Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport"

Transkript

1 Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Jämförelse nyckeltal Grundskolan Förskolan Personalens utbildningsbakgrund Antal barn/årsarbetare Former för styrning, ledning och kontroll Grundskolan Förskolan Styrdokument Organisation 13

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska styrning och ledning inom bildningsnämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Resultaten i Hällefors skolor är relativt övriga länet inte uppseendeväckande. Däremot finns ett stort utrymme att öka kvaliteten i skolan. Vår bedömning är att kommunens eget arbete med jämförelser är oerhört viktigt för att söka öka kvaliteten i den egna verksamheten. Mot bakgrund av att länet i stort inte uppvisar speciellt bra resultat för skolan är det av största vikt att nämnden även tittar utanför länet i sina jämförelser. Vi kan konstatera att det inte framkommit något i granskningen kring hur nämnden arbetar med elever som redan i grundskolan väljer bort ämnen som inte är avgörande för behörigheten till yrkesprogrammen i gymnasiet. Vi anser det vara väsentligt att nämnden aktivt arbetar med grundskolans uppdrag att ge alla elever en grund i samtliga ämnen oavsett framtida karriärval. Vi bedömer det som svårt att uppnå de nationella målen för grundskolan om inte nämnden uppmärksammar och prioriterar detta. Att kommunen inte rapporterar in kvalitetsnyckeltal för förskolan innebär att det inte går att genomföra någon benchmarking med andra kommuner. Kommunen har därför idag ingen möjlighet att följa och utvärdera sin egen verksamhet genom jämförelser med andra. Vi ser detta som en förutsättning för att kunna arbeta med kvalitetsförbättringar och en god styrning, ledning och kontroll av verksamheten. Den bemanning som idag finns i s förskolor är mycket väl sammansatt för att klara läroplanens mål i förskolan. Ett högt antal barn per årsarbetare i förskolan innebär dock alltid en risk för att den pedagogiska delen av verksamheten får stå åt sidan och omvårdnadsdelen prioriteras. Detta blir ofta effekten av att större barngrupper innebär mindre tid för personalen till planering och dokumentation av verksamheten. Vi kan notera att de mål som antagits i måldokumentet för är många till antalet vilket kan göra dem svåra att förhålla sig till. I enlighet med kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy så har nämnden nu fattat beslut om prioriterade mål. Dessa är färre till antalet och gäller för innevarande år. Vi ser positivt på detta då vår bedömning är att det tydliggör och stärker styrningen. Kopplingen mellan nämndens olika måldokument är dock inte helt tydlig vilket också kan konstateras i intervjuer med företrädare för verksamheten. Det råder olika uppfattning om vilka mål som är styrande för respektive verksamhet vilket är olyckligt. Vi bedömer att fullmäktiges dokument om verksamhet och ekonomistyrningsprinciper måste förtydligas inom nämndens verksamhetsområde för att tydliggöra nämndens egen styrkedja ner till verksamhetsnivå så att styrningen inte stannar vid nämndsmålen. Vi har inte identifierat något inom ramen för denna granskning som tyder på att den kommunala och den nationella styrningen konkurrerar med varandra. Vi bedömer att Hällefors styrmiljö stödjer det nationella uppdraget så att inga konflikter uppstår i styrningen. 1

4 2. Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska styrning och ledning inom bildningsnämndens verksamhetsområde. I bildningsnämndens ansvarsområde ingår verksamheterna: o Förskoleverksamhet o Skolbarnsomsorg o Förskoleklass o Grundskolan o Grundsärskola o Gymnasieskola o Gymnasiesärskola o Grundläggande vuxenutbildning o Gymnasial vuxenutbildning o Yrkesvuxenutbildning o Särskild utbildning för vuxna o Grundläggande svenskundervisning för invandrare (SFI) o Elevhälsan o Uppföljningsansvar för ungdomar år o Myndighetsutövning enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år o Kulturskolan o Lärcentra o Kommunens biblioteksverksamhet o Konstsamlingen o Inköp av konstverk samt ansvar för utsmyckningen av offentliga platser och byggnader o Kulturverksamheten o Stöd till föreningar (med undantag av stöd till sociala föreningar) o Beslut om prövningsavgifter inom skolväsendet o Tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen o Tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet o Måltidsverksamhet Nämndens ansvarsområde är komplext och ställer höga krav på ledning och styrning. De stora verksamheterna som förskola och skola är dessutom styrda direkt av nationella styrdokument med målsättningar för kvalitet och krav på kvalitetsuppföljningssystem. Detta måste nämnden ta hänsyn till vid den kommunala styrningen och uppföljningen. De dubbla styrningarna, den nationella och den kommunala, gör att styrmiljön är oerhört känslig och lätt riskerar att bli den enskilda medarbetarens uppgift att välja mellan olika mål och uppdrag. Med andra ord är risken för tjänstemannastyre inom flera av nämndens verksamheter hög. s revisorer bedömer att det finns en risk att verksamheterna inom bildningsnämndens ansvarsområde inte håller tillräckligt hög kvalitet till följd av bristande styrning och ledning. Revisorerna bedömer vidare att det är väsentligt att en så stor del av kommunens verksamhet och ansvar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 2

5 3. Syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma om formerna för styrning, ledning och kontroll av bildningsnämndens verksamhet stödjer god kvalitet i förskola och skola. Vi har därför Granskat om formerna för styrning, ledning och kontroll av grundskolans verksamhet stödjer ett effektivt utvecklingsarbete avseende måluppfyllelse och förbättrad betygsnivå. 4. Avgränsning Jämfört väsentliga kvalitetsnyckeltal för grundskoleverksamheten och förskoleverksamheten Granskningen har omfattat styr- och ledningsmiljön och dess konsekvenser för möjligheten till god kvalitet i verksamheten. Granskningen omfattar ej innehåll och struktur på kvalitetsarbetet utifrån målen i de nationella styrdokumenten. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om verksamheten har förutsättningar att uppfylla Skollagen och förarbeten Aktuella läroplaner 6. Ansvarig nämnd Granskningen har avsett bildningsnämnden. Rapporten är saklighetsgranskad av förvaltningschef bildningsförvaltningen 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med berörda tjänstemän Benchmarking 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Sara Linge, konsult, under ledning av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal revisor. 3

6 9. Jämförelse nyckeltal En jämförelse av kvalitetsnyckeltal för med andra kommuner måste utvärderas med försiktighet på grund av det låga antalet elever i årskurs nio varje år. Statistiken bygger på endast ca elever i varje årskull vilket innebär att siffrorna kan variera mycket mellan åren beroende på elevsammansättningen det innevarande året. har avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. De ensamkommande barnen är mellan år vilket innebär att de barn som anländer och börjar i grundskolan endast har ett eller ett par år kvar av grundskolan innan de ingår i statistiken nedan. Situationen är densamma i flera andra av länets kommuner och inte unik för Hällefors, däremot måste denna parameter finnas med i analysen av kommunens nyckeltal. 9.1 Grundskolan Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i kommunen är relativt övriga landet lågt. Hela Örebro län uppvisar dock låga genomsnittliga meritvärden i jämförelse med riket vilket gör att inte avviker från länssnittet.

7 Andel elever som uppnått målen i alla ämnen är ett mått som visar undervisningens bredd. D v s får alla elever den undervisning de behöver för att klara målen i skolan. Även här ligger Hällefors lägre än genomsnittet i landet. Men precis som för meritvärdet ovan så ligger hela Örebro län lågt i förhållande till övriga landet, vilket gör att Hällefors inte avviker nämnvärt från medel i länet. En tendens som man observerat i kommunen är att elever som är yrkesinriktade redan i grundskolan väljer bort att få betyg i språk. Detta avspeglas i statistiken ovan. Det har inte framkommit i granskningen om detta är något nämnden arbetar aktivt med att komma tillrätta med. Varje år räknar Skolverket ut ett förväntat meritvärde för årskurs nio i varje kommun. Det förväntade värdet är baserat på elevernas socioekonomiska bakgrund samt fördelningen flickor/pojkar.

8 Ovanstående diagram visar länets kommuners avvikelser mot det förväntade värdet. Dvs det värde som eleverna borde nå upp till om skolan kvalitetsmässigt erbjuder en undervisning på medelnivå. Allt under 0.0 är en negativ avvikelse, d v s eleverna når inte upp till det förväntade meritvärdet. Allt över 0.0 är en positiv avvikelse, d v s eleverna har bättre meritvärde än förväntat utifrån sin bakgrund. Även här uppvisar hela Örebro län en mycket dyster bild. Samtliga kommuner uppvisar en negativ avvikelse mot det förväntade värdet. s elever når inte heller upp till det förväntade meritvärdet, men kommunen avviker mindre än övriga kommuner. har identifierat matematik som en svag länk för resultatet i skolan. Detta har man enligt uppgift tagit tag i och prioriterar matematikundervisningen genom att bland annat delta i det nationella matematiklyftet. Ovanstående diagram visar motsvarande siffror fast för gymnasieskolan. Vid en analys av grundskolans och förskolans verksamhet kan det ibland vara värdefullt att ta med även nästa steg i utbildningsväsendet, d v s gymnasieskolan. Här uppvisar Hällefors mycket positiva resultat jämfört med det uträknade förväntade utfallet. Resultaten i Hällefors skolor är relativt övriga länet inte uppseendeväckande. Däremot finns ett stort utrymme att öka kvaliteten i skolan. Vår bedömning är att kommunens eget arbete med jämförelser är oerhört viktigt för att söka öka kvaliteten i den egna verksamheten. Mot bakgrund av att länet i stort inte uppvisar speciellt bra resultat för skolan är det av största vikt att nämnden även tittar utanför länet i sina jämförelser. Vi kan konstatera att det inte framkommit något i granskningen kring hur nämnden arbetar med elever som redan i grundskolan väljer bort ämnen som inte är avgörande för behörigheten till yrkesprogrammen i gymnasiet. Vi anser det vara väsentligt att nämnden aktivt arbetar med grundskolans uppdrag att ge alla elever en grund i samtliga ämnen oavsett framtida karriärval.

9 Vi bedömer det som svårt att uppnå de nationella målen för grundskolan om inte nämnden uppmärksammar och prioriterar detta. 9.2 Förskolan Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger inriktningen på den pedagogiska verksamheten och därmed den önskade kvalitetsutvecklingen. Kvaliteten på den pedagogiska verksamheten bedöms utifrån måluppfyllelsen och verksamhetens förutsättningar. Att förskolan endast ska ha strävansmål innebär i sig att det inte finns några officiella resultatnyckeltal för förskoleverksamheten. Hur kvalitet mäts och följs upp i förskoleverksamheten uttrycks bäst i förskolans egen läroplan. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. Ur Lpfö 98 På grund av detta speciella sätt att följa upp kvalitet i förskolan är det svårt att jämföra olika kommuners kvalitetsnivå i förskolan. Bland annat kan nämnas att SKL inte genomför några öppna jämförelser inom verksamhetsområdet. Det genomförs dock insamlingar av vissa mått som bedöms bidra till god kvalitet i förskolan och mått som anses vara en förutsättning för att kunna följa och arbeta med kvalitetsutveckling i den egna verksamheten. Detta gäller bland annat just den strukturerade dokumentationen av barnens utveckling och insamlingen av barns och föräldrars synpunkter och behov. 7

10 Insamlingen av dessa kvalitetsnyckeltal är ännu så länge frivillig för kommuner att delta i. har inte rapporterat in dessa varför benchmarking inom kvaliteten i förskolan inte är möjlig att genomföra. Enligt uppgift kommer kommunen att börja rapportera Förskolan i Hällefors dokumenterar enligt uppgift både barnen och verksamheten. Barnen dokumenteras genom min pärm som liknar portfoliodokumentationen men mindre formell. Verksamheten dokumenteras och följs upp genom förskolans kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen planerar, dokumenterar, följs upp och utvärderas och ligger därefter till grund för åtgärdspunkter för ökad måluppfyllelse inför kommande verksamhetsår. Kvalitetsredovisningen är ett levande dokument under hela året. Utöver kvalitetsredovisningen och dokumentation av de enskilda barnen genomförs föräldraenkäter en gång per år. Utvecklingssamtal sker enligt uppgift med föräldrarna minst en gång per år. Att kommunen inte rapporterar in kvalitetsnyckeltal för förskolan innebär att det inte går att genomföra någon benchmarking med andra kommuner. Kommunen har därför idag ingen möjlighet att följa och utvärdera sin egen verksamhet genom jämförelser med andra. Vi ser detta som en förutsättning för att kunna arbeta med kvalitetsförbättringar och en god styrning och ledning av verksamheten. Dokumentation av barnen och verksamheten genomförs enligt uppgift. Denna dokumentation ligger sedan till grund för åtgärdspunkter för ökad måluppfyllelse. Detta arbetssätt är helt i enlighet med de nationella styrdokumenten. Det är vår mening att måluppfyllelsen kan stärkas ytterligare om arbetssättet struktureras och följs upp årligen så att intern kontroll av kvaliteten i förskolan blir möjlig i högre utsträckning än idag Personalens utbildningsbakgrund Bemanningsstrukturen är enligt uppgift 2 förskollärare och 1 barnskötare per avdelning. Ingen officiell statistik rapporteras in av Hällefors kring detta. I och med utformningen av förskolans läroplan vilar ett stort ansvar för den pedagogiska delen av verksamheten på förskollärarna. Detta innebär i praktiken att det bör finnas minst en förskollärare på varje avdelning. Den bemanning som idag finns i s förskolor är mycket väl sammansatt för att klara läroplanens mål i förskolan. Vi kan konstatera att idag uppfyller det som många andra kommuner satt som mål för bemanningsstrukturen för förskolan Antal barn/årsarbetare Målet som uttrycks i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskola är 5 barn per årsarbetare. Den genomsnittliga siffran för riket är 5,5 barn Det bör dock påpekas att det inte finns någon bestämmelse om ett tak för antal barn/årsarbetare i Sverige. Detta motiveras ofta med att 8

11 det inte finns någon optimal gruppstorlek eller personaltäthet och att man istället bör anpassa sig till de förutsättningar som råder. I genomsnitt i finns 6,3 barn/årsarbetare i förskolan. Ett högt antal barn per årsarbetare innebär alltid en risk för att den pedagogiska delen av verksamheten får stå åt sidan och omvårdnadsdelen prioriteras. Detta blir ofta effekten av att större barngrupper innebär mindre tid för personalen till planering och dokumentation av verksamheten. 10. Former för styrning, ledning och kontroll Vid utövande av ledarskap är det viktigt att det finns former för styrning, ledning och kontroll. Formerna för styrningen bör vara tydliga och transparenta så att var och en i organisationen vet sin roll och kan agera utifrån denna Grundskolan Kvaliteten i grundskolan och erbjudande av en likvärdig skolgång oavsett vilken av skolorna i kommunen en elev går i, är stora frågor för den kommunala styrningen av skolverksamheten. Det är därför ännu viktigare att former för ledning och samordning är tydliga och väl fungerande. Vidare har skolan ett unikt uppdrag som kommer direkt från nationell nivå och riktar sig till rektor. Detta gör att rektor är uppdragstagare och målstyrd både från nationell nivå och från kommunal nivå. Även detta är något som den kommunala styrningen måste förhålla sig till för att klara att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Vi har inte identifierat något inom ramen för denna granskning som tyder på att den kommunala och den nationella styrningen konkurrerar med varandra. Vi bedömer att Hällefors styrmiljö stödjer det nationella uppdraget så att inga konflikter uppstår i styrningen. 9

12 10.2 Förskolan I läroplanen för förskolan samt i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan anges att kommunen tydligt bör ange hur ansvaret för förskolan är fördelat samt se till att förskolans chef är väl förtrogen med det dagliga arbetet i förskolan. Vidare ska förskolechefen se till att det finns system och rutiner för kontinuerlig planering, uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet och för hur resultaten tas tillvara så att de leder till förbättringar av kvaliteten. Kommunen bör också ha system för resursfördelning som tar hänsyn till att olika förskolor behöver olika mycket resurser för att genomföra sitt uppdrag. Förskolan har genom skollagstiftningen och läroplanen för förskolan ett kvalitetsuppdrag. Detta fördelas i de nationella styrdokumenten på förskolechef och förskollärare. Det innebär att förskolechef och förskollärarna är uppdragstagare och målstyrda både från nationell nivå och från kommunal nivå. Detta förhållande är något som den kommunala styrningen måste förhålla sig till för att klara att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

13 Det nationella uppdraget till förskolechefen innebär i praktiken att förskolechefen organisatoriskt måste ha tillräckligt nära till verksamheten för att kunna leda arbetet både dagligen och strategiskt genom kvalitetssystem. Genom att kommunen har en chef som endast arbetar med ledning av förskolor, dvs att förskolorna har en egen organisation skild från skolans, möjliggör att chefen för verksamheten att vara nära verksamheten och ha kunskap om verksamhetens särart. Det nationella uppdraget till förskollärarna innebär i praktiken att de måste ha mandat och tid att planera det pedagogiska innehållet i verksamheten för att uppnå god kvalitet. I finns gott om förskollärarresurs för att ha goda förutsättningar att planera och genomföra en pedagogisk verksamhet. Det höga antalet barn per årsarbetare är dock ett bekymmer utifrån aspekten att tid för uppföljning och planering av verksamheten ska kunna genomföras på en tillräcklig nivå. Kraven på dokumentation och uppföljning innebär även det att arbetslaget måste ha tillräcklig tid för planering och föräldrakontakt för att kraven ska kunna uppfyllas. Vi bedömer att förskolechefens uppdrag är så formulerat att det stödjer en god måluppfyllelse för förskolan. Vidare bedömer vi att andelen förskollärare i verksamheten är en mycket god grund för hög måluppfyllelse. Däremot ser vi en risk i att antalet barn per årsarbetare är så högt då det kan vara svårt för såväl förskollärare som arbetslaget i stort att uppfylla sitt ansvar enligt den nationella styrningen för förskolans måluppfyllelse.

14 10.3 Styrdokument Bildningsnämnden har fattat beslut om Bildningsnämndens måldokument giltigt I dokumentet anges såväl visionära mål som huvudsakliga målområden för skolverksamheten under perioden. Under målområdena finns en rad mål uppsatta. För respektive mål finns också uppställt hur dessa ska följas upp. I november 2012 har Bildningsnämnden antagit mätbara resultatmål för 2013 som också ska följas upp i den interna kontrollen och avrapporteringarna uppåt i organisationen. Målen är 6 st till antalet och anger de prioriterade målen för innevarande år. De prioriterade målen är något mer konkreta än de mål som anges i måldokumentet för Resultatmålen utgår från i första hand fullmäktiges inriktningsmål i enlighet med kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy samt till viss del utifrån Bildningsnämndens måldokument Enligt förvaltningsledningen förväntas samtliga arbeta med samtliga resultatmål. Vid intervjuer med enhetschefer framkommer att det inte är tydligt vilket uppdrag man har/har uppfattat att uppfylla resultatmålen. Kulturskolan har egna riktlinjer för verksamheten genom beslut av fullmäktige. Vi kan notera att de mål som antagits i måldokumentet för är många till antalet vilket kan göra dem svåra att förhålla sig till. Risken med många mål är att inga mål blir styrande eftersom det inte går att förhålla sig till allt. En annan risk är också att många mål utan prioritering gör att prioriteringar ändå kommer att ske i verksamheten, men istället av tjänstemännen, vilket i sin tur gör att styrningen inte hamnar på den demokratiska nivån som är avsikten. I enlighet med kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy så har nämnden nu fattat beslut om prioriterade mål. Dessa är färre till antalet och gäller för innevarande år. Vi ser positivt på detta då vår bedömning är att det tydliggör och stärker styrningen. Kopplingen mellan nämndens tidigare måldokument är dock inte helt tydlig vilket också kan konstateras i intervjuer med företrädare för verksamheten. Det råder olika uppfattning om vilka mål som är styrande för respektive verksamhet vilket är olyckligt. Vår bedömning är att färre mål och en tydligare styrkedja med mandat neråt i organisationen att förhålla sig till målsättningarna och skapa en god verksamhet skulle gagna måluppfyllelsen i kommunens förskolor och skolor. Vår bedömning är vidare att ett tydliggörande av politikens roll och tjänstemännens verkställande roll skulle gagna styrningen och måluppfyllelsen i alla delar. Vi bedömer att fullmäktiges dokument om verksamhet och ekonomistyrningsprinciper måste förtydligas inom nämndens verksamhetsområde för att tydliggöra nämndens egen styrkedja ner till verksamhetsnivå så att styrningen inte stannar vid nämndsmålen. Vi kan notera att kulturskolan har ett eget styrdokument i form av riktlinjer för verksamheten som fattats av kommunfullmäktige. I detta avseende är det av största vikt att nämnden är uppmärksam så att nämndens styrning av verksamheten utgår från dessa riktlinjer så att ingen konkurrens uppstår i styrningen av denna verksamhet. 12

15 Organisation Nämndens skolorganisation är förhållandevis liten till sin omfattning och mycket tydlig. Det finns två rektorer i kommunen med ett tydligt uppdelat ansvar för varsin skola samt ansvar för gemensam central organisation för modersmål och elevhälsa. Rapporteringsgången är tydlig och det finns en tydlighet i uppföljningsdokument kring vem som rapporterar vad till vem. Rektor är i och med den lilla organisationen naturligt nära sin personal och sin inre organisation och deltar själv på arbetsplatsträffar och gemensamma planeringar med sin personal. Detta ger ett stort utrymme till att diskutera målsättningar och kvalitetsarbetet aktivt för rektor Vår bedömning är att skolans organisation stödjer ett gott kvalitetsarbete. Rektors roll som pedagogisk ledare möjliggörs genom närheten och den lilla organisationen. Vidare har rektor för kommunens största skola fått möjlighet till avlastande administrativ resurs vilket vi bedömer som positiv utifrån rektors möjlighet att ha rollen som pedagogisk ledare. Styrning handlar om processer och det är därför viktigt att kontinuerligt och aktivt stödja processerna så att de fortsätter vara väl fungerande. KPMG, dag som ovan Karin Helin Lindkvist Kundansvarig Sara Linge Konsult 13

Säters kommun. Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-04-12 Antal sidor: 17

Säters kommun. Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-04-12 Antal sidor: 17 Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 17 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 16 Antal bilagor: X Rapport.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Skogshyddans förskola Läsåret 2013/2014 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi gjorde analysen utifrån följande underlag:

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 KVALITETSPLAN 2008-2012 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 Innehållsförteckning Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) SFS 2001:649 Olika aspekter på kvalitet Kvalitetsarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS, lämnar härmed sitt svar på Förslag till skolplan Dnr: 322-858/2008

Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS, lämnar härmed sitt svar på Förslag till skolplan Dnr: 322-858/2008 KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 STOCKHOLM Vällingby 2008-04-24, FiSS, lämnar härmed sitt svar på Förslag till skolplan Dnr: 322-858/2008 Ärendets beredning Medlemmar har via hemsidan erbjudits att lämna

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer