Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor"

Transkript

1 1 (15) Utbildningsförvaltningen Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur vi gör för att utveckla kvaliteten... 3 Elevernas måluppfyllelse... 4 Årskurs Årskurs Årskurs Gymnasieskolan... 8 Vuxenutbildning... 9 Utbildningsnämndens åtaganden och mål Exempel på vad som pågår och redan är planerat Analysera processer och lära av erfarenheter Prioriterade åtgärder Inledning Vårt systematiska kvalitetsarbete bygger på ett förhållningssätt där vi kontinuerligt utvärderar vår verksamhet, analyserar, drar lärdomar och söker efter förbättringsmöjligheter. Förskolechefer och rektorer har en nyckelroll i att hela tiden hålla det systematiska kvalitetsarbetet levande.

2 2 (15) Vision Invånarna är initiativrika och välutbildade Uppdrag och mål Vårt uppdrag är fastställt av staten i skollag, läroplaner, kursplaner och andra nationella styrdokument. Våra långsiktiga mål är att leva upp till alla de förväntningar som ställs på oss i de nationella styrdokumenten. Det innebär bland annat att alla elever når minst godkänt i alla ämnen alla barn och elever utvecklas så långt som möjligt alla barn och elever tillägnar sig en livslång lust att lära alla barn och elever utvecklar sina förmågor att reflektera, analysera, kommunicera, hantera begrepp och information alla barn och elever anammar en respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar På vägen mot de långsiktiga målen ställer vi upp konkreta delmål på olika nivåer. Varje verksamhet och enhet har sina delmål utifrån sina behov och utmaningar. I denna dokumentation fokuserar vi på de delmål som utbildningsnämnden fastställt i form av åtaganden på övergripande nivå. Dessa framgår på sid 11. Pedagogiskt ledarskap Ett bra pedagogiskt ledarskap är avgörande för att alla ska sträva åt samma håll, så att vi successivt närmar oss och så småningom når målen. Utbildningschefens ledningsdeklaration innehåller i korthet följande huvudaspekter: De vi är till för (barn, elever/studerande) ska alltid vara i centrum. Dessa som vi är till för, ska få en god grund för individuell utveckling och bli väl förberedda att hantera livet. Alla medarbetare i vår verksamhet är viktiga kuggar i processen att nå dit. Vi behöver ha ett öppet arbetsklimat, en levande pedagogisk debatt, dela med oss av kunskap och erfarenhet, reflektera tillsammans. Vi ska vara en lärande organisation, som ser möjligheter, hittar nya vägar, drar nytta av lärdomar och anpassar oss till förändringar. Visioner, strategier, struktur, handlingsutrymme, ansvar, tillit, omdöme och relationer är viktiga kuggar i utvecklingsarbetet. Det är viktigt, stimulerande och roligt att arbeta med människors utbildning. Meningen med chefsjobbet är att få andra att växa. Pedagogiskt ledarskap handlar om att leda förskolornas och skolornas arbete mot en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen och att varje barn/elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. I chefsansvaret på varje nivå i verksamheten ingår som huvuduppgifter att klargöra, hävda och följa upp verk

3 3 (15) samheten. Varje förskolechef/rektor förväntas ta ansvar för både struktur och kultur på sin enhet, skapa organisatoriska förutsättningar för lärprocesser, stimulera en lärandekultur, arbeta för en god kommunikation och dialog i verksamheten, fördjupa den gemensamma förståelsen av uppdraget, utmana i de små sammanhangen i vardagen, leda in tankegångar i önskvärda spår, hjälpa medarbetare att reflektera över sitt arbetssätt och ge signaler som gör att alla tar ansvar och ser sin del i helheten. Strävan mot mer av formativ bedömning på elevnivå, gäller även på personalnivå. Varje förskolechef och rektor förväntas fastställa och kommunicera sin ledningsdeklaration. Hur vi gör för att utveckla kvaliteten Förbättringshjul Den fjärde och sista frågan Hur blev det? kan på sätt och vis beskrivas som ett nytt Var är vi?. På så vis löper processen vidare. Ibland kan vi ta genvägen och gå direkt från utvärdering (fas 4) tillbaka till genomförande (fas 3). Vi lär då direkt av analysen och förbättrar, lägger fast nya arbetssätt, dokumenterar rutiner och strukturer, delar med oss av erfarenheter och sprider goda exempel. Men då och då behöver vi återgå till Var är vi? (fas 1) och göra en ny beskrivning av nuläge och problem samt analysera orsaker till detta och därefter ompröva våra mål på kort och medellång sikt (fas 2). Nedan följer kommentarer till de olika faserna relaterat till vår verksamhet i praktiken, så som vi bedömer den våren 2015.

4 4 (15) Elevernas måluppfyllelse Vi är inte nöjda med måluppfyllelsen. Vår stora utmaning är att få bra effekt av alla de utvecklingsinsatser som pågår och påbörjats för att vända utvecklingen. Årskurs 1-5 I vilken grad (%) eleverna i årskurs 6 nått minst godkänt i alla ämnen våren 2014:

5 5 (15) Årskurs 6 Årskurs 9

6 6 (15)

7 7 (15) Betygspoäng per ämne i Mjölby grundskolor våren 2014, slutbetyg årskurs 9:

8 8 (15) Gymnasieskolan

9 9 (15) Vuxenutbildning

10 10 (15)

11 11 (15) Utbildningsnämndens åtaganden och mål Åtagande Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna Ökad måluppfyllelse i svenska i grundskolans årskurs 1-3 Förbättrade resultat i grundskolan i matematik Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder Förbättrade helhetsresultat för gymnasiets elever En effektiv undervisning i svenska för invandrare (SFI) Ökad andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser Mått (måtten håller på att ses över mot bakgrund av vilken statistik som är tillgänglig, därav i några fall alternativa formuleringar och värden) Mål Värde Kort sikt Lång sikt Andel årsarbetare med förskollärarutbildning Elever som i årskurs 1 når minst de för årskursen förväntade målen i svenska Elever som i årskurs 2 når minst de för årskursen förväntade målen i svenska Elever som i årskurs 3 når kravnivån för läsförståelse av skönlitterär text Elever som i årskurs 3 når kravnivån för läsförståelse av faktatext Elever som i årskurs 3 når kravnivån för enskilt samtal kring text man själv läst högt Elever som i årskurs 3 når minst de för årskursen förväntade målen i matematik Elever som i årskurs 6 når minst betyget E (godkänt) i matematik Elever som i årskurs 9 når minst betyget E (godkänt) i matematik Genomsnittlig betygspoäng i årskurs 6 i matematik ,9 11,8 Genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9 i matematik ,9 11,4 Elever som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet Elever med minst betyget E (godkänt) i samtliga ämnen Elever /nationellt program/med (slutbetyg/ gymnasieexamen) avgångsbetyg inom 3 år på det program de börjat pågår 100 (65) 84 översyn Fullföljd gymnasial utbildning (slutbetyg /gymnasieexamen) Tal för bland invånare 20 år (måttet kommer ev ersättas av annat) ej till- Andel elever som fullföljer/får gymnasieexamen inom gäng- 4 år (inkl IM) liga (Elever med gymnasieexamen från Mjölby gymn.) översyn Andel med avgångsbetyg som får gymnasieexamen pågår 100 (87) 95 Elever på nationellt gymnasieprogram i Mjölby med (slutbetyg/)gymnasieexamen inom 3 år (exkl IM) (83) 81 Elever på nationellt gymn.program (folkbokförda) med översyn (slutbetyg gymnasieexamen inom (4)3 år (exkl IM) pågår 100 (89) 78 Nyanlända som erbjuds SFI senast inom 2 månader 100 från ansökan (vt-15) Elever med godkänt på SFI-kurs 1A (grundläggande baskunskaper) Genomsnittlig tid i veckor för deltagare som fått godkänt i SFI-kurs 1A max 17 max Elever med godkänt på SFI-kurs 2B Elever med godkänt på SFI-kurs 3D (avancerad nivå) Deltagare i gymnasial vuxenutbildning i kommunens regi som slutför sina kurser Tal för 2014 ännu ej tillgängliga

12 12 (15) Ex på vad som pågår och redan är planerat Övergripande Fokus på pedagogiskt ledarskap (rektorsutbildning för alla rektorer och förskolechefer, rektorslyft, kollegialt utbyte förskolechefer och rektorer emellan) Fokus på lärande processer/lärande organisation Uppföljning av resultat, analysdiskussioner på resp skola och inom rektorsgruppen, intensifieras ytterligare från hösten 2015 Sommarskola Tidiga insatser vid elevs frånvaro Förskola Handlingsplan för kommunövergripande satsningar i förskolan Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare Arbetslagsledarutbildning Fritidshem Tar vara på fritidshemmens uppdrag att komplettera grundskolan genom samverkan mellan verksamheterna Nätverk och kompetensutveckling för fritidshemspersonalen Grundskola (exempel på vad som pågår på olika grundskolor) Visible learning" Skapande skola Läxhjälp PRIO (förändringsledare, PRIO=Processer, Resultat, Initiativ, Organisation), förbereds våren 2015, startar på skola hösten 2015 Gymnasium Implementera nya skolenheter samt ny organisation för introduktionsprogram Förankra förhållningssätt och riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet Gemensam arbetsplan för gymnasieskolan, med fokus på t ex pedagogisk grundsyn och ledarskap Vuxenutbildning Strukturell förändring för att möjliggöra flexibel utbildning året runt Satsningar av ämneskaraktär m m NT-utveckling (förskola och grundskola) Matematiklyftet (samtliga lärare som undervisar i matematik har deltagit) Mattecoach på nätet (för eleverna på kvällar och lov) Läslyftet (från hösten 2015) Personalsatsningar Karriärtjänster för lärare (47 st utsedda) Kollegialt lärande (kopplat bl a till ämnessatsningar och karriärtjänster) Mentoring coaching, rektorer och förstelärare, planerat inför 2015/16 Ta fram en rekryteringsstrategi med ledorden attrahera, skapa goda relationer, behålla och utveckla (avses bli klar juni 2015) Öka andelen förskollärare i förskola, öka personaltätheten i lågstadiet, öka lärarbehörigheten inom samtliga skolformer

13 13 (15) Analysera processer och lära av erfarenheter Analys handlar om reflektion. Vi behöver analysera kontinuerligt hela tiden, i alla steg i processen; i kartläggningen av nuläget, vid övervägande av olika alternativ, under genomförandet samt efteråt. Vi behöver analysera såväl enskilda detaljer som helheter. Det är viktigt att lyfta blicken med jämna mellanrum för att få ett helhetsperspektiv. Det finns annars risk att vi "inte ser skogen för alla träden". Nyckeltal av olika slag, som t ex betyg, är viktiga underlag för analys. Men vi behöver fokusera mera på att analysera de processer som lett fram till den aktuella betygsnivån, reflektera över vilka insatser som gett effekt och vilka som inte gjort det. Alla resultat behöver sättas i relation till sättet att arbeta. Genom att försöka förstå kopplingen mellan process och resultat kan vi dra lärdomar och komma på hur resultaten kan bli ännu bättre. Utvecklingskraft ur personalens lärandeperspektiv Täta kunskapsuppföljningar och analys är avgörande för att nå en ökad måluppfyllelse. De fortbildningssatsningar som genomförts på senare tid, t ex matematiklyftet och NT-satsningen, bygger på konceptet kollegialt lärande. De utvärderingar som gjorts bland deltagande lärare visar att det är uppskattat och har lett till ökad samverkan mellan lärare och utveckling av undervisningen i klassrummen. För att det ska fungera optimalt, behöver det dock skapas tidsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att träffa kollegor, även i de sammanhang då detta inte styrs av deltagande i nationella satsningar. Processkvalitet ur ett elevperspektiv Källa: Skolinspektionens elevenkäter hösten 2013 och våren Frågeområde Årskurs 5 Årskurs 9 Gymnasiet åk Trend Trend Trend Vet vad som krävs för att nå kraven 8,6 8,4 6,3 6,2 6,7 6,3 Skolarbetet är stimulerande 7,0 6,9 5,2 5,5 6,4 5,7 Elevens tillit till sin förmåga 8,8 8,3 7,5 7,4 7,7 7,4 Anpassning efter elevens behov 8,4 8,0 6,7 6,8 7,4 6,8 Utmaningar 8,1 7,8 7,0 6,9 7,3 7,0 Argumentation och kritiskt tänkande 8,0 7,8 6,1 6,3 6,3 6,0 Grundläggande värden i undervisning 5,6 5,1 5,4 4,9 Grundläggande värden på skolan 7,8 7,5 6,0 5,8 7,2 6,7 Delaktighet och inflytande 7,1 6,5 5,1 5,0 6,0 5,5 Ordningsregler 7,1 6,5 5,3 4,9 5,7 5,3 Studiero 5,3 4,9 5,4 5,3 6,1 5,6 Trygghet 8,5 8,5 7,9 7,8 8,7 8,3 Förhindra kränkningar 8,6 8,1 6,6 6,4 7,3 6,6 Elevhälsa 7,5 7,5 6,7 6,7 7,6 7,1 Övergripande nöjdhet med skolan 7,7 5,9 6,9

14 14 (15) Förändringen i elevernas åsikter mellan 2013 och 2015 har i några avseenden i årskurs 9 gått i positiv riktning; nämligen att skolarbetet är stimulerande och att anpassningar görs till elevernas behov samt argumentation och kritiskt tänkande. Några få aspekter är oförändrade i årskurs 5 och 9, men det vanligaste är att värdena gått ner i alla de tre årskurser som svarat på enkäten. Även på riksnivå syns en försämring av synpunkterna mellan 2013 och Jämfört med riket är Mjölbys elever 2015 över lag något mer nöjda i årskurs 5, men något mindre nöjda än riksgenomsnittet i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Kunskapsresultat Elevernas måluppfyllelse är inte tillfredsställande. Redan i de lägre årskurserna i grundskolan halkar elever efter. Vi behöver därför intensifiera insatserna, inte minst bland de yngre eleverna. Men självklart behöver resultaten fortsatt analyseras och åtgärdas i samtliga åldersgrupper. Prioriterade åtgärder Vid prioritering av förbättringsåtgärder försöker vi lägga vikt vid vad som enligt forskning och beprövad erfarenhet kännetecknar framgångsrika skolor, nämligen att de har bra ledare lyfter fram kompetenta lärare har höga förväntningar tar reda på hur det går har fungerande relationer har tydlig ansvarsfördelning fångar upp elever med svårigheter har enats om skolans mål För att barnen/eleverna ska utvecklas optimalt behövs enligt forskning och beprövad erfarenhet kompetenta pedagoger som skapar förtroendefulla relationer med barnen/eleverna, knyter an till deras erfarenheter, intressen och behov, stimulerar deras lust att lära, har höga förväntningar, ger utmaningar relaterade till vars och ens nivå, ger konstruktiv återkoppling och är öppna att ompröva sina metoder På huvudmannanivå vill vi satsa på de behov som är så generella att de fungerar att använda överallt i verksamheten och inte krockar med enheternas egna behov av prioriteringar. Mot ovanstående bakgrund prioriterar vi de närmaste åren följande gemensamma utvecklingsområden:

15 15 (15) Pedagogiskt ledarskap Alltid barnen/eleverna i fokus, levande pedagogisk debatt, följa upp, reflektera, dra nytta av egna och andras lärdomar, skapa organisatoriska förutsättningar för lärprocesser, få alla medarbetare att växa. Kollegialt lärande Kollegialt lärande har visat sig vara ett framgångsrikt angreppssätt. Vi fortsätter satsa på det inom flera områden, t ex inom naturvetenskap/teknik och genom att delta i Läslyftet. Vi fortsätter också bygga på att 15 % av våra lärare i grundskola och gymnasium har karriärtjänster. Deras uppdrag, utöver undervisning, är att ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet på skolan, genom att stödja och coacha andra lärare på individ- och gruppnivå, initiera och leda pedagogiska samtal för att förbättra undervisningen. Innehavarna av karriärtjänster kommer under det närmaste året (liksom rektorer och förskolechefer) att få utbildning i mentoring coaching. Inom förskolor och fritidshem genomförs kollegialt lärande genom att utsedda insynspedagoger gör verksamhetsbesök på våra förskolor respektive fritidshem, observerar och återkopplar sina reflektioner på ett strukturerat sätt. Fördjupat analysarbete Från och med augusti 2015 kommer vi att fördjupa analysarbetet ytterligare, bland annat genom att förvaltningsledningen kommer att träffa grundskolerektorerna i mindre grupper (ibland i de geografiska områdena, ibland stadievis) minst var tredje månad, för att diskutera kring elevernas måluppfyllelse på respektive skola, orsaker, samband mellan pågående processer och resultat, dilemman, lärdomar och skolornas åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Inom gymnasiet kommer motsvarande analysfördjupande arbete att genomföras. Även förskolan har fördjupad analys som ett prioriterat område i sin kommunövergripande handlingsplan.

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Bildningsstaden Borås

Bildningsstaden Borås » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2005

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2005 Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2005 Innehåll: 1. Inledning. 1:1 Gnosjö skolor.. 1:2 Kvalitetsarbetet 2. Vision.. s. 1 3. Styrdokument.. 3:1 Skolplanen 3:2 Skolstyrelsens övergripande strategier. 3:3

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola Avdelnings verkssplan 2016 Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola www.skovde.se Skövde kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde och organisation... 4 3 Styrkort...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Rektorsprogrammet. Den statliga befattningsutbildningen för rektorer

Rektorsprogrammet. Den statliga befattningsutbildningen för rektorer Rektorsprogrammet Den statliga befattningsutbildningen för rektorer Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Dagbarnvårdarna i Sala tätort Rektor Kerstin Öberg 0224-55437 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2005 Familje- Kommunen daghem i Sala tätort Barn 1-3 år 41 54 Barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer