Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun"

Transkript

1 Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Handbok för politiker och tjänstemän Tredje reviderade upplagan

2 Tredje reviderade upplagan mars 2015 Andra reviderade upplagan mars 2014 Första upplagan mars 2013

3 FÖRORD 2 INLEDNING 3 Varför ett mål- och resultatinriktat styrsystem? 3 Vad är mål- och resultatstyrning? 4 Vad ska kommunen uppnå med mål- och resultatstyrning? 4 MÅL- OCH RESULTATSTYRNINGSMODELLEN 5 Så här ser kommunens målstruktur ut 5 STYRMODELLENS ÅRLIGA PROCESS 7 Mål- och resultatstyrning steg för steg 7 ROLLER OCH ANSVAR 10 Vem ansvarar för vad i kommunens organisation? 10 Politiskt ansvar 10 Kommunfullmäktiges roll och ansvar 10 Kommunstyrelsens roll och ansvar 11 Nämndernas roll och ansvar 11 Bolagsstyrelsens roll och ansvar 11 Förvaltningsansvar 12 Chefens roll och ansvar 12 PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 13 Effektmål 13 Aktivitet 13 Ansvarig 13 Start- och slutdatum 13 Resurser 13 Aktivitetsstatus 13 UPPFÖLJNING, RESULTAT OCH ANALYS 14 Aktivitetsstatus 14 Resultat och analys 14 VERKTYG 15 Digitalt verktyg 15 Dokumentmallar 19 DEN RÖDA TRÅDEN 21 Ett exempel från verksamhet 21

4 Förord Det här är en handbok som vänder sig till dig som är chef, politiker eller medarbetare i Kungsörs kommun. Handboken beskriver den nya styrmodell som kommunen beslutade att skapa, införa och tillämpa från och med Du har fått denna handbok för att det är viktigt att du i din roll ska veta vad som styr kommunen, vilka mål vi har, hur modellen fungerar och hur vårt arbete ska samspela med de mål som politiken beslutar om. I 2014 års upplaga gjorde vi vissa ändringar, kompletteringar och begreppsförändringar i syfte att utveckla och öka tydligheten i styrmodellen. I 2015 års version har vi gjort vissa förenklingar och ytterligare förtydliganden med motiveringen att detta är en handbok som ska upplevas som en sådan, kort och tydlig. Avsnitt kring planering, genomförande, uppföljning, resultat och analys samt verktyg är omarbetade. Att styra vår kommun mot ett framtida önskvärt läge är ett gemensamt ansvar för alla i kommunkoncernen. För att lyckas med detta har vi infört ett samlat styrsystem baserat på mål och resultat. Syftet med detta styrsystem är att skapa en tydlighet i rollfördelningen mellan politik och verkställighet, att ge förutsättningar för ökad delaktighet och inflytande och att synliggöra kvaliteten i det vi gör. Vi vill också att styrningen ska upplevas som tydlig och enkel och vara gemensam för alla i kommunorganisationen. De resultat vi åstadkommer utgör basen i styrsystemet och ska användas för att formulera beslut om framtida mål. Styrningen i Kungsörs kommun utgår från Vision 2015, kommungemensamma mål, inriktningsmål och effektmål. Våra förtroendevalda politiker styr genom att formulera mål kring vad som ska uppnås. Förvaltningarna verkställer den politiska viljan genom att ange i aktivitetsplaner vad som ska göras för att målen ska uppnås. Från och med 2014 finns varje år mål formulerade på alla nivåer och aktiviteter planerade och beskrivna för alla verksamheter utifrån dessa mål. Under 2014 har vi vidareutvecklat modeller för resultatuppföljning, analys och värdering. Under 2015 kommer kommunfullmäktige att fastställa kommunens nya vision Vision Utifrån denna kommer sedan nya mål att formuleras. Allt detta kan du läsa om i denna handbok. Det förväntas av dig som är ledare att du tillämpar de principer, processer och definitioner som handboken beskriver. Det förväntas av dig som medarbetare att du sätter dig in i detta arbete och gör dig delaktig. Vi ställer upp dessa förväntningar därför att det är en förutsättning för att vi ska lyckas. Genom att skapa gemensamma arbetsformer för mål och resultat bygger vi en struktur där alla i organisationen styr mot samma håll. Kungsör i mars 2015 Per Bäckström Kommunchef 2

5 Inledning Varför ett mål- och resultatinriktat styrsystem? I 8 kap. 5 Kommunallagen (2004:775) står det att kommuner och landsting ska redovisa för uppdraget relevanta mål och måluppfyllelse. Mål- och resultatstyrning i svensk förvaltning har funnits i mer än 20 år och i princip alla offentliga organisationer jobbar aktivt med styrmodeller som binder ihop den enkla grundprincipen att styra med vad verksamheten faktiskt ska leverera för resultat. I Kungsör tog kommunfullmäktige beslut om ändrat styrsystem och övergång till målstyrning i mars Kommunfullmäktige antog då en vision och övergripande inriktningsmål samt en ledningsfilosofi. Ledningsfilosofi Målstyrningen omnämns också i ledningsfilosofin för Kungsörs kommun där det bland annat beskrivs att: Kommunen styr sin verksamhet med hjälp av en vision och målstyrning. Detta leder till att kommunen fastställer utvecklingsplaner grundade på en aktiv omvärldsbevakning samt verksamhetsplaner och budget. Det ska vara en klar rollfördelning mellan det politiska och administrativa systemet. Kommunen ska praktisera decentralisering, där ansvar och befogenheter ska följas åt. I kommunen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att nå fastställda mål men har friheten att välja handlingsalternativ för att nå målen. Under ansvarig chefs ledning ska arbetet i en ledningsgrupp bedrivas på ett sådant sätt, att det får karaktären av att vara en gemensam ledningsuppgift för chefer som tillhör gruppen samt att cheferna känner ett helhetsansvar. Överenskommelse om chefskap inom kommunen vilar på den grunden, att chefens primära uppgift är att ansvara för att verksamheten bedrivs på det sätt som anges i verksamhetsplan, aktivitetsplan och att fastställda mål nås. I chefsuppdraget ingår att arbeta mot målen. Detta gäller chefer på alla nivåer och förankras genom dialog med uppdragsgivaren. Vid sidan av den verksamhet som bedrivs i vår närtid, är det också viktigt för kommunens framtida verksamhet, att vi inom organisationen har tankar på den tid som ligger långt framför oss bortom närtiden. 3

6 Vad är mål- och resultatstyrning? Ett mål är en beskrivning av ett önskvärt resultat eller läge som kommunen vill uppnå. Mål- och resultatstyrning är en metod som innebär att kommunens styr mot gemensamma mål och att alla använder sig av samma metod. Den här handboken riktar sig till politiker och medarbetare och den beskriver mål- och resultatsyrningsprocessen samt de principer som ligger till grund för styrning och uppföljning av kommunens mål och ekonomi. Vad ska kommunen uppnå med mål- och resultatstyrning? Huvudsyftet med mål- och resultatstyrning är att kommunen ska uppnå: en tydligare koppling mellan uppsatta mål och verksamheternas resultat en ökad tydlighet i den politiska styrningen och måluppfyllelsen för kommungemensamma mål; att förstå varför, hur och för vem kommunen sätter mål att alla medarbetare ska veta vad de gör och varför, kopplat till målen en ökad effektivitet och nöjdhet med kommunens verksamhet en enkel modell och ett verktyg för verksamhetsutveckling ett systematiskt målarbete, där resultaten återkopplas inom organisationen och analys skapar underlag inför framtida mål medborgardialog utifrån mål och resultat 4

7 Mål- och resultatstyrningsmodellen Mål- och resultatstyrningsmodellen är ett verktyg som ger exempel på hur kommunen knyter samman de övergripande kommungemensamma målen med mål för styrelse, nämnd, förvaltning, enhet och verksamhet. Med styrelse menas kommunstyrelse och bolagsstyrelse. Bolagens förvaltning och avdelning ingår i begreppen förvaltning, enhet och verksamhet. Så här ser kommunens målstruktur ut Kommunfullmäktiges kommungemensamma mål ska kunna följas i hela organisationens måloch budgetprocess. Målen ska kopplas till resurserna. Vid konflikt mellan verksamhetens mål och tilldelade ekonomiska resurser är de ekonomiska resurserna överordnade målen. För att kunna styra och arbeta efter modellen krävs en gemensam syn på mål- och resultatstyrning i hela organisationen. Innehåll, begrepp och definitioner ska vara tydliga, förankrade och användas i hela organisationen. 5

8 Här redovisas de begrepp och definitioner som organisationen ska använda. Kommunens långsiktiga vision är en framtidsbild för Kungsörs kommun och grunden för mål- och resultatstyrningsarbetet. Visionen anger färdriktningen. Det ligger dynamik i en vision, den anger riktningen. En vision är kommunövergripande och beskriver ett önskvärt framtida tillstånd som saknar definierbara och mätbara termer. Beslutsansvar: Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige styr med ett begränsat antal kommungemensamma mål som ska ange vad man politiskt vill uppnå. Dessa mål ska stärka det kommunövergripande perspektivet i styrningen. Målen ska vara gemensamma för nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige kan i förekommande fall även formulera mål direkt till en nämnd eller styrelse. Beslutsansvar: Kommunfullmäktige. Uppföljning: En gemensam resultatbild med analys för de kommungemensamma målen redovisas i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Nämnd och styrelse styr sin verksamhet med inriktningsmål. Inriktningsmål anger en politisk vilja och beskriver vad som ska uppnås utifrån givna ekonomiska ramar. Nämnd och styrelse ska även ta hänsyn till de kommungemensamma målen från kommunfullmäktige. Beslutsansvar: Nämnd och styrelse. Uppföljning: Årlig redovisning av resultat och analys. Förvaltningen konkretiserar nämndens eller styrelsens politiska vilja. Förvaltningen arbetar fram tidsatta och mätbara effektmål utifrån nämndens eller styrelsens inriktningsmål och givna ekonomiska ramar. Det kan också ske direkt utifrån kommunens gemensamma mål. Effektmålen skapas i dialog med nämnd och styrelse. Beslutsansvar: Effektmålen fastställs i nämnd eller styrelse. Uppföljning: Uppföljning vid delårsbokslut samt årlig redovisning av resultat och analys i årsbokslut. När kommunens mål är fastställda ska verksamheterna visa i sina aktivitetsplaner hur de tänker bidra till att målen uppfylls. Ansvarig för aktivitetsplan: Chef. Uppföljning: Uppföljning vid delårsbokslut samt årlig redovisning av resultat och analys till förvaltningens årsbokslut. 6

9 Styrmodellens årliga process Arbetet med mål och resultat är en process som här exemplifieras i ett årshjul som rullar oavbrutet i treårscykler. De nyckelhändelser som sker visas i figurens boxar, och under alla tre år pågår dessa samtidigt med planering framåt och uppföljning bakåt av både kommunens verksamhet och ekonomi. Följ hjulet utifrån och in, från januari till december. Mål- och resultatstyrning steg för steg För att samordna alla delar i mål- och resultatstyrningsprocessen, krävs planering och att alla som arbetar efter styrmodellen har kunskap om: vad som förväntas vem som förväntas göra vad när det förväntade ska vara klart. 7

10 Till grund för mål- och resultatstyrningsarbetet ligger kommunens vision och det är den som ytterst pekar ut färdriktningen. Processen startar i den yttersta ringen, i februari, genom att årsredovisningen, verksamhetsberättelserna och kvalitetsredovisningarna är klara och resultaten redovisas. Resultaten tillsammans med kunskaper och förutsättningar från omvärlden ger kommunen grunden till ett omvärldsseminarium. Omvärldsseminariet är ett sätt att lyfta blicken mot omvärlden och framtiden och fånga trender och tendenser som har betydelse för ekonomi, verksamhet och utveckling i Kungsör. Med omvärldsseminariet som bas startar sedan målarbetet. När man i början av året har summerat föregående års resultat, och förutsättningarna för framtiden är kända, kan kommunfullmäktige besluta om vilka kommungemensamma mål som ska styra kommunen. Det målarbetet startar parallellt med att arbetet med rambudgeten påbörjas i mars månad. I april startar arbetet med inriktningsmål samtidigt som arbetet med rambudgeten fortsätter. Här formulerar också kommunstyrelsen sina beställningar av tekniska tjänster, service och underhåll till de kommunala bolagen. I början av maj lägger kommunstyrelsen fram förslag till budgetramar och budgetberedning. Vårens målarbete ska vara klart i juni och kommunfullmäktige fastställer då kommungemensamma mål och inriktningsmål. Samtidigt fastställs också budgetramar för kommande år (år 1) och ekonomisk plan för ytterligare två år (år 2 och 3). Den årliga processen ser något annorlunda ut för bolagen. Under hösten är det dags för förvaltningen att utarbeta effektmål, detaljbudget och aktivitetsplanering. Arbetet med effektmål och aktivitetsplaner löper under hösten parallellt och styrmodellen bygger på att mål och inriktningar kommuniceras i processen för att var och en på sin nivå ska ges möjlighet att hålla sin planering. Ett seminarium för gemensamma målbilder planeras i september. I oktober fastställs effektmål och detaljbudgetförslag av nämnd och i bolagsstyrelse. Kommunfullmäktige fastställer kommande års budget i november. I december ska kommunens målarbete och budget, vara klart inför det kommande året. Hela processen startar på nytt i februari med nya resultat och förutsättningar inför kommande år. Samtidigt går kommunen i denna beskrivning även in i år två i årshjulet. Arbetet som beskrivs i årshjulets andra år innebär uppföljning av de mål och de önskade resultat som kommunen tog fram under år ett. 8

11 Under årshjulets andra år arbetar verksamheterna utifrån sina aktivitetsplaner och de förväntade resultaten följs löpande upp. Den övergripande uppföljningen sker också löpande under verksamhetsåret synkroniserat med kommunens ekonomiska uppföljning. I det tredje året är det tid att summera, utvärdera och analysera resultaten, detta presenteras i årsredovisningen. Ekonomi i kommunal styrning I 8 kap. Kommunallagen ekonomisk förvaltning (2000:889) regleras den ekonomiska förvaltningen, och lagen kräver att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Hur kommunen ska redovisa sin ekonomi finns angivet i Kommunal redovisningslag (1997:614). Ekonomisk begreppsförklaring Ekonomisk uppföljning Månadsvis uppföljning av ekonomisk redovisning i förhållande till budget. Mål- och ekonomisk resultatuppföljning Ekonomi och verksamhetsuppföljning redovisas gemensamt. Bokslut Resultat utifrån formulerade mål och ekonomi. Delårsbokslut Ett bokslut för del av år, i Kungsör för perioderna januari till och med april respektive januari till och med augusti. Årsredovisning Ett bokslut för ett år, januari till och med december. I årsredovisningen redovisas en gemensam resultatbild för ekonomi och uppsatta mål i verksamhet. Rambudget Budgeterade nettokostnader totalt för en verksamhet. Detaljbudget Budgeterade nettokostnader nedbrutna på intäkter och kostnader i detalj på kostnadsställen, identiteter och konton. 9

12 Roller och ansvar Grundläggande för ett framgångsrikt styrsystem är tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning mellan olika nivåer inom organisationen. Vem ansvarar för vad i kommunens organisation? Varje nämnd och styrelse har i sitt reglemente fått i uppdrag av kommunfullmäktige att sköta en väl avgränsad verksamhet. Både politik och förvaltning måste vara lojala mot den överrenskomna rollfördelningen. Detta innebär att en verksamhetschef inte ska formulera uppdraget och att styrelse eller nämnd inte ska detaljstyra hur uppdraget utförs. Politiskt ansvar Gemensamma angelägenheter och beslut om inriktning, omfattning och finansiering ska fattas av folkvalda. Politikerna sätter kommungemensamma mål och inriktningsmål. De godkänner också de effektmål som förvaltningarna satt upp. Kommunfullmäktiges roll och ansvar Kommunfullmäktige beslutar: om övergripande visioner och ambitioner för kommunen som helhet samt för respektive nämnd och styrelse om målområden och kommungemensamma mål som man särskilt behöver satsa på för att nå visionen utifrån nämndernas förslag om att ge särskilda direktiv eller uppdrag till kommunens nämnder och styrelser 10

13 Kommunstyrelsens roll och ansvar Kommunstyrelsen: ska stödja och ha uppsikt över nämndernas verksamheter samt leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet beställer uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning och följer upp resultatet är en egen nämnd för ett antal verksamheter Nämndernas roll och ansvar Nämnden: ansvarar för att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt har det ekonomiska ansvaret inom sitt verksamhetsområde beslutar om inriktningsmål och följer upp resultat Bolagsstyrelsens roll och ansvar Bolagen ska: följa av fullmäktige antagna styrdokument och policys delta i årlig revidering och prövning av för bolagen gällande styrdokument Styrelsen: svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation ska kontrollera hur verkställande direktören sköter bolagets verksamhet 11

14 Förvaltningsansvar Förvaltningen ansvarar för att nå beslutade mål och tillsammans med nämnd eller styrelse arbeta fram effektmål samt prioritera inom de tilldelade ramarna. Skulle den ekonomiskt tilldelade ramen vara på väg att överskridas ska nämnd eller styrelse vidta åtgärder. Chefens roll och ansvar Kommunchefen ska leda kommunens chefer och har ett ansvar för att de politiska målen uppnås. Kommunchefen har verksamhets- och resultatansvar inför kommunstyrelsen. Förvaltningschefen ska leda förvaltningen och dess chefer för att nå politiskt uppsatta kommunala samt statliga mål. Förvaltningschefen har verksamhets- och resultatansvar inför nämnden. Bolagets vd ska sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt bolagsstyrelsens riktlinjer och anvisningar. Avdelningschef, enhetschef, rektor och förskolechef ansvarar för att verksamheten når uppsatta mål. Chefen ansvarar för att tillsammans med sina medarbetare ta fram en aktivitetsplan som beskriver hur verksamheten ska nå uppsatta mål. Aktivitetsplanen ska kommuniceras med förvaltningschefen. 12

15 Planering och genomförande När målplaneringen är klar och beslutad i nämnd och styrelse, finns förutsättningarna för verksamheten att skriva ned sin aktivitetsplanering. I aktivitetsplanen anger verksamheten hur de ska arbeta under året för att nå målen. Aktivitetsplanen svarar upp mot de effektmål som förvaltningen arbetat fram. Vilka effektmål som verksamheten ska styra mot beslutas av förvaltningsledningen. I aktivitetsplanen anges vilka aktiviteter som ska göras, hur det ska genomföras och vem som är ansvarig. Aktiviteterna ska följas upp vid tre tillfällen under året och ett resultat med analys presenteras årligen. Här redovisas de begrepp och de definitioner som ska användas vid aktivitetsplanering. Effektmål Här anges vilket effektmål som aktiviteten avser. Aktivitet Här anges vilken särskild aktivitet som måste till för att lyckas uppnå önskat resultat. Det är bara de aktiviteter som måste till för att lyckas som ska anges, något extra, en kraftsamling. Ansvarig En eller flera personer utses att ansvara för att aktiviten följs upp och redovisas. Namngiven person och titel. Start- och slutdatum Under vilken tidsperiod aktiviteten ska genomföras. Resurser Resurser kan vara: tid, investering, projektstöd, omfördelning av personal, budget etc. Aktivitetsstatus Är aktiviteten Planerad, Påbörjad, På god väg, Slutförd eller Avbruten. Aktivitetstatus anges vid planering och uppföljning av aktiviteten. Aktivitetsplaneringen ska vara klar i januari och arbetas av under året. Aktivitetstatus ändras i takt med att aktiviteterna utförs. När aktiviteten är utförd, ska resultatet analyseras genom att besvara frågorna; Bedömning av resultatet, Varför gick det så? och Hur går vi vidare? 13

16 Uppföljning, resultat och analys Uppföljning, resultat och analys är centrala delar i styrprocessen. Verksamheternas resultat ska systematiskt följas upp, utvärderas och analyseras för att skapa beslutsunderlag inför framtida prioriteringar. Kommunens mål ska följas upp enligt en given struktur och resultatet redovisas i mål- och ekonomisk resultatuppföljning. I kommunens gemensamma årsredovisning redovisas resultat utifrån formulerade mål och ekonomi. Däremellan sammanställs delårsbokslut två gånger per år, ett efter den sista april och ett efter den sista augusti. Uppföljning och analys av mål och ekonomi sker på alla nivåer i organisationen. Nämnd och styrelse ska även utvärdera och analysera sitt verksamhetsspecifika resultat och skapa en samlad resultatbild som visar hur de bidragit till att nå de kommungemensamma målen. Löpande mål- och resultatuppföljning Aktivitetsstatus ska rapporteras vid tre tillfällen; till och med april, augusti och december. Måluppfyllelse ska rapporteras och analyseras utifrån effektmål, inriktningsmål och kommungemensamt mål en gång per år till årsredovisning. Aktivitetsstatus Rapportering av aktivitetsstatus sker via formulär för planering, uppföljning och analys på intranätet, se avsnitt verktyg i handboken Ansvarig chef rapporterar och anger sin bedömning av statusen. 1. Planerad 2. Påbörjad 3. På god väg 4. Genomförd 5. Avbruten Resultat och analys Rapportering av resultat och analys sker via formulär för planering, uppföljning och analys på intranätet. Enhetschefen gör en enkel analys över hur arbetet går utifrån vad som angetts i aktivitetsplan. Förvaltningen gör en analys av måluppfyllelsen utifrån effektmål och inriktningsmål. I nästa steg ska förvaltningschef/vd sammanställa hela förvaltningens eller bolagets arbete för att nå de kommungemensamma målen och redovisa resultat och analys i mallen för årsredovisning. En kommunövergripande analysgrupp sammanställer och analyserar resultatet kopplat till de kommungemensamma målen. Ett resultat redovisas under omvärldseminariet och består av en samlad bild av kommunens måluppfyllese med analys under det gångna året. Resultatet redovisas även i form av Mål-och ekonomisk resultatuppföljning i årsredovisningen. 14

17 Verktyg För att verksamheterna ska kunna arbeta enligt mål- och resultatstyrningsmodellen finns gemensamma verktyg framtagna. Verktygen består utav ett digitalt verktyg på intranätet samt dokumentmallar. Dessa verktyg syftar till att kommunens verksamheter ska planera och följa upp sitt arbete på ett likartat vis i ett gemensamt system. Digitalt verktyg Det digitala verktyget på intranätet används för mål- och aktivitetsplanering, uppföljning och analys. Strukturen är uppbyggd efter: Kommungemensamma mål Inriktningsmål Effektmål Aktiviteter Analys Analys av måluppfyllelsen sker på alla nivåer i organisationen minst en gång per år. Analys redovisas i Bedömning av resultatet, Varför gick det så? Hur går vi vidare? Formulär för planering och analys av kommungemensamt mål 15

18 Formulär för planering och analys av inriktningsmål 16

19 Formulär för planering, uppföljning och analys av effektmål 17

20 Formulär för planering, uppföljning och analys av aktiviteter 18

21 Dokumentmallar Så här ser mallen ut för att skriva ner sin målplanering. Där skriver förvaltningen in de av nämnden antagna målen. Mallen fylls i enligt följande beskrivning: Nämnd/Styrelse: vilken nämnd eller styrelse som antagit målen. Förvaltning/bolag: vilken förvaltning eller bolag som målplaneringen avser. År: vilket år avser målplaneringen. Kommungemensamt mål: här skriver vi in kommunfullmäktiges mål. Inriktningsmål: vilka inriktningsmål har nämnden eller styrelsen antagit med hänsyn till detta kommungemensamma mål. Skriv in de här. Effektmål: vilka effektmål har förvaltningen arbetat fram? Beskriv effektmålet i mallen med: - Nr: kopplar effektmålet åter till inriktningsmål och kommungemensamt mål - Nuläge: hur ser det ut idag? Ange ett nuläge eller ett värde. - Önskvärt och mätbart resultat: vad vill vi och hur långt når vi på kort och lång sikt? - Mätmetod: hur och med vad mäter vi? Ange mätmetoden. Effektmålen tilldelas sedan cheferna av förvaltningsledningen och ligger till grund för aktivitetsplaneringen. Förvaltning/bolag: Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Nuläge A. Kungsörs kommun ska, för våra medborgare, vara en god och attraktiv plats att bo och leva i. Mallen finns på intranätet: Mall för målplanering År: Önskvärt och mätbart resultat. Mätmetod 19

22 Så här ser mallen för aktivitetsplaneringen ut. Mallen fylls i enligt följande beskrivning. Enhet/avdelning: vilken enhet eller avdelning avser aktivitetsplanen. Ansvarig chef: vem är ansvarig chef på enheten eller avdelningen. Effektmål (nr): vilket effektmål avser aktivitetsplaneringen, anges i nr. Aktivitet skriv in aktiviteter som planeras. Ansvar: skriv in namn och titel på den som är ansvarig. Start- och slutdatum: skriv in under vilken tidsperiod som aktiviteten sker. Resurser: ange vilka resurser: tid, medel och så vidare, som behövs för att arbeta med aktiviteten. Aktivitetsstatus: ange status Planerad, Påbörjad, På god väg, Slutförd eller Avbruten. Enhet/avdelning: Ansvarig chef: Effektmål (nr) Aktivitet Ansvar Startoch slut datum A11 Rutin Lisa K 1 mars- 1 sept. Resurser Ingår i uppdrag Aktivitetsstatus P PB PGV SF AB Mallen finns på intranätet: Mall för aktivitetsplanering 20

23 Den röda tråden Ett exempel från verksamhet På socialförvaltningen inom en av verksamheterna, har enhetschefen tillsammans med medarbetarna arbetat fram aktiviteter i sin aktivitetsplan som är kopplade till socialnämndens och kommunfullmäktiges mål. På den här arbetsplatsen kommer medarbetarna att arbeta aktivt med att öka andelen miljömärkta och nyckelhålsmärkta inköp i sin befintliga verksamhet genom att planera för detta då de handlar hem varor till sina brukare. De aktiviteter som den här arbetsplatsen gemensamt arbetar med under året, i det här fallet att öka andelen miljömärkta och nyckelhålsmärkta inköp bidrar till ett gemensamt resultat för socialförvaltningen. Arbetsplatsen gör sin del i uppdraget att nå förvaltningens uppsatta effektmål, nämndens inriktningsmål och slutligen kommunfullmäktiges kommungemensamma mål och vision. Verksamhetens aktivitetsplan Öka andelen miljömärkta och nyckelhålsmärkta inköp på verksamhetsnivå. Prisjämförelse mellan standarvaror och miljömärkta/nyckelhålsmärkta varor Upprätta en checklista över vilka varor som ska vara miljömärkta Förvaltningens effektmål Verksamheterna ska planera för och arbeta med förebyggande insatser. Socialnämndens Inriktningsmål Socialnämnden ska arbeta aktivt med förebyggande insatser Kommunfullmäktiges kommungemensamma mål Kungsörs kommun ska vara ett samhälle med långsiktigt hållbar utveckling, sett ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 21

24 Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Har du frågor? Kontakta: Johanna Raland, processledare telefon

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Policy för förtroendevalda Policy för ledare Värdegrund för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2006-03-27 43 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 1 Grundläggande värderingar

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUNS STYR- OCH KVALITETSMODELL. Handbok för chefer och ledare

GISLAVEDS KOMMUNS STYR- OCH KVALITETSMODELL. Handbok för chefer och ledare GISLAVEDS KOMMUNS STYR- OCH KVALITETSMODELL Handbok för chefer och ledare Inledning Handboken vänder sig till dig som har en ledarroll i Gislaveds kommun. I din roll är det viktigt att känna till hur politikernas

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016

00' 10'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 00' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) _. KOMMUNSTRVRaSENS AU 181 Dnr 543/14 Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN

ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN Ägardirektiv antagna av Kommunfullmäktige den 23 april 2015 75och fastställda vid bolagsstämmor den xx xxx 2015. GEMENSAMMA

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 16:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 16:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 16:1 Kf 15/2016 Dnr KS 2016/11 Reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 februari 2016, Kf 15. Gäller

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun

Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun Sida 1(6) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun Inledning Den verksamhet som bedrivs i kommunen styrs i grunden av de lagar som stiftas av Sveriges riksdag men också i

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument 1(5) Styrdokument 2(5) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Eda Bostads AB 2015-05-28 32 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(5) Innehållsförteckning...4 1. Bakgrund...4 2. Allmänna instruktioner...4

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Pelarsalen, Skellefteå lasarett. Klockan 13.00 15.00 ande Leif Holmqvist (c), Ske-å kommun Janeth Lundberg (s), Västerbottens läns landsting

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Så styr vi Hudiksvalls kommun tillsammans!

Så styr vi Hudiksvalls kommun tillsammans! Genom att blicka tillbaka kan vi mäta och lära av våra resultat, som ger oss vägledning för vårt framtida arbete. Så styr vi Hudiksvalls kommun tillsammans! Styrsystemets dokument Åtagande - dialogen

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare Vision Övergripande mål Kund / medborgare Ekonomi Medarbetare Verksamhet Miljö Omsorgsnämndens vision Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Planera, göra, studera och agera

Planera, göra, studera och agera 5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2016

Systematiskt kvalitetsarbete 2016 SKRIVELSE Anders Karlsson 151102 Vårt Dnr: nummer Ert Dnr: nummer Systematiskt kvalitetsarbete 2016 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett reglemente för internkontroll syftande till att

Läs mer

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Det som överraskade mig mest är den kraft och kreativitet som kom fram när personalen fick ta större ansvar. Bo Konstenius, enhetschef Edö vård- och omsorgsboende

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer