SKOLA 11 Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan F Rektors sammanfattning SKOLAN OCH OMVÄRLDEN 12 Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan F Rektors sammanfattning ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 14 Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan F

3 Rektors sammanfattning BETYG OCH BEDÖMNING 15 Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan F STATISTIK 16 RESULTAT FRÅN ELEVENKÄTEN 16 3

4

5 VERSAMHETSCHEFEN HAR ORDET I Arboga finns sju kommunala grundskolor och på en av skolorna, Gäddgårdsskolan, finns även grundsärskolan. Alla skolor utom en har tillhörande fritidshem. Det är med stolthet jag kan berätta att 90,7 % av eleverna som slutade åk 9 i år var behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Det är 3,8 procentenheter högre än genomsnittet i riket. Att känna trygghet är en central och viktig framgångsfaktor. Våra genomförda undersökningar visar att majoriteten av eleverna och vårdnadshavarna upplever skolan som trygg. Elevhälsan är organiserad i så kallade elevhälsoteam (EHT), som finns på varje skola och leds av skolans rektor. Det finns även ett centralt elevhälsoteam, Fyren, som leds av mig i egenskap av verksamhetschef för grund- och grundsärskolan. I Fyren ingår skolpsykolog, två specialpedagoger, två talpedagoger, skolornas tre kuratorer, samordnande skolsköterska samt en representant från Familjepedagogerna. Elevhälsoteamens uppdrag är både förebyggande och stödjande och ska bidra till en god lärandemiljö för alla elever. Det förebyggande arbetet har t ex varit studiecirklar gällande förhållningssätt och bemötande, förebyggande kuratorsamtal, rutiner för snabba insatser vid ökad frånvaro och att värdegrundsarbete ingår i schemat. Det stödjande insatserna kan ha handlat om enskilda elevärenden. Från och med detta läsår har vi medvetet schemalagt kortare skoldagar för eleverna i förskoleklass och åk 1-2. Detta har medfört att eleverna orkar mer på lektionerna men också att fritidshemmen fått ökade möjligheter att utveckla sin pedagogiska verksamhet, då barnen slutar skolan tidigare på dagarna. Med strävan att höja kompetensen inom fritidshemmen anställer vi i första hand pedagogiskt utbildad personal. Vi har även utvecklat nätverk mellan fritidshemmen, för fortbildning och samarbete. På några skolor erbjuds eleverna organiserad rastverksamhet, där eleverna erbjuds olika organiserade aktiviteter att välja mellan. För att höja kvaliteten på undervisningen har nästan alla skolor gått från klasslärarsystem till ämneslärarsystem, vilket betyder att lärarna bara undervisar i de ämnen där de har behörighet att undervisa. För eleverna innebär det att undervisning bedrivs av de mest ämneskompetenta lärarna och det kan betyda att det är olika lärare i t ex NO/matematik och SO/svenska. Bra ledarskap på alla nivåer prioriteras och därför satsar vi både på rektorsutbildning och på kompetensutveckling för lärare. Lärare som har lärarexamen men saknar fullständig behörighet (legitimation), för ämnet eller årskursen de ska undervisa, erbjuds behörighetshöjande fortbildning via Skolverkets Lärarlyftet. Inom grundskolan har 20 förstelärare anställts. De har främst i uppgift att inspirera kollegor och vara drivande i utvecklingsarbetet, med syftet att öka måluppfyllelsen. Inom projektet En läsande klass satsas det på att eleverna ska bli bättre läsare. På flera av skolorna fokuseras speciellt mycket på läsning och läsförståelse i grundskolans yngre åldrar. Arboga kommun ingår sedan hösten 2012 i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, där målet är att öka måluppfyllelsen i matematik via gemensam styrning och ledning. Syftet med satsningen är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för undervisningen. Vi har sett att även om fokus är på matematikämnet så spiller lärdomarna över på de andra skolämnena. 5

6 Samtliga lärare som undervisar i matematik på våra grund- och grundsärskolor deltar under läsåret i Skolverkets fortbildningssatsning Matematiklyftet. Fortbildningen leds av två matematikhandledare. Vi har också satsat på Skapande skola, vilket ska inspirera till ett ämnesövergripande arbetssätt. Eleverna i förskoleklasserna och åk 1-3 har under året haft inspel på temat matematik och musik. Även arbetet med film och rörlig bild har pågått, med hjälp av projektpengar från Svenska Filminstitutet. Vi har ett samarbete med näringslivsrepresentanter, bland annat i projektet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), där samtliga skolor deltar. Vi har ett stort antal lärare som är utbildade för att använda materialet NTA-lådor. Projektet samordnas av en lärare som har avsatt tid i sin tjänst för uppdraget. Jag vill poängtera vikten av att vårt utvecklingsarbete ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Ett exempel är hur skolorna under läsåret arbetat med området betyg och bedömning. Fokusen är på formativa bedömningar och arbetssätt, vilket är den lärandeprocess som enligt all forskning är framgångsrik. Formativt arbetssätt innebär kortfattat att både elev och lärare har en god bild av elevens kunskaper i nuläget och att förväntningar, kunskapskrav och mål är väl kända samt att eleven är aktivt delaktig i upplägget av det fortsatta lärandet. Under hösten genomförde vi en enkätundersökning där alla elever i årskurserna 1-9 fick ta ställning till olika påstående gällande skolsituationen. Resultaten från undersökningen diskuteras och analyseras i respektive klass ( Klassens kvalitetsrapport ) samt används som en del i underlaget för den systematiska kvalitetsutvecklingen på skol- och kommunnivå. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats i ett samarbete mellan förvaltningen, skolledarna och arbetslagsledarna. Kvalitetsarbetet är en systematisk och strukturerad förbättringsprocess som dokumenteras ändamålsenligt på alla skolenheter och förvaltningsgemensamt. Denna kvalitetsrapporter är en sammanfattning av årets systematiska kvalitetsarbete. I denna inledningstext har jag beskrivit det generella läget och de kommunövergripande satsningar som vi gjort under I kvalitetsrapporten beskriver varje skolenhet kortfattat vad de specifikt har arbetat med inom de olika målområdena; Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan samt Bedömning och betyg. Jag ser fram emot ett bra och givande samarbete under år Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan i Arboga kommun 6

7 NORMER OCH VÄRDEN PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN Brattbergsskolan plan: gsplan.pdf Gäddgårdsskolan åk F-4: dg%c3%a5rdsskolan%20f-4% pdf BRATTBERGSSKOLAN rapporteringen? (Underlaget) Kartläggning för likabehandlingsplanen. Trivselenkät elever. Piltavla över klimatet i klassen. Elevenkäten och uppföljningen i Klassens kvalitetsrapport. Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Våra undersökningar vt 13, ht 13 samt vt 14 visade att det fortfarande finns platser och situationer i skolan som upplevs som otrygga av eleverna. Ht 14 genomfördes Klassens kvalitetsrapport som uppvisade goda resultat. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Förbättrade rutiner vid förflyttningar och på raster. Hur har det gått? (Utvärdering) Några elever uppger fortfarande vid enkäter att de känner sig otrygga. De följs upp med samtal och riktade åtgärder. Se LBP (Likabehandlingsplanen) GÄDDGÅRDSSKOLAN F-4 rapporteringen? (Underlaget) Kartläggning för likabehandlingsplanen. Trivselenkät elever. Piltavla över klimatet i klassen. Elevenkät och uppföljning i Klassens kvalitetsrapport Vårdat språk samt trevlig skolmiljö. Utifrån trivselenkät med eleverna och analys gjord i arbetslaget har vi sett att dessa områden behöver förbättras. 7

8 Vad har genomförts? Hur har det gått? Se LBP (Likabehandlingsplanen) REKTORS SAMMANFATTNING På båda enheterna bedrivs ett målinriktat och framgångsrikt arbete. Det är trygghetsteamen på respektive skola som håller i samordningen. Trygghetsteamet uppmärksammades som en drivande kraft vid Skolinspektionen i januari 2014 Arbetet med normer och värden blir aldrig färdigt men jag anser att vi har goda verktyg, i och med de rutiner vi har och den kompetens som finns på båda skolorna, för att kunna fortsätta att framgångsrikt arbeta med skolans värdegrund. KUNSKAPER BRATTBERGSSKOLAN rapporteringen? (Underlaget) Rapporteringen av kunskapsresultat och prognos för måluppfyllelse. Resultat på nationella prov vt 2013 samt vt Att fler elever når kunskapskraven och stimuleras att utvecklas ännu längre. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Fokusen behöver vidgas att inte bara klara kunskapskraven utan även sikta högre. Gemensam analys av prognoser och av resultat på nationella prov. Pedagogiska diskussioner om planering och bedömning. Ämneslärarsystem från och med ht 2014, vilket innebär att undervisningen i första hand ges av lärare som är behörig att undervisa i ämnet. SVA (Svenska som andraspråk) för de elever som har rätt till det. Studiehandledning på modersmålet. Alla lärare som undervisar i matematik har deltagit i Matematiklyftet, Skolverkets nationella kompetenshöjande satsning på matematikdiadaktik. Alla lärare som undervisar i svenska har arbetat tillsammans med En läsande klass. Hur har det gått? (Utvärdering) Erfarenheter och pedagogiska verktyg sprids i och med de gemensamma analyserna och de pedagogiska diskussionerna. Resultaten på de nationella proven har sjunkit jämfört med vt Fortsatt utveckling av pedagogiska planeringar. Utveckla samarbetet mellan ämneslärare. 8

9 Fortsätta Matematiklyftet och En läsande klass. GÄDDGÅRDSSKOLAN F-4 rapporteringen? (Underlaget) Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Rapporteringen av kunskapsresultat och prognos för måluppfyllelse. Resultat på nationella prov vt 2013 samt vt Att fler elever når kunskapskraven och stimuleras att utvecklas ännu längre. Fokusen behöver vidgas att inte bara klara kunskapskraven utan även sikta högre. Gemensam analys av prognoser och av resultat på nationella prov. Pedagogiska diskussioner om planering och bedömning. Ämneslärarsystem från och med ht 2014, vilket innebär att undervisningen i första hand ges av lärare som är behörig att undervisa i ämnet. SVA (Svenska som andraspråk) för de elever som har rätt till det. Studiehandledning på modersmålet. Alla lärare som undervisar i matematik har deltagit i Matematiklyftet, Skolverkets nationella kompetenshöjande satsning på matematikdidaktik. Alla lärare som undervisar i svenska har arbetat tillsammans med En läsande klass. Hur har det gått? (Utvärdering) Erfarenheter och pedagogiska verktyg sprids i och med de gemensamma analyserna och pedagogiska diskussionerna. Resultatet på nationella proven 2014 har förbättrats sen vt Fortsatt utveckling av pedagogiska planeringar. Utveckla samarbetet mellan ämneslärare. Fortsätta Matematiklyftet och En läsande klass. REKTORS SAMMANFATTNING Det är vanskligt att jämföra nationella prov på en liten enhet mellan år eftersom det inte är samma elevgrupp som bedöms. Utifrån resultaten från 2014 finns dock några intressanta iakttagelser. De elever som gjort provet i svenska som andraspråk har på båda skolorna presterat mycket bra. Av 14 elever har 12 elever genomfört hela provet. 11 elever har klarat godkänd nivå på alla delprov och en elev klarade två delprov. Jag drar slutsatsen att båda skolorna har en bra undervisning i svenska som andraspråk samt att alla undervisande lärare arbetar språkstimulerande. Det är imponerande att se en att elev som 9

10 anlänt till Sverige för ett och ett halvt år sedan utan tidigare skolgång klarar nationella provet i svenska som andraspråk i alla delprov. I ämnet svenska uppnådde eleverna i åk 3 på Gäddgårdsskolan 100 % måluppfyllelse. På Brattbergsskolan var måluppfyllelsen 72 %. I matematik klarade 88 % av eleverna i åk 3 på Gäddgårdsskolan alla delprov. Motsvarande siffra för Brattbergsskolan var 53 %. Det var främst på ett av delproven som Brattbergsskolans elever hade svårigheter. Det var delprovet som mäter elevens förmåga att mäta längder, föra resonemang och välja metod. När så många elever får problem på samma delprov är det tydligt att det är undervisningen omkring ovanstående förmågor som behöver utvecklas. Alla resultat har analyserats gemensamt mellan de lärare som genomfört proven samt med respektive arbetslag. Den mest genomgripande åtgärd vi genomfört för att förbättra resultaten är att börja arbeta i arbetslag och bedriva undervisning utifrån ämneslärarsystemet, istället för som klasslärare. ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE BRATTBERGSSKOLAN Utvärdering och handlingsplaner från arbetslagen. Öka elevernas upplevelse av inflytande. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Elevernas inflytande ska vara en naturlig del av undervisningen. Klassråd, elevråd, matråd och kamratstödjare. Samtal vid introduktion av nya arbetsområden, arbetsformer och arbetssätt. Arbete med att förbättra arbetsro och eget ansvar för studierna. Hur har det gått? (Utvärdering) Elevrådsträffarna har varit få under året. Planeringen av verksamheten utgår alltid från elevernas behov och/eller önskemål. Planera och utvärdera med eleverna. Fastslå datum för elevrådet vid terminsstart som sedan fredas från andra aktiviteter. GÄDDGÅRDSSKOLAN F-4 Arbetslagens utvärdering och handlingsplaner. 10

11 Öka elevernas upplevelse av inflytande. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Hur har det gått? (Utvärdering) Elevernas inflytande ska vara en naturlig del av undervisningen. Klassråd och elevråd. Pedagogiska planeringar där elevernas inflytande är ett av planeringsområdena. Klassråd och elevråd har fungerat bra. De yngre skolas in i elevrådsrollen av de äldre. Fortsatt utvecklingsarbete med pedagogiska planeringar där eleverna har inflytande. REKTORS SAMMANFATTNING Med yngre elever är det viktigt att få inflytandet att bli en naturlig del av undervisningen. De formella råden är mer ett sätt att lära sig föreningsstruktur/demokratipraxis. Det är svårt att hitta bra frågor som passar för ett elevråd med yngre elever som känns meningsfulla. Det viktiga arbetet sker i samband med lärarens planering och genomförande av undervisningen, och inte i de olika forum som finns även om de är en inskolning i mer formell elevdemokrati. Vi kan fortsätta att utveckla arbetet med pedagogiska planeringar. HEM OCH SKOLA BRATTBERGSSKOLAN Utvärdering med föräldrarådet. En förtroendefull relation mellan hem och skola. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Hur har det gått? (Utvärdering) Vi vet att vi får mycket bättre resultat när vi drar åt samma håll. Alla klasser har föräldrarum på Edwise för information och insyn i skolarbetet. Veckoinformation varje vecka. Vi har föräldraråd två ggr per termin. Aktiviteterna har genomförts. 11

12 GÄDDGÅRDSSKOLAN F-4 Diskussioner i arbetslaget. Fritidshemmens utvärdering. Ett förtroendefullt samarbete mellan skola och hem. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Vi vet att vi får bättre resultat om vi drar åt samma håll. Föräldrarum på edwise. Föräldraråd. Veckobrev. Fritidshemmet följer upp föräldrarnas upplevelse på utvecklingssamtalen. Hur har det gått? (Utvärdering) Alla aktiviteter är genomförda. Rektorschatt som komplement till föräldrarum. REKTORS SAMMANFATTNING Ett gott samarbete och en förtroendefull relation med hemmen bygger mycket på information och bemötande. Jag tycker att vi har bra och väl inarbetade arbetssätt för information. Våra föräldraråd är öppna för alla föräldrar som vill komma och man representerar bara sig själv. Vi har planer på att vidareutveckla det med en möjlighet att chatta med rektor t ex en gång i månaden för de föräldrar som har svårt att komma ifrån. SKOLAN OCH OMVÄRLDEN BRATTBERGSSKOLAN Självskattning i arbetslagen. Vårt arbete utifrån Skolinspektionens påpekande. Studie- och yrkesvägledning (SYV). Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Vi fick kritik från skolinspektionen för att vi inte hade SYV (Studieoch yrkesvägledning) för de yngre eleverna. Vi har sjösatt vår organisation för SYV i yngre åldrar efter skolinspektionens kritik. Hur har det gått? Riktlinjerna från Skolverket angående SYV för yngre skolår är fortfarande inte särskilt förankrad. Det finns ansvariga pedagoger på 12

13 (Utvärdering) båda skolorna och flera aktiviteter är planerade med det är inget som genomsyrar verksamheten ännu. Implementera och förankra rutinerna för SYV. Utbildning för ansvarspedagogerna. Samarbete med UF (Ung Företagsamhet) angående material och utbildning för lärare. GÄDDGÅRDSSKOLAN F-4 Självskattning i arbetslagen. Vårt arbete utifrån Skolinspektionen påpekande. Studie- och yrkesvägledning (SYV) Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Vi fick kritik från skolinspektionen för att vi inte hade SYV (Studieoch yrkesvägledning) för de yngre eleverna. Vi har sjösatt vår organisation för SYV i yngre åldrar efter skolinspektionens kritik. Hur har det gått? (Utvärdering) Riktlinjerna från Skolverket angående SYV för yngre skolår är fortfarande inte särskilt förankrad. Det finns ansvariga pedagoger på båda skolorna och flera aktiviteter är planerade med det är inget som genomsyrar verksamheten ännu. Implementering och förankring av rutinerna för SYV. Utbildning för ansvarspedagogerna. Samarbete med UF (Ung Företagsamhet) angående material och utbildning för lärare. REKTORS SAMMANFATTNING Vi fick kritik från skolinspektionen för att vi inte hade uppmärksammat SYV för de yngre skolåren. När man läser riktlinjerna så handlar det mycket om entreprenöriellt lärande, vilket i stor grad kännetecknar båda skolorna. Vi måste bli bättre på att prata med varandra om det som SYV. Nu finns en bra plan och skolinspektionen har godkänt den. Jag har stora förväntningar på samarbetet med UF. 13

14 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN BRATTBERGSSKOLAN Arbetslagens utvärderingar. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Hur har det gått? (Utvärdering) Vi har rutiner för övergångar mellan förskolan och förskoleklassen och mellan åk 4 och åk 5. Rutinerna fungerar. Dock fick de anpassas en del eftersom Brattbergsskolan byggdes om under sommarlovet Revidera planen för övergång mellan åk 4 och åk 5. GÄDDGÅRDSSKOLAN F-4 Arbetslagets utvärdering Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Hur har det gått? (Utvärdering) Vi har rutiner för övergången från förskola och förskoleklass samt för åk 4 till åk 5. Rutinerna fungerar men fick anpassas något då lärare vid tiden för överlämnandet saknades för åk 5. Revidering av övergångsplanen mellan åk 4 och 5. 14

15 REKTORS SAMMANFATTNING Övergångar är viktiga för elevernas trygghet och för att inte kunskap ska gå förlorad när personal byts ut. Efter detta år ser vi dock att eleverna klarar ganska stora påfrestningar utan att det blir problem. Brattbergsskolan byggdes om och förskoleklasserna blev då utspridda på olika ställen. Lärare i åk 5 var inte anställda förrän några dagar innan terminsstart. Men det gick bra och vi kan inte se att dessa elever skulle vara otrygga. BETYG OCH BEDÖMNING BRATTBERGSSKOLAN Diskussioner i ämnes- och arbetslag på skolan samt mellan skolenheter i kommunen. Bedömning Skapa en likvärdig bedömning på alla skolor i Arboga. Samsyn på progressionen av kunskapsutvecklingen inom olika ämnen. Öka lärares säkerhet i bedömningar. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Hur har det gått? (Utvärdering) Kommungemensamma studiedagar för lärarna med diskussioner kring formativ bedömning. Gruppindelningarna har varit utifrån skolämnen. Arbetet är påbörjat och diskussionerna känns värdefulla för pedagogerna. Fortsätta de pedagogiska diskussionerna om formativ bedömning. GÄDDGÅRDSSKOLAN F-4 Diskussioner i ämnes- och arbetslag på skolan samt mellan skolenheter i kommunen. Bedömning Skapa en likvärdig bedömning på alla skolor i Arboga. Samsyn på progressionen av kunskapsutvecklingen inom olika ämnen. Öka lärares säkerhet i bedömningar. Vad har genomförts? (Konkreta åtgärder) Samsyn på progressionen av kunskapsutvecklingen inom olika ämnen. Hur har det gått? (Utvärdering) Öka lärares säkerhet i bedömningar. 15

16 Fortsätta de pedagogiska diskussionerna om formativ bedömning. STATISTIK Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan F-4 Antal barn/klass i genomsnitt under läsåret 14/15 19 elever 23 elever Antal behöriga lärare (%) Vi saknar behörig lärare i slöjd Vi saknar behörig lärare i slöjd och musik Måluppfyllelse svenska/sv2, prognosen för höstterminen 2014 för årskurserna % 87 % Måluppfyllelse matematik, prognosen för höstterminen 2014 för årskurserna % 90 % RESULTAT FRÅN ELEVENKÄTEN Här redovisas elevernas svar på några av frågeställningarna i enkäten som genomfördes under september Svarsfrekvensen var 96,5 %. De olika svarsalternativ fördelas utifrån hur stor andel (%) av eleverna som valt respektive alternativ. Det är en stapel per skola. Elevernas upplevda grad av trygghet, arbetsro och inflytande. Andel (%) utifrån valda alternativ. Trygghet - Brattbergsskolan Trygghet - Gäddgårdsskolan Arbetsro - Brattbergsskolan Arbetsro - Gäddgårdsskolan Inflytande - Brattbergsskolan Inflytande - Gäddgårdsskolan Inflytande - Gäddgårdssk olan Inflytande - Brattbergssk olan Arbetsro - Gäddgårdssk olan Arbetsro - Brattbergssk olan Trygghet - Gäddgårdssk olan Trygghet - Brattbergssk olan Helt ,5 15, I huvusak 23,5 7,5 40, Lite/inte alls 7,5 1, , Helt I huvusak Lite/inte alls 16

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Ladubacksskolan 2015-02-1 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen... 7 Arbetet med normer

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 2015-02-11 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLAN Gäddgårdsskolan åk 5-9 3 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN 7 NORMER OCH VÄRDEN 7 REKTORS SAMMANFATTNING...

Läs mer

Arbetsplan Bruksskolan åk /2019

Arbetsplan Bruksskolan åk /2019 Arbetsplan Bruksskolan åk 1-6 2018/2019 Normer och Värden Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav

Läs mer

Parkskolan åk 1-6, Läsåret

Parkskolan åk 1-6, Läsåret Arbetsplan åk 1-6 Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Fortsatt utveckling av inkluderande arbetssätt

Läs mer

Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6

Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6 Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi når målen? Hur ska vi göra? Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan Åtorpsskolan åk /2019

Arbetsplan Åtorpsskolan åk /2019 Arbetsplan Åtorpsskolan åk 1-6 2018/2019 Normer och Värden Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav

Läs mer

Arbetsplan åk 1-6. Utveckla samverkan mellan undervisande pedagoger och studiehandledare genom projektet Nyanländas lärande.

Arbetsplan åk 1-6. Utveckla samverkan mellan undervisande pedagoger och studiehandledare genom projektet Nyanländas lärande. Arbetsplan åk 1-6 Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport 2018-19 har rektor valt följande förbättringsområden, som tillsammans med pedagogernas förbättringsområden ligger till grund för arbetsplanen under

Läs mer

Arbetsplan åk 1-6 utifrån framtagna förbättringsområden

Arbetsplan åk 1-6 utifrån framtagna förbättringsområden Arbetsplan åk 1-6 utifrån framtagna förbättringsområden 2019 2020 Månadsrapporten ska utgå från de faktorer vi kan påverka. Följande faktorer ska särskilt beaktas: Undervisningens och utbildningens innehåll

Läs mer

, Mikael Johansson, Annie-Frid Johansson, Läsåret Arbetsplan åk F-6

, Mikael Johansson, Annie-Frid Johansson, Läsåret Arbetsplan åk F-6 Arbetsplan åk F-6 Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande förbättringsområden, som tillsammans med pedagogernas förbättringsområden, finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019

Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019 Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019 Prioriterade områden: 1.normer och värde (värdegrund), 2.specialpedagogiklyftet utveckla undervisningen i den ordinarie gruppen samt lärmiljön för att möta elevernas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4627 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rannebergsskolan F-3 i Göteborgs kommun 2 (9) Tillsyn i Rannebergsskolan F-3 har genomfört

Läs mer

Adolfsbergsskolan F-6 s vision: Lika-unika, stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande

Adolfsbergsskolan F-6 s vision: Lika-unika, stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Adolfsbergsskolan F-6 s vision: Lika-unika, stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Arbetsplan 2017/2018 Adolfsbergsskolan F-6 inklusive fritidshem Inledning I denna arbetsplan

Läs mer

Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20

Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20 Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20 Prioriterade utvecklingsområden: - Värdegrund - Jämställdhet - Kunskapsresultat Hur blev det? Var är Hur gör Var ska Normer och värden Skolans arbete mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Brobyskolan

VERKSAMHETSPLAN Brobyskolan 1 VERKSAMHETSPLAN 2018-2019 Brobyskolan FÖRSKOLEKLASS, SKOLA och FRITIDSHEM 2 Innehållsförteckning Grundfakta om verksamheten 3 Sammanfattning av läsåret 2017/18 3 Prioriterade områden för kommande verksamhetsår

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

uppdaterat augusti-18 Bovallstrands skolas årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2018/19

uppdaterat augusti-18 Bovallstrands skolas årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2018/19 Bovallstrands skolas årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2018/19 1 Bovallstrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling Bovallstrands skolas

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola avseende läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport grundskola avseende läsåret 2014/2015 2015-03- 10 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport grundskola avseende läsåret 2014/2015 Skiljeboskolan Ansvarig Lars Nordin 1 Kvalitetsrapport grundskola och särskola Kvalitetsrapporten ska skickas till verksamhetschef,

Läs mer

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat: Upprättat: 170904 Utvecklingsplan Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018 Det Systematiska Kvalitéts Arbetet (SKA) på Tingbergsskolan Ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

uppdaterat augusti-17 Bovallstrands skolas årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2017/18

uppdaterat augusti-17 Bovallstrands skolas årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2017/18 Bovallstrands skolas årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2017/18 1 Bovallstrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling Bovallstrands skolas

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 3. Riktlinjer 4. Kvalitetssäkring 5. Verksamhetsbeskrivning 6. Normer och värden 7. Kunskaper 8

Innehållsförteckning. Inledning 3. Riktlinjer 4. Kvalitetssäkring 5. Verksamhetsbeskrivning 6. Normer och värden 7. Kunskaper 8 Skolplan Innehållsförteckning Inledning 3 Riktlinjer 4 Kvalitetssäkring 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Normer och värden 7 Kunskaper 8 Elevens ansvar och inflytande 11 Skola och hem 12 Övergång och samverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport grundskola Örsjö skola Läsår 2016/2017 Jämställdhet 3 Utbildningen i åk 1-6 ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 4 All verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eriksdalsskolan belägen i Stockholms kommun 2(6) Tillsyn i Eriksdalsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Arbetsplan förskoleklass

Arbetsplan förskoleklass Arbetsplan förskoleklass Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Handledning av skolans specialpedagog

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete Mörtviksskolan

Systematiskt Kvalitetsarbete Mörtviksskolan Systematiskt Kvalitetsarbete Mörtviksskolan 2017-2018 Systematiskt kvalitetsarbete Skola Våra elever är morgondagens världsmedborgare och vi utvecklar därför elevernas kommunikativa förmåga, kreativitet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan Fritidshem

Arbetsplan Fritidshem Arbetsplan Fritidshem Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Terminsplaneringar delges fritidshemmet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-04-17 Fria Maria Barnskola Rektorn vid Fria Maria Barnskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Fria Maria Barnskola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:5260 Göteborgs kommun lundby@lundby.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bräckeskolan F-6 i Göteborgs kommun 2 (9) Dnr 43-2015:5260 Tillsyn i Bräckeskolan F-6

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport. Ramshyttans skola Kvalitetsrapport Ramshyttans skola Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Normer och värden, elevers ansvar och inflytande... 4 2.2 Kunskaper, bedömning och betyg...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Smögens skola och fritidshemmets årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2018/19

Smögens skola och fritidshemmets årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2018/19 Smögens skola och fritidshemmets årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2018/19 Smögens skola och fritidshemmets årliga plan mot kränkande behandling Skolas plan

Läs mer

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan.

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan. Norrsätraskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Lena Seydlitz Norrsätraskolans arbetsplan 2015 2016 för grundskolan. MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9807 AcadeMedia fria grundskolor AB Org.nr. 556932-0699 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Växthuset belägen i Mölndals kommun 2 (8) Dnr 44-2015:9807 Tillsyn i Växthuset

Läs mer

Kvalitetsuppföljning grundskola 2017/2018 Hede-och Tanumskolan Förskoleklass-årskurs 6

Kvalitetsuppföljning grundskola 2017/2018 Hede-och Tanumskolan Förskoleklass-årskurs 6 Kvalitetsuppföljning grundskola 2017/2018 Hede-och Tanumskolan Förskoleklass-årskurs 6 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Studieresultat ämnesprov grundskolan Betyg Antal elever Antal elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018. Skola: Grundsärskolan

Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018. Skola: Grundsärskolan Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018 Skola: Grundsärskolan Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018 Skola: Grundsärskolan Grundsärskolan inriktning grundsärskola består av tre grupper, Basgrupp 1,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Kronan

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Kronan Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Kronan 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Arbetsplan Vågen utifrån framtagna förbättringsområden

Arbetsplan Vågen utifrån framtagna förbättringsområden Arbetsplan Vågen utifrån framtagna förbättringsområden 2019 2020 Månadsrapporten ska utgå från de faktorer vi kan påverka. Följande faktorer ska särskilt beaktas: Undervisningens och utbildningens innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete - om grundskolans arbete med systematisk uppföljning och analys

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete - om grundskolans arbete med systematisk uppföljning och analys Information om skolenheten Kopperskolan är en F-6:skola som h ar ca 320 elever och 45 personal. Skolans organisation har fyra F-1:or och tvåparellelligt från år 2-6. Det finns fyra fritidsavdelningar och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:7697 Västerås kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Norra Vallbyskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) Skolinspektionens

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan

Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens

Läs mer

September Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

September Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem September 2017 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2017-2018 1 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar sid. 3 2. Verksamhetsidé sid. 3 3. Enhetens årsklocka sid. 4 4. Utvecklingsarbete sid. 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Verksamhetsplan. Skola och fritidshem i Frödinge 2013/2014

Verksamhetsplan. Skola och fritidshem i Frödinge 2013/2014 Skola och fritidshem i Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen/eleverna. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi synliggör hela

Läs mer

Utvecklingsplan, Strömsskolan, läsåret 17/18

Utvecklingsplan, Strömsskolan, läsåret 17/18 Utvecklingsplan, Strömsskolan, läsåret 17/18 Vision: Strömsskolan - en trygg och trivsam skola med höga resultat. Vi kan, vi vill och vi vågar! Bakgrund och syfte: Utvecklingsplanen ska konkretisera och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

rin Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Gårdstensskolan 4-9 i Göteborgs kommun Beslut Göteborgs kommun

rin Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Gårdstensskolan 4-9 i Göteborgs kommun Beslut Göteborgs kommun rin Beslut Dnr 43-2015:4684 Göteborgs kommun lena.bilen@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gårdstensskolan 4-9 i Göteborgs kommun 2 (9) Tillsyn i Gårdstensskolan

Läs mer

Skolutvecklingsplan. Skolans namn: Hallerna Skola Läsår: Kommun: Stenungsunds kommun. Vi utbildar världsmedborgare

Skolutvecklingsplan. Skolans namn: Hallerna Skola Läsår: Kommun: Stenungsunds kommun. Vi utbildar världsmedborgare Skolutvecklingsplan Skolans namn: Hallerna Skola Läsår:2017-2018 Kommun: Stenungsunds kommun Vi utbildar världsmedborgare Information om skolenheten Hallerna är en nystartad enhet. Verksamheten på enheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete 2014-10-08 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys Väskolan, F-9 Rektors namn: Charlotte Knutsson och Ulf Nilsson Telefonnummer: 044-13 40 60 resp. 044-13 41 01 E-postadresser: charlotte.knutsson@utb.kristianstad.se

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Kvalitetsrapport avseende måluppfyllelse 2015/16

Kvalitetsrapport avseende måluppfyllelse 2015/16 Datum 161001 Kvalitetsrapport avseende måluppfyllelse 2015/16 Verksamhet: Enligt anvisningarna om systematiskt kvalitetsarbete i skollagen (2010:800, 4 kap 3-8 ). Bakgrund är organisation med förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsrapport. Vedevågs skola

Kvalitetsrapport. Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Normer och värden, elevers ansvar och inflytande... 4 2.2 Kunskaper, bedömning och betyg...

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer