Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument"

Transkript

1 Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige ( ) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn Dnr: KS 2011/1912

2 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2. Syfte 3 3. Avgränsningar.4 4. Styrdokuments definition och beslutsnivå Budget Årsplan (med Budget) Vision Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Reglemente och arbetsordning Regler Lokala föreskrifter Delegeringsordning.7 5. Att skapa och följa ett styrdokument Utformning av styrdokument Dokumentansvarige Namngivning Arbetsordning vid kommunikation av styrdokument Vad som inte är styrdokument i Kungälvs Kommun Att tänka på innan och under framtagandet av styrdokument Checklista.11 2

3 1. Inledning Kungälvs kommun har ett stort antal uppgifter som är riktade till att ge det bästa möjliga service till kommunens invånare. Servicens omfattning och kvalitet bestäms av folkvalda politiker. Arbetet utförs av anställda i den kommunala förvaltningen. Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen och därför styr de den kommunala verksamheten genom politiska beslut och fastställda styrdokument som skall styra och vägleda förvaltningen. Samtidigt finns det styrdokument som reglerar förvaltningens interna organisation och arbetsrutiner och är av lokal karaktär. Dessa styrdokument fastställs av respektive sektor/verksamhet och är förvaltningens styrdokument. Styrdokument reglerar kommunal verksamhet, dess förhållande till kommunens invånare och näringsliv samt relationer med och förhållande till externa aktörer exempelvis andra kommuner, företag osv. Det är angeläget att styrdokument samordnas, och att de är så konkreta, enkla och få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. I kommunallagen framgår att en kommun skall ha en budget, arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna. Samtliga av dessa dokument fastställs av kommunfullmäktige. Utöver dessa styrdokument reglerar inte lagstiftningen vilka styrdokument en kommun skall ha eller hur de skall utformas. Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som en kommun bedriver. Översiktsplan, skolplan och jämställdhetsplan är några exempel på styrdokument som lagstiftningen ställer krav på att en kommun upprättar. I Kungälvs kommun finns följande typer av styrdokument: budget, årsplan, vision, strategi, program, plan, policy, riktlinjer, reglemente/arbetsordning, regler, lokala föreskrifter, delegeringsordning. Kungälvs kommuns styrdokument indelas i övergripande och styrdokument antagna på politisk respektive förvaltnings nivå. Övergripande styrdokument är dokument som direkt eller indirekt berör två eller flera nämnder/verksamheter, dvs. har mer än en adressat. Verksamhetsinriktade styrdokument har endast en adressat som är berörd, direkt eller indirekt, och är riktat till en viss verksamhet. 2. Syfte Syftet med riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument är att definiera vad som är ett styrdokument, skapa enhetlig terminologi och struktur för olika styrdokuments inbördes 3

4 förhållande, ange dokumentets beslutsnivå och därigenom tydliggöra rollen när det gäller styrning och uppföljning av verksamhet i kommunen. 3. Avgränsningar Riktlinjer för styrdokument i Kungälvs kommun reglerar endast styrdokument som är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på delegation från dessa organ. Nämnder och bolag ansvarar själva för sin egen struktur och terminologi, men kommunens riktlinjer kan vara ett stöd även i det lokala arbetet med styrdokument. 4. Styrdokuments definition och beslutsnivå Budget Kommunfullmäktiges budget är Kungälvs kommuns viktigaste övergripande styrdokument. Budget beslutas i kommunfullmäktige efter samråd med de övriga samverkande kommunerna och landstingen. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Utifrån budget och direktiv från kommunstyrelsen tar förvaltningen årligen fram en årsplan som fastställs av kommunstyrelsen. Årsplan Årsplan är kommunstyrelsen och kommunchefens viktigaste planerings- och styrdokument och bygger på en gemensam överenskommelse åtagande. I årsplanen sammanställs respektive sektors verksamhetsplan utifrån kommunstyrelsens generella resultatmål, politiska direktiv och de fyra perspektiven i balanserad styrning: medborgare, processer, medarbetare och ekonomi. I årsplanen beskrivs hur planering av verksamhet och fördelning av resurser ser ut för innevarande planeringsår. Årsplanen beslutas av kommunstyrelsen. Vision Vision är ett strategiskt dokument som visar på kommunens långsiktiga målsättning och anger en bild av kommunens önskvärt framtida tillstånd. Dokumentet svarar på frågan Vad strävar vi mot?. Visionen ska kunna fånga allmänhetens intresse och vara en ledstjärna för all kommunal verksamhet. Visionen för Kungälvs kommun antas av kommunfullmäktige. 4

5 Strategi Strategi är ett styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse när det gäller ett område där kommunen inte helt bestämmer själv, till exempel Elhandelsstrategi. Den är det mest översiktliga och överordnade men samtidigt mest abstrakta av styrdokument. Strategi anger vilka inriktningar som är viktigast för verksamheten. Den kan innehålla en vision, långsiktiga mål, och den ska peka ut de verksamhetsområden som är av kritisk betydelse för att nå dit. För att vara ett fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och ange prioriteringar men behöver inte säga något om vilka medel eller metoder som ska användas. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som verksamheten vill ha utan att gå in på hur man praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta dokument i mera detaljerade skrivningar och/eller i handling. Eftersom strategier naturligt handlar om de stora sammanhangen kan kommunen ha ett mindre antal av dessa. Program Ett program är ett styrdokument som ska bidra till uppfyllande av visionen och/eller budget och verksamhetsplanen. Programmet talar om vad kommunen ska uppnå inom ett visst område under mandatperioden eller på längre sikt samt vilka metoder vi vill använda. Detta sker genom att ange de övergripande prioriteringar som ska göras inom en viss enskild verksamhet, exempelvis äldreomsorg, eller inom ett område som berör många verksamheter, exempelvis miljöfrågor. Programmet tar inte i detalj ställning till utförande eller slutlig ställning till metoder, vilket istället sker i plandokument eller i kommunfullmäktiges budget. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden. I de fall programmet inte följs av någon mer detaljerad skrivning utan även har roll av plan måste man vara tydlig med att ange uppdrag, ansvar och tidsramar. Programmet fastställs av kommunfullmäktige och ska ha en begränsad giltighetstid. Plan En plan anger vad som ska uppnås inom ett visst område på detaljerad nivå och är det mest konkreta av färdriktningsdokument. En plan beskriver de önskade åtgärderna så att de kan omsättas till verkligheten och ange vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs, när de ska vara genomförda vilka prioriteringar som ska göras samt hur eventuell uppföljning ska ske. Planen omsätter programmets inriktning till konkreta smarta mål eller åtgärder, i de fall planen föregås av ett program. Planen har en begränsad giltighetstid som vanligtvis är kortare än 5

6 programmets. En plan ska antas av kommunfullmäktige i de fall planen är av principiell karaktär eller annars av större vikt. I övriga fall, exempelvis när det gäller planer för verksamhet, kan planen antas av kommunstyrelsen och/eller av respektive sektor eller enhet. Policy En policy anger kommunens förhållningssätt till något och föreslår värderingar och grunder som ska styra arbetet inom avgränsade områden. Den ska således inte ange några fasta regler utan anger principer som kan tjäna som vägledning inom det aktuella området samt vilka allmänna mål som eftersträvas och vilka värden som ska beaktas. En policy ska vara kortfattad men för att fungera mer effektivt kan/bör kompletteras med/konkretiseras i riktlinjer som bilagor. Policyn beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse och gäller tillsvidare. En nämnd/sektor kan ange en policy för sin egen förvaltning om det finns stöd för det i reglementet. Riktlinjer Riktlinjer avser främst frågor som berör ren verkställighet och har högre detaljeringsgraden än en policy. Därför kan de betraktas som en slags handbok som anger ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga, både vad som ska uppnås och hur det ska uppnås. Riktlinjer kan också vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt men samtidigt lämnar de ett visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna. Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer gäller tillsvidare och beslutas av kommunstyrelse, när de har övergripande karaktär, eller av respektive nämnd/sektor/ansvarig chef när det bara berör tjänstemannaorganisationen. Reglemente och arbetsordning I ett reglemente regleras respektive nämnders ansvarsområden och uppgifter. Reglementen fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden regleras i en arbetsordning. Regler Regler är den mest konkreta formen av styrdokument som anger absoluta normer för agerandet. De fokuserar på utförandet istället för innehållet. Regler ska liksom lagtext vara tydliga och inte innehålla formuleringar som endast innebär strävan i en viss riktning och öppnar upp för egna tolkningar. Till skillnad från riktlinjer som siktar på att påbjuda önskade beteende är reglernas roll 6

7 att sätta exakta gränser för handlandet dvs. förbjuda vissa beteenden. Regler gäller tillsvidare. Kommunövergripande regler fastställs av kommunfullmäktige/kommunchefen. I övriga fall fastställs regler av respektive ansvarig chef, beroende av vilka reglerna berör. Lokala föreskrifter Lokala föreskrifter är ett modernt ord för det äldre begreppet stadgar. Kommunfullmäktige beslutar om lokala föreskrifter. Delegeringsordning Delegeringsordning anger vem som får fatta beslut i nämndens eller kommunstyrelsens ställe. Genom att beslutanderätten flyttas över, träder den som fått delegationen helt och hållet i nämndens/styrelsens ställe och beslutet kan inte ändras av nämnden. Delegeringsbesluten måste anmälas hos respektive nämnd för att vinna laga kraft och för att tiden för överklagande skall börja löpa. Delegeringsbeslut överklagas i samma ordning som gäller för nämndbeslut. 5. Att skapa och följa ett styrdokument 5. 1 Utformning av styrdokument Styrdokument i Kungälvs kommun skall utformas på ett visst sätt som är gemensamt för alla styrdokument i Kungälvs kommun. - Styrdokument skall vara styrande i sin utformning och beslutat av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller på delegation från dessa organ. Alla styrdokument ska finnas enhetligt samlade i kommunens författningssamling. - Kommunala styrdokument skall utformas på ett enhetligt, tydligt och enkelt sätt så att det klart framgår av dokumentet vad respektive dokument står för. - Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de typer som beskrivs i dessa riktlinjer. Undantag är budgeten, som är en egen form av styrdokument. - Vid arbetet med ett nytt styrdokument bör övervägas vilka lagar som styr området, liksom vilka styrdokument som redan finns. Det bör övervägas och motiveras varför ett nytt styrdokument behövs samt granskas hur det samspelar med befintliga styrdokument på angränsande områden. 7

8 - Ett styrdokuments innehåll skall vara förenligt med eventuella överordnade dokument. Vid eventuell konflikt mellan författning och kommunens styrdokument gäller författning. - Det är lämpligt att planera för hur styrdokumentet ska kommuniceras och förankras i organisationen. - Svepande och abstrakta formuleringar bör undvikas. Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning både för funktionen som styrinstrument men även för uppföljning då styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. - Generellt gäller enkelt och tydligt språk för att göra styrdokument så lätt som möjligt att kommunicera. Det underlättar både för den som ska använda styrdokumentet och för den som ska skapa det. - Inga styrdokument ska belastas med formuleringar som framgår av lagtext eller andra typer av statliga direktiv. - Vid framtagande eller revidering av styrdokument ska det eftersträvas att helt undvika eller hålla nere antalet bilagor. Det ska även eftersträvas att styrdokument inte skall behöva brytas ned till ytterligare dokument på nämndnivå eller verksamhetsområde. - Styrdokument ska samordnas så att inte samma fråga regleras i olika dokument med följd av att det råder oklarheter över vilket dokument som har företräde. På så sätt minskas motstridigheter och risken för ett för stort antal styrdokument. Vid en revidering ska övervägas om dokumentet i fråga kan slås ihop med något annat. - Styrdokument i Kungälvs kommun ska följa Grafisk profil för Kungälvs kommun och därtill även innehålla: namnet inkl. dokumentets typ datum för fastställande/upprättning namnet på beslutsinstans som har fattat beslutet datum för senast revidering information om vilka nämnder/vilket verksamhet dokumentet gäller för 8

9 giltighetstid dokumentansvariges befattning/namnet diarienummer Vid allt arbete med styrdokument ska i ett tidigt skede Enheten för kansli och juridik kopplas in för stöd med att säkerställa att dokumentet ur formell synvinkel uppfyller kraven och överensstämmer med riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument. Efter bedömning kan Enheten för kansli och juridik anslå det i kommunens författningssamling. Alla Kungälvs kommuns styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på delegation av dessa skall finnas samlade på kommunens intranät i enlighet med Grafisk profil för Kungälvs kommun. Aktualitetsprövning av ett styrdokument skall ske minst en gång vart fjärde år i samband med ny mandatperiod, om inga särskilda skäl finns för undantag. Policy, riktlinjer, regler, delegeringsordning och lokala föreskrifter gäller tillsvidare. 5.2 Dokumentansvarige Styrdokument skall ha en dokumentansvarig som har det yttersta ansvaret för dokumentet, exempelvis enhets-, verksamhets- eller sektorchef. Dokumentansvarige ansvarar för styrdokumentets kommunicering samt tillgänglighet på kommunens interna och externa webbplats. I ansvaret ingår även att hålla styrdokumentet aktuellt genom att löpande tillse uppföljning eller revision enligt anvisningen i dokumentet eller om behov uppstår. Den lämpliga tidpunkten för aktualitetsprövningen av styrdokument är i samband med budgetprocessen och/eller i början av mandatperioden. Samtliga revideringar skall beslutas i respektive beslutsinstans. Den dokumentansvarige tillser kontinuerlig uppföljning till det organ som har beslutat om styrdokumentet. Dokumentansvarige ansvarar för att styrdokumentet förs in i diariet och att det tas bort från kommunens webbplats när det upphör att gälla. 5.3 Namngivning I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur och en definition av vad respektive styrdokument står för. Fast terminologi och tydlig namngivning av dokument efter dess roll underlättar både för den som ska skriva dokument och för den som ska förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan man kan ha på dokumentet. 9

10 5.4 Arbetsordning vid kommunikation av styrdokument Arbetsordning vid kommunikation av styrdokument i Kungälvs kommun ser ut som följande: - Dokumentansvarig tar fram förslag till nytt styrdokument efter uppdrag från kommunchef eller politiken, - Dokumentet skickas på remiss till berörda, - Dokumentet skickas till kommunjuristen för juridisk bedömning, - Dokumentet fastställs av ledningsgruppen/kommunchefen, KS, KF eller eventuellt annan instans, - Dokumentet publiceras på intranät/hemsida, - Dokumentet bevakas i ärendehanteringssystemet så att dokumentansvarig och registrator får en signal om/när det är dags att uppdatera dokumentet, - Styrdokumentet och eventuellt andra handlingar i ärendet diarieförs. - Styrdokumentet tas bort från kommunens webbplats när det upphör att gälla. Vid varje behandling av ett ärende som kopplas till ett styrdokument skall detta synliggöras i de kommunicerande dokumenten vilket kan ske via webben (hemsidan), tjänsteskrivelse, motionssvar osv. 6. Vad som inte är styrdokument i Kungälvs Kommun Dokument som inte har beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller på delegation från dessa organ är inte styrdokument i den mening som avses i Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument. Anvisningar, direktiv, råd och liknande dokument är inte styrdokument utan istället handboksdokument. Taxor och avgifter är inte heller styrdokument även om dessa är antagna av kommunfullmäktige. 7. Att tänka på innan och under framtagandet av styrdokument Vilken lagstiftning finns inom det aktuella området? Om frågan är reglerad genom lagstiftning behövs inget styrdokument, utan istället en anvisning av handbokskaraktär. Är ett styrdokument den bästa lösningen? 10

11 Vilken instans ska ta beslut om styrdokumentet? Hur ska styrdokumentet benämnas? Finns det andra styrdokument som ska upphävas eller revideras på grund av det nya styrdokumentet? Hur samspelar styrdokumentet med befintliga styrdokument på angränsade områden? Skriv kort och tydligt. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Det ska framgå vilka uppdrag som delas ut och vilka adressaterna är. Hur ska uppföljning av styrdokumentet ske? Hur ska styrdokument kommuniceras och förankras i kommunen? 8. Checklista Typ av styrdokument Budget (rambudget) Beslutsnivå Giltighets-tid Giltighetsområde KF 4 år Övergripande Arsplan KS 1 år Övergripande Vision KF Tillsvidare Övergripande Strategi KF/KS Begränsad Övergripande/ Program KF Begränsad Övergripande/ Plan KF/KS/Sektor Begränsad Övergripande/ /Verksamhet Policy KF/KS Tillsvidare Övergripande/ 11

12 Riktlinjer KS/Nämnd/Sektor Tillsvidare Övergripande/ /Ansvarig chef Reglemente och arbetsordning KF Mandatsperiod Övergripande/ Regler KF/KC/Ansvarig chef Tillsvidare Övergripande/ Lokala föreskrifter KF Tillsvidare Övergripande/ Delegeringsordning Nämnd/Sektor/ Verksamhet Tillsvidare Övergripande/ 12

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Riktlinjer för Karlsborgs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Karlsborgs kommuns styrdokument Karlsborgs kommun Bilaga 13 KF 2012-03-26 Riktlinjer för Karlsborgs kommuns styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 288.2011 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2012-03-26 Giltighetstid:

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer. Kommunstyrelsen. Tillsvidare. Kommunchef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige , 83

Styrdokument. Riktlinjer. Kommunstyrelsen. Tillsvidare. Kommunchef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige , 83 Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2011-02-07, 83 Senast reviderad Kommunstyrelsen 2016-02-10, 21 Detta dokument gäller för Kommunstyrelsen Giltighetstid Tillsvidare

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-11-20 165 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 2/12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-01-28, 2 För revidering ansvarar:

Läs mer

Riktlinje. Våga vilja växa! Riktlinje för kommunövergripande styrdokument. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar DIARIENUMMER: KS 28/

Riktlinje. Våga vilja växa! Riktlinje för kommunövergripande styrdokument. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar DIARIENUMMER: KS 28/ DIARIENUMMER: KS 28/2017 109 FASTSTÄLLD: KS 24/2013 VERSION: 2 SENAS T REVIDERAD: 2017-02-20 GILTIG TILL: 2021-04-01 DOKUMENTANSVAR: Kanslichef Riktlinje Riktlinje för kommunövergripande styrdokument Dokumentet

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy program riktlinje riktlinje för styrdokument regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2014-10-06 95 Ansvarig: Kanslichef

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun

Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun Beslutad av kommunfullmäktige: 2016-11-28 Dokumentet gäller för Hallsbergs kommun Dokumentsansvarig: Kommundirektör D.nr: 16/KS/181 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa Dnr KS16-216 003 Riktlinjer för styrdokument 2016-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler Riktlinjer Rutiner Strategi Taxa Antagen Giltig från och med Dokumentansvarig 2016-08-01 Kommunchef

Läs mer

Bild Riktlinjer för styrdokument

Bild Riktlinjer för styrdokument Bild Riktlinjer för styrdokument Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-04-24, 49 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument

RIKTLINJER. Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument RIKTLINJER Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument Diarienummer: KS/2014:225 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum:

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

RIKTLINJE Sida 1 (5) KOMMUN. Datum

RIKTLINJE Sida 1 (5) KOMMUN. Datum Bilaga 3 Kommunstyrelsen 2017-01-16 13 STORFORS RIKTLINJE Sida 1 (5) Datum Diarienummer 2016-12-12 Fastställt av Klicka här för att ange text. Dokumentansvarig Processtödjare Riktlinjer för dokument i

Läs mer

Policy för Piteå kommuns styrande dokument

Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy för styrdokument

Policy för styrdokument Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

1(8) Styrdokumentshierarki. Styrdokument

1(8) Styrdokumentshierarki. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-04-24, 49 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Kommunfullmäktige 2017-09-21, 119 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 16:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 16:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 16:1 Kf 15/2016 Dnr KS 2016/11 Reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 februari 2016, Kf 15. Gäller

Läs mer

Riktlinje för Styrdokument bilaga till styrmodell

Riktlinje för Styrdokument bilaga till styrmodell 1(6) Namn på dokumentet: Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinje Version: 1.0 Beslutad av: Kommunfullmäktige Diarienummer: KS 2018/1092 Dokumentansvarig: Administrativ chef Gäller: Tillsvidare Beslutad: 2018-06-29

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun

Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun Sida 1(6) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun Inledning Den verksamhet som bedrivs i kommunen styrs i grunden av de lagar som stiftas av Sveriges riksdag men också i

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument DNR KS2017-522 för styrdokument Antaget av kommunstyrelsen 29/11 2017, 141 Inledning... 2 Syfte... 2 Styrdokument som omfattas av riktlinjerna... 2 Policy... 2 Strategi/plan... 3... 3 Regler... 3 Rutiner...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Styrdokumentshierarki -Riktlinjer för styrdokument i Örkelljunga kommun

Styrdokumentshierarki -Riktlinjer för styrdokument i Örkelljunga kommun 1(9) Kommunledningsförvaltningen Styrdokumentshierarki -Riktlinjer för styrdokument i Örkelljunga kommun Beslutad av kommunstyrelsen, 35 För beslut ansvarar: Kommunstyrelsen För revidering ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Regler. för styrdokument i Munkedals kommun

Regler. för styrdokument i Munkedals kommun Regler för styrdokument i Munkedals kommun Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Regel Kommunstyrelsen Antagningsdatum: 2019-01-14 3 Diarienummer: KS 2018-494 Gäller till och med: Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument STYRDOKUMENT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Gäller fr o m Diarienummer 2019-03-18 KS-2018/296.111 Beslutad av Dokumentansvarig Typ av styrdokument Kommunfullmäktige Kanslidirektör Riktlinjer 1 (6) Riktlinjer

Läs mer

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för politiska styrdokument Dokumentnamn: Riktlinjer för politiska styrdokument Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: 2017-12-19 242

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: Kommunstyrelsen 2012-12-11, 474 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Minst vart 4:e år Följas upp: Av kanslichefen Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

Policy för styrande dokument

Policy för styrande dokument Policy för styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans Policy för styrande dokument Policy 2018-09-24 172 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för styrdokument. Riktlinjer för styrdokument 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för styrdokument. Riktlinjer för styrdokument 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy Riktlinje Regler Riktlinjer för styrdokument Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 9 november 2016 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig verksamhet: Strategisk

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Grästorps kommun Styrdokument Riktlinjer Dnr 236/2018 Riktlinjer för styrdokument Fastställd av kommunfullmäktige 2018-10-10, 70, uppdateras före 2022-10- 10 Dokumentansvarig Kommundirektör Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering med begreppsdefinitioner

Riktlinjer för dokumenthantering med begreppsdefinitioner Diarienummer 193/19 KS r för dokumenthantering med begreppsdefinitioner gäller styrande och redovisande dokument i Hallstahammars kommun Den här riktlinjen fastställer vilka typer av dokument som finns

Läs mer

Kommunens styrdokument

Kommunens styrdokument www.hassleholm.se S Kommunens styrdokument iktlinjer Innehållsförteckning Inledning 3 Dokumenttyper 3 Avgränsning 3 Definitioner 4 Nivåer 5 Dokument på verksamhetsnivå 5 Skrivanvisningar 5 Tillvägagångssätt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för styrdokument

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för styrdokument Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för benämning styrdokument i Sollentuna författningssamling Antagna kommunfullmäktige 2011-06-15, 87 1 Inledning Med begreppet styrdokument ses de kommunala bestämmelser som reglerar olika företeelser

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor. Riktlinjer. För styrdokument i Södertälje kommun

Kommunstyrelsens kontor. Riktlinjer. För styrdokument i Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Riktlinjer För styrdokument i Södertälje kommun 2016-09-21 2 (7) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vem vänder sig riktlinjerna till... 3 Definitioner styrdokument... 3 Dokumentbegrepp...

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer

Styrdokument Riktlinjer Styrdokument Riktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Styrdokument, styrning Ägare/ansvarig Kommunchef Antagen av Revisions datum Förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för Styrdokument

Riktlinjer för Styrdokument Riktlinjer för Styrdokument Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 2018-01-17 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig verksamhet: SPU Ansvarig tjänsteman: SPU-chef Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer för politisk beslutade styrande, vägledande och operativa dokument

Riktlinjer för politisk beslutade styrande, vägledande och operativa dokument Riktlinjer för politisk beslutade styrande, vägledande och operativa dokument Typ av dokument Riktlinjer Beslut av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2016-10-17 185 Dnr 0176/10 Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Gnosjö kommun agerar som alla svenska kommuner utifrån ett kommunalt självstyre och ramlagstiftning. Syftet med styrande dokument är att ge anvisningar om hur vi ska agera inom

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Författningssamling. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. 30 Dokumentansvarig Kommundirektör. Regler för styrdokument i Nässjö kommun

Författningssamling. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. 30 Dokumentansvarig Kommundirektör. Regler för styrdokument i Nässjö kommun Författningssamling Dokumenttyp Regler Beslutsinstans Beslutsdatum 2018-02-22 30 Dokumentansvarig Kommundirektör Gäller för Nässjö kommun Senast reviderad - Regler för styrdokument i Nässjö kommun Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för Helsingborgs stads styrdokument

Riktlinjer för Helsingborgs stads styrdokument SID 1(12) Riktlinjer för Helsingborgs stads styrdokument Begreppsdefinitioner och beslutshierarki PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR. Styrdokument. Antaget

RIKTLINJER FÖR. Styrdokument. Antaget RIKTLINJER FÖR Styrdokument Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2017-12-04 149 Giltighetstid Dokumentansvarig Till beslut om upphörande Kanslichef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer KS 2017/00064

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll sid 7/16 Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-03 181 Styrdokument i Lilla Edets kommun Dnr 2007/KS0018 Dpl 003 Sammanfattning Kommunstyrelsen har genomfört en kartläggning över planer, policies m m som fullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Klippans kommun

Riktlinjer för styrdokument i Klippans kommun POLICY PLAN l RIKTLINJER STRATEGI l HANDLINGSPLAN RUTIN ANVISNING Riktlinjer för styrdokument i Klippans kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 10-01-2018 Dokumentansvarig: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun

Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinje Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Utvecklingschef Enheten för utredning och utveckling Dokumentnamn Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun Dokumentet gäller

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Stöd & Process 2015-09-03 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:220 Solveig.Juselius@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informationssäkerhetspo licy Policy 2013-11-11 KF Dokumentansvarig Diarienummer Giltig till IT-chef KS.2013.182

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Diarienummer KS2016/55. Datum » POLICY. Sandvikens Kommuns. Strategi för Medborgardialog

Diarienummer KS2016/55. Datum » POLICY. Sandvikens Kommuns. Strategi för Medborgardialog KS2016/55» POLICY Sandvikens Kommuns Strategi för Medborgardialog Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2017-06-12 113 : Giltighetstid: Dokumentansvarig: För revidering

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Metadokument för dokument inom Chalmers Studentkår

Metadokument för dokument inom Chalmers Studentkår Metadokument för dokument inom Chalmers Studentkår Denna guide är inte en fullständig beskrivning över alla typer av styrdokument 1 och dokument som används inom Chalmers Studentkårs verksamhet. Dokumentet

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133 Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: Kommunstyrelsen 2015-06-17, 238 Ansvarig: Personalchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Riktlinje för styrdokument i Mjölby kommun Riktlinje

Riktlinje för styrdokument i Mjölby kommun Riktlinje Styrdokument 1(6) Carina Åsman Tel. 0142-853 73 Riktlinje för styrdokument i Mjölby kommun Riktlinje Antaget av kommunstyrelsen 100/2017-04-19 Ansvarig handläggare: kommunsekreterare Senast aktualitetsprövad

Läs mer

Riktlinjer för styrande dokument

Riktlinjer för styrande dokument Riktlinjer för styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.1 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Uppdateras: 2022 Reviderad: KS 2018-11-27, 214 Riktlinjer för styrande dokument

Läs mer