Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11"

Transkript

1 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 3 8. Uppsikt enligt kommunallagen 4 9. Resultat Styrande kommunala dokument Kommunstyrelsens reglemente Företagspolicy Bolagsordningar och ägardirektiv Övriga kommunala styrdokument Strategi för uppsikten Bedömning 11

3 1. Sammanfattning KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala. Syftet har varit att översiktligt ge svar på om kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala bolag är tillfredsställande. Granskningen visar att det finns påtagliga förbättringsområden när det gäller uppsikten över de kommunala. Exempelvis tillställs inte kommunstyrelsen dokumentation från i enlighet med ägardirektiv och andra styrdokument. Vidare konstaterar vi att uppsikten vad gäller s interna kontroll förefaller vara bristfällig. Inriktningen på uppsikten är av sådan art att inte hela kommunstyrelsen är delaktig. För att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt krävs att alla är informerade om såväl verksamhet och ekonomi som intern kontroll i de kommunala. Utifrån aspekten att alla beslutande ledamöter har samma ansvar för uppsikten, bör detta också utgå från att alla har samma tillgång till information och underlag gällande. Vi rekommenderar kommunstyrelsen följande: Tillse att hela kommunstyrelsen är delaktig i uppsikten över de kommunala, vilket bland annat bör ske genom att s styrelse- och stämmoprotokoll anmäls i kommunstyrelsen i enlighet med s ägardirektiv. Komplettera sitt reglemente med hänsyn till kommunallagens krav på att kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av de kommunala s verksamhet. Tillse att kommunstyrelsens samtliga ledamöter får del av information avseende i sådan utsträckning att de kan axla sitt ansvar för uppsikten. Tillse att Hällefors Bostads AB följer intentionerna i kommunens målarbete. Komplettera företagspolicyn med att fullmäktige i egenskap av ägare löpande ska få återkoppling gällande s verksamhet genom att representanter från bolaget regelbundet bjuds in till fullmäktige. Ta ställning till om kommunens system för uppföljning av den interna kontrollen också ska omfatta. 1

4 2. Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har en skyldighet att bedriva uppsikt över den kommunala verksamheten. Uppsiktsplikten åvilar alla ledamöter i kommunstyrelsen och kan ej överlåtas till enskilda ledamöter eller del av styrelsen t.ex. ett arbetsutskott. Från 1 januari 2013 gäller att kommunstyrelsen omfattas av en förstärkt uppsikt över de kommunala. Detta innebär att kommunstyrelsen blir skyldig att fatta beslut om huruvida man anser att bedrivit sin verksamhet kompetensenligt, enligt de direktiv och styrdokument som fullmäktige ålagt respektive bolag. Kommunallagen har även tillförts regler om att bolagsordningarna ska innehålla skrivningar om: Det kommunala ändamålet. De kommunala principer som utgör ram för verksamheten. Fullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas. s revisorer bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsens uppsikt över den verksamhet som bedrivs genom bolag är otillräcklig. Uppsikt över den kommunala verksamheten är väsentligt för att säkerställa en tillfredsställande ekonomisk förvaltning, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används ändamålsenligt. 3. Syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala är tillfredsställande. Vi har därför granskat om om om strategi för kommunstyrelsens uppsikt finns inriktningen på uppsikten motsvarar kommunstyrelsens strategi och/eller övriga interna regelverk ändamålsenlig ägarstyrning finns 2

5 4. Avgränsning och ansvarig nämnd Granskningen, som avser kommunstyrelsen, har genomförts på en övergripande nivå. Rapporten är saklighetsgranskad av kommunchef Hans Karlsson samt ekonomichef Jessica Jansson. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om uppsikten uppfyller/motsvarar: Kommunallagen Kommunstyrelsens reglemente Företagspolicy i Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Finanspolicy i Bolagsordning och Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Bolagsordning och Ägardirektiv för Svartälvstorps Förvaltnings AB 6. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument, bl.a. kommunstyrelsens protokoll för 2012 och 2013 Intervjuer med ett antal ledamöter från kommunstyrelsen, styrelseordförande i Hällefors Bostads AB (nedan kallat Boab), styrelseordförande i Svartälvstorps förvaltning AB (nedan kallat Svältab), kommunchef, ekonomichef i kommunen samt VD 1 och ekonomichef i Boab. 7. Projektorganisation Granskningen har utförts av Andreas Wendin, konsult offentlig sektor, under ledning av Mats Lundberg, certifierad kommunal yrkesrevisor. 1 Under granskningens gång har VD:n för Hällefors Bostads AB slutat. I stället har bolagets styrelseordförande trätt in som arbetande ordförande. 3

6 8. Uppsikt enligt kommunallagen I kommunallagen 6 kap 1 finns kravet att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de kommunala. Det innebär bl.a. uppföljningsskyldighet vad gäller företagens ekonomiska utveckling, det kommunala ändamålet med verksamheten och efterlevnaden av verksamheten gentemot de fastställda direktiven. Den 1 jan 2013 skärptes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över såtillvida att kommunallagen 6 kap. 1 kompletterades med att kommunstyrelsen i årliga beslut ska ta ställning till om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunallagen har inte tidigare gett några tydliga upplysningar om uppsiktens innehåll, utformning eller genomförande. Detta har regeringen ansett vara en brist när det gäller redovisning av resultatet av uppsiktsplikten när det gäller de kommunala företagens ändamål och kompetens. Det är mot den bakgrunden de nya bestämmelserna infördes om att styrelsen i årliga beslut ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, samt i förhållande till de kommunala befogenheterna. När det gäller kommunstyrelsens uppsikt i övrigt finns inte några tydliga anvisningar och regler för detta. Det är upp till kommunstyrelsen att själv fatta beslut om formerna för uppsikten. Kommunstyrelsens befogenheter utifrån uppsiktplikten är i princip begränsade till att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ingriper. Styrelsen har rätt att begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 9. Resultat Även om granskningen har avsett både Boab och Svältab kommer fortsättningen av rapporten företrädesvis handla om kommunens uppsikt över Boab eftersom Svältab är ett bolag med en fastighet och ett specifikt uppdrag kopplat till denna fastighet. Av Svältabs bolagsordning framgår att bolagets verksamhet uteslutande handlar om att äga och förvalta en fastighet där Spendrups Bryggeri AB bedriver verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Svältab ägs i dagsläget till 65 % av kommunen och till 35 % av Spendrups Bryggeri AB. Enligt beslut i fullmäktige kommer ägandet att övergå helt till Spendrups Bryggeri AB Bolaget har ingen VD utan består endast av en tremannastyrelse där ordförande och en till ledamot kommer från kommunen och en ledamot kommer från Spendrups. Kommunen står för en administrativ resurs som exempelvis gör bolagets ekonomiska redovisningar. 4

7 Eftersom bolaget inte har så mycket verksamhet handlar kontakten mellan kommunen och bolaget enligt våra intervjuer främst om att man följer ekonomin. 9.1 Styrande kommunala dokument Kommunstyrelsens reglemente Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ansvarar för att utöva en lednings- och styrfunktion. I det ansvaret ingår bl.a. att leda och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten övervaka att av fullmäktige fastställda mål och planer för verksamhet samt ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt sörja för den löpande samordningen mellan de kommunala samt mellan bolag och kommunen ha fortlöpande uppsikt över de verksamheter som bedrivs i kommunens företag Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, genom att bereda frågan om direktiv till kommunens ombud. Som framgår av den andra punkten ovan ska kommunstyrelsen övervaka att av fullmäktige fastställda mål efterlevs. Enligt våra intervjuer ska all verksamhet i kommunen, så även, förhålla sig till fullmäktiges inriktningsmål och fatta beslut om resultatmål. Det har emellertid inte Boab gjort. Enligt VD och ekonomichef beror det till stor del på den politiska instabilitet som rått i samband med majoritetsskiftet i kommunen. Boabs nya styrelse har enligt VD och ekonomichef tagit fram förslag på operativa mål för 2014 men dessa upplevs mer ha karaktären av strategi än resultatmål. Flera av de intervjuade företrädarna för kommunstyrelsen är av uppfattningen att Boab inte följer intentionerna i kommunens målarbete. Kommentarer Kommunstyrelsens reglemente bör kompletteras med hänsyn till kommunallagens krav på att kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av de kommunala s verksamhet. Kommunallagen föreskriver inte att bedömningen ska föras vidare till fullmäktige om det inte är så att brustit i ändamålet för sin verksamhet och inte hur och när återrapportering av bedömningen ska ske. Regler för detta bör skrivas in i reglementet. Om så inte sker bör kommunstyrelsen ändock upprätta en rutin och anvisningar för hur återrapporteringen ska gå till. 5

8 Vi anser att kommunstyrelsen bör säkerställa att Boab tar fram resultatmål med koppling till fullmäktiges inriktningsmål i enlighet med kommunens modell för målarbetet. Då Svältabs verksamhet är begränsad till en mycket specifik uppgift finner vi det inte nödvändigt för dem att ta fram resultatmål kopplade till fullmäktiges inriktningsmål Företagspolicy Företagspolicyn anger att bestämmelserna enligt kommunallagen 3 kap ska implementeras i samtliga bolags bolagsordningar och att fullmäktige därigenom garanteras möjlighet att fatta nödvändiga beslut i enlighet med kommunallagen. Policyn poängterar även att verksamheten i företagen är kommunal, har tillkommit på kommunala initiativ och har kommunen som huvudman. Enligt företagspolicyn är målsättningen med dokumentet att: skall för medborgarnas räkning utöva styrningen av de kommunala i syfte att skapa maximal samhällsnytta till den lägsta kostnaden för kommunens invånare. Målsättningen är att skall bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för bolagsformen. Kommunen skall därmed vägleda sina bolag i frågor som rör strategisk inriktning, mål, ambitionssamt risknivå. Detta skall ske genom erforderliga planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan mellan kommunens bolag, nämnder och kommunledning. Vid våra intervjuer har det lyfts fram att detta yttrar sig genom de dialogträffar ekonomiberedningen har med Boab. Samtidigt har vi från vissa håll fått signaler om att kommunen i endast liten utsträckning upplevs vägleda Boab i frågor som rör strategisk inriktning, mål, ambitions- samt risknivå. Vi återkommer till ekonomiberedningen och dialogträffarna i stycke 9.2 nedan. Enligt uppgift ska de kommunala följa samtliga policys i kommunen, det framgår dock inte av företagspolicyn. Däremot framgår det i regel i de olika policydokumenten att de gäller även de kommunala. Av våra intervjuer har framkommit att det inte sker någon specifik uppföljning av s verksamhet i förhållande till kommunens företagspolicy. Kommentarer Om det är så att samtliga kommunens policys gäller även de kommunala skulle det med fördel kunna framgå av företagspolicyn. Vidare måste respektive bolagsstämma i så fall fatta beslut om att alla kommunens policys gäller för bolaget. Om bolagsstämman fattar ett sådant beslut behövs det inte ett nytt beslut varje gång det tas fram en ny policy. Förutom att det bör framgå av företagspolicyn menar vi att det även bör framgå av respektive bolags ägardirektiv att bolaget omfattas av samtliga kommunens policys. 6

9 När det gäller företagspolicyn menar vi vidare att den bör kompletteras med att fullmäktige i egenskap av ägare löpande ska få återkoppling gällande s verksamhet. Således anser vi att representanter från de kommunala återkommande bör träffa fullmäktige Bolagsordningar och ägardirektiv Bolagens uppdrag finns normalt formellt beskrivna i ägardirektiv och bolagsordningar. I bolagsordningarna finns de mer formella delarna av kontakterna. I aktiebolagslagen 3 kap. regleras formerna för bolagsordning samt vad den ska innehålla. Bl.a. anges att föremålet för bolagets verksamhet ska anges. I KL, 3 kap. 17 stadgas att om en kommun eller landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, som kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier i ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten. Vidare anges bl. a. i paragrafen att fullmäktige ska se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Det anges också att fullmäktige ska se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Bolagsordningarna för både Boab och Svältab är uppdaterade i enlighet med kommunallagens nya krav. I Boabs bolagsordning anges förändring av aktiekapital och ny upplåning med kommunal borgen som exempel på frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I Boabs ägardirektiv anges, utöver förändring av aktiekapital och ny upplåning med kommunal borgen, att fullmäktiges godkännande ska inhämtas även i frågor som avser bildande eller förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet samt övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Boabs ägardirektiv framgår vidare: Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen. Ägardirektiv är ett redskap för kommunen att styra sina bolag. Det skiljer sig från bolagsordningen genom att det är ett frivilligt formellt styrinstrument. Ägardirektiv bör tydliggöra vad ägaren vill att ska åstadkomma och vilken nytta de förväntas tillföra kommunen och dess medborgare. Av både Boabs och Svältabs ägardirektiv framgår att bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och att bolaget därför ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Vidare framgår av båda ägardirektiven att det åligger respektive bolag att till kommunstyrelsen snarast översända: a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Som en del i denna granskning har vi studerat kommunstyrelsens protokoll för 2012 och 2013 för att kontrollera i vilken utsträckning s protokoll från bolagsstämmor och 7

10 styrelsesammanträden delgivits kommunstyrelsen i enlighet med punkterna a) och b) ovan. Under dessa två år har endast ett (1) styrelseprotokoll från ett styrelsemöte i Boab delgivits kommunstyrelsen 2. Eftersom Svältabs verksamhet är så begränsad är Boabs ägardirektiv mer utvecklat än Svältabs genom att bl.a. beskriva såväl kommunstyrelsens som fullmäktiges roll. När det gäller kommunstyrelsens roll framgår att bolaget årligen ska inge innevarande års budget samt en treårig verksamhetsplan till kommunstyrelsen. Enligt våra intervjuer redovisas dock inte bostadsbolagets budget för kommunstyrelsen vilket vi också kunnat verifiera genom att studera kommunstyrelsens protokoll för 2012 och Vidare framgår att Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Enligt våra intervjuer har något sådant samråd inte ägt rum mellan kommunstyrelsen och Boabs styrelse. Därmed är det inte fastställt vilken information Boab ska delge kommunstyrelsen bortsett från protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport. I våra intervjuer framhålls emellertid att man, i och med de måndagsmöten som hållits sedan den nya politiska majoriteten tillträdde sommaren 2013, har en kontinuerlig dialog kring aktuella frågor. Vid dessa måndagsmöten, som också benämns politisk ledningsgrupp, ingår kommunalråden, nämndsordförandena samt styrelseordförande i Boab och Svältab. Hela kommunstyrelsen är således inte involverad i den dialog som sker vid dessa träffar. Det förs heller inga minnesanteckningar som delges kommunstyrelsen. Utifrån Boabs ägardirektiv följs ekonomiska mål och avkastningskrav upp i dialogträffarna. I övrigt förutsätts bolaget enligt våra intervjuer följa ägardirektivet. Som framgår ovan sker emellertid avsteg från bolagets ägardirektiv. Kommentarer Kommunstyrelsen har i formell mening inte tagit del av mer än ett (1) styrelseprotokoll från ett av under de två senaste åren. Detta förhållande ser vi som besvärande eftersom kommunstyrelsen i formell mening därmed inte kan utöva den uppsikt de enligt kommunens egna styrdokument ska göra. I praktiken kan delgivning av protokoll från styrelsemöten i betraktas som ett slags miniminivå för att kommunstyrelsen ska kunna axla ansvaret för den lagstadgade uppsikten. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att kommunstyrelsens uppsikt är ett ansvar för hela kommunstyrelsen. Varje ledamot behöver beredas möjlighet att kunna ta sitt ansvar för uppsikten. Kommunstyrelsen bör därför säkerställa informations- och dokumentöverföring till hela kommunstyrelsen. Vi konstaterar också att bostadsbolagets budget under de två senaste åren inte sänts till kommunstyrelsen vilket står i strid med bolagets ägardirektiv. 2 Styrelseprotokoll från , delgavs kommunstyrelsen både och

11 I anslutning till att lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag trädde ikraft tog Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gemensamt fram en handledning om ägardirektiv. Nämnda organisationer konstaterar att såväl kommunen som bostadsbolaget har mycket att vinna på tydliga ägardirektiv genom vilka kommunen klargör vad man vill med bolaget; vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar och villkor för verksamheten. Utifrån handledningen från SABO och SKL konstaterar vi att Boabs ägardirektiv skulle kunna förtydligas vad gäller ägarstyrningen Övriga kommunala styrdokument I s Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy framgår att kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. Enligt våra intervjuer avhandlas inte Boabs interna kontroll vid de dialogmöten som hålls med ekonomiberedningen. Dessutom efterfrågar inte vare sig kommunstyrelsen som helhet eller ekonomiberedningen de riskbedömningar som ligger till grund för Boabs interna kontroll. Även om det inte sker på ett formellt sätt uppges riskbedömningarna dock kunna inbegripas i s verksamhetsrapportering. Kommunens finanspolicy anger att respektive styrelse i kommunkoncernens bolag bör fastställa en finanspolicy som ska baseras på kommunens policy och med särskilt beaktande av ägardirektiv och avtal. Av våra intervjuer har framkommit att vare sig Boab eller Svältab har beslutat om någon egen finanspolicy. Trots att, som tidigare nämnts, är skyldiga att följa kommunens policys har det i granskningen framkommit att bostadsbolaget under en tid höjde lönerna på ett sätt som inte var förenligt med kommunens styrdokument på området. När ägardirektivet uppdaterades i samband med att fullmäktige antog företagspolicyn valde fullmäktige därför att i ägardirektivet förtydliga att bolaget ska följa de kommunala riktlinjerna för löneutveckling och anställningsvillkor. Kommentarer Vi kan konstatera att uppsikten vad gäller de kommunala s interna kontroll förefaller vara bristfällig. Som framgår ovan har vissa avsteg gjorts i förhållande till kommunens styrdokument vilket indikerar att det finns anledning att uppmärksamma s interna kontroll. Enligt vår mening bör kommunstyrelsen ta ställning till om kommunens system för uppföljning av den interna kontrollen också ska omfatta. Om kommunstyrelsen anser att kommunens system för uppföljning av den interna kontrollen ska omfatta måste respektive bolagsstämma fatta ett sådant beslut. 9.2 Strategi för uppsikten Det finns ingen formellt beslutad strategi för uppsikten över men det som i granskningen har lyfts fram som kommunstyrelsens strategi för uppsikten över är dialogträffarna med ekonomiberedningen. Det är dock bara Boab som träffar ekonomiberedningen eftersom Svältabs verksamhet är så begränsad. 9

12 Ekonomiberedningen består enligt uppgift av kommunalråden, respektive gruppledare för de partier som ingår i fullmäktige, kommunchef, ekonomichef samt förvaltningschefer. De representanter från bostadsbolaget som närvarar vid dialogträffarna är styrelseordförande, VD och ekonomichef. Vid dialogträffarna med ekonomiberedningen förs minnesanteckningar. Dessa skickas dock inte vidare till kommunstyrelsen. Inför dialogträffarna får Boab skicka in skriftliga svar på ett antal frågor från ekonomiberedningen. Detta material diarieförs men skickas inte till kommunstyrelsen för delgivning. Den information som går vidare från ekonomiberedningen till hela kommunstyrelsen är att det utifrån Boabs svar och utifrån det som framkommer vid dialogträffen i övrigt görs en sammanfattning av bolagets verksamhet och ekonomi som sen blir en del i kommunens delårsrapport samt årsredovisning. Dessutom får kommunstyrelsen del av s egna delårsrapporter och årsredovisningar. Enligt våra intervjuer brukar därtill bostadsbolagets VD och ordförande bjudas in till kommunstyrelsen för att redogöra för bolagets bokslut. Kommunstyrelsen har enligt uppgift även möjlighet att kalla in representanter från vid andra tillfällen om det anses vara nödvändigt. Den nya politiska majoriteten i ansåg, när den tillträdde sommaren 2013, att det fanns en rad brister kopplade till ledning och styrning av det kommunala bostadsbolaget. Därför initierades bl.a. en utredning om vad det skulle innebära att ta tillbaka verksamheten i egen regi. Det var även mot bakgrund av dessa upplevda brister som man började med den politiska ledningsgruppen varje måndag, de så kallade måndagsmötena. Dessa möten uppges vara en del av kommunstyrelsens uppsikt över. Kommentarer Vi konstaterar att det finns en hel del information som stannar i ekonomiberedningen vilket inte är tillfyllest med hänsyn till hela kommunstyrelsens ansvar för uppsikten av de kommunala. För att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt krävs att alla är informerade om såväl verksamhet och ekonomi som intern kontroll i de kommunala. Utifrån aspekten att alla beslutande ledamöter har samma ansvar för uppsikten, bör detta också utgå från att alla har samma tillgång till information och underlag gällande. Vi anser därför att kommunstyrelsen måste finna former för att samtliga ledamöter ska få del av information avseende i sådan utsträckning att de kan axla sitt ansvar för uppsikten. I s styrelser finns kommunstyrelsen väl representerade. För dessa kommunstyrelseledamöter är informationen naturligtvis mer omfattande som underlag för uppsikten och för ägarstyrningen. Samtidigt blir detta en obalans gentemot övriga kommunstyrelseledamöter. Frågan om personunion mellan bolagsstyrelsernas ledamöter och kommunstyrelsens ledamöter har lyfts upp, men i våra intervjuer har det generellt betraktats som en fördel snarare än ett problem. En fördel anses vara att det leder till ett mer samlat grepp över den kommunala verksamheten totalt. Samtidigt finns det en risk att man blandar ihop rollerna. Vi anser att man måste vara särskilt uppmärksam på detta i sina uppdrag när man i ett organ bedriver uppsikt över ett annat organ som man i båda delarna själv är en del av. 10

13 10. Bedömning Utifrån revisionsfrågorna och vad som framkommit i denna granskning gör vi följande bedömning. Finns det en strategi för kommunstyrelsens uppsikt? Det finns ingen formellt beslutad strategi för kommunstyrelsens uppsikt. I praktiken utgör dock ekonomiberedningens dialogträffar navet i kommunstyrelsens uppsikt. I viss mån utgör den politiska ledningsgruppen också ett forum för uppsikten. Hela kommunstyrelsen är dock inte delaktig i dessa forum och det finns inte heller utvecklade system för informationsöverföring till hela kommunstyrelsen. Därmed kan inte kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala anses vara tillfredsställande. Denna bedömning gör vi mot bakgrund av att uppsikten är ett ansvar för hela kommunstyrelsen. Samtliga ledamöter måste få tillräcklig information för att på en rimlig nivå kunna säkerställa att såväl verksamhet och ekonomi som intern kontroll i de kommunala sköts i enlighet med lagstiftning samt kommunens mål och intentioner. Motsvarar inriktningen på uppsikten kommunstyrelsens strategi och/eller övriga interna regelverk? Inriktningen på uppsikten motsvarar till vissa delar inte de interna styrdokument som finns. Exempelvis får inte kommunstyrelsen del av den dokumentation de enligt styrdokumenten ska. Vidare förefaller uppsikten vad gäller s interna kontroll vara bristfällig. Finns ändamålsenlig ägarstyrning? Med tanke på de brister som uppdagats ställer vi oss tveksamma till att det finns ändamålsenlig ägarstyrning. Om kommunstyrelsen och skulle leva upp till de styrdokument som finns i kommunen är vår bedömning dock att det finns förutsättningar för ändamålsenlig ägarstyrning. Den skulle dock kunna förstärkas ytterligare om Boabs ägardirektiv förtydligas vad gäller ägarstyrningen i enlighet med den handledning om ägardirektiv som SABO och SKL tagit fram. KPMG, dag som ovan Andreas Wendin Konsult, offentlig sektor Mats Lundberg Certifierad kommunal revisor 11

14 HÄLLEFORS KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen För kännedom Kommunfullmäktige Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Vi har granskat kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG. Granskningen visar att det finns påtagliga förbättringsområden när det gäller uppsikten över de kommunala. Exempelvis tillställs inte kommunstyrelsen dokumentation från i enlighet med ägardirektiv och andra styrdokument. Vidare konstaterar vi att uppsikten vad gäller s interna kontroll förefaller vara bristfällig. Inriktningen på uppsikten är av sådan art att inte hela kommunstyrelsen är delaktig. För att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt krävs att alla är informerade om såväl verksamhet och ekonomi som intern kontroll i de kommunala. Utifrån aspekten att alla beslutande ledamöter har samma ansvar för uppsikten, bör detta också utgå från att alla har samma tillgång till information och underlag gällande. Mot bakgrund av ovanstående samt vad som i övrigt framkommer i bifogad revisionsrapport ställer vi oss tveksamma till att det finns ändamålsenlig ägarstyrning. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast på vilka åtgärder styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av vad som framkommer i bifogad revisionsrapport. För kommunrevisionen Sune Ekman Ordförande Torbjörn Ström Revisor

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Granskning av KS uppsikt

Granskning av KS uppsikt Svalövs kommun Revisorerna Granskning av KS uppsikt Granskningsrapport 1/2008 Maj 2008 Ernst & Young AB Carina Hart INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...4 1.1 Uppdrag, syfte och avgränsning...4

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012. Huddinge kommun. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning

Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012. Huddinge kommun. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012 Huddinge kommun Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...3 2. Inledning...8

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

Kumla kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9

Kumla kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 1 2.1 Bakgrund och syfte 1 2.2 Genomförande 2 3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Läs mer

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Februari 2008 Lars Meyer *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

Granskningsredogörelse Ägarstyrning

Granskningsredogörelse Ägarstyrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Ägarstyrning Norrlands Etanolkraft AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Bilaga 1 1/3 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-249 Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Inledning Kommunallagen Kommunallagen

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer