Ledningssystem för kvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för kvalitet"

Transkript

1 Beslut ks GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur allt hänger ihop 1 Rapporter 1 Ks styrkort 2 Budgetenhetens /bolagens utvecklingsplan 3 Enhetens utvecklingsplan 4 Årsredovisning 8 Beredningarnas uppföljningar 8 Förvaltningens kvalitetsredovisning 7 Budgetenhetens /bolagens kvalitetsredovisning 6 5 Enhetens kvalitetsredovisning Kommunfullmäktige Beredningar Kommunstyrelsen Budgetenheten Bolagen Enheten Siffrorna på bilden motsvaras av de numrerade punkterna i dokumentet Beslutad av kommunfullmäktige Reviderat av kommunstyrelsen

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING STYRDOKUMENT :1 FRAMTIDSPLANEN :2 VERKSAMHETSPLANER :3 RAPPORTER :4 TJÄNSTEGARANTIER STYRKORT :1 PERSPEKTIV :2 MÅL OCH RESULTAT BUDGETENHETENS UTVECKLINGSPLAN :1 UPPDRAG :2 KVALITETSMÄTNING :3 KVALITETSSÄKRING - MÄTMETODER :4 ANALYS :5 INFORMATIONSSPRIDNING/RAPPORTERING :6 STRUKTUREN FÖR BUDGETENHETENS UTVECKLINGSPLAN BYGGER PÅ FÖLJANDE RUBRIKER: ENHETENS UTVECKLINGSPLAN :1 STRUKTUREN FÖR ENHETENS UTVECKLINGSPLAN BYGGER PÅ FÖLJANDE RUBRIKER: ENHETENS KVALITETSREDOVISNING :1 FÖLJANDE STRUKTUR/RUBRIKER KAN VARA EN UTGÅNGSPUNKT FÖR ENHETENS KVALITETSREDOVISNING: BUDGETENHETENS KVALITETSREDOVISNING :1 FÖLJANDE STRUKTUR/RUBRIKER KAN VARA EN UTGÅNGSPUNKT FÖR BUDGETENHETENS KVALITETSREDOVISNING FÖRVALTNINGENS KVALITETSREDOVISNING :1 FÖLJANDE STRUKTUR/RUBRIKER KAN VARA EN UTGÅNGSPUNKT FÖR FÖRVALTNINGENS KVALITETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING... 7 BILAGOR Bilaga 1 Tidplan Läsår Bilaga 2 Tidplan Kalenderår Bilaga 3 Implementering planer Bilaga 4 Mall Kommunstyrelsens styrkort Bilaga 5 Mall Budgetenhetens utvecklingsplan Bilaga 6 Mall Enhetens utvecklingsplan Bilaga 7 Mall Kvalitetsredovisning

4

5 Inledning Grunden för all kommunal verksamhet finns i de lagar som styr vår verksamhet, t.ex. Kommunallagen, Lagen om Offentlig Upphandling, Socialtjänstlagen, Skollagen m.fl. Det finns regionala styrdokument exempelvis Det goda livet. Dessa dokument påverkar kommunala planer och styrkort men också budgetenhetens och enhetens utvecklingsplaner. Detta dokument har som syfte att beskriva på ett enkelt sätt hur Götene kommuns ledningssystem för kvalitet, GPS, hänger ihop från politik till tjänstemän och åter till politik. Syftet är att skapa en helhetssyn för hela organisationen och att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med kvalitetsutveckling i den kommunala verksamheten. Våra värderingar (ledstjärnor) som ska känneteckna vår verksamhet är kreativitet öppenhet tydlighet Definitioner: Kund Den eller de vi är till för. Kvalitet Tillfredställa, helst överträffa kundens förväntningar och behov. Kvalitetssäkring Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt/tjänst kommer att uppfylla givna krav på kvalitet. Modell för styrning Uppdrag Resan till idag Omvärld Nuläge Mål Strategier Aktiviteter Mätning, analys, utvärdering Vision Utvecklingsplan Tid Igår Idag Imorgon 1

6 Styrdokument Kommunfullmäktige och beredningarna är ansvariga för framtagande av de kommunala styrdokumenten. De styrdokument som ligger som grund för framtagande av våra styrkort är följande: 1:1 Framtidsplanen Framtidsplanen för Götene kommun lägger fast kommunens övergripande vision och vilka strategier vi ska jobba med för att uppnå visionen. I framtidsplanen beskrivs också övergripande viljeinriktningar inom de olika strategierna. Framtidsplanen är basen i fortsatt målarbete och också grunden för GPS 1:2 Verksamhetsplaner Verksamhetsplaner tas fram för de större verksamheterna. Exempel på dessa är skolplan och äldreomsorgsplan. Beredningarna har ansvar för framtagande av dessa planer. De ska vara fleråriga och uppdateras vart tredje år. De ska styra inriktningen av verksamheten i ett långsiktigt och strategiskt perspektiv. 1:3 Rapporter Under året tas rapporter fram kring olika delar i verksamheten. Det kan vara av kommunfullmäktige beslutade utvärderingar, beredningsrapporter eller revisorsrapporter. Om dessa rapporter leder till beslut i kommunfullmäktige om åtgärder så ska de betraktas som styrande. 1:4 Tjänstegarantier Kommunstyrelsen har beslutat införa tjänstegarantier på prov från 1 januari De budgetenheter som har tjänstegarantier tar med dem i utvecklingsplan och i sin kvalitetsredovisning. 2. Styrkort Utifrån styrdokumenten samt föregående års årsredovisning och kvalitetsredovisningar tas flerårliga styrkort fram som revideras årligen. Ansvar för framtagande av styrkorten är kommunstyrelsen. 2:1 Perspektiv I våra styrkort vill vi fånga verksamhetens utveckling utifrån olika perspektiv. Det är viktigt med en balans ifrån vilka perspektiv vi betraktar vår verksamhet. Götene kommun arbetar med följande fyra perspektiv: Två utåtriktade: Medskapare: Vad ska vi arbeta med och hur ska vi göra för att få många människor involverade i vår verksamhet och utvecklingen i Götene kommun? (Varje verksamhet måste definiera sina medskapare föreningar? näringsliv? medborgare? osv.) Utveckling: Vad måste vi göra för att vi ska få en fortsatt god utveckling i Götene kommun, som dessutom är hållbar och inte äventyrar kommande generationers möjligheter att nå sina mål? 2

7 Två inåtriktade: Arbetssätt: Hur kan vi utveckla vårt interna arbetssätt så att verksamheten förbättras? Ekonomi: Vad kan vi göra för att verksamheten ska kunna bedrivas mer effektivt mätt i ekonomiska termer? 2:2 Mål och mätetal/indikator/nivå/motsvarande Styrkorten ska indikera, målsätta och mäta att vi når tänkt resultat. Målen talar om vad vi ska uppnå och mätetal/indikator/nivå/motsvarande är de värden vi följer upp för att se om vi har nått målet. Målen läggs in under respektive perspektiv. Tänk på att välja ett fåtal mål. Prioritera de mål som ni tror ger bäst effekt på det ni vill åstadkomma. Målen ska vara SMARTa: Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Dokumentera också detta: - vad måttet avser att mäta - när och hur ofta mätning ska ske - vem som ansvarar för mätningen - till vem som rapporteringen ska ske 3. Budgetenhetens/bolagets utvecklingsplan Budgetenheterna/bolagen tar årligen fram en utvecklingsplan utifrån styrkort, kommunala planer, föregående års kvalitetsredovisning och nationella planer och lagar. 3:1 Uppdrag Alla organisationer, oavsett om det är offentliga eller privata, måste ha en idé om hur verksamheten ska bedrivas. Det ska framgå vem som är målgrupp och vad man ska tillhandahålla för service eller tjänster. Ett annat sätt att formulera detta är att definiera sitt uppdrag, eller svara på varför finns vi till, vad ska vår verksamhet syfta till? Uppdraget ska ge svar på följande: Vad skall vi göra för vem/vilka? Vilka situationer ska vi lösa (behov)? Genom att göra vad (utbud)? Vilka effekter får det? 3:2 Kvalitetsmätning En bra uppföljnings- och utvärderingsprocess är en av de viktigaste framgångsfaktorerna om man ska lyckas i sitt arbete med visionen. Uppföljningen visar hur det blev. Utvärderingen ska däremot ge svar på frågan varför det ser ut som det gör och förklara vad det beror på. Därefter måste man göra en ny handlingsplan som rättar till de faktorer, den utveckling som inte gått som det var tänkt. 3

8 :3 Kvalitetssäkring - mätmetoder För att nå en kvalitetssäkring av mål och resultat kan man använda sig av olika medel och metoder. Några exempel är: Internkontroll, nyckeltal, handläggningsrutiner, enkäter, klagomålshantering, brukarråd/elevråd och medborgarsynpunkter. 3:4 Analys Den uppföljning och utvärdering som görs måste noggrant analyseras och sedan ligga till grund för ständigt förbättringsarbete. 3:5 Informationsspridning/rapportering Det bör finnas en plan som klargör hur information ska hanteras. Denna ska sedan omsättas från ledningsnivå ner på respektive arbetsplats. Här handlar det om att både informera om de stora dragen avseende utvecklingen i hela kommunen respektive vad som åligger varje arbetsledare/chef. Det viktigaste är att varje arbetsplats finner sina former för att kommunicera sina mål, målavstämning, utvärdering, aktiviteter mm. Varje arbetsplats bör gå igenom hur informationen ska hanteras och vem som ansvarar för vad. Informationsflödet ska vara dubbelriktat och inte enbart gå från ledningen och neråt i verksamheten utan även leda från verksamheten och uppåt ledningen. Av planen ska det framgå typ av information, vem som ansvarar, hur ofta informationen ska gå ut, vem som är mottagare etc. Budgetenhetens/bolagets utvecklingsplan har styrdokument och styrkort som utgångspunkt. Utvecklingsplanen skall visa hur budgetenheten/bolaget avser att genomföra arbetet för att de fastställda målen skall uppnås. Planen skall vara väl känd bland medarbetarna och följas upp under hela tidsperioden med jämna tidsintervall. Det innebär en regelmässig och fortlöpande insamling och sammanställning av information/dokumentation om verksamheten för att kunna se hur arbetet framskrider och om arbetet är i linje med enhetens uppsatta mål. Arbetet med utvecklingsplanens uppföljning/utvärdering, analys och bedömning lägger sedan grunden för innehållet i budgetenhetens/bolagets kvalitetsredovisning. 3:6 Strukturen för budgetenhetens/bolagets utvecklingsplan bygger på följande rubriker: 1. Perspektiv (Utgångspunkten är) 2. Mål (Detta mål ska vi nå) 3. Mätetal/indikator/nivå/motsvarande (Detta resultat förväntar vi oss) 4. Aktiviteter (Detta gör vi för att nå målet) 5. Mätning (Så här mäter vi) 6. Frekvens (Så här ofta mäter vi) 7. Resurser (Dessa resurser behöver vi för att nå målet) 8. Ansvarig (för mätning) 9. Rapportering (Dessa skall ha rapporten) (se bilaga mall budgetenhetens/bolagets utvecklingsplan) 4

9 Enhetens utvecklingsplan Enheterna tar årligen fram en utvecklingsplan utifrån styrkort, kommunala planer, föregående års kvalitetsredovisning, budgetenhetens/bolagets utvecklingsplan samt nationella planer och lagar Punkt 3:1-3:6 under rubriken Budgetenhetens/bolagets utvecklingsplan på sid 3-4 gäller även enhetens utvecklingsplan. Enhetens utvecklingsplan har budgetenhetens/bolagets utvecklingsplan som utgångspunkt. Utvecklingsplanen skall visa hur enheten avser att genomföra arbetet för att de fastställda målen skall uppnås. Välj ut de mål från budgetenhetens/bolagets utvecklingsplan som medarbetarna själva kan ansvara för. Utvecklingsplanen skall ses som ett levande dokument under hela den tidsperiod som utvecklingsplanen avser. Planen skall vara väl känd bland medarbetarna och följas upp under hela tidsperioden med jämna tidsintervall. Det innebär en regelmässig och fortlöpande insamling och sammanställning av information/dokumentation om verksamheten för att kunna se hur arbetet framskrider och om arbetet är i linje med enhetens uppsatta mål. Arbetet med utvecklingsplanens uppföljning/utvärdering, analys och bedömning lägger sedan grunden för innehållet i enhetens kvalitetsredovisning. 4:1 Strukturen för enhetens utvecklingsplan bygger på följande rubriker: 1. Perspektiv (Utgångspunkten är) 2. Mål (Detta mål ska vi nå) 3. Mätetal/indikator/nivå/motsvarande (Detta resultat förväntar vi oss) 4. Aktiviteter (Detta gör vi för att nå målet) 5. Mätning (Så här mäter vi) 6. Frekvens (Så här ofta mäter vi) 7. Resurser (Dessa resurser behöver vi för att nå målet) 8. Ansvarig (för mätning) 9. Rapportering (Dessa skall ha rapporten) (se bilaga mall enhetens utvecklingsplan) 5

10 Enhetens kvalitetsredovisning Enheten gör årligen en kvalitetsredovisning. För att förbättringar skall bestå och kvaliteten höjas behöver utvecklingen följas över tid. Den skriftliga kvalitetsredovisningen är ett verktyg för att regelbundet stämma av hur långt enhetens verksamhet kommit i det löpande förbättringsarbetet. Kvalitetsredovisningen måste utformas med hänsyn till varje ansvarsområdes och verksamhetsforms särart. Kvalitetsredovisningen kan därför inte utarbetas eller utformas identiskt för alla enheter. 5:1 Följande struktur/rubriker kan vara en utgångspunkt för enhetens kvalitetsredovisning: 1. Vilken tidsperiod som kvalitetsredovisningen avser 2. Grundfakta (ex övergripande information och fakta om enheten) 3. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen (Hur har arbetet att samla in resultat för att göra en bedömning av måluppfyllelsen skett i praktiken på enheten, alltså beskrivningar av olika metoder och modeller. Exempel: Kvantitativ information baserad på ex nyckeltal, enkäter, samt andra statistiska uppgifter och sammanställningar. Kvalitativ information baserad på ex enkäter (öppna frågor), intervjuer, iakttagelser, observationer, dokumenterade utvärderingar eller beskrivningar av arbetsprocesser, externa bedömningar från t. ex. tillsyns - eller inspektionsutredningar) 4. Åtgärder som vidtagits enligt föregående års kvalitetsredovisning (Här skrivs åtgärder från förra kvalitetsredovisningen punktvis.) 5. Mål för den aktuella tidsperioden (Här beskrivs enhetens mål punktvis) 6. Förutsättningar för enhetens mål uppfyllelse (Här beskrivs de förutsättningar som enheten har haft utifrån enhetens uppdrag. Ex antal personal, kompetensutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete) 7. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de uppsatta målen (Här beskrivs enhetens resultat och måluppfyllelse, man kan säga bevis för att tala om huruvida enheten nått de mål enheten arbetat mot. Skriv med löpande text och lägg även till tabeller som så behövs.) 8. Analys och bedömning, samt slutsatser av måluppfyllelsen på enheten som helhet (Här skrivs analysen över varför resultatet blivit som det blivit, samt beskrivning av lärdomar som gjorts inom enheten.) I analysarbetet kan följande ord vara vägledande: -skillnader -tendenser -samband -orsaker En övergripande fråga att ställa i analysarbetet är vilka avtryck arbetsprocesserna inom enheten påverkat arbetet med måluppfyllelsen. Det är viktigt att ta upp de analyser och bedömningar som leder fram till slutsatser i form av åtgärder. Förståelsen för varför man beslutar genomföra en viss åtgärd ökar om det finns en röd tråd i redovisningen) 9. Åtgärder för förbättring (Skriv de åtgärder som måste vidtas punktvis) 6

11 Budgetenhetens/bolagets kvalitetsredovisning Budgetenheten/bolaget gör årligen en kvalitetsredovisning (se Enhetens kvalitetsredovisning, sid 6). 6:1 Följande struktur/rubriker kan vara en utgångspunkt för budgetenhetens/bolaget kvalitetsredovisning 1. Vilken tidsperiod som kvalitetsredovisningen avser. 2. Grundfakta. 3. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen. 4. Åtgärder som vidtagits enligt föregående års kvalitetsredovisning. 5. Mål för den aktuella tidsperioden. 6. Förutsättningar för enhetens måluppfyllelse. 7. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de uppsatta målen. 8. Analys och bedömning samt slutsatser av resultat/måluppfyllelse som helhet. 9. Åtgärder för förbättring. 7. Förvaltningens kvalitetsredovisning Kommunstyrelsen gör årligen en kvalitetsredovisning. Den är en sammanställning av hur budgetenheterna/bolagen uppnått de mål som funnits i styrkorten. 7:1 Följande struktur/rubriker kan vara en utgångspunkt för förvaltningens kvalitetsredovisning 1. Vilken tidsperiod som kvalitetsredovisningen avser. 2. Grundfakta. 3. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen. 4. Åtgärder som vidtagits enligt föregående års kvalitetsredovisning. 5. Mål för den aktuella tidsperioden. 6. Förutsättningar för enhetens måluppfyllelse. 7. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de uppsatta målen. 8. Analys och bedömning samt slutsatser av resultat/måluppfyllelse som helhet. 9. Åtgärder för förbättring. Kommunstyrelsen gör årligen en uppföljning av sina styrkort. 8. Årsredovisning Årsredovisningen är kommunens koncernredovisning. I årsredovisningen ingår förvaltningarnas och bolagens kvalitetsredovisningar. 7

12 Bilaga 1 Tidplan Läsår

13 Bilaga 2 Tidplan Kalenderår

14 Bilaga 3 Implementering planer Implementering av kommunfullmäktiges verksamhetsplaner Beslutsgång Efter att en verksamhetsplan har antagits av kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen fatta beslut om implementeringen av planen (hur planen skall göras känd och använd). Implementeringen kan gå till på olika sätt för olika planer. Kvalitets- och utvecklingsenheten är ansvarig för att ta fram ett förslag till implementering av varje enskild verksamhetsplan. Förslaget skall godkännas av kommundirektörens ledningsgrupp innan det tas upp i kommunstyrelsen för beslut. Förslaget skall ta hänsyn till följande delar: Ansvar för verkställning Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för verkställning av verksamhetsplanerna. Genom att sätta upp mål i sina styrkort prioriterar kommunstyrelsen bland innehållet i verksamhetsplanerna. Den operativa verkställningen genomförs ute i de olika verksamheterna. Kommunstyrelsen skall i implementeringsbeslutet ange vilken/vilka sektorer/budgetenheter som är ansvariga för den operativa verkställningen av verksamhetsplanen. En särskild resursperson utses med huvudansvar för att driva och levandehålla planen under planens giltighetsperiod. Information Nästa steg i implementeringen är att avgöra vem som skall ges information om den nya planen. Det kan handla om några eller alla av följande grupper: Ledning Personal Olika intressegrupper Allmänhet Informationen som ges kan vara allmänt hållen eller riktad till en viss grupp beroende av vad syftet med informationen är. Det skall också fastställas i vilka former kommunen skall informera om den nya planen. Ex. på informationsformer är: Utställning Tryckt material - hela planen - kortversion Hemsidan Götene Tidning Uppföljning Uppföljningen av att implementeringen genomförts enligt kommunstyrelsens beslut sker genom en avstämning sex månader efter att beslutet fattats. Kvalitets- och utvecklingsenheten är ansvarig för uppföljningen. I den årliga kvalitetsredovisningen anger respektive budgetenhet även hur de arbetat med de av kommunfullmäktiges planer som inte är tydligt knutna till budgetenhetens verksamhet och som heller inte finns omnämnda i kommunstyrelsens styrkort för budgetenheten.

15 Bilaga 4 Mall Kommunstyrelsens styrkort KOMMUNSTYRELSENS STYRKORT ÅR FÖR BUDGETENHET Budgetenhetens uppdrag: Fastställt (ååmmdd): Perspektiv Utgångspunkten är: Medskapare (utåtriktat) Mål Detta mål ska vi nå: Mätetal/indikator /nivå/motsvarande Detta resultat förväntar vi oss: Mätmetod Så här mäter vi: Frekvens Så här ofta mäter vi: Ansvarig för uppföljning: Rapportering Dessa ska ha rapporten: Utveckling (utåtriktat) Arbetssätt (inåtriktat) Ekonomi (inåtriktat)

16 Bilaga 5 Mall Budgetenhetens utvecklingsplan UTVECKLINGSPLAN ÅR FÖR BUDGETENHET Uppdrag: Fastställd (ååmmdd): Perspektiv Utgångspunkten är: Medskapare (utåtriktat) Mål Detta mål ska vi nå: Mätetal/indikator /nivå/motsvarande Detta resultat förväntar vi oss: Aktiviteter (ansvarig) Det här gör vi för att nå målet (ange ansvarig): Mätning/frekvens Så här mäter vi/så här ofta mäter vi: Resursbehov Dessa resurser behövs för att uppnå målet: Ansvarig för uppföljning: Rapportering Dessa ska ha rapporten: Utveckling (utåtriktat) Arbetssätt (inåtriktat) Ekonomi (inåtriktat)

17 Bilaga 6 Mall Enhetens utvecklingsplan UTVECKLINGSPLAN ÅR FÖR ENHET Uppdrag: Fastställd (ååmmdd): Perspektiv Utgångspunkten är: Medskapare (utåtriktat) Mål Detta mål ska vi nå: Mätetal/indikator /nivå/motsvarande Detta resultat förväntar vi oss: Aktiviteter (ansvarig) Det här gör vi för att nå målet (ange ansvarig): Mätning/frekvens Så här mäter vi/så här ofta mäter vi: Resursbehov Dessa resurser behövs för att uppnå målet: Ansvarig för uppföljning: Rapportering Dessa ska ha rapporten: Utveckling (utåtriktat) Arbetssätt (inåtriktat) Ekonomi (inåtriktat)

18 Bilaga 7 Mall kvalitetsredovisning BILD KVALITETSREDOVISNING Enhet/Budgetenhet År

19 Bilaga 7 Mall kvalitetsredovisning ENHET/ BUDGETENHET FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD (vilket år kvalitetsredovisningen avser) GRUNDFAKTA OM ENHETEN (övergripande information om verksamheten) FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE (antal personal, befintlig kompetens, tillförd kompetens under året, utrustning, lokaler osv.) UNDERLAG I REDOVISNINGEN (kvantitativa och kvalitativa mätningar, utvärderingar, uppföljningar som har använts) RUTIN FÖR REDOVISNING (hur redovisningen har gått till, vem/vilka som varit delaktiga osv.) ÅTGÄRDER UTIFRÅN FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING (vilka förbättringar som har gjorts i verksamheten, vilka åtgärdsförslag från föregående år som resulterade i mål i årets utvecklingsplan osv.)

20 Bilaga 7 Mall kvalitetsredovisning VIKTIG KVALITATIV/KVANTITATIV INFORMATION (Här infogas viktiga uppgifter, såsom statistik, nyckeltal, resultat från t ex. kund-/brukarundersökningar, intern kvalitetsgranskning, nationella mätningar, genomförda utvärderingar osv.) 2

21 Bilaga 7 Mall kvalitetsredovisning UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSPLAN PERSPEKTIV Ange vilket perspektiv som avses MÅL OCH MÄTETAL /NIVÅ/INDIKATOR Skriv in ett mål per rad (kopiera från utvecklingsplanen). VÄRDERING TILLVÄGAGÅNGSSÄTT, METOD, MÄTNING Sätt en siffra (1-4) som Beskriv kortfattat hur verksamheten har arbetat för att bäst motsvarar mål- nå målet, vilken metod som använts, hur resultatet har uppfyllelsen, se gradering mätts osv. nedan ANALYS OCH ÅTGÄRD Beskriv vilka framgångsfaktorer / brister som funnits. I de fall målet ej har uppnåtts ska en åtgärd föreslås. 4=Mycket hög måluppfyllelse 3=Medel/hög måluppfyllelse 2=Medel/låg måluppfyllelse 1=Mycket låg måluppfyllelse 3

22 Bilaga 7 Mall kvalitetsredovisning SAMMANFATTNING AV XXXX ÅRS KVALITETSARBETE Här sker en summering av prioriterade utvecklingsområden (i punktform) och förslag till åtgärder inför kommande års kvalitetsarbete. 4

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan 2005

Verksamhetsplan 2005 Verksamhetsplan 2005 2005-02-15 FÖRSLAG TILL ARBETSMATERIAL: Verksamhetsplanen skall utgå ifrån följande frågeställningar och förbättringsåtgärder, dokumenterade och beskrivna i verksamhetsberättelsen

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Administrativ service, Personal- och ekonomienhet 2010 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET/ BUDGETENHET Administrativ service och Personal o ekonomi TIDSPERIOD År 2010 GRUNDFAKTA

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Hagfors Skolområde Läsåret 2014/2015 Resultat/Utv ärdering Den gemensamma visionen ska hjälpa alla att se den önskade framtidsbilden Kvalitetsarbete handlar om att säkra och

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Kostnad och kvalitet i förskolan Revisionsrapport

Kostnad och kvalitet i förskolan Revisionsrapport Revisionsrapport KPMG Antal sidor: 8 Antal bilagor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Uppdrag 2 1.2 Bakgrund 2 1.3 Revisionsmål 2 1.4 Genomförande 3 2. Resultat av granskningen 3 2.1 i Grästorps kommun

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Vi klarar alla elever om vi arbetar på rätt sätt

Vi klarar alla elever om vi arbetar på rätt sätt Vi klarar alla elever om vi arbetar på rätt sätt Utvärdering av nationella proven i år 5 genomförda under året 2006. Helene Jonsson Katrina Larsson 070904 Kort inledning På uppdrag av barn- och ungdomsutskottet

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Kvalitetsutveckling inom förskolan. Falköpings del i utvecklingsinsatsen

Kvalitetsutveckling inom förskolan. Falköpings del i utvecklingsinsatsen Kvalitetsutveckling inom förskolan Falköpings del i utvecklingsinsatsen 20071018 Val av utvecklingsområde genom att Ta tillvara det som pågår Utveckla det som finns Ta hjälp av fler grupper i förankringsarbetet

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer

Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006

Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006 Knivsta maj 2011 Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006 Hur har vi arbetat vidare med de utvecklingsområden som tillsynen 2005 2006 efterfrågade? 1. Styrning ledning och kvalitetsarbete Arbeta

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 2014-01-02 Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 Medarbetare i fem av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt barnen inom sin egen verksamhet,

Läs mer

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 KVALITETSPLAN 2008-2012 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 Innehållsförteckning Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) SFS 2001:649 Olika aspekter på kvalitet Kvalitetsarbete

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Enhetens arbetsplan. Upprättad 20130618. Ekebyskolan. program. policy. handlingsplan. riktlinje. Enhetens arbetsplan, mall 1(6)

Enhetens arbetsplan. Upprättad 20130618. Ekebyskolan. program. policy. handlingsplan. riktlinje. Enhetens arbetsplan, mall 1(6) Enhetens arbetsplan Upprättad 20130618 Ekebyskolan program policy handlingsplan riktlinje Enhetens arbetsplan, mall 1(6) Inledning Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet upprättas en arbetsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER 1 I N N E H Å L L Helhetsperspektivet 3 Rektors ansvar 4 Så skapar vi en god lärandemiljö 5 Ett elevärendes gång 6 Varför åtgärdsprogram? 8 Kartläggning - utredningsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-11-20 165 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen omfattar de politiska intentionerna som de uttrycks i Vision 2050, riktningar, program, kommunstyrelsen målområden

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare Vision Övergripande mål Kund / medborgare Ekonomi Medarbetare Verksamhet Miljö Omsorgsnämndens vision Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Tjädern Förskolan Tjäderns Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 55 (57) 104 MOTION FRAMTAGANDE AV EN ARBETSMILJÖPOLICY SAMT TILLSKJUTANDE AV RESURSER FÖR ATT HÖJA KVALITETEN INOM DET LÖPANDE ARBETSMILJÖARBETET

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Täby kommun Mars 2008 Johan Karlander *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...2

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer