Verksamhetsplan 2012/2013. Lillåns skola 7-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012/2013. Lillåns skola 7-9"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012/2013 Lillåns skola 7-9

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas ansvar och inflytande 6. Läroplansmål Skola och hem 7. Läroplansmål Övergång och samverkan 8. Läroplansmål Skolan och omvärlden 9. Läroplansmål och betyg 10. De tre utvecklingsområden som skolan fokuserar på för att öka måluppfyllelsen enligt projekt Ökad måluppfyllelse 2

3 1. Inledning Lillåns skola 7-9 är en kommunal grundskola med ansvar för ca 320 elever. Skolan ligger i villasamhället Lillån, norr om Örebro city. Eleverna kommer i huvudsak från Lillån, Hovsta och Dylta skolor. Sedan augusti 2010 utgör Lillån skola 7-9 och Lillåns norra skola F-6 en gemensam F-9 skola. Enheternas ledningsgrupper bildar en gemensam ledningsgrupp som utgör styrgrupp i arbetet med att utveckla samarbetet mellan skolorna. Syftet med samarbetet mellan skolorna i team Lillån är att vi tar ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling i ett F-9 perspektiv. Sedan 2011 ingår även Lillåns södra skola f-6 i samarbetet. Skolorna samarbetar bl.a. med gemensamma ämneskonferenser, betyg och bedömning samt att genomföra en bra och trygg övergång mellan stadierna från år 6 till skolår 7. Vi har en stabil lärarkår med väl inarbetade rutiner. Lillåns skola 7-9 kommer att fortsätta att arbeta mot goda studieresultat, hög trivsel och med fokus på pedagogisk utveckling inom BFL (bedömning för lärande) för att öka kunskapsresultaten. Lillåns fritidsgård har sin verksamhet inkluderad i 7-9 skolans lokaler. Fritidsgården är en viktig samarbetspartner i arbetet med att skapa en trygg miljö på skolan. Verksamhetsidé Målsättningen för skolan är att alla elever erbjuds en trygg och trivsam skolmiljö som främjar elevens lärande. Våra elever ska lämna grundskolan med goda kunskaper och vara väl förberedda inför gymnasiet. Vi vill kännetecknas av att erbjuda en trygg miljö, socialt och pedagogiskt, som främjar elevens lärande Skolans ledord är trygghet, kunskap och lärande. Alla elever i år 7 och 8 arbetar med SEL en gång i veckan. SEL betyder Socialt Emotionell Lärande och är en metod för att utveckla elevernas sociala och emotionella förmågor. Arbetet syftar till att skapa gemenskap och trygghet i klasserna och att stärka den enskilda eleven. I skolår 8 erbjuds alla flickor DISA-metoden (Din Inre Styrka Aktiveras). Metoden förebygger stress och ohälsa bland tonårsflickor. Eleverna har mentortid varje vecka, skolår 9 har fr.o.m. ht-12 fått utökad mentortid, med tid för samtal och uppföljning i mindre grupper eller individuellt med den egna mentorn, både vad det avser kunskapsutvecklingen och den sociala situationen. Skolan har skapat en innebandyprofil som syftar till att lyfta fram och utveckla intresset för sporten, i samband med skolans kunskapsuppdrag. Profilen vänder sig till elever som önskar spetsträning av professionell tränare från Lillåns IBK. 2. Förutsättningar Skolan är organiserad i 4 arbetslag som ansvarar för totalt 13 klasser. Vår strävan är att eleverna inom arbetsenheten ska undervisas av de lärare som ingår i samma arbetslag. Klasstorlekarna varierar mellan 23 och 30 elever beroende på klass. Varje arbetslag har en arbetslagsledare som också ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor. Rektor har det övergripande ansvaret för Lillåns skola 7-9. Som stöd till skolans administrativa verksamhet finns det en skolassistent och administrativ samordnare. Enhetens organisation för elevhälsoarbetet är att vi tar gemensamt skolansvar för att främja omsorgen om den enskilda eleven samt att hjälpa elever som har speciella svårigheter. Elevhälsans arbete är organiserat enligt följande: 3

4 Arbetslaget som ansvarar för att för att regelbundet lyfta elevärenden med syfte att hjälpas åt med förslag till stödåtgärder. Elevhälsogruppen består av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Denna hjälper arbetslagen att komma vidare i elevärenden. Elevhälsoteamet arbetar med ärenden som visar sig kräva ytterligare kompetens. Elevhälsoteamet består av rektor, två specialpedagoger, skolsköterskan, kurator, psykolog och skolläkare. En viktig förutsättning för skolan är att låta eleverna vara med och påverka i stort och smått. Skolan är organiserad i olika elevgrupper för att låta eleverna medverka i skolfrågor. Eleverna medverkar i olika råd så som matråd, elevråd och sportråd. Elevskyddsombuden är delaktiga i skolans trygghetsarbete. 3. Läroplansmål Normer och värden Programnämndsmål: Barn och unga, flickor och pojkar, måste få vara trygga och fria från kränkande behandling. Alla elever ska kunna känna sig trygga och uppskattade. Alla skolor ska ha fungerande trygghetsplaner för att uppmärksamma och hantera kränkande behandling bland elever och personal. Driftnämndsmål: Högsta prioritet är trygghet och att alla enheter har en väl fungerande trygghetsplan. Mål för Lillåns skola 7-9 Ingen ska känna sig utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling, såväl fysiskt, psykiskt som verbalt. Eleverna känner tilltro till de vuxna på skolan. En väl fungerande verksamhet och organisation där alla är väl medvetna om trygghetsplanens grunder Eleverna trivs och känner sig trygga på Lillåns skola Det är arbetsro på lektionerna. Trygghetsteamet arbetar förebyggande tillsammans med elever och övrig personal. Alla elever ska få information om vilka som är elevskyddsombud och vad deras uppdrag innebär. En process har inletts för att förändra och förbättra skolans trygghetsarbete i enlighet med Skolverkets riktlinjer. Ärenden kring kränkande behandling behandlas, dokumenteras och anmälas till nämnden enligt kommunens riktlinjer. Vi arbetar med skolans trivselregler i klasserna utifrån en gemensam instruktion för att fokusera på skolans ledord - trygghet, kunskap och lärande. Inskolningsaktiviteter för årskurs 7-eleverna genomförs den andra skolveckan i augusti. 4

5 Vi arbetar med SEL i alla klasser för att utveckla elevernas sociala och emotionella kompetenser. Vi genomför även DISA (för tjejer) och Machofabriken (för killar) i år 8 för att stärka elevernas självkänsla. Lärarna har rastvärdsansvar i matsalen och på skolans område. Vårt mål är att skapa arbetsro på lektionerna. Här fungerar arbetslaget och elevhälsan som ett viktigt bollplank. Utifrån tidigare enkätresultat så måste vi arbeta på att öka förtroendet för skolans personal. Därför har vi bytt SEL-tid i år 9 till mentorstid för att möjliggöra mer samtalstid mellan elev och lärare. Genom mentorskapet blir eleverna sedda och uppmärksammade av oss vuxna. Mentorsamtalen ger även möjlighet att skapa förtroende mellan elever och vuxna på skolan. Viktiga framgångsfaktorer i arbetet med trygghetsarbetet är bl.a. eleverna blir sedda och uppmärksammade av oss vuxna samt att vi bemöter eleverna på ett trevligt sätt. Det är även viktigt att pedagogerna på skolan är tydliga, demokratiska ledare och agerar direkt på konflikter och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan gör sig förtrogna med skolans Trygghetsplan och Handlingsplanen för att motverka olovlig frånvaro. Alla ska arbeta i enlighet med dessa planer. Trygghetsarbetet utvärderas löpande under året i trygghetsteamet, i arbetslagen och vid träffar med elevskyddsombuden. Vi genomför årligen en trygghetsenkät med samtliga elever. I samband med den så får också eleverna markera på en skolgårdskarta var de upplever skolans otrygga platser. Denna information tar trygghetsteamet del av och för vidare till arbetslagen och till ledningsgruppen. Lärare genomför utvärderingar i klasserna. Lärare ska i sina utvärderingar undersöka vad eleverna anser om arbetsron på lektionerna. Vi bedömer vårt arbete för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö som framgångsrikt. Vi tar läraruppdraget på största allvar och arbetar medvetet för att skapa ett tryggt klimat på Lillåns skola. Vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt till konflikter och ett trygghetsteam som är mycket fokuserat på sitt uppdra. x 4. Läroplansmål - Kunskaper Programnämndsmål: Läsförmåga är en nyckel i skolarbetet. Varje grundskoleelev ska kunna läsa när de lämnar skolår 1. Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara minst godkända resultat i skolan. Särskilt ska pojkars möjlighet att nå målen beaktas då behörigheten för pojkar jämfört med flickor var sju procentenheter lägre till gymnasieutbildningarna Varje skola har ansvar för att behoven av läxhjälp tillgodoses, i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Kommunens riktlinjer för mottagning, introduktion och utbildning av flerspråkiga barn och elever: Förskolan och skola ska i sin kvalitetsredovisning följa upp och utvärdera sina insatser för flerspråkiga barn/elever. Driftnämndsmål: Högsta prioritet har ökad måluppfyllelse och trygghet. Alla elever ska nå minst godkänt i alla ämnen och ha en skoldag präglad av trygghet. 5

6 Mål för Lillåns skola 7-9 Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program, har ökat jämfört med våren 2012 ( resultat 90,7%) Vi utvecklar elevernas läsförståelse. Vi arbetar systematiskt för att öka elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i LGR 11. Vi följer upp och utvärderar kontinuerligt elevernas kunskapsutveckling Vi tydliggör målen i kursplanerna Vi fortsätter att jobba målmedvetet med BFL. Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla lärarnas formativa bedömarkompetens genom att i en egen lärprocess tillägna sig ett antal olika strategier och verktyg, att använda i den egna undervisningen. Målet är ett klassrumsklimat där alla elever vill lära sig och får möjlighet att lära sig att lära. Vi arbetar för att alla eleverna ska nå en ökad behörighet till gymnasiet samt att vi ständigt arbetar för ett ökat meritvärde. Ett viktigt mål att utveckla är elevernas förståelse för sitt eget lärande. Vi utvecklar våra kunskaper om formativt lärande genom kompetensutveckling på studiedagar och samtal i ämnesgrupper, i arbetslagen och i lärgrupper. När vi befarar att en elev inte kommer att nå upp till kunskapskraven anmäler vi detta till specialpedagog som ev. gör en pedagogisk utredning/handleder undervisande lärare. Rektor beslutar utifrån den pedagogiska utredningen om åtgärdsprogram och håller sig informerad om stödbehoven samt fördelar resurserna. I arbetslaget följer vi upp elevens utveckling och utvärderar stödinsatserna och vilken effekt de har haft. F-9-perspektivet möjliggör en ökad samverkan och kommunikation mellan pedagoger. Vi ser att tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd är viktigt. Vi fortsätter att utveckla arbetet med den nya läroplanen och arbetar fortlöpande med att skriva omdömen och individuella utvecklingsplaner i InfoMentor. Vi har fokus på år 7-elevernas läsutveckling. En plan upprättas för att utveckla elevernas läsförståelse. Resultatet kommer att följas upp genom fortlöpande diagnoser. Ett arbetslag jobbar medvetet med elevernas läsförståelse. Projektet innebär att eleverna hela tiden ska ha en bok hemma för kontinuerligt läsande. Ämnesträffar i svenska, med F-6 skolorna i Axbergsområdet, har kommit igång och här har vi också dragit upp riktlinjer för ett gemensamt arbete kring läsförståelseträning. Vi har erbjudit extralektioner i matematik utanför skoltid, före skoldagens start. Under läsåret har det lagts ner ett intensivt arbete på vissa elever för att ta dem över målsnöret, inte minst i slutet på vårterminen. Vi strävar efter att ha täta avstämningar för att snabbt fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen. Vi följer regelbundet upp åtgärdsprogram med elever och vårdnadshavare. Vi följer kontinuerligt upp elevernas läsförståelse i svenska genom diagnoser i år 7, 8 och 9. I engelska utför vi gemensamma prov i år 7, 8, och 9. I matematik används materialet Att förstå och använda tal för att analysera elevernas talförståelse. Samtliga diagnoser och prov i basämnena används för analys av resursbehov. 6

7 Genom åtgärdsprogram och anteckningar från mentorsamtal. PODB. Vi följer upp målen angående betyg i samband med betygssättning vid höst- och vårterminens slut. Systematiskt följa elevernas betygsutveckling på gymnasiet och jämföra deras betyg med skolår 9. Arbetet med att få våra elever godkända i samtliga ämnen bedömer vi som goda. Vi arbetar aktivt med ökad måluppfyllelse, men vi kan hela tiden nå längre. 5. Läroplansmål Elevernas ansvar och inflytande Programnämndsmål: Barn och ungdomar ska ges reell delaktighet och inflytande över sin egen skolgång, i stigande grad beroende på ålder. Driftnämndsmål: En förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan är att den enskilda skola är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer. Mål för Lillåns skola 7-9 Eleverna på Lillåns skola är med och påverkar, tar ansvar och är delaktiga i sitt lärande. Vi utvecklar det formativa lärandet i undervisningen. Vi fortsätter att utveckla den formativa bedömningen på skolan bland annat genom lärgrupper. Vi strävar också efter att utveckla elevrådets roll. För att arbeta mot målen har vi till viss del använt elevers spetskompetens i undervisningen, t.ex. kunskaper i teckenspråk. Vi har låtit dem få vara med och påverka undervisningen, t.ex. redovisningsformer och teman. Eleverna har också fått möjlighet att genom eget ansvar arbeta mot uppsatta mål med stöd från undervisande lärare. Elevinflytande sker dagligen i samtal med elever och skall vara en integrerad del av varje skolämne. Skolan ska förbereda eleverna för ett aktiva deltagande i samhällslivet. Det formella elevinflytande på Lillåns skola 7-9 sker via elevråd, matråd, sportråd och mentortid. Skolans utsedda elevskyddsombud deltar i skyddsronder. Genomförande av de enkäter vi använder. Kontinuerliga samtal med eleverna. Vi stämmer av genom ett utvecklingssamtal per termin, regelbundna mentorsamtal och kontinuerligt genom den formativa bedömningen. Vi sammanställer och analyserar varje enkät en gång per år. Varje lärare utvärderar fortlöpande sin undervisning i de grupper man har genom bland annat enkät, utvecklingssamtal och mentorsamtal. Eleverna får även besvara andra enkäter på ett mer övergripande plan som ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Sammanställningar och utvärderingar görs kontinuerligt av de enkäter vi använder och de samtal vi har. x 7

8 6. Läroplansmål Skola och hem Programnämndsmål: Samarbetet mellan hemmet och skolan är viktigt för barns utveckling. Föräldrar ska få ökad möjlighet till bättre insyn över vad barnen för tillfället arbetar med i skolan och det egna barnets kunskapsutveckling. Detta för att föräldrarna på ett enklare sätt ska kunna stötta sitt barn i kunskapsutvecklingen. Driftnämndsmål: Se programnämndsmål Mål för Lillåns skola 7-9 Genom fortlöpande information informera hemmet om skolans verksamhet. Föräldrarna har fått information om kunskapskraven och betygskriterierna i de olika ämnena. Vi har skolrådsmöten Relationen mellan skola och hem är god Process Vi lägger grunden för en god relation mellan skola och hem när vi skolar in eleverna i år 7, i starten på höstterminen. Detta gör vi i ett samarbete mellan skolan och fritidsgården varje läsårsstart. Varje termin bjuder skolan in till föräldramöte och individuella utvecklingssamtal. Förutom fokus på elevens kunskapsutveckling är detta ett tillfälle och en möjlighet att utveckla relationen mellan skola och hem. På föräldramötena under hösten informerar vi om vårt arbete med BFL (bedömning för lärande), LGr11 och det nya betygssystemet. Alla klasser har en egen blogg där målsman och eleven får kontinuerlig information från skolan. På bloggen och hemsidan kommer även information från rektor att visas regelbundet. Informationsbrev från rektor skickas ut ett par gånger varje termin. Skolrådsmöten kommer att genomföras under året med representanter från föräldrar, elever och lärare samt rektor som är sammankallande. Vi har ett fungerande skyddsnät för eleven vad gäller närvaro och frånvaro. Mentorerna kontaktar målsman snarast vid olovlig frånvaro. Vid upprepad frånvaro kopplas elevhälsan in. Detta sker alltid i samråd med rektor, se Handlingsplan vid olovlig frånvaro. Varannan fredagsmorgon har arbetslaget fokus på elevhälsa. Syftet med elevhälsoarbetet är att främja lärandet och skapa en god hälsa hos varje elev i arbetslaget. Vi arbetar utifrån Örebro kommuns servicegarantier vilket innebär att vi dagligen läser våra mejl så att vi snabbt kan ge respons. Vi informerar föräldrarna om vikten av återhållsamhet med att begära ledigt för sina barn. Under nationella prov beviljas ingen ledighet för elever i år 9. 8

9 Vi har en önskan om att kunna mäta hur nöjda vårdnadshavarna är med den information de erhållit från skolan. Det vore önskvärt att lösa detta genom en undersökning via hemsida eller blogg, ex. 2 gånger per år. I år finns det ingen brukarundersökning att stödja sig mot kring frågan huruvida relationen mellan skola och hem är god. Dock har rektor fått muntliga kommentarer från flera föräldrar som uttrycker sin uppskattning över Lillåns skola och samarbetet med personalen. Från skolans sida upplever vi att relationen med föräldrarna är god. I några enstaka fall har vi lyckats sämre men då har vi försökt rätta till det som blev fel. X 7. Läroplansmål Övergång och samverkan Programnämndsmål: Samarbetet mellan olika grund- och gymnasieskolor stimuleras för att skapa möten mellan elever och personal. Studie- och yrkesvägledningen ska stärka elever i de val de gör i skolan gällande program och utbildningar. Driftnämndsmål: Se programnämndsmål. Mål för Lillåns skola 7-9 Vi har ett förtroendefullt samarbete med avlämnande skolor och mottagande gymnasieprogram. Vi har jobbat ihop 7:orna i de nya klasserna. I samband med läsårsstarten får alla berörda lärare information om de nya eleverna i år 7. Informationen delges av specialpedagog och kurator. Vid behov sker även särskilda överlämnandesamtal, där t ex föräldrar deltar. Ett medicinskt överlämnande ges av skolsköterskan till mentorer. Under vårterminen 2013 bjuds nuvarande år 6-lärare in för att dra upp riktlinjerna och komma överens om vårens överlämnande, klassbildningar mm. Det webbaserade systemet InfoMentor underlättar vid övergångar mellan olika skolor eftersom tidigare skrivna omdömen och individuella utvecklingsplaner följer med eleven till den nya skolan. Lillåns skola F-6 och Lillåns skola 7-9 samarbetar med gemensamma frågor som är stadieöverskridande för ett ökat perspektiv på F-9 frågor. Samverkan sker bland annat genom gemensam ledningsgrupp och inom ämnesgrupper från de båda skolorna, i syfte att främja kontinuiteten i lärandeprocessen. I början av höstterminen sker inskolning med de nya 7:orna, i samarbete med Lillåns fritidsgård. 9

10 SEL (socialt emotionellt lärande) är schemalagt i alla årskurser och är en viktig aktivitet för att skapa en god lärandemiljö i de nya år 7-klasserna. Arbetet med SEL känner eleverna igen från de tidigare skolåren. En process har under hösten 2012 påbörjats, för att kunna följa elevernas läsförståelseresultat från år 1 till år 9. I år 9 finns från och med ht-12 utökad mentortid för år 9, i syfte att stärka eleverna och förbereda dem på bästa sätt inför gymnasiet. I de fall eleven inte når godkänt betyg sker överlämnanden till gymnasiet i skriftlig form och i vissa fall även muntligt. Specialpedagogen har en viktig roll i dessa överlämnanden. Avstämning sker kontinuerligt under året genom diskussioner vid ämneskonferenser, arbetslagskonferenser och vid behov elevhälsan och dokumenteras i minnesanteckningar. Årskurs 7-lärarna samtalar med sina mentorselever om hur övergången har varit och delger arbetslaget. Vi utvärderar trivsel och arbetsmiljö med skolans elever en gång per läsår, genom en enkät. Vi föreslår att skolans elevhälsogrupp, tillsammans med mentorer i år 7, utvärderar informationen i överlämnandet från år 6. x 8. Läroplansmål Skolan och omvärlden Programnämndsmål: Örebros barn och ungdomar ska vara rustade för det kunskapssamhälle vi alla lever i. Barn och ungas kreativitet ska främjas liksom deras entreprenöriella tänkande. Driftnämndsmål: Se programnämndsmål Mål för Lillåns skola7-9 Vi genomför skapandes skola projekt Vi genomför externa aktiviteter Vi arbetar kontinuerligt med entreprenörskap för att främjar elevernas förmåga att utvecklas och se nya lösningar. Entreprenörskap i skolan handlar om att främja elevernas utveckling av självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och ett ökat ansvarstagande. Detta ska genomsyra undervisningen för att eleverna ska utveckla olika förmågor till ett entreprenöriellt tänkande. En grundförutsättning för detta är att få eleverna att förstå syftet med undervisningen. Det vill säga, vi lärare måste sätta in enskilda lektioner i ett större sammanhang och koppla moment i undervisningen till konkreta situationer nu och i en framtid utanför skolan. Det är viktigt att skolan förmedlar acceptans, förståelse och anpassning till samhällets normer och regler, för att rusta eleverna inför framtiden. Kulturen i skolan har en mycket viktig roll för att locka fram kreativiteten hos barn och ungdomar. Skolan har beviljats pengar av Statens Kulturråd, vilket innebär att skolans elever får ta del av det professionella kulturlivet. Verksamheten som är kopplad till projektet Skapande skola inspirerar eleverna till kreativitet och nyskapande. Verksamheten inom skapande skola omfattar bland annat teaterbesök, författarbesök, skrivskola, konstnärsbesök samt möjlighet till att möta traditionellt hantverk. 10

11 Genom studiebesök vidgar vi elevernas medvetenhet gentemot omvärlden och samhället. Exempel på studiebesök är riksdagen, privata företag, kommunala anläggningar samt eventuella studieresor utomlands. Vidare bjuder skolan in föreläsare som ger olika perspektiv på bland annat trosfrågor och etiska frågor. Avstämning och dokumentation sker kontinuerligt genom samtal observationer m.m. i arbetslag och ämneslag. x 9. Läroplansmål och betyg Driftnämnduppdrag: Det webbaserade verktyget InfoMentor (PODB) ska användas i alla skolor. InfoMentor stödjer det kontinuerliga arbetet med skriftliga omdömen som ett stöd till elevernas kunskapsutveckling. Mål för Lillåns skola 7-9 Vi utvecklar/integrerar BFL (bedömning för lärande) i undervisningen Vi har kontinuerliga diskussioner om omdömesformuleringar i verktyget InfoMentor. Vi fortsätter arbetet med lärgrupper, arbetslagsdiskussioner och ämnesgruppsdiskussioner. I lärgrupperna har vi träffar tre gånger per termin. Där arbetar vi vidare med de fem nyckelstrategierna i BFL. I flera av lärgrupperna/arbetslag planeras co-coaching i form av klassrumsbesök/lektionsbesök. I arbetslagen och ämnesgrupperna har vi pedagogiska samtal om bedömning, vilket kan innebära workshop om provkonstruktion och hur vi uttrycker oss InfoMentor. I ämnesgrupperna och arbetslagen sker diskussioner om Arne Salomonssons betygsstatistik (betyg, nationella prov, jämför grundskola och gymnasium). Sambedömning av prov och uppgifter i ämnesgrupperna är ett viktigt instrument för likvärdig bedömning. Utifrån våra lärgrupper/arbetslag/ämnesgrupper tar vi med formativa arbetssätt/verktyg till klassrummet. Vi ska under året avsätta tid i arbetslag/ ämnesgrupper för diskussioner om omdömesformuleringar. För att nå framåt i utvecklingen ska ett fortsatt arbete ske i våra lärgrupper och arbetslag. Vår önskan är också att få fart på co-coachning (lärgrupper, ämnesgrupper och arbetslag). Varje lärare utvärderar sin undervisning utifrån BFL och lektionsinnehåll. BFL-ansvarig utarbetar en mall för BFL-elevutvärdering. Huvudansvaret för att arbetet blir av har de olika grupperna (se ovan). En aktivitet är att lärarna tar med exempel på omdömen som diskuteras 11

12 Avstämningar görs i lärarnas regelbundna utvärderingar av undervisningen samt i lärgruppsuppföljningarna. Uppföljning sker också under a-lagsutvärdering vid start VT Ett förslag kan vara att vi i arbetslaget diskuterar elevutvärderingarna vid start VT Inför och efter omdömesskrivandet, viktigt med samtal i de olika grupperna. Genom enkäter, lärgruppssamtal och observation i varandras klassrum (co-coachning). Vi kommer att ställa frågorna: Vad har gått bra? Varför gick det bra? Vad behöver utvecklas och hur ska vi utveckla det? BFL-ansvarig tar fram en enkät med passande frågor (two stars and a wish). Vi skriver protokoll från arbetslagsdiskussioner, ämnesgruppsdiskussion och i lärgrupperna har vi en egen IUP. Resultat och analys av läroplansmålet sker i InfoMentor. Skolan har utbildat x 10. De tre utvecklingsområden som skolan fokuserar på för att öka måluppfyllelsen enligt projekt Ökad måluppfyllelse 1. Utveckla det formativa lärandet i undervisningen 2. Arbetslagsutveckling 3. Utveckla skolans ledarskap 1. Utveckla det formativa lärandet i undervisningen Se målområdena och betyg och Kunskaper Se Betyg och bedömning x 2. Arbetslagsutveckling Arbetslagen arbetar kring sina egna styrkor och förbättringsområden genom gemensamt uppsatta mål. Strävan är att skapa självständiga och välfungerande arbetslag, med fokus på pedagogiskt utvecklingsarbete samt ett gemensamt ansvarstagande för eleverna. Viktigt att stärka arbetslagsledarrollen. Avstämning sker kontinuerligt i respektive arbetslag och rektor har enskilda uppföljningssamtal med arbetslagsledarna. 12

13 x 3. Utveckla skolans ledarskap Som tf. rektor går jag in i ledarrollen med lusten och viljan att förbättra och utveckla verksamheten. Medarbetarna önskar ett fortsatt arbete med att utveckla och stärka skolans ledarskap och tf. rektor tar vid och utvecklar påbörjat arbete. Enskilda samtal med arbetslagsledarna kommer att fortsätta under läsåret. x Rektor och personal på Lillåns skola

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst Kvalitetsredovisning 2010/2011 Mikaelskolan inkl fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Sammanfattning 4 3. Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10)

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) Jernvallsskolan åk 4-9 Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) Arbetsplan Jernvallsskolan åk 4-9 2015/16 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Stimulerande lärande och utmaning för alla Arbetsklimat Grindskolan 2015-2016 Ansvar och inflytande för elever Bedömnings för lärande (BFL)

Läs mer

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Storå Rektorsområde Storåskolan 4-9 2014-09-16 Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Skolans vision Skolan där alla ska lyckas 1 Utveckling och lärande Utvecklade undervisningsmetoder med stöd

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Datum 2013-09-05 Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Verksamhetsidé 1 Nuläge Sundby förskola och skola är i ständig förändring. Vi provar olika modeller när det gäller att organisera

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan 2011-06-30 Hjälmstaskolan 2011/2012 Arbetsplan Visioner I Hjälmstaskolan skall du: Bli berörd intellektuellt och känslomässigt. Utmanas och överraskas. Känna glädje, skaparlust, trygghet och gemenskap.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Organisation Rektor Skolassistent Specialpedagog Karin Elfving Kicki Glaad Ulrica Elisson-Grane Elever ca 180 Fritidshem ca 60-70 inskrivna Personal

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

De styrdokument verksamheten grundats på är Skolverkets nationella regelverk och Linnéaskolans skolplan

De styrdokument verksamheten grundats på är Skolverkets nationella regelverk och Linnéaskolans skolplan De styrdokument verksamheten grundats på är Skolverkets nationella regelverk och Linnéaskolans skolplan Verksamhetsmål Skolans verksamhetsmål för läsåret 13/14 beslutades på föräldraföreningens årsmöte

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer