Kommunstyrelsens arbetsformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsformer"

Transkript

1 Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1

2 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunstyrelsens arbetsformer. Revisionsfrågan för denna granskning: är kommunstyrelsens interna arbetsformer ändamålsenliga och effektiva. Underlaget till att besvara revisionsfrågan har hämtats från intervjuer med ledande politiker och tjänstemän samt studier av styrande dokument. Det sammanfattande svaret på frågan är att kommunstyrelsens har utvecklade, ändamålsenliga och effektiva interna arbetsformer. I rapportens avsnitt revisionella kommentarer lämnas omdömen kring några väsentliga kontrollområden för granskningen; det interna arbetet, rapportering och kommunikation samt politikerrollen. De förbättringsområden som framkommit i denna granskning avser ärendeberedningen, fördjupad kontrollinsatser, politiska sektorssamråd och politikerrollen. 2

3 Innehållsförteckning BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 RESULTAT 3 MODELL OCH ARBETSSÄTT 3 REGLEMENTE OCH DELEGATION 4 KOMMUNSTYRELSEN INTERNA ARBETE 4 HUR UPPLEVER LEDAMÖTER DET INTERNA ARBETET FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. RAPPORTERING OCH KOMMUNIKATION MED UTSKOTT, RÅD OCH BEREDNINGAR 7 KOMMUNSTYRELSENS UPPFÖLJNINGAR 8 REVISIONELLA KOMMENTARER OCH FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 9 KOMMENTARER 9 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 11 1

4 Bakgrund Uppdrag Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunstyrelsens arbetsformer. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. Styrelsen bereder alla ärenden som skall behandlas i fullmäktige och följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen utgör personalutskott och har ett socialt utskott, ett näringslivsutskott samt en budgetberedning. Kommunstyrelsen bereder ärenden och beslutar enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet. Till kommunens politiska organisation hör och kopplat till kommunstyrelsen är pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, brottsförebyggande rådet, folkhälsorådet och ungdomsforum. Revisionsfrågan: är kommunstyrelsens interna arbetsformer ändamålsenliga och effektiva. Granskningen inriktas mot följande kontrollområden: Hur har kommunstyrelsen delat upp sitt interna arbete? Är denna fördelning tydlig vad gäller uppdrag och ansvar? Hur upplever ledamöter i kommunstyrelsen att det interna arbetet och ansvarsfördelningen fungerar? Är rapportering och kommunikation mellan utskott och råd tillräcklig? Hur följer kommunstyrelsen upp kommunens verksamheter? Vilket underlag begär man och hur sker rapporteringen till fullmäktige? Inkluderar uppföljningarna även efterlevnaden av det interna kontrollreglementet? Vilka möjligheter till förbättringar finns det? Genomförande Intervjuer har genomförts med följande: ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen ordförande i sociala utskottet och näringslivsutskottet fem övriga ledamöter i kommunstyrelsen kommunchef och ekonomichef kanslichef 2

5 Studier av styrande dokument, bland annat modell och arbetssätt för målstyrning, kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning, samt instruktioner för utskott, beredningar och råd. Studier av protokoll och beslutsunderlag för kommunstyrelsen. Resultat Modell och arbetssätt Sedan år 2004 gäller Modell och arbetssätt målstyrning i Härryda kommun. I modellen anges de politiska organens uppgifter. Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. I modellen preciseras fullmäktiges ansvar/uppgifter: Övergripande och strategiska frågor Volym och kvalitet på service genom politiska inriktningsmål Finansiering och taxor Uppföljning Fullmäktigeberedningarna är fullmäktiges organ och har inte verksamhetsansvar. Deras uppgifter är: att utarbeta förslag till politiska inriktningsdokument för verksamheterna löpande utvärdera och till fullmäktige föreslå ändringar av fastställda mål- och inriktningsdokument följa verksamheten inom respektive sektor ta initiativ inom sitt område skaffa och bibehålla omvärldskunskap mm inom sitt område Enligt modell och arbetssätt ansvarar kommunfullmäktige för de politiska inriktningsmålen medan kommunstyrelsen ansvarar för och fastställer verksamhetsmålen. Kommunstyrelsen är verksamhetsnämnd för all verksamhet. Dess uppgift är att svara för en politisk tolkning av de politiska inriktningsmålen och ge förvaltningen anvisningar och uppdrag att utforma prioriterade verksamhetsmål. Dessa prioriterade verksamhetsmål ingår i budgetanvisningarna och fastställs av kommunstyrelsen i samband med att förslaget till budget behandlas i oktober. Efter att budgeten är fastställd av fullmäktige i november sammanställer förvaltningen verksamhetsplanen (VEP) där fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och de prioriterade verksamhetsmålen finns samlade. Kommunstyrelsen delges verksamhetsplanen för kännedom. 3

6 Redovisning av måluppfyllelse och ekonomiskt utfall för verksamheterna sker i bokslut och verksamhetsberättelsen (VEB), i vissa delar i delårsbokslutet samt i årsredovisningen. Bokslut och verksamhetsberättelse upprättas för var och en av de fem sektorerna samt en för gemensam politisk organisation, gemensam förvaltning och finansförvaltning. Reglemente och delegation I kommunstyrelsens reglemente, fastställt av fullmäktige i november 2006, framgår kommunstyrelsens roll. Dels ansvarar styrelsen för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp dels är styrelsen ett beredande organ till fullmäktige. I reglementet framgår vidare de uppgifter som kommunstyrelsen ska fullgöra för de verksamhetsområden som ingår i förvaltningen. I paragraf 11 anges att kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enhetlighet med av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelser i detta reglemente. I kommunstyrelsen Reglemente för intern kontroll anges att kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att styrelsens huvudsakliga medel är de fastställda planerings- och uppföljningssystemen. I samband med budgetarbetet ska styrelsen ta ställning till fördjupade kontrollinsatser. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har all delegationsrätt till tjänstemän delegerats till förvaltningschefen/kommundirektören. Kommunstyrelsen har också överlåtit åt förvaltningschefen att delegera denna rätt vidare i förvaltningen. Förvaltningschefen skall fatta beslut om vidaredelegering i en särskild vidaredelegation. Delegationsordningen är uppdelad i sektorsövergripande ärende/beslut samt ärende och beslut sektorsvis. Delegationsordningen avser all kommunal verksamhet och är därmed omfattande. I delegationsordningen framgår delegat och vidaredelegat samt villkor för delegationen. Inom sektorn för socialtjänst fattas ett flertal myndighetsbeslut i individärenden. Delegaterna för sektorn är kommundirektör, ordförande i utskott samt utskott. Anmälan om beslut som fattas efter delegation görs till kommunstyrelsen och förvaltningschefen genom kommunkansliet enligt en särskild rutin. Kommunstyrelsens interna arbete Kommunstyrelsen har beslutssammanträden en gång per månad, 10 gånger per år, och har informationssammanträden, så kalla de KS-info, 9 gånger per år. Vid dessa möten är ledamöter och samtliga ersättare kallade. Kommunstyrelsen har idag inget arbetsutskott för beredning av ärenden till kommunstyrelsen. Syftet med detta är att utveckla demokratin. 4

7 Ärenden till kommunstyrelsens beslutsmöten planeras i den så kallade ärendeberedningen som består av kommunstyrelsens presidium, kommundirektören, kommunsekreterare, kanslichef, ekonomichef och sektorschefer. Diskussioner och övervägande sker om ärenden har blivit tillräcklig beredda och när i tiden som ärenden ska komma med på styrelsens ärendelista. Ersättare i kommunstyrelsen får kallelse och underlag inför mötena på samma sätt som ordinarie ledamöter. Ärendeberedningen sker på måndagar och handlingarna skickas ut på torsdagar. Partigrupperna har möten veckan efter. De intervjuade anser att tiden är väl kort för att alltid kunna förbereda sig väl. I och med att kommunstyrelsen inte har något arbetsutskott fastställs ärendelistan en vecka innan sammanträder i kommunstyrelsen, vilket medför att ledamöter och ersättare i styrelsen får dagordning en vecka innan sammanträdet. Budgetberedningen består av fem ledamöter och har möten en gång per månad. Budgetberedningen gör också en avstämning av kommunens lokalfrågor en gång per år. Arbetet i budgetberedningen är intensivare under perioden augusti-september när förslaget till budgeten för nästkommande år tas fram till kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Budgetberedningen får ett förslag till budget som avser hela förvaltningen samt underlag och bakgrundsmaterial från respektive sektor och verksamhet. Under augusti genomför kommunstyrelsen temadagar om sektorernas verksamheter och ekonomi. Enligt de intervjuade innebär denna konstruktion (en och samma budget för alla verksamheter i kommunen) att budgetarbetet mer än annars präglas av helhetssyn än om verksamheterna var för sig skulle utarbeta var sin budget. Det innebär också att politikerna är bättre informerade om kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen fastställer prioriterade verksamhetsmål i oktober i samband med att förslaget till budget och verksamhetsplan lämnas till fullmäktige. De prioriterade verksamhetsmålen anges för perspektiven medborgare/brukare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Målen är dels gemensamma för hela förvaltningen samt för vart och en av sektorerna. Sedan fullmäktige antagit budgeten utarbetar och fastställer kommunstyrelsen en verksamhetsplan för förvaltningen. Fullmäktigeberedningarna ges möjlighet till information om budgetförslaget. Om beredningarna vill framföra några speciella önskningar som kräver finansiering, till exempel om man vill genomföra något projekt under året, så för man fram önskningarna till partikollegor i budgetberedningen. Kommunstyrelsen har följande råd och forum för vissa frågor: Pensionärsråd Rådet för funktionshinderfrågor Brottsförebyggande rådet 5

8 Folkhälsorådet Ungdomsforum I samtliga råd finns representanter från kommunstyrelsen, medborgargrupper, intresseföreningar och samarbetspartners. Det förekommer att dessa råd bjuder in fullmäktigeberedningar för en diskussion inom området. Till exempel har rådet för funktionshindrade genomfört en hearing med sociala utskottet. Kommunstyrelsen delges protokoll från rådens sammanträden. Enligt de intervjuade är roller och ansvar tydliga och samtliga som berörs av kommunstyrelsens arbetssätt vet om och följer den ansvarfördelning som gäller för utskotten samt de råd och forum som finns. Tydligheten i roller och ansvar gör att man också har lättare för att i det informella arbetet gå förbi de hierarkiska gränserna utan att problem uppstår. Till exempel att kommunstyrelsen kan vända sig direkt till sektorscheferna utan att höra kommundirektören. I större och principiella frågor vänder sig kommunstyrelsen alltid direkt till kommundirektören. De intervjuade anger att det finns en positiv vilja att samarbeta i de allra flesta frågor. Nackdelen med kommunstyrelsen som enda nämnd för all kommunal verksamhet är att det politiska ansvaret omfattar samtliga verksamheter, vilket gör att mängden och bredden i frågor blir stor. Detta är mer påtagligt för vanliga ledamöter i kommunstyrelsen. För fritidspolitiker upplevs tiden begränsad och man kan komma i konflikt med sitt engagemang i det ordinarie arbetet. Enligt arvodesreglementet får fritidspolitiker ersättning för förberedelser och inläsning, inställelsearvode, och för möten. KS-info infördes under förra mandatperioden för att mängden ärende var stor i kommunstyrelsen. På KS-info behandlas informationsärenden mer utförligt en gång i månaden. Innehållet består främst av fördjupade kunskaper och information om verksamheter som en förberedelse till kommande ärenden på kommunstyrelsens beslutsmöten. Även ärenden som ger ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen en mer allmän information och en omvärldsorientering tas upp. Presidiet i kommunstyrelsen och kansliet/förvaltningen väljer ut de frågor som ska behandlas. Exempel på innehåll är kollektivtrafik och resandemönster, sökande och intagning till gymnasieskolan, planläggning och utveckling inom äldreomsorgen. Enligt intervjuerna anpassas innehållet i KS-info till de behov av underlag som ledamöterna har inför styrelsens behandling av ärenden. Initiativ till ärenden på KS-info kan tas av budgetberedning, tjänstemän från sektorerna eller ledamot i kommunstyrelsen. Informationstillfällena uppges vara av stor betydelse för att ordinarie ledamöter ska kunna ha goda kunskaper om de ärenden man beslutar om. Enligt de intervjuade är kommundirektören och sektorscheferna måna om att kommunstyrelsens ledamöter ska vara väl informerade i 6

9 frågorna. Arbetssättet är relativt öppet och klimatet prestigelöst. De intervjuade anger att KS-info värderas högt och att närvaron är hög. För KS-info upprättas protokoll. Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen strävar efter att de ska få tillgång till samma information. De ledamöter som intervjuats i granskningen framhåller att kommunstyrelsens ansvar för all verksamheten gör uppdraget intressant och engagerande. Samtidigt anger man att som enskild ledamot går det inte att ha kunskap inom alla ämnesområden. Deras uppfattning är att budgeten för utbildning av förtroendevalda borde vara större. Rapportering och kommunikation Politiskt sektorssamråd (PSS) genomförs, för kommunstyrelsens del, varje måndag. Sektorssamråden är en konstruktion för kommunikation mellan förvaltningen och kommunstyrelsen. Det är förvaltningen som äger sektorssamråden och sektorscheferna som väljer vilka frågor som tas upp. På sektorssamråden deltar sektorschefer, verksamhetschefer och kommunstyrelsens presidium. Beredningsledare och biträdande beredningsledare i respektive beredning ges möjlighet att delta för att hämta in aktuell information om verksamheterna. Under sektorssamråden behandlas verksamhetsfrågor för respektive sektor, ärenden som är aktuella eller som ska initieras, rådfrågning kring ärende som behandlas och uppföljning av verksamhet. Sektors- och enhetschefer är föredragande vid sektorssamråden och kommunstyrelsens ordförande leder mötena. De intervjuade uppger att sektorssamråden utgör ett bra forum för att diskutera specifika sektorsfrågor och att diskussionerna ofta utmynnar i bättre politiska lösningar. Genom att man avsätter tid till att lyssna till varandra minskar prestigen. Vid sektorssamrådens möten fattas inga politiskt bindande beslut. Minnesanteckningar förs. Motivet för att beredningsledare och biträdande beredningsledare deltar är att man vill nå en koppling till verksamheten. Under intervjuerna framgår att det finns olika uppfattningar om de politiska sektorssamrådens funktion och vem som äger samråden. I sociala utskottet behandlas samtliga individärenden inom socialtjänstens område samt ärenden inom skolan. Besluten omfattas av sekretess, vilket medför att kommunikationen mellan kommunstyrelsen och sociala utskottet ska vara begränsat. Näringslivsutskottet består av tre personer från kommunstyrelsen. De ärenden som behandlas protokollförs och lämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Kommunstyrelsen är arbetsgivarorgan sedan Tidigare fanns ett personalutskott till kommunstyrelsen med detta har tagits bort. 7

10 Kommunstyrelsens uppföljningar Uppföljning av verksamhetsplanen för året dokumenteras i verksamhetsberättelsen (VEB). Under februari/mars genomför kommunstyrelsen en två dagars uppföljning av verksamheten i respektive sektor utifrån den verksamhetsplan som låg till grund för förra årets verksamhet. Uppföljningen sker i samband med att bokslutet för föregående år behandlas. Varje sektor redogör för sin verksamhet och sina resultat. Kommunstyrelsen godkänner VEB för respektive sektor, vilket protokollförs. Verksamhetsberättelsen delges kommunfullmäktige. Enligt de intervjuade är det ett långsiktigt krävande arbete att utveckla bra kopplingar mellan politiska inriktningsmål och nyckeltal som kan användas i styrning och uppföljning. I grunden har det att göra med konsten att finna politiskt relevanta, konstruktiva och lagom många mål. Alla verksamheter har idag inte mål och nyckeltal som är helt tillfredsställande för att vara effektiva i den politiska styrningen. De jämförelser som görs med nationell statistik uppges ha ett begränsat värde. De politiska målen, där vi anger vad vi vill med vår kommun, anses viktigare. Kommunens budget följs upp varje månad av budgetberedningen. Fem gånger per år (februari, mars, juni, augusti och oktober) får kommunstyrelsen en månadsuppföljning, som lämnas till kommunfullmäktige som ett informationsärende. Delårsrapporten omfattar till och med augusti och i dessa sammanhang görs en utvärdering av målen. En uppföljning av prioriterade mål görs också i marsrapporten. Sektorernas underlag innehåller konsekvensbeskrivningar och eventuella åtgärdsförslag. I årsredovisningen sker en mer genomarbetad koppling till kommunstyrelsens prioriterade mål och kommunens finansiella mål. Delegationsbeslut som fattas enligt delegationsordningen i utskotten anmäls till kommunstyrelsen. Enligt de intervjuade har informationen om sektorernas ekonomi och verksamhet blivit bättre och mer koncentrerad. Underlag, bland annat med kopplingen till de politiska målen, gör att informationen kan användas för vidare frågeställningar och förbättringar av de politiska målen. Ledamöterna i kommunstyrelsen får ta del av en stor mängd information från kommunens verksamheter. Det medför att styrelsen inte alltid har kraft att gå på djupet i alla frågor utan måste välja bort vissa frågor. Vid de tillfällen när resultaten var svaga för flera sektorer var styrelsen tvungen att för sin del välja bort vissa verksamhetsfrågor. Om kommunstyrelsen hade haft möjligheten att fortsätta med diskussioner om verksamheterna hade de varit lättare att ställa högre och mer konkreta förslag på åtgärder för att nå balans. KS-info och de politiska sektorssamråden, som de beskrivs ovan, bildar kunskapsmässigt underlag hos ledamöter i kommunstyrelsen för uppföljning av verksamheterna. 8

11 Den regelbundna rapportering som kommunstyrelsen lämnar till kommunfullmäktige är delårsrapport i november och årsrapport i mars månad. Kommunstyrelsen ska se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningens ledningsgrupp väljer ut områden som ska följas upp och rapporterar till kommunstyrelsen. De flesta uppföljningar avser rutiner och delegation. Kommunstyrelsen har dock inte tagit något eget och aktivt beslut om fördjupade kontrollinsatser, vilket styrelsen ska göra enligt kommunens reglemente för intern kontroll. Granskningarna av kontrollreglementet sker inom varje sektor. Resultatet rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges fasta beredningar följer upp de politiska inriktningsmålen. I detta arbete tar beredningarna bland annat kontakt med verksamheterna/sektorerna, genomför brukarundersökningar och tar del av innehållet i verksamhetsberättelsen. Revisionella kommentarer och förbättringsområden Revisionsfrågan för denna granskning: är kommunstyrelsens interna arbetsformer ändamålsenliga och effektiva. Det sammanfattande svaret på frågan är att kommunstyrelsen har utvecklade, ändamålsenliga och effektiva interna arbetsformer. I det följande lämnas kommentarer kring några väsentliga kontrollområden för granskningen. Granskningsresultaten, från intervjuer och studier av styrande dokument, har stämts av mot kommunstyrelsens protokoll. Protokoll från styrelsens besluts- och informationssammanträden har studerats för perioden 2008 till och med mars Koncentration har varit på hantering av driftbudget och plan, månadsuppföljningar, årsrapporter, verksamhetsberättelser, protokoll från utskott och råd samt anmälan av delegationsbeslut. Ärendenas hantering enligt protokollen stämmer överens med kommunens modell för målstyrning och med de intervjuades beskrivningar. Kommentarer Det interna arbetet Kommunstyrelsens interna arbetsformer omfattar kommunstyrelsens beslutsammanträden och KS-info, budgetberedningen samt ärendeberedningen. Dessa fungerar väl enligt de intervjuade och enligt kommunens ärendehanteringsplan. 9

12 KS-info utgör ett bra komplement till kommunstyrelsens beslutsmöten och fyller ett stort behov av information hos ledamöter och ersättare. Uppdelningen av sammanträden för beslut respektive information har effektiviserat kommunstyrelsens arbete. I och med att kommunstyrelsens arbetsutskott tagits bort har handläggningstiden förkortats betydligt, med uppskattningsvis 10 veckor för ärende som behandlas i fullmäktige. För enskilda ledamöter i kommunstyrelsen har en kortare ärendehantering medfört att tiden för en enskild ledamot eller ersättare att läsa in handlingar och underlag samt föra diskussioner inom partier med flera har förkortats. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen vara observant på konsekvenserna av den korta tiden i ärendehanteringen och överväga möjligheter att förbättra förutsättningar för enskilda ledamöter och ersättare. Rapportering och kommunikation Den rapportering som sker till kommunstyrelsen består av: Protokoll från utskotten och råd Anmälan av delegationsbeslut Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning i månadsrapporter, delårs- och årsrapporter samt verksamhetsberättelser Enligt vår bedömning är rapporteringen till kommunstyrelsen ändamålsenlig och tillräcklig för att styrelsen ska kunna hålla sig informerad och ha möjlighet att ta ytterligare initiativ i frågor. Kommunstyrelsens arbete med uppföljning av VEB för sektorerna är omfattande och utförlig. Utöver den formella rapporteringen i punkterna ovan sker en informell rapportering av information genom de politiska sektorssamråden. Uppfattningen om de politiska sektorssamrådens funktion går dock isär. Det blir därför oklart vilken roll sektorssamråden roll har. Likaså varierar uppfattningen om vilken roll beredningsledarnas har genom deras medverkan på sektorssamrådens möten. Enligt vår bedömning är rapporteringen till kommunstyrelsen tillräcklig. Den formella rapporteringen kompletteras med en aktiv mötesstruktur på ett ändamålsenligt sätt. De politiska sektorssamrådens syfte och funktion behöver förtydligas och förklaras. Kommunstyrelsen bör ta ställning till fördjupade kontrollinsatser i samband med budgetarbetet. 10

13 Politikerrollen En markant skillnad, i jämförelse med en mer traditionell politisk organisation med nämnder, är att det politiska arbetet är mer intensivt och mer styrande. Särskilt om man jämför arbetet på den politiska ledningsnivån i kommunen som kommunstyrelsen motsvarar. Det framgår tydligt att kraven på enskilda ledamöter och ersättare är stora. Kraven har sin grund i utformning av den politiska organisationen. Karaktärsdragen i rollen är: Det är förhållandevis många verksamheter som ingår i det politiska ansvaret. Behovet av kunskap om verksamheterna är därför omfattande. Ett omfattande formellt och informellt arbete kräver en stor arbetsinsats. En enskild politiker i kommunstyrelsen medverkar i ett flertal konstellationer. Svårigheten att veta uppgifter och roller och att veta hur enskilda frågor och ärenden ska behandlas kan komplicera den politiska processen och ärendehanteringen. De intervjuades uppfattning om tiden för att leva upp till ansvaret i den politiska rollen är en gemensam nämnare. Detta är särskilt påtagligt för vanliga ledamöter i kommunstyrelsen. En tillfällig beredning, Målupp, utarbetar ett dokument med titeln Den röda tråden. Syftet med detta arbete är att beskriva det politiska arbetet i kommunen ur ett politiskt perspektiv. Detta material kan ge ett stöd för hur politikerrollen ska utövas i kommunen. Från intervjuerna har vi noterat att det då och då behöver göras påminnelser om de uppgifter som de olika konstellationerna har. Vår bedömning är att kommunens politiska organisation gör att kraven på enskilda personer i kommunstyrelsen är stor och att kommunstyrelsen bör vara särskilt uppmärksam på förutsättningarna för dem och behovet av kunskap. Förbättringsområden De förbättringsområden som framkommit i denna granskning avser: Ärendeberedningen överväg möjligheterna att förbättra förutsättningar för enskilda ledamöter och ersättare att förbereda sig inför sammanträden. Kommunstyrelsen har ett ansvar för att det finns en god intern kontroll - kommunstyrelsen bör ta ställning till fördjupade kontrollinsatser i samband med budgetarbetet. Politiska sektorssamråd - de politiska sektorssamrådens syfte och funktion behöver förtydligas och förklaras. Politikerrollen - kommunstyrelsen bör vara särskilt uppmärksam på förutsättningarna för ledamöterna att leva upp till ansvaret i den politiska rollen samt deras behov av kunskap. 11

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. VALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Valnämnden är kommunens organ för

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19

Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19 Kommunala befogenheter Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19 Joakim Eriksson Fullmäktiges befogenheter Fullmäktiges befogenheter begränsas av den kommunala kompetensen, EU-bestämmelser och viss special lagstiftning.

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Dnr KK13/492. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet

Dnr KK13/492. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Dnr KK13/492 Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Dnr KK13/492 2/5 Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för anhörigorganisationer

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 30 juni 2013 Antagen: KF 104/2013 I RONNEBY KOMMUN Revisionens formella reglering 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Stöd & Process 2015-09-03 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:220 Solveig.Juselius@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

1(6) Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente. Styrdokument

1(6) Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente. Styrdokument 1(6) Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Reglemente Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-01-28 12 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden PM Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Katrineholms kommun November 2009 Fredrik Alm Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 1.1 BAKGRUND, UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA...2 1.2 METOD...2

Läs mer

p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun

p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun Utredare Marianne Skinnars-Bruno Lindesberg maj 2014 2 Innehållsförteckning DEL 1... 4 Sammanfattning

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer