Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag"

Transkript

1 Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Uppdrag Metod Uppsiktsbegreppet Inledning Skälen till kommunstyrelsens uppsikt Förväntningar man bör ha på kommunstyrelsens uppsikt Kommunstyrelsens och nämndens ansvar Finspångs kommun organisation Kommunens styrning Nämnder Bolag Bedömning Kommunstyrelsen uppsikt över nämnder Kommunstyrelsens uppsikt över bolag Ansvar Återrapportering Förbättringsmöjligheter Slutsatser

3 Sammanfattning Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat hur kommunstyrelsen bedriver sin uppsikt över de nämnder och kommunala bolag som omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 kommunallagen (KL). Nedan redovisas våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer: Iakttagelser: Kommunens styrning och uppföljning av nämnderna omfattar nästan uteslutande ekonomi. Det är inte tillfredsställande med hänsyn till kommunstyrelsen uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen har inte strukturerat eller fördelat uppgifter vad avser uppsikten men har ändå vidtagit åtgärder som kan anses tillräckliga då det erfordrats. Det framstår som lämpligt att samtidigt som kommunen upprättar nya styrprocesser att även inkludera rutiner för hur uppsikten skall bedrivas: Vad skall följas upp, hur ofta skall uppföljning ske, hur skall materialet presenteras för kommunstyrelsen så att det skall vara praktiskt möjligt för de förtroendevalda att ta till sig all information? När det gäller bolagen finns det fördelar och nackdelar med en stark personunion mellan kommunstyrelse och moderbolagsstyrelse. Nackdelen är att drivkraften för att styra koncernen ofta minskar. Så tycks även vara fallet i Finspång. Styrningen av bolagskoncernen åligger enligt handlingarna i många fall kommunstyrelsen men kommunstyrelsen i egenskap av kommunstyrelse har inte dokumenterat denna styrning. Närmast som en följd härav medför ofta en brist på dokumenterad styrning även en brist på dokumenterad uppsikt. Så tycks även vara fallet i Finspång där återrapporteringen till fullmäktige huvudsakligen synes utgöras av ekonomirapporter. Det har vidare noterats oklarheter och brister i bolagsordningar och ägardirektiv som även om de kan förklaras som förbiseenden ändå kan vara värda att notera. Sammanfattningsvis kan noteras att även om det har funnits vissa brister i hur kommunstyrelsen bedriver sin uppsikt är ändå vår uppfattning att det finns en klar vilja från kommunledningen att förbättra både styrning och uppsikt. Det kan inte heller påstås att bristerna i uppsikten är särskilt unika för Finspångs kommun. Rekommendation: Mot bakgrund av våra iakttagelser enligt ovan vill vi lyfta fram nedanstående förbättringsområden: Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter. Däremot är det 3

4 kommunfullmäktige som fattar beslut om styrning och styrsystem. Som framgår nedan finns enligt vår mening vissa brister i styrningen. Det åligger då kommunstyrelsen att föreslå åtgärder för att avhjälpa bristerna. Det är därför angeläget att kommunstyrelsen som planerat under år 2005 ser över hela styrprocessen och vad styrningen skall omfatta. För att kommunstyrelsen skall kunna veta att den information den får är tillförlitlig, är det nödvändigt att internkontrollen i nämnderna och bolagen är tillräcklig. Vid intervjuerna framkom det viss tveksamhet om hur interkontrollen i nämnderna och bolagen bedrevs. Det vore därför lämpligt, om det inte redan finns, med en övergripande rutin för interkontroll, exempelvis ett internkontrollreglemente. Den strukturerade rapporteringen till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen skulle kunna förbättras genom fler möten mellan nämnder/bolag och kommunstyrelsen i dess helhet. Det är viktigt att hela kommunstyrelsen är involverad i de viktiga ärenden där kommunstyrelsen utövar sin ledningsfunktion. Vidare kan det vara lämpligt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har en rapporteringspunkt på kommunstyrelsens sammanträden som avser den löpande uppsikten. Även om det finns rutiner för uppföljning av ekonomin är detta inte tillräckligt. Kommunstyrelsen bör fördela uppgifter till tjänstemän och utskott så att uppsikten bedrivs på ett effektivt sätt. Rutiner bör upprättas för hur uppsikten bör genomföras. Kommunstyrelsen bör diskutera vilken information som samtliga ledamöter behöver för att kunna leda och samordna samt hur denna skall kunna presenteras så att den blir praktiskt möjlig för ledamöterna att ta till sig. Ägardirektiv för Finspångs Stadsnät FiNet AB måste upprättas samt brister och oklarheter i bolagsordningar och ägardirektiv enligt påpekanden nedan bör åtgärdas. 1 Inledning 1.1 Uppdrag Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat: A. Hur kommunstyrelsen bedriver sin uppsikt över de nämnder och kommunala bolag som omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 kommunallagen. Av granskningen skall framgå: 4

5 Redogörelse av uppsiktsbegreppet utifrån doktrin och förarbeten På vilket sätt uppsikten är strukturerad i Finspångs kommun? Vad uppsikten omfattar? Vilka handlingar som kommunstyrelsen får tillgång till? Vilka möten som föreligger avseende uppsikten? Hur kommunstyrelsens samtliga ledamöter får tillgång till informationen? Har uppsikten lett till några tydliga åtgärder från kommunstyrelsen? Kan kommunstyrelsens uppsikt anses vara tillräcklig? B. Hur bedriver kommunen sin ägarstyrning? Granskningen skall innebära en kartläggning av bolagsordningar och ägardirektiv och att dessa är uppdaterade. Vidare skall granskningen innefatta en analys och bedömning av dokumentens innehåll. Slutligen skall förslag på eventuell fördjupad granskning tas fram 1.2 Metod För att uppnå syftet med denna granskning har vi tagit del av Verksamhetsplan 2004 och budgetplan Anvisningar för upprättande av verksamhetsplan 2004 med budgetplan för åren Reglementen för Kommunstyrelsen, Humanistiska nämnden, Socialnämnden samt Bygg- och miljönämnden Finspångs kommuns företagspolicy Bolagsordningar för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, Finspångs Tekniska Verk AB, Finspångs Stadsnät FiNet AB samt Vallonbygden AB. Ägardirektiv för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB med två bilagor som avser direktiv till Vallonbygden AB och Tekniska verken i Finspång AB Årsredovisning Finspångs kommun, 2003, 2002 och 2001 Vidare har intervjuer genomförts med kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören. Då både kommunstyrelsens uppsikt och kartläggningen av kommunens ägarstyrning omfattar liknande, och vissa fall samma, frågor och dokument kommer denna skrivelse omfatta båda uppdragen. 5

6 2. Uppsiktsbegreppet 2.1 Inledning Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen (KL 6 kap. 1 ) leda och samordna verksamheterna samt ha uppsikt över övriga nämnder och kommunala bolag. Av kommunstyrelsens reglemente framgår bl.a. att: Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet Kommunstyrelsen skall fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. För att kunna leda och samordna verksamheterna måste hela kommunstyrelsen ha kännedom om verksamheterna. Denna granskning kommer därför att beskriva och analysera hur kommunstyrelsen tillämpar sin uppsikt. 2.2 Skälen till kommunstyrelsens uppsikt Enligt kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14) fanns det huvudsakligen två skäl till kommunstyrelsens inseende eller som det enligt 1992 års kommunallag senare skulle kallas uppsikt : Övertagande av de dåvarande magistratens tillsyn över den kommunala förvaltningen avseende ekonomi, ändamålsenlighet och i viss mån legalitet. Kommunens styrelses nya funktion av att vara det ledande centrala organet som måste känna till vad som händer i nämnderna och leda därefter. 2.3 Förväntningar man bör ha på kommunstyrelsens uppsikt Enligt kommunallagskommittén skulle kommunens styrelse därför: Kontrollera Legaliteten i besluten Att fullmäktiges beslut verkställes Förmögenhetsförvaltningen Att medlen användes ändamålsenligt. Leda verksamheterna Ha överblick och kännedom över kommunens verksamheter Övervaka att besluten blir verkställda 6

7 Lämna råd och anvisningar samt påpekanden vid brister Påkalla ingripanden av fullmäktige när så erfordras En sammanfattande tolkning om vad som kan förväntas av kommunstyrelsen skulle mot denna bakgrund kunna formuleras enligt nedan: Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. För detta behöver kommunstyrelsen ha uppsikt över de olika verksamheterna. Kommunstyrelsen skall övervaka den ekonomiska förvaltningen, att nämnderna verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning finner brister skall kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra ärendet till kommunfullmäktige som får fatta beslut. Även om det i kommunallagen inte direkt står att kommunstyrelsen leder de kommunalt ägda bolagen innebär ägarförhållandet indirekt att kommunen och kommunstyrelsen svarar för att leda bolagen i egenskap av ägare. Kommunen har enligt rättspraxis ansvar för att bolagsordning och/eller ägardirektiv är utformade så att bolagen inte kan överskrida den kommunala kompetensen. För att uppnå detta måste därför kommunen följa upp de beslut som bolagen fattar för att se om det finns oklarheter. Doktrin Enligt Ingegärd Hilborn m.fl. (Kommunallagen med kommentarer, 2001, sid. 269 f) kan kommunstyrelsen inte uppfylla sin uppsiktsplikt endast genom att dess ledamöter också är ledamöter i styrelsen för ett kommunalt bolag eller ledamöter i en annan nämnd. En sådan personunion fritar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva uppsikt över bolaget eller nämnden. Hilborn m.fl. menar vidare att kommunstyrelsen måste utöva sin tillsyn även om man inte fått någon konkret anledning till granskning. Kommunstyrelsen skall bestämma formerna för hur denna tillsyn skall gå till. Det kan exempelvis vara ekonomiska rapporter, riskbedömningar av borgensåtaganden eller stickprovsvisa granskningar. 3. Kommunstyrelsens och nämndens ansvar Enligt 6 kap 7 kommunallagen skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. 7

8 Enligt vår bedömning har därför nämnden ansvaret för att verksamheten anpassas till de ekonomiska ramar som nämnden tilldelats i budget och att verkställa de åtgärder som kommunfullmäktige eventuellt beslutar om. Kommunstyrelsens ansvar är bl.a. att följa nämndernas ekonomiska resultat. Då kommunstyrelsen finner brister skall kommunstyrelsen lämna råd och anvisningar eller föra ärenden till kommunfullmäktige om det erfordras beslut. Enligt vår bedömning skall därför kommunstyrelsen i första hand i diskussion med nämnden lämna råd och anvisningar. I det fall detta inte är tillräckligt skall kommunstyrelsen, om inte nämnden själv gör det, bereda ärenden till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder. Det åligger sedan kommunstyrelsen på grund av uppsiktsansvaret att följa upp att åtgärderna verkställs. Är inte åtgärderna tillräckliga eller verkställs de inte bör kommunstyrelsen efter kommunikation med nämnden återigen påkalla fullmäktiges uppmärksamhet. Både nämnd och kommunstyrelse kan därför vara ansvariga fast utifrån olika perspektiv. 4. Finspångs kommun organisation Av kommunens årsredovisning 2003 framgår att Finspångs kommuns organisation består av Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd, Överförmyndare, Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden, Humanistiska nämnden, Socialnämnden och Servicenämnden. Det framgår vidare av årsredovisningen att kommunfullmäktige har inrättat ett fast demokratiutskott under sig. De kommunala företagen som omnämns i årsredovisningen 2003 och som omfattas av uppsiktsplikten är: Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA), Finspångs Tekniska Verk AB Finspångs Stadsnät FiNet AB samt Vallonbygden AB. FFIA är moderbolag till Finspångs Tekniska Verk AB (Tekniska verken), och Vallonbygden AB. Finspångs Stadsnät FiNet AB är dotterbolag till Finspångs Tekniska Verk AB. Kommunen har således en äkta aktiebolagskoncern. Dessa företag liksom företag som i övrigt omfattas av kommunens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 kommunallagen kommer nedan att benämnas som kommunala bolag. 8

9 5. Kommunens styrning 5.1 Nämnder Nämndernas verksamhet regleras dels av lagstiftning, dels av beslut av fullmäktige. Därutöver har även kommunstyrelsen till uppgift att leda och samordna nämndernas verksamhet. Följande dokument har vid intervjuerna uppgetts vara de viktigaste dokumenten vid styrning och uppföljning i Finspångs kommun: Budget och budgetplan Verksamhetsplaner som beslutas av respektive nämnd Månadsrapporter avseende ekonomin Årsredovisning Av intervjuerna framgick att kommunfullmäktige lämnar uppdrag till respektive nämnd. Uppdragen och resultaten av dessa redovisas i årsredovisningen. En av de intervjuade betecknar styrningen som huvudsakligen ekonomistyrning eftersom de övriga måtten och beskrivningarna är begränsade i sin omfattning. Enligt uppgift kommer dock styrprocessen att förändras och kommunen kommer att 2005 revidera hela processen. Även bolagen kommer att omfattas av den nya styrprocessen. Enligt intervjuerna följs verksamhetsplanerna upp på nämndnivå och genom en muntlig föredragning för kommunstyrelseledamöterna. Kommunstyrelsen träffar representanter för nämnderna två gånger per år. Vid intervjuerna har det vidare framkommit att följande rutiner finns för möten: Ordförandena i nämnderna träffas varje månad. Avsikten är att de skall träffas två gånger per månad nästa år. Ordförandena och förvaltningscheferna träffas fyra gånger per år. Kommundirektören träffar förvaltningscheferna två halvdagar i månaden och diskuterar frågor som är aktuella. Vid intervjuerna nämns socialnämnden som ett exempel där kommunstyrelsen agerat då nämnden överskridit sin budget. Socialnämndens budget hade överskridits fem år i rad. Efter påpekande från kommunstyrelsen har dock beslutats om ett antal åtgärder som exempelvis, visst anställningsstopp och restriktivitet angående kurser och konferenser. Åtgärdspaketet har, enligt uppgift, av olika anledningar blivit något försenat men en viss effekt torde det ha för socialnämndens verksamhet redan i år. Humanistiska nämnden har genom åtgärder under år 2004 lyckats vända ett hotande större negativt resultat till ett positivt resultat. 9

10 Ingen av de intervjuade anser sig ha tillräckligt vetskap om huruvida nämndernas internkontroll är tillförlitlig. 5.2 Bolag De kommunala bolagen styrs av företagspolicy, ägardirektiv, bolagsordningar och kommunstyrelsens reglemente. Uppföljning fullgörs genom månadsrapporter som avser bolagens ekonomi. Det finns ingen rutin för att protokollen från styrelsemötena översändes till kommunen men de finns tillgängliga i form av allmänna handlingar. Vid intervjuerna har det framkommit att moderbolagets ordförande, tillika kommunstyrelsens ordförande, träffar Vallonbygdens och Tekniska verkens ordförande och verkställande direktör en gång per månad. Vidare träffar bolagens ordförande och verkställande direktör kommunfullmäktige en gång per år i samband med bokslutet. Därutöver förekommer, på initiativ av bolagen, spontana möten med kommunstyrelsens arbetsutskott i särskilda ärenden. Samtliga partier i kommunstyrelsen är representerade i moderbolagets styrelse. Av intervjuerna har det framkommit att det inte finns någon rutin för möten där samtliga kommunstyrelseledamöter får träffa bolagsrepresentanterna. 6. Bedömning 6.1 Kommunstyrelsen uppsikt över nämnder En av de intervjuade uppger att styrningen av nämnderna är att betrakta som ekonomistyrning. Vid genomgång av verksamhetsplan och årsredovisning framgår att även om rubriker som mål och måluppfyllelse finna angivna är innehållet mer att betrakta som uppdrag eller uppgiftsfördelning. Det är dock inte ovanligt att kommuner finner det problematiskt att formulera relevanta verksamhetsmål och Finspångs kommun är inte ensamma med detta problem. Enligt vår mening saknas därför en tydlig strukturerad dokumenterad verksamhetsstyrning men att ekonomistyrningen är mer tillfredställande. Bristen på en tydlig strukturerad dokumenterad verksamhetsstyrning medför en viss risk för att uppsikten över nämnderna inte blir tillfredsställande. Kommunstyrelsen har sämre möjligheter att leda och samordna om det saknas relevanta sätt att mäta och i övrigt följa upp verksamheten. Det är svårt att uttala sig om huruvida budgeten för nämnden är för låg eller för hög om kommunstyrelsen inte med tillräcklig precision kan ange vad nämnden presterar för pengarna. Därmed inte sagt att nämndernas verksamheter inte är ändamålsenliga och tillfredsställande. Problemet är snarare att kunna visa det för de som är utanför verksamheten. 10

11 Antalet möten mellan nämndernas ordförandena är tillfredsställande många jämfört med andra kommuner. Däremot kan ifrågasättas huruvida samtliga kommunstyrelseledamöter verkligen får tillgång till den relevanta informationen. Det finns ingen rutin för återrapportering från den löpande uppsikten över nämnderna utöver månadsrapporterna som huvudsakligen avser ekonomi. Det är därför viktigt med både mer skriftlig som muntlig återrapportering till samtliga kommunstyrelseledamöter. Även om informationen till kommunstyrelseledamöterna förmodligen kan ha varit utförligare har dock kommunstyrelsen agerat när såväl den humanistiska nämnden som socialnämnden överskridit eller riskerar att överskrida sin budget. Detta tyder på att kommunstyrelsen tar sitt ansvar för att leda och samordna när det erfordras. 6.2 Kommunstyrelsens uppsikt över bolag Även om kommunens styrning av bolagen genom ägardirektiv och bolagsordningar håller en god klass, se dock synpunkter nedan, kan den strukturerade styrningen bli tydligare även för bolagen. Ägardirektiven och bolagsordningar kan enligt vår bedömning betraktas som en god grund att bygga vidare på. Kommunen bör kunna, på samma sätt som för nämnderna, formulera mål även för bolagen. Det finns egentligen ingen anledning att behandla bolagen annorlunda än nämnderna ur ett styrnings- och uppsiktsperspektiv. I Finspångs kommuns är samtliga partier i kommunstyrelsen även representerade i moderbolagsstyrelsen. Detta är en enligt vår mening en bra utgångspunkt eftersom information om verksamheterna ofta kan spridas genom partikollegorna. Däremot finns det enligt vår mening inte tillräckliga dokumenterade rutiner för att följa upp vare sig bolagens beslut eller verksamhet. Det förekommer dock månadsrapporter avseende bolagens ekonomi men enligt uppgift är dessa för begränsade i sin omfattning för att utgöra ett effektivt verktyg för kommunstyrelsen att leda och samordna. Det bör noteras att det av kommunstyrelsen reglemente framgår att kommunstyrelsens funktion bl a är att ha ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. Vid en översiktlig granskning av bolagsordningar och ägardirektiv har noterats följande: Bolagsordningar: Föremålet I föremålsparagrafen för Finspångs Stadsnät Finet AB förekommer satsen och därmed förenlig verksamhet. I rättspraxis har denna formulering blivit underkänd då det gett möjlighet för bolaget att självständigt tolka vilken verksamhet som skall bedrivas och som då kan falla utanför den kommunala kompetensen. Det är kommunens uppgift att begränsa bolagen så att den 11

12 Ändamålet kommunala kompetensen inte överskrids. Om den ovan angivna satsen behålls måste kommunen på annat sätt säkerställa att dessa därmed förenliga verksamheter inte är verksamheter som kan anses falla utanför den kommunala kompetensen. Kommunen skall ange vilka kommunalrättsliga principer bolagen skall tillämpa. I samtliga bolagsordningar anges att bolagen skall tillämpa självkostnads- och likställighetsprincipen. Av bolagsordningarna till Finspångs Tekniska Verk AB, Finspångs Stadsnät FiNet AB och Vallonbygden AB framgår även lokaliseringsprincipen. Av bolagsordningen till FFIA framgår däremot endast lokaliseringsprincipen avseende ändamålet att främja näringslivets utveckling. Det räcker inte med att som i ägardirektivet ange att FFIA inte får överskrida den kommunala kompetensen. Enligt bolagsordningen för Finspångs Tekniska Verk AB har bolaget till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja fjärrvärme. Vidare framgår som ovan nämnts att bolaget skall tillämpa självkostnads- och likställighetsprincipen. Av 7 kap 1 och 2 ellagen framgår att: 1 Ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap kommunallagen (1991:900) får, utan hinder av bestämmelsen i 2 kap. 1 kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva 1. produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, eller 2. nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. 2 Om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 1 eller distribution av fjärrvärme, skall verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Lag (2000:602). Då distribution av fjärrvärme får bedrivas på affärsmässig grund har lagstiftaren utökat den kommunala kompetensen i detta avseende. De kommunalrättsliga principerna gäller således inte distribution av fjärrvärme. Av 12 kap 1 aktiebolagslagen framgår bl a följande: Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, skall bolagsordningen innehålla bestämmelse om användning av vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation. Lag (2000:66). Denna bestämmelse saknas vad avser FFIA:s och Vallonbygden AB:s bolagsordningar. 12

13 Ändring av bolagsordning Det framgår inte av bolagsordningarna för FFIA och Vallonbygden AB att bolagsordningen inte får ändras utan godkännande av kommunfullmäktige. Sådant krav på godkännande framgår av de övriga bolagsordningarna och borde gälla även för FFIA och Vallonbygden AB. Ägardirektiv Det kan noteras att ägardirektivets bilaga 2 inte omfattar på ett tydligt sett samma verksamhet som bolagsordningen till Finspångs Tekniska Verk AB. Vidare kan noteras att i ägardirektivet anges ett annat namn på Tekniska verken än vad som framgår av bolagsordningen. Det saknas ägardirektiv för Finspångs Stadsnät FiNet AB. Det framgår inte att protokollen skall översändas till kommunen. Detta är enligt vår mening nödvändigt för att kommunstyrelsen skall kunna ha en rutin för granskning av bolagens lagenlighet. Direktiven tillsammans med kommunstyrelsen reglemente ger utrymme för styrning av bolagen men en sådan saknas. Det framgår inte av handlingarna krav på vare sig ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål. Kommunstyrelsens reglemente Det framgår av 3 att det åligger kommunstyrelsen att tillse att beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större betydelse, och som ej är av sådan beskaffenhet att avgörandet ankommer på fullmäktige, ej fattas utan att kommunens ägarintressen tillvaratagits. Frågor som är av principiell beskaffenhet skall enligt 3 kap 9 kommunallagen avgöras av fullmäktige. Kommunstyrelsen kan således inte avgöra sådana beslut. Om det stycket däremot avser bolagens egna avgöranden bör detta förtydligas i reglementet. Kommunstyrelsen skall enligt 3 3 st ha uppsikt även över verksamhet i företag som kommunen har intresse i. Detta är en utökning av kommunstyrelsen skyldighet enligt kommunallagen som endast gäller bolag som kommunen har aktier i. Vidare bör det förtydligas vad kommunstyrelsen skall ha uppsikt över. Det kan preciseras närmare än ekonomi, efterlevnad av givna direktiv samt andra förhållanden, se ovan om vad man kan förvänta sig av kommunstyrelsen. 13

14 6.3 Ansvar Det framgår tydligt av kommunstyrelsen reglemente att kommunstyrelsen skall utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag som kommunen direkt eller indirekt äger samt att kommunstyrelsen får utfärda bindande direktiv. Det kan dock ifrågasättas om kommunstyrelsen får utfärda bindande direktiv som är av principiell beskaffenhet. Detta är enligt kommunallagen förbehållet kommunfullmäktige. Det framgår inte av handlingarna att kommunstyrelsen har fördelat uppgifter vad avser uppsiktsplikten. Arbetsutskottets uppgift är endast att bereda ärenden och inte heller kommundirektören torde ha en skriftlig beskrivning på vad han eller hon skall utföra eller har för ansvar avseende kommunstyrelsens uppsikt. Enligt vår bedömning kan det vara av värde att precisera rollerna vad avser kommunstyrelsens uppsikt. 6.4 Återrapportering Återrapporteringen kan förbättras. Den skriftliga rapporteringen vad avser verksamheten torde inte vara tillräcklig för att ledamöterna skall kunna leda och samordna eller ta sitt kontrollansvar. Den muntliga återrapporteringen till ledamöterna från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören skulle förmodligen kunna förbättras genom en formalisering, exempelvis en punkt på kommunstyrelsens dagordning. 6.5 Förbättringsmöjligheter Mot denna bakgrund finns det enligt vår bedömning ett antal punkter som vi anser möjliga att förbättra: Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter. Däremot är det kommunfullmäktige som fattar beslut om styrning och styrsystem. Som framgår ovan finns enligt vår mening vissa brister i styrningen. Det åligger då kommunstyrelsen att föreslå åtgärder för att avhjälpa bristerna. Det är därför angeläget att kommunstyrelsen som planerat under år 2005 ser över hela styrprocessen och vad styrningen skall omfatta. För att kommunstyrelsen skall kunna veta att den information den får är tillförlitlig, är det nödvändigt att internkontrollen i nämnderna och bolagen är tillräcklig. Vid intervjuerna framkom det viss tveksamhet om hur interkontrollen i nämnderna och bolagen bedrevs. Det vore därför lämpligt, om det inte redan finns, med en övergripande rutin för interkontroll, exempelvis ett internkontrollreglemente. 14

15 Den strukturerade rapporteringen till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen skulle kunna förbättras genom fler möten mellan nämnder/bolag och kommunstyrelsen i dess helhet. Det är viktigt att hela kommunstyrelsen är involverad i de viktiga ärenden där kommunstyrelsen utövar sin ledningsfunktion. Vidare kan det vara lämpligt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har en rapporteringspunkt på kommunstyrelsens sammanträden som avser den löpande uppsikten. Även om det finns rutiner för uppföljning av ekonomin är detta inte tillräckligt. Kommunstyrelsen bör fördela uppgifter till tjänstemän och utskott så att uppsikten bedrivs på ett effektivt sätt. Rutiner bör upprättas för hur uppsikten bör genomföras. Kommunstyrelsen bör diskutera vilken information som samtliga ledamöter behöver för att kunna leda och samordna samt hur denna skall kunna presenteras så att den blir praktiskt möjlig för ledamöterna att ta till sig. Ägardirektiv för Finspångs Stadsnät FiNet AB måste upprättas samt brister och oklarheter i bolagsordningar och ägardirektiv enligt påpekanden bör åtgärdas. 6.6 Slutsatser Både styrning och uppsikt av Finspångs kommuns nämnder och bolag kan förbättras. När det gäller styrning och uppföljning av ekonomin har kommunstyrelsen rutiner som får anses tillräckliga. Kommunstyrelsen har även, såvitt vi kan bedöma, tagit sitt ansvar vad avser befarade underskott för år 2004 genom att överlägga med nämnderna om åtgärdspaket samt vidtagit de åtgärder som är möjliga för en kommunstyrelse. Både ägardirektiv och bolagsordningar med företagspolicy är genomarbetade och ambitiösa. Vidare är principen att samtliga partier skall vara representerade i moderbolagets styrelse lovvärd. Generellt sett minskar dock ofta en stark personunion mellan kommunstyrelse och moderbolagsstyrelse drivkraften att styra bolagskoncerner. Ofta blir därför styrningen sämre men insynen för ledamöterna bättre. Det finns dock brister både i formellt avseende och hur ägarstyrningen praktiskt utförs. En fördjupad granskning skulle kunna avse en analys av övriga styrdokument och hur bolagen tillämpat ägardirektiv och bolagsordningar. Syftet med den fördjupade granskningen skulle kunna vara att analysera om bolagen bedrivit verksamheterna 15

16 inom den kommunala kompetensen och om bolagen antagit och tillämpat de direktiv som kommunfullmäktige och eventuellt kommunstyrelsen lämnat. Göteborg den Joakim Eriksson Ernst & Young AB 16

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Februari 2008 Lars Meyer *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Granskning av KS uppsikt

Granskning av KS uppsikt Svalövs kommun Revisorerna Granskning av KS uppsikt Granskningsrapport 1/2008 Maj 2008 Ernst & Young AB Carina Hart INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...4 1.1 Uppdrag, syfte och avgränsning...4

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19

Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19 Kommunala befogenheter Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19 Joakim Eriksson Fullmäktiges befogenheter Fullmäktiges befogenheter begränsas av den kommunala kompetensen, EU-bestämmelser och viss special lagstiftning.

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012. Huddinge kommun. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning

Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012. Huddinge kommun. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012 Huddinge kommun Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...3 2. Inledning...8

Läs mer

Granskningsredogörelse Ägarstyrning

Granskningsredogörelse Ägarstyrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Ägarstyrning Norrlands Etanolkraft AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Årsbokslut 2015 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsbokslut 2015 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2016-03-21 Ärende 3 Dnr 2015/3.1.2/37 Sid. 1(5) 2015-03-03 Handläggare: Inger Kjaerboe Telefon: 08-508 29 270 Till Koncernstyrelsen Årsbokslut 2015 och årsredovisning

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning Revisionen av Landstingsstyrelsens verksamhet under år 2006 har utgått från av de förtroendevalda revisorerna fastställd revisionsplan och

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen 1 (7) Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen Allmänt Ett landsting är en juridisk person som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1 1 Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer