Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Täby kommun Mars 2008 Johan Karlander *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte Utgångspunkter för granskningen Styrprinciper Bokslutsanvisningar Nämndernas rapportering Kommunstyrelsen Bedömning Stadsbyggnadsnämnden Bedömning Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Bedömning Kultur- och fritidsnämnden Bedömning Socialnämnden Bedömning Barn- och grundskolenämnden Bedömning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bedömning Samlad bedömning

3 1 Bakgrund och syfte Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Täby kommun att utifrån årsredovisningen för 2007 granska styrningen och uppföljningen av nämndernas verksamhetsmål. Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen (8 kap. 5 ) besluta om mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Nämndernas uppfyllelse av dessa mål ska redovisas i delårsrapport och årsredovisning enligt krav i Lagen om kommunal redovisning, 4 kap. 5. Enligt Kommunallagen (KL) 9 kap, 9a, ska revisorerna bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. 2 Utgångspunkter för granskningen 2.1 Styrprinciper Målstyrningsprocessen i Täby kommun är uppbyggd på följande sätt: Verksamhetsidé Verksamhetsidén sammanfattar den verksamhet som kommunen erbjuder Täbyborna: Täby kommun är till för Täbybornas gemensamma angelägenheter utbildning, omsorg, kultur och samhällsbyggnad och erbjuder valfrihet och trygghet i en väl utvecklad stadsmiljö i nära kontakt med naturen. Kännetecken Kännetecken är de värdeord som verksamheten präglas av. Täby kommuns verksamhet ska beskrivas utifrån ledorden arbetsglädje, föregångare, stolthet och servicevilja. Inriktningsmål Inriktningsmål uttrycker den politiska ambitionen på längre sikt, d v s visar den önskvärda inriktningen. Inriktningsmålen är i regel inte mätbara i ett kort perspektiv. Utifrån inriktningsmålen fastställs effektmål. Effektmål Effektmålen är de tillstånd som ska uppnås under verksamhetsåret eller vid en viss tidpunkt. Effektmålen visar i vilken utsträckning verksamheten utvecklas i den önskvärda

4 riktningen. De är alltid mätbara på kort sikt och indikerar om målet är på väg att uppnås. Fullmäktige anger vilka av målen som rapporteras till fullmäktige och när det ska ske. Uppföljning av effektmål Här identifieras avvikelse mellan effektmål och det verkliga utfallet. Utvärdering av effektmål I detta moment av målstyrningen värderas uppföljningsresultatet. Här görs bedömningen om resultatet varit bra/dåligt i förhållande till de förutsättningar som funnits. Utvärdering ligger till grund för beslut om ev ändrade mål och/eller resurser. Vid konflikt mellan måluppfyllelse och erforderliga resurser utgör fastställd årsbudget en ekonomisk restriktion. 2.2 Bokslutsanvisningar Kommunledningskontoret har distribuerat bokslutsavisningar, det vill säga en mall för hur årets arbete ska redovisas, till nämnderna. Av mallen, som visserligen lämnar en del tolkningsutrymme för nämnderna, framgår att respektive nämnd ska redovisa måluppfyllelsen på flera sätt. För det första ska en bedömning göras avseende hur framgångsrik nämnden har varit. Antalet mål ska redovisas och en bedömning ska göras gällande inriktningsmålens möjlighet till förverkligande. För det andra ska de mest strategiska effektmålen redovisas för sig. Nämnderna uppmanas att problematisera kring frågor som sambandet mellan aktivitet och måluppfyllelse. För det tredje ska uppfyllelsen av alla effektmål sammanställas och redovisas i en särskild matris. 3

5 3 Nämndernas rapportering 3.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (KS) redovisar måluppfyllelsen huvudsakligen i linje med bokslutsanvisningarna. Vissa mål kommenteras särskilt. Kommunstyrelsen har för verksamhetsår 2007 totalt 14 inriktningsmål och 44 effektmål. Som framgår av sammanställningen nedan är utvärdering inte möjlig för 21 av dessa mål. Det kan konstateras att 20 av målen är och att tre inte är. Av de 21 effektmål som inte har följts upp är 16 beroende av enkätundersökningar (Medborgarundersökning samt Täbyenkäten till ungdomar i åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet) som genomförs under Fyra effektmål har inte kunnat utvärderas på grund av att svarsfrekvensen varit för låg vid undersökning. Majoriteten av de icke utvärderingsbara målen är kommungemensamma. KS Effektmål Ej uppföljda Uppfyllda Ej Kommungemensamt Drogförebyggande arbete Central administration VESP Fastighetsförvaltning Näringsliv Konsult och service IT-avdelning TOTALT: Icke effektmål: Kommungemensamma - Förslag till detaljplan för utvecklingen av Täby centrum ska kunna antas av fullmäktige under Näringsliv Det lokala företagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs mätningar vara bland de fem främsta i landet. Näringsliv Utvecklingen av företagande ska i Företagarnas och UC:s mätningar vara bland de fem bästa i länet. 4

6 3.1.1 Bedömning Vi bedömer inte KS målstyrning och uppföljning av målen som helt tillfredsställande. Det främsta skälet till detta är att KS har antagit ett flertal mål som inte har varit möjliga att utvärdera. Då det viktigaste kännetecknet för ett effektmål är dess mätbarhet på kort sikt kan det finnas skäl till att i målformuleringen vara tydligare med när utvärdering ska ske. I de fall uppföljning varit möjlig har KS i jämförelse med föregående år tydligt tagit ställning till om ett mål är att betrakta som uppfyllt eller inte, även om undantag finns. Däremot saknar vi, liksom föregående år, en egen värdering av måluppfyllelsen, där KS tar ställning till huruvida måluppfyllelsen i stort är att betrakta som tillfredsställande eller inte. 3.2 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämndens (SBN) redovisning ligger förhållandevis väl i linje med bokslutsanvisningarna. Alla effektmål återrapporteras och av de elva målen har sju uppfyllts. Gällande de mål som inte har uppfyllts respektive inte har kunnat utvärderas får läsaren en bild av hur nämnden arbetat med målen. SBN Effektmål Ej uppföljda Uppfyllda Ej Fysisk planering Fysisk planering Gator och vägar Park Vatten och avlopp TOTALT: Icke effektmål: Fysisk planering handläggningstiden för bygglov är genomsnittligt inte längre än 45 dagar. Park Att berika innehållet i parkerna. Parkpolicyns funktionskrav för rabattytor och prydnadsbuskage är genomförda till 100 % i slutet av år

7 3.2.1 Bedömning Uppföljning och målstyrning bedöms som tillfredsställande. Måluppfyllelsen återrapporteras huvudsakligen på ett tydligt sätt och majoriteten av målen är. 3.3 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) följer bokslutsanvisningarna på ett mycket välstrukturerat och ändamålsenligt sätt. Nämnden redogör för sin roll i förhållande till målen och deras uppfyllelse och konstaterar att de möjligheter som finns att påverka måluppfyllelse framför allt är indirekta. Nämnden har för verksamhetsår 2007 totalt nio effektmål. Alla mål återrapporteras på ett tydligt sätt. För två mål är uppfyllelsen oklar, beroende på att målen inte är satta för 2007 utan på längre sikt. I återrapporteringen görs dock bedömningen att dessa mål kommer att uppfyllas. Uppföljning av effektmålen bygger i stor utsträckning på verksamhetens egna utvärderingar då färdiga och oberoende nyckeltal och andra uppföljningsmått saknas SRMH Effektmål Ej uppföljda Uppfyllda Ej Miljö Miljö Miljö Miljö TOTALT: Icke effektmål: Miljö Alla biltvättar ska uppfylla Käppalaverkets krav på reningsutrustning enligt biltvättspolicy senast år Miljö Alla småbåtshamnar/båtklubbar ska hålla sådan standard att de vid tillsyn bedöms vara utan anmärkning Bedömning Vi bedömer att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har en tillfredställande uppföljning av sina effektmål. Måluppfyllelsen redovisas på ett bra sätt. Målens mätbarhet är generellt sett god, men vår uppfattning är att de effektmål som ska uppnås under 2010 respektive 2015 bör omformuleras, förslagsvis till delmål, i syfte att förbättra möjligheten till uppföljning på kort sikt. 6

8 3.4 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden (KFN) redovisar i linje med bokslutsanvisningarna. Liksom i fjol har nämnden många effektmål. Totalt 27 effektmål finns uppsatta, samtliga mål kommenteras i delårsrapporten. Antalet mål är 16. Av de tre mål som inte har kunnat följas upp saknas mätmetod för ett och de övriga två skulle ha följs upp med en NKIundersökning som inte gjordes under året. Antalet ej mål är åtta. Inom områdena bildning respektive trygghet är flera av målen ej. KFN Effektmål Ej uppföljda Uppfyllda Ej Allmänt Bildning Upplevelser Trygghet Motion Mötesplatser Totalt Icke effektmål: Bildning Antal (biblioteks)lån/invånare ska vara >10. Bildning - Ung kultur ska undervisa 1800 elever i musik, teater och sång och >94 % av dem ska vara nöjda. Bildning - Antalet nyinköpta media/år ska hållas på en oförändrad nivå. Upplevelser - Ung fritid ska arrangera sommarlovsaktiviteter för minst 500 barn. Trygghet Klottret i Täby är reducerat med 10 % vid 2007 års utgång. Trygghet - 100% av år 7 lärarna ska känna till utbildningsmaterialet Rätt och fel, som delas ut i skolorna i anslutning till attitydprojektet mot klotter. Motion För Tibblebadet är målet 4 bad/invånare. Mötesplatser För fritidsgårdarna är målet besök/år Bedömning Vi bedömer att Kultur- och fritidsnämnden har en tillfredställande uppföljning av sina effektmål. De flesta av målen har kunnat följas upp, tack vare tydligt formulerade och mätbara mål. Vi anser dock att bedömningen av inriktningsmålens uppfyllelse, liksom rapporteringen av effektmålens uppfyllelse, kunde ha redovisats tydligare. Den relativt stora andelen ej mål kan tyda på att målen är för högt satta eller att arbetet med målstyrningen är eftersatt. Därför rekommenderar vi en genomgång av målsättningarna i syfte att identifiera för högt satta och eventuellt eftersatta effektmål. 7

9 KFN har ett stort antal effektmål, även om de är färre än i fjol. Det höga antalet i kombination med den blygsamma måluppfyllelsen talar för att fortsättningsvis anta ett minskat antal effektmål. 3.5 Socialnämnden Socialnämnden redovisar måluppfyllelsen på ett sätt som kan sägas överensstämma med bokslutsanvisningarna. Bland annat bedöms uppfyllelsen av nämndens sju inriktningsmål och effektmålen summeras och kommenteras i vissa fall. Socialnämnden har totalt 29 effektmål för år 2007, vilket är mer än en fördubbling i förhållande till föregående år. Samtliga effektmål kommenteras i den bilagda tabellen. Av de 29 målen är 14 mål, 12 mål är ej och tre mål kan inte utvärderas. Närmare hälften av effektmålen är ej. Majoriteten av LSS-verksamhetens effektmål är inte. Av de fyra ej målen mäts tre stycken genom NKI och ett avser huruvida arbetsrutinerna inom LSSenheten är kvalitetssäkrade. SON Effektmål Ej uppföljda Uppfyllda Ej IoF inkl psykiatri Äldre- och handikapp LSS-verksamhet TOTALT: Icke effektmål: IFO och psykiatri Minst 75 % av alla som får försörjningsstöd ska ha en arbetsplan. IFO och psykiatri Högst 15 helårsplatser för vuxna missbrukare ska köpas vid HVB-hem. IFO och psykiatri NKI för upplevd förbättring av levnadsvillkoren för personer med psykiska funktionshinder som får biståndsbedömda insatser ska uppgå till lägst 77. IFO och psykiatri Till personer med psykiska funktionshinder ska socialnämnden kunna erbjuda boenden i kommunen i sådan omfattning att högst 15 årsplatser behöver köpas vid HVB-hem. 8

10 Äldre- och handikappomsorg Antalet hemtjänsttimmar per person och månad ligger kvar på 2006 års nivå. Äldre- och handikappomsorg NKI för hemtjänst ökar till minst 76 genom förbättrad information till brukarna och deras anhöriga. Äldre- och handikappomsorg NKI för särskilt boende ska öka till lägst 68 genom att innehållet i vardagen tydliggörs samt att måltidssituationen och informationen till brukarna och deras anhöriga förbättras. Äldre- och handikappomsorg Samtliga som bor i boende inklusive korttidsboende ska vara riskbedömda enligt Nortonskalan. LSS NKI för insatsen kontaktperson ska uppgå till lägst 81. LSS Andelen personer med funktionshinder som har daglig verksamhet inom kommunens gränser ska uppgå till minst 85 % i december LSS NKI för stöd till brukarna i boende och daglig verksamhet ska öka till lägst 85 genom förstärkning av personalens kompetens om utvecklings störning, LSSlagstiftningen och personlig assistans. LSS Arbetsrutiner inom LSS-verksamheten ska vara kvalitetssäkrade senast vid utgången av Bedömning Vi bedömer att Socialnämnden har en tillfredsställande redovisning och uppföljning av sina effektmål. Samtliga verksamheter ger en lägesrapport där måluppfyllelse kommenteras. Effektmålen är välformulerade såtillvida att endast ett fåtal inte kan följas upp. Måluppfyllelsen är dock låg, vilket torde leda till ytterligare analyser inom nämnden. Har man ställt upp realistiska mål? Har man ställt upp för många mål? 3.6 Barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämnden redovisar med hjälp av en tydlig struktur årets måluppfyllelse. Av de 20 effektmålen har 11 inte kunnat utvärderas. Av förskoleverksamhetens sex mål har inget följts upp. Detta beror till stor del på att utvärdering sker med hjälp av tillsynsansvariga pedagoger, som inte har besökt alla verksamheter. De besök som har genomförts tyder dock på att verksamheterna svarar upp mot de satta målen. Ett annat sätt att mäta måluppfyllelsen har varit det så kallade kvalitetsutvecklingssystemet. Detta system, som bygger på enkätundersökningar, har dock ej kunnat användas på grund av låg svarsfrekvens. 9

11 Huvudsakliga skäl till att fem av effektmålen för grundskola, mm inte har kunnat utvärderas är bristande statistiskt underlag och att vissa enkäter inte genomfördes under De två effektmål som inte har uppfyllts berör studieresultat för elever i år 9. BGN Effektmål Ej uppföljda Uppfyllda Ej Förskoleverksamhet Grundskola, förskoleklass och skol- barnomsorg TOTALT: Icke effektmål: Grundskola - Andel elever med betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. Grundskola - Fler elever i år 9 är godkända för nationellt program i gymnasieskolan Bedömning Vi anser att Barn- och grundskolenämndens uppföljning av verksamhetens effektmål inte är helt tillfredsställande, detta på grund av att inga effektmål har kunnat följas upp på förskolans område. En ökad mätbarhet vore önskvärd. I övrigt bedömer vi målstyrning och kontroll som tillfredsställande. Verksamhetsberättelsen är ambitiös och ger läsaren en god bild av nämndens verksamhet. 3.7 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har i princip följt bokslutsanvisningarna, måluppfyllelsen som helhet redovisas förhållandevis otydligt i verksamhetsberättelsen, bortsett från den sammanfattande tabellen. I verksamhetsplanen anger fullmäktige de inriktnings- och effektmål som ska styra nämndens verksamhet under Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i verksamhetsplan 2007 totalt 13 effektmål som ska följas upp i samband med bokslutet. Alla effektmål återrapporteras, men endast två är. Vissa av de icke målen är nära att uppfyllas, men når inte hela vägen fram. Det kan konstateras att sex effektmål inte har kunnat följas upp. Detta beror på att enkäter ej genomförts eller att svarsfrekvensen varit för låg. I något fall är målformuleringen för komplicerad för att ett tydligt svar ska kunna ges. 10

12 GVN Effektmål Ej uppföljda Uppfyllda Ej Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Icke effektmål: Lägst 90 % av de studerande på Täby komvux och inom övriga vuxenutbildningar ska ha lägst betyget godkänd efter avslutad kurs. Alla elever ska instämma i påståendet att de helt eller i huvudsak känner sig trygga i skolan Alla elever ska instämma i påståendet att det helt eller i huvudsak är arbetsro på lektionerna Minst 90 % av alla elever ska instämma i påståendet att de helt eller i huvudsak kan rekommendera sin skola till andra. Elevernas delaktighet i skolans arbete ska öka Bedömning Så få som två av 13 mål är, vilket innebär att andelen mål är i paritet med föregående års måluppfyllelse. Detta är inte tillfredsställande. Vi bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden huvudsakligen gör en tillfredsställande uppföljning av måluppfyllelsen, även om vi anser att redovisning av effektmålen kunde ha givits mer utrymme, särskilt som måluppfyllelsen är så pass låg. Läsaren får dock överblick tack vare den sammanfattande tabellen. Vi konstaterar att det i vissa fall är svårt som läsare att förstå huruvida målet är uppfyllt eller ej, då rapporteringen på sina håll framhåller mål som nästan uppfyllts eller är på god väg att uppnås. Tydligare kommunikation i detta avseende vore önskvärt. Vi vill påpeka att få mål är möjliga att utvärdera, vilket utgör ett viktigt förbättringsområde. Slutligen anser vi att GVN bör omformulera vissa mål, som snarare är formulerade som inriktningsmål än effektmål. Det är exempelvis inte idealiskt att ha ett effektmål där alla elever ska instämma i ett visst påstående. 4 Samlad bedömning I verksamhetsplan uttalas inte explicit vilka verksamhetsmål som ska uppfyllas inom ramen för god ekonomisk hushållning. Då kommunen har en tydligt strukturerad 11

13 styrkedja med inriktningsmål, effektmål och uppföljning av de samma, gör vi tolkningen att det är effektmålen som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att Täby kommuns målstyrning och uppföljning i allt väsentligt är tillfredsställande. Kommunens modell för målstyrning är tydlig och ändamålsenlig, styrkedjan är oftast intakt och framför allt framgår av verksamhetsberättelserna att nämnderna de facto vidtar åtgärder för att uppnå de mål som finns. Vissa förbättringsområden har dock identifierats. Det är inte tillfredsställande att så många mål inte har uppfyllts eller inte har kunnat utvärderas. Låg måluppfyllelse medför en risk för att målstyrningsprocessen inte speglar verkligheten och har flera orsaker. Måluppfyllelsen sammanfattas i tabellen nedan. Nämnd Effektmål Ej uppföljda Uppfyllda Ej KS SBN SRMH KFN SON BGN GVN TOTALT: Ett förbättringsområde är möjligheten att utvärdera målen på kort sikt. Nära en tredjedel av kommunens effektmål har inte kunnat utvärderas. Skälen härtill är flera, men inte sällan är det fråga om attitydundersökningar som inte genomförts, eller målformuleringar som inte tillåter utvärdering på kort sikt. Effektmålen i fråga bör därför antingen omformuleras eller mätas på ett annat sätt. Det kan konstateras att Täby kommuns styrsystem är beroende av att tydlig åtskillnad görs mellan inriktningsmål och effektmål. Denna indelning är inom vissa nämnder - inte alltid klar. Vidare konstaterar vi att förhållandevis många av de uppföljningsbara effektmålen inte är. Här krävs en genomgång i syfte att klarlägga huruvida målsättningarna är för högt ställda, eller om styrningen av och inom de för implementering ansvariga nämnderna brister i något avseende. Uppföljningen av ett effektmål har tre möjliga utfall: Målet är uppfyllt, ej uppfyllt eller kan inte följas upp. I vissa nämnders återrapportering rapporteras uppföljningen dock på ett mer invecklat sätt, vilket medför att det blir upp till läsaren att avgöra huruvida ett mål är uppfyllt eller ej. Detta talar för en genomgång av effektmål och uppföljningsmetodik, i 12

14 syfte att ytterligare förbättra målstyrning och göra det enklare för medborgare och andra utomstående att förstå och ta del av kommunens arbete. I föregående års granskning föreslogs en reducering av antalet effektmål. Vi vidhåller den ståndpunkten. Tack vare att måluppfyllelsen sammanfattas i tabellform kan läsaren snabbt få en strukturerad bild av vilka mål som har funnits och huruvida dessa har uppfyllts. I övriga delar av nämndernas respektive redovisning är strukturen varierande. En ännu tydligare struktur vore önskvärd. Analyser av huruvida inriktningsmålen bedöms uppfyllas saknas, vilket skulle kunna åtgärdas med tydligare bokslutsanvisningar. Detta påtalades även i fjol. I korthet kan vår bild av Täby kommuns måluppfyllelse sägas vara att nämnderna arbetar för att nå målen, men målstyrningen har stor förbättringspotential. De första stegen för att förverkliga denna potential är att i högre utsträckning formulera mål som är uppnåeliga och mätbara på kort sikt. Det bör påpekas att Täby kommun inför verksamhetsåret 2008 har reviderat målformuleringar, vilket är positivt. Föreliggande granskning berör dock endast år

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Delårsrapport 2007

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Delårsrapport 2007 Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Delårsrapport 2007 Täby kommun September 2007 Charlotte Gränefjord *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter Kommunstyrelsens och byggnadsnämndens kompletterande mål för 2015 2(17) 3(17) Inledning Enligt Hjo kommuns målmodell ska kommunfullmäktige i budgetdokumentet besluta om ett antal kommunövergripande, prioriterade

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Haninge kommun. Att följa upp verksamheternas ändamålsenlighet med stöd av brukarundersökningar

Haninge kommun. Att följa upp verksamheternas ändamålsenlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 4/2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Haninge kommun Att följa upp verksamheternas ändamålsenlighet med stöd av brukarundersökningar Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1.

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden PM Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Katrineholms kommun November 2009 Fredrik Alm Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 1.1 BAKGRUND, UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA...2 1.2 METOD...2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år.

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år. RAPPORT 1 (5) Vår handläggare Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Rapport Sommarskola 2010 Bakgrund Sommaren 2010 genomfördes, i Interkulturella enhetens regi sommarskola för elever i år 8, 9 och gymnasieskolan.

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning Granskningsrapport

Varbergs kommun. Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning Granskningsrapport ABCD Varbergs kommun Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-12-19 Antal sidor: 21 Antal bilagor: 0 Verksamhetsbokslut Granskningsrapport.docx

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Hur anpassar sig nämnderna till kommunens målstyrningsarbete och anpassningsprogram

Hur anpassar sig nämnderna till kommunens målstyrningsarbete och anpassningsprogram Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Hur anpassar sig nämnderna till kommunens målstyrningsarbete och anpassningsprogram Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Februari 2008 Lars Meyer *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011 Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2011-12-05 Revisorerna i Handläggare: Cecilia Knutsson Ann-Britt Johansson Direktnr: 0322-61 64 22 Beteckning: 2011.352 BUN Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

Datum. 2014-06-26 Rev 2014-08-22. att lägga rapporten Uppföljning av ferieskola vårterminen 2014 till handlingarna, samt

Datum. 2014-06-26 Rev 2014-08-22. att lägga rapporten Uppföljning av ferieskola vårterminen 2014 till handlingarna, samt Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Annbritt Öqvist Datum 14-06-26 Rev 14-08-22 Diarienummer BUN-14-23 Barn- och ungdomsnämnden Rapport Uppföljning av ferieskolan vårterminen

Läs mer

Höörs kommun. Nämndernas egenkontroll Övergripande granskning Revisionsrapport. KPMG AB 2010-04-19 Antal sidor: 12

Höörs kommun. Nämndernas egenkontroll Övergripande granskning Revisionsrapport. KPMG AB 2010-04-19 Antal sidor: 12 Nämndernas egenkontroll Övergripande granskning Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 12 Rapport Nämndernas egenkontroll.docx Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Genomförande 1 2. Kommunstyrelsen 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag 16-01-06 16/31 1(8) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Kommunstyrelsen Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Malin Nordström malin.nordstrom@borlange.se Nämnd Datum Planerade

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SALA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer