Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar år. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12"

Transkript

1 Uppföljningsansvar ungdomar år KPMG Bohlins AB Antal sidor: KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Reglering Statistik Resultat av granskning Styrning, organisation och ansvarsfördelning Bedömning Uppföljning Bedömning Åtgärder som erbjuds Slutord KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen säkerställer att man uppfyller skollagens krav på uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier där. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Vi kan konstatera att trots att detta förtydligande i lagstiftningen nu funnits i tre år har kommunen fortfarande ingen fastställd ansvarsfördelning eller fastlagda mål, rutiner och uppföljning för denna verksamhet. Vår sammanfattande bild är dock att det bedrivs ett målmedvetet arbete i verksamheten för att uppfylla kommunens uppföljningsansvar och erbjuda lämpliga åtgärder. Vi har dock ej funnit att det arbetssätt och metoder som använts har förankrats hos varken Barn- och utbildningsnämnden (som tidigare var ansvariga för denna verksamhet) eller hos kommunstyrelsen som från och med är ansvariga. Vi anser därför att styrningen och uppföljningen från kommunstyrelsen måste förbättras genom att: Fastställa mål och riktlinjer för den verksamhet som är knuten till de ungdomar upp till 20 år som inte finns inom gymnasieskolan och som därmed omfattas av uppföljningsansvaret. Dokumentera ansvarsfördelningen och tydligt uttala var ansvaret för uppföljningen finns samt vilken eller vilka avdelningar som ansvarar för att vidta åtgärder. Fastställa rutiner för återrapportering till kommunstyrelsen avseende hur många som omfattas av uppföljningsansvaret samt hur kommunen klarar att erbjuda sysselsättning till dessa ungdomar. Vi kan konstatera att i december 2007 var det 3 % (de som tagit studenten borträknade) av ungdomarna mellan 16 och 20 år i som ej var inskrivna inom gymnasieskolan. 2. Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen säkerställer att man uppfyller skollagens krav på uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier där. Den 1 juli 2005 trädde en ny bestämmelse i skollagen i kraft som innebär att kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år förtydligas. I denna bestämmelse anges att en hemkommun löpande skall hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier där. I den undersökning som Skolverket presenterade under 2006 konstateras att ansvaret för detta är otydligt i många kommuner samt att det saknas 1

4 riktlinjer för hur arbete skall bedrivas för att uppfylla kravet på kommunens uppföljning. Sveriges kommuner och landsting genomförde under 2007 och 2008 ett projekt innehållande ett antal aktiviteter i syfte att stödja kommunerna i det arbete som uppföljningsansvaret innebär. En av dessa aktiviteter var att Sveriges kommuner och landsting i en skrivelse till Utbildningsdepartementet, daterad , hemställer om att regeringen skall ordna rättsliga och praktiska förutsättningar så att kommunerna på ett lämpligt sätt mer löpande kan ta del av CSN:s register över studiehjälpen i syfte att kunna genomföra den lagreglerade kommunala uppföljningsverksamheten på ett smidigt sätt. Detta med anledning av att man uppmärksammat svårigheter att ha kontroll på avbrytande av studier när det gäller elever på skolor utanför den egna kommunens verksamhet. 3. Syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen vidtagit åtgärder för att säkerställer att skollagens krav på uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år uppfylls samt att granska vilka insatser kommunen gör för de ungdomar mellan 16 och 20 år som ej går på något gymnasieprogram. Granskningen har syftat till att besvara följande frågor: Hur stor andel av ungdomarna mellan 16 och 20 år i går ej på något gymnasieprogram? Är ansvarsfördelningen för dessa ungdomar är tydlig? Finns upparbetade rutiner för att följa upp deras sysselsättning? Vilka insatser görs för dessa ungdomar? 4. Avgränsning Granskningen har omfattat kommunstyrelsens åtgärder för att klara uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 som inte har pågående eller avslutade gymnasiestudier. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna och verksamheten uppfyller i Skollagens regleringar avseende: 1 Kap Allmänna föreskrifter, utbildning för barn och ungdom 18, avseende kommunens uppföljningsansvar. 2

5 5 Kap Gymnasieskolan 5 och 13, avseende kommunens skyldighet att erbjuda nationella och individuella program inom gymnasieskolan 6. Ansvarig styrelse Granskningen avser kommunstyrelsen. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument. Intervjuer med berörda tjänstemän. Sammanställning av statistik. 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunrevisor. 9. Reglering Enligt skollagen (1985:1100) 3 kap. 2 och 13, skall kommunen tillse att skolpliktiga barn upp till 16 år fullgör sin skolgång. Under förutsättning att eleven slutfört sista årskursen i grundskolan och har godkända betyg i svenska, alternativt svenska som andra språk, engelska och matematik, eller på annat sätt uppnått likvärdiga kunskaper, så är varje kommun enligt skollagen 5 kap. 5 skyldiga att erbjuda utbildning på nationella program. Kommunen är också enligt skollagen 5 kap 13 skyldig att erbjuda gymnasieutbildning i form av specialutformade program eller individuella program för de ungdomar som bland annat inte uppfyllt godkända betyg i kärnämnena. Från och med den 1 juli 2005 trädde en ny bestämmelse i kraft vilken regleras i 1 kap. 18 skollagen: En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella specialutformade program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om den behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att kommunen skall kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket. 3

6 Syftet med lagstiftningen är inte att kontrollera ungdomars sysselsättning utan säkerställa att berörda erbjuds individuellt lämpliga åtgärder. Det är i sammanhanget viktigt att understryka att kommunen gymnasiestudier är frivilliga och kommunen har ingen rättighet att på något vis tvinga en person, som fullföljt grundskolan, till vidare studier. Dock har kommunen en skyldighet att ta reda på vilka ungdomar som ej fullföljt gymnasiestudier samt aktivt verka för att dessa finner någon form av sysselsättning. Även tidigare fanns en paragraf i skollagen med liknande lydelse som ovanstående reglering. När individuella programmet infördes i gymnasieskolan kvarstod denna bestämmelse inte längre i skollagen. När sedan bestämmelserna återinfördes den 1 juli 2005 innebar det inte något nytt åläggande från statsmaktens sida utan ett förtydligande av ett befintligt ansvar. Uppföljningsansvaret innebär därmed inget vidgat åtgärdsansvar utan ett förtydligande av skyldigheten att kontinuerligt följa upp och informera ungdomar om möjligheter till studier. För att kommunerna ska klara att uppfylla sitt uppföljningsansvar krävs att man via register inhämtar personuppgifter. Vilka uppgifter som kommunerna har rätt att registrera regleras i Förordning (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar. I skolverkets redovisning av uppdraget att följa upp hur kommunerna hanterar uppföljningsansvaret understryks att det är av största vikt att ansvaret mellan kommunens olika verksamheter tydliggörs så att arbetet kring ungdomarna blir strukturerat och målmedvetet. Skolverket menar också att det är viktigt att kommunerna upprättar rutiner för kontaktverksamheten samt att kommunerna i sin kontaktverksamhet prövar okonventionella metoder. 10. Statistik Betygsresultaten i grundskolan har en stark koppling till hur stor andel av eleverna som läser vidare på gymnasieskola. För att en elev ska vara behörig att söka till gymnasieskolans nationella program krävs som lägst betyget godkänt i ämnena svenska, eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För att få en bild av vilka förutsättningar eleverna i har för att läsa vidare på gymnasieskolan nationella program samt för att få en överblick av hur många ungdomar som kan falla inom ramen för uppföljningsansvaret, så har vi sammanställt statistik 1 i nedanstående diagram. Vi har valt att jämföra en med omkringliggande kommuner, genomsnittet för Värmlands län, samt genomsnittet för riket. 1 Skolverkets databas SIRIS 4

7 Genomsnittligt meritvärde elever ÅK / / /2007 Rikssnitt Arvika Eda Grums Kil Sunne Säffle Torsby Årjäng Värmlands län Vi kan här konstatera att eleverna i har det högsta genomsnittliga meritvärdet i jämförelsegruppen vilket borde ge bra förutsättningar för vidare gymnasiestudier. Genom den statistik vi tagit del av har vi också kunnat konstatera att även andelen elever behöriga till nationellt program i gymnasieskolan är betydligt högre i Arvika kommun 92 % i jämförelse med genomsnittet i riket på 89,1 %. % av befolkningen år Andelen (%) gymnasieelever av totala antalet invånare år, 2007 Arvika Eda Grums Kil Sunne Säffle Torsby Årjäng Värmlands län I ovanstående diagram kan man utläsa hur stor andel av ungdomarna mellan 16 och 19 år som är folkbokförda i kommunen som är inskrivna inom något av gymnasieskolans alla program. Här skall dock noteras att i den grupp av ungdomar som ej går på något gymnasieprogram ingår också de som har genomgått gymnasiet och därmed ej omfattas av uppföljningsansvaret. 5

8 Andelen (%) folkbokförda elever på IV-programmet, % av befolkningen år Arvika Eda Grums Kil Sunne Säffle Torsby Årjäng Värmlands län Diagrammet visar hur stor andel av folkbokförda ungdomar som är inskrivna på IVprogrammet i gymnasieskolan. Vi kan här konstatera att har en relativt hög andel inskrivna på IV-programmet. 11. Resultat av granskning Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder för uppfylla lagens krav på uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier där. Vid intervjuerna framkommer att en arbetsgrupp tagit fram ett arbetssätt för hur man, i samverkan, skall arbeta för att uppfylla uppföljningsansvaret. Arbetsgruppen har bestått av gymnasiechef, rektor för gymnasieskolan, ansvarig för IV-programmet, representanter från socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. Sammanhållande för gruppen är ansvarig för IV-programmet. Det arbetssätt som gruppen har tagit fram har nu provats under ett år och man är överens i gruppen om att det fungerar på ett bra sätt. Därför planeras nu att arbetssättet skall dokumenteras i form av rutiner och riktlinjer för att sedan fastställas. Det är detta arbetssätt som vi fått beskrivet vid våra intervjuer och det är också det som beskrivs i följande avsnitt Styrning, organisation och ansvarsfördelning Skollagens reglering gällande uppföljningsansvaret i 1 kap. 8 ställer två uttryckliga krav på kommunerna: 6

9 Att löpande hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta. Att erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Uppföljningsansvaret omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella specialutformade program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. När Skollagens krav på uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år trädde i kraft var skolverksamheten organiserad inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Vi har därför studerat protokoll från Barn- och utbildningsnämnden mellan till samt protokoll från kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd mellan och Vi har ej funnit att Barn- och utbildningsnämnden fattat något beslut avseende ansvarsfördelning eller åtgärder för att uppföljningsansvaret skall uppfyllas. Vid våra intervjuer framkommer dock att ansvaret lagts på Individuella programmet (IV-programmet) inom gymnasieskolan. Vi har dock ej funnit att detta finns dokumenterat. Efter kommunens omorganisation, som trädde i kraft , ansvarar kommunstyrelsen enligt reglementet för uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år. Det är inom enheten för Lärande och stöd och dess avdelningar för Förebyggande och stöd, Försörjning och lärande samt Barn och ungdom år som arbetet sker med de ungdomar lagstiftningen avser. Inom avdelningen för Försörjning och lärande, där man arbetar med att finna sysselsättning för dessa ungdomar, finns enligt uppgift inget fastslaget i budget, måldokument eller liknande att man skall arbeta med denna målgrupp. Det innebär också att avdelningen ej är kompenserad i budgeten för denna verksamhet. Lärande och stöd Förebyggande och stöd Försörjning och lärande Barn och ungdom 1 16 år Barn och ungdom år Bibliotek Musikskola 7

10 Bedömning Den nya bestämmelsen i skollagen trädde i kraft den 1 juli 2005 och vi har inte kunnat finna att det då har uppmärksammats på politisk nivå i. I kommunstyrelsens reglemente som gäller från och med finns angivet att kommunstyrelsen har uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år. I övrigt har vi inte funnit några beslut om ansvarsfördelning, mål eller riktlinjer för denna verksamhet. Vi har vid våra intervjuer dock funnit att det finns arbetssätt och rutiner som man arbetar efter. Vi anser dock att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av denna verksamhet bör stärkas genom att: Fastställa mål för den verksamhet som är knuten till de ungdomar upp till 20 år som inte finns inom gymnasieskolan och som därmed omfattas av uppföljningsansvaret. Dokumentera ansvarsfördelningen och tydligt uttalar var ansvaret för uppföljningen finns samt vilken eller vilka avdelningar som ansvarar för att vidta åtgärder. Fastställa rutiner för återrapportering till kommunstyrelsen avseende hur många som omfattas av uppföljningsansvaret samt hur kommunen klarar att erbjuda sysselsättning till dessa ungdomar Uppföljning Samordnare på gymnasieskolans IV-program ansvarar för att uppföljning sker av ungdomar mellan 16 och 20 år och deras sysselsättning. Då eleverna slutar grundskolans åk 9 sker ett överlämnande från grundskola till gymnasieskola. För detta används ett speciellt överlämningsdokument. På detta sätt fångar man direkt upp de ungdomar som inte sökt eller inte kommer in på gymnasieskolans nationella program. I de fall en elev har för avsikt att avbryta sina studier på någon av kommunens egna gymnasieskolor har man som rutin att direkt erbjuda dem någon form av sysselsättning. Samordnare på IV-programmet deltar också alltid på elevvårdskonferens om det berör en elev som har för avsikt att avbryta gymnasiestudierna. Registerjämförelser görs två gånger per år då jämförelser av befolkningsregister mot elevregister sker. På det sättet kan man kontrollera om det finns ungdomar mellan 16 och upp till 20 år som är skrivna i kommunen men som inte är inskrivna inom gymnasieskolan. Senaste gången detta gjordes var i december Vid det tillfället var det ungdomar folkbokförda i kommunen som var inom den aktuella åldersgruppen d.v.s födda mellan 1988 och För elever som studerar på gymnasieskolor utanför den egna kommunen har man svårare att bevaka om de avbryter studierna. När det gäller friskolorna får man signaler genom att faktureringen av platserna sker månadsvis och man ser då om det är någon elev som inte längre finns med i fakturaunderlaget. När det gäller kommunala gymnasieskolor i andra kommuner är det svårt att ha en lika tät kontroll då betalning av interkommu- 8

11 nala ersättningar endast sker två gånger per år. Här uppger man att det är svårt att få bra rutiner. Nedan visas resultatet av den uppföljning som kommunen gjorde i december ÅR SKOLA ANNAT JOBB STUDENT TOT Tabellen visar att det då var 38 ungdomar (de som finns under rubriken Annat och Jobb) som omfattades av uppföljningsansvaret. De som har en pågående gymnasieutbildning eller som har genomfört en gymnasieutbildning på ett nationellt program (tagit studenten) omfattas inte Bedömning Förtydligandet av lagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2005 och vi kan konstatera att det under dessa tre år endast gjorts en ordentlig genomgång med registerjämförelser för att fånga upp de ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret vilket vi anser inte är tillfredsställande. Vi kan dock konstatera att det nu finns en arbetsgrupp som har arbetat fram rutiner för hur kommunen skall arbeta för att uppfylla uppföljningsansvaret och uppföljningar har gjorts av vilka ungdomar som omfattas. Vid våra intervjuer uppges att tanken varit att man skulle arbeta fram rutinerna och prova dem under en tid innan de fastställdes. Vi anser därför att: Det arbetssätt som man arbetat efter, nu bör formaliseras genom att fastställa rutiner och riktlinjer. I dessa bör bland annat tidplan för uppföljningstillfällen anges, vilka åtgärder som skall vidtas för att identifiera de ungdomar som ska kontaktas, på vilket sätt det ska ske, vilka åtgärder som kan vara aktuella. 9

12 11.3 Åtgärder som erbjuds I nedanstående bild kan man se Elevflödet och de olika alternativ till sysselsättning som kan erbjudas för ungdomar mellan 16 och 20 år. Elevflödet år ÅK 9 elever Kommunens uppföljningsansvar 1504 personer Gymnasieskolor Arvika o övriga orter Individuella programmet Sociala insatser Universitet mm IV / IVIK Studier/Prakti IV 3 årig Industriutb. IV 3 årig Handelsutb. SLUSSEN IV/Soc. Jobbcenter Jobb Jobbcenter/ garanti Sociala insatser Jobb/AF Slussen är en arbetsgrupp som arbetar i samverkan med de ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret. Innan man diskuterar några individärenden i Slussen inhämtar man alltid tillstånd från den person som berörs eller dennes föräldrar. När man identifierat vilka ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret går en arbetsgrupp igenom listan på ungdomar. Slussen består av representanter från IV-programmet, socialförvalt- 10

13 ningens ekonomienhet och ungdomsenhet samt från arbetsförmedlingen. Beredningsansvarig för gruppen är samordnaren på IV-programmet. I de flesta fall har man genom skolan eller socialtjänsten redan en etablerad kontakt med de ungdomar som är aktuella men om så inte är fallet, bestämmer man i gruppen vem som lämpligast ansvarar för att nå ungdomen eller dennes föräldrar. Enligt uppgift så ser man till att nå alla som omfattas av uppföljningsansvaret på något sätt, telefon, brev e.t.c så att man har kontroll på allas sysselsättning. Alla som omfattas av uppföljningsansvaret skrivs in på gymnasieskolans IV-program. På IV-programmet finns möjlighet till: Heltidsstudier Praktik 1-5 dagar En 3-årig industriteknisk utbildning En 3-årig handelsutbildnings En introduktionskurs för invandrare På IV-programmet försöker man i möjligaste mån att anpassa studierna till varje individs förutsättningar och behov. Ofta kombineras teori och praktik. Inom avdelningen för Försörjning och lärande ingår Arbetsmarknadsenheten var uppdrag är att arbeta mot vuxna. Trots att avdelningen ej har i sitt uppdrag att arbeta med ungdomar så arbetar Arbetsmarknadsenheten med ungdomar från IV-programmet och erbjuder dem sysselsättning. Genom regelbundna uppföljningar, ungefär var tredje vecka, träffar man de ungdomar som är ute på praktik och deras handledare. Handledaren rapporterar all frånvaro till kommunens arbetsmarknadsenhet. Från kommunen uppmanar också handledarna att ta kontakt direkt med arbetsmarknadsenheten om man tycker att det är något som inte fungerar bra. Om man bedömer att det inte fungerar på ett bra sätt på praktikplatsen t ex att praktikanten inte håller arbetstiderna, mycket frånvaro o.s.v brukar man i stället erbjuda praktik plats på någon av kommunens egna enheter t.ex. Jobbcenter. Jobbcenter Jobbcenter är en verksamhet som startade som ett FRISAM-projekt som från början inrättades för att arbeta finna sysselsättning åt vuxna och i det fallet har Jobbcenter en utredande funktion. Inom Jobbcenter finns möjlighet att prova olika arbetsuppgifter som trädgårdsarbete, målning reparationer etc. Ungdomar som går på IV-programmet kan också genom arbetsmarknadsenheten slussas till praktik på Jobbcenter. För närvarande finns det 6 ungdomar som gör praktik på Jobbcenter inom ramen för individuella programmet. Sociala insatser En tjänst som ungdomssekreterare finns sedan ca 6 månader inom avdelningen för Fö- 11

14 rebyggande och stöd. Denna har till uppgift att på ett mycket konkret sätt följa ungdomar som behöver mycket stöd för att klara På ekonomienheten har inrättats en tjänst som har till uppdrag att arbeta med ungdomar mellan 18 och 25 år. Genom att fånga upp de ungdomar som kommer och söker försörjningsstöd kan man tillsammans med arbetsmarknadsenheten arbeta för att få dem i sysselsättning. Arbetsförmedlingen Genom att även representanter från arbetsförmedlingen finns med i Slussen har man lyckats skapa ett nära samarbete. En av representanter från arbetsförmedlingen har också som specialitet att arbeta med ungdomar med speciella problem. Arbetsförmedlingen genomför t ex en kartläggning av alla elever som går IV Industriprogrammet genom att vid tre tillfällen träffa för att på ett bättre sätt kunna slussa dem vidare ut i arbetslivet. 12. Slutord Vi har granskat på vilket sätt uppfyller skollagens krav på uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier där. Vi kan konstatera att trots att detta förtydligande i lagstiftningen nu funnits i tre år har kommunen fortfarande ingen fastställd ansvarsfördelning eller fastlagda mål, rutiner och uppföljning för denna verksamhet. Vårt sammanfattande intryck är dock att det nu sker ett målmedvetet arbete inom enheten för Lärande och stöd för att fånga upp de ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret samt erbjuda dem sysselsättning. Vi anser dock att styrningen och uppföljningen från kommunstyrelsen måste förbättras. KPMG, dag som ovan Karin Helin Lindkvist Certifierad kommunrevisor 12

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde Kommunstyrelsen Styrning och uppföljning inom s verksamhetsområde KPMG AB Datum Antal sidor: 6 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun. Angela Öst (Utbildningsdepartementet)

Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun. Angela Öst (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Maria Arnholm Angela Öst (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan Granskningsrapport KPMG AB 2013-01-15 Antal sidor: 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

1. Intern kontroll uppföljning 2012

1. Intern kontroll uppföljning 2012 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-12-03 DNR UN 2012.001 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Intern

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

2. Intern kontroll delårsrapport 2012

2. Intern kontroll delårsrapport 2012 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-08-31 DNR UN 2012.001 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Intern

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten 1 (15) Resultatuppföljning Gymnasieskolans slutbetyg 2 - en beskrivande analys av resultaten Vårterminen 2 fick gymnasieelever för sjätte gången slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014

Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kvalitets- och årsredovisning Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Granskning av strokevården

Granskning av strokevården Landstingets revisorer 2012-04-23 000006 Landstingsstyl'elsen Granskning av strokevården Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att beakta de synpunkter avseende utveckling av strokevården som påtalas i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-11-18 1 (15) Plats Konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 november 2008, kl 14.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska nämndens svar

Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska nämndens svar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 18 Ks 72 Au 48 Dnr 56/2014-007 Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Svenska Dyslexiföreningen Sammanställda och kommenterade av C G Lindell Uppdaterade november

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för grundskola och gymnasieskola

Beslut för grundskola och gymnasieskola Beslut Laboraskolan AB Box 68 333 21 Smålandsstenar Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn av Laboraskolan, grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun 2 (14) Tillsyn vid Laboraskolan Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

1. Välkommen - mötet öppnades. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar

1. Välkommen - mötet öppnades. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Blad nr Stratsam 2008-02-08 1(4) Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 sammanträdesrum Lunne 13:30-16:30 Närvarande Förhinder Anita Lindgren Försäkringskassan, Lena-Maria

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:35. Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete

Regeringens skrivelse 2013/14:35. Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Regeringens skrivelse 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Regeringens skrivelse 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Skr. 2013/14:35 Regeringen överlämnar

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Säters kommun. Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-04-12 Antal sidor: 17

Säters kommun. Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-04-12 Antal sidor: 17 Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 17 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer