Systematiskt kvalitetsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbete"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, :22 1

2 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra avdelningar fördelade på tre olika enheter, men i augusti flyttades de samman i en nybyggd förskola. De tidigare lokalerna var inte anpassade för verksamheten. Den nya förskolan ger däremot mycket goda förutsättningar för att nå målen i styrdokumenten. Nuläge Den nya förskolan har väl anpassade lokaler med ett stort torg i mitten som sammanbinder de fem avdelningarna. Gården är stor till ytan och det finns en skogsdungen utanför den planerade delen som också ingår. Den är välplanerad och ger möjlighet till en varierad lek och upplevelser. Det finns även en grillplats som gör att det går att laga mat ute. Att avdelningarna är samlade i en byggnad ger goda möjligheter till samararbete mellan personalen vilket bidrar till ett effektivare nyttjande av personalresurserna och utveckling av verksamheten. Mate serveras i en buffé där barnen hämtar sin mat själva förutom de som är på 1-2 årsavdelningarna. De blir serverade av personalen. I köket arbetar en kock som är anställd av Måltidsservice och maten är till största delen härlagad. Förskolan har en bra placering mellan skogen och skolan med närhet till övriga samhället. Närheten till skolan underlättar samarbetet med i första hand förskola och fritidshem samt tillgång till idrottshall. Bokbussen kommer 1 ggn/månad och är en stor tillgång för verksamheten. Förskolans organisation Två avdelningar består av barn i åldrarna 1-2 år, två avdelningar med barn i åldrarna 3-4 år och en avdelning med femåringar. På 1-2 årsavdelningar är det 10 respektive 11 barn, på 2-3 är det 17 och 19 barn och femårsavdelningen har 25 barn. På 1-2 årsavdelningar arbetar två förskollärare, en barnskötare och tre outbildade. Sammanlagt 3,75 tjänst. Personalen på 3-4 årsavdelningarna består av 4 förskollärare och 2 barnskötare, sammanlagt 5,5 tjänst. Femårsavdelningen har 2 förskollärare och en outbildad, sammanlagt 3,0 tjänst. Pedagogik Under våren började arbetet med att ta fram värdeord som ska utgöra grunden för det pedagogiska arbetet. Det kompetenta barnet har varit utgångspunkt, vilket innebär att vi utgår från att barn kommer till oss med erfarenheter och kunskaper som vi ska utgå ifrån när vi planerar verksamheten. Vi utgår också från barnen styrkor. De värdeord vi tagit fram är: empati/respekt, lärande, trygghet, inflytande och glädje. Nästa steg i det arbetet är att diskutera fram hur de orden ska påverka arbetet i dagens alla olika moment. martho002, :22 2

3 Dokument Svar - Aktuella (filter): Ja/Nej - utan "Ej aktuellt" Fråga Svar Kommentar Likabehandlingsplan saknas Krispärm saknas Klassens kvalitetsrapport saknas martho002, :22 3

4 Lärande och Kunskaper Utveckling och lärande I dagsläget är det lokaler som inte är anpassade för verksamheten med sämst förutsättningar på Ängen och Solen. Att arbeta med IT har inneburit stora svårigheter pga att det bara funnits tillgång till trådlös uppkoppling på Stjärnan som också är den avdelning som haft bättre förutsättningar lokalmässigt och det märks i resultatet. Det som också haft en stor inverkan under året är att det påbörjats ett arbete inför starten av den nya förskolan samtidigt som det bedrivits en verksamhet på de nuvarande avdelningarna och det har påfrestat. Personalen har fått splittra sig mellan två stora uppgifter. När det gäller arbetet inför den nya förskolan så har det varit ett arbete med miljö och inköp för att ha en bra bas vid starten. Arbetslag och barngrupper har gjorts klara under våren. Inskolningsrutiner och likabehandlingsplan är framtagna. Det har arbetats fram fem värdeord för att skapa en pedagogisk grund i verksamheten: empati/respekt, glädje, lärande, trygghet och inflytande/delaktighet. Det stora i nuläget är att skapa en bra verksamhet från grunden utifrån de erfarenheter pedagogerna har med sig från arbetet på de tidigare avdelningar, en verksamhet med hög måluppfyllelse i de nya lokalerna som ger oss mycket goda förutsättningar att klara det. Vi kan inte se några större skillnader mellan pojkar och flickor. Det kan finnas en anledning att se över hur vi arbetar med modersmål då vi inte alltid får ihop det utan att det ger störningar i övriga gruppen. Barn i behov av särskilt stöd behöver vi arbeta vidare med. Utifrån de förutsättningar som rått under året är resultatet gentemot målen i läroplanen gott. Det är flera områden där det måste ske en fortsatt analys och där kompetensen behöver öka eftersom en ny verksamhet ska byggas upp från grunden utifrån de erfarenheter som pedagogerna har med sig från sina tidigare avdelningar, ex IKT där det inte funnits möjligheter tidigare. Naturvetenskap och Teknik har de nya förskollärarna med sig, men fler behöver få ökad kunskap om det. Den pedagogiska grunden behöver byggas upp på nytt. 1 Skapa en gemensam pedagogisk grund och ett innehåll i verksamheten som uppfyller kraven i styrdokumenten. 2 Skapa en bra organisation för arbetet på förskolan. 3 Skapa en bra struktur i verksamheten med barnen. 4 Utveckla arbetet med multimedia. 5 Bygga upp ett bra inskolningsarbete och goda relationer med föräldrarna. 1 Fortsätta arbeta med de värdeord som tagits fram. Miljögruppen kommer att ha ett särskilt ansvar för att tillsammans med övriga anpassa miljön till de pedagogiska beslut som tas. Två pedagoger kommer läsa in 7,5 p. i Naturvetenskap och Teknik. 2 Det finns en utvecklingsgrupp för Holsby som kommer att ingå i förskoleområdets gemensamma utvecklingsgrupp som ska ta fram en årsplan. Organisera tid för planering, uppföljning, utvärdering och analys och att den tiden nyttjas på ett effektivt sätt. 3 Arbetslaget diskuterar fram en tydlig och bra struktur för verksamhetens alla delar. 4 IKT-pedagogerna har en viktig roll i det arbetet och tid måste ges på planeringar och konferenser för dem att delge övriga vad de arbetat fram och delge de erfarenheter då får i sin roll till de andra. 5 Diskutera fram bra rutiner och förhållningssätt. Uppföljning, utvärdering och utveckling martho002, :22 4

5 Det har inte funnits tillräckligt med tid för att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling pga att planeringstiden tagits till att förbereda inför nya förskolan. Det stora arbetet i nuläget är att skapa ett bra dokumentations- och kvalitetsarbete på den nya förskolan där förutsättningarna också blir mycket bättre, inte minst när det gäller tillgången till IT som ett verktyg. Det finns en dokumentationsgrupp som har ett särskilt ansvar för det här arbetet och representanter från den gruppen har deltagit i kursen om pedagogisk dokumentation. De förskollärare som börjat på förskolan och är nyutexaminerade har också med sig kunskaper om pedagogiska dokumentation. Det går inte att urskilja några skillnader. Med de förutsättningar som rått nu har det inte varit möjligt att uppfylla kraven i så stor utsträckning. Det kommer att vara ett fokus på kvalitetsarbetet som bygger på pedagogisk dokumentation och dokumentation av det enskilda barnet. Personalen behöver blir mer insatt i Hypergene och få en ökad kunskap i hela arbetslaget om pedagogisk dokumentation och hur IT kan användas, samt göra barnen delaktiga. Skapa ett bra dokumentations- och kvalitetsarbete. Det finns en dokumentationsgrupp som börjat arbetat fram rubrikerna i Portfolion. Till hösten kommer de att delta i förskoleområdets grupp för dokumentation och kvalitetsarbete. Diskussioner i arbetslaget kommer att föras på planeringsmöten och konferenser. martho002, :22 5

6 Demokrati och värdegrund Normer och värden Det är i det stora hela ett bra resultat, men det finns områden att arbeta vidare med särskilt med tanke på att vi ska gå samman till en förskola. Klimatet i gruppen har det arbetats särskilt med på alla avdelningarna i år och framsteg har gjorts på samtliga. i föräldraenkäten var det frågorna som rör normer och värden som fick högst medelbetyg. Det gällde klimatet i gruppen, respekten mellan barnen och arbetet mot diskrimnering och kränkande behandling. Även i klassens kvalitetsrapport är det salutogent förhållningssätt som fått högst sammanfattande medelbetyg. I stort går det inte att se några större skillnader mellan olika grupper, men på en avdelning är det övervägande flickor och det påverkar samspelet. Det är fler konflikter mellan flickorna. Åldersindelningen skiljer sig mellan avdelningarn och det påverkar. Femårsavdelningen har en speciell situation då barnen är i den gruppen bara ett år och det ställer särskilt stora krav på att direkt och aktivt arbeta med klimatet i gruppen för att barnen ska känna sig trygga. Klimatet i gruppen är något som alla avdelningar fått arbeta särskilt med i år. Som helhet är det en god måluppfyllelse där pedagogerna på flera sätt får bekräftelse på att de lyckas stimulera barns samspel och stödjer de i att bearbeta konflikter. I femårsgruppen exempelvis är det i år en grupp med mycket starka viljor vilket leder till konflikter, men de har succesivt minskat. I både föräldraenkäten och KKR har klimatet i barngruppen, respkten mellan barnen och möjligheten till att få kamrater områden som fått hgst medelbetyg. I arbetet med den nya förskolan måste det ge ett arbete med värdegrunden generellt för att skapa en gemensam syn och där är viktigt att särskilt tänka på respekten för barnen och arbetet med barnens egna tankar för att upptäcka, reflektera och ta ställning i olika etiska dilemman. 1 Tillsammans har vi tagit fram värdeord som utgör en grund för verksamheten. 2 De värdeorden är förankrade i alla delar av dagen på förskolan. 1 Diskussioner i respektive arbetslag som utmynnar i gemensamt förhållningssätt för hela förskolan. 2 De tre grupper som finns, demokratigruppen, miljögruppen och den övergripande utvecklingsgruppen gör ett förberedande arbete. 3 Vi utgår från en modell från Björn Gustavssons föreläsning på förskolechefskonferensen där man går igenom hur de värdeord vi tagit fram får genomslag i alla olika moment på förskolan från det att barnen kommer till dess att de går hem för dagen. 4 Läsning av litteratur. Ansvariga: förskolechef, pedagogerna och specialpedagog i samarbete med vår ateljerista. Det sker en kontinuerlig uppföljning och en särskild avstämning i augusti och januri. Det finns en plan lagd främst för arbetet under våren och de olika gruppernas uppdrag, men innan vi är framme vid ett gemensamt förhållningssätt kommer det att ta tid. Det blir inte fullt fokus på den nya förskolan så länge man arbetar med de nuvarande grupperna. Det dagliga arbetet där kräver sitt. Barns inflytande Stort inflytande och ansvar har lägst medelbetyg i Klassens Kvalitetsrapport, men inte något dåligt resultat med 3.23 av 4. När det gäller föräldraenkätens frågeställningar om vårdnadshavarna känner sig välkomna att påverka och om det finns fungerande forum där föräldrarna kan vara med och påverka så är det ett lägre medelbetyg även där 2,83 respektive 2,97. Däremot är det ett något högre medelbetyg, 3,06, på frågan om barnens synpunkter och önskemål tas tillvara, 3.06 och i KKR är det 3,13 på frågan om de får vara med och bestämma vad de ska göra på förskolan. Det är martho002, :22 6

7 första gången vi genomför föräldraenkäten och i KKR är det inte så stor förändringar i resultat. Det är inga stora skillnader mellan olika grupper. I den gruppen med övervägande flickor går det att se att något fler flickor som inte tycker att de får vara med och bestämma, men det kan bero på just det faktum att de är fler. Det är ett bra resultat, men behöver alltid arbetas vidare med. I arbetet med nya förskolan är delaktighet och inflytande ett prioriterat område både när att barnen ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll utifrån ålder och mognad, men också vårdnadshavarnas möjlighet att påverka verksamheten. Det gäller både att de ska känna sig välkomna att påverka, att de får kunskap om verksamheten genom att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll samt att det finns bra forum för inflytande. Nya förskolan. 1 Det finns en plan för föräldrainflytande. 2 Vi har ett genomtänkt förhållnings- och arbetssätt så att barnen inflytande blir en naturlig del av verksamheten och som bygger på demokratiska principer. 1 Diskussioner i respektive arbetslag som utmynnar i gemensamt förhållningssätt för hela förskolan. 2 Det finns tre grupper, demokratigruppen, miljögruppen och den övergripande utvecklingsgruppen gör ett förberedande arbete. 3 Vi utgår från en modell från Björn Gustavssons föreläsning på förskolechefskonferensen där vi går igenom hur vi arbetar med inflytande i alla olika moment på förskolan från det att barnen kommer till dess att de går hem för dagen. 4 Läsning av litteratur. Ansvariga: förskolechef, pedagogerna och specialpedagog. Förskolechefens ansvar Det är ett blandat resultat, en del områden går framåt och en del behöver arbetas vidare med. Det skiljer sig mellan de olika förskolorna. I Holsby är fokus på den nya förskolan. I Skirö och Nye är det fortfarande en inarbetningsperiod för de nya avdelningarna. Där det varit många byta av tillsvidareanställda och där det varit stort behov av vikarier har givetvis en större utmaning att få verksamhetens olika delar att fungera. När det gäller systematiskt kvalitetsarbete är det mycket kvar att göra innan det fungerar, men den pedagogiska dokumentationen börjar röra på sig i och med kursen. Lärmiljön diskuteras betydligt mer och förändringar sker oftare. När det gäller barns inflytande så förbättras det arbetet ständigt, men det är lite olika mellan förskolorna. Samarbetet med förskoleklass när det gäller överskolningen dit fungerar mycket bra. Personalen får kompetensutveckling utifrån de behov som framkommer i kvalietsarbetet och medarbetarsamtal. Föräldrasamverkan behöver förbättras och när det gäller samverkan med förskoleklass, skolan och fritids så är det barnens långsiktiga lärande vi behöver fortsätta med. Barn i behov av särskilt stöd är ett område som ständigt behöver förbättras, men framsteg görs och även här skiljer det sig mellan förskolorna. 1 Få pedgogisk dokumentation att genomsyra verksamheten och att den sker tillsammans med barnen. 2 Få den pedagogiska dokumentationen att fortsätta över till det systematiska kvalitetesarbetet och arbetsplanen har blivit till en helhet i arbetet på förskolan. 3 Ta fram gemensamma värdeord i första hand till nya förskolan i Holsby, men även på de andra förskolorna för att skapa en gemensam grund för arbetet och att de genomsyrar allt arbete på förskolan. martho002, :22 7

8 4 Förbättra organisationen så att pedagogerna upplever att de får mer arbetsro. 5 En plan för föräldrainflytande på alla förskolorna. Den främsta uppgiften för mig som förskolechef för att nå målen är att organisera och strukturera verksamheten så att det skapas en större arbetsro och i det ingår att skapa tid för att kunna genomföra nedanstående insatser. 1 Tid till att uveckla dokumentationen och att alla blir delaktiga, inte bara de som gått kursen. Använda IT för att förenkla. 2 Få in rutin på att skriva in reslutat av analyser av de dokumentationer som är bra att ha som underlag för kvalitetsarbetet i loggboken. 3 Diskutera fram orden och sedan gå vidare hur vi arbetar med dem under alla olika delar av dagen från det att barnen kommer till dess att de går hem. Använa personalkonferenser och planeringsdagar. 4 Nyttja arbetstiden mer effektivt. Se om vi kan sammanföra barnens schema med personalens i Time Care för att kunna planera tiden bättre utifrån barngruppen. Göra en årsplan. 5 Att med de underlag vi har från samtalen på föräldramötena lägga upp en plan. Ett område att diskutera i utvecklingsgrupperna. martho002, :22 8

9 Samverkan Förskola och hem Underlag för utvärderingen är främst kommunens föräldraenkät med påföljande diskussioner på föräldramöten och utvecklingssamtal. De frågeställningar i enkäten som har analyserats är de som rör samarbetet mellan förskola och vårdnadshavarna. De frågor som fått lägst resultat är om om vårdnadshavarna känner sig välkomna att påverka arbetet på förskolan med 2,83, barngruppens storlek och personaltäthet på 2,86. Högst resultat har personalens bemötande som är 3,6 av 4. Frågorna som berör information om barnens utveckling, om de känner till verksamhetens mål, om de vet vad som förväntas av dem ligger mellan 3,06 och 3,14 och om det finns bra forum för att ha möjlighet till påverkan ligger på 2,97. När det gäller bemötande är resultatet mycket bra, men frågorna som rör påverkan är något sämre. På föräldramötet fick vårdnadshavarna frågor för att få fram mer information om de frågorna och förslag på förbättringar. Sedan var det också lite olika frågeställningar på de olika avdelningarna beroende på svaren. På avdelningen Stjärnan hade föräldramötet varit före enkäten och där hade vi ett extra möte för att diskutera svaren, men då kom det bara en vårdnadshavare. På 3-5-årsavdelningen var resultatet något lägre när det gällde informationen om barnens utveckling och vistelse på förskolan. Det hamnade under 3 vilket överraskade personalen, men när jag ser att över hela mitt område så finns en liten tendens att vårdnadshavarna till de yngre barnen är mer nöjda, men det är marginellt. Vid utvecklingssamtalen har det framkommit visst missnöje från enstaka föräldrar och även vid andra samtal och det förs fortlöpande samtal med dem. Det finns inte några större skillnader mellan pojkar och flickor. Där det går att se en liten skillnad är att vårdnadshavare till flickor är något mer nöjda med barngruppens storlek och personaltätheten, men det är betydligt större skillnader mellan avdelningarna. Där föräldrarna är mest nöjda med storleken är på småbarnsavdelningen 3,0 och framförallt på 5-årsavdelningen där resultatet är 4 i jämförelse med 1-5 och 3-4 med 2,22 respektive 2,27. När det gäller personaltätheten kan man se samma mönster även om skillnaderna är mindre. Där har småbarnsavdelningen 3,0 och 5-årsavdelningen 3,6 mot 1-5 på 2,56 och 3-4 på 2,36. Resultatet är gott särskilt när det gäller att skapa goda relationer där måluppfyllelsen är mycket god. Det som behöver utvecklas är vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och påverkan. När den nya förskolan startar ska det finnas en inskolningsplan som gäller för alla avdelningar. Vi har skapat barngrupper/avdelningar som vi bedömer ger de bästa förutsättningarna för att skapa trygghet och där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Vi har tillsammans diskuterat fram bra rutiner kring lämning och hämtning av barnen. Det är framtaget rutiner för förberedelser, genomförande och uppföljning av utvecklingssamtalen samt vad de ska innehålla. Vi har i samråd med vårnadshavarna skapat forum som ger dem möjlighter till inflytande utifrån deras önskemål och behov. Ökat svarsfrekvensen till de 80 % som är målsättningen för hela förskoleverksamheten. Skapa tid för diskussioner både i grupper och med hela personalstyrkan. I schemat för våren läggs in tider för utvecklingsgrupper att mötas och två planeringsdagar för hela personalen utöver de månadsvisa personalkonferenserna. Se över hur skoladminstratören kan avlasta för att skapa mer tid för de rent pedagogiska diskussionerna. Samverkan förskoleklass, skola och fritidshem martho002, :22 9

10 Det är enbart Stjärnan, femårsavdelningen som har samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. Det samlade resultatet är övervägande bra. Det finns en plan för samarbete på vårterminen som gemensamt arbetats fram med förskoleklassen. Det som behöver utvecklas är en gemensam syn på barns utveckling, lärande och struktur för uppföljning på höstterminen. När det gäller SSA-planen är den inte så välkänd på avdelningarna i Holsby och därför har det inte arbetats efter den. Det får planeras efter det att vi startat nya förskolan Det går inte att se några skillnader mellan olika grupper mer än när det gäller barn i behov av särskilt stöd där det blir mer omfattande arbete vid övergången. Inför skolåret 2014/15 följde en förskollärare med till förskoleklass som stöd för i första hand ett barn. När det gäller övergången är måluppfyllelsen mycket god. Det som kan utvecklas är barnens långsiktiga lärande. Ny gemensam plan för samverkan med förskoleklass inför nästa läsår som innehåller gemensam syn, dokumentation och uppföljning. Förskolechefer och rektorer ser tillsammans med specialpedagogerna över kommunens plan för övergång mellan förskola och förskoleklass/fritids. Berörda pedagoger träffas och diskuterar barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv och hur de olika verksamheterna kan samverka runt detta, men det får bli på längre sikt. Hur övergången mellan verksamheterna sker utvärderas av pedagoger, barn och vårdnadshavare. Ansvariga är förskolechefer, rektorer, specialpedagoger och pedagogerna ute i verksamheten. martho002, :22 10

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MATTEUSSKOLAN. Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MATTEUSSKOLAN. Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13 Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13 Innehållsförteckning: Övergripande beskrivning av verksamheten sid 1 Normer och värden, mål och metod sid 4 Barns delaktighet och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Hallaryds förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan. 3 2. Årets utvecklingsområden. 4 3. Normer och värden 4 4. Utveckling och lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orions förskola,

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva efter

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Grundfakta. Förskoleverksamheten inom Storuman och Stensele tätorter bedrivs på fyra olika enheter. I Stensele finns förskolan i nära

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA 2015-06-22 KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA Område/förskola/arbetslag: Ansvarig förskolechef: Klippans förskola, Bredaryd Evelina Josefsson 1 Sammanfattande bedömning Max 1 A4-sida. Rektors/arbetslagets

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 1 FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 Innehåll: Inledning.. 2 Förutsättningar..... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse. 4 Beslutade mål och åtgärder. 7 Slutord. 9 Bilaga 1:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Lundabyn Lundabyns fritidshem Innehåll Tidsperiod Sid 3 Grundfakta Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Sid 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Kvalitetsrapport. Djurås och Bäsna förskolor 2013-1014

Kvalitetsrapport. Djurås och Bäsna förskolor 2013-1014 20140729 Kvalitetsrapport Djurås och Bäsna förskolor 2013-1014 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan..3 2. Beskrivning av årets verksamhet......3 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Läsåret 2014-2015 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015 Förskola 2013/2014 Hållbar utveckling Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga innehåll...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL METALLENS FÖRSKOLA www.finspang.se Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Normer och värden (Utdrag ur Likabehandlingsplanen) Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika

Läs mer

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg 2014-08-15 Förskola 2013/2014 Förskolans namn: Forshälla förskola Förskolechefens namn: Birgitta Johansson Verksamhetsberättelsen i Uddevalla

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Arbetsplan för Tallbacken och Vinkelboda 2015/2016

Arbetsplan för Tallbacken och Vinkelboda 2015/2016 2015-09-01 Arbetsplan för Tallbacken och Vinkelboda 2015/2016 Normer och värden Flera avdelningar har använt Bodil Jönssons modell för konflikthantering. Några har använt Stegvis, kompisböcker och dramatiserat

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Åsa Wijk 2015-06-25 Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Blåsippans förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 SJÖBO KOMMUN Lokal arbetsplan Centrums förskoleenhet Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 Lokala arbetsplanen är en övergripande beskrivning av Centrums förskoleenhet och våra mål för 2013.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport

Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport FÖRSKOLA Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Innehållsförteckning Värdegrundsarbete... 3 Trygghet och trivsel... 3 Likabehandlingsplan...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Snapphanens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin User:

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15

Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Sammanfattning Som ansvarig förskolechef kan jag utifrån både verksamhetsbesök, föräldraenkät, föräldrasamtal och kvalitetsredovisningen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. 2012-2013 Skattkammarens förskola Förskolechef

Systematiskt kvalitetsarbete. 2012-2013 Skattkammarens förskola Förskolechef Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Skattkammarens förskola Förskolechef 1 2 Innehåll 1 Uppföljning, utvärdering och utveckling (kap.2.6 Lpfö 98 reviderad 2010) 4 2 Redovisning av särskilda insatser

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Annikas Barnomsorg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Annikas

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer