Sekreterare Lina Edkvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare Lina Edkvist"

Transkript

1 Datum: kl 16:00 Plats: Ordförande Anja Nyström Nämndrummet, Kommunkontoret, Hova Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas sekreteraren via växel eller e-post FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Ärendenummer 1 Val av justerare 2 Anmälan om eventuellt jäv 3 Godkännande av dagordning 4 Information: Tertialrapport KS 2016/87 Föredragande: Viktor Gustafsson Rydberg kl 16:00 5 Information från Studie- och yrkesvägledaren KS 2016/17 Föredragande: Emma Erlandsson kl 16:30 6 Sekretessärende: Anmälan om bland annat bristande tillsyn KS 2016/437 Föredragande: Lisbet Ericsson Kl 17:00 7 Statistik över kränkande behandling i skola och förskola 2016 KS 2016/108 8 Ändring av sammanträdesdatum 2016 KS 2015/514 9 Ekonomisk prognos 1/31

2 10 Lärarlönelyftet KS 2016/ Frågor från revisionen KS 2016/ Utredning förskola på obekväm tid KS 2016/ Ansökan ur socioekonomisk fond KS 2016/ Riktlinjer för kulturpris KS 2016/ Information från Tf skol- och kulturchef KS 2016/ Information Angående Skolinspektionens regelbundna tillsyn KS 2016/ Information Sommarkollo KS 2016/ Delgivning: Åtgärder Lysmasken KS 2016/ Delgivning: Verksamhetsberättelse Västergötlands museum KS 2016/ Delgivning: Studieförbundens verksamhetsplaner KS 2014/ Delgivning: SISU Idrottsutbildarna KS 2016/ Delgivning: Kulturens bildningsverksamhet KS 2016/1 2/31

3 23 Delgivning: Uppdraget samverkan för Bästa skola KS 2015/ Delgivning: Enkätundersökning om statens styrning av skolområdet KS 2016/ Delgivning: Enkät från Skolinspektionen KS 2016/ Delgivning: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid KS 2015/ Delgivning: Statsbidrag från Skolverket 2016 KS 2016/48 28 Uppföljning av barnkonventionen och jämställdhet 3/31

4 1 Val av justerare 4/31

5 2 Anmälan om eventuellt jäv 5/31

6 3 Godkännande av dagordning 6/31

7 4 Information: Tertialrapport KS 2016/87 Föredragande: Viktor Gustafsson Rydberg kl 16:00 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Controller, Viktor Gustafsson Rydberg informerar Barn-, utbildning- och om tertialrapport för april Tertialrapport April Barn-, utbildning och.docx 7/31

8 5 Information från Studie- och yrkesvägledaren KS 2016/17 Föredragande: Emma Erlandsson kl 16:30 Barn-, utbildning- och förklarar sig informerade. Studie- och yrkesvägledare, Emma Erlandsson informerar Barn-, utbildning- och om sitt arbete som Studie- och yrkesvägledare, gymnasieantagningen och en kommande mässa. 8/31

9 6 Sekretessärende: Anmälan om bland annat bristande tillsyn KS 2016/437 Föredragande: Lisbet Ericsson Kl 17:00 Barn-, utbildning- och förklarar sig informerade. Rektor, Lisbet Ericsson informerar Barn-, utbildning- och om en anmälan om bland annat bristande tillsyn vid Regnbågsskolan i Gullspångs kommun. 9/31

10 7 Statistik över kränkande behandling i skola och förskola 2016 KS 2016/108 Barn-, utbildning- och förklarar sig informerade. Tf Skol- och kulturchef, Anna Sundström informerar Barn-, utbildning- och om statistik över kränkande behandling i skolan och förskolan Statistik över kränkande behandling i skola och förskola 2016.xlsx 10/31

11 8 Ändring av sammanträdesdatum 2016 KS 2015/514 Barn-, utbildning- och beslutar att revidera höstens sammanträdesdagar enligt följande: 22 augusti kl i Hova 15 september kl i Gullspång (heldag) med dialogmöte på eftermiddagen 13 oktober kl i Hova 17 november kl i Gullspång 15 december kl i Hova Tider för nämnden fastställs hösten året innan. Efter genomgång av höstens datum har framkommit att tidsplanen behöver korrigeras. Barnkonsekvensanalys Beslutet berör inte barn och unga då detta beslut är av formell karaktär. - Tjänstskrivelse sammanträdesdagar 2016 för BUKN.docx 11/31

12 9 Ekonomisk prognos 12/31

13 10 Lärarlönelyftet KS 2016/449 Barn-, utbildning- och beslutar att den löneökning som erhålles genom lärarlönelyftet utbetalas med hälften som fast löneökning och hälften som tidsbegränsad löneökning. Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetens utveckling i övrigt. Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli och kan sökas av huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola eller fritidshem. Stadsbidrag kan sökas för 1. Lärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar i någon av de skolformer som anges i 5 första stycket eller fritidshemmet, om han eller hon är legitimerad som lärare enligt skollagen (2010:800) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen, 2. Förskollärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar i förskolan eller förskoleklassen, om han eller hon är legitimerad som förskollärare enligt skollagen, eller 3. Fritidspedagog eller motsvarande, med en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande, som inte uppfyller kraven på legitimation i 2 kap. 13 skollagen och som arbetar i fritidshemmet. För att få del av löneökningen ska läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i förskolan. Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman. Barnkonsekvensanalys Beslutet kommer förhoppningsvis påverka barn och ungas liv genom mer motiverade lärare som skapar ett gott lärande. - Lärarlönelyftet.docx - Tjänsteskrivelse lärarlönelyftet.docx 13/31

14 11 Frågor från revisionen KS 2016/402 Barn-, utbildning- och beslutar att lämna bifogat förslag till svar på de frågor Revisionen ställt till nämnden inför möte i augusti. Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen, som regleras i kommunallagen och i god revisionssed. Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed förutsätter att revisorerna ska granska all verksamhet årligen. För att tillgodose detta krav inriktar revisorerna sin granskning på att följa upp och säkerställa att nämnder och styrelse byggt upp och skapat förutsättningar för en tillräcklig styrning, ledning, uppföljning och kontroll över sina verksamheter och därmed uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige. Revisorerna genomför den årliga grundläggande granskningen genom dialog och sammanträffande med presidierna i nämnderna och i kommunstyrelsen. Som underlag för träffarna ligger svaren på de frågor som ställts till nämnden. Barnkonsekvensanalys Revisionen har som uppgift att tillse att nämnden fullföljer de uppgifter som är delegerade till dem. För att ge barn och unga en god förskola, skola och fritidsverksamhet är det av stor vikt att nämnden har barn och ungas bästa för ögonen. Revisionens arbete är därför av stor vikt för barn och ungas bästa. En närmare analys har dock inte gjorts inför beslutet. - Brev till nämnder Grundläggande granskning 2016.pdf - Tjänsteskrivelse BUKN svar till revisionen.docx - Svar på frågor till revisionen från BUKN.docx 14/31

15 12 Utredning förskola på obekväm tid KS 2016/433 Barn-, utbildning- och beslutar att godkänna uppdragsbeskrivning om förskola på obekväm arbetstid. Uppdraget ska redovisas på nämndsmöte i december. Politiken har gett Barn-, utbildning- och kulturchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att starta förskola på obekväm arbetstid. En uppdragsbeskrivning är framtagen - Tjänsteskrivelse uppdrag förskola på obekväm arbetstid.docx - Uppdrag förskola på obekväm arbetstid.docx 15/31

16 13 Ansökan ur socioekonomisk fond KS 2016/427 Barn-, utbildning- och beslutar att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden ansöka ur den socioekonomiska fonden. Ansökan gäller kronor under 2016, kronor under 2017 samt kronor under En total summa på kronor. Ett förslag till ansökan ur den socioekonomiska fonden i form av en barn- och ungdomssamordnare har tagits fram. Ansökan är gemensam för Vård- och omsorgsnämnden och Barn-, utbildning- och. Beslutet påverkar i hög grad barn och unga i Gullspångs kommun både på kort och lång sikt. En viktig framgångsfaktor för att det ska gå bra för barn och unga är att de har en bra uppväxt med en bra förskola och skola och tillgång till stöd och hjälp. Detta projekt vill skapa ett tydligt stöd till barn, unga och deras föräldrar så att de som är i behov av stöd och hjälp ska få detta. Beslutet innebär också att alla barn och unga ska ha samma möjlighet till goda uppväxtvillkor. - Ansökan Socioekonomisk fond.docx - Tjänsteskrivelse ansökan ur socioekonomisk fond.docx 16/31

17 14 Riktlinjer för kulturpris KS 2016/434 Barn-, utbildning- och beslutar att fastställa nedanstående komplettering av rutiner för kulturpris i Gullspång. I januari 2016 reviderade Kommunfullmäktige i Gullspång riktlinjerna för kulturpris KF 12/2016. En tidsplan behöver nu fastställas för utdelning av priserna. Barnkonsekvensanalys Beslutet gagnar ungdomsverksamhet inom kulturområdet då ett av priserna gäller ett ungdomspris. Barn och ungas bästa sätts därför i första rummet. Detta beslut bygger på tidigare fattade beslut, därav har ingen djupare analys gjorts. Förslag till tidsplan Kulturpriser som söks för verksamhet året innan Nominering under januari mars. Beslut om vem som får pris på Barn-, utbildning- och s möte i maj. Utdelning av pris sker under sommaren på någon publik aktivitet, vartannat år i Hova på t ex Riddarveckan och vartannat år i Gullspång t ex Laxdagarna. - Tjänsteskrivelse riktlinjer för kulturpris.docx 17/31

18 15 Information från Tf skol- och kulturchef KS 2016/261 Barn-, utbildning- och förklarar sig informerade. Tf Skol- och kulturchef, Anna Sundström informerar Barn-, utbildning- och om betygsstatistik för vårterminen /31

19 16 Information Angående Skolinspektionens regelbundna tillsyn KS 2016/400 Barn-, utbildning- och förklarar sig informerade. Tf Skolchef, Anna Sundström informerar Barn-, utbildning och om Skolinspektionens regelbundna tillsyn av skolor och verksamheter under hösten Inbjudan upptaktsmöte vt 2016 inför ht 16.docx - Meddelande.htm - Informationsbrev till huvudman inför tillsyn_gullspång_ docx - Begäran om information inför tillsyn i Gullspångs kommun_huvudman.docx - Begäran om information inför tillsyn i skolenhet för grundskola_regnbågsskolan.docx - Begäran om information inför tillsyn i skolenhet för grundsärskola_gullstensskolan GrS.docx - Mall för redovisning av undervisande personal_gullstensskolan GrS.xlsx - Mall för redovisning av undervisande personal_regnbågsskolan.xlsx - Redovisning av mottagande i grundsärskola_gullspångs kommun.docx - Uppgifter om kö till förskola_gullspångs kommun.docx 19/31

20 17 Information Sommarkollo KS 2016/369 Barn-, utbildning- och förklarar sig informerade. Tf Skol- och kulturchef, Anna Sundström informerar Barn-, utbildning- och om Sommarkollo sommaren /31

21 18 Delgivning: Åtgärder Lysmasken KS 2016/295 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning- och delgivs vilka åtgärder som ska göras vid förskolan Lysmasken skrivet av Förskolechef, Anna Hallerström och fastighetsansvarig, Jim Gustafsson. - Åtgärder Lysmasken skrivet av Anna Hallerström och Jim Gustavsson.docx 21/31

22 19 Delgivning: Verksamhetsberättelse Västergötlands museum KS 2016/426 Barn-, utbildning- och förklarar sig informerade. Barn-, utbildning- och delgivs inkommen handling från Västergötlands museum om verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse 2015.pdf 22/31

23 20 Delgivning: Studieförbundens verksamhetsplaner KS 2014/752 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning och delgivs studieförbundens verksamhetsplaner och ansökningarna om kommunalt stöd för 2015 och kommunsamandrag 2015 Avdelning 5023 SV Skaraborg och ABF Skaraborg slutredovisning för verksamhetsåret Kommunsamandrag 2015 Avdelning 5023 SV Skaraborg.pdf - ABF Skaraborg slutredovisning för verksamhetsåret 2015.pdf 23/31

24 21 Delgivning: SISU Idrottsutbildarna KS 2016/358 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning- och delgivs inkommen handling från SISU Idrottsutbildarna. - SISU Idrottsutbildarna verksamhetsberättelse 2015 (3 häften dock ej diarieförda).pdf 24/31

25 22 Delgivning: Kulturens bildningsverksamhet KS 2016/1 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning- och delgivs inkommen handling från Kulturens bildningsverksamhet om ett nytt studieförbunds väg in i folkbildningen - Kulturens Bildningsverksamhet.htm 25/31

26 23 Delgivning: Uppdraget samverkan för Bästa skola KS 2015/383 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning- och delgivs inkomna handlingar från Skolverket angående Beslut om insatser inom ramen för uppdraget Samverkan för bästa skola, ändring av överenskommelse för samverkan och utbildningsplan. - Beslut för insatser inom ramen för uppdraget Samverkan för bästa skola.pdf - Utbetalningsplan, Bästa skola.pdf - Ändring av Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Gullspångs kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola. Dnr_2015_1272.pdf 26/31

27 24 Delgivning: Enkätundersökning om statens styrning av skolområdet KS 2016/435 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning- och delgivs inkommen handling angående Regeringsuppdrag om enkät undersökning om statens styrning av skolområdet samt svar på enkät från Gullspångs kommun. - Regeringsuppdrag.pdf - Enkät skola.doc - Sammanställning av svar på enkät.htm 27/31

28 25 Delgivning: Enkät från Skolinspektionen KS 2016/297 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning- och delgivs svar på enkät om mottagande av nyanlända elever i grundskolan från Skolinspektionen. - Enkätsvar Skolinspektionen pdf 28/31

29 26 Delgivning: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid KS 2015/194 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning- och delgivs inkommen handling från Skolverket angående statsbidrag för omsorg på obekväm tid Statsbidrag för omsorg på obekväm tid år 2015.pdf 29/31

30 27 Delgivning: Statsbidrag från Skolverket 2016 KS 2016/48 Barn-, utbildning- och förklarar sig delgivna. Barn-, utbildning- och delgivs inkomna handlingar från Skolverket: a) Påminnelse: Dags att rekvirera för Karriärtjänster våren b) Sista påminnelsen lämna redovisning av 2015 års bidrag senast 9 maj 08:00. c) Förtydligad information om Lärarlönelyftet. d) Förfrågan riktlinjer tilläggsbelopp i Gullspång kommun och svar på förfrågan. e) Obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1. e) Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen g) Statsbidrag för mer personal i de lägre årskurserna och fritidshemmen. h) Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan i för läsåret 2016/17. i) Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete j) Statsbidrag för undervisning under skollov Beslut om omprövning av ansökan. k) Bidragsramar för lärarlönelyftet l) Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare under bidragsåret Förtydligad information om Lärarlönelyftet.htm - Förfrågan riktlinjer tilläggsbelopp Gullspång kommun och svar på förfrågan.htm - Obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1.pdf - Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen 2016.pdf - Statsbidrag för mer personal i de lägre årskurserna och fritidshemmen.htm - Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för läsåret pdf - Dags att rekvirera för Karriärtjänster våren 2016.htm - Meddelande.htm - Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016.pdf - Statsbidrag för undervisning under skollov Beslut om omprövning av ansökan.pdf - Bidragsramar för Lärarlönelyftet för bidragsåret htm - Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare under bidragsåret pdf 30/31

31 28 Uppföljning av barnkonventionen och jämställdhet Barn-, utbildning- och finner att barnkonventionen och jämställdhet har tagits i beaktande under hela sammanträdet. Barn-, utbildning- och lyfter frågan om barnkonventionen och jämställdhet har beaktats under hela sammanträdet. 31/31

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Ordförande Anja Nyström Konferensrummet, Gullstensskolan, Gullspång Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Ordförande Anja Nyström Konferensrummet Gullstensskolan, Gullspång Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Ordförande Anja Nyström Konferensrummet Gullstensskolan, Gullspång Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret, Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Datum: 2015-10-22 kl 08:30 11:15 Paragrafer: 115-134. Lina Edkvist Sekreterare

Datum: 2015-10-22 kl 08:30 11:15 Paragrafer: 115-134. Lina Edkvist Sekreterare Datum: kl 08:30 11:15 Paragrafer: 115-134 Plats: Konferensrummet Gullstensskolan, Gullspång Underskrifter Ann-Christin Erlandsson Ordförande Lina Edkvist Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret, Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 13:15 Plats: Ordförande Anja Nyström Nämndrummet, Kommunkontoret i Hova Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Fritidshemssatsningen

Fritidshemssatsningen 1 (9) Fritidshemssatsningen Ansökan om statsbidrag bidragsåret 2016/17 Skolverket Information 1 (9) Innehållsförteckning Fritidshemssatsningen... 2 Vad får bidraget användas till?... 2 Insatser bidraget

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen 2015-12-03 1 (7) Tjänsteskrivelse KFKS 2015/693-020 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen Förslag till

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor

Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor SKOLINSPEKTIONEN INSPEKTIONSAVDELNINGAR Umeå Stockholm Linköping Göteborg Lund 2 Regelbunden tillsyn - Tillsynsuppdraget

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-11-17 Handläggare Susannah Sjöberg Telefon: 08-50833648 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Statsbidrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kommunkontoret kl 13:00 14:30

Kommunkontoret kl 13:00 14:30 1(12) Plats och tid Kommunkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 27,29 Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Ljubica Marusic, (S) Tjänstgörande

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

2015-10-21 U2015/05040/UH

2015-10-21 U2015/05040/UH Promemoria 2015-10-21 U2015/05040/UH Utbildningsdepartementet Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Sammanfattning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-11 Vår referens Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Utdrag ur skollagen kapitel 9

Utdrag ur skollagen kapitel 9 Utdrag ur skollagen kapitel 9 2 En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive

Läs mer

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Dnr 2015:815 1 (8) Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Innehåll Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 1 Om bidraget 2 Sök bidrag för F-3 2 Sök

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret, Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet

Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet Framtidsinvesteringar Aktiv näringspolitik för fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning STABILA OFFENTLIGA

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående fritidsverksamhet Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Hur svårt kan det vara

Hur svårt kan det vara Hur svårt kan det vara Växjökonferensen 27/1-2016 -styrkedjans betydelse för ett fungerande kvalitetsarbete och bättre resultat Lars Thorin Bräcke http://lartho.wordpress.com Föreläsningens innehåll Styrkedjan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-09-16 78 (97) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 september 2015 kl. 15.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf. Raul Sevefjord (M) Mensud

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Datum: 2015-09-22 kl 08:30 10:50 Paragrafer: 102-114. Lina Edkvist Sekreterare

Datum: 2015-09-22 kl 08:30 10:50 Paragrafer: 102-114. Lina Edkvist Sekreterare Datum: kl 08:30 10:50 Paragrafer: 102-114 Plats: Lyran, Kommunkontoret, Hova Underskrifter Anja Nyström Ordförande Lina Edkvist Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Martina Karlsson Victor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Datum Dnr 2014-04-28 BUN14/92

Barn- och ungdomsnämnden. Datum Dnr 2014-04-28 BUN14/92 Barn- och ungdomsnämnden Datum Dnr BUN14/92 Internöverenskommelse, Barn- och ungdomsnämnden/ division Barn, utbildning och kultur 2015 Internöverenskommelse Dnr BUN14/92 2/24 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Riktlinjer Fastställt av Skoldirektör, delegation 2015:42 Datum för fastställande 2015-10-13 Giltighetstid Tills vidare + översyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013

Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013 KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Nämnden för Förskola & Grundskola Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013 Enligt Kungsbacka kommuns tillsynsplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer