Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden"

Transkript

1 Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg 5. Läroplansmål Elevernas ansvar och inflytande 6. Läroplansmål Skola och hem 7. Läroplansmål Övergång och samverkan 8. Läroplansmål Skolan och omvärlden 2

3 1. Inledning Skolans helhetsidé På Lillåns skola F-6 arbetar vi för att på bästa sätt bidra till elevers och pedagogers utveckling och lärande. Vår helhetsidé är kopplad till skolans verksamhet och fungerar som en vägledare i det vardagliga pedagogiska arbetet. Vi prövar vårt görande mot orden inspiration, motivation och meningsskapande, samspel och social gemenskap, elevernas delaktighet, bemötande och förhållningssätt, samt tydlighet och struktur. Intraprenadens ledord är KUNSKAP, LÄRANDE och TRYGGHET Allmänt om Lillåns skola F-6 Lillåns skola F-6 är från och med 1 januari 2015 en intraprenad tillsammans med Lillåns skola 7-9 och Lillåns Södra skola. Att vara intraprenad innebär att rektor tillsammans med sin personal har utökat ansvar för skolans verksamhet och ekonomi. Syftet med att vara en intraprenad är att få möjligheter till ett långsiktigt ekonomiskt tänkande samt att flytta ner beslut i organisationen och därmed skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt på Lillåns skolor. Lillåns skola F-6, 7-9 och Lillåns Södra skola har gemensamma ledningsgruppsmöten, ca 3 st per termin, för att skapa förutsättningar för att utveckla samarbetet mellan skolorna ex vis gällande bedömning för lärande. Lillåns skola F-6 är en kommunal grundskola med ansvar för ca 270 elever, från förskoleklass till skolår 6. Skolan ligger i villasamhället Lillån, norr om Örebro city. I närhet till skolan finns skog och rekreationsområden som används både i den ordinarie undervisningen och av skolbarnsomsorgen. Skolbarnsomsorgen (fritids) har sin verksamhet i en villa bredvid skolans huvudbyggnad, kallad Lillågården, i en paviljong, kallad Guldasken, samt en avdelning inne i skolan, kallad Kastanjen. Mellanmål till fritidsbarnen serveras i skolans matsal. På andra sidan skolgården ligger Lillåns skola 7-9 med vilken vi samarbetar kring slöjd, musik, teknik i åk 6 och hemkunskapen. Dessutom äter vi lunch tillsammans med 7-9 skolans elever i den gemensamma matsalen. På skolans hemsida finns mycket information om verksamheten på Lillåns skola F-6. Hemsidan nås antingen via eller på adressen Organisation Teamet Lillåns skola F-6 ingår som en av sex enheter inom team Lillån. Övriga enheter är Lillåns Södra skola F-6, Lillåns skola 7-9, Hovsta skola, Ömbrotorps skola och Ervalla skola Skolledning Rektor har det övergripande ansvaret för Lillåns skola F-6. Rektor och tre arbetslagsledare bildar skolans ledningsgrupp. Som administrativt stöd finns det en skolassistent som har sin arbetsplats på skolan. Skolassistenten servar även Lillåns södra skola och Lillåns förskolor. 3

4 Arbetslagen Skolan är organiserad i två arbetslag; Bladet och Boken. I Bladet ingår den personal som arbetar med eleverna från förskoleklass till år 3. I Boken ingår personal som arbetar med eleverna från år 4 till år 6. Arbetslagen leds av tre arbetslagsledare. En för Bokens arbetslag och två för Bladets arbetslag, den ena med huvudansvar för fritids. Elevhälsan Elevhälsans uppgift är att främja lärandet, att överföra och gestalta de grundläggande värdena samt i samarbete med hemmet främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Samarbetet mellan skolan och hemmet skall kännetecknas av delaktighet och inflytande för elever och föräldrar, då det är en förutsättning för att på bästa sätt främja elevernas lärande och trivsel. (Utdrag ur Riktlinjerna för Barn- och elevhälsa, Örebro kommun). Elevhälsoarbetet på Lillåns skola F-6 handlar om att främja hälsa och lärande hos alla elever men med ett särskilt fokus på de elever som är i behov av stöd och hjälp. Elevhälsans arbete är organiserat enligt följande: Arbetslaget Arbetslaget ansvarar för att regelbundet lyfta elevärenden med syftet att hjälpas åt med idéer och förslag till stödåtgärder. Stödåtgärder kan utformas på organisations-, grupp- eller individnivå. Elevhälsogruppen Ibland behöver arbetslaget ta hjälp av elevhälsogruppen för att komma vidare i ett ärende. Elevhälsogruppen består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Elevhälsoteamet Ärenden som visar sig kräva ytterligare kompetens förs vidare till elevhälsoteamet som består av rektor, två specialpedagoger, skolsköterskan, kurator, psykolog och skolläkare. Annan kompetens bjuds in vid behov. Trygghetsteamet Trygghetsteamet leder skolans arbete för att skapa en trygg miljö för alla elever. I gruppen ingår rektor, skolsköterskan, en fritidspedagog och två lärare. Varje höst genomför trygghetsteamet en elevenkät angående trivsel och trygghet. I enkäten får eleverna besvara frågor om mobbning, hur det känns när man tänker på lektioner, på raster, på sina klasskamrater, sina lärare etc. Kompisstödjare På Lillåns skola F-6 tar vi avstånd från former alla former av kränkande behandling. Som en del i vårt förebyggande arbete utbildar vi elever från år 3 till år 6 till kamratstödjare. Att vara kamratstödjare handlar framför allt om att vara extra ögon och öron på skolan. Kamratstödjaren ska även vara en bra kompis visa den som är utanför att du ser att han eller hon finns. Säga hej, småprata, bjuda in i gemenskapen och visa att man bryr sig. Vara med och aktivt bidra till en kamratlig stämning på skolan. Kamratstödjarna leds av personalrepresentanter ur trygghetsteamet. Hälsorådet På Lillåns skola F-6 lägger vi stor vikt vid det hälsofrämjande arbetet. Målet med det arbetet är att bidra till elevernas fysiska hälsa, skapa sammanhållning på skolan och ge eleverna goda förutsättningar för sitt lärande. Hälsorådet leder skolans hälsofrämjande arbete och består av representanter från de båda arbetslagen, skolsköterskan och idrottsläraren. Hälsorådet har också till uppgift att inspirera personalen till hälsofrämjande aktiviteter med syftet att främja hälsa, kamratskap och glädje på arbetsplatsen. 4

5 Föräldrarådet På Lillåns skola F-6 anser vi att samverkan med föräldrar är väldigt viktigt. Vi har därför ett föräldraråd där föräldrar från varje grupp/ klass deltar med minst en representant. Från skolan deltar rektorn och 1 personal från varje arbetslag dvs 3 personal. Vi träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar olika frågor gällande elevernas skolmiljö och skolgång. Underlag och rutiner för kvalitetsredovisning Process- och resultatavsnitten i arbetsplanen har arbetats fram av all personal, framför allt under ett par av kompetensutvecklingsdagarna i augusti. Som underlag för kvalitetsredovisningen ligger de utvärderingar av arbetsplanen 14/15 som är gjorda av elever och personal under läsåret 2014/2015, samt trivselenkäten som besvarades av eleverna i november 2014 och uppföljningsutvärderingen som genomfördes i maj Skolans styrdokument Verksamheten på Lillåns skola F-6 styrs av följande nationella och lokala styrdokument: Skollagen Läroplanen, Lgr 11 Örebro kommuns skolplan Arbetsplanen Trygghetsplanen Läs mer om oss på vår hemsida: 5

6 2. Läroplansmål Normer och värden Trygghetsteamets arbete och hur det ska ut i klassrummen Mål för Lillåns skola F-6 På Lillåns skola ska alla elever trivas och känna sig trygga. Målkriterier Målet är uppnått när ingen elev känner sig utsatt för mobbning, diskriminering eller kränkande behandling, såväl fysiskt, psykiskt som verbalt personal och elever upplever att vi har ett trevligt språkbruk på skolan det är arbetsro på lektionerna vi har en trygg skolväg för eleverna när de går eller cyklar till och från skolan. alla elever får kännedom vilka vuxna som ingår i Trygghetsteamet och vad de gör. alla grupper arbetar med Trygghetsplanen och lämnar synpunkter hur den kan utvecklas. Processen Vi arbetar med ett förebyggande perspektiv på trygghetsfrågor på skolan. SEL (socialt emotionellt lärande) används i år 1-3 för att utveckla elevernas sociala och emotionella kompetens. Förskoleklasserna jobbar aktivt för att alla elever ska lära känna varandra och för att skapa en gemenskap och trygghet i gruppen, samt för att utveckla samarbetsförmågan. Detta arbete görs genom lekkompis/lekgrupp/arbetskompis samt genom kontinuerliga diskussioner och kompisprat om hur man är en bra kompis. Vi utbildar kompisstödjare i år 3-6. Alla elever får information om vilka som är kompisstödjare och vad deras uppdrag innebär. Vi arbetar i åldersblandade kompisgrupper i den olika arbetslagen under året, detta för att öka elevernas känsla av samhörighet och trygghet på skolan. All personal på skolan har ett vänligt och respektfullt bemötande gentemot eleverna och tar tag i konflikter omgående. Vi använder ett vårdat språk oss vuxna emellan och tillsammans med eleverna. Arbetslagen lägger stor vikt vid arbetet med språkbruket på skolan. Vi har nolltolerans mot verbala och fysiska kränkningar och markerar i alla lägen när vi hör eller får vetskap om sådana handlingar. Vi har rastvärdar på skolgården och i matsalen. Vi erbjuder organiserade rastaktiviteter en gång per vecka. I samband med idrottslektioner finns en vuxen med de yngre eleverna i omklädningsrummen. Vid behov finns även en vuxen med eleverna i år 4-6. I början av varje termin fokuserar vi på den sociala samvaron genom att arbeta med gruppstärkande övningar för att skapa trygghet och vi-känsla i klasserna. På skolan har vi ett trygghetsteam där rektor, skolsköterska samt en representant från varje arbetslag ingår. Trygghetsteamet har regelbundna möten som förtätas vid behov. Då trygghetsplanen revideras tar trygghetsteamet fram ett underlag som därefter går ut på remiss till arbetslag, klassråd och föräldraråd innan trygghetsplanen sammanställs av ledningsgruppen för att sedan tas i bruk. Vi arbetar kontinuerligt med föräldrar, samt föräldraråd för att skapa trygghet på skolan. 6

7 För att alla som arbetar på skolan ska vara förtrogna med trygghetsplanen och arbeta i enlighet med den, så diskuteras trygghetsarbetet i arbetslagen kontinuerligt. Eleverna blir delaktiga gällande trygghetsarbetet och trygghetsplanen, genom kamratstödjarmöten, samt på klassråd och elevråd. Två gånger per läsår genomförs en trygghetsenkät på skolan. Vid det första tillfället sker en avstämning av elevernas trygghetsupplevelse så att åtgärder kan sättas in. Vid det andra tillfället mäts de förbättringsåtgärder som gjorts under läsåret. I samband med enkäten genomförs en s.k. skolgårdskarta i klasserna. Där får eleverna markera var de känner att skolans otrygga platser finns. Efter insamling och analys sätts åtgärder in för att minska den eventuella otryggheten. Skolan, tillsammans med representanter från föräldrarådet fortsätter arbetet med att skapa en tryggare gång- och cykelväg till och från skolan. All personal på skolan arbetar för att skapa god arbetsro på lektionerna. Vi samtalar med eleverna, föräldrarna och personalen om de gemensamma ordningsreglerna på skolan. Dessutom ansvarar pedagogerna, tillsammans med eleverna i respektive klass att klassregler diskuteras och upprättas. Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Vi genomför trygghetsenkät och skolgårdskarta under höstterminen som avstämning. Utifrån trygghetsenkätens svar fokuserar vi på frågor som vi anser viktiga att följa upp. Vi genomför sedan ytterligare en enkät under vårterminen för att se vilket resultat arbetet med dessa frågor gett. Ansvarig: Rektor/utvecklingsledare, arbetslag/pedagoger och Trygghetsteamet. 7

8 4. Läroplansmål Kunskaper, betyg och bedömning. Mål för Lillåns skola F-6 Alla elever ges möjlighet att nå minst godkänt i alla ämnen. Alla pedagoger på skolan arbetar med BFL (bedömning för lärande) i den dagliga undervisningen. Alla pedagoger på skolan arbetar med IKT (Information Kommunikation Teknik). Alla klass-/ämneslärare arbetar med likvärdig bedömning och betygssättning utifrån LGR11. Alla fritidspedagoger arbetar utifrån fritidshemmets uppsatta mål. Målkriterier Målet är uppnått när... alla elever i skolår 3 och 6 har getts möjlighet att nå minst godkänt i alla ämnen, vt alla pedagoger känner sig förtrogna med att använda nyckelstrategierna i BFL. alla pedagoger har ökat sin kunskap inom IKT, t.ex. ipad, blogg, dokumentation och kommunikation. alla klass-/ämneslärare samt specialpedagog har deltagit i bedömning av elevexempel. alla klass-/ämneslärare har rutiner för hur dokumentation kring bedömning, betygsättning och extra anpassningar kontinuerligt ska ske under läsåret. fritidspedagogerna har synliggjort fritidshemmets mål för elever och vårdnadshavare. Processen För att skapa bra och tydliga rutiner och få en överblick över läsåret utgår vi från ett årshjul där mätpunkter och avstämningar finns med. I början av skolår 1 genomför specialpedagogen olika tester inom läs och skriv, för att kartlägga vilka elever som behöver specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogen genomför också diagnostiskt prov i svenska i skolår 2. Klasslärarna genomför diagnostiskt prov i matematik i skolår 2. I skolår 4 och 5 genomförs DLS, diagnos för läshastighet, läsförståelse, ordförståelse och stavning. I flera olika ämnen och årskurser används exempelvis gamla nationella prov och kartläggningsmaterialet Tummen upp. I undervisningen gör vi löpande utvärderingar och bedömningar med hjälp av verktyg utifrån BFL. Avstämning av mätpunkterna sker i arbetslagen, två gånger per termin i samband med periodernas utvärdering, samt vid behov. Under period 4 deltar alla lärare i analys av betygen samt resultaten av de nationella proven. Under läsåret utvecklar vi våra rutiner kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Under höstterminen dokumenteras extra anpassningar i tjänsteanteckningar som läggs i elevakten efter varje period. Klassläraren/mentor är den som skriver ned de extra anpassningarna som genomförs. Vi fortsätter att utveckla arbetet kring detta genom diskussioner på arbetsplatsen och fortbildning. Under läsåret erbjuder vi läxhjälp för de elever som är i behov av det. Vi fortsätter att föra diskussioner om hur vi ska erbjuda/organisera läxhjälp. För att öka kompetensen inom ämnet matematik läser alla berörda pedagoger matematiklyftet under läsår 15/16. För att öka alla pedagogers förtrogenhet med förhållningssättet BFL fortsätter vi att föra samtal och inspirera varandra i arbetslagen, exempelvis på APTer och studiedagar. Alla klasslärare och specialpedagogen använder ipads på olika sätt. Under läsåret arbetar Bladets arbetslag med en gemensam blogg. Arbetslaget Boken påbörjar en gemensam blogg under läsåret. 8

9 Vi fortsätter att utveckla vårt arbete med lärplattformen Itslearning. För att komma vidare i vårt arbete med att synliggöra våra planeringar, arbetssätt samt dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, kommer ledningsgruppen under period 1 att arbeta fram ett förslag på rutiner för detta. För att öka vår kunskap och träna oss i att göra våra bedömningar mer likvärdiga samlar vi elevexempel och har lärande samtal utifrån dessa, med stöd av LGR11 och Skolverkets bedömningsmaterial. Vi använder tid på 2-3 APT-träffar till detta. De pedagoger som läser matematiklyftet kommer även att träna bedömning av elevexempel inom ramen för fortbildningen. Fritidspedagogerna arbetar utifrån verksamhetens delmål. Dessa görs tydliga för elever och vårdnadshavare vid exempelvis fritidsråd, föräldramöten och i informationsfolder vid inskolning. Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Avstämning kommer att ske genom utvärdering vid periodbyten. Som mätpunkt för måluppfyllelse använder vi oss av betyg i år 6 samt resultaten på nationella proven i år 3. Dessa analyseras och följs upp. Ansvarig: Rektor och skolans pedagoger. 9

10 5. Läroplansmål Elevernas ansvar och inflytande Mål för Lillåns skola F-6 Alla elever ska få vetskap om vilka mål som är aktuella för dem i skolans alla ämnen. Alla pedagoger synliggör varför eleverna ska lära sig det vi jobbar med i skolan. Vi arbetar utifrån skolans demokratiuppdrag. Målkriterier Målet är uppnått när alla lärare har informerat om och tydliggjort aktuella mål i alla ämnen. alla pedagoger har synliggjort varför vi jobbar med det vi gör vi har haft kontinuerliga klassråd, elevråd, matråd och fritidsråd under läsåret. Processen Skolans pedagoger ska ta ansvar för att synliggöra de aktuella kunskapsmål/betygskriterier som eleverna arbetar mot. Syftet är att eleverna ska ta ökat ansvar för sitt eget lärande. Alla lärare på skolan tydliggör kunskapsmålen/betygskriterierena, till exempel genom att gå igenom målen tillsammans med eleverna inför varje nytt tema, skicka hem pedagogiska planeringar och inför vissa arbetsuppgifter tydliggöra specifika kunskapskrav. För att ytterligare öka kunskap och förståelse för eleverna fortsätter vi att använda oss av självbedömning, kamratbedömning och elevexempel. För att eleverna ska förstå varför de ska förskaffa sig just denna kunskap, hänvisar pedagogerna till kunskapskraven samt drar paralleller till elevernas vardagssituationer. Fritidshemsavdelningarna har rådsmöten en gång i månaden. Råden består av en fritidspedagog samt elevrepresentanter ur varje årskurs F-4. Fritidspedagogerna har ansvar för återkoppling till alla barn på fritids, detta görs på fritidspedagogens grupptimmar eller klassråd, övrig personal får fritidsrådens protokoll. Vi tydliggör minnesanteckningarna för barnen genom att använda oss av en informationstavla med bild och text. Alla klasslärare ska ta ansvar för att klassrådet är schemalagt, genomförs minst två gånger/månad samt dokumenteras enligt den gemensamma dagordningen. Alla elever ges möjlighet att delta i de demokratiska processerna. På skolan finns även elevråd och matråd, som träffas 2-3 gånger per termin. Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Vi utvärderar elevernas kännedom och förståelsen för alla mål med en enkät i mars/april. Ansvarig: rektor och skolans pedagoger 10

11 6. Läroplansmål Skola och hem Mål för Lillåns skola F-6 Skolan inbjuder föräldrar till delaktighet i elevens skolgång och utveckling bl. a. genom föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd. Vårdnadshavare tar del av IUP:er och omdömen. Vi ger information om skolan genom hemsida, blogg och veckobrev. Målkriterier Målet är uppnått när... samtliga lärare på skolan har inbjudit föräldrar till föräldramöten och utvecklingssamtal varje termin. rektor kallar klassernas representanter till föräldraråd. Vårdnadshavare har tagit del av IUP:er och omdömen. alla klasslärare/mentorer skickar informationsbrev till hemmen, samt använder sig av blogg och informerar om skolans hemsida. Processen Vi bjuder in vårdnadshavare till föräldramöten under höst- och vårtermin. Elever och vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal två gånger per läsår. Rektor kallar till föräldraråd två till tre gånger/ termin. Bladets arbetslag fortsätter med en aktiv bloggsida och involverar ny personal i arbetet. Bokens arbetslag startar en bloggsida under höstterminen. Vi utser ansvarig personal för hemsida och blogg. Avstämning Vi stämmer av arbetet regelbundet i arbetslagen och målgrupperna. Örebro kommun gör enkätundersökningar regelbundet i vissa årskurser, för fritidshem samt för vårdnadshavare. ej godtagbar godtagbar bra mycket bra 11

12 7. Läroplansmål Övergång och samverkan Mål för Lillåns skola F-6 På skolan har vi rutiner/handlingsplan för övergång mellan förskola och förskoleklass, mellan förskoleklass och åk 1, mellan åk 3 och åk 4 samt mellan åk 6 och åk 7. Målkriterier Målet är uppnått när... berörd personal har delgivits information om elever för att kunna möta eleverna på den nivå där de är vid en övergång, såväl socialt som kunskapsmässigt. vi har skrivit och förankrat handlingsplaner, hur vi arbetar med övergången mellan olika stadier. Processen Förskollärarna och fritidspedagogerna använder sig av en handlingsplan för överlämningssamtal som ligger till grund för dessa. I maj besöker förskolan förskoleklassen för att bekanta sig med lokalerna och lärare. Eleverna får även gå till matsalen och äta denna dag. Vi ska upprätta en handlingsplan för övergång mellan förskoleklass och åk 1. Handlingsplanen kommer att utgå från dagens rutiner. Idag har vi två tillfällen då blivande ettor besöker sina nya klassrum. Vid detta tillfälle berättar också ett par elever från åk 1 hur det är att börja åk 1. Vidare har vi överlämnandesamtal i början av höstterminen. Handlingsplanen upprättas av pedagoger i förskoleklass och åk 1. När det gäller handlingsplan för övergång åk 3 och 4 har vi reviderat denna och fortsätter implementera denna även i höst. Åk 4 går de två första skolveckorna tillsammans med sin nya klasslärare för att lära känna varandra och skapa goda rutiner och relationer. Överlämnandesamtal sker med berörda lärare i slutet av vårterminen och/eller i början av höstterminen. Vi ska tillsammans bestämma datum i maj/juni då elever i samtliga stadier besöker sina nya klasslärare och klassrum, förutom övergången mellan åk 6 och 7 som sker enligt separat handlingsplan. Enkätfrågor genomförs bland elever i åk 1 och 4. Detta för att utvärdera hur eleverna upplever övergången mellan stadierna. Klasslärare i åk 1 och 4 gör enkäten under vecka 39. Enkäterna skickas ut och sammanställs av målgruppen Övergång och samverkan. Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Vi utvärderar överlämnandena under period 2 (höstterminen), samt vid utvärderingsdagarna i juni. 12

13 8. Läroplansmål Skolan och omvärlden Mål för Lillåns skola F-6 All personal känner sig förtrogen med begreppet entreprenöriellt lärande. Skolan tar del av kulturutbud i närområdet. Skolan tar också (bort) del av projektet Skapande skola. Målkriterier Målet är uppnått när: arbetslagen har en samsyn kring begreppet entreprenöriellt lärande och arbetar med det i praktiken. eleverna är delaktiga i planeringen, utförande och utvärdering av undervisningen. eleverna exempelvis har tittat på teater, lyssnat på konserter eller besökt muséer. elever och personal får ta del utav projektet Skapande skola. Processen Vi fortsätter att föra diskussioner i arbetslagen kring begreppet entreprenöriellt lärande. Vi strävar efter att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen och ges möjlighet till kreativitet. Vi tar del av det kulturutbud som erbjuds och gör olika besök. Vi för diskussioner och tar beslut i arbetslagen kring användandet av de medel vi tilldelas i samband med Skapande skola. Avstämning Vi för regelbundet diskussioner i arbetslagen och träffas i målgrupperna. ej godtagbar godtagbar bra mycket bra 13

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013. Lillåns skola 7-9

Verksamhetsplan 2012/2013. Lillåns skola 7-9 Verksamhetsplan 2012/2013 Lillåns skola 7-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Trygghetsplan 1 (12)

Trygghetsplan 1 (12) Trygghetsplan 1 (12) 2 (12) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av trygghetsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, skola och fritidshem Ansvariga för planen Rektor och likabehandlingsgruppen.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2016/2017 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Förvaltning förskola skola Arbetsplan 2016/2017 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning Inledning 1. Läroplansmål Normer och värden 2. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Upprättad 2015-08-06 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Skolenhet Änga/Västervång

Läs mer

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, Förskoleklass och skola a för planen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklasser, Fritidshem Läsår 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Upprättad 2015-06-30 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Änga/Västervångskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Västra Ekoskolan. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolan och fritidshemmet 2014-2015

Västra Ekoskolan. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolan och fritidshemmet 2014-2015 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolan och fritidshemmet 2014-2015 1 Innehåll 1. Västra Ekoskolans Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Lackarebäcksskolan För verksamheterna grundskola, förskoleklass samt fritidshem 1( 12) Inledning Lackarebäcksskolans plan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. för Landvetterskolans tidigaredel 2009-10-21

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. för Landvetterskolans tidigaredel 2009-10-21 Likabehandlingsplan för Landvetterskolans tidigaredel Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling 2009-10-21 Innehåll 1. Ställningstagande 3. 2. Mål 3. 3. Åtgärder för att nå målen 4. 4. Förebyggande

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 Ht14-Vt15 Innehållsförteckning 1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 3. Utvärdering av föregående års plan... 2 4. Elevers

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling Plan mot diskriminering och kra nkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Berghemskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 Namn på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 1 (15) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ljungbyskolan skolår F-5 inklusive

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Sammanfattning 4 3. Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning 4 4. Förutsättningar

Läs mer