Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kultur- och fritidsverksamheten"

Transkript

1 Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun

2 Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund Revisionsfråga Avgränsning Metod Är ansvar och roller för kultur- och fritidsverksamheten tydliggjorda? Bedömning Har bildningsnämnden fastställt mål för kulturverksamheten och fritidsverksamheten? Bedömning Sker handläggning av bidrag på ett tillfredsställande sätt? Bedömning Sker utvärdering av verksamhetens kvalitet? Bedömning Sker uppföljning och utvärdering av resultat av verksamheten? Bedömning Sker återrapportering av kultur- och fritidsverksamheten till nämnden? Bedömning...9 Torsås kommun

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Revisorerna i Torsås kommun har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att granska kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Bildningsnämnden är sedan år 2007 den verksamhetsnämnd som har ansvar för kultur- och fritidsverksamheten samt biblioteken. Verksamheten arbetar med beredning, samordning och utveckling av kulturpolitiken. I uppdraget ingår bidrag till kultur- och hembygdsföreningar och studieförbund, lokala kulturarrangemang, konstinköp och utställningsverksamhet med mera Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är bildningsnämndens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten tillräcklig? Revisionsfrågan kommer att besvaras utifrån följande revisionskriterier: Är ansvar och roller för kulturverksamheten tydliggjorda? Har bildningsnämnden fastställt mål för kulturverksamheten och fritidsverksamheten? Sker handläggning av bidrag på ett tillfredsställande sätt? Sker utvärdering av verksamhetens kvalitet? Sker uppföljning och utvärdering av resultat av verksamheten? Sker återrapportering av kultur- och fritidsverksamheten till nämnden? 1.3. Avgränsning Granskningen har avgränsats till kultur- och fritidsverksamheten. Biblioteksverksamheten ingår inte i granskningen Metod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Vi har analyserat dokument såsom reglemente, delegationsordning, kommunens budget för 2014, riktlinjer för kulturbidrag, riktlinjer för föreningsbidrag till idrottsföreningar, bildningsnämndens verksamhetsplan för 2014, Vision och mål för kulturfritidsverksamheten för , protokoll från kultur- och fritidsutskottet, protokoll från bildningsnämnden och tre ansökningar om föreningsbidrag. Intervjuer har genomförts med ordförande i bildningsnämnden och tillika ordförande i kultur-och fritidsutskottet, 2:e vice ordförande i bildningsnämnden, enhetschef för kultur- och fritidsverksamheten och fritidshandläggaren. Torsås kommun 1 av 11

4 Rapporten har sakavstämts av enhetschefen för kultur och fritid och av chefen för bildningsförvaltningen. Torsås kommun 2 av 11

5 2. Iakttagelser och bedömningar 2.1. Är ansvar och roller för kultur- och fritidsverksamheten tydliggjorda? Sedan år 2007 ansvarar bildningsnämnden för kommunens frågor i kultur, - biblioteks- och fritidsfrågor. Inledningsvis sorterade verksamheten direkt under bildningsnämnden, men efter hand inrättades ett kultur- och fritidsutskott för beredning av ärenden inom kultur-, fritids- och biblioteksverksamheten. Av bildningsnämndens reglemente framgår att det finns ett kultur- och fritidsutskott för beredning av kultur- och fritidsärenden. Utskottet har inte delegerats någon beslutanderätt. Endast informationsärenden stannar i nämnden, övriga ärenden går upp till bildningsnämnden för beslut. Utskottet har tre ledamöter och sammanträder cirka sex gånger per år. Intervjuade på tjänstemannanivå ser ett värde i utskottet, då det är kultur- och fritidsenhetens möjlighet till kontakt med den politiska nivån. Enhetschefen deltar i stort sett aldrig på bildningsnämndens sammanträden, även om ärenden som beretts av kultur- och fritidsutskottet ska behandlas. Synpunkter framförs att det kan uppstå ett glapp i beredningsprocessen, då beredande tjänsteman för kultur- och fritidsverksamheten inte deltar på bildningsnämndens sammanträden. I september år 2013 deltog enhetschefen på en gemensam budget- och planeringsdag med nämnden. Dagen upplevdes som positiv och kultur- och fritidsenheten fick presentera sin verksamhet. Kultur- och fritidsenheten, som är en del av bildningsförvaltningen, har sex anställda. Förvaltningen svarar för huvudbiblioteken, skolbiblioteken och kulturoch fritidsfrågor. Samtliga sex medarbetare, inklusive enhetschefen, har arbetspass på biblioteket och förvaltningskontoret ligger i anslutning till biblioteket. Enhetschefen tjänstgör halvtid i biblioteket, övrig tid ägnas åt ledningsarbete, beredning av ärenden och handläggning av kulturfrågorna. Det endast enhetschefen som arbetar med kulturfrågorna. Av intervjuerna framgår att det är svårt att få tiden att räcka till långsiktigt och strategiskt arbete samt utvecklingsfrågor då arbetstiden främst ägnas åt löpande arbetsuppgifter. En biblioteksassistent är tillika fritidshandläggare och handlägger föreningsbidragen till idrottsföreningar. Handläggningen av föreningsbidrag till kulturföreningar sköts av enhetschefen. Av intervjuerna framkommer att det finns ett lokalt kulturråd på bildningsförvaltningen. I det ingår enhetschefen för kultur och fritidsverksamheten, skolbibliotekarie och pedagoger. Rådet ansvarar för att planera all kulturverksamhet i skolan. I detta ingår bl.a. projektet Skapande skola till vilket kommunen söker externa projektmedel från Statens kulturråd. Den allmänna kulturverksamheten utgörs av följande delar: barnkulturverksamhet (kultur i skolan och förskolan, skolbio och barnföreställningar som ges på fritiden), Tisdagskväll på Sjöfartsmuséet i Bergkvara (musikaftnar), konstrunda tillsammans med Emmaboda och Nybro kommuner och utebioföreställningar. På Torsås kommun 3 av 11

6 socialförvaltningen finns också en budget för kultur för seniorer, vars verksamhet planeras tillsammans med kultur- och fritidsenheten. Inom ramen för barnkulturverksamheten samarbetar förvaltningen med den lokala teaterföreningen som ger barnföreställningar. Den allmänna kulturverksamheten omfattar också konstnärlig utsmyckning, offentlig utsmyckning och konstinköp. Utöver den allmänna kulturverksamheten sker bidragsgivning till kulturföreningar, hembygdsföreningar, studieförbund och SISU. Fritidshandläggaren svarar för all verksamhet som bedrivs gentemot idrottsföreningarna. Cirka 14 timmar i veckan kan handläggaren ägna åt verksamheten som utgörs av löpande kontakter med föreningar, lokalbokning och schemaläggning av idrottsplatser och hallar, arrangemang av evenemang som valborgsfirande, nationaldagsfirande samt handläggning av kultur- och idrottsskolan 1. Bidragsgivningen till idrottsföreningar är den minsta delen av fritidsverksamheten. Synpunkter framförs på att tiden som kan ägnas åt fritidsverksamheten är mycket knapp Bedömning Vi bedömer att rollerna för kultur- och fritidsverksamheten är tydliggjorda. Det framgår av bildningsnämndens reglemente att det finns ett kultur- och fritidsutskottet för beredning av kultur- och fritidsärenden. Utskottet har inte delegerats någon beslutanderätt och utskottet har inte heller fattat beslut. Vi bedömer att det finns en tydlig förvaltningsorganisation för genomförandet av kultur- och fritidsverksamheten. Vi bedömer att ansvar och roller inom kultur- och fritidsenheten är tydligt fördelade Har bildningsnämnden fastställt mål för kulturverksamheten och fritidsverksamheten? Före år 2007 fanns en kultur- och fritidsnämnd. Dåvarande kultur- och fritidsnämnden fastställde ett handlingsprogram för kultur- och fritidsverksamheten i Torsås kommun. Av intervjuerna framkommer att tjänstemännen fortsatte att jobba gentemot det även när verksamheten gick in i bildningsnämnden. I bildningsnämndens verksamhetsplan för 2014 finns mål för kultur- och fritidsverksamheten. Synpunkter framförs dock från de intervjuade att målen inte känns tillräckliga och att de skulle behöva kompletteras med en vision. Följande mål för kultur- och fritidsverksamheten finns i bildningsnämndens verksamhetsplan för 2014: Mål Mått Strävansvärde Ett levande och aktivt Besöksfrekvens 8,0 besök/inv/år bibliotek Öka antalet unga i föreningar genom att Antalet erbjudna provapå-tillfällen Samma eller fler provapå-tillfällen än 1 Kultur- och idrottsskolan är ett arrangemang som vänder sig till kommunens åttaåringar. Barnen bjuds in till tre tillfällen på fritiden då de får prova olika idrotter och kulturaktiviteter. Torsås kommun 4 av 11

7 verka för att bredda utbudet Öka samverkan mellan bildningsförvaltningen och föreningsliv Antal tillfällen av samverkan läses av i föreningarnas verksamhetsrapporter föregående år Jämförande statistik saknas Kultur- och fritidsutskottet har brutit ner ovanstående mål i ytterligare verksamhetsmål som förvaltningen ska arbeta utifrån. Av intervjuerna framkommer att de förtroendevalda i bildningsnämnden har varit involverade i framtagandet av målen för kultur- och fritidsverksamheten. Torsås kommun har ingen kulturplan och saknar också en reviderad biblioteksplan. Nämnden har inte heller någon läsfrämjandeplan och skolkulturplan, vilket är ett måste för att verksamheten ska kunna beviljas externa medel från exempelvis Statens kulturråd. Enligt de intervjuade har detta arbete dessvärre inte hunnits med på grund av det löpande arbetet. Löpande uppföljning och redovisning av mål, mått och strävansvärden sker främst till kultur- och fritidsutskottet, men även till nämnden i samband med delår och bokslut Bedömning Vi noterar med tillfredsställelse att bildningsnämnden har fastställt mål för kulturverksamheten och fritidsverksamheten. Enligt vår bedömning är det av vikt att bildningsnämnden även initierar att övergripande styrdokument såsom kulturplan och skolkulturplan antas av fullmäktige. Enligt vår bedömning är en kulturplan viktig när det gäller att sätta en strategi för hur kulturen ska utvecklas i kommunen, liksom ett viktigt underlag vid ansökningar om externa medel Sker handläggning av bidrag på ett tillfredsställande sätt? Kultur- och fritidsenheten bedriver handläggning av bidrag till kulturföreningar och idrottsföreningar. Kulturbidragen handläggs av enhetschefen, bidragen till idrottsföreningarna handläggs av fritidshandläggaren. Bidrag till kulturföreningar Föreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med verksamhet i Torsås kommun kan söka kulturbidrag. För år 2013 fick elva föreningar ett årligt bidrag från bildningsnämnden. Bildningsnämndens budget för kulturbidrag uppgår till 130 tkr för år Av intervjuerna framkommer att den begränsade bidragsbudgeten gör det svårt för att bevilja spontanansökningar. Fullmäktige har hösten 2013 fastställt riktlinjer för kulturbidrag i Torsås kommun. Av riktlinjerna framgår att syftet med bidragsgivningen är att främja ett allsidigt, varierat kulturutbud för invånare och besökare i Torsås kommun, men också att främja ett bevarande av det kulturarv som finns i kommunen. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Enligt de intervjuade är dessa aspekter centrala Torsås kommun 5 av 11

8 vid bedömningen. Bidragen kan sökas som bidrag eller förlustgaranti. Av intervjuerna framkommer att förlustgarantier förekommer i relativt liten utsträckning. Enhetschefen tar fram ett beslutsunderlag för fördelningen av kulturbidrag. Bildningsnämnden fattar sedan beslut om kulturbidrag efter beredning av kulturoch fritidsutskottet. Enhetschefen har inte delegerats någon beslutanderätt. Detta innebär att även små bidrag på ett par tusen kronor beslutas av nämnden. Förvaltningen har inte upprättat några dokumenterade rutiner för handläggningen av kulturbidrag. De krav som ställs på föreningarna i riktlinjerna för att vara bidragsberättigade är att program/verksamhetsbeskrivning och kostnadsbudget ska bifogas ansökan. Om verksamheten/programmet för vilken bidraget beviljats inte genomförs ska bidraget återbetalas. Av intervjuerna framkommer att avslag på bidragansökningar alltid motiveras. Vidare framkommer att förvaltningen litar på att föreningarna använder bidragen till avsedda ändamål. Bidrag till idrottsföreningar Bildningsnämndens budget för föreningsbidrag till idrottsföreningar uppgår till 650 tkr. Kommunen har cirka 24 föreningar som får bidrag. I november varje år skickar fritidshandläggaren ut ansökningsblanketter till föreningarna. Handläggningen av bidragsansökningar är färdig i mitten av mars. Inför beslutsfattandet träffar fritidshandläggaren, enhetschefen och ett par förtroendevalda från kultur- och fritidsutskottet fyra till fem föreningar. Föreningarna får berätta om sin verksamhet, utmaningar och bekymmer etc. Efter dessa så kallade bidragsträffar gör förvaltningen en sammanställning med förslag till fördelning. Därefter bereder kultur- och fritidsutskottet förslaget innan bildningsnämnden slutligen beslutar om bidragen. Nämnden har inte delegerat något beslutsfattande avseende bidragen idrottsföreningar. Bidragen betalas ut i två omgångar. Föreningarna får en första del av sitt beviljade bidrag i april och resterande summa i början på december. Eventuella avslagsbeslut motiveras. Fullmäktige har fastställt riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Torsås kommun. Riktlinjerna har reviderats av fullmäktige under år Av riktlinjerna framgår mål för vad Torsås kommun finner det angeläget att föreningsstödet används till. Av riktlinjerna framgår också regler för föreningsstödet och information om vad en ansökan ska innehålla. Vid uträkning av bidragen finns normer som har fastställts av bildningsnämnden år Av normerna framgår exempelvis hur mycket pengar som utgår för per aktiv medlem, ett klubbhus, en A-plan, ett arrangemang av en cup, etc. Förvaltningen har inte upprättat några dokumenterade rutiner för handläggningen bidrag till idrottsföreningar. Av intervjuerna framkommer att enhetschefen också är någorlunda förtrogen med handläggningsrutinerna för bidragen till idrottsföreningarna. Torsås kommun 6 av 11

9 Det förekommer ingen formaliserad och dokumenterad uppföljning av föreningarnas verksamhet utifrån fullmäktiges mål i riktlinjerna. Uppföljningen sker istället informellt när förvaltningen träffar föreningarna. Av intervjuerna framkommer att det inte finns mycket tid att lägga på uppföljning av föreningarnas verksamhet. Handläggaren hinner exempelvis inte följa upp att beviljade bidrag går till avsedda ändamål. Den uppföljning som hinns med är att handläggaren och enhetschefen går igenom föreningarnas ekonomiska redovisning. Investeringsbidrag Föreningar kan även söka bidrag till investeringar. Investeringsbidragen ligger utanför ordinarie budgetar för bidragen till idrottsföreningar och kulturföreningar. Enligt de inter intervjuade finns en buffert för barn- och utbildningsnämnden som kommunstyrelsen hanterar och nämnden får äska från den. Bildningsnämnden kan fatta beslut om investeringsbidrag upp till 100 tkr. Belopp över 100 tkr beslutas av kommunstyrelsen. Det framgår inte av kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen ansvarar för investeringsbidrag till förenigar över 100 tkr. Vid tidpunkten för granskningen bereder bildningsnämnden en policy för investeringsbidrag som ska upp till beslut i fullmäktige Bedömning Vi bedömer att handläggningen av bidrag huvudsakligen sker på ett tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att riktlinjer finns för bidragsgivningen och att normer finns för beräkningen av bidragen till idrottsföreningar samt att bidragsgivningen utgår från fastställda mål. Enligt vår bedömning bör bildningsnämnden överväga att delegera beslutanderätt till tjänstemännen vad gäller bidrag på mindre belopp, för att effektivisera handläggningsprocessen. Enligt vår bedömning är handläggningen sårbar då den hanteras av en person. Vi rekommenderar nämnden att dokumentera handläggningsrutinerna för att kvalitetssäkra hanteringen. Vidare rekommenderar vi nämnden att formalisera uppföljningen av att bidrag går till avsedda ändamål. Vi konstaterar att investeringsbidrag över 100 tkr beslutas av kommunstyrelsen, utan stöd i reglemente Sker utvärdering av verksamhetens kvalitet? Förvaltningen har inget formaliserat system för utvärdering av verksamhetens kvalitet. Det genomförs t.ex. inga systematiska brukarundersökningar. Förvaltningen ordnar dock återkommande föreningsträffar och bidragsträffar för att informera och fånga in synpunkter från föreningslivet. Under år 2013 har två idrottsföreningar som fått bidrag varit och presenterat sin verksamhet i kultur- och fritidsutskottet. Samtliga idrottsföreningar bjuds in till återkommande föreningsträffar. I samband med föreningsträffarna brukar förvaltningen också bjuda in någon extern föreläsare, antingen i samarbete med SISU eller i SISU:s regi tillsammans med förvaltningen. Torsås kommun 7 av 11

10 Alla studieförbund bjöds in till en gemensam träff under år Förvaltningen bjöd även in alla kulturföreningar till en gemensam träff under vårvintern 2014, men fick ställa in träffen på grund av dålig uppslutning. Av intervjuerna framkommer också att enhetschefen tar hjälp från länets kulturinstitutioner för att bedöma kvalitet när en föreställning eller arrangemang ska köpas in. Enligt de intervjuade är även den spontana responsen från kommuninvånarna, sommargäster och turister ett viktigt inslag i utvärderingen av verksamhetens kvalitet. Under år 2013 har bildningsnämnden genomfört en internkontroll på handläggningen av föreningsbidrag. Kontrollen avsåg att följa upp de reella kostnaderna för kommunens idrottshallar. Resultatet av kontrollen har inte föranlett några förändringar av handläggningen Bedömning Vi bedömer att det sker en utvärdering av verksamhetens kvalitet, även om den inte sker formaliserat genom brukarundersökningar. Vi bedömer att forum finns för att fånga in synpunkter på verksamheten genom föreningsträffar och bidragsträffar. Vi bedömer även att det är positivt att verksamheten följs upp inom ramen för bildningsnämndens interna kontroll, liksom att verksamheten samverkar med de regionala kulturinstitutionerna Sker uppföljning och utvärdering av resultat av verksamheten? Av intervjuerna framkommer att det är sällan som bildningsnämnden eller kulturoch fritidsutskottet följer upp och utvärderar resultat av verksamheten. Synpunkter framförs på att de knappa resurserna för kultur- och fritidsverksamheten är en bidragande orsak till att det inte görs Bedömning Vi konstaterar att nämnden inte följer upp och utvärderar resultat av verksamheten. Vi rekommenderar nämnden att på regelbundna intervall utvärdera resultat av delar av verksamheten Sker återrapportering av kultur- och fritidsverksamheten till nämnden? Kultur- och fritidsutskottet får löpande information om kultur- och fritidsverksamheten på utskottssammanträdena. Det finns ingen rutin att enhetschefen för kultur- och fritidsverksamheten deltar på nämndens sammanträden och informerar om verksamheten. Bildningsnämnden får den information om verksamheten som utskottets ledamöter eventuellt lyfter i nämnden. Samtliga ledamöter och ersättare får protokollen från kultur- och fritidsutskottet. Uppföljning av mål sker i samband med delårsbokslut och bokslut då verksamhetsplanen följs upp. Bildningsnämnden får också en månatlig uppföljning av verksamhetens ekonomi. Torsås kommun 8 av 11

11 Bedömning Vi konstaterar att kultur- och fritidsverksamheten återrapporteras till bildningsnämnden och att nämnden får uppföljning av såväl mål som ekonomi. Enligt vår bedömning skulle nämnden gynnas av att även få återkommande muntlig information om verksamheten från enhetschefen för att ännu bättre kunna följa verksamheten. Torsås kommun 9 av 11

12 3. Sammanfattande revisionell bedömning Vi bedömer att bildningsnämndens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten huvudsakligen är tillräcklig. Vi grundar vår bedömning på följande: Vi bedömer att rollerna för kultur- och fritidsverksamheten är tydliggjorda. Det framgår av bildningsnämndens reglemente att det finns ett kultur- och fritidsutskott för beredning av kultur- och fritidsärenden. Utskottet har inte delegerats någon beslutanderätt och utskottet har inte heller fattat några beslut. Vi bedömer att det finns en tydlig förvaltningsorganisation för genomförandet av kultur- och fritidsverksamheten. Vi bedömer att ansvar och roller inom kultur- och fritidsenheten är tydligt fördelade. Vi noterar med tillfredsställelse att bildningsnämnden har fastställt mål för kulturverksamheten och fritidsverksamheten. Enligt vår bedömning är det av vikt att bildningsnämnden även initierar att övergripande styrdokument såsom kulturplan och skolkulturplan antas av fullmäktige. Enligt vår bedömning är en kulturplan viktig när det gäller att sätta en strategi för hur kulturen ska utvecklas i kommunen, liksom ett viktigt underlag vid ansökningar om externa medel. Vi bedömer att handläggningen av bidrag huvudsakligen sker på ett tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att riktlinjer finns för bidragsgivningen och att normer finns för beräkningen av bidragen till idrottsföreningar samt att bidragsgivningen utgår från fastställda mål. Enligt vår bedömning är handläggningen av bidrag sårbar, då den hanteras av en person. Vi rekommenderar nämnden att dokumentera handläggningsrutinerna för att kvalitetssäkra hanteringen. Vidare rekommenderar vi nämnden att formalisera uppföljningen av att bidrag går till avsedda ändamål. Vi bedömer att bildningsnämnden bör överväga att delegera beslutanderätt till tjänstemännen vad gäller bidrag på mindre belopp, för att effektivisera handläggningsprocessen. Vi konstaterar att investeringsbidrag över 100 tkr beslutas av kommunstyrelsen, utan stöd i reglemente. Vi bedömer att det sker en utvärdering av verksamhetens kvalitet, även om den inte sker formaliserat genom brukarundersökningar. Vi bedömer att forum finns för att fånga in synpunkter på verksamheten genom föreningsträffar och bidragsträffar. Vi bedömer även att det är positivt att verksamheten följs upp inom ramen för bildningsnämndens interna Torsås kommun 10 av 11

13 kontroll, liksom att verksamheten samverkar med de regionala kulturinstitutionerna. Vi konstaterar att nämnden inte följer upp och utvärderar resultat av verksamheten. Vi rekommenderar nämnden att på regelbundna intervall utvärdera resultat av delar av verksamheten. Vi konstaterar att kultur och fritidsverksamheten återrapporteras till bildningsnämnden och att nämnden får uppföljning av såväl mål som ekonomi. Enligt vår bedömning skulle nämnden gynnas av att även återkommande få muntlig information om verksamheten från enhetschefen för att ännu bättre kunna följa verksamheten Lisa Åberg Projektledare Caroline Liljebjörn Uppdragsledare Torsås kommun 11 av 11

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 17 december 2012 214. 1 Gemensamma

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Sammansträdesprotokoll 2016-02-24. Kultur- och fritidsnämndens au. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00

Sammansträdesprotokoll 2016-02-24. Kultur- och fritidsnämndens au. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Nils Lundqvist (M) Gunilla Lindberg (L) (ordförande) Sivert Åkerljung (KD) (vice ordförande) Per Sjödin (S) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2009-10-15 Planeringsavdelningen Mårthen Gunnarsson 08-5555 93 49 marthen.gunnarsson@taby.se Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll: 1. Allmänna bestämmelser: Berättigade

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden

Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-18 Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bidra till kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Vi vet att en

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Översyn av kriterierna för bidrag till föreningar med mera

Översyn av kriterierna för bidrag till föreningar med mera Sida 1(5) Datum 2015-04-09 Referens Dnr Kultur- och utbildningsförvaltningen Annika Wernborg, Magdalena Ramsing Kultur- och utbildningsutskottet Översyn av kriterierna för bidrag till föreningar med mera

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23 52 (62) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 23 augusti 2011, kl. 17.30-18.45 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers 43 Kent

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning

Rapport avseende granskning av resursfördelning Rapport avseende granskning av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 5

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Socialnämndens alkoholhandläggning

Socialnämndens alkoholhandläggning Revisionsrapport Socialnämndens alkoholhandläggning Mora kommun Oktober 2009 Författare Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga.... 3 1.2 Metod... 3 2 Organisation...

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.20 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande (t o m 42) Anders Westerlund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C), ledamot

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 Som instruktion för verkställande direktören av Bolaget har styrelsen antagit denna instruktion i enlighet

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG INOM

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer