Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans"

Transkript

1 Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015

2 (12) Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING SYFTE METOD AVGRÄNSNING DISPOSITION BAKGRUND VAD ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING? SKOLLAGEN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I JÄRFÄLLA ORGANISATION OCH RESURSANVÄNDNING SAMARBETE MELLAN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMARBETE MELLAN GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN ANALYS SLUTSATSER OCH FÖRSLAG LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING... 11

3 (12) SAMMANFATTNING Ungefär var tredje elev på gymnasieskolan avbryter sina studier eller behöver längre tid än tre år på sig att fullfölja sin utbildning och få slutbetyg. Detta är en kostnad för såväl individen som för samhället. För att motverka avbrutna studier finns det flera åtgärder som kan vidtas. En åtgärd är att jobba aktivt med information inför gymnasievalet. Många elever upplever gymnasievalet som svårt och behöver därför tydlig vägledning. Som ett led i en satsning för att motverka felval till gymnasieskolan antog utbildningsnämnden 2014 ett förslag för att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla. I förslaget ingår inrättandet av en ny funktion, vars uppgift ska vara att samordna och utveckla vägledningen mellan grundskolans senare år och gymnasieskolan. I utredningen analyseras förutsättningarna för denna funktion. Utgångspunkten för analysen tas i grundskolans nuvarande organisation och resursanvändning. Skolornas arbete med studie- och yrkesvägledning och samarbetet mellan enheterna har kartlagts och bedömts. Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla grundskolor erbjuder ett basutbud av studie- och yrkesvägledning. De enheter som har anställda studie- och yrkesvägledare har dock bättre förutsättningar att erbjuda mer än ett basutbud av vägledning, till exempel genom integrerat vägledningsarbete i undervisningen. Vidare går det att fastslå att det finns ett visst samarbete inom studie- och yrkesvägledning men att detta samarbete går att utveckla ytterligare. Nuvarande sammarbete äger främst rum mellan de enheter som har anställda studie- och yrkesvägledare. Utredningens slutsats är följande: I syfte att stödja ett utökat samarbete mellan studie- och yrkesvägledarna rekommenderas inrättandet av en samordnande funktion mellan grundskolans senare år och gymnasieskolan. Den samordnande funktionen ska genom koordinerade aktiviteter verka för att höja den generella kompetensnivån och stärka likvärdigheten i Järfällas studie- och yrkesvägledning. Som en följd av detta är målet att antalet felval till gymnasieskolan ska minska. 1. INLEDNING Ungefär var tredje elev på gymnasieskolan avbryter sina studier eller behöver längre tid än tre år på sig att fullfölja sin utbildning och få slutbetyg. Avbrotten från gymnasiet kan förklaras på olika sätt, såväl strukturella som individuella faktorer kan ha betydelse. Den svenska forskningen konstaterar att gruppen elever som avbryter gymnasiestudierna är heterogen, det ingår både elever som saknar enstaka poäng och elever som avbrutit studierna tidigt i utbildningen. Ett sätt att motverka avbrutna gymnasiestudier är att förse eleverna med tydlig information inför gymnasievalvalet. Ju bättre beslutsunderlag eleverna får, desto mindre risk att de avbryter på grund av fel förväntningar och förlorad motivation. Som en bekräftelse på vägledningens betydelse för eleverna, visar studier att elevernas förväntan på gymnasievalsinformationen är mycket stor. Tyvärr visar samma studier att eleverna efter gymnasievalet inte anser att de har fått tillräckligt med hjälp att se sina egna starka och svaga sidor.

4 (12) Till saken hör också att eleverna i årskurs 9 idag står inför ett gymnasieval som kanske är svårare än för tidigare generationer. Utbudet av program och skolor är mycket stort och marknadsföringen från gymnasieskolorna är inte sällan intensiv och lockande 1. Utifrån denna situation blir det viktigt att analysera hur vägledningen inför gymnasievalet kan utvecklas. Då frågan rör flera skolformer är det naturligt att granska samarbetet mellan dessa hur kan samverkan mellan grundskola och gymnasieskola stärka vägledningen, så att resultatet blir färre felval till gymnasieskolan? 2. SYFTE Det övergripande syftet med utredningen är att analysera förutsättningarna för en samordnande funktion inom studie- och yrkesvägledningen i Järfälla. Samordningen avser grundskolans senare år och gymnasieskolan. Analysen av förutsättningarna utgår från en nulägesbeskrivning av studie- och yrkesvägledningens organisation och resursanvändning i grundskolans senare år. Vidare analyseras nuvarande samarbete, såväl inom grundskolans senare år som mellan grundskolan och gymnasieskolan. Detta så att förutsättningarna för ett utökat samarbete kan bedömas och analyseras. 3. METOD Informationsinhämtning har skett genom intervjuer och dokumentstudier. I ett första steg har studie- och yrkesvägledare inom grundskolans senare år kontaktats och intervjuats. Intervjuerna har syftat till att ge en bild över hur nuvarande studie- och yrkesvägledning utformas. Därefter har även rektorer kontaktats och ombetts att ge sin syn på verksamheten. Med sikte på att klargöra förväntningar på samordningen av studie- och yrkesvägledning mellan grundskolan och gymnasieskolan har även företrädare för kompetensförvaltningen intervjuats. Vad gäller dokumentstudier så har utredningen dels utgått från styrdokument, dels från tjänsteskrivelsen Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m 2. Det styrdokument som har använts för att förankra utredningen i gällande regelverk är framför allt Skollagen och Skolverkets allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning. 4. AVGRÄNSNING Utredningen är avgränsad till studie- och yrkesvägledning i grundskolans senare år. Detta är viktigt att poängtera, eftersom skollagen tar fasta på att vägledning ska äga rum i alla årskurser. Skolinspektionen fann i sin rapport från 2013 att skolor brister i att ge vägledning kontinuerligt under hela elevens utbildningstid. Insatserna koncentreras främst till gymnasievalsinformationen. Det finns få exempel på tidigt arbete med syfte att främja elevernas beredskap inför arbetslivet 3, konstaterar Skolinspektionen i sin rapport. Även om eventuella förbättringsområden för årskurserna 1-6 inte 1 SKL, Motverka studieavbrott - Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning, sid Utbildningsnämnden, UBN 2014/1, Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m 3 Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5, Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, s. 7.

5 (12) kommer att beröras inom ramen för denna utredning, kan det finnas anledning att återkomma till frågan i framtiden. 5. DISPOSITION Först presenteras en bakgrund till utredningen. Därpå görs en kortare förankring av utredningen i gällande styrdokument. Denna följs av en genomgång av hur studieoch yrkesvägledningen organiseras och hur resurserna används på enhetsnivå. Därefter ges en bild av samarbetet inom grundskolan och mellan grundskolan och gymnasieskolan. Sista delen av utredningen utgörs av en analys och förslag till slutsats gällande förutsättningarna för en samordnande funktion inom studie- och yrkesvägledningen i Järfälla. 6. BAKGRUND 6.1. VAD ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING? I Skolverkets allmänna råd om Arbete med studie- och yrkesvägledning anges att syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. 4 För att beskriva studie- och yrkesvägledning skiljer man på vägledning i vid och snäv bemärkelse. Den vida bemärkelsen av begreppet inkluderar hela den verksamhet som syftar till att förbereda eleverna för studie- och yrkesval och ett kommande arbetsliv. Den vida vägledningen inkluderar undervisning, kontakter med arbetslivet, informationstillfällen, elevernas utvecklingssamtal med lärare, besök på gymnasiemässor med mera. Vägledning i snäv bemärkelse är en personlig vägledning som ofta innefattar vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges eleven möjlighet att reflektera över sig själv och sina framtida studie- och yrkesval. Traditionellt sett har mycket av vägledningen i svensk skola varit av snäv karaktär, vilket bland annat lyfts fram i den rapport som Skolinspektionen offentliggjorde 2013: Verksamheten begränsas ofta till enskilda satsningar inför gymnasievalet och studie- och yrkesvägledningen ses inte som en process som löper genom hela elevernas utbildning och inte heller som ett område där all personal på skolan samverkar. 5 Tanken är att eleven genom studie- och yrkesvägledning ska utveckla en så kallad valkompetens. Med hjälp av en valkompetens kan man ta sig an valsituationer på ett strukturerat sätt. För att utveckla en sådan kompetens behöver eleven under sin skoltid samla på sig kunskap både om sig själv och om sin omgivning. Eleven behöver tränas i att se sina egna förmågor i förhållande till valmöjligheter samt utveckla färdigheten att fatta beslut. I syfte att tillgodose elevens behov av vägledning behöver flera aktörer än studieoch yrkesvägledarna vara involverade. Den nya skollagen (se 6.2 skollagen) sätter fokus på hela skolans ansvar för vägledning. Figuren nedan ger en bild av hur detta kan se ut och vem som är ansvarig för de olika delarna. 4 Skolverket, Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning, s Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5, Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, s. 5.

6 (12) Även om studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar så kan de olika personalkategorierna ha delvis olika uppgifter. Om rektorn ansvarar för organisation, arbetsfördelning och information, så har studie- och yrkesvägledaren en central roll i arbetet med information, vägledningssamtal och i viss mån även undervisning. Lärare tillkommer ett ansvar att bidra med information och undervisning SKOLLAGEN Nya skollagen som trädde i kraft 2011 ställer högre krav på studie- och yrkesvägledning än tidigare. I enlighet med kapitel 2 29 ska Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen [ ] ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. 6 Utifrån en skärpt lagstiftning är det relevant att granska vad styrdokumenten säger om hur verksamheten ska bedrivas. I Skolverkets allmänna råd konstateras att elevernas varierande bakgrund ställer olika krav på hur studie- och yrkesvägledningen genomförs. En viktig princip är dock att beslut om studier och yrken ska fattas av eleven själv, men att studie- och yrkesvägledningen ska utgöra ett stöd i denna valoch beslutsprocess. Detta innebär att skolan behöver arbeta med studie- och yrkesvägledning på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt. På så vis kan eleverna utveckla de instinkter, kunskaper och förmågor som behövs för att ta ställning till och fatta beslut om sin framtid. 7 Vad gäller själva organisationen och resursfördelningen av studie- och yrkesvägledningen så behöver den göras utifrån behoven som finns på respektive skolenhet. 8 Behoven kan se olika ut och det är huvudmannens ansvar att resurserna anpassas efter behoven, oavsett hur resurserna organiseras. För att ta reda på hur stora dessa behov är, åligger det huvudmannen att göra regelbundna kartläggningar. Det är också huvudmannens ansvar att se till att det finns tillräckligt med kompetens hos skolper- 6 Skollagen, kap Skolverket, Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning, s IBID, s.14

7 (12) sonalen så att elevernas behov kan tillgodoses. 9 Skolans personal behöver därför ges en möjlighet att ständigt utveckla sin kompetens inom området STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I JÄRFÄLLA I december 2014 antog dåvarande utbildningsnämnden (nuvarande kompetensnämnden) Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.. I bakgrunden till ovan nämnd tjänsteskrivelse står bland annat följande att läsa: Syftet med att förändra och utveckla studie- och yrkesvägledningen är enligt uppdraget att minska avhoppen från gymnasieskolan p.g.a. att eleverna valt fel gymnasieprogram m.m. Ett annat syfte är att ge varje elev likvärdiga möjligheter att få tillgång till vägledning av god kvalitet. 11 I samtal med företrädare för kompetensnämnden framgår det att det har funnits en oro kring det höga antalet felval i gymnasieskolans program. Ett av förslagen som förvaltningen presenterade i skrivelsen hade därför som direkt syfte att motverka felval till gymnasieskolan. För att förebygga felvalen föreslogs det att en samordnande funktion skulle inrättas. Funktionen skulle få följande uppgifter: Initiera och samordna kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare, utifrån gemensamma och specifika behov för respektive skolform och gymnasieprogram. Här ingår även kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieoch yrkesvägledare från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Initiera och samordna deltagande i gemensamma projekt, t.ex. inom ramen för Skolverkets satsningar, regionala eller internationella projekt Initiera och samordna kompetensutveckling för lärare och studie- och yrkesvägledare för att utveckla studie- och yrkesvägledning i undervisning (se t.ex. Skolverkets satsning, ) Sprida erfarenheten och goda exempel från enheter i kommunen eller från andra kommuner Initiera och samordna kontakter/aktiviteter med externa aktörer, t.ex. näringsliv och myndigheter som t.ex Arbetsförmedlingen. Utveckla kommunens information till medborgarna om studie- och yrkesvägar, information inför viktiga valsituationer m.m. Ge förslag till hur studie- och yrkesvägledningen kan förbättras, utifrån en aktiv omvärldsbevakning 12 Sammanfattningsvis kan det konstateras att det huvudsakliga syftet med den samordnande funktionen är att driva på och utveckla samarbetet inom Järfällas studie- och yrkesvägledning. En av effekterna av det ökade samarbetet förutspås bli en förbättrad gymnasieinformation för eleverna. I slutändan ska detta leda till ett minskat antal felval till gymnasiet. 9 Skolverket, Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning, s.16f. 10 IBID, s Utbildningsnämnden, UBN 2014/1, Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m, sid IBID, s.4f.

8 (12) Rent konkret skulle den samordnande funktionen utgöras av en tjänst som blir placerad på Järfälla Vägledningscentrum (JVC). Tjänsten ska tillsättas av en studie- och yrkesvägledare. Kostnaden för tjänsten uppgår till 800 tusen kronor och ska delas lika mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kompetensförvaltningen. Finansiering av tjänsten är säkerställd genom att berörda förvaltningar har tillförts medel i och med antagandet av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget ORGANISATION OCH RESURSANVÄNDNING I syfte att kunna analysera förutsättningar för inrättandet av en samordnande funktion, har en kartläggning av nuvarande organisation gjorts. Samtliga kommunala 6-9- skolor har fått i uppdrag att redogöra för hur man organiserar och använder studieoch yrkesvägledningen. I skrivande stund är det tre enheter som har anställda studie- och yrkesvägledare på sina enheter. Källtorpskolan, Viksjöskolan och Tallbohovskolan har alla en anställd studie- och yrkesvägledare som ansvarar för skolans vägledning. Fjällenskolan köper in en deltidstjänst, cirka procent, och Mälarskolan och Björkebyskolan rekryterar för tillfället en studie- och yrkesvägledare som ska delas mellan enheterna. Hos de tre enheter som har en anställd studie- och yrkesvägledare återfinns likheter i hur dessa används i verksamheten. De ansvarar alla för den informationsverksamhet som berör gymnasievalet för årskurs 9. I årskurs 8 håller de även i den information som handlar om den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO). I något fall har även studie- och yrkesvägledaren studiemotiverande samtal med elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i olika ämnen. Personen i fråga ingår även i skolans elevhälsogrupp och arbetar tillsammans med speciallärare och kuratorer. Utöver nyss nämnd informations- och vägledningsverksamhet arbetar även studieoch yrkesvägledarna på Källtorpskolan och Viksjöskolan proaktivt tillsammans med lärarna i olika projekt. Dessa syftar till att höja elevernas medvetenhet om omvärlden. På Källtorpskolan har exempelvis Sv/Eng/SO-lärarna samarbetat kring temat arbetsliv. Eleverna har med hjälp av lärarna och studie- och yrkesvägledaren fått utveckla en framtidsprofil. På Viksjöskolan har ett samarbete skett mellan skolans SOlärare och studie- och yrkesvägledaren. För de enheter som i dagsläget inte har en anställd studie- och yrkesvägledare på skolan har arbetet med vägledning skett med hjälp av biträdande rektor, lärare och inköpt tjänst (se Fjällenskolan). De olika funktionerna har ansvarat för att ge gymnasieinformation på föräldramöten, ha vägledningssamtal med eleverna samt organisera PRAO-verksamheten. Anledningen till att några skolor har valt att organisera sin verksamhet utan anställda studie- och yrkesvägledare handlar om ekonomiska prioriteringar, men framför allt om svårigheter att hitta rätt kompetens. En skola poängterar att det är svårt att hitta personal som kan jobba heltid, och en annan skola lyfter fram vikten av att hitta rätt typ av kompetens. Det som efterfrågas är personal som kan tänka sig att arbeta aktivt och integrerat med eleverna på verksamhetsnära nivå, till exempel genom regelbundna motiverande samtal.

9 (12) 7.2. SAMARBETE MELLAN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Det finns ett samarbete mellan de tre skolor i kommunen som har anställda studieoch yrkesvägledare. Ett samarbete sker exempelvis inför den årliga gymnasiemässa som äger rum på hösten. Därutöver träffas studie- och yrkesvägledarna några gånger per termin och diskuterar olika aktuella frågor. Även ett informellt samarbete äger rum via mejl och telefon när behov uppstår. Det har uttryckts åsikter om att utöka samarbetet inom gruppen. Detta för att förbättra enhetligheten i hur studie- och yrkesvägledare arbetar. I dagsläget tycks det vara så att studie- och yrkesvägledare delvis har olika uppdrag beroende på den skola de verkar på SAMARBETE MELLAN GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKO- LAN Det finns ett samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan i Järfälla med avseende på studie- och yrkesvägledning. Samarbetet tycks dock främst äga rum mellan gymnasieskolan och de enheter på grundskolan som har studie- och yrkesvägledare i sin organisation. Samarbetet består bland annat av informationsspridning och informationsöverföring skolformerna emellan. Grundskolorna träffar gymnasieskolorna för att få information om vilka gymnasieprogram som kommer erbjudas samt vilka möjligheter det finns att erbjuda eleverna prova-på-lektioner. Olika gymnasieskolor åker även till grundskolorna för att informera om sin verksamhet, såväl till elever som till föräldrar. Samarbete har även ägt rum kring olika temafrågor samt vid elevöverlämning. För de enheter på grundskolan som inte har studie- och yrkesvägledare har samarbetet varit något begränsat. Sporadiska möten mellan en enskild gymnasieskola och grundskola har ägt rum, men en organiserad verksamhet tycks inte förekomma för närvarande. I intervju med grundskolans studie- och yrkesvägledare uttrycktes ingen egentlig åsikt om effekten av samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan. Det poängterades dock att personalförsörjningen anses viktigare än ett utökat samarbete. Utbildade studie- och yrkesvägledare är grunden i verksamheten, och frånvaron av detsamma är den stora orsaken till felval, menade studie- och yrkesvägledarna. 8. ANALYS Organisationen av studie- och yrkesvägledning i Järfälla på enhetsnivå kännetecknas av såväl likheter som skillnader. Likheterna består främst i att alla enheter erbjuder ett basutbud av gymnasieinformation, vägledningssamtal och PRAO-verksamhet. Skillnaderna tycks främst bestå i vilken utbildning personerna har som ger informationen och i vilken utsträckning studie- och yrkesvägledning är integrerad i den dagliga undervisningen. För att knyta an till bakgrundsavsnittet (6.1) kan en parallell dras till två olika former av vägledning: snäv vägledning och vid vägledning. De enheter som har egna studie- och yrkesvägledare, Källtorpskolan, Viksjöskolan och Tallbohovskolan, har av resursmässiga skäl bättre förutsättningar att hinna med såväl

10 (12) fördjupad informationsverksamhet som integrerad studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Denna form av vägledning liknar den vida definitionen av verksamheten, medan den vägledning som äger rum på skolor utan anställda studie- och yrkesvägledare mer är att kategorisera som snäv. Att situationen i Järfälla ser olika ut beroende bemanning, är något som dock återspeglas även på nationell nivå. Vad gäller samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare på grundskolan så kan det konstateras att det finns ett nätverk bestående av studie- och yrkesvägledarna på Järfällas skolor. De skolor som ingår i nätverket är de skolor som har en anställd studieoch yrkesvägledare. Samarbetet kan till stor del sägas vara behovsorienterat, men även till viss del strukturerat utifrån årligt återkommande uppgifter, till exempel gymnasiemässan. Samarbetet mellan gymnasieskolans och grundskolans studie- och yrkesvägledare är idag, precis som för grundskolan, främst begränsat till enheter med anställda studie- och yrkesvägledare. Dessa enheter deltar i informationsmöten om gymnasieprogram samt bjuder in företrädare för gymnasieskolorna till sina grundskolor. Att utöka samarbetet är något som har framförts som önskvärt, även om den formella personalförsörjningen upplevs som viktigare, enligt tillfrågade studie- och yrkesvägledare. En helhetsbedömning av samarbetet mellan grundskolan och gymnasiekolans studieoch yrkesvägledning ger vid handen att det finns utrymme för utveckling. Genom att samordna och koordinera exempelvis fortbildning och informationsöverföring kan samarbetet intensifieras. Potentiella vinster med ett utökat samarbete skulle kunna vara en ökad likvärdighet samt en generellt höjd kompetensnivå. Mot bakgrund av att studie- och yrkesvägledare själva har uttryckt önskemål om att utöka samarbetet för att nå ökad likvärdighet borde detta vara en möjlighet att ta vara på. Därutöver bör det noteras att ett utökat samarbete, lett av en samordnare, rimmar väl med skollagens intentioner om huvudmannens ansvar för att skapa möjligheter till ständig kompetensutveckling (se 6.2 Skollagen). Vidare visar genomgången av Järfällas vägledning att dagens samarbete är mycket nära knutet till den bemanning som enheterna har vad gäller studie- och yrkesvägledning. Frågan är vilken betydelse detta kan ha för ett framtida utökat samarbete. Om alla enheter hade utformat studie- och yrkesvägledningen enligt samma bemanning och modell hade det sannolikt varit enklare att organisera ett tätare samarbete. Givet nuvarande situation där enheterna organiserar studie- och yrkesvägledningen på olika vis, måste därför andra vägar sökas för att nå en utökad samordning mellan enheterna. Här kan man tänka sig att en centralt placerad samordnande funktion har en viktig roll att roll att spela. En nyckel för att samarbetet ska ge önskvärd effekt är dock att varje enhet bidrar med en ansvarig representant, oavsett hur studie- och yrkesvägledningen är utformad. Detta må låta som en självklarhet, men bör ändå påtalas i sammanhanget. I ett läge där endast enheter med anställda studie- och yrkesvägledare bidrar med representanter riskerar ett framtida utökat samarbete endast höja kompetensnivån hos de enheter där studie- och yrkesvägledare finns anställda. För att motverka en sådan utveckling bör den samordnande funktionen ha ett extra ansvar att inkludera de enheter som saknar anställda studie- och yrkesvägledare. På detta vis kan den samordnande funktionen bidra till att förbättra likvärdigheten mellan enheterna.

11 (12) Slutligen bör även vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete belysas. Inom fältet för studie- och yrkesvägledning saknas det forskning om effektiva metoder för att motverka studieavbrott i Sverige. Detta gör att man i stort sett blir hänvisad till beprövad erfarenhet vad gäller utvärdering av verksamheten. För att kunna mäta vilka eventuella effekter en ökad samordning kan ha, måste arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet vara prioriterat. En långsiktig och systematisk genomlysning av arbetet med studie- och yrkesvägledning är, som tidigare har nämnts, en viktig del i att säkerställa att elevernas behov av vägledning tillgodoses. 9. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG Syftet med utredningen har varit att analysera förutsättningarna för inrättandet av en samordnande funktion för studie- och yrkesvägledningen i Järfälla. För att kunna göra detta har en nulägesanalys av studie- och yrkesvägledningen genomförts. Nulägesanalysen visar på att det finns såväl likheter som skillnader i hur enheterna organiserar studie- och yrkesvägledningen. Sättet att organisera vägledningen tycks ha återverkningar på hur samarbetet ser ut mellan enheterna, såväl inom grundskolan som mellan grundskolan och gymnasieskolan. Effekten av en samordnande funktion går inte att förutspå med säkerhet, men det går att resonera kring dess potential. Även om det idag förekommer viss samordning av vägledningen, så är den tämligen begränsad till sin omfattning. Det finns således utrymme för utveckling. Samordningen kan under rätt förutsättningar leda till ett förbättrat samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan. I slutändan kan detta leda till att eleverna får bättre information inför gymnasievalet vilket minskar risken för att göra felval. Av detta skäl blir utredningens slutsats följande: I syfte att stödja ett utökat samarbete mellan studie- och yrkesvägledarna rekommenderas inrättandet av en samordnande funktion mellan grundskolans senare år och gymnasieskolan. Den samordnande funktionen ska genom koordinerade aktiviteter verka för att höja den generella kompetensnivån och stärka likvärdigheten i Järfällas studie- och yrkesvägledning. Som en följd av detta är målet att antalet felval till gymnasieskolan ska minska. För att kunna utvärdera vilka effekter ett utökat samarbete kan ha, föreslås det att arbetet med systematiskt kvalitetsarbete blir en prioriterad del av den samordnande funktionen. Därutöver föreslås att den samordnande funktionen ska ha ett extra ansvar att sörja för vägledningens likvärdighet i Järfällas skolor. Detta betyder att funktionen har ett ansvar att inkludera samtliga enheter i arbetet, även de som inte har anställda studie- och yrkesvägledare. Kostnaden för denna funktion uppgår till 800 tusen kronor per år och ska delas lika mellan kompetensförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Finansieringen är dock redan säkerställd till följd av antagandet av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget

12 (12) 10. LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING SKL, Motverka studieavbrott - Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Skollagen Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5, Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolverket, Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning. Utbildningsnämnden, UBN 2014/1, Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen vid Ydreskolan i Ydre kommun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Ydreskolan Resultat Syfte och frågeställningar Metod och

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Entris 2.0 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Mål: Kvalitetsutveckling av SYV & SSA Gemensam kunskapsbas för SYV, styrdokument & Skolinspektionen Roller/ansvar Kvalitet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Lärande och kompetensförsörjning

Lärande och kompetensförsörjning 2015-04-21 Lärande och kompetensförsörjning Regionförbundet arbetar med lärande och kompetensförsörjning som ett verksamhetsområde I områdesgruppen ingår förutom handläggare för lärande och kompetensförsörjning,

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Ärendenr BUN 2015/675 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 24 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjning för att få sökande till

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko

Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko Lokal arbetsplan Studie- och yrkesorientering 2013-2014 Ekebyhovskolan Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko Skriftliga styrdokument/utgångspunkter: Skollagen 10 Kap. 2 Grundskolan ska ge

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

BUN:s Kvalitet- och utvecklingsprogram för 2013-2014 1 (30)

BUN:s Kvalitet- och utvecklingsprogram för 2013-2014 1 (30) 1 (30) 2 (30) BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram 2013-2014 BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram har antagits av BUN den 2013-11-25 Utarbetandet har skett av Barn- och utbildningssektorns chef,

Läs mer

Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor

Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor SKOLINSPEKTIONEN INSPEKTIONSAVDELNINGAR Umeå Stockholm Linköping Göteborg Lund 2 Regelbunden tillsyn - Tillsynsuppdraget

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun 2(13) Innehåll Irdeclning Fakta om Kattegattgymnasiet

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer