Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18"

Transkript

1 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser - redovisning av slutsatserna i Göteborgs universitetets utvärdering och av de kompletterande kartläggningarna Uppdraget I regionens Budget 2011 fick regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera det regionala folkhälsoarbetet, vilket delegerades till folkhälsokommittén. Socialmedicinska avdelningen vid Göteborgs universitet genomförde utvärderingen. Det överenskomna syftet var att utvärdera implementeringen av folkhälsoarbetet i Västra Götaland för att kunna utveckla och bedriva ett mer framgångsrikt folkhälsoarbete. De tre övergripande frågeområdena var: Hur har regionala styrdokument och riktlinjer implementerats? Vilka styrkor och svagheter kan identifieras inom organiseringen av folkhälsoarbetet. Vilka implikationer ger utvärderingen för framtidens folkhälsoarbete särskilt avseende styrning, ledning och effektivitet synergieffekter och förbättringsområden. Utvärderingen är avgränsad till att omfatta de funktioner inom Västra Götalandsregionen som i reglementet har ett uttalat ansvar för folkhälsoarbetet och erhåller ekonomiska medel för detta. Insikten om att befolkningens hälsotillstånd påverkas av en rad samhällsfaktorer gör att det är viktigt att fler aktörer än de traditionella engageras. Därför krävs samarbete med flera parter förutom region och kommun. I arbetet med utvärderingsuppdraget och modelluppdraget identifierades ett antal viktiga samarbetsparter som vi har idag inom folkhälsoarbetet men

2 2(9) som behöver utvecklas och förstärkas. Därför gjordes ett antal kartläggningar över strategiska aktörerer. Men befolkningens hälsotillstånd påverkas av beslut i många politikområden och folkhälsoarbete kräver därför ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika verksamheter 1. Västra Götalandsregionen har genom sitt utvidgade uppdrag unika möjligheter att påverka förutsättningarna för en effektiv samverkan mellan många av regionens aktörer inom den offentliga och privata sektorn samt inom den idéburna rörelsen och i det civila samhället. Dessa delar av regionens verksamheter är sällan formulerade i termer av folkhälsoarbete men är viktiga att inkludera när ambitionen är att föreslå åtgärder för att förbättra folkhälsoarbetet och förändringar i arbetets organisering. Utvärdering av folkhälsoarbetet Utvärderingen har genomförts av Socialmedicinska avdelningen vid Göteborgs Universitet och finns redovisad i rapporten Organisering för folkhälsa. En utvärdering för Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté 2. Utvärderingen utgick ifrån nuvarande organisation för regionens folkhälsoarbete, vilket i princip varit organiserat på samma sätt sedan 1999 för att utifrån från detta identifiera förbättringsområden. I utvärderingen uppmärksammas särskilt de funktioner som i reglementet har ett uttalat ansvar för folkhälsoarbetet och erhåller ekonomiska medel för detta. Folkhälsoarbetets innehåll har förändrats sedan regionen bildades. Sedan den nya folkhälsopolitiken Mål för folkhälsan antogs 2003, och den folkhälsopolitiska policyn 2009 är fokus numera att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsofrågorna kräver därför ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika verksamhetsområden. Utvärderingen framför följande utvecklingsområden: Det är en styrka att det finns en regionövergripande funktion med ett övergripande perspektiv på folkhälsofrågor, men det är en svaghet att Folkhälsokommittén inte har det inflytande och mandat som behövs för att kunna driva ett strategiskt folkhälsoarbete, det är en svaghet att regionstyrelsen inte tar sitt ansvar för att inkludera folkhälsoarbetet på strategisk och operativ nivå, 1 Se t.ex. Regeringens proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik, s Rapporten bifogas och finns tillgänglig på

3 3(9) det är en svaghet inom nuvarande organisering att roller och uppdrag är oklart formulerade. Det är en svaghet att regionen inte i tillräcklig omfattning tar vara på hälso- och sjukvårdens förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. En styrka är att det finns en policy för folkhälsoarbetet men en svaghet att det inte finns mål och processmål för att ge inriktning åt det praktiska arbetet. Kartläggning av strategiska aktörerer för att förbättra folkhälsan De senaste årens snabbt växande diskussion om betydelsen av att påverka de faktorer och förhållanden som i sin tur påverkar hälsotillståndet sammanfaller till en diskussion om gränslandet mellan folkhälsoarbete, social hållbarhet och ökande hälsoklyftor i befolkningen 3. Därmed är det viktigt att beskriva den roll som verksamheter vilka inte täcks in i utvärderingen har för att påverka hälsotillståndet och skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Mot bakgrund av att Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter har ett gemensamt ansvar för regionens folkhälsoarbete 4 gäller det samverkansytor inom de regionala förvaltningarna. Men det gäller även regionala förvaltningars samarbete med externa aktörer. Här nedan beskrivs kortfattat samarbetet mellan fyra olika centrala samarbets- och samverkansparter inom arbetet för att implementera policyn. Det är myndigheter, universitet och högskolor, interna samverkansparter samt idéburna organisationer. Dessa tilläggsrapporter ska ses som inventeringar av pågående samarbete och samverkan. Samtidigt är även dessa framåtsyftande och med den folkhälsopolitiska policyn och handlingsplanen som grund beskriver de åtgärdsförslag för att effektivisera och skapa legitimitet i folkhälsoarbetet. Tilläggsrapporterna är uppbyggda i tre huvuddelar. Den första delen beskriver aktörens centrala roll inom folkhälsoarbetet. Därefter följer en nulägesbild över aktuellt samarbete. Slutligen presenteras framåtsyftande förslag till förändringar, utifrån idén om ett effektivare arbete i policyn och handlingsplanens anda. 3 För en uppdaterad kunskapsöversikt för svenska förhållanden se t.ex. Mikael Rostila, Susanna Toivanen (red.): Den orättvisa hälsan. Liber förlag 2012, eller Malmökommissionens slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa (Slutversion, mars 2013), tillgänglig på 4 Västra Götalandsregionens Budget 2013, s.24

4 4(9) Universitet och högskolor Varför är universitet/högskolor en viktig aktör? Ett strategiskt folkhälsoarbete bygger på kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets utformning och folkhälsa. Det i sin tur kräver kunskap om evidensbaserade modeller, en vetenskaplig kunskap om folkhälsoproblemet, implementerings- och organisationskunskap och liknande. Inom dessa områden är universitetet och högskolorna i Västra Götaland centrala aktörer för att möjliggöra ett effektivt folkhälsoarbete. Samarbete idag Formerna för samarbeten skiljer sig idag mellan skolorna. I stor utsträckning består samarbetet av beställningar av forsknings-/utvärderingsuppdrag, där de skolorna som har en folkhälsoinriktning är överrepresenterade. Det handlar främst om Högskolan Väst och Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, samt till viss del Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Med Högskolan Väst och Göteborgs universitet finns det mer formaliserade former av samverkan tecknade Folkhälsokommittén en avsiktsförklaring med Högskolan Väst för ett långsiktigt arbete inom området hälsofrämjande. Som en del i avsiktsförklaringen deltar de båda parterna i olika nätverk. Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har sedan 2003 varit parter i ett samverkansavtal, som under ska ses över och revideras. I enlighet med intentionen i avtalet finns en kombinationstjänst samt temporära samarbeten i frågor av gemensamt intresse. Vad kan bli bättre utifrån Handlingsplan/policy? I handlingsplanen för jämlik hälsa lyfts två centrala strategiska åtgärder där universitetet och högskolorna spelar en viktig roll. Ett kunskapsdrivet folkhälsoarbete behöver en tvärsektoriell forskarbas med syfte att fördjupa kunskapen om de samhällsstrukturer som är grunden till den ojämlika hälsan. Det behövs också en tydligare struktur för hur denna kunskap kan spridas inom organisationen samt en formell koppling mellan teori, praktik och politik. Högskolan Västs profil om arbetsintegrerat lärande kan fungera som en del i att knyta forskning till arbetslivet och vice versa. Myndigheter/samordningsförbund Varför är myndigheter/samordningsförbund viktiga aktörer? Många utmaningar inom ramen för det regionala folkhälsoarbetet har en tydlig koppling till de nationella myndigheternas hälsopolitiska målsättningar. Det finns exempelvis samband mellan hälsa och arbete, samt hälsa och ekonomisk situation. Inom ramen för Samordningsförbunden finns en

5 5(9) pågående samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och Västra Götalandsregionen. Varje samordningsförbund kan fritt välja mål, omfattning och val av insatser. Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med ett regeringsuppdrag att arbeta för en samhällsutveckling där miljö, tillväxt och social hållbarhet går hand i hand. Några av dessa områden ligger även inom det regionala folkhälsoarbetet, så som ANTD-arbetet, våld i nära relationer, samt hälsa och social hållbarhet. Samarbete idag Formerna för samverkan skiljer sig åt mellan de olika myndigheterna. I relation till Samordningsförbunden finns där en formell struktur, där den finansiella samverkan är central. Västra Götalandsregionen finns representerad, främst via Hälso- och sjukvårdsnämnderna, men även Folkhälsokommittén har inom denna struktur bidragit till projekt relaterade till den folkhälsopolitiska policyn. På ledningsnivå deltar folkhälsochefen i Samverkan Västra Götaland, ett nätverk för regionens alla Samordningsförbund Samarbeten med Länsstyrelsen sker idag främst på tjänstemannanivå inom väsentliga folkhälsoområden, så som arbetet med ANDT. Vad kan bli bättre utifrån Handlingsplan/policy? Inom de områden där de nationella myndigheterna och det regionala folkhälsoarbetet överlappar varandra finns det ett värde i att skapa tydligare strukturer för samarbete och samverkan. Samordningsförbunden fungerar redan idag som en modell för myndighetssamverkan, där regionens resurser i allt större utsträckning skulle kunna användas för att nå marginaliserade grupper. En flexiblare representation av Västra Götalandsregionen skulle innebära att vissa Samordningsförbunden kunde arbeta mer fokuserat i handlingsplanens anda. I HSN:s avtal med kommunerna regleras mycket av det lokala folkhälsoarbetet, men via Samordningsförbunden skulle ett bredare folkhälsoarbete inom utmaningarna ökat arbetsdeltagande och livslångt lärande bedrivas tillsammans med kommunerna. Även delar av Länsstyrelsens kunskapsuppdrag överlappar det regionala folkhälsoarbetet. Tydligare strukturer för att identifiera dessa överlappande uppdrag och gemensamt sprida information/kunskap vidare, skulle effektivisera och innebära bredare perspektiv i ämnena. En sådan struktur skulle kunna vara ett gemensamt deltagande i mötesplatsen för teori praktik politik.

6 6(9) Samarbetet inom Västra Götalandsregionen Varför är regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och kommittén för rättighetsfrågor viktiga samarbetspartners? Ambitionen att bredda folkhälsoarbetet knyter an till såväl hälso- och sjukvårdsnämndernas som till regionutvecklings-, kultur- och miljönämndernas uppdrag, men också till kommittén för rättighetsfrågor och till länets kommuner 5. I 2013-års budget ges folkhälsokommittén uppdraget att följa upp arbetet med handlingsplanen och samverka kring dess genomförande. Jämlik hälsa är tydligt kopplat till den sociala hållbarheten, vilket regionen belyser i bl.a. Visionen och i budget för Det finns tydliga samband mellan hälsa och utveckling, där en befolkning med en god hälsa också är produktiva och kreativa. På samma sätt visar studier på kulturens betydelse för hälsan och inom ramarna för arbetet med mänskliga rättigheter är förutsättningar till bästa möjliga hälsa en rättighet. Många av våra externa samverkansparter är också gemensamma, vilket ytterligare visar på de gemensamma ytor vi verkar på. Samarbete idag Utifrån de olika reglementena och uppdragen definieras ytor för samarbete. Utifrån det regionala folkhälsoperspektivet innefattar det arbete inom alla policyns utmaningsområden. I relation till regionutveckling handlar det bl.a. om gemensamt deltagande i arbetet med Program för den sociala ekonomin i Västra Götaland och Tillväxtprogrammet. Tillsammans med kultursekretariatet arbetar folkhälsokommitténs sekretariat inom ett flertal gemensamma projekt med fokus på ungas delaktighet och inflytande. Samarbeten med rättighetskommitténs kansli har legat inom områdena barnoch unga samt äldre, där ett resultat är arbetet för att informera om tillgänglighetsdatabasen till målgruppen äldre. Gemensamt för dessa många samarbetsområden är att de framförallt är på tjänstemannanivå. I reglemente ges förutsättningar att samverkan med rättighetskommittén, men med andra interna samverkansparter saknas strukturer för ett mer långsiktigt och strategiskt gemensamt arbete. Vad kan bli bättre utifrån Handlingsplan/policy? Ett första steg för att tydliggöra de gemensamma uppdrag som finns inom den regionala organisationen är att i reglementena betona vikten av samverkan. Detta gäller i en större utsträckning än enbart samarbete och 5 Detaljutformning av den politiska organisationen

7 7(9) samverkan mellan kommittéerna. Även tillväxt och utveckling måste ses som en central samverkanspart i folkhälsoarbetet. Det är väsentligt att tydliggöra kopplingen av folkhälsoarbetet på policynivå till den sociala hållbarheten i den regionala visionen, utifrån fokusområdet hälsa. Den sociala hållbarheten i sin tur har bäring i det regionala arbetet med hållbar utveckling, där folkhälsofrågan skulle kunna få en stärkt roll. För ett effektivt arbete med handlingsplanen behövs strukturerade utbyten på politikernivå, samverkansstrukturer på ledningsnivå och former för samarbeten tjänstemän emellan. Syftet med dess ytor är att möjliggöra för gemensamma prioriteringar, undvika dubbelarbete mot andra externa aktörer och skapa förutsättningar för ett bättre informationsutbyte. Konkreta frågor att samverka kring kan vara behovet av tvärvetenskaplig forskning, då alla regionala aktörer verkar inom områden av tvärvetenskaplig karaktär. Det arbete rättighetskommittén bedriver inom sin forskningsplattform tillsammans med FoU och andra externa aktörer kan fungera som en förebild för ett regionövergripande samarbete. Alternativt kan det vara ett embryo för en plattform där den sociala dimensionen i visionen kan utvecklas. En gemensam insats kring utvecklingen/framtagandet av relevanta indikatorer och uppföljningssystem behövs för det framtida arbetet med handlingsplanen. Då handlingsplanen hanterar områden som rör hela den regionala organisationen är det viktigt med indikatorer och uppföljningssystem som är relevanta för alla interna parter. De idéburna organisationerna Varför är idéburna sektorn en viktig aktör? De idéburna organisationerna inom Västra Götaland är en oerhörd kraft i folkhälsoarbetet. Inte bara genomförs mycket av arbetet via dem, utan de fungerar även som kanaler för delaktighet och röstbärare. De idéburna organisationerna har en möjlighet att vara en central aktör för sysselsättning för dem som står lång ifrån arbetsmarknaden, men engagerar även frivilliga från olika samhällsgrupper. Utifrån det tredelade uppdrag de idéburna organisationerna har; medlemsnyttan, samhällsnyttan och organisationsnyttan, kan de också fungera som en bas för socialt och hälsofrämjande nätverk. Samarbete idag Samarbetet idag består av organisationsstöd till idéburna organisationer som i ett längre perspektiv ansetts vara centrala för folkhälsoarbetet. En annan form är de projektmedel som beviljas utifrån den folkhälsopolitiska policyns utmaningar.

8 8(9) Folkhälsokommitténs sekretariat har även bjudit in organisationer till informationsträffar rörande prioriterade områden eller centrala styrdokument. Ett mer strukturerat informationsutbyte finns nu, där de större idéburna organisationerna bjuds in ett antal gånger per år. Vad kan bli bättre utifrån Handlingsplan/policy? Inom regionen pågår i dagsläget ett gemensamt arbete för att skapa en överenskommelse tillsammans med den sociala ekonomin, vilket är en långsiktig plan för samverkan. Däremot finns det många centrala idéburna organisationer som inte innefattas i arbetet med överenskommelsen och där krävs strukturer för att skapa långsiktig samverkan även med dem. Denna samverkansstruktur måste också kunna innefatta andra regionala aktörer än folkhälsokommittén. Även i framtiden måste policyn och handlingsplanen vara fokus för samverkan, men det behövs samverkansstrukturer som möjliggör gemensamma prioriteringar och konkreta aktiviteter. Genom exempelvis avsiktsförklaringar, utifrån handlingsplanen, kan samarbeten och samverkansgrupper formaliseras. Slutsatser Förutsättningarna för en god folkhälsa påverkas av förändringar på den globala arenan. Snabba omställningar på lokala arbetsmarknader, stora andelar av unga utan gymnasiebehörighet, formas till hot mot medborgarnas hälsa och därmed till nya och växande utmaningar för regionens folkhälsoarbete. Det regionala uppdraget inrymmer därför en viktig men outvecklad potential för folkhälsoarbetet. De utmaningar som en föränderlig omvärld ställer på folkhälsoarbetet har medfört en betoning av strategiskt folkhälsoarbete som understryker kopplingen mellan folkhälsa och socialt hållbar utveckling. På policynivå är en utveckling av kunskap kring fokusområdet hälsa i Vision Västra Götaland Det goda livet därför av stor vikt för framtida samverkan. Det behövs en ökad förståelse för hälsotillståndets betydelse för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling men också en förståelse av hur utvecklingen i regionen påverkar folkhälsan. Regionens folkhälsoarbete är mångfacetterat och omfattande. Utvärderingen visar att arbetet bygger på samarbete mellan en rad aktörer och att detta i många avseenden fungerar väl. Men utvärderingen visar också på förbättringsområden. Otydlighet i organiseringen av det regionala folkhälsoarbetet är särskilt framträdande. Ett exempel är att folkhälsokommitténs roll av många beskrivs som otydlig och att regionstyrelsen inte ger folkhälsofrågorna legitimitet. En av slutsatserna i utvärderingen är emellertid att det behövs en politisk funktion på regionstyrelse-nivå, med tydligt inflytande och mandat för att ta ansvar för folkhälsoarbetet inom den regionala

9 9(9) organisationen. Ett annat exempel är oklarheter kring roller, ansvarsfördelning och bristande kommunikation mellan fr.a. folkhälsokommittén och HSN och dess tjänstemän. Sammanfattningsvis finns det inom det regionala folkhälsoarbetet överlappningsområden vilket skapar otydlighet internt. Det resulterar i sin tur i att regionen uppträder med olika budskap gentemot externa aktörer. Samtidigt visar utvärderingen och kartläggningen på att folkhälsa är ett utvecklingsområde med många gemensamma ytor, internt som externt. Kan regionen förstärka samarbetet med ytterligare strategiska aktörerer så kan denna potential till utveckling tas tll vara.

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Social hållbarhet Mänskliga rättigheter Folkhälsa. Fattigdomsbekämpning Barnkonvention Health 2020

Social hållbarhet Mänskliga rättigheter Folkhälsa. Fattigdomsbekämpning Barnkonvention Health 2020 Social hållbarhet Mänskliga rättigheter Folkhälsa Fattigdomsbekämpning Barnkonvention Health 2020 Utmaningar Konkurrens om värdegrunder Konkurrens om helhetstänkande Ingång helheter Tvärsektorialitet Utjämnande

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete 1 (6) Handläggare Ann Åslin Telefon +46 (0)498 26 94 26 E-post ann.aslin@gotland.se Diarienr 2010/88:60 Datum 2010-04-07 Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete Det är i mötet människor

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer

Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer som du är anmäld

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38.

Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38. Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38. Stockholm 2015-09-13 I egenskap av företrädare för det samlade

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Ekonomismart ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2 Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Sida 1 av 7 Samarbetsavtalet Detta avtal reglerar samarbetsparternas

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad

Gör jämlikt gör skillnad Gör jämlikt gör skillnad SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Anna-Maarit Tirkkonen Eskilstuna kommun Åsa Ranung Åsa Ranung Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Eskilstuna 31 maj

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna

Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna Region Västmanland 1 (10) Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna 1. Bakgrundsbeskrivning Landstinget Västmanlands ansvarsområden är idag

Läs mer

Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun

Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Den folkhälsopolitiska policyn antogs av Kommunfullmäktige 26 februari 2009. INLEDNING En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner 1 (5) PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 Inom ramen för den regionala barn- och ungdomspolitiska strategin Region Gävleborg

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 20 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Så styrs Västra Götalandsregionen

Så styrs Västra Götalandsregionen HRF 20160423 Så styrs Västra Götalandsregionen Regionfullmäktige med 149 ledamöter är det högsta beslutande organet. Utser politiker i nämnder, styrelser, beredningar, utskott och kommittéer. I Västra

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar SAMÖ 2008-2010 Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar Ann-Charlotte Engström 2006-04-25 Dnr. 0300/2006 1 Förord Att öva är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhällets förmåga

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år)

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Utgångspunkter Antagen av förbundsstämman den 11 oktober 2015. Medborgarnas och därmed samhällets behov av säkerhet och trygghet är grunden för Civilförsvarsförbundets

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Inledning Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället

Läs mer

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Föreningar som var representerade: Gotlands Föreningsråd Studieförbundet Vuxenskolan Demokrati

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åhlman Michael Datum 2015-11-02 Diarienummer KSN-2015-1467 Kommunstyrelsen Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer