Rapport om läget i Stockholms skolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om läget i Stockholms skolor"

Transkript

1 Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1

2 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk skola varit hett omdebatterad och en våg av reformer har genomförts i utbildningssektorn. Samtidigt har resultaten uteblivit och utvecklingen är snarare den motsatta - allt fler elever lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. I en värld som kräver alltmer kunskap och där välutbildade invånare är den främsta konkurrensfaktorn är det en illavarslande utveckling. Utvecklingen i Stockholm är i bästa fall i nivå med den i riket - i en del centrala frågor är den tydligt. Efter sex år med Moderatlett styre i Stockholm och i Sverige är det uppenbart att den förda politiken inte levererar. Det ställer större krav på andra aktörer att formulera ett alternativ som kan ge resultat. Vi Socialdemokrater måste visa att vi åter kan göra det vi gjorde mellan 2002 och 2006 då kunskapsresultaten höjdes i Stockholms skolor. Samtidigt måste vi vara på det klara med att situationen idag - med sjunkande generella resultat, ökande klyftor och baskunskaper - är allvarligare än Det gör att även vi måste utveckla vår politik och intensifiera arbetet för att fler ska kunskapsmålen. Socialdemokrater. Kommer skolan bli med er - är en återkommande fråga. En del av vårt svar på det är de förslag vi har lagt. Men lärdomen av denna enkät är att även vi måste förstärka vårt arbete för en skola. Första steget, att lyssna på lärarna har vi nu tagit. Nästa steg blir att förstärka investeringar i skolan och på riktigt förändra förutsättningarna för de som ska lära ut. Det är inga orimligheter de begär. Det handlar om att få förutsättningar att göra det de är bäst på att undervisa. I detta välkomnar vi konkurrens från andra politiska partier. Lyssnar de på enkäten förstår de att det de gjort hittills inte är nog. Karin Wanngård Oppositionsborgarråd Roger Mogert Oppositionsborgarråd Med ansvar för skolan En första insats är att lyssna på skolans främsta experter - lärarna. De som undervisar varje dag ser både möjligheter och begränsningar. De har en kunskap om det som i skolpolitiken alltför ofta bara blir en pinne i statistiken - eleven - och hur hen ska kunna uppnå kunskapsmålen. Vi har gjort den största enkät som gjorts bland lärare i Stockholm. Vi har frågat om skolans kvalitet, om förutsättningarna skolorna får och om på vilket sätt skolan kan bli. Mer än 1600 lärare har gett av sin vardag och sina erfarenheter. Vi kommer redovisa svaren i denna och kommande rapporter om skolan i Stockholm. Vi vill tacka alla lärare som bidragit - inte så mycket för att de svarat på vår enkät - som för det de berättar i svaren. Det är en berättelse om en skola - och dess lärare - som vill så mycket - men som ges alltför dåliga förutsättningar. Det är svar som snarare är ett rop på hjälp. Av de vackra ord som ofta hörs från de styrande i staden är det ont om i lärarnas svar. Tvärtom upplever lärarna sjunkande resurser, mindre tid och resultat. Det är en kritik som är hård mot de styrande allianspartierna - men också svar som är uppfordrande mot oss 2

3 Sammanfattning 57 procent av lärarna anser att resultatutvecklingen i skolan är på väg åt fel håll. 15 procent anser att den är på väg åt rätt håll. 51 procent av lärarna anser att likvärdigheten i skolan försämrats. 14 procent anser att likvärdigheten förbättrats. 74 procent av lärarna anser att den egna verksamheten fått mindre ekonomiska resurser de senaste fem åren. 88 procent av lärarna anser att läraryrkets status försämrats under senare år. 2 procent tycker att attraktiviteten i yrket förbättrats. 88 procent av lärarna anser att möjligheten att utföra det pedagogiska uppdraget blivit under senare år, 50 procent av lärarna anser att stödet från det pedagogiska ledarskapet blivit, 77 procent av lärarna anser att möjligheten att ge varje elev det stöd som behövs har blivit under senare år. Bakgrundsfakta Trots en mängd reformer som vars målsättning har varit att stärka kunskap och resultat i skolan ser vi att utvecklingen i Stockholms skolor på en rad områden varit den motsatta. Det är fler och fler unga stockholmare som inte går ut nian med fullständiga betyg. Oroande många av dem klarar inte heller målen i centrala ämnen så som matematik och engelska. Samtidigt är antalet lärare i Stockholms skolor lägre än i övriga landet i såväl grundskola som gymnasieskola. Snabbfakta om grundskolan Andelen elever som saknar behörighet till gymnasieskolan har sedan 1998 ökat från 10 procent till cirka 14 procent (Se tabellbilaga) Antalet lärare per 100 elever har sedan 2005 minskat i Stockholms gymnasieskolor. Då gick det 7,8 lärare per 100 elever mot dagens 7,2. I riket är motsvarande siffra 7,9 lärare per 100 elever. (Se tabellbilaga) Antalet lärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat under senare år men ligger under snittet i riket. I riket har 87 procent pedagogisk examen medan motsvarande siffra i Stockholm är 84 procent. 1 Snabbfakta om gymnasieskolan Andelen lärare per 100 elever i gymnasieskolan har sedan mitten av 2000-talet minskat i Stockholms skolor gick det 7,5 lärare på 100 elever. Motsvarande siffra är i dag 7 lärare per 100 elever. (Se tabellbilaga) Andelen elever som fullföljt gymnasieutbildningen efter tre år (exkl. individuellt program) är i Stockholm 73 procent. Motsvarande siffra för riket är 77 procent. Stockholm rankas som 242 av 290 kommuner. 2 Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år är i Stockholm 66 procent, vilket är 3 procent än för riket. Stockholm rankas som 230 av 290 kommuner. 3 Kostnaden per elev i Stockholm är kronor. Motsvarande siffra för landet är kronor/elev. 4 3

4 Enkät resultat I denna enkätstudie fokuserar vi på hur lärarna i Stockholms stads skolor upplever sin vardag och skolans utveckling i stort. I de två följande avsnitten presenteras en sammanställning av de svar vi fått. Den första delen redovisar lärarnas syn på den generella utvecklingen i Stockholms skolor. Det andra avsnittet går igenom lärarnas vardag och deras egna upplevelser om hur det är att vara verksam som lärare i Stockholms skolor. Skolans förändring För att få en bild av hur Stockholms lärare uppfattar den allmänna utvecklingen i Stockholms skolor bad vi dem ta ställning till hur de uppfattar att tre olika centrala områden utvecklats under senare år. Områdena som berörs nedan är resultatutvecklingen, skolans likvärdighet och läraryrkets status. Resultatutveckling Lärarna vid Stockholms skolor anser att utvecklingen när det gäller resultaten är på väg åt fel håll. I diagrammet nedan går det att utläsa att 17 procent anser att utvecklingen är på väg åt helt fel håll och att 40 procent anser att den i huvudsak är på väg åt fel håll. Detta innebär att nästan 60 procent av lärarna anser att utvecklingen går åt fel håll. Enbart 15 procent menar att resultaten i skolan utvecklas åt rätt håll. Likvärdigheten Enligt skollagen ska svensk skola ska vara likvärdig. En likvärdig skola innebär att elever ska har lika tillgång till utbildning, likvärdig kvalitet på utbildningen och att skolan ska kompensera för olika förutsättningar bland elever. När vi frågar lärarna hur de menar att likvärdigheten förändrats under senare år menar lärarna att utvecklingen är på väg åt fel håll. En fjärdedel, 24 procent, av de svarande menar att det är på väg åt helt fel håll och 27 procent menar att det är i huvudsak är på väg åt fel håll. Totalt svarar drygt hälften av lärarna att Stockholms skola blivit mindre likvärdig. Enbart 14 procent svarar att likvärdigheten är på väg åt rätt håll. 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 3 25% 2 15% 1 5% Diagram 1. Hur anser du generellt att skolan i Stockholm har utvecklats de senaste fem åren: resultatutveckling Helt rätt håll I huvudsak åt rätt håll Oförändrat I huvudsak åt fel håll Helt fel håll Diagram 2. Hur anser du generellt att skolan i Stockholm har utvecklats de senaste fem åren: likvärdighet Helt rätt håll I huvudsak åt rätt håll Oförändrat I huvudsak åt fel håll Helt fel håll Invandrartäta områden har inte en chans för likvärdighet. 4

5 Skolans ekonomi För att skolan ska vara så bra som möjligt krävs det att resurserna går dit där de gör mest nytta: i klassrummet. I diagram 3 nedan framgår att lärarna upplever att de ekonomiska resurserna till deras verksamhet minskat under senare år. Ungefär tre fjärdedelar, 74 procent, anser att den verksamhet de är aktiva vid i huvudsak fått minskade ekonomiska resurser. Ungefär 3 procent menar att de fått ökade ekonomiska resurser till sin verksamhet. Skolans ekonomi har försämrats drastiskt. Regeringen säger att de har satsat åtskilliga miljoner på skolan. Vi undrar bara vart har de gått. Inte syns det hos oss på golvet i alla fall. Framförallt har kostnaderna för datorerna ökat och bidragen till elever som behöver stöd minskat. Läraryrkets status Läraryrket och lärarna är ständigt omdebatterade i medierna, i fikarummet och vid middagsborden. För att få svar på hur lärarna själva såg på sitt yrke ställde vi en fråga om hur de att statusen på läraryrket utvecklats under senare år. Resultatet blev tydligt. I diagram 4 nedan framgår att 63 procent av lärarna menar att yrkets attraktivitet haft helt fel utveckling under senare år, 25 procent menar att det i huvudsak gått åt fel håll. Nästan nittio procent menar alltså att yrket förlorat i attraktivitet. Enbart 2 procent menar att det utvecklats åt rätt håll. Mer ansvar, mindre tid och ingen riktig karriärutveckling Diagram 3. Förändringar av de ekonomiska resurserna i den egna verksamheten Ökade ekonomiska resurser Oförändrade ekonomiska resurser Minskade ekonomiska resurser åsikter / Diagram 4. Hur anser du generellt att skolan i Stockholm har utvecklats de senaste fem åren: läraryrkets status Helt rätt håll I huvudsak åt rätt håll Oförändrat I huvudsak åt fel håll Helt fel håll 5

6 Lärarnas upplevelser Det finns många som har åsikter om skolan och hur den borde vara, men få frågar lärarna om hur de upplever sin vardag och om de har förutsättningarna att bedriva en god pedagogisk verksamhet. I följande avsnitt redovisas enkätsvar om hur lärarna upplever att skolan har förändrats under den senaste femårsperioden inom en rad områden. Tid att utföra det pedagogiska uppdraget Under senare år har vikten av lärarnas pedagogiska kompetens lyfts fram. Bland annat har införandet av lärarlegitimationer ökat de formella kraven på pedagogisk kompetens. När vi frågar lärarna uttrycker de en annan bild; deras möjlighet att utföra det pedagogiska uppdraget har försämrats de senaste fem åren. Diagram 5 nedan visar att 75 procent av de svarande menar att det blivit klart och 13 procent att det blivit något. Totalt menar 88 procent att deras möjlighet att utföra det pedagogiska uppdraget försämrats. Enbart 3 procent av de svarande uppger att det blivit % Diagram 5. Förändringar de senaste fem åren: Tid att utföra det pedagogiska uppdraget Det är oförändrat Diagram 6. Förändringar de senaste fem åren: Stöd från det pedagogiska ledarskapet på skolan Har arbetat i annan kommun i fem år så jag kan bara jämföra med den tiden. Min tid går mer till annat än att planera för undervisning. Man fortsätter att kräva att olika nya typer av uppgifter utförs och man gör det med hänvisning till att rektorn äger delar av vår tid Möten, möten, möten. Skriva vad som skall göras i stället för att få tid att planera. 3 25% 2 15% 1 5% Det är oförändrat Pedagogiskt ledarskap För att lärare ska kunna bedriva en god undervisning krävs det att det finns ett bra och tydligt pedagogiskt ledarskap på skolan. Enkätstudier visar i diagram 6 att 31 procent av de svarande anser att ledarskapet blivit klart och 19 procent menar att det blivit något. Totalt innebär det att hälften av lärarna anser att det pedagogiska ledarskapet försämrats. Det är enbart 13 procent som upplever att det blivit. 6

7 Har varit mycket litet under många år och om möjligt blivit mindre Har varit mycket litet under många år och om möjligt blivit mindre Diagram 7. Resurser att ge varje elev det stöd som behövs för att klara kunskapsmålen Oförändrat svagt! 3 Tillräckliga resurser för att nå kunskapsmålen Elevernas kunskaper och färdigheter är avgörande för deras möjligheter att klara sig igenom studierna och in i arbetslivet. Diagram 7 nedan visar att de svarande lärarna anser att de tillgängliga resurserna för att ge elever det stöd som behövs har försämrats. Hela 54 procent menar att skolan klart har försämrats på detta område och 23 procent menar att det blivit något. Totalt menar nästan fyra av fem lärare att de har möjligheter att ge varje elev det stöd de behöver. Enbart 5 procent menar att Stockholms skolor blivit på detta område. 2 1 Det är oförändrat Vi fokuserar mer på att skriva om eleven än att ge eleven undervisningsresurser. Är rent ut sagt ett skämt med de krav som finns jämfört med den tid och resurser varje elev och lärare har till sitt förfogande 7

8 Möjligheter till kompetensutveckling För att skolan långsiktigt ska utvecklas måste lärarna får möjlighet att utveckla sina ämnes- och pedagogiska kunskaper. Enkätstudien visar att möjligheterna till kompetensutveckling försämrats under de senaste fem åren. En tredjedel, 32 procent, tycker att möjligheterna kraftigt försämrats och 20 procent att det försämrats något. Totalt anser 51 procent att möjligheterna försämrats. Enbart 11 procent anser att möjligheterna förbättrats. 35% 3 25% 2 15% Diagram 8. Kompetensutveckling Läst in ett ämne nu på min fritid (läst 75% och arbetat 10) för att skolan behöver kompetensen. Ingen kompensation lönemässigt eller tidsmässigt. Varit supertufft år Har inte fått någon individuell kompetensutbildning de senaste 10 åren, trots påtryckningar. 1 5% Det är oförändrat 8

9 Lösningar Vår enkätundersökning bland lärarna i Stockholms stads skolor visar på en rad områden där Stockholms skolor måste förbättras. Resurserna är för små. Därför har vi i vår budget ett program för ökade kunskaper som omfattar totalt 350 miljoner kronor under Det är en början på en långsiktig investering i kunskap och utbildning. Fram till och med 2015 kommer en socialdemokratisk politik innebära beslut om ökade investeringar i utbildning (jämfört med de borgerliga partiernas förslag) på mer än en miljard kronor. Men mer resurser kan dock inte lösa alla problem. Vi måste också underlätta för lärare att vara lärare. Lärarförbundet har släppt en handlingsplan 5 för att minska bördan på lärare: Handlingsplanen Rensa bland lärarnas arbetsuppgifter. Prioritera lärarens kärnuppdrag. Man kan inte fortsätta fylla på med arbetsuppgifter utan att ta bort något. Återkommande avstämningar flera gånger om året mellan arbetsgivare och fackförbund. Anordna utbildningsinsatser för rektorer och skyddsombud kring arbetsmiljölagen, samverkansamtalet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ta fram stöd/vara stödfunktion till lärare och rektor i till exempel att få handledning kring arbetet med arbetsmiljö. Ta fram en partsgemensam handlingsplan för vad som är en god arbetsmiljö. Stärka medarbetarsamtal och dialog mellan arbetsgivare och medarbetare. Dessa förslag ställer vi oss bakom. Vidare är vi beredda att investera ännu mer i tid för lärarna att vara just lärare. Vi har förslag på både nationell och lokal nivå. Nationella förslag Vi har en rad förslag på området nedbrutna på vad de skulle innebära för Stockholm (vi räknar med att cirka var tionde krona kommer Stockholms skolor till del): Avskaffa de betygsliknande omdömena Mindre klasser i lågstadiet ger mer tid till varje elev 200 miljoner Stärkt pedagogiskt ledarskap ger stöttning från rektorer 5 miljoner Stötta skolor med tuffa förutsättningar, frigör mer tid för lärare att vara lärare än socialarbetare 10 miljoner Bättre karriärvägar för lärare 5 miljoner Sommarskola innebär att fler lär sig mer 13 miljoner Läxhjälp till alla elever gör att eleverna hänger med och ökar kvaliteten 11 miljoner Kompetensutveckling ger skickligare lärare 45 miljoner Forskningsinstitut för lärande - 25 miljoner kostar detta totalt (nationellt institut vars resultat självklart kommer Stockholm till del) Cirka 300 miljoner i vår nationella budget kommer Stockholm till del på området. Stockholmsförslag På lokal nivå så har vi också förslag för hur vi låter lärare vara lärare med högre kvalitet: Lärare ska vara lärare/pedagogiskt ledarskap 40 miljoner Lön under utbildning 20 miljoner Inventering - utbildningsförvaltningen i nära samråd med lärare och rektorer gör en inventering av vilka personalförstärkningar som skulle behövas. En större del av Stockholms lärares arbetstid ska ägnas till undervisning, planering av undervisning och egen ämnesfördjupning. Extra undervisning/sommarskola/läxläsning för att nå målen - 50 miljoner kronor Mindre klasser i de tidigare årskurserna - 60 miljoner 155 personer i Jobb istället för bidrag, anställningskostnader 35 miljoner Dessa kan göra administrativa sysslor som lagts på lärare Cirka 200 miljoner i vår kommunala budget läggs på att låta lärare vara lärare. Totalt blir det en investering att lärare ska får vara lärare med kvalitet på ca 500 miljoner kronor i Stockholm. 9

10 Metod Enkäten skickades ut till de personer som kodats som lärare i Stockholms stads e-postregister. Antalet respondenter i undersökningen var Av de svarande var 18 procent aktiva vid årskurs 1-3, 21 procent i årskurs 4-6, 31 procent i årskurs 7-9 och 26 procent i gymnasiet. 70 procent i undersökningen är kvinnor och 30 procent män. När det gäller ålder var 4 procent under 30 år, 24 procent år, 27 procent procent, 31 procent år och 15 procent över 61 år. Urvalet är representativt avseende kön. Det finns en viss underrepresentation i materialet avseende lärare under 30 år (10 procent) och några få procent överrepresentation i grupperna år och år. 10

11 Tabellbilaga Betyg årskurs 9, andel (%) elever behöriga till gymnasieskolan enligt behörighetskrav From 2011 behöriga till yrkesprogram Elever i årskurs 9, andel (%) som ej uppnådde mål i engelska, svenska eller matematik Stockholm Engelska Svenska Matematik Lärare i huvudmannens grundskolor, antal heltidstj. per 100 elever 8, , Stockholm Riket totalt 11

12 Fotnoter 1 SKL öppna jämförelser 2012 grundskolan 2 SKL öppna jämförelser 2012 gymnasieskolan 3 Ibid 4 Ibid a5ffc.html 12

Rapport 1 om läget i Stockholms skolor. Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation

Rapport 1 om läget i Stockholms skolor. Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Rapport 1 om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Vi fokuserar mer på att skriva om eleven än att ge eleven undervisningsresurser 2 Ge lärare förutsättning

Läs mer

Enkätstudie om lärarnas syn på makthavare och skolpolitik Socialdemokraterna i Stockholms stad

Enkätstudie om lärarnas syn på makthavare och skolpolitik Socialdemokraterna i Stockholms stad Enkätstudie om lärarnas syn på makthavare och skolpolitik Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:2 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk skola varit hett omdebatterad och

Läs mer

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap 2013-07-07 Startpaketet: mindre klasser mer kunskap Startpaketet är sju insatser för att varje barn ska få det stöd och den stimulans de behöver i förskolan och de första åren i skolan för att utvecklas,

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola 2014-06-18 PM Ökat statligt ansvar för en jämlik skola En jämlik kunskapsskola Socialdemokratins fokus är att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället,

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Motion, utbildningsutskottet

Motion, utbildningsutskottet Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

PM S satsar inte på skolan

PM S satsar inte på skolan PM S satsar inte på skolan Sammanfattning: Lärarlöner: En ny undersökning som Lärarförbundet har gjort visar att grundskolelärare i socialdemokratiskt styrda kommuner tjänar 500 kronor mindre i månaden

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax wwworsase Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Skolform Orsa 34 Grundskola Skolenhetskod 3400401 Skolid 03947 Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Elevbarometer för den kommunala gymnasieskolan 2015

Elevbarometer för den kommunala gymnasieskolan 2015 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-03 Diarienummer: UAN 2015/0329 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Klas Jacobsson E-post: klas.jacobsson@halmstad.se Telefon: 0738-11 88 44 Elevbarometer för

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte.

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte. Skolblad avseende Kinnareds skola Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Hylte Kommunkod 1315 Skolform Grundskola Skolenhetskod 32214820 http://www.hylte.se/kinnared Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2007:62 RIV (Dnr 322-786/2007) Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, september 2010 1 Stärk elevhälsan i Skellefteå! Barn och ungdomar mår sämre i vår tid än tidigare,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Innehåll Undervisning 3 Förtroendearbetstid 5 Arbetstid

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Hur svårt kan det vara

Hur svårt kan det vara Hur svårt kan det vara Växjökonferensen 27/1-2016 -styrkedjans betydelse för ett fungerande kvalitetsarbete och bättre resultat Lars Thorin Bräcke http://lartho.wordpress.com Föreläsningens innehåll Styrkedjan

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Uppföljning av kunskapsresultat

Uppföljning av kunskapsresultat 2015-01-26 Uppföljning av kunskapsresultat Bilaga 8 till slutrapport projekt Regionalt skolstöd (KUL) 2012-2014 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Uppföljning... 5 Årskurs 3... 5 Nationella prov matematik...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-18 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2012:141 RIV (Dnr 001-1124/2012) Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Utökad

Läs mer

Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011

Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011 1 (6) Handläggare: Pernilla Gustafsson Tfn: 0522-69 70 02 e-post: pernilla.gustafsson@uddevalla.se Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011 Nämndsordförande i Barn och utbildningsnämnden Magnus Jacobsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen vid Ydreskolan i Ydre kommun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Ydreskolan Resultat Syfte och frågeställningar Metod och

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi 2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi Så bygger vi en utbildningskedja i världsklass Nationell kunskapsstrategi Så

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Kristianstad

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Kristianstad EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Kristianstad En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Kristianstad

Läs mer

Bildningsstaden Borås

Bildningsstaden Borås » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse.

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Gunilla Nilsson Suikki Förvaltningschef Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. I Kramfors satsar vi på barnen/eleverna. Vi

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer