Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010"

Transkript

1 Datum Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/ Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box TORSÅS Torskolan Allfargatan Direkttelefon Anders Thomas Anders E-post Bankgiro

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING sid Underlag sid 2 2. SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR sid Organisation, styrning och ledning sid Lokaler och miljö sid 3 3. NORMER OCH VÄRDEN sid Mål sid Resultat sid Åtgärder för utveckling sid 5 4. KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER sid Mål sid Resultat sid Analys sid Åtgärder för utveckling sid 7 5. ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE sid Mål sid Resultat sid Åtgärder för utveckling sid 9 6. SKOLA OCH HEM sid Mål sid Resultat sid Åtgärder för utveckling sid ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN sid Mål sid Resultat sid Analys sid Åtgärder för utveckling sid SKOLAN OCH OMVÄRLDEN sid Mål sid Resultat sid Åtgärder för utveckling sid 13 1

3 1. INLEDNING Årets kvalitetsredovisning omfattar områdena normer och värden, kunskap och färdigheter, elevers ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och samverkan samt skolan och omvärlden. 1.1 Underlag Målbeskrivningar från t.ex. Läroplan Skolplan Lokal arbetsplan för Bergkvara skola Fritidshemmens mål Likabehandlingsplan Resultat från t.ex. Arbetslagens utvärdering av den lokala arbetsplanen Enkäter från fritidshemmets barn och föräldrar gällande normer och värden God Läsutveckling för åk F-3 Läsutvecklingsschema (LUS) för åk 4-6 DLS-prov och andra tester Nationella prov för åk 3 och 5 2. SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 2.1 Organisation, styrning och ledning Bergkvara skola ansvarar för undervisning och skolbarnomsorg från förskoleklass till årskurs 6. På skolan fanns under läsåret sammanlagt 126 elever med följande fördelning: Förskoleklass: 18 Åk 1-2 Blå: 14 Åk 1-2 Grön: 15 Åk 1-2 Röd: 15 Åk 3: 19 Åk 4: 13 Åk 5: 19 Åk 6: 22 Skolbarnomsorgen hade 65 barn inskrivna på fritidshemmet. Personalen består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger samt speciallärare. Bergkvara skola har en stabil och välutbildad yrkeskår med behörighet för sitt yrke. Ansvarig rektor är Anders Thomas 2

4 2.2 Lokaler och miljö Bergkvara skola är belägen i Torsås kommun. Skolan har närhet till mindre centrum och bostadsområden. Avståndet till centralorten Torsås är 5 kilometer. Den ursprungliga skolbyggnaden invigdes 1913 och är renoverad i flera omgångar, senast En tillbyggnad var klar Lokalerna är rymliga och funktionella men något slitna i den äldre delen. Matsal och gymnastiksal finns i två intilliggande byggnader Utemiljön är mycket god med trevlig och ändamålsenlig skolgård och med närhet till hav, skog och mark. 3. NORMER OCH VÄRDEN 3.1 Mål Målet är att eleven ska: Respektera alla människor Ta avstånd från kränkande behandlingar och istället hjälpa varandra Visa respekt även för sin materiella omgivning Detta når vi till exempel genom att: Vi har klassråd och elevråd regelbundet. Vi läser litteratur och diskuterar den. Vi har gemensamma dagar med hela skolan Vi har nolltolerans när det gäller kränkande behandlingar Vi försöker att alltid reda ut konflikterna direkt när de uppstår. Vi ordnar besök av människor med intressanta erfarenheter Vi arbetar delvis åldersblandat och personalen är delaktiga i arbetet i flera grupper. Vi arbetar i arbetslag och har en öppen dialog på skolan. Stabil personalgrupp. Vi har ett gemensamt ansvar för alla eleverna på skolan. Alla grupperna arbetar aktivt med EQ både förebyggande och i det dagliga arbetet. Det alltid finns vuxna ute på rasterna. Kriterier som visar om lyckats är: Barnen är lugna och trygga Barnen visar förståelse för människor som på något sätt avviker Barnen är hjälpsamma Eleverna vill gå till skolan och är positiva till den. Vi har en låg frånvaro bland vuxna och elever. Vi har en positiv stämning på skolan Det är lite skadegörelse och klotter. Vi har ett bra studieresultat. Få konflikter 3

5 Ordningsregler för Bergkvara skola Bergkvara skola har tillsammans med elever och föräldrar utarbetat följande ordningsregler. Prata i normal samtalston Gå inomhus Ha ett vårdat språk och lyssna på varandra På skolan hjälper vi varandra Var rädd om din skola. Både saker och människor Visa respekt för alla elever och vuxna på skolan Vi äter min för att alla skall få matro Håll ordning på dina saker Säg till vuxna vid problem Vara bra vänner och kompisar Gemensamt ansvar för en tyst och lugn klassrumsmiljö vid arbetspassen Säg förlåt om du gjort någon illa Lämna in eventuell MP 3 och mobil till berörd lärare. Återfås efter skoldagens slut Vi äter inte godis eller tuggummi under skoltid Fritidshemmen i Torsås kommun har i ett gemensamt måldokument enats om följande: Normer och värden Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Gruppen utgör ett forum där ett demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling. Mål På fritidshemmet får barnen möjlighet att: Utveckla sin självkänsla och identitet i samspel med andra Hantera konflikter och lösa dem på ett positivt sätt Tänka och handla självständigt Visa hänsyn, hjälpsamhet och artighet Lägga grunden till ett miljötänkande Detta når vi genom att: Vuxennärvaro Lära barnen konflikthantering Ge barnen möjlighet att ta eget ansvar genom t.ex. att förbereda något för andra Arbeta aktivt för sammanhållningen och kamratandan i gruppen Ta ansvar för miljön i vardagen 4

6 Kriterier som visar att vi lyckats: Nöjda barn och föräldrar Personal som trivs på sitt arbete Alla får vara med i aktivitet och lek Barnen uppmuntrar och stödjer varandra Barnen vågar uttrycka sig och stå för vad de tänker och tycker Barnen lyssnar på vad andra har att säga Barnen deltar aktivt i undanplockning och städning 3.2 Resultat Resultatet är i stort sett bra. Det har varit lite oroligt på rasterna och vissa platser på skolgården har eleverna uppfattat som mer otrygga. Personalen har beslutat att intensifiera arbetet med elevernas trygghet på skolgården. Vi upplever att de flesta elever uppfyller målen. I enkätresultatet från barn och föräldrar på fritidshemmet så uttrycker en stor majoritet av barnen att de trivs på fritids, att de har bra kamratkontakter, att vuxna lyssnar på dem samt att de vågar uttrycka sin åsikt. Deras föräldrar uppger att deras barn alltid eller ofta trivs på fritidshemmet och fungerar i samspelet med andra barn och vuxna. Deras barn klarar oftast konflikthantering och visar hänsyn, hjälpsamhet och artighet. 3.3 Åtgärder för utveckling Vi har kommit fram till att följande åtgärder behöver genomföras: - äldre elever tar hand om någon rastaktivitet - organisera elevrådet nästa läsår med en ansvarig vuxen samt rektor - införa en punkt på arbetsenhetskonferensen som kallas Arbetsmiljön på skolan för att delge varandra eventuella problem 4 Kunskaper och färdigheter 4.1 Mål Målet är att: Elever i slutet av år 1 ska kunna läsa och förstå en kortare text. Alla elever från år 1 har en egen arbetsmapp på nätverket där man sparar sina arbeten samt att man från år 4 kan hantera ett ordbehandlingsprogram. Elever ska känna sig trygga och trivas i skolan. Ha klara och tydliga kunskapsmål i samtliga skolämnen. Eleverna i år 3 och 5 ska vara godkända i de årliga nationella proven. 5

7 Detta når vi genom att: Undervisningen sker i så stor utsträckning som möjligt anpassad efter gruppen och den enskilde individen. Varje elev har från år 1 en egen individuell utvecklingsplan Redan i förskoleklassen jobba mycket med språk och språkutveckling. Detta sker för att utveckla elevens språkliga medvetande, ordförråd och att i tal och skrift uttrycka sig väl. Använda datorn som ett naturligt hjälpmedel i skolan. De elever som är i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver och ha aktuella åtgärdsprogram. Trygghet når vi genom en väl fungerande personalgrupp som har en gemensam elevsyn och som sätter upp klara och tydliga regler. Alla ska se till att dessa regler efterlevs. Kriterier som visar hur vi lyckats är: När eleven känner sig delaktig och tar ansvar för sitt arbete. När man som pedagog känner att gruppen utvecklas och går framåt både kunskapsmässigt och socialt. När alla elever har en egen IUP. När alla elever i slutet av år 1 kan läsa och förstå en kortare text. När eleven kan uttrycka sig i tal och skrift på ett förståligt sätt. När eleven kan använda ett ordbehandlingsprogram. När eleven kan söka relevant fakta som stöd i undervisningen. När de elever som inte når målen får det stöd de behöver i aktuella åtgärdsprogram. När alla elever i år 3 och 5 är godkända i de nationella proven. När vi har hög närvaro bland elever och god stämning på skolan. 4.2 Resultat Skolan har en rad olika tillfällen för kunskapsuppföljning. Förskoleklassen till årskurs 3 arbetar med God Läsutveckling och årskurs 4-6 med LUS (LäsUtvecklingsSchema). Förutom detta så tillkommer en del s.k. DLS-test samt givetvis nationella prov. Åk 3 har för första gången genomfört nationella prov i svenska och matematik. Åk 5 har nationella prov i svenska, matematik och engelska. Resultaten för åk F-3 är genomgående goda i svenska och matematik. Andelen godkända på de nationella proven har sjunkit i svenska medan resultaten förbättrats rejält i matematik. Årskurs 5 visar goda resultat med mycket hög godkändnivå på de nationella proven i årskurs 5. De elever som inte klarat proven är kända och insatser har gjorts redan tidigare. Övriga slutsatser: De flesta elever kan läsa och förstå en enklare text. En del elever saknar egna mappar i nätverket Citrix. 6

8 Vid utvecklingssamtal och andra samtal med föräldrar och elever framkommer att eleverna trivs på skolan. Varje pedagog utformar mål utifrån de nationella kursplanerna i avvaktan på de nya nationella kunskapsmålen. Resultat från de olika proven. Siffrorna anger de elever som nått godkänd nivå Procent Antal F-klass Fonolek av 18 Åk 1 Sv Bas av 19 Åk 2 Läsförståelse av 23 Åk 3 Nat. Prov Sv av 19 Åk 3 Nat.Prov Ma av 19 Åk 4 Läsförståelse 46 6 av 13 Åk 5 Nat. Prov Sv av 19 Åk 5 Nat.Prov Ma av 19 Åk 5 Nat.Prov Eng av 19 Åk 6 Sv 91 2 av Analys Analys har skett av de nationella proven. Eleverna har lyckats mycket bra i årskurs 5. Årskurs 3 genomförde nationella prov för andra gången. Siffrorna visar att resultatet i både svenska och matematik är goda. Resultatet i svenskan har sjunkit något men för eleverna är det infört insatser sedan tidigare. I matematik så har resultatet förbättrats vilket kan bero på en satsning inom matematikområdet. Behovet av stöd till eleverna är stort och resurserna har inte räckt för att täcka detta. 4.4 Åtgärder för utveckling Vi kommer att arbeta med att förbereda eleverna med mer s.k. matte-prat och problemlösningar. Matematiken kommer att bli ett prioriterat område i Torsås kommun med s.k. matematikprojekt vilket vi tror kommer att utveckla vårt arbete med matematiken. 5. Elevers ansvar och inflytande 5.1 Mål Ansvar Eleven bör ta ansvar för: Sitt lärande för att nå målen Hur man är som medmänniska Sin arbetsmiljö 7

9 Detta når vi till exempel genom att: eleven är delaktig i och förstår sin planering och övrigt arbete i skolan eleven ska känna till målen som bestäms i IUP:n vid utvecklingssamtalet samt förstå vad han/hon behöver träna mer på respektera alla människor själva vara en bra medmänniska vara rädda om material både inom- och utomhus Kriterier som visar om vi lyckats är: genom uppföljning med utvärdering, enkäter och tester genom trivselenkät och samtal ska göras med eleverna att det inte är någon skadegörelse på skolan Inflytande Eleven bör ta ansvar för, inflytande: Eleven ska ha inflytande och kunna påverka sitt lärande i skolan efter sin förutsättning och förmåga. Inflytandet ökar med elevens mognad och utveckling Detta når vi till exempel genom att: eleven planerar delar av sin skoldag eleven varierar redovisningsformer eleverna erbjuds olika arbetssätt för att nå ett mål eleven är delaktig i klassråd och elevråd eleven får arbeta efter ett demokratiskt synsätt eleven är delaktig i målen som bestäms i IUP:n vid utvecklingssamtalet Kriterier som visar om vi lyckats är: genom utvärdering och uppföljning av planeringsboken genom utvecklingssamtal med elever och föräldrar genom diskussion och utvärdering i klassråd, elevråd samt i den övriga utvärderingen i klassen 8

10 Fritidshemmen i Torsås kommun har i ett gemensamt måldokument enats om följande: Barns delaktighet och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig skall omfatta alla barn. Mål På fritidshemmet får barnen möjlighet att: Ge förslag på aktiviteter och hur de skall genomföras Ha inflytande över gruppaktiviteter och sina egna aktiviteter Ta ett personligt ansvar för sina handlingar och fritidshemmets miljö Delta i demokratiska processer Detta når vi genom att: Erbjuda forum där barnens idéer kan föras fram Vara lyhörd för barnens idéer i det vardagliga arbetet Ge barnen möjlighet att ta eget ansvar Kriterier som visar att vi lyckats: Barnen deltar i demokratiska processer i vardagen med idéer och förslag, diskussioner, beslut och genomförande Barnen känner sig delaktiga Barnen tar ansvar för sig själva genom att tala om när de kommer, vad de tänker göra och när de går Barnen tar ansvar för sina saker och för miljön på fritidshemmet 5.2 Resultat Vi upplever att vi har en gemensam positiv anda som genomsyrar hela skolan. Eleverna är delaktiga och tar ansvar för sin planering. De kan i stor utsträckning påverka sitt lärande inom givna ramar. En del i detta är att de äldre eleverna regelbundet kommer och hjälper till i åk 1-3 och att åk 3 arbetar med 4-6:an minst en gång i veckan På fritidshemmet anger barnen att de är radda om fritidshemmets saker och att de är ganska bra på att ta om sina egna saker. De tar ansvar över att säga till när de kommer och går på fritidshemmet. De flesta av barnen tycker att de får vara med och bestämma vad man ska göra på fritidshemmet och att kommer med idéer och förslag på vad man ska göra på fritidshemmet. 5.3 Åtgärder för utveckling Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla samarbetet mellan olika grupper på skolan och vara måna om att skapa en stark vi-känsla på hela skolan. Fritidshemmet behöver arbeta vidar med att barnen får vara mer med och bestämma och komma med idéer. 9

11 6. Skola och hem 6.1 Mål Vi vill värna om ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Med detta menar vi att det ska finnas en kontinuerlig och öppen dialog mellan skolan och hemmet där föräldrarna ses som en resurs. Föräldrarna ska känna sig delaktiga i skolarbetet. Detta når vi till exempel genom: Veckobrev Att eleverna utvärderar på olika sätt varje vecka. Planeringsboken kommer hem för påseende varje vecka. Föräldramöten Utvecklingssamtal Vi har alltid öppet för föräldrabesök Vi är nåbara Kriterier som visar om vi lyckats: När vi får positiv respons från hemmen i hembok eller planeringsbok. När det är god närvaro på föräldramöten och andra aktiviteter. Fritidshemmen i Torsås kommun har i ett gemensamt måldokument enats om följande: Samarbete mellan fritidshem, hem och med andra verksamheter Ett gott samarbete är en självklar del av fritidshemmets verksamhet och en viktig kvalitetsfaktor. Ett nära samarbete mellan olika verksamheter främjar utvecklingen av en gemensam syn på barns utveckling och lärande. Mål Skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med barnets vårdnadshavare. Ta hänsyn till vårdnadshavares olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten I samarbete med förskola, förskoleklass och skola utgå från barnens behov och intresse I samarbete med förskola, förskoleklass och skola skapa en kontinuitet för att underlätta övergångar mellan olika verksamheter 10

12 Detta når vi genom att: En god vardaglig kontakt med vårdnadshavare och andra verksamheter En gemensam pedagogisk grundsyn i de olika verksamheterna Barnen och deras behov och intressen sätts i fokus Kriterier som visar att vi lyckats: Verksamheten fungerar bra Fasta rutiner finns för överlämningar mellan verksamheterna Nöjda föräldrar och trygga barn 6.2 Resultat - Vi är måna om och har en god kontakt med hemmen - Vi har lärarrepresentant och rektor med på BUS-möten (föräldraföreningen) vilket vi upplever viktigt för en bra dialog mellan skola och hem. 6.3 Åtgärder för utveckling Vi behöver utveckla en levande hemsida för att nå ut med information till alla intressenter på ett bättre sätt än idag. 7. Övergång och samverkan 7.1 Mål Övergången ska underlättas för barnen. Målet är att elev och förälder ska känna sig trygga vid övergången från förskola till skola, vid byte av lärare och vid sammanslagning av klasser samt vid övergången till högstadiet. Detta når vi till exempel genom att: Överlämnandesamtal Den mottagande läraren besöker sina kommande elever i deras miljö Eleverna ska få besöka kommande lärare och lokaler vid flera tillfällen Läraren bör följa med sina gamla elever någon gång varje vecka. Ev. arbeta parallellt med den nya läraren. Äldre elever hjälper till bland yngre elever, för att skapa vi-känsla. De äldre redovisar för de yngre Aktivitetsdagar med blandade grupper Elevens val med blandade grupper 11

13 Kriterier som visar om vi lyckats: Ovanstående punkter har genomförts på skolan så att alla inblandade är nöjda med resultatet. Eleverna känner en vi känsla och känner sig trygga på skolan Eleverna känner sig trygga inför flytten till högstadiet 7.2 Resultat Övergången inför fungerade bra mellan åk 3 och åk 4. Vi upplever att vi har väl fungerade former vid övergångar. Vi har ett tillåtande arbetssätt på skolan som gör att både yngre och äldre elever kan samverka. Lärarna samverkar vid elevens val. Vid genomförandet av nationella prov i både åk 3 och 5 fungerade samarbetet mycket bra eftersom alla i arbetslaget hjälptes åt. 7.3 Analys Vi upplever att skolan är lagom stor för att på ett naturligt sätt skapa en vi-känsla. 7.4 Åtgärder för utveckling Vi ska ta tillvara på varandras kompetenser och hjälpa varandra i undervisningen på ett bättre sätt än tidigare. 8. Skolan och omvärlden 8.1 Mål Kriterier som visar om vi lyckats: När eleverna diskuterar sådant spontant. Det är viktigt att inte skolan blir en skyddad verkstad utan att vi har en öppenhet mot samhället. Detta når vi till exempel genom att: Vi tittar på nyhetsprogram och diskuterar varje vecka. Vi har brevvänner, både i närområdet och i världen. Vi bjuder in personer med olika kunskaper till skolan. Vi gör studiebesök. Vi använder IT för att öka kunskapen. Kriterier som visar om vi lyckats: När eleverna diskuterar vad som händer i samhället och i världen i stort spontant. 12

14 8.2 Resultat Årskurs 4-6 studerar Lilla löpsedeln regelbundet. Skolan arbetar fortlöpande med aktuella frågor. 8.3 Åtgärder för utveckling Vi försöker upptäcka och uppleva närområdet bättre genom studiebesök och att bjuda in föräldrar eller andra vuxna till skolan. 13

15

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Lackarebäcksskolan För verksamheterna grundskola, förskoleklass samt fritidshem 1( 12) Inledning Lackarebäcksskolans plan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se. Skolenhet Syd. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se. Skolenhet Syd. Kvalitetsredovisning 2006 Skolenhet Syd Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Skolenhet Syd, december 2006 förskola, fritidshem och grundskolan Utveckling och lärande Skolan skall ansvara för att eleven inhämtar och utvecklar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Onsjöskolans likabehandlingsplan

Onsjöskolans likabehandlingsplan 151007 Onsjöskolans likabehandlingsplan Onsjöskolans likabehandlingsplan omfattar såväl arbetet med likabehandling, arbetet mot diskriminering (Diskrimineringslagen) och arbetet mot kränkande behandling

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HALLSBERGS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kultur och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 är.... 4 3. Stocksätterskolans kunskapsmål och insatser för att komma dit.... 5 4. Stocksätterskolans

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MATTEUSSKOLAN. Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MATTEUSSKOLAN. Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13 Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13 Innehållsförteckning: Övergripande beskrivning av verksamheten sid 1 Normer och värden, mål och metod sid 4 Barns delaktighet och

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet Ormstaskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Lär för livet Fritidspedagogik

Lär för livet Fritidspedagogik Lär för livet Fritidspedagogik Skänninge skolområde 2009 Lärdom sker hela tiden, överallt och av alla! Lärdomen är att värdera all slags kunskap lika högt! Inledning Det här dokumentet kom till efter en

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bro skola Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2009. Bro skola Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2009 Bro skola Lysekils kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 2. Förutsättningar/resultat... 3 2.1 Politiska

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Tyska Skolans Fritidshem. Likabehandlingsplan

Tyska Skolans Fritidshem. Likabehandlingsplan Tyska Skolans Fritidshem Likabehandlingsplan Aktualisiert: September 2013 Tyska Skolan Stockholm Likabehandlingsplan för fritidshemmet 2 Inledning Alla barn och elever på Tyska Skolans Fritidshem skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Skånhällaskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Skånhällaskolan F-3 Läsåret 2011/12 Grundskolan,

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnebo skola och fritidshem 2014/2015

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnebo skola och fritidshem 2014/2015 Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnebo skola och fritidshem 2014/2015 Planerna gäller 2014-08-01 2015-07-31 Ansvarig rektor: Malin Ahlsén Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015. Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola

Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015. Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015 Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola 1Uppföljning av prioriterade mål 1.1Normer och värden Mål 1.1.1Grundläggande värden och ett medmänskligt förhållningssätt ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Lugnviksskolans Förskoleklass Margareta Lundstedt, rektor

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Lugnviksskolans Förskoleklass Margareta Lundstedt, rektor Kvalitetsredovisning 2008/2009 Lugnviksskolans Förskoleklass Margareta Lundstedt, rektor Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009/2010 FÖR VINSBOSKOLANS FRITIDSHEM ISBJÖRNEN

KVALITETSREDOVISNING 2009/2010 FÖR VINSBOSKOLANS FRITIDSHEM ISBJÖRNEN SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-10-15 Barn- och utbildningsförvaltningen Norra Utbildningsområdet Rektor Susanne Friberg KVALITETSREDOVISNING 2009/2010 FÖR VINSBOSKOLANS FRITIDSHEM ISBJÖRNEN Postadress Telefon

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning UTBILDNINGSNÄMNDEN VÄSTE RTORPSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (14) 2014-09-12 Handläggare: Barbro Engeflod Telefon: XTelefonX Kvalitetsredovisning Inledning Vår vision; Västertorpsskolan - den

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2015-2016

Sätra skola arbetsplan 2015-2016 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2011/2012

LOKAL ARBETSPLAN 2011/2012 VÄSTERVÅNGSKOLAN LANDSKRONA LOKAL ARBETSPLAN 2011/2012 Vision Genom kunskap och kompetens mot stjärnorna Vår vision på Västervångskolan är att utbilda, stödja, utveckla och förbereda våra elever på ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Elevernas ansvar och inflytande Elevernas utveckling och lärande Skolans normer och värden Likvärdig utbildning 1 Förord Korsavadsenhetens

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem

Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem Läsåret 2013/2014 Fritidshemmet Lilla Skytte Tärnaby Fritidshemmet delar lokaler med förskoleklass och skolan. Fritidshemmet ligger vackert med utsikt över sjön

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 4

2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 4 BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I LJUNGSARP Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2009/2010 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2013/2014 Parkskolan Lergöken, Bikupan, Sjöboden Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

Läs mer

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BJÄRKE FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM VÅR VISION: LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE Skollagen

Läs mer

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016 Innehållsförteckning Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten

Läs mer

Borgviks förskola och fritidshem

Borgviks förskola och fritidshem Likabehandlingsplan 2013/2014 Borgviks förskola och fritidshem Inledning Att verka för hälsa, lärande och trygghet i förskola och fritidshem handlar om att utveckla goda relationer mellan verksamheten,

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 ) Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

2015-01-09. Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015

2015-01-09. Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015 Bryngelstorpskolans fritidshem Bullerbyn är namnet på den fritishemsavdelning som tar emot barnen från förskoleklassen och 1/3 av årskurs

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 12/13

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 12/13 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår

Läs mer

Arbetsplan. För Åsenskolans fritidshem. Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. För Åsenskolans fritidshem. Läsåret 2014-2015 Arbetsplan För Åsenskolans fritidshem Läsåret 2014-2015 TRYGGHET OCH ARBETSRO Vi tycker det är viktigt att alla barn känner sig trygga och kan respektera varandra. Vi vill att alla barn ska känna gemenskap

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012.

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. April 2011 Utbildningsförvaltningen Ribbybergsskolan Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. Innehållsförteckning Lagens innehåll och syfte... 3 Definitioner

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling vårt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid vår skola

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beskrivning av verksamheten. SKOLA och FRITIDSHEM.

Beskrivning av verksamheten. SKOLA och FRITIDSHEM. Barn- och utbildningsförvaltningen Väskinde skola Kvalitetsredovisning 2005/2006 Sid 1 (5) Beskrivning av verksamheten. SKOLA och FRITIDSHEM. Allmänt Rektorsområdet omfattar tre socknar Väskinde, Bro samt

Läs mer

I Ur och Skur Grantoppen och Fritidshemmet Kotten. Lokal arbetsplan 2009/2010

I Ur och Skur Grantoppen och Fritidshemmet Kotten. Lokal arbetsplan 2009/2010 I Ur och Skur Grantoppen och Fritidshemmet Kotten Lokal arbetsplan 2009/2010 Verksamhetsberättelse I Ur och Skur Grantoppen och fritidshemmet Kotten ligger ca 2,2mil väster om Lycksele vid Blå vägen. Förskolan

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016

Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2015-09-02 Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Barn/elever 2008-09-15 Personal enligt budget 2008-09-15 Årsarbetare Förskolan Krubban ht 19 barn Personal inkl 50% elevassistent 4,25

Barn/elever 2008-09-15 Personal enligt budget 2008-09-15 Årsarbetare Förskolan Krubban ht 19 barn Personal inkl 50% elevassistent 4,25 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Motala församling Förskolan Krubban i församlingshemmet Rektor Britt-Marie Westin Adress Sjögatan 9, tel. 0141-217880 Postadress Box 138, 591 22 Motala Telefon/e-post rektor

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö KÄTTINGE SKOLA Vikbolandets skolor Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för en trygg miljö Vi säger nej till alla former av diskriminering, trakasserier

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer