00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016"

Transkript

1 00' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 32(32) _. KOMMUNSTRVRaSENS AU 181 Dnr 543/14 Övrigt - Ägardirektiv för Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Förslag på nya ägardirektiv för Tranås Bostäder AB, Tranås Energi AB, Tranås Industrifastigheter AB och Tranås Stadshus AB för åren 2015 och Budgetberedningens förslag till beslut att anta ägardirektiv för år 2015 för Tranås Bostäder AB att anta ägardirektiv för år 2016 för Tranås Bostäder AB att anta ägardirektiv för år 2015 för Tranås Energi AB att anta ägardirektiv för år 2016 för Tranås Energi AB att anta ägardirektiv för år 2015 för Tranås Stadshus AB att anta ägardirektiv för år 2016 för Tranås Stadshus AB att anta ägardirektiv för år 2015 för Tranås Industrifastigheter AB att anta ägardirektiv för år 2016 för Tranås Industrifastigheter AB Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med budgetberedningens förslag. Expedieras till Kommunstyrelsen 1""0"""''''''''

2 'TRANAS ikommll o KL-Förvaltr lingen '""'t TRANAS KOMMUN -:;20 \ '1-LD'~.,. tjm.._s'4 3 1'1, Ank _ ~I'I"iI" "','~.. Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors/Malin Lindskog Förslag på nya ägardirektiv för Tranås Bostäder AB, Tranås Energi AB, Tranås Industrifastigheter AB och Tranås Stadshus AB för åren 2015 och 2016 enl bifogade bilagor Budgetberedningens förslag till beslut att anta ägardirektiv för år 2015 för Tranås Bostäder AB att anta ägardirektiv för år 2016 för Tranås Bostäder AB att anta ägardirektiv för år 2015 för Tranås Energi AB att anta ägardirektiv för år 2016 för Tranås Energi AB att anta ägardirektiv för år 2015 för Tranås Stadshus AB att anta ägardirektiv för år 2016 för Tranås Stadshus AB att anta ägardirektiv för år 2015 för Tranås Industrifastigheter AB att anta ägardirektiv för år 2016 för Tranås Industrifastigheter AB Tranås Kommun Stadshuset tfn +46 (0)

3 Ägardirektiv för AB Tranåsbostäder 2015 Uppdrag och avkastningskrav AB Tranåsbostäder skall tillhandahålla ett brett och anpassat utbud av bostäder och lokaler i Tranås. Bolaget skall på Tranås Stadshus AB:s uppdrag även äga och förvalta förskolor, äldreboenden, särskilda boenden och andra förvaltningslokaler. Affärsutvecklingen skall bedrivas med starkt kundfokus. Tranåsbostäder skall bedriva verksamheten så att en uthållig lönsamhetsnivå kan bibehållas. Genom konkurrenskraftiga hyror, hög kvalitet i produkter och service samt effektiv organisation skall bolagets utveckling säkras. I sina relationer med kunder och omvärld skall AB Tranåsbostäder präglas av affärsmässighet, kvalitets- och miljöutveckling, tillgänglighet och god service. Miljöpåverkan skall begränsas och ett effektivt resursutnyttjande skall eftersträvas. En bra boende och vistelsemiljö skall skapas i bolagets anläggningar. Förväntat resultat för perioden är ett resultat på minst 5 % av omsättningen årligen. Soliditet bör under 2015 nå minst 24 %. Under perioden skall en plan för utveckling av solenergi tas fram. Styrtal Bolaget skall ha för verksamheten relevanta styrtal med tydlig koppling till det vid var tid av kommunfullmäktige prioriterade kommunövergripande målet eller om så är fallet målen. Information och ägardialog Tranås kommun (kommunstyrelsen) och Tranås Stadshus AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna den information om sin verksamhet som Tranås kommun(kommunstyrelsen) och Tranås Stadshus AB begär. Information om verksamhet, ekonomi och strategiska beslut skall lämnas av bolagets styrelse/ledning i samband med det ägarsamråd som ska ske en gång om året i kommunstyrelsen. Ägardialogen skall om möjligt samordnas med den styrtalsuppföljning som också skall göras årligen. Vidare skall motsvarande information lämnas av bolagets styrelse/ ledning en gång om året i kommunfullmäktige. Även denna tidpunkt skall om möjligt samordnas med styrtalsuppföljningen. Inför beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Sådana frågor kan t.ex. vara förvärv eller försäljning av dotterbolag, ny verksamhet eller avveckling av befintlig. Det kan också handla om större investeringar. Med större investeringar avses investeringar som överstiger 180 prisbasbelopp. Fullmäktiges ställningstagande skall föregås av ägarsamråd mellan bolagets styrelse/ledning och kommunstyrelsen alternativt kom munstyrelsens arbetsutskott.

4 Underlag till Tranås Stadshus AB:s koncernredovisning samt i förekommande fall miljöbokslut skall inlämnas årligen enligt fastställd tidplan. Rapportering Budgetuppföljning skall redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fyra gånger per år. Uppföljning skall ske efter februari, april, augusti och oktober månads utgång enligt tidplan som fastställs årligen senast under oktober månad året före uppföljningen tillsammans med ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Uppföljningen skall ske enligt vid var tid gällande instruktion och i förekommande fall mall från ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Information om koncernens resultat rapporteras av Tranås kommuns ekonomiavdelning om inga extraordinära händelser inträffat. Delårsrapport redovisas i samband med budgetuppföljningen för augusti. Årsredovisning för Tranås kommunkoncern samt för respektive bolag redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars/april året efter bokslutsåret. I årsredovisningen för kommunkoncernen skall bolagen redovisa information om måluppfyllelse, ekonomi, verksamhet, framtid, marknad, konkurrenter, medarbetare, arbetsmiljö, miljö och samhälle. Tidplan för årsredovisning fastställs under oktober månad året före årsredovisningens framtagning. Styrtal skall följas upp och redovisas vid varje budgetuppföljning och i årsredovisningen. Bolagen ska ingå i kommunkoncernens budgetprocess på så sätt att bolagen skall lämna en preliminär budget samt lämna information om verksamhetens framtidsperspektiv för de två påföljande räkenskapsåren i samband med den årliga budgetberedningen. Informationen dokumenteras i ett budgethäfte som offentliggörs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober månad. Den definitiva budgeten för aktuellt räkenskapsår redovisas sedan i samband med den första budgetuppföljningen för det året. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma skall översändas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information. KoncernJedningsgrupp Bolagets verkställande direktör skall ingå i den av kommunchefen utsedda koncernledningsgruppen. Policys Vid utarbetande av förslag till nya eller ändrade policys inom ramen för koncernledningsgruppens beredningsuppdrag skall samarbete ske mellan bolagen och Tranås kommun. Där så är lämpligt skall samma eller likartade policys eftersträvas. Beslut fattas av kommunfullmäktige respektive bo lagsstyreise.

5 Revidering av ägardirektiv Ägardirektiv skall fastställas årligen i kommunfullmäktige enligt följande ordning: Exemplet avser ägardirektiv år 3 1. Ägardialog med respektive bolag sker i kommunstyrelsen under perioden februari till april år Kommunstyrelsens arbetsutskott tar fram förslag till ägardirektiv under perioden maj till september år 1. I den mån arbetsutskottet önskar en beredning av ärendet skall detta göras av kommunchef. För att uppnå bästa möjliga förankring skall det ske i samråd med respektive bolags verkställande direktör och till den del som rör rapportering (ekonomi och styrtal) samt avkastningskrav också med kommunens ekonomichef. 3. Kommunstyrelsen behandlar ägardirektiven i oktober år 1 i anslutning till budgetberedningen. 4. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för år 3 i samband med beslut om Tranås kommuns budget i november år Ägardirektiven lämnas formellt till bolagen vid årsstämmorna i mars år 2.

6 Ägardirektiv för AB Tranåsbostäder 2016 Uppdrag och avkastningskrav AB Tranåsbostäder skall tillhandahålla ett brett och anpassat utbud av bostäder och lokaler i Tranås. Bolaget skall på Tranås Stadshus AB:s uppdrag även äga och förvalta förskolor, äldreboenden, särskilda boenden och andra förvaltningslokaler. Affärsutvecklingen skall bedrivas med starkt kundfokus. Tranåsbostäder skall bedriva verksamheten så att en uthållig lönsamhetsnivå kan bibehållas. Genom konkurrenskraftiga hyror, hög kvalitet i produkter och service samt effektiv organisation skall bolagets utveckling säkras. I sina relationer med kunder och omvärld skall AB Tranåsbostäder präglas av affärsmässighet, kvalitets- och miljöutveckling, tillgänglighet och god service. Miljöpåverkan skall begränsas och ett effektivt resursutnyttjande skall eftersträvas. En bra boende och vistelsemiljö skall skapas i bolagets anläggningar. Förväntat resultat minst S % av omsättningen årligen. Soliditet bör under 2016 nå minst 24 %. Tranåsbostäder skall erhålla aktieägartillskott avseende strategiska investeringar såsom kv Läroverket, sim/idrottshall, särskilt boende, ny förskola, nya bostäder, tillagnings och mottagningskök så att soliditeten inte understiger 16 %. Under perioden skall en plan för utveckling av solenergi tas fram. Styrtal Bolaget skall ha för verksamheten relevanta styrtal med tydlig koppling till det vid var tid av kommunfullmäktige prioriterade kommunövergripande målet eller om så är fallet målen. Information och ägardialog Tranås kommun (kommunstyrelsen) och Tranås Stadshus AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna den information om sin verksamhet som Tranås kommun (kommunstyrelsen) och Tranås Stadshus AB begär. Information om verksamhet, ekonomi och strategiska beslut skall lämnas av bolagets styrelse/ledning i samband med det ägarsamråd som ska ske en gång om året i kommunstyrelsen. Ägardialogen skall om möjligt samordnas med den styrtalsuppföljning som också skall göras årligen. Vidare skall motsvarande information lämnas av bolagets styrelse/ ledning en gång om året i kommunfullmäktige. Även denna tidpunkt skall om möjligt samordnas med styrtalsuppföljningen. Inför beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Sådana frågor kan t.ex. vara förvärv eller försäljning av dotterbolag, ny verksamhet eller avveckling av befintlig. Det kan också handla om större investeringar. Med större investeringar avses investeringar som överstiger 180 prisbasbelopp. Fullmäktiges ställningstagande

7 skall föregås av ägarsamråd mellan bolagets styrelse/ledning och kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlag till Tranås Stadshus AB:s koncernredovisning samt i förekommande fall miljöbokslut skall inlämnas årligen enligt fastställd tidplan. Rapportering Budgetuppföljning skall redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fyra gånger per år. Uppföljning skall ske efter februari, april, augusti och oktober månads utgång enligt tidplan som fastställs årligen senast under oktober månad året före uppföljningen tillsammans med ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Uppföljningen skall ske enligt vid var tid gällande instruktion och i förekommande fall mall från ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Information om koncernens resultat rapporteras av Tranås kommuns ekonomiavdelning om inga extraordinära händelser inträffat. Delårsrapport redovisas i samband med budgetuppföljningen för augusti. Årsredovisning för Tranås kommunkoncern samt för respektive bolag redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars/april året efter bokslutsåret. I årsredovisningen för kommunkoncernen skall bolagen redovisa information om måluppfyllelse, ekonomi, verksamhet, framtid, marknad, konkurrenter, medarbetare, arbetsmiljö, miljö och samhälle. Tidplan för årsredovisning fastställs under oktober månad året före årsredovisningens framtagning. Styrtal skall följas upp och redovisas vid varje budgetuppföljning och i årsredovisningen. Bolagen ska ingå i kommunkoncernens budgetprocess på så sätt att bolagen skall lämna en preliminär budget samt lämna information om verksamhetens framtidsperspektiv för de två påföljande räkenskapsåren i samband med den årliga budgetberedningen. Informationen dokumenteras i ett budgethäfte som offentliggörs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober månad. Den definitiva budgeten för aktuellt räkenskapsår redovisas sedan i samband med den första budgetuppföljningen för det året. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma skall översändas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information. Koncernledningsgrupp Bolagets verkställande direktör skall ingå i den av kommunchefen utsedda koncernledningsgruppen. Policys Vid utarbetande av förslag till nya eller ändrade policys inom ramen för koncernledningsgruppens beredningsuppdrag skall samarbete ske mellan bolagen och Tranås kommun. Där så är lämpligt skall samma eller likartade policys eftersträvas. Beslut fattas av kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelse.

8 Revidering av ägardirektiv Ägardirektiv skall fastställas årligen i kommunfullmäktige enligt följande ordning: Exemplet avser ägardirektiv år 3 1. Ägardialog med respektive bolag sker i kommunstyrelsen under perioden februari till april år Kommunstyrelsens arbetsutskott tar fram förslag till ägardirektiv under perioden maj till september år 1. I den mån arbetsutskottet önskar en beredning av ärendet skall detta göras av kommunchef. För att uppnå bästa möjliga förankring skall det ske i samråd med respektive bolags verkställande direktör och till den del som rör rapportering (ekonomi och styrtal) samt avkastningskrav också med kommunens ekonomichef. 3. Kommunstyrelsen behandlar ägardirektiven i oktober år 1 i anslutning till budgetberedningen. 4. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för år 3 i samband med beslut om Tranås kommuns budget i november år Ägardirektiven lämnas formellt till bolagen vid årsstämmorna i mars år 2.

9 Ägardirektiv för Tranås Energi AB 2015 Uppdrag och avkastningskrav Tranås Energi AB skall genom affärsutveckling och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser bibehålla en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå. Lönsamhetsnivån skall vara tillräcklig för att säkra bolagets förnyelse och tillväxt samt möjliggöra utdelning till ägaren. Kvalitets- och miljöarbetet skall genom ständiga förbättringar bidra till ökad kundnytta och samhällsnytta. Tranås Energi AB skall verka för en gradvis minskning av skadlig miljöpåverkan i sin verksamhet. Tranås Energi AB skall också fortlöpande kommunicera miljöfrågor och genom aktivt stöd och rådgivning till kunderna verka för en effektivare energianvändning. Koncernbidrag skall lämnas till Tranås Stadshus AB motsvarande 35 % av resultatet efter finansnetto. Under perioden skall en plan för utveckling av solenergi tas fram. Styrtal Bolaget skall ha för verksamheten relevanta styrtal med tydlig koppling till det vid var tid av kommunfullmäktige prioriterade kommunövergripande målet eller om så är fallet målen. Information och ägardialog Tranås kommun(genom kommunstyrelsen) och Tranås Stadshus AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna den information om sin verksamhet som Tranås kommun(genom kommunstyrelsen) och Tranås Stadshus AB begär. Information om verksamhet, ekonomi och strategiska beslut skall lämnas av bolagets styrelse/ledning i samband med det ägarsamråd som ska ske en gång om året i kommunstyrelsen. Ägardialogen skall om möjligt samordnas med den styrtalsuppföljning som också skall göras årligen. Vidare skall motsvarande information lämnas av bolagets styrelse/ ledning en gång om året i kommunfullmäktige. Även denna tidpunkt skall om möjligt samordnas med styrtalsuppföljningen. Inför beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Sådana frågor kan t.ex. vara förvärv eller försäljning av dotterbolag, ny verksamhet eller avveckling av befintlig. Det kan också handla om större investeringar. Med större investeringar avses investeringar som överstiger 180 prisbasbelopp. Fullmäktiges ställningstagande skall föregås av ägarsamråd mellan bolagets styrelse/ledning och kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlag till Tranås Stadshus AB:s koncernredovisning samt i förekommande fall miljöbokslut skall inlämnas årligen enligt fastställd tidplan.

10 Rapportering Budgetuppföljning skall redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fyra gånger per år. Uppföljning skall ske efter februari, april, augusti och oktober månads utgång enligt tidplan som fastställs årligen senast under oktober månad året före uppföljningen tillsammans med ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Uppföljningen skall ske enligt vid var tid gällande instruktion och i förekommande fall mall från ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Tranås Energi AB redovisar resultat för månaden innan budgetuppföljningen med tillägg för budget sista månaden. Information om koncernens resultat rapporteras av Tranås kommuns ekonomiavdelning om inga extraordinära händelser inträffat. Delårsrapport redovisas i samband med budgetuppföljningen för augusti. Årsredovisning för Tranås kommunkoncern samt för respektive bolag redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars/april året efter bokslutsåret. I årsredovisningen för kommunkoncernen skall bolagen redovisa information om måluppfyllelse, ekonomi, verksamhet, framtid, marknad, konkurrenter, medarbetare, arbetsmiljö, miljö och samhälle. Tidplan för årsredovisning fastställs under oktober månad året före årsredovisningens framtagning. Styrtal skall följas upp och redovisas vid varje budgetuppföljning och i årsredovisningen. Bolagen ska ingå i kommunkoncernens budgetprocess på så sätt att bolagen skall lämna en preliminär budget samt lämna information om verksamhetens framtidsperspektiv för de två påföljande räkenskapsåren i samband med den årliga budgetberedningen. Informationen dokumenteras i ett budgethäfte som offentliggörs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober månad. Den definitiva budgeten för aktuellt räkenskapsår redovisas sedan i samband med den första budgetuppföljningen för det året. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma skall översändas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information. Koncernledningsgrupp Bolagets verkställande direktör skall ingå i den av kommunchefen utsedda koncernledningsgruppen. Policys Vid utarbetande av förslag till nya eller ändrade policys inom ramen för koncernledningsgruppens beredningsuppdrag skall samarbete ske mellan bolagen och Tranås kommun. Där så är lämpligt skall samma eller likartade policys eftersträvas. Beslut fattas av kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelse.

11 Revidering av ägardirektiv Ägardirektiv skall fastställas årligen i kommunfullmäktige enligt följande ordning: Exemplet avser ägardirektiv år 3 1. Ägardialog med respektive bolag sker i kommunstyrelsen under perioden februari till april år Kommunstyrelsens arbetsutskott tar fram förslag till ägardirektiv under perioden maj till september år 1. I den mån arbetsutskottet önskar en beredning av ärendet skall detta göras av kommunchef. För att uppnå bästa möjliga förankring skall det ske i samråd med respektive bolags verkställande direktör och till den del som rör rapportering (ekonomi och styrtal) samt avkastningskrav också med kommunens ekonomichef. 3. Kommunstyrelsen behandlar ägardirektiven i oktober år 1 i anslutning till budgetberedningen. 4. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för år 3 i samband med beslut om Tranås kommuns budget i november år Ägardirektiven lämnas formellt till bolagen vid årsstämmorna i mars år 2.

12 Ägardirektiv för Tranås Energi AB 2016 Uppdrag och avkastningskrav Tranås Energi AB skall genom affärsutveckling och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser bibehålla en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå. Lönsamhetsnivån skall vara tillräcklig för att säkra bolagets förnyelse och tillväxt samt möjliggöra utdelning till ägaren. Kvalitets- och miljöarbetet skall genom ständiga förbättringar bidra till ökad kundnytta och samhällsnytta. Tranås Energi AB skall verka för en gradvis minskning av skadlig miljöpåverkan i sin verksamhet. Tranås Energi AB skall också fortlöpande kommunicera miljöfrågor och genom aktivt stöd och rådgivning till kunderna verka för en effektivare energianvändning. Koncernbidrag skall lämnas till Tranås Stadshus AB motsvarande 35 % av resultatet efter finansnetto. Efter eventuell investering i vindkraft får soliditeten ej understiga 16%. Under perioden skall en plan för utveckling av solenergi tas fram. Styrtal Bolaget skall ha för verksamheten relevanta styrtal med tydlig koppling till det vid var tid av kommunfullmäktige prioriterade kommunövergripande målet eller om så är fallet målen. Information och ägardialog Tranås kommun(genom kommunstyrelsen) och Tranås Stadshus AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna den information om sin verksamhet som Tranås kommun(genom kommunstyrelsen) och Tranås Stadshus AB begär. Information om verksamhet, ekonomi och strategiska beslut skall lämnas av bolagets styrelse/ledning i samband med det ägarsamråd som ska ske en gång om året i kommunstyrelsen. Ägardialogen skall om möjligt samordnas med den styrtalsuppföljning som också skall göras årligen. Vidare skall motsvarande information lämnas av bolagets styrelse/ ledning en gång om året i kommunfullmäktige. Även denna tidpunkt skall om möjligt samordnas med styrtalsuppföljningen. Inför beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Sådana frågor kan t.ex. vara förvärv eller försäljning av dotterbolag, ny verksamhet eller avveckling av befintlig. Det kan också handla om större investeringar. Med större investeringar avses investeringar som överstiger 180 prisbasbelopp. Fullmäktiges ställningstagande skall föregås av ägarsamråd mellan bolagets styrelse/ledning och kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlag till Tranås Stadshus AB:s koncernredovisning samt i förekommande fall miljöbokslut skall inlämnas årligen enligt fastställd tidplan.

13 Rapportering Budgetuppföljning skall redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fyra gånger per år. Uppföljning skall ske efter februari, april, augusti och oktober månads utgång enligt tidplan som fastställs årligen senast under oktober månad året före uppföljningen tillsammans med ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Uppföljningen skall ske enligt vid var tid gällande instruktion och i förekommande fall mall från ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Tranås Energi AB redovisar resultat för månaden innan budgetuppföljningen med tillägg för budget sista månaden. Information om koncernens resultat rapporteras av Tranås kommuns ekonomiavdelning om inga extraordinära händelser inträffat. Delårsrapport redovisas i samband med budgetuppföljningen för augusti. Årsredovisning för Tranås kommunkoncern samt för respektive bolag redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars/april året efter bokslutsåret. I årsredovisningen för kommunkoncernen skall bolagen redovisa information om måluppfyllelse, ekonomi, verksamhet, framtid, marknad, konkurrenter, medarbetare, arbetsmiljö, miljö och samhälle. Tidplan för årsredovisning fastställs under oktober månad året före årsredovisningens framtagning. Styrtal skall följas upp och redovisas vid varje budgetuppföljning och i årsredovisningen. Bolagen ska ingå i kommunkoncernens budgetprocess på så sätt att bolagen skall lämna en preliminär budget samt lämna information om verksamhetens framtidsperspektiv för de två påföljande räkenskapsåren i samband med den årliga budgetberedningen. Informationen dokumenteras i ett budgethäfte som offentliggörs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober månad. Den definitiva budgeten för aktuellt räkenskapsår redovisas sedan i samband med den första budgetuppföljningen för det året. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma skall översändas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information. Koncernledningsgrupp Bolagets verkställande direktör skall ingå i den av kommunchefen utsedda koncernledningsgruppen. Policys Vid utarbetande av förslag till nya eller ändrade policys inom ramen för koncernledningsgruppens beredningsuppdrag skall samarbete ske mellan bolagen och Tranås kommun. Där så är lämpligt skall samma eller likartade policys eftersträvas. Beslut fattas av kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelse.

14 Revidering av ägardirektiv Ägardirektiv skall fastställas årligen i kommunfullmäktige enligt följande ordning: Exemplet avser ägardirektiv år 3 1. Ägardialog med respektive bolag sker i kommunstyrelsen under perioden februari till april år Kommunstyrelsens arbetsutskott tar fram förslag till ägardirektiv under perioden maj till september år 1. I den mån arbetsutskottet önskar en beredning av ärendet skall detta göras av kommunchef. För att uppnå bästa möjliga förankring skall det ske i samråd med respektive bolags verkställande direktör och till den del som rör rapportering (ekonomi och styrtal) samt avkastningskrav också med kommunens ekonomichef. 3. Kommunstyrelsen behandlar ägardirektiven i oktober år 1 i anslutning till budgetberedningen. 4. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för år 3 i samband med beslut om Tranås kommuns budget i november år Ägardirektiven lämnas formellt till bolagen vid årsstämmorna i mars år 2.

15 Ägardirektiv för Tranås Stadshus AB 2015 Uppdrag Tranås Stadshus AB:s uppdrag är att äga aktierna i de tre dotterbolagen, Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder samt Tranås Industrifastigheter AB. Bolagsordningens skrivning 4, "Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata ägarnas intresse enligt 3" skall uttolkas enligt nedan: 1. I förekommande fall medverka till en optimal finansiering hos respektive dotterbolag. 2. Erhålla och lämna koncernbidrag samt lämna aktieägartillskott i syfte att åstadkomma en optimal beskattning inom koncernen. 3. Utifrån de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för dotterbolagen via koncernbidrag från desamma i förekommande fall lämna utdelning till ägaren. Information Ägaren, Tranås kommun (kommunstyrelsen), äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna den information om sin verksamhet som ägaren begär. Underlag till Tranås kommuns koncernredovisning samt i förekommande fall miljöbokslut skall inlämnas årligen enligt fastställd tidplan. Rapportering Budgetuppföljning skall redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fyra gånger per år. Uppföljning skall ske efter februari, april, augusti och oktober månads utgång enligt tidplan som fastställs årligen senast under oktober månad året före uppföljningen tillsammans med ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Uppföljningen skall ske enligt vid var tid gällande instruktion och i förekommande fall mall från ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Information om koncernens resultat rapporteras av Tranås kommuns ekonomiavdelning om inga extraordinära händelser inträffat. Delårsrapport redovisas i samband med budgetuppföljningen för augusti. Årsredovisning för Tranås kommunkoncern samt för respektive bolag redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars/april året efter bokslutsåret. Tidplan för årsredovisning fastställs under oktober månad året före årsredovisningens framtagning. Preliminär budget för den juridiska personen Tranås Stadshus AB skall lämnas till Tranås kommun för de två påföljande räkenskapsåren senast i september månad. Informationen dokumenteras i ett budgethäfte som offentliggörs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober månad.

16 Definitiv budget för aktuellt räkenskapsår avseende bolaget skall sedan redovisas i samband den första budgetuppföljningen det året. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma skall översändas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information. Revidering av Tranås Stadshus AB:s ägardirektiv Ägardirektiv skall fastställas årligen av kommunfullmäktige. Ägardirektiv avseende år 3 skall fastställas i november år 1.

17 Ägardirektiv för Tranås Stadshus AB 2016 Uppdrag Tranås Stadshus AB:s uppdrag är att äga aktierna i de tre dotterbolagen, Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder samt Tranås Industrifastigheter AB. Bolagsordningens skrivning 4, "Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata ägarnas intresse enligt 3" skall uttolkas enligt nedan: 1. I förekommande fall medverka till en optimal finansiering hos respektive dotterbolag. 2. Erhålla och lämna koncernbidrag samt lämna aktieägartillskott i syfte att åstadkomma en optimal beskattning inom koncernen. 3. Utifrån de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för dotterbolagen via koncernbidrag från desamma i förekommande fall lämna utdelning till ägaren. Information Ägaren, Tranås kommun (kommunstyrelsen), äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna den information om sin verksamhet som ägaren begär. Underlag till Tranås kommuns koncernredovisning samt i förekommande fall miljöbokslut skall inlämnas årligen enligt fastställd tidplan. Rapportering Budgetuppföljning skall redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fyra gånger per år. Uppföljning skall ske efter februari, april, augusti och oktober månads utgång enligt tidplan som fastställs årligen senast under oktober månad året före uppföljningen tillsammans med ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Uppföljningen skall ske enligt vid var tid gällande instruktion och i förekommande fall mall från ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Information om koncernens resultat rapporteras av Tranås kommuns ekonomiavdelning om inga extraordinära händelser inträffat. Delårsrapport redovisas i samband med budgetuppföljningen för augusti. Årsredovisning för Tranås kommunkoncern samt för respektive bolag redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars/april året efter bokslutsåret. Tidplan för årsredovisning fastställs under oktober månad året före årsredovisningens framtagning. Preliminär budget för den juridiska personen Tranås Stadshus AB skall lämnas till Tranås kommun för de två påföljande räkenskapsåren senast i september månad. Informationen dokumenteras i ett budgethäfte som offentliggörs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober månad.

18 Definitiv budget för aktuellt räkenskapsår avseende bolaget skall sedan redovisas i samband den första budgetuppföljningen det året. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma skall översändas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information. Revidering av Tranås Stadshus AB:s ägardirektiv Ägardirektiv skall fastställas årligen av kommunfullmäktige. Ägardirektiv avseende år 3 skall fastställas i november år 1.

19 Ägardirektiv för Tranås Industrifastigheter AB 2015 Uppdrag och avkastningskrav Tranås industrifastigheter AB skall uppföra, äga och hyra ut lokaler avsedda för näringsverksamhet inom Tranås kommun. Genom kundfokus och aktiv marknadsföring skall bolaget säkerställa en hög uthyrningsgrad på befintliga fastigheter. Fastighetsrörelsen skall bedrivas så att ett positivt resultat uppnås årligen. Bolaget skall ha beredskap för att på ägarens direktiv antingen uppföra fastigheter eller förvärva fastigheter för näringslivets behov. Bolaget skall på affärsmässiga grunder även vara berett att sälja befintliga lokaler till befintliga hyresgäster. Förorsakas bolaget underskott genom ägarens beslut om speciella näringslivsinsatser, kommer underskottet att täckas genom ägartillskott. Fastighetsförvaltningen skall bedrivas på ett rationellt och ekonomiskt sätt så att ett effektivt resursutnyttjande uppnås. God kvalitet och miljö skall vara nyckelord för verksamheten. Styrtal Bolaget skall ha för verksamheten relevanta styrtal med tydlig koppling till det vid var tid av kommunfullmäktige prioriterade kommunövergripande målet eller om så är fallet målen. Information och ägardialog Tranås kommun och Tranås Stadshus AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna den information om sin verksamhet som Tranås kommun och Tranås Stadshus AB begär. Information om verksamhet, ekonomi och strategiska beslut skall lämnas av bolagets styrelse/ledning i samband med det ägarsamråd som ska ske en gång om året i kommunstyrelsen. Ägardialogen skall om möjligt samordnas med den styrtalsuppföljning som också skall göras årligen. Vidare skall motsvarande information lämnas av bolagets styrelse/ ledning en gång om året i kommunfullmäktige. Även denna tidpunkt skall om möjligt samordnas med styrtalsuppföljningen. Inför beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Sådana frågor kan t.ex. vara förvärv eller försäljning av dotterbolag, ny verksamhet eller avveckling av befintlig. Det kan också handla om större investeringar. Med större investeringar avses investeringar som överstiger 180 prisbasbelopp. Fullmäktiges ställningstagande skall föregås av ägarsamråd mellan bolagets styrelse/ledning och kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlag till Tranås Stadshus AB:s koncernredovisning samt i förekommande fall miljöbokslut skall inlämnas årligen enligt fastställd tidplan.

20 Rapportering Budgetuppföljning skall redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fyra gånger per år. Uppföljning skall ske efter februari, april, augusti och oktober månads utgång enligt tidplan som fastställs årligen senast under oktober månad året före uppföljningen tillsammans med ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Uppföljningen skall ske enligt vid var tid gällande instruktion och i förekommande fall mall från ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Information om koncernens resultat rapporteras av Tranås kommuns ekonomiavdelning om inga extraordinära händelser inträffat. Delårsrapport redovisas i samband med budgetuppföljningen för augusti. Bolagen redovisar resultatet per sista juni i rapporten och förvaltningarna redovisar resultatet per sista augusti. Årsredovisning för Tranås kommunkoncern samt för respektive bolag redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars/april året efter bokslutsåret. I årsredovisningen för kommunkoncernen skall bolagen redovisa information om måluppfyllelse, ekonomi, verksamhet, framtid, marknad, konkurrenter, medarbetare, arbetsmiljö, miljö och samhälle. Tidplan för årsredovisning fastställs under oktober månad året före årsredovisningens framtagning. Styrtal skall följas upp och redovisas vid varje budgetuppföljning och i årsredovisningen. Bolagen ska ingå i kommunkoncernens budgetprocess på så sätt att bolagen skall lämna en preliminär budget samt lämna information om verksamhetens framtidsperspektiv för de två påföljande räkenskapsåren i samband med den årliga budgetberedningen. Informationen dokumenteras i ett budgethäfte som offentliggörs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober månad. Den definitiva budgeten för aktuellt räkenskapsår redovisas sedan i samband med den första budgetuppföljningen för det året. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma skall översändas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information. Policys Där så är lämpligt skall samma eller likartade policys inom Tranås kommunkoncern eftersträvas. Beslut fattas av kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelse.

21 Revidering av ägardirektiv Ägardirektiv skall fastställas årligen i kommunfullmäktige enligt följande ordning: Exemplet avser ägardirektiv år 3 1. Ägardialog med respektive bolag sker i kommunstyrelsen under perioden februari till april år Kommunstyrelsens arbetsutskott tar fram förslag till ägardirektiv under perioden maj till september år 1. I den mån arbetsutskottet önskar en beredning av ärendet skall detta göras av kommunchef. För att uppnå bästa möjliga förankring skall det ske i samråd med respektive bolags verkställande direktör och till den del som rör rapportering (ekonomi och styrtal) samt avkastningskrav också med kommunens ekonomichef. 3. Kommunstyrelsen behandlar ägardirektiven i oktober år 1 i anslutning till budgetberedningen. 4. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för år 3 i samband med beslut om Tranås kommuns budget i november år Ägardirektiven lämnas formellt till bolagen vid årsstämmorna i mars år 2.

22 Ägardirektiv för Tranås Industrifastigheter AB 2016 Uppdrag och avkastningskrav Tranås industrifastigheter AB skall uppföra, äga och hyra ut lokaler avsedda för näringsverksamhet inom Tranås kommun. Genom kundfokus och aktiv marknadsföring skall bolaget säkerställa en hög uthyrningsgrad på befintliga fastigheter. Fastighetsrörelsen skall bedrivas så att ett positivt resultat uppnås årligen. Bolaget skall ha beredskap för att på ägarens direktiv antingen uppföra fastigheter eller förvärva fastigheter för näringslivets behov. Bolaget skall på affärsmässiga grunder även vara berett att sälja befintliga lokaler till befintliga hyresgäster. Förorsakas bolaget underskott genom ägarens beslut om speciella näringslivsinsatser, kommer underskottet att täckas genom ägartillskott. Fastighetsförvaltningen skall bedrivas på ett rationellt och ekonomiskt sätt så att ett effektivt resursutnyttjande uppnås. God kvalitet och miljö skall vara nyckelord för verksamheten. Styrtal Bolaget skall ha för verksamheten relevanta styrtal med tydlig koppling till det vid var tid av kommunfullmäktige prioriterade kommunövergripande målet eller om så är fallet målen. Information och ägardialog Tranås kommun och Tranås Stadshus AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna den information om sin verksamhet som Tranås kommun och Tranås Stadshus AB begär. Information om verksamhet, ekonomi och strategiska beslut skall lämnas av bolagets styrelse/ledning i samband med det ägarsamråd som ska ske en gång om året i kommunstyrelsen. Ägardialogen skall om möjligt samordnas med den styrtalsuppföljning som också skall göras årligen. Vidare skall motsvarande information lämnas av bolagets styrelse/ ledning en gång om året i kommunfullmäktige. Även denna tidpunkt skall om möjligt samordnas med styrtalsuppföljningen. Inför beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Sådana frågor kan t.ex. vara förvärv eller försäljning av dotterbolag, ny verksamhet eller avveckling av befintlig. Det kan också handla om större investeringar. Med större investeringar avses investeringar som överstiger 180 prisbasbelopp. Fullmäktiges ställningstagande skall föregås av ägarsamråd mellan bolagets styrelse/ledning och kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlag till Tranås Stadshus AB:s koncernredovisning samt i förekommande fall miljöbokslut skall inlämnas årligen enligt fastställd tidplan.

23 Rapportering Budgetuppföljning skall redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fyra gånger per år. Uppföljning skall ske efter februari, april, augusti och oktober månads utgång enligt tidplan som fastställs årligen senast under oktober månad året före uppföljningen tillsammans med ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Uppföljningen skall ske enligt vid var tid gällande instruktion och i förekommande fall mall från ekonomiavdelningen vid Tranås kommun. Information om koncernens resultat rapporteras av Tranås kommuns ekonomiavdelning om inga extraordinära händelser inträffat. Delårsrapport redovisas i samband med budgetuppföljningen för augusti. Bolagen redovisar resultatet per sista juni i rapporten och förvaltningarna redovisar resultatet per sista augusti. Årsredovisning för Tranås kommunkoncern samt för respektive bolag redovisas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars/april året efter bokslutsåret. I årsredovisningen för kommunkoncernen skall bolagen redovisa information om måluppfyllelse, ekonomi, verksamhet, framtid, marknad, konkurrenter, medarbetare, arbetsmiljö, miljö och samhälle. Tidplan för årsredovisning fastställs under oktober månad året före årsredovisningens framtagning. Styrtal skall följas upp och redovisas vid varje budgetuppföljning och i årsredovisningen. Bolagen ska ingå i kommunkoncernens budgetprocess på så sätt att bolagen skall lämna en preliminär budget samt lämna information om verksamhetens framtidsperspektiv för de två påföljande räkenskapsåren i samband med den årliga budgetberedningen. Informationen dokumenteras i ett budgethäfte som offentliggörs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober månad. Den definitiva budgeten för aktuellt räkenskapsår redovisas sedan i samband med den första budgetuppföljningen för det året. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma skall översändas till Tranås Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information. Policys Där så är lämpligt skall samma eller likartade policys inom Tranås kommunkoncern eftersträvas. Beslut fattas av kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelse.

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-08-20 Ks/2013:96 116 Projekt Ansökan on extra anslag för körkortspaket för gymnasieelever

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN

ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN Ägardirektiv antagna av Kommunfullmäktige den 23 april 2015 75och fastställda vid bolagsstämmor den xx xxx 2015. GEMENSAMMA

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107

Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 18 (36) 2016-01-25 Kf Ks 397 Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 15 (46) 11 Dnr 394/15. Tf. ekonomichef Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum Sida 15 (46) 11 Dnr 394/15. Tf. ekonomichef Malin Lindskog redogör för ärendet. ~. y TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-01-13 Sida 15 (46) ~ KOMMUNSTRYRElSENS AU 11 Dnr 394/15 Preliminära ramar budget 2017, ksau 237, ks 184, ksau 239, ks 248 Tf. ekonomichef

Läs mer

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Bildande av dotterbolag till Knivstabostäder AB KS-2015/646 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB

Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB Inger Kjaerboe (ekonomidirektör) Susanna Höglund (koncernkontroller) Andreas Jaeger (koncernkontroller) 15 september 2015 Styrelsearbete i Stockholms Stadshus

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 24 (40) 56 LYSEKILS STADSHUS ÅRSRAPPORT 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 Årsrapport 2013 för Lysekils Stadshus har upprättats. Finansieringsfrågor

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun REVISIONSRAPPORT 2007-10-30 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Dnr Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun Gävle kommuns bolagsstyrning har granskas utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och Principer för

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Årsbokslut 2015 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsbokslut 2015 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2016-03-21 Ärende 3 Dnr 2015/3.1.2/37 Sid. 1(5) 2015-03-03 Handläggare: Inger Kjaerboe Telefon: 08-508 29 270 Till Koncernstyrelsen Årsbokslut 2015 och årsredovisning

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 Som instruktion för verkställande direktören av Bolaget har styrelsen antagit denna instruktion i enlighet

Läs mer

Ägardirektiv för AB Väsbyhem

Ägardirektiv för AB Väsbyhem Ägardirektiv Kommunledningskontoret 2015-12-10 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr KS/2015:433 magnus.aberg@upplandsvasby.se Ägardirektiv för AB Väsbyhem Nivå: Kommungemensamt dokument Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer www.pwc.se Granskningsredogörelse Fler flygresenärer Skellefteå City Airport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte

Läs mer

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument 1(5) Styrdokument 2(5) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Eda Bostads AB 2015-05-28 32 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(5) Innehållsförteckning...4 1. Bakgrund...4 2. Allmänna instruktioner...4

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42)

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Utlåtande 2004:187 RI (Dnr 023-4280/2003) Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Härnösands kommun Ekonomichef Datum Bo Glas, 0611-34 80 97 2015-07-09 bo.glas@harnosand.se Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012. Huddinge kommun. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning

Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012. Huddinge kommun. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012 Huddinge kommun Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...3 2. Inledning...8

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ägardirektiv för Södertörns Energi AB

Ägardirektiv för Södertörns Energi AB KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 februari 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2012/1035.119 Ägardirektiv för Södertörns Energi AB Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad

Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad Utlåtande 2014:91 RI (Dnr 023-1152/2014) Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Finanspolicy för kommunkoncernen

Läs mer