Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se"

Transkript

1 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning Regeringen har beslutat om två nya karriärsteg för lärare: förstelärare och lektor. Under 2013 tillsatte grundskoleförvaltningen 85 förstelärare. Under 2014 planerar grundskoleförvaltningen att tillsätta ytterligare 163 förstelärare inom ramen för ordinarie tilldelning av statsbidrag. Malmö stad inväntar även besked från Utbildningsdepartementet angående en särskild satsning på karriärtjänster i skolor i definierade utanförskapsområden. Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna förslaget om inrättandet och fördelningen av karriärtjänster för lärare i Malmö kommun i enlighet med vad som anförts i tjänsteskrivelsen Beslutsplanering Grundskolenämnden Ärendet Bakgrund och syfte med reformen Regeringen har beslutat om två nya karriärsteg för lärare: förstelärare och lektor. Det primära syftet med reformen är enligt regeringen att förbättra resultaten i svensk skola genom att ge yrkesskickliga lärare en möjlighet till karriär utan att de behöver lämna läraryrket. Reformen syftar även till att göra läraryrket mer attraktivt och locka fler sökande till lärarutbildningen. Huvudmän kan söka bidrag för lönetillägg för tjänsterna fr.o.m. den 1 juli Reformen riktar sig till alla skolformer utom förskola. Förutsättningar för huvudmannen vid införande av karriärtjänster för lärare Huvudmännen skapar tjänsterna och beslutar om antal, utformning, tillsättning och lön. Den genomsnittliga löneökningen/lönen över medianlön ska dock vara minst respektive kronor när läraren befordras/anställs. Lärarna ska uppfylla vissa kvalifikationer för att huvudmannen ska vara berättigad statsbidrag. Kraven regleras i förordningen om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (SFS 2013:70). Postadress: Malmö Besöksadress: Rönnbladsgatan 1 B, Malmö Tel Org.nr E-post: grundskola@malmo.se Webbplats:

2 2 (8) Enligt förordningen ska en förstelärare uppfylla följande kvalifikationer: o är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 skollagen (2010:800) (gäller ej tjänster som tillsätts under 2013), o genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet, o har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och o även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. En lektor ska uppfylla följande kvalifikationer: o är legitimerad enligt 2 kap. 16 skollagen (2010:800), o har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) som avses i 5 eller en motsvarande utländsk examen, och o under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet. o En lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla villkoret i första stycket 3. Förordning (2013:531). Kravet på lärarlegitimation gällde ej under Statsbidraget för 2014 betalas dock inte ut för förstelärare som efter 1 januari 2014 saknar eller inte kommer att få lärarlegitimation. Skolverket har beräknat en bidragsram för varje huvudman. Bidragsramen beräknas med utgångspunkt i antalet elever hos huvudmannen. Statsbidraget räcker till ett begränsat antal tjänster. Under 2014 och framåt kan huvudmän få ersättning för ett år i taget. Ersättningen för en heltidstjänst blir: kronor en förstelärare kronor för en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning. Bidraget innebär att lönetillägget blir: i genomsnitt kronor mer i månaden för en förstelärare. i genomsnitt kronor mer i månaden för en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning. Statsbidraget får endast användas till lön och sociala avgifter. Beloppen förutsätter att läraren arbetar heltid, om denne arbetar deltid kommer beloppet reduceras. En huvudman som enligt tabellen kan ansöka om minst två förstelärartjänster kan välja att ansöka om bidrag för: två förstelärartjänster eller en tjänst för en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning.

3 Reglering i skollagen I samband med reformen kompletterades skollagen. Enligt skollagen ska varje huvudman sträva efter att för undervisningen anställa lärare och förskollärare som har forskarutbildning. Huvudmännen ska också sträva efter att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare (2 kap. 22 ). Bestämmelsen skapar inga rättigheter för enskilda och är inte rättsligt förpliktande för skolhuvudmännen. Målsättningsstadgandet innebär dock ett åtliggande för skolhuvudmännen att positivt verka för att nå målsättningen, dvs. inrätta karriärssteg för lärare. 3 (8) Regeringen har gjort bedömningen att skollagen inte bör innehålla en detaljerad reglering av karriärsteg för lärare. Målsättningsstadgandet infördes för att i lag markera vikten av att lärare ges möjlighet att göra karriär utan att lämna undervisningen. Skrivningen innebär att även de huvudmän som inte väljer att ansöka om statsbidrag ska sträva efter att målsättningen uppnås, men att vidtagna åtgärder då inte behöver följa villkoren i statsbidragsförordningen. 1 Reformen innebär att Skolverket inte längre ska pröva om en lärare eller förskollärare ska utnämnas till lektor. Bedömningen är att det bör vara huvudmannen som utser såväl förstelärare och lektorer. För att lektorers kunskaper och specifika ämnesdjup ska tas tillvara i verksamheten och därmed bidra till förbättrade elevresultat är det viktigt att initiativet till en utnämning av en lärare till lektor kommer från huvudmannen. En lärare som blivit utnämnd till lektor av Skolverket enligt tidigare gällande bestämmelser kan även fortsättningsvis benämnas lektor utan att det kräver någon utnämning från huvudmannens sida. En huvudman kan välja att ansöka om statsbidrag både för lärare som utnämnts till lektor av Skolverket och för andra lärare som uppfyller de i statsbidragsförordningen uppställda kriterierna. Ställningstagande från SKL (Sveriges kommuner och landsting) Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser att en större arbets- och lönedifferentiering bidrar till en högre måluppfyllelse och ett mer attraktivt läraryrke. De anser också att elevernas resultat förbättras genom att de bästa lärarna premieras och får möjlighet att sprida goda arbetssätt samt stärka kollegor och på så sätt bidra till att fler elever får del av en bättre undervisning. SKL anser att det är viktigt att karriärtjänsterna inte bara blir ett lönelyft utan ett styrmedel som bidrar till verksamhetsutveckling. Vid inrättande av karriärtjänster är det därmed viktigt att utgå från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans uppdrag/verksamhetsidé. SKL:s bedömning är att syftet med karriärtjänster bäst uppnås genom att kombinera befintliga och nyinrättade karriärtjänster. Deras bedömning är att de flesta kommuner har olika typer av karriärtjänster även om de inte benämns på detta sätt. SKL anser att parallella karriärsystem mellan de karriärtjänster som redan finns idag och de nyinrättade nationella bör undvikas. Ett annat syfte med karriärtjänster, som SKL också står bakom, är att stärka läraryrkets samlade kompetens och öka attraktionskraften för yrket genom att ge ökade möjligheter för enskilda lärare att göra karriär inom yrket. SKL anser också att karriärreformen, med tydligare stöd för att anställa lektorer, är en av de åtgärder som bidrar till att stärka kopplingen mellan forskningen och skolan. Enligt SKL kommer de konkreta arbetsuppgifterna att variera beroende på det lokala behovet. Arbetsuppgifterna bör i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Lärarna med karriärtjänster behöver ha arbetsuppgifter som påverkar många elevers lärande och bidra till hela skolans utveckling. Enligt SKL är rektorn den arbetsgivarrepresentant som är närmast skolverksamheten och därmed sannolikt bäst lämpad att uttala sig om enskilda 1 Prop. 2012/13:136

4 lärares prestationer. Huvudmannen ska å sin sida avgöra omfattningen av inrättande av karriärtjänster vid sina olika skolor. 4 (8) Karriärtjänster för lärare i Malmö Stad Lokala förutsättningar och behov Skolväsendet i Malmö kommun står inför en rad utmaningar som särskilt uppmärksammats de senaste åren, bl.a. genom Skolinspektionens tillsyn och kommunen egna uppföljningar. I samband med detta har det genomförts en rad politiska beslut och satsningar som visar den politiska ambitionen och inriktningen för Malmös skolväsende. Karriärtjänsterna bör förstärka den politiska ambitionen och pågående satsningar i kommunen. Enligt grundskolenämndens och gymnasienämndens beslut om inrättandet av karriärtjänster den 1 juli 2013 (GrF ) ska tjänster i Malmö stad främja utveckling inom följande områden: Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen Ökad likvärdighet mellan skolor Flerspråkig undervisning Språkutvecklande ämnesundervisning Formativ bedömning Bidragsram och tillsatta tjänster Malmö kommun fick den 31 maj 2013 beviljat 114 karriärtjänster. Inför läsåret 2014/15 kan Malmö stad söka statsbidrag för totalt 332 tjänster. Statsbidraget har beräknats på antalet elever i kommunen. Vuxenutbildningen ingår inte i beräkningen av stadsbidraget, men likväl i reformen till skillnad från förskola och fritidhemmet som uttryckligen inte är en del av regeringens reform. Eftersom antalet elever i vuxenutbildningen beräknas på andra grunder än i t.ex. grund- och gymnasieskolan har fördelningen mellan skolformerna i Malmö beräknats utifrån personaluppgifter. Det bör framhållas att det endast är huvudmannens lärare som omfattas av statsbidraget, dvs. inte lärare vid andra utbildningsanordnare (t.ex. uppdragsutbildning). Fördelningen mellan grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden blir därmed, 75 % (GrF) och 25 % (GyVF). Tabell: Bidragsram och tillsatta karriärtjänster i Malmö stad 2013 och 2014 Bidragsram 2013/14 Tillsatta förstelärare ht 2013 Bidragsram 2014/15 Nya tjänster ht 2014 Totalt GrF GyVF Satsningen på karriärtjänster ska enligt regeringens förslag öka under ett antal år, för att sedan ligga på ett fast antal tjänster från och med Totalt planerar regeringen följande antal karriärtjänster: Bidragsåret 2014/2015: tjänster Bidragsåret 2015/2016: tjänster Bidragsåret 2016/2017 och framåt: tjänster

5 Förstelärarna i grundskoleförvaltningen 2013 På grund av reformens korta tidplan fördelades flertalet av tjänsterna som förstalärare under hösten 2013 proportionerligt mellan alla skolor. Tjänsterna var därmed endast sökbara för lärare på respektive skola. En del av tjänsterna fördelades och inrättades särskilt för att förstärka arbetet på skolor med låg måluppfyllelse. Ett mindre antal tjänster på grundskolenivå var ansökningsbara för lärare på mindre skolor som inte tilldelas tjänster i den första fördelningen för hösten (8) Syfte och uppdrag Enligt beslut av grundskolenämnden den 1 juli 2013 är huvuduppdraget för förstelärarna som tillsattes 2013 att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på sin egen skola. Försteläraren ska också ta särskilt ansvar för allmändidaktisk och ämnesdidaktik utveckling, det systematiska kvalitetsarbetet samt handleda andra lärare. För att nå spridningseffekter ska förstelärare även ta ett kommun-/förvaltningsövergripande ansvar för utvecklingen genom kollegialt lärande. Kommunen bidrar med extra medel till skolorna för att skapa utrymme för lärarna att ingå i det kommunövergripande utvecklingsarbetet. Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning har under 2013/14 i uppdrag att skapa nätverk för grundskolornas förstelärare. Tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anordnades en gemensam kick-off den 15 oktober Därefter har nätverken träffats i mindre grupper var tredje vecka. I slutet av februari träffas alla nätverksgrupper för en gemensam heldag. Utvecklingsavdelningen planerar att följa upp nätverksarbetet i juni I januari samlade grundskoleförvaltningen in ett underlag där förstlärare och rektorer gemensamt formulerat förstelärarens uppdrag på skolan. Syfte var att skapa diskussionen och tydlighet ute på skolorna samt för att förvaltningen skulle få en översikt över förstelärarnas uppdrag. Rekryteringsförfarande och anställningsvillkor Ansökan om tjänst som förstelärare 2013 ställdes till rektor på respektive skola. Tillsättning av tjänsterna skedde efter rekommendation av ett meriteringsråd på respektive förvaltning. Syftet med ett meriteringsråd var att garantera en likvärdig värdering och behandling av ansökningarna. Karriärtjänsterna är organisatoriskt knutna till en enhet (skola) och chef (rektor) och tillsätts genom visstidsförordnande på tre år, med möjlighet till förnyat uppdrag. Av de 85 förstelärare som tillsattes 2013 har 37 valt att ingå avtal om ferieanställning med reglerad arbetstid om 1552 timmar per verksamhetsår och resterande del av arbetstiden som förtroendearbetstid. Antal och fördelning Nedan visas ett diagram med antalet förstelärare i Malmö stad fördelat per årskurser och kön. Ett större antal förstelärare undervisar i de lägre årskurserna (1-6), vilket är rimligt eftersom dessa årskurser omfattas av fler år (och därmed fler elever och lärare). Andelen förstelärare i de lägre årskurserna är dock lägre i de yngre årskurserna jämfört med andelen elever (60 jämfört med 69 procent 2 ). Diagrammet visar också att det är ett större antal kvinnor som tillsatts som förstelärare. Andelen kvinnor är också något högre bland förstelärarna än bland lärare i Malmö stads grundskolor totalt (80 jämfört med 73 procent 3 ). 2 Enligt Skolverkets uppgifter avseende läsåret 2012/13. 3 Enligt Skolverkets uppgifter avseende läsåret 2012/13.

6 6 (8) Diagram 1. Antalet förstelärare i Malmö stads grundskolor, tillsatta 2013, fördelat per årskurser och kön. Källa: Grundskoleförvaltningens HR-avdelning. Nedanstående diagram visar fördelningen av förstelärarna per ämne. Övervikten på lärare i svenska och svenska som andra språk indikerar att inriktningarna mot språkutveckling prioriterats vid tillsättningen. Diagram 2. Antalet förstelärare i Malmö stads grundskolor, tillsatta 2013, fördelat per ämne. Källa: Grundskoleförvaltningens HR-avdelning.

7 7 (8) Erfarenheter Det har inte ännu gjorts någon uppföljning av införandet av förstelärartjänster. För att kunna undersöka det mer långsiktiga syftet med förstelärare, dvs. ökad måluppfyllelse och ökad attraktivitet för läraryrket, bör en utvärdering av reformen genomföras om ett antal år. Förstelärarnas uppdrag bör dock ständigt följas upp och utvecklas. Likaså kan tillsättningsförfarandet utvärderas. Den arbetsgrupp som tagit fram föreliggande förslag har under arbetets gång konstaterat att förstelärarnas uppdrag ytterligare bör förtydligats, framför allt vad gäller den handledande rollen och spridningen av god undervisning. Grundskoleförvaltningen kommer med anledning av detta att ta fram ett informations- och stödmaterial till rektorer och förstelärare i samband med tillsättningen av karriärtjänster Förstelärarna i grundskoleförvaltningen 2014 Särskild satsning på skolor i s.k. utanförskapsområden Av budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) framgår att regeringen i syfte att stimulera att särskilt skickliga lärare rekryteras till skolor i s.k. utanförskapsområden avser att se över hur en öronmärkning av medel kan utformas för att långsiktigt öka måluppfyllelsen. Utbildningsdepartementet har pekat ut åtta skolor i Malmö stad i s.k. utanförskapsområden. Regeringens önskemål är att upp till en tredjedel av lärarna på dessa skolor ska vara förstelärare. Malmö stad har i samtal med Utbildningsdepartementet bejakat en särskild satsning på karriärtjänster i skolor i s.k. utanförskapsområden och har tillsammans med andra kommuner och SKL skrivit ett förslag till utbildningsdepartementet om hur en sådan satsning ska kunna genomföras. Malmö stad har i nuläget inte fått något svar eller ytterligare information kring detta utan inväntar officiellt beslut. Fördelning av tjänster utifrån socioekonomiska bakgrundfaktorer Oavsett regeringens beslut bedömer grundskoleförvaltningen att förstelärare ska arbeta där det finns störst behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Mot bakgrund av detta ska grundskoleförvaltningen genomföra en särskild satsning på karriärtjänster på vissa skolor. I en sådan satsning ingår fler förstelärartjänster per skola liksom inrättande av lektorstjänster. Detta innebär att det inför hösten 2014 kommer att rekryteras 1. förstelärare till alla skolor i Malmö kommun utifrån en proportionerlig tilldelning samt 2. förstelärare och lektorer till skolor med särskild tilldelning av tjänster utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer i enlighet med principerna i ersättningsmodell för resursfördelning (GrF ). Syfte och uppdrag Nytillsatta förstelärare 2014 kommer att omfattas av samma uppdrag som tidigare förstelärare. Uppdraget för lektorer definieras i en särskild uppdragsbeskrivning. Både förstelärare och lektorer ska arbeta mot Malmös inriktning utifrån den egna skolans specifika utvecklingsbehov. Precis som under innevarande läsår kommer kommunen bidrar med extra medel till skolorna för att skapa utrymme för förstelärarna och lektorerna att ingå i det kommunövergripande utvecklingsarbetet. Den nya resursfördelningsmodellen innebär dessutom att ytterligare medel fördelats direkt till skolorna som kan användas för att ytterligare möjliggöra för förstelärarna och lektorerna att genomföra sitt skolspecifika uppdrag.

8 Rekryteringsförfarande och anställningsvillkor Förstelärare och lektorer som tillsätts inför läsåret 2014/15 kommer att genomgå en särskild rekryteringsprocess och anställningsvillkoren kommer att regleras i lokalt kollektivavtal. 8 (8) Samverkan Samverkan har skett i förvaltningsrådet den 20 januari och den 24 februari Ansvariga Anders Malmquist, grundskoledirektör

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar inom skolan Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare en möjlighet att söka till karriärstjänsterna förstelärare

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-11-17 Handläggare Susannah Sjöberg Telefon: 08-50833648 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Statsbidrag

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-11 Vår referens Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen 2015-12-03 1 (7) Tjänsteskrivelse KFKS 2015/693-020 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen Förslag till

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

2015-10-21 U2015/05040/UH

2015-10-21 U2015/05040/UH Promemoria 2015-10-21 U2015/05040/UH Utbildningsdepartementet Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Sammanfattning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser; SFS 2016:400

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare; SFS 2013:70 Utkom från trycket den 5 mars 2013 utfärdad den 21 februari 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Fritidshemssatsningen

Fritidshemssatsningen 1 (9) Fritidshemssatsningen Ansökan om statsbidrag bidragsåret 2016/17 Skolverket Information 1 (9) Innehållsförteckning Fritidshemssatsningen... 2 Vad får bidraget användas till?... 2 Insatser bidraget

Läs mer

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar SFS nr: 1994:519 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 1994-05-11 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:622

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare Dnr 97-2013 Sara Talling Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Fördelning och krav... 3

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 16:00 Plats: Ordförande Anja Nyström Nämndrummet, Kommunkontoret, Hova Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum, Stadshuset Ängelholm, 2013-04-11, kl. 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Förvaltningschefens rum, Stadshuset Ängelholm, 2013-04-11, kl. 09:00. Sekreterare KALLELSE 2013-04-11 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (2) Plats och tid: Förvaltningschefens rum, Stadshuset Ängelholm, 2013-04-11, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

2013-04-05 U2013/2230/S

2013-04-05 U2013/2230/S Promemoria 2013-04-05 U2013/2230/S Utbildningsdepartementet Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Karriärvägar för lärare i skolväsendet

Karriärvägar för lärare i skolväsendet Karriärvägar för lärare i skolväsendet En utredning från utbildningsdepartementet. Remissinstanserna skall svara regeringen senast den 21 december 2012 Utredare: Anita Ferm Karriärvägar för lärare Bakgrund

Läs mer

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Dnr 2015:815 1 (8) Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Innehåll Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 1 Om bidraget 2 Sök bidrag för F-3 2 Sök

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Karriärtjänster för lärare

Karriärtjänster för lärare ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI STOCKHOLM TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0071- 1.1 SID 1 (5) 2013-04-10 Handläggare: Leif Styfberg Till Arbetsmarknadsnämnden den 16 april 2013 Ärende 8 Arbetsmarknadsförvaltningens

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:20

Regeringens proposition 2010/11:20 Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare Prop. 2010/11:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Jan

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR M.M. I FRÅGA OM LÄRARE I SKOLVÄSENDET Promemoria

KARRIÄRVÄGAR M.M. I FRÅGA OM LÄRARE I SKOLVÄSENDET Promemoria Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german Bender 2012-12-19 Direkttel: 08-782 91 85 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF SIGNERAD 2015-11-17 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-17 Vår referens Sara Shamekhi Utredningssekreterare Sara.Shamekhi@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utbetalning. Insatser genomförs. mars

Utbetalning. Insatser genomförs. mars Ansökan 22 januari 2016 Beslut om beviljade bidrag mars Utbetalning mars Insatser genomförs Ekonomisk redovisning januari 2017 Uppföljning av insats januari 2017 Statsbidrag för utbildning i svenska för

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Hur svårt kan det vara

Hur svårt kan det vara Hur svårt kan det vara Växjökonferensen 27/1-2016 -styrkedjans betydelse för ett fungerande kvalitetsarbete och bättre resultat Lars Thorin Bräcke http://lartho.wordpress.com Föreläsningens innehåll Styrkedjan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier; SFS 2016:100 Utkom från trycket den 23 februari 2016 utfärdad den 11 februari 2016.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640 Beslut Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Consensum Lund AB inom utbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa

Läs mer

ORGANISATION OCH RIKTLINJER FÖR ARBETE MED KARRIÄRTJÄNSTER FÖR LÄRARE

ORGANISATION OCH RIKTLINJER FÖR ARBETE MED KARRIÄRTJÄNSTER FÖR LÄRARE ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN PERSONALSTABEN RIKTLINJER SID 1 (5) 2013-03-24 ORGANISATION OCH RIKTLINJER FÖR ARBETE MED KARRIÄRTJÄNSTER FÖR LÄRARE Arbetsmarknadsnämnden förväntas den 16 april 2013 fatta

Läs mer

Uppföljning av karriärstegsreformen

Uppföljning av karriärstegsreformen 2016:1 Uppföljning av karriärstegsreformen Delrapport 2 MISSIV DATUM DIARIENR 2016-01-21 2014/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-06-21 U2014/4127/S Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2013-04-25 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Ny legitimation skapar kaos I januari 2012 började reglerna för introduktionsår gälla alla nyutbildade lärare. För att bli legitimerad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22)

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Utbildningsdepartementet Stockholm 2015-09-22 103 33 Stockholm Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Inledning Utredaren Olof Johansson har gedigen erfarenhet av frågorna kring skolans ledarskap.

Läs mer