Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24"

Transkript

1 Stöd & Process Solveig Jusélius Dnr Fax KS/2015:220 Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 2. Yttrandet skickas till finansdepartementet. Sammanfattning av ärendet Finansdepartementet har remitterat betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) till Upplands Väsby kommun. Upplands Väsby kommun har fått möjlighet att senast den 30 oktober 2015 inkomma med synpunkter till finansdepartementet. Upplands Väsby kommun ser i huvudsak positivt på den föreslagna moderniseringen av kommunallagen. Upplands Väsby kommun vill särskilt lyfta fram och instämma i följande förslag. Hänvisningen till avsnitt följer betänkandets indelning. - Kommunstyrelsen får en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, avsnitt Möjlighet till underställd nämnd tas bort, avsnitt Tydligare rättsliga förutsättningar för en beställarutförarorganisation, avsnitt Försöksverksamhet med majoritetsstyre, avsnitt Program med mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs i egen regi, avsnitt Kommundirektörens roll och uppgifter, avsnitt 8.4. Instruktionen bör dock inte ange hur kommundirektören ska leda förvaltningen.

2 2 (10) - Ingen absolut anmälningsskyldighet för delegationsbeslut, avsnitt Möjlighet för nämnderna att delegera till sina presidier, avsnitt Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser, avsnitt Snävare utrymme att verkställa beslut innan de fått laga kraft, avsnitt Digitaliserad anslagstavla, avsnitt Fullmäktiges presidiums beredningsansvar för revisorernas budget, avsnitt Obligatorisk yttranderätt för revisorernas sakkunniga, avsnitt Ordföranden i revisionen ska utses från minoriteten, avsnitt Revisorer ska inte kunna utses till ledamöter i kommunfullmäktige, avsnitt Godkännande av årsredovisningen ska ske innan kommunfullmäktige tar ställning till ansvarsfrihet, avsnitt Bestämmelsen bör dock utformas som en bör-regel. Upplands Väsby kommun anser att följande förslag inte ska genomföras. - Målsättningsstadgande om konkurrensneutralitet, avsnitt Utvidgat medlemskap, avsnitt Begränsningen av laglighetsprövningen för vissa budgetbeslut tas bort, avsnitt Ny kapitelindelning, avsnitt 18.2 Ändringarna i kommunallagen föreslås träda i kraft den 1 januari Beslutsunderlag SOU 2015:24, En kommunallag för framtiden Beslutet skickas till: Finansdepartementet Ärendet i sin helhet Finansdepartementet har remitterat slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) till Upplands Väsby kommun. Upplands Väsby kommun har fått möjlighet att senast den 30 oktober 2015 inkomma med synpunkter till finansdepartementet. Ändringarna i kommunallagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

3 3 (10) Upplands Väsby kommun ser i huvudsak positivt på en modernisering av kommunallagen. Upplands Väsby kommun vill särskilt lyfta fram och instämma i följande förslag. Kommunen vill dock lämna en kommentar vad gäller instruktionen till kommundirektören. Hänvisningen till avsnitt följer betänkandets indelning. Kommunens egen kommentar anges med kursiv stil. Kommunstyrelsen får en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, avsnitt 5.5 Kommunfullmäktige får möjlighet att besluta att kommunstyrelsen ska få fatta beslut rörande andra nämnders verksamhet. Det handlar inte om en generell beslutanderätt utan ska röra särskilt angivna förhållanden t ex övergripande ekonomiska beslut. Det kan också exvis gälla beslut som blir bindande för nämnderna på personal-, säkerhets- och miljöområdet t ex anställningsstopp. Kommunstyrelsen kan också ges en möjlighet att fatta ett avgörande beslut när två nämnder är oense t ex när det finns en tvist mellan en beställarnämnd och en utförarnämnd. Däremot ska kommunstyrelsen inte kunna ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda. För att revisionsansvaret mellan kommunstyrelsen och respektive nämnd inte ska bli otydligt är det viktigt att det framgår tydligt av kommunfullmäktiges beslut vilka uppgifter som getts till kommunstyrelsen respektive de olika nämnderna. Syftet med förslaget är att kommunstyrelsen ska få bättre möjligheter att styra och samordna den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen som det ledande organet ska kunna anlägga ett helhetsperspektiv och ibland kan det då krävas att kommunstyrelsen kan fatta beslut som påverkar andra nämnder. Kommunstyrelsens särskilda uppgifter när det gäller beredningsprocessen, särskilt budgetbehandlingen, ökar behovet av att kommunstyrelsen t ex kan ta ett mer övergripande ansvar för kommunens ekonomi. Förslaget är bra eftersom det ger kommunfullmäktige en möjlighet att ge kommunstyrelsen bättre formella verktyg att utföra de uppgifter som kommunstyrelsen har. För att det ska fungera på ett bra sätt, praktiskt och formellt, blir det sedan viktigt att kommunfullmäktige är mycket tydlig i sitt beslut när det gäller vad kommunstyrelsen respektive de andra nämnderna får besluta om. Möjlighet till underställd nämnd tas bort, avsnitt 5.6 Kommunfullmäktige ska inte längre kunna besluta att en nämnd ska vara underställd en annan nämnd.

4 4 (10) Behovet av underställda nämnder har varit mycket litet i kommunsverige, varför denna möjlighet kan tas bort. Tydligare rättsliga förutsättningar för en beställar- utförarorganisation, avsnitt 5.7 Kommuner kan redan idag ha en beställar- utförarorganisation utan att det strider mot kommunallagen men nu införs en uttrycklig möjlighet att ha en sådan organisation. Försöksverksamhet med majoritetsstyre, avsnitt 5.8 Kommunen får möjlighet att ha en försöksverksamhet med majoritetsstyre under mandatperioden Majoritetsstyre innebär att majoriteten besätter samtliga platser i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut om en sådan försöksverksamhet ska fattas med kvalificerad majoritet senast den 31 december Om systemet införs ska kommunfullmäktige i ett särskilt reglemente ange hur oppositionen ska ges insyn i kommunstyrelsens arbete och administrativt stöd i övrigt. Kommunen har inte något att erinra mot att möjligheten ges för de kommuner som önskar pröva modellen under en försöksperiod. Eftersom det är en betydande förändring är det bra att det krävs kvalificerad majoritet för kommunfullmäktiges beslut om en sådan försöksverksamhet. Program med mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs i egen regi, avsnitt 6.5 Kommunfullmäktige har idag skyldighet att anta ett särskilt program med mål och riktlinjer för verksamhet som bedriva av privata utförare. Det finns skäl att låta programmet även omfatta verksamhet som bedriva i egen regi. Om uppföljning av privata utförare exempelvis sker med besök med en viss frekvens bör kommunen överväga om samma modell ska tillämpas för verksamhet i egen regi. Det är bara sådant verksamhet som skulle kunna överlåtas till privata utförare som omfattas av programmet. Tillsyn och myndighetsutövning som måste utföras i egen regi ska inte omfattas av programmet. Kommunen anser att förslaget är bra. Det ligger i kommunens intresse att ha ett program som också omfattar verksamhet som bedrivs i egen regi. Ett sådant arbete pågår redan i kommunen. Kommundirektörens roll och uppgifter, avsnitt 8.4. Kommunstyrelsen ska utse en kommundirektör. Kommundirektören ska ha den ledande ställningen bland personalen och vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. Kommundirektören ansvarar för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som

5 5 (10) kommunstyrelsen ska behandla och svarar för att kommunstyrelsens beslut verkställs. Kommunstyrelsen ska, i en instruktion, fastställa hur kommundirektören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen och kommundirektörens övriga uppgifter. Vilka frågor som kommundirektören ska ansvara för får avgöras lokalt. I ansvaret som chef för förvaltningen ingår att förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Kommundirektören ska se till att underlagen till kommunstyrelsens beslut är utformade på ett sakligt och opartiskt sätt och baserade på professionell sakkunskap om det aktuella området. De förtroendevalda ska kunna lita på att underlagen innehåller den information som behövs för att kunna fatta ett rättssäkert beslut. De ska också kunna lita på att kommundirektören i sina underlag har redovisat om det finns någon osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna och att t ex en försäljning av en verksamhet eller andra tillgångar är korrekt värderade. Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i ärendena till kommunstyrelsen är sakliga och opartiska. Det gäller även i ärenden där kommunstyrelsen bara yttrar sig och som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommundirektörens ansvar för underlagen omfattar bara kommundirektörens eget underlag, inte underlag till beslut som förvaltningscheferna lägger fram till sina respektive nämnder. Kommundirektörens ansvar för verkställighet innebär ett ansvar för att verkställigheten genomförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Revisionsmässigt är det fortfarande kommunstyrelsen som ansvarar för att beslut verkställs. En instruktion kan vara en trygghet för både förtroendevalda och kommundirektören i deras samarbete. Instruktionen kan lämpligen innehålla inom vilka ramar kommundirektören anställer personal vid sin förvaltning och har medarbetar- och lönesamtal med de anställda. Kommundirektörens roll vid föredragningar om kommundirektören har närvarorätt och yttranderätt vid kommunstyrelsens sammanträden bör regleras i instruktionen. Något som kan övervägas är om kommundirektören ska få initiativrätt dvs rätt att lyfta vissa frågor till kommunstyrelsen. Det kan bli aktuellt exvis när politiska majoriteter spricker och brådskande ärenden måste lyftas för att kommunen ska kunna fungera. Instruktionen kan också reglera om kommundirektören ska vara chef för de andra förvaltningscheferna och kommundirektörens uppdrag och arbetsuppgifter i relation till de andra förvaltningscheferna. Det är bra att kommundirektörens uppgifter lyfts fram och görs tydliga och att kommundirektörens ansvarsområde får avgöras lokalt. När det gäller instruktionen räcker det att det ska finnas en sådan. Innehållet bör inte regleras av kommunallagen utan vara något kommunstyrelsen själv kan besluta om utifrån den enskilda kommunens behov. Ingen absolut anmälningsskyldighet för delegationsbeslut, avsnitt 8.6 Reglerna om delegation av beslutanderätt förenklas genom att det inte ska vara ett ovillkorligt krav att alla beslut som fattats på delegation

6 6 (10) anmäls till nämnden. Nämnden ska fatta beslut om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Detta gäller dock inte brådskande beslut. Sådana beslut ska alltid anmälas till nämnden. Beslut som inte behöver anmälas ska, om de kan överklagas genom laglighetsprövning, dokumenteras i särskilda protokoll som tillkännages på den kommunala anslagstavlan. Lättnaden i anmälningsskyldighet omfattar också delegationsbeslut som överklagas med förvaltningsbesvär. Förslaget är främst tänkt för utpräglat rutinartade delegationsbeslut. Förslaget omfattar också delegationsbeslut som fattas med stöd av speciallagstiftning. Det är positivt att möjlighet ges till en förenklad hantering av delegationsbeslut. Möjlighet för nämnderna att delegera till sina presidier, avsnitt Möjlighet införs för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier. En nämnds presidium är liksom kommunfullmäktiges presidium ett kommunalrättsligt organ och kan ges arbetsuppgifter. Exempel på beslut som skulle kunna delegeras är sådana beslut där nämnden redan är överens i stora drag om det sakliga innehållet och beslutet bara är en formalitet. Det kan t ex handla om situationer där man vid nämndsammanträdet saknar vissa slutgiltiga uppgifter eller handlingar. Det kan gälla både brådskande och icke-brådskande ärenden där nämnden redan fattat ett inriktningsbeslut. Det är bra att även en nämnds presidium kan vara delegat, det påskyndar handläggningen och avlastar nämnden. Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser, avsnitt 9.11 Kommunfullmäktige får möjlighet att besluta att en minoritet av styrelseledamöterna i kommunala aktiebolag ska kunna utses utan att lagen om proportionellt valsätt ska tillämpas. Om kommunfullmäktige väljer att använda sig av denna möjlighet ska kommunfullmäktige anta riktlinjer där kommunfullmäktige klargör vilken kompetens och erfarenhet ledamöter i sådana styrelser ska ha. Syftet är att kunna utse styrelseledamöter som exvis är kunniga i branschen men inte har en partipolitisk bakgrund. Detta är redan idag möjligt men kräver då ett mycket brett partipolitiskt stöd i kommunfullmäktige och om en begränsad minoritet kräver det så måste valet ske proportionellt. Det är bra att kommunen får möjlighet att bredda rekryteringen när behov av detta finns. Samtidigt är det viktigt att kraven på kompetens och erfarenhet blir tydligt formulerade i riktlinjerna.

7 7 (10) Snävare utrymme att verkställa beslut innan de fått laga kraft, avsnitt 15.7 Reglerna om verkställighet skärps. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft. Kommunen ska göra en helhetsbedömning av om ett beslut ska verkställas eller inte före beslutet fått laga kraft. Utredningen övervägde om skärpningen skulle gå ännu längre genom att införa en huvudregel om att beslut som inte kan rättas inte får verkställas förrän de fått laga kraft. Kommunen anser att det är bra att bestämmelsen blir ännu tydligare. Digitaliserad anslagstavla, avsnitt 16.8 På en anslagstavla på respektive kommuns, landstings eller kommunalförbunds webbplats ska det tillkännages att protokoll över ett beslut har justerats. Där ska också kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages. De webbaserade anslagstavlorna ska och får ge ytterligare information än vad som ges på de fysiska anslagstavlorna. Kommuner, landsting och kommunalförbud ska vara skyldiga att även på annat sätt göra innehållet på anslagstavlorna tillgängligt för dem som exempelvis inte har tillgång till internet. Den fysiska anslagstavlan utgår. Det är ett bra förslag i tiden då allt fler letar och får alla slags information genom den digitala tekniken. Den fysiska anslagstavlan fyller inte längre någon större funktion ur ett informationsperspektiv. Fullmäktiges presidiums beredningsansvar för revisorernas budget, avsnitt 17.5 Fullmäktiges presidium ska upprätta förslaget till budget för revisorerna. De organ som ska granskas av revisorerna bör inte upprätta ett förslag till budget för revisorerna. Eftersom revisorerna agerar på uppdrag av kommunfullmäktige är det lämpligt att presidiet upprättar revisorernas budget. Så sker också i 83 % av kommunerna idag. Det är ett bra förslag, enligt gällande arbetsordning bereder kommunfullmäktiges presidium revisorernas budget redan idag. Obligatorisk yttranderätt för revisorernas sakkunniga, avsnitt 17.8 De sakkunniga, vilka biträder revisorerna, ska alltid ha rätt, men inte skyldighet, att yttra sig när kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen. Ur kommunfullmäktiges perspektiv och också för de medborgare som följer diskussionen i kommunfullmäktige finns ett värde i att de sakkunniga kan delta vid kommunfullmäktiges sammanträde och förklara de iakttagelser och slutsatser de kommit fram till.

8 8 (10) Det är ett bra förslag eftersom de sakkunniga själva måste anses vara de som bäst kan förklara sina egna iakttagelser och slutsatser. Ordföranden i revisionen ska utses från minoriteten, avsnitt 17.9 Om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna väljas från den politiska minoriteten. Ur ett medborgarperspektiv kan det vara en viktig markering att ordföranden väljs bland minoriteten. Framför allt markeras revisionens oberoende ytterligare. Det är ett bra förslag som väl stämmer överens med den rådande ordningen i kommunen. Revisorer ska inte kunna utses till ledamöter i kommunfullmäktige, avsnitt Revisorer ska inte vara valbara som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Syftet med förslaget är att ytterligare stärka oberoendet i den kommunala revisionen. Den som är vald till ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige är enligt gällande kommunallag inte valbar som revisor. Förslaget är bra och är en logisk konsekvens av att revisorernas oberoende ska stärkas. Godkännande av årsredovisningen ska ske innan kommunfullmäktige tar ställning till ansvarsfrihet, avsnitt Kommunfullmäktiges godkännande av årsredovisningen ska ske innan kommunfullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet. Om revisorerna i sin berättelse exempelvis kritiserar förslaget till årsredovisning och menar att den inte har upprättats korrekt utifrån bokföringsmässiga regler och principer kan det vara ett skäl för kommunfullmäktige att vägra ansvarsfrihet. Det är då lämpligt att kommunfullmäktige först tar ställning till om de delar revisorernas kritik mot årsredovisningen. Därefter tar kommunfullmäktige ställning till om kritiken bör föranleda anmärkning eller vägrad ansvarsfrihet. Motsatt ordning skulle kunna innebära att kommunfullmäktige först vägrar ansvarsfrihet och därefter godkänner den årsredovisning som kritiken gäller. Syftet med förslaget är gott men kommunerna bör ha en möjlighet att själva välja ordningen på ärendena, varför bestämmelsen bör utformas som en bör-regel istället. Upplands Väsby kommun anser att följande förslag inte ska genomföras.

9 9 (10) Målsättningsstadgande om konkurrensneutralitet, avsnitt 13.4 Enligt målsättningsstadgandet ska kommuner och landsting, när de agerar på en marknad, verka för att uppträda konkurrensneutralt. Detta ska gälla om inte annat följer av lag eller annan författning. Syftet är att förebygga konflikter mellan kommuner och landsting och det privata näringslivet. Kommunen ifrågasätter givetvis inte syftet med bestämmelsen men kan ifrågasättas varför enbart detta målsättningsstagande och inte andra införs i kommunallagen. Det är en bättre ordning att ha införa målsättningsstadgandena i de lagstiftningar där de närmast hör hemma.. Utvidgat medlemskap, avsnitt Kretsen kommunmedlemmar vidgas och omfattar även juridiska personer med fast driftställe i kommunen och ideella föreningar vars styrelse har säte i kommunen eller som bedriver verksamhet i kommunen. Detta innebär en rätt för dessa att överklaga beslut med laglighetsprövning. Kommunen anser att syftet med laglighetsprövningen, dvs som en slags allmän medborgartalan, luckras upp om kretsen av kommunmedlemmar utvidgas enligt förslaget. Ett inte alltför djärvt antagande är att en sådan utvidgning skulle leda till fler överklaganden. Handläggningstiderna är redan idag ganska långa hos förvaltningsrätterna p g a hög arbetsbelastning. Begränsningen av laglighetsprövningen för vissa budgetbeslut tas bort, avsnitt Budgetbeslut som idag endast kan prövas med en begränsad laglighetsprövning, t ex beslut att åberopa synnerliga skäl för att inte balansera budgeten eller för att inte reglera ett negativt balanskravsresultat, ska kunna prövas full ut. Förslaget innebär att kommunen riskerar att inte ha en fungerande budget om samtliga budgetbeslut får överklagas. Budgetbeslut är särskilt viktiga för kommunen och det är inte önskvärt att riskera om inte ett missbruk så i alla fall ett förhalande. Utredningen anför som argument att kommunen vid ett överklagande ändå kan verkställa beslutet innan det fått laga kraft. Hur väl detta skulle kunna genomföras i praktiken är dock oklart. Ny kapitelindelning, avsnitt 18.2 Kommunallagen får 13 kapitel istället för dagens 10. Tre nya kapitel förs in om de anställda, medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. Dessutom har nya

10 10 (10) bestämmelser förts in under övriga kapitel och vissa bestämmelser flyttas mellan kapitlen. Kommunen anser att den nuvarande kapitelindelning är väl inarbetad. Den modell kommunen skulle förespråka är istället att behålla 10 kapitel och istället inordna nya bestämmelser under dessa. Med bra underrubriker bör det inte några stora problem att hitta bland bestämmelserna. Kommunledningskontoret Hillevi Engström Kommundirektör Per-Ola Lindahl Utvecklingsdirektör

Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2015-10-07 Diarienummer 150319 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

En kommunallag för framtiden

En kommunallag för framtiden En kommunallag för framtiden Lund 2 december 2015 Anna Sandborgh Anna.s@publicpartner.se 070/5494311 Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm www.publicpartner.se Utredningen En kommunallag för framtiden

Läs mer

12 Yttrande över slutbetänkandet; En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) RS150178

12 Yttrande över slutbetänkandet; En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) RS150178 12 Yttrande över slutbetänkandet; En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) RS150178 Ärendet Regeringen beslutade i oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå en modernisering av kommunallagen.

Läs mer

En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/

En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/ Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/123-100 Ekerö kommuns synpunkter Inledning Ekerö kommun är generellt sett positiv till förslaget

Läs mer

En kommunallag för framtiden

En kommunallag för framtiden En kommunallag för framtiden Del A Slutbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden Stockholm 2015 SOU 2015:24 Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande

Läs mer

Utredningen om en kommunallag för framtiden

Utredningen om en kommunallag för framtiden Utredningen om en kommunallag för framtiden Johan Höök särskild utredare En totalöversyn av kommunallagen Parlamentarisk referensgrupp Expertgrupp och referensgrupp för organisationer och näringsliv Slutbetänkande

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) remissyttrande Dnr 2015/244-100

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) remissyttrande Dnr 2015/244-100 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (26) 2015-10-26 Kf Ks 316 En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) remissyttrande Dnr 2015/244-100 Finansdepartementet har i skrivelse 21 april 2015 gett samtliga

Läs mer

Svar på remiss En kommunallag för framtiden

Svar på remiss En kommunallag för framtiden 1(5) Kommunstyrelsen Svar på remiss En kommunallag för framtiden Ärendet Utredningen En kommunallag för framtiden har överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 2015:24) den 23 mars 2015. Betänkandet utgör en

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Utredningen om en kommunallag för framtiden

Utredningen om en kommunallag för framtiden Utredningen om en kommunallag för framtiden Johan Höök särskild utredare www.sou.gov.se En totalöversyn av kommunallagen Parlamentarisk referensgrupp Expertgrupp och referensgrupp för organisationer och

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KS 20:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:260-032 2015-09-16 1/2 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen 1 (7) Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen Allmänt Ett landsting är en juridisk person som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-10-08 Dnr 1501464. Remiss. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

YTTRANDE. Datum 2015-10-08 Dnr 1501464. Remiss. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se YTTRANDE Datum 2015-10-08 Dnr 1501464 1 (6) Remiss. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) har beretts möjligheter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Yttrande över remiss Ny kommunallag. KS

Yttrande över remiss Ny kommunallag. KS Beslutsförslag 2015-11-03 FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Marie Pettersson Yttrande över remiss Ny kommunallag. KS 2015-174 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Godkänna

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1)

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1) FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB YTTRANDE 2005-05-25 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Radio och TV

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 11 Ks 5 Au 3 Dnr 10/2014-106 Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsordning

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Organisationsfrågor. 5. Program om mål och riktlinjer 2015-02-24 1 (12) Juridiska avdelningen Helena Linde

Organisationsfrågor. 5. Program om mål och riktlinjer 2015-02-24 1 (12) Juridiska avdelningen Helena Linde 2015-02-24 1 (12) Juridiska avdelningen Helena Linde Utredningen En kommunallag för framtiden som letts av den särskilde utredaren Johan Höök överlämnar sitt slutbetänkande den 31 mars 2015. Under arbetets

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 11 oktober 2013 REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19

Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19 Kommunala befogenheter Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19 Joakim Eriksson Fullmäktiges befogenheter Fullmäktiges befogenheter begränsas av den kommunala kompetensen, EU-bestämmelser och viss special lagstiftning.

Läs mer

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42)

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Utlåtande 2004:187 RI (Dnr 023-4280/2003) Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Sammanfattning I förslaget föreslås att RUM-stämman endast ska välja auktoriserade eller godkända revisorer.

Sammanfattning I förslaget föreslås att RUM-stämman endast ska välja auktoriserade eller godkända revisorer. Styrelsens skrivelse Ny revisionsordning RUM-stämman har den 18 oktober 2015 såsom vilande antagit följande förslag till stadgeändring. Det ankommer nu på vårstämman att slutligen pröva förslaget. På förbundsstyrelsens

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014.

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Förbundsstyrelsen 1 Förbundsstyrelsen ansvarar för UFS verksamhet mellan förbundsstämmorna och

Läs mer

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2003-01-07 5 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Om behov finns, förtydligande av lagtext Följas upp: DELEGATION En redovisning

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer