Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation"

Transkript

1 Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation

2 Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden Version 1.0 Tryck: 2014 Bilder: Lisa Larsson, Nadia Abdellah och Anders Clark. Producerad av: Kommunledningskontorets kanslienhet.

3 Inledning Inför mandatperioden har Ängelholms kommun förändrat sin politiska organisation. Utgångspunkterna i detta förändringsarbete har varit flera, men ett särskilt uttalat mål med den nya politiska organisationen är att främja det demokratiska arbetet i kommunen och att öka samverkan och samarbete för kommuninvånarnas bästa. I en traditionell nämndsorganisation har Ängelholms kommun upplevt samordningssvårigheter mellan flera verksamheter. För att bättre kunna svara upp mot medborgarnas behov av god kommunal service har ett flertal verksamheter och uppgifter sammanförts i två nya nämnder Välfärdsnämnden och Myndighetsnämnden. Ambitionen med detta är att förbättra kommunens arbetssätt och den service och hjälp som medborgarna har rätt att förvänta sig. I den nya politiska organisationen skapas större utrymme för att utveckla den politiska debatten i fullmäktige genom att låta fullmäktige ta större ansvar för att de långsiktiga strategierna och visionsarbetet. Genom sina beredningar ska fullmäktige besluta om den långsiktiga utvecklingen av Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa fullmäktiges visioner, samt leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ängelholm har valt en modell som kallas organisation med få nämnder. För att särskilt fokusera på samverkan mellan skolan och det sociala området där familjen står i centrum föreslås en särskild nämnd, Välfärdsnämnden. Huvuddrag i organisationen: Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga strategiska frågor. Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med att ta fram förslag till mål och visioner utifrån medborgarperspektiv. Bredningarnas arbeta ska vara inriktat mot långsiktiga utvecklingsfrågor inom olika delar av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har även det operativa ansvaret för följande delar av socialtjänsten: hemvård i särskilt och ordinärt boende, inklusive hemtjänst, anhörigstöd samt kommunal hälso- och sjukvård. Kommunstyrelsen har ett utskott för myndighetsutövning inom sin del av socialtjänsten. Välfärdsnämnden har det operativa ansvaret inom hela utbildningsområdet och följande delar av socialtjänsten: individ- och familjeomsorg, familjerådgivning och familjerätt, omsorg om funktionsnedsatta, verksamhet enligt lagen om stöd och service samt psykiatri. Välfärdsnämnden har ett utskott för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens samtliga verksamheter, med undantag för utbildningsområdet och socialtjänsten. 4 5

4 Organisation Kommunfullmäktige och dess beredningar utgör den strategiska nivån i den politiska organisationen. Här hanteras utvecklingsfrågor, visioner, planer och program som syftar till att avgöra vad som ska uppnås. Kommunstyrelsen och nämnderna utgör den verkställande nivån i organisationen. Kommunstyrelsen ansvarar för vad som ska göras för att uppnå det som kommunfullmäktige har beslutat. Förvaltningens uppdrag är att ansvara för hur det ska göras. Strategiska frågor och verkställighetsfrågor I den politiska organisationen görs en åtskillnad mellan den strategiska nivån som består av kommunfullmäktige och dess beredningar och den verkställande nivån som består av kommunstyrelsen och nämnderna. Strategiska frågor Kommunfullmäktige ska genom sina beredningar arbeta med kommunens strategiska frågor och långsiktiga visioner. Detta är ärenden som handlar om Strategisk nivå med kommunfullmäktige dess och beredningar Verkställande nivå med kommunstyrelsen och nämnderna Förvaltningen som ansvara för utförande. långsiktig utveckling inom olika delar av kommunens verksamhet. Det kan till exempel handla om vad kommunen ska ha för strategi för framtida boendeformer i staden, översiktsplaner, strategier för samarbete med den ideella sektorn eller planer för miljö, folkhälsa etc. Beredningarnas uppdrag, som formuleras av kommunfullmäktige, är att arbeta fram förslag på strategier, planer, målsättningar eller visioner som helt enkelt svarar på frågan: Vad vill vi som kommun uppnå? Beredningarna ska i sitt arbete använda sig av medborgardialoger för inhämta medborgarnas olika perspektiv och synpunkter, och för att informera om pågående politiskt arbete och framtidsfrågor. En medborgardialog kan vara nyttig när beredningen behöver öppna en tvåvägskommunikation med medborgare för att inhämta synpunkter, få kännedom om lokala förhållanden och behov eller på annat vis samarbeta. En medborgardialog är en chans för politiken att inhämta olika ståndpunkter och synsätt från medborgarna samtidigt som det är en chans för medborgarna att delta i den demokratiska processen, att framföra sin uppfattning till de folkvalda representanterna. I en medborgardialog är målet att inhämta tankar, idéer, åsikter och förslag som finns bland medborgarna men som inte per automatik når fram till beslutsfattarna. Verkställighetsfrågor Kommunstyrelsen har ansvaret för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Här hanteras ledning och styrning av kommunens utveckling, ekonomi och löpande verksamhet. Nämnderna har specifika ansvarsområden som regleras i respektive reglemente. Gemensamt för den verkställande nivån i organisationen är den övergripande frågeställningen: Vad ska kommunen göra för att nå sina mål? Till sin hjälp har den politiska organisationen en kommunorganisation bestående av tjänstemän, som ansvarar för hur man ska göra. 6 7

5 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Med hjälp av sina beredningar ansvarar kommunfullmäktige för samtliga strategiska frågor i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar i stora och principiella ärenden. Sammanträden Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden, vardagar på kvällstid. Ett sammanträde varar normalt mellan En gång per år sammanträder kommunfullmäktige för att besluta om kommunens budget. Dessa sammanträden börjar vanligtvis klockan och varar till En vecka innan sammanträdet får kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare tillgång till en kallelse som innehåller en ärendelista och bilagor. Tid för inläsning arvoderas inte. Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktiges presidium består av kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med förste och andre vice ordförande. Som medlem i presidiet har man till uppgift att, tillsammans med kommunstyrelsens presidium, lägga förslag om fördelningen av ärenden mellan kommunfullmäktiges beredningar å ena sidan, och kommunstyrelsen och nämnderna å andra sidan. Ledamot i kommunfullmäktige Som ledamot i kommunfullmäktige beslutar man i kommunens strategiska frågor. Detta innebär att besluta om långsiktiga och vidsträckta visioner och planer som syftar till att på längre sikt påverka kommunens verksamhet. Detta förutsätter god förmåga till strategiskt tänkande och att hålla sig uppdaterad med vad som händer i omvärlden. Vanligt förekommande inslag i kommunfullmäktigearbetet är de väglednings- och slutdebatter som syftar till att debattera och bedöma det arbete som görs i kommunfullmäktiges beredningar. Ersättare i kommunfullmäktige Som ersättare i kommunfullmäktige har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas vara insatta i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna. Kommunfullmäktiges beredningar Att arbeta i en beredning innebär ett annorlunda arbetssätt än vad som är brukligt i traditionellt nämndarbete. En viktig skillnad är att det är politikerna i beredningen som arbetar fram förslagen inte tjänstemännen från förvaltningen. Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens strategiska frågor. I praktiken innebär detta att de frågor som har att göra med långsiktig utveckling [visioner, planer program ] först ska beredas i en fullmäktigeberedning. Beredningen får sina uppdrag av kommunfullmäktige och uppgiften är att utifrån fullmäktiges uppdragsbeskrivning definiera ett önskat läge det vill säga svara på frågan: Vad vill vi uppnå? Detta görs praktiskt genom att beredningen analysera nuläget och omvärlden (Hur arbetar kommunen idag? Vad säger lagen? Hur gör andra kommuner?) genomför medborgardialoger sammanställer en slutrapport som överlämnas till kommunfullmäktige Arbetet med att göra nulägesanalyser, medborgardialoger och slutrapporter innebär att man har kontakter både inom och utom kommunen, med tjänstemän, andra politiker, medborgare och föreningar. Dessa insatser är beredningens verktyg för att arbeta med uppdraget från kommunfullmäktige och för att senare kunna ta fram förslag på strategier eller visioner. En beredning har 13 ledamöter och sju ersättare som utses av kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare utses för ett (1) år i taget, men möjlighet till omval. Genom att begränsa uppdragen till ett år kan nya förtroendevalda lockas att pröva på hur det är att jobba politiskt. Samtidigt kan partierna mer flexibelt nominera kandidater till uppdragen. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen respektive i Välfärdsnämnden eller Myndighetsnämnden ska inte tillika väljas in i en fast beredning. 8 9

6 Det finns sex stycken fasta beredningar som tillsätts proportionellt: Beredningen för Omsorg Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör omsorg om medborgarna, exempelvis äldreomsorg, samt stöd till barn och familjer. Beredningen för Samhällsbyggnad Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör fysisk planering (mark, vatten och boende). Beredningen för Samhällsutveckling Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör miljö, folkhälsa samt näringsliv och turism. Beredningen för Kultur, idrott och fritid Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör Kultur, idrott och fritid. Beredningen för Lärande Beredningen arbetar långsiktigt med frågor som rör utbildning och utveckling av Ängelholms skolor. Valberedningen Valberedningen förbereder val som kommunfullmäktige ska göra genom att lämna förslag på ledamöter och ersättare i nämnder och styrelse och i kommunala bolag. Parlamentariskt tillsatt med en representant för varje parti i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har också möjlighet att vid behov tillsätta tillfälliga beredningar. En tillfällig beredning har 13 ledamöter och 7 ersättare, och kan tillsättas proportionellt eller parlamentariskt. Allmänt om arbete i beredning Kommunfullmäktiges beredningar har till uppgift att bereda utvecklingsfrågor, visioner, planer och program utifrån uppdrag som ges av kommunfullmäktige. Detta innebär att beredningens arbete i stora delar består av omvärldsbevakning, medborgardialoger samt politiska överläggningar och diskussioner. Till skillnad från traditionellt nämndarbete har inte beredningarna stöd av en förvaltning som bereder ärenden och författar tjänsteskrivelser. Beredningarna arbetar självständigt, men har stöd av tjänstemannaorganisationen med t.ex. att arrangera medborgardialog, administrera studiebesök, bistå med omvärldsbevakning, skriva minnesanteckningar. Som ledamot i en beredning förväntas man själv vara aktivt deltagande i såväl omvärldsbevakning som faktainsamling och analys av underlag. Man ska också medverka i förberedandet och genomförandet av medborgardialoger där beredningen aktivt söker upp medborgare, delta i dialoger och överläggningar samt slutligen sammanställa och analysera resultatet. Sammanträden Beredningen sammanträder vid behov och i den utsträckning som ordföranden bedömer nödvändigt. Ordförande i beredning Ordförande och vice ordförande i en beredning utses bland kommunfullmäktiges ledamöter. Att vara ordförande i en beredning innebär att man har ett särskilt ansvar för beredningens arbete och att leda detta framåt. Ordföranden ansvarar för att ha regelbunden dialog ca en gång per månad med det samlade presidiet om arbetets fortgång, att kalla till sammanträden och att leda dessa. Ledamot i beredning Som ledamot i en beredning förväntas man delta aktivt i beredningens arbete genom omvärldsbevakning och faktainsamling, genomförande av medborgardialoger, analys av resultat samt i beredningens arbete med att ta fram en slutrapport med rekommendationer till kommunfullmäktige. Man ska också delta i väglednings- och slutdebatter i kommunfullmäktige, samt vara länken mellan beredningen och det politiska parti som nominerat ledamoten. Ledamöter och ersättare i en beredning utses av kommunfullmäktige. Handläggning av ett beredningsuppdrag När ett ärende bedöms vara av strategisk karaktär och lämpligt som beredningsuppdrag, så ska en uppdragsbeskrivning sammanställas. Tjänstemännen skriver ett förslag till uppdragsbeskrivning som ska godkännas av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier 10 11

7 innan det överlämnas till kommunfullmäktige. Uppdragsbeskrivningen beskriver ärendet och ger förslag på vad som ska göras, hur beredningens mandat ska se ut, eventuella former för medborgardialog, externa aktörer som bör konsulteras samt tidsram för uppdraget. Ärendet tas upp i kommunfullmäktige som har möjlighet att ge uppdraget till befintlig eller tillfällig beredning. START Beredningen sammanträder och går igenom uppdraget samt planerar för dess genomförande. Viktiga frågor som beredningen bör ställa i inledningsskedet är hur arbetet ska planeras, vilken information som behöver inhämtas, vilka kompetens som behöver konsulteras. Beredningens planering skall noga förhålla sig till kommunfullmäktiges uppdragsbeskrivning. Vägledningsdebatt Beredningen har möjlighet att begära vägledningsdebatt i kommunfullmäktige. I en vägledningsdebatt kan beredningen fråga kommunfullmäktige om eventuella oklarheter i uppdraget, be om förslag på lämpliga strategier eller informationskällor samt annat som beredningen vill ha svar på. Informationsinventering Nästa steg i beredningens arbete är att inventera den information som finns tillgänglig. Beredningen ska studera eventuella strategidokument och planer som kommunen har sedan tidigare, genomföra studiebesök och inhämta information från interna och externa kompetenser som bedöms kunna tillföra beredningsarbetet viktiga kunskaper. Beredningen ska också genomföra de medborgardialoger som behövs Informationsbearbetning När beredningen har inhämtat den information den behöver och genomfört medborgardialoger så börjar arbetet med att börja formulera sitt svar på uppdraget från kommunfullmäktige. Beredningen ska författa ett måldokument som lämnar svar på de frågor som kommunfullmäktige ställer samt föreslå strategier eller visioner för vad Ängelholms kommun ska uppnå eller utveckla inom ämnesområdet. MÅL Beredningens måldokument överlämnas till fullmäktige. Revidering av måldokument utifrån vad som framkommit i slutdebatten Slutdebatt Beredningens förslag debatteras i fullmäktige START Diskutera uppdraget, lägg upp en plan för det fortsatta arbetet Politiskt fotarbete Förankring av beredningens förslag i den egna partigruppen Vägledningsdebatt Fullmäktige och beredningen debatterar/diskuterar infallsvinklar, problemområden etc Informationsinventering Studiebesök, medborgardialog, omvärldsbevakning Informationsbearbetning Förslag till måldokument formuleras i beredningen

8 Politiskt fotarbete När beredningens förslag till måldokument börjar ta form ska beredningens ledamöter och ersättare informera sina respektive partigrupper om förslaget. Slutdebatt När beredningen har fullföljt sitt uppdrag ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för slutdebatt. Beredningens förslag förevisas för kommunfullmäktige som har möjlighet att ställa frågor och föreslå revideringar eller ändringar. Efter slutdebatten har beredningen möjlighet att revidera sitt förslag utifrån vad som framkommit vid slutdebatten i kommunfullmäktige. MÅL Beredningen färdigställer sitt måldokument vari beredningen beskriver resultatet av sitt arbete. Måldokumentet är beredningens svar på uppdraget och ska innehålla ett förslag till vad kommunfullmäktige vill uppnå inom det aktuella området. Beredningen överlämnar måldokumentet till kommunfullmäktige som fattar beslut om hurivida uppdraget är slutfört. Kommunfullmäktige beslutar också att i sin tur överlämna måldokumentet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Beredningen måste inte vara enig i sitt förslag, utan kan lämna huvudförslag och reservationer. Kommunstyrelsens roll i fullmäktiges strategiska arbete När kommunstyrelsen har tagit emot måldokumentet från kommunfullmäktige skall detta handläggas vidare med avseende på juridiska-, ekonomiska- och andra konsekvenser. Det är kommunstyrelsens ansvar att föreslå de åtgärder som krävs för att uppnå det som beredningens måldokument beskriver, med hänsyn tagen till juridiska, ekonomiska och andra aspekter. Kommunstyrelsen kan behöva remittera ärendet till berörd nämnd. Beslutet kan beredas av den arbetsgrupp där ämnet hör hemma. Kommunstyrelsen ska slutligen lämna ett förslag till beslut till kommunfullmäktige. Beredningens måldokument överlämnas till fullmäktige som fattar beslut om huruvida uppdraget är slutfört. Beredningens måldokument remitteras till kommunstyrelsen för beredning Kommunstyrelsen bereder måldokumentets slutsatser avseende ekonomisk, juridiska och tidsmässiga aspekter. Vid behov inhämtas yttrande från annan nämnd. Kommunstyrelsen lämnar sitt yttrande till kommunfullmäktige, inklusive tidplan, finansieringsförslag etc. Kommunfullmäktige beslutar i frågan. Ärendet är härmed färdigbehandlat

9 Kommunstyrelsen Allmänt om arbetet i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för följande delar av socialtjänsten: hemvård i särskilt och ordinärt boende, inklusive hemtjänst, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård och försörjningsstöd. Kommunstyrelsen har ett utskott för myndighetsutövning inom sin del av socialtjänsten. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige, och har 15 ledamöter och 15 ersättare. Inom kommunstyrelsen inrättas följande arbetsgrupper: Arbetsgrupp 1 för ekonomi-, personal-, arbetsmarknad-, näringslivs-, turism- och destinatonsfrågor samt övriga tillkommande frågor (5 ledamöter och 5 ersättare) Arbetsgrupp 2 för bygg-, anläggning-, miljö-, och teknikfrågor samt verksamhet kring förebyggande av olyckor (5 ledamöter och 5 ersättare) Arbetsgrupp 3 för äldreomsorg-, folkhälsa- och kultur- idrott- och fritidsfrågor (5 ledamöter och 5 ersättare) Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i de tre arbetsgrupperna. Arbetet i kommunstyrelsens arbetsgrupper Kommunstyrelsen har tre arbetsgrupper som är beredande instanser utan beslutanderätt. Syftet med arbetsgrupperna är att kommunstyrelsens ärenden ska diskuteras och beredas politiskt innan de avgörs i kommunstyrelsen. Arbetsgrupperna är inte proportionellt tillsatta. Arbetsgrupperna behandlar ärenden som är på väg upp till kommunstyrelsen och ska behandlas där nästa eller nästnästa gång. Ärendet tas upp så tidigt att inga politiska låsningar har hunnit uppstå. Förvaltningen får därefter i uppdrag att arbeta vidare. Vissa ärenden behandlas dock direkt i kommunstyrelsen, utan att beredas i en arbetsgrupp. Det gäller mindre ärenden och ärenden av formell karaktär. Arbetsgruppernas sammanträden leds av samtalsledare som utses av kommunstyrelsen. Sammanträden Kommunstyrelsen sammanträder två dagar i månaden. Ett sammanträde varar hela dagen, och är uppdelat i arbetsgruppssammanträde på förmiddagen, gemensam föredragning av ärenden från förvaltningen samt beslut på eftermiddagen Inledning och presentation av dagens upplägg. Förvaltningarnas rapporter. Fika Grupparbeten i tre arbetsgrupper. Arbetsgrupperna behandlar ärenden som är på väg upp till kommunstyrelsen och ska behandlas där nästa eller nästnästa gång. Ärendet tas upp så tidigt att inga politiska låsningar har hunnit uppstå. Förvaltningen får därefter i uppdrag att arbeta vidare Lunch Föredragning i vissa av dagens beslutsärenden. Sakfrågor ställs till förvaltningen. Ingen politisk debatt Kombinerat gruppmöte och fika. Dagens ärenden och grupparbetena tas upp Sammanträde där besluten tas Slut En vecka innan sammanträdet får kommunstyrelsens ledamöter och ersättare tillgång till en kallelse som innehåller en ärendelista och bilagor. Tid för inläsning arvoderas inte. Tid för tjänstgöring vid sammanträde är arvoderad. Kommunstyrelsens presidium Kommunstyrelsens presidium består av kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande. Som medlem i presidiet har man till uppgift att, tillsammans med kommunfullmäktiges presidium, lägga förslag om fördelningen av ärenden mellan kom

10 munfullmäktiges beredningar å ena sidan, och kommunstyrelsen och nämnderna å andra sidan. Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att kallelse och ärendelista tillställs kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Ordföranden avgör också vilka ärenden som skall tas upp vid sammansträdet, och vilka ärenden som ska fördelas till respektive arbetsgrupp. Ledamot i kommunstyrelsen Som ledamot i kommunstyrelsen förväntas man delta vid kommunstyrelsens sammanträden som äger rum två gånger i månaden. Man ingår också i en av kommunstyrelsens tre arbetsgrupper där ärenden bereds innan de överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Ersättare i kommunstyrelsen Som ersättare i kommunstyrelsen har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas vara insatta i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna. Som ersättare ingår man också i en av kommunstyrelsens tre arbetsgrupper där ärenden bereds innan de överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning Kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning har tre ledamöter och tre ersättare som utses av kommunstyrelsen. Ledamöter och ersättare utses för fyra (4) år i taget, det vill säga för hela mandatperioden. All myndighetsutövning inom kommunstyrelsens del av socialtjänsten handläggs i utskottet. Sammanträden Kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning sammanträder vid behov och i den utsträckning som ordföranden bedömer nödvändigt. Ledamot i kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning Som ledamot i kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning är man med och beslutar i enskilda ärenden inom äldreomsorgen. Med enskilda ärenden avses ärenden där enskild person ansökt om bistånd i någon form. Rutinärenden är delegerade till tjänstemän. Myndighetskottet avgör ärenden som är komplicerade/principiella. Ersättare i kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning Som ersättare i kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas vara insatta i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna. Välfärdsnämnden Allmänt om välfärdsnämnden Välfärdsnämnden har det operativa ansvaret inom hela utbildningsområdet och följande delar av socialtjänsten: individ- och familjeomsorg, familjerådgivning och familjerätt, omsorg om funktionsnedsatta, verksamhet enligt lagen om stöd och service samt psykiatri. Välfärdsnämnden har ett utskott för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde. Välfärdsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare utses för fyra (4) år i taget, det vill säga för hela mandatperioden. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen respektive i Välfärdsnämnden och Myndighetsnämnden ska inte tillika väljas in i en fast beredning. Sammanträden Välfärdsnämnden sammanträder en gång i månaden. En vecka innan sammanträdet får Välfärdsnämndens ledamöter och ersättare tillgång till en kallelse som innehåller en ärendelista och bilagor. Tid för inläsning arvoderas inte. Tid för tjänstgöring vid sammanträde är arvoderad. Välfärdsnämndens presidium Välfärdsnämndens presidium består av Välfärdsnämndens ordförande, förste och andre vice ordförande. Ledamot i Välfärdsnämnden Som ledamot i Välfärdsnämnden förväntas man delta i och fatta beslut under Välfärdsnämndens sammanträden. Man deltar då i beslutsfattande inom nämndens verksamhetsområde. Besluten rör till exempel yttranden till Skolinspektionen vid etablering av friskola, 18 19

11 uppföljning av kommunens verksamhet om ungas psykiska hälsa, budgetuppföljning med mera. Ersättare i Välfärdsnämnden Som ersättare i Välfärdsnämnden har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas vara insatta i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna. Välfärdsnämndens utskott Välfärdsnämndens utskott har 5 ledamöter och 5 ersättare som utses av Välfärdsnämnden. Ledamöter och ersättare utses för fyra (4) år i taget, det vill säga för hela mandatperioden. All myndighetsutövning inom Välfärdsnämndens verksamhetsområde handläggs i utskottet. Ledamot i Välfärdsnämndens utskott Som ledamot i Välfärdsnämndens utskott deltar man beslutsfattande i myndighetsutövning gentemot enskild inom nämndens verksamhetsområde. Besluten rör enskilda personer och kan handla om till exempel beslut om omhändertagande enligt lag om vård av unga, beslut om personlig assistans med mera. Ersättare i Välfärdsnämndens utskott Som ersättare i Välfärdsnämndens utskott har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas vara insatta i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna. Myndighetsnämnden Allmänt om myndighetsnämnden Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens samtliga verksamheter, med undantag för utbildningsområdet och socialtjänsten. Detta innebär till exempel att Myndighetsnämnden fattar beslut om bland annat ansökningar om dispens från strandskydd, bygglov, serveringstillstånd, föreläggande med vite gällande nedskräpning på fastighet med mera. Myndighetsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare utses för fyra (4) år i taget, det vill säga för hela mandatperioden. Sammanträden Myndighetsnämnden sammanträder en gång i månaden. En vecka innan sammanträdet får Myndighetsnämndens ledamöter och ersättare tillgång till en kallelse som innehåller en ärendelista och bilagor. Tid för inläsning arvoderas inte. Tid för tjänstgöring vid sammanträde är arvoderad. Myndighetsnämndens presidium Myndighetsnämndens presidium består av Myndighetsnämndens ordförande, förste och andre vice ordförande. Ledamot i Myndighetsnämnden Som ledamot i Myndighetsnämnden förväntas man delta vid Myndighetsnämnden sammanträden som äger rum en gång i månaden. Man deltar då i beslutsfattande inom nämndens verksamhetsområde. Ersättare i Myndighetsnämnden Som ersättare i Myndighetsnämnden har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas vara insatta i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna. Överförmyndarnämnden Allmänt om Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet, vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Varje kommun måste ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd och verksamheten kan inte ingå i någon annan nämnd. Överförmyndarnämnden i Ängelholms kommun består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden. Vid sammanträdet fattar nämnden beslut i ärenden om till exempel ansökan om upphörande av godmanskap, ansökan från huvudman eller förmyndare/god man att disponera medel på spärrat konto eller ansökan om omprövning av arvodesbeslut

12 Ledamot i Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens 3 ledamöter är tillika ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Som ordförande leder man nämndens sammanträden samt har regelbundna kontakter med förvaltningen i handläggning av ärenden. Det är också vanligt förekommande att som ordförande delta i förhandlingar vid tingsrätten när nämndens ärenden behandlas där. Om ordföranden har förhinder tjänstgör vice ordförande. Ersättare i Överförmyndarnämnden Som ersättare i Överförmyndarnämnden har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas sätta sig in i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna. Valnämnden Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen, och är enbart aktiv i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt eventuellt förekommande folkomröstning. Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Krisledningsnämnden Krisledningsnämnden aktiveras när en extraordinär händelse föreligger, till exempel naturkatastrofer, svåra störningar i infrastrukturen, större olyckor, terrorism/sabotage med mera. Krisledningsnämnden kan om den aktiverats överta andra nämnders beslutsfattande och ansvar, och får i sådant krisläge det övergripande och yttersta ansvaret för kommunens krishantering. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

13 Ängelholms kommun Östra vägen Ängelholm tel engelholm.se twitter.com/engelholm facebook.com/angelholm

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ARBETSORDNING FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER I ÄLMHULTS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, 9. Utöver det som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanträdesdatum 3 december 2013 Ks 243 Dnr 2013/230 107 Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N SEPTEMBER 2003 SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N Varför behövs en kommun... Kommunen sköter mycket av allt det som behövs för att ett samhället ska fungera. Skola, snöröjning, äldreomsorg, bibliotek, brandkår,

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-06-17 VÄLKOMMEN Parlamentariska gruppen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-06-17, kl 16:00 Plats: Gruvsalen, stadshuset

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 2015-05-14 Verksamhetsplan Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 Fastställd: 2015-05-07 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

Arbetsordningen ersätter tidigare reglementen och arbetsordningar för ovan uppräknade samverkansgrupper.

Arbetsordningen ersätter tidigare reglementen och arbetsordningar för ovan uppräknade samverkansgrupper. Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet, Kommunala handikapprådet, Brottsförebyggande rådet, Samrådsgrupp med kommunbygderådet och Samrådsgrupp med näringslivet Arbetsordningen ersätter tidigare reglementen

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Stöd & Process 2015-09-03 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:220 Solveig.Juselius@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för

Läs mer

p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun

p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun Utredare Marianne Skinnars-Bruno Lindesberg maj 2014 2 Innehållsförteckning DEL 1... 4 Sammanfattning

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Miljö- och

Läs mer

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter Kommunstyrelsens och byggnadsnämndens kompletterande mål för 2015 2(17) 3(17) Inledning Enligt Hjo kommuns målmodell ska kommunfullmäktige i budgetdokumentet besluta om ett antal kommunövergripande, prioriterade

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Regionkonferens Luleå 3 feb Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Gösta Bergenheim, M? KSO Varberg 1999-2010 1:e vice ordf kommunalförbundet Region Halland 2003-2010

Läs mer

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden REGLEMENTE 1 (6) Reglemente för Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11 92 Dnr 2006.195 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall fullgöra

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. VALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Valnämnden är kommunens organ för

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal författningssamling för Ängelholms kommun

Kommunal författningssamling för Ängelholms kommun Kommunal författningssamling för Ängelholms kommun Version 1.0 Tryckt 2015-01-21 1 Innehållsförteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige... 2 Instruktion för fullmäktigeberedningar... 12 Reglemente

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2016-03-21. Demokratiberedning

Kallelse Föredragningslista 2016-03-21. Demokratiberedning Kallelse Föredragningslista l (l) 2016-03-21 Sammanträde Demokratiberedning Plats och tid stadshuset, Kompassen, kl. 9:00 fredagen den O l april 2016 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer