Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10"

Transkript

1 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning Organisation Projektmodell Investeringsbehov 8 6. Strängnäs Fastighets AB 9

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska kommunens system för att tillgodose och identifiera behovet av verksamhetslokaler. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år För att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande krävs att det finns riktlinjer för samarbetet mellan de som förvaltar fastigheterna samt de verksamheter som är i behov av lokaler. Ett fungerande lokalsamordningsarbete kräver att verksamheterna har god planering och framförhållning samt tydlighet i sina behov. Tydliga mål och kunskap om beståndet av lokaler, kvaliteter, funktioner och investeringsbehov samt kostnader för lokalerna är viktiga delar för att uppnå framgångsrik lokalplanering. Under 2012 tecknades ett nytt ramavtal mellan och Strängnäs Fastighets AB (SFAB). Ramavtalet utgör tillsammans med ägardirektiven ett viktigt styrdokument för verksamheten och reglerar förhållandet mellan SFAB och kommunen som hyresgäst. De synpunkter som framkommer under granskningen är bl.a. följande: Kommunens projektmodell utgår från ett behov som analyseras och lyfts vidare till kommunens strategiska behovsgrupp. En skillnad jämfört med tidigare är att man numera i större utsträckning tittar på alternativen till att bygga nytt. Minnesanteckningar från möten med kontoren/verksamheterna är ingen formaliserad process och det förekommer att kommunikationen kring behovsanalysen inte blir dokumenterad fullt ut. Kommunens beställarkompetens ligger hos kommunens lokalcontroller och all kontakt mellan kommunen och bolaget sker via lokalcontrollern. Detta innebär att många frågor hamnar här, vilket kan bli ohanterligt på lite längre sikt. För att öka flexibiliteten i processen har strategiska planeringsgruppen en investeringsbudget/buffert på 3 mkr för att t.ex. hantera mindre avvikelser mot budget. I dagsläget finns inget politiskt direktiv om hur denna buffert ska användas. Av intervjun framgår att det finns ett behov av att stärka upp den politiska beslutsordningen med ett sådant direktiv. Strängnäs Fastighets AB har genom utbildningsinsatser ökat kunskapen om ramavtalet inom kommunen, dess verksamheter och internt inom bolaget. Intresset för utbildningen kring ramavtalet har dock varierat inom kommunen och på chefsnivå var intresset lågt. Enligt bolaget är kunskapen om ramavtalets innehåll fortfarande lågt inom kommunen och relativt få känner till innehållet i ramavtalet. Syftet med ramavtalet är enligt bolaget att det ska ge incitament till verksamheterna att bl.a. spara pengar. Bolaget upplever dock att förståelsen för denna möjlighet är liten och menar att synsättet all inclusive dominerar istället för besparingsmöjligheter. Bolaget upplever en liten acceptans för bolagets s.k. utredningsskede i samband med verksamhetsanpassningar. Kommunikationen i samband med utredningsskedet har ibland 1

4 utgått från prisuppskattningar som begärts eller lämnats av kommunen respektive bolaget, före eller under en pågående utredningsprocess. Enligt bolaget har denna prisuppskattning, av kommunen ibland uppfattats som en välgrundad kostnadskalkyl. En kalkyl som senare dvs. efter avslutad utredning, visar på ett högre belopp kan ofta resultera i ett ifrågasättande av bolagets kostnadsberäkningar med följden att det uppstår en diskussion kring kostnadsöverskridanden, från förvaltning och politiken. När det gäller ändrings- och tilläggsarbeten framkommer vid granskningen att besluten behöver bli mer formella/skriftliga och också granskade av den berörda verksamheten. I dagsläget kan ett önskemål om ändrings- och tilläggsarbeten komma från kommunen till bolaget via ett mejl som inte alltid är verifierat av behörig person inom kommunen. Av kommunens årsplan 2014 framgår att kommunen har ett stort investeringsbehov som till största delen kommer av en ökande befolkning. Framförallt finns ett lokalbehov inom förskolan men även behovet av boenden för personer med funktionsnedsättning. Investeringsnivån kommer framöver att halveras från ett genomsnitt på 93 mkr per år till 50 mkr årligen under den kommande femårsperioden fram till och med Det finns vid granskningstillfället ingen särskild konsekvensanalys gjord med anledning av halveringen. Vi lämnar följande rekommendationer: Rutiner bör upprättas som säkerställer att kommunikationen kring behovsanalysen dokumenteras fullt ut. Den politiska beslutsordningen bör tydliggöras med ett direktiv om hur investeringsbufferten på 3 mkr ska användas. Kommunen bör satsa på ytterligare utbildningsinsatser för att öka kunskapen om ramavtalets innehåll inom kommunens verksamheter. Kommunikationen kring framtagandet av fastighetsbolagets kostnadsberäkningar bör tydliggöras ytterligare mellan kommunen och fastighetsbolaget. Besluten gällande ändrings- och tilläggsarbeten behöver säkerställas i högre grad än vad som sker idag. Vi har också gett kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Strängnäs Fastighets AB möjlighet att kommentera Lokalplaneringens flexibilitet och hur kommunstyrelsens uppföljning av arbetet kring lokalförsörjning och kostnadseffektivitet fungerar? Av de kommentarer vi fått framgår bl.a. att det är bättre framförhållning än tidigare men att innehållet i ramavtalet inte är tillräckligt känt. Vad gäller hyresbostäder boenden för personer med specifika behov upplevs att kommunen ställer krav och gör beställningar till bolaget. Detsamma gäller bostäder för äldre i form av bl.a. trygghetsboenden. Kommunikationen mellan kommunstyrelsen, olika förvaltningar och bolaget behöver utvecklas. 2

5 2. Bakgrund och syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska kommunens system för att tillgodose och identifiera behovet av verksamhetslokaler. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år en syftar till att tillgodose berörda verksamheter med kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler för att uppnå verksamhetens mål på såväl kort som lång sikt. Lokalplanering är en process som bl.a. syftar till att: Identifiera lokalbehov Ta fram strategier, mål och mått för lokalutnyttjande och fastighetsunderhåll Ge underlag till upprättande av lokal- och investeringsplaner för anskaffning/anpassning/ avveckling av lokaler Följa upp efterlevnad av strategier, mål och planer Utvärdera effektivitet i lokalutnyttjandet och lokalkostnader samt bibehållande av fastighetsbeståndets kapitalvärde Ett av problemen generellt kan vara brister i identifieringen av lokalbehov och hur lokalerna används och underhålls. Ett annat problem kan vara hur kommuniceringen sker mellan kommunen och kommunens fastighetsbolag som har till uppgift att hantera samtliga fastigheter i kommunen, avvägt mot verksamhetens mål. De risker som sådana problem kan medföra är att lokaloptimeringstanken inte uppfylls som i sin tur kan orsaka onödigt höga lokalkostnader, felriktade underhållsinsatser och reinvesteringar med risk för kapitalförstöring. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ett system för styrning och ledning som säkerställer att lokalutnyttjandet optimeras och planeras ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt att kommunen säkerställer den långsiktiga planeringen av verksamhetsfastigheter med utgångspunkt från den av fullmäktige fastställda översiktsplanen. Revisorerna vill bl.a. få följande frågeställningar belysta: Finns det en väl utvecklad lokalförsörjningsstrategi både i det korta och medellånga perspektivet? Hur säkerställs den långsiktiga planeringen av verksamhetsfastigheter med utgångspunkt från kommunens översiktsplanering? Hur sker styrning och ledning för att säkerställa lokalförsörjningsbehoven? Var ligger ansvar och mandat för planering och genomförande/verkställande? Var ligger det ekonomiska ansvaret och hur säkerställs kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet och god ekonomisk hushållning? Är dagens lokalplanering enligt kommunens företrädare och ansvariga politiker flexibel så att svårigheter för verksamheterna i möjligaste mån kan elimineras? 3

6 Är rollfördelningen inom förvaltningen och mellan förvaltning och politiken tydliggjord i form av reglementen, ägardirektiv och andra styrdokument. Är upprättade avtal tydliga och tillfyllest att reglera ansvarsgränserna mellan kommunens förvaltningar och fastighetsbolaget? Finns det tillräcklig beställarkompetens gällande verksamhetslokalernas utformning och ändamålsenlighet i de berörda förvaltningarna? Motsvarar lokalerna verksamhetens behov? Vilka utvärderingar görs och hur återförs vunna erfarenheter till resp. förvaltning och fastighetsbolaget? På vilket sätt styr kommunstyrelsen och följer upp arbetet kring lokalförsörjning? Kostnadseffektivitet och projektutvärdering? Finns symbios med kommunens investeringsplan? 3. Avgränsning Granskningen har genomförts på en övergripande nivå och omfattar kommunstyrelsens och Strängnäs Fastighets AB:s organisation för lokalförsörjning. 4. Projektorganisation och metod Granskningen har genomförts av Monica Rådestad, certifierad kommunal revisor. Camilla Karlsson, certifierad kommunal revisor har deltagit i granskningen i sin roll som kundansvarig för revisorerna i. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av överenskommelser, statistik och andra dokument som haft betydelse för granskningens genomförande. Granskningen startade i januari och vi har genomfört intervjuer med kommunens lokalcontroller samt bolagets VD, förvaltningschef, chefsprojektledare och lokalcontroller inom Strängnäs Fastighets AB. Kommunchefen är informerad om granskningens frågeställningar. Vi har också gett kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Strängnäs Fastighets AB möjlighet att kommentera Lokalplaneringens flexibilitet och hur kommunstyrelsens uppföljning av arbetet kring lokalförsörjning och kostnadseffektivitet fungerar? 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 5.1 Organisation Av kommunens årsplan framgår att investeringar i verksamhetsfastigheter utförs av kommunens helägda bolag Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och belastar kommunen i form av ökade hyreskostnader. 4

7 Hur en kommun valt att organisera sitt ägande och delegera ansvar har betydelse för hur ägarstyrningen utövas. Kommunfullmäktige har fastställt ägardirektiv för den verksamhet som bedrivs i SFAB med dess dotterbolag Strängnäs Bostads AB (SBAB). Ägardirektiven fastställdes av kommunfullmäktige och på respektive årsstämma Ägardirektiven är utformade till moderbolaget som i sin tur ansvarar för att direktiven förs vidare till dotterbolaget SBAB. Av ägardirektiven framgår att SFAB ska skapa möjligheter för kommunens kärnverksamheter att arbeta i effektiva lokaler. Bolaget ska i sin verksamhet också verka för att uppnå de mål för kommunen som kommunfullmäktige antagit. Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Under 2012 tecknades ett nytt ramavtal mellan och SFAB. Ramavtalet utgör tillsammans med ägardirektiven ett viktigt styrdokument för verksamheten och reglerar förhållandet mellan SFAB och kommunen som hyresgäst. I årsplanen framhålls behovet av en effektiv lokalplanering och lokalutnyttjande av det befintliga beståndet, god framförhållning och säkerställandet av kostnadseffektiva byggnationer som klarar omställning mellan verksamheter. Effektivt lokalutnyttjande innebär enligt kommunen att utnyttja lokalerna maximalt och att kommunen i första hand använder sig av kommunens egna lokaler. Nuvarande nivå på externt hyrda lokaler ligger runt 25 lokaler. Följande tabell visar uthyrningen till kommunen i jämförelse åren Kontraktsytan varierar förhållandevis lite under jämförelseperioden. Förändringarna i hyra beror i allt väsentligt på indexändringar (2012) och justerade självkostnadshyror (2013). Hyra mkr/år Kommunstyrelsen 8,4 9,2 9,3 Egna lokaler 7,9 8,4 8,6 Inhyrda lokaler 0,5 0,8 0,7 Utbildningskontoret/Kulturkontoret 114,1 117,3 116,7 Egna lokaler 74,3 76,8 79,3 Inhyrda lokaler 39,8 40,5 37,4 Socialkontoret 33,3 37,2 42,0 Egna lokaler 28,3 32,2 36,5 Inhyrda lokaler 5,0 5,0 5,5 Måltid 6,5 6,8 6,6 Egna lokaler 2,9 3,1 3,2 Inhyrda lokaler 3,6 3,7 3,4 Teknik- och servicekontoret 3,6 4,6 4,2 Egna lokaler 3,6 4,6 4,2 Inhyrda lokaler Källa: Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 5

8 5.2 Projektmodell Följande bild beskriver schematiskt kommunens projektmodell för prioritering, ledning och styrning av investerings- och exploateringsprojekt. Figur 1: Kommunens projektmodell för investerings- och exploateringsprojekt. Källa:. Arbetssättet bygger på en projektmodell utifrån ett Lean-perspektiv. Modellen utgår från ett behov som tas upp i lokalgruppen 1. Behovet analyseras och om behovet kvarstår lyfts frågan vidare till den strategiska behovsgruppen. Strategiska gruppen kan sedan besluta om att påbörja en förstudie. En skillnad jämför med tidigare är att man numera i större utsträckning tittar på alternativen till att bygga nytt. En konsekvensbeskrivning tas fram av kommunen. I detta skede kan bolaget också få ett uppdrag att genomföra en förstudie och ta fram en översiktlig kostnadsbedömning. Bolaget blir i så fall kontaktade av kommunen. Kommunens lokalcontroller för minnesanteckningar från möten med kontoren/verksamheterna. Detta är ingen formaliserad process och det förekommer att kommunikationen kring behovsanalysen inte blir dokumenterad fullt ut. Ett beslut om projektering över 10 mkr, ska fattas av politiken. 1 Tidigare satt Strängnäs Fastighets AB med i lokalgruppen, vilket inte är fallet idag. 6

9 Nedanstående bild beskriver schematiskt kommunens beslutsordning och förankring med politiken. Figur 2: Kommunens beslutsordning och förankring med politiken. Källa:. Projektmodellen är tänkt att bli fastställd av kommunfullmäktige, vilket bl.a. diskuterats med kommunstyrelsens ordförande. Strängnäs Fastighets AB:s investeringar i verksamhetsfastigheter är beroende av kommunens beställningar. Kommunens beställarkompetens ligger hos kommunens lokalcontroller. All kontakt mellan kommunen och bolaget sker via lokalcontrollern. Detta innebär att många frågor hamnar här, vilket kan bli ohanterligt på lite längre sikt. En viktig del i förbättringsarbetet är att försöka ta reda på om verksamheterna verkligen fick det man ville ha ut av en genomförd investering. I detta avseende har kommunen planerat för en uppföljning av tre förskolor; Kanonkulan, Nattugglan och Benninge, som nyligen varit föremål för investeringar. Utvärderingen ska vara klar under 2014 och kommer att omfatta stort som smått, vad som blev bra och mindre bra etc. Kunskapen ska användas vid kommande planerade byggprojekt och också ingå i kommande beställningar till bolaget. En representant från bolaget ingår i utvärderingen. Friställande, avveckling och avyttring av lokaler är reglerat i ramavtalet avsnitt 7. Uppsägningen sker i två steg, med varsel 6 månader innan uppsägning och en uppsägningstid på 12 månader. Detta ger bolaget totalt 18 månader att hitta en alternativ användning för lokalen. Bolaget har ett 7

10 antal varsel om uppsägning som löper sedan slutet av 2013 och två uppsägningar från och med februari Tre lokaler står tomma sedan över ett år som motsvarar en kontraktsyta på totalt ca kvm. 5.3 Investeringsbehov Följande bild visar kommunens investeringsbudget Figur 3: Kommunens investeringsbudget nivå 50 mkr (förslag). Källa:. Av kommunens årsplan 2014 framgår att kommunen har ett stort investeringsbehov som till största delen kommer av en ökande befolkning. Framförallt finns ett lokalbehov inom förskolan men även behovet av boenden för personer med funktionsnedsättning. Investeringsnivån kommer framöver att halveras från ett genomsnitt på 93 mkr per år 2 till 50 mkr årligen under den kommande femårsperioden fram till och med Utbildningskontoret står för ca 70 % (grön) och socialkontoret för ca 30 % (blå) av investeringsbehovet fram till år Av intervjuerna framgår att kommunens långsiktiga planering utvecklas kontinuerligt, då man anser att investeringar behöver rulla över minst två mandatperioder. Normalt ska en avvikelse mot budget hanteras av kommunfullmäktige. För att öka flexibiliteten i processen har strategiska planeringsgruppen en investeringsbudget/buffert på 3 mkr för att t.ex. hantera mindre avvikelser mot budget. I dagsläget finns inget politiskt direktiv om hur denna 2 Enligt kommunens årsplan

11 buffert på 3 mkr ska användas. Av intervjun framgår att det finns ett behov av att stärka upp den politiska beslutsordningen med ett sådant direktiv. Den ekonomiska och tidsmässiga uppföljningen (eftersläpande investeringar) sker årligen i kommunfullmäktige. Även underhållskostnaderna kommer att vara i fokus. SFAB: s underhållsplan kommuniceras med kommunens lokalcontroller och fastställs av bolagets styrelse. 6. Strängnäs Fastighets AB Strängnäs Fastighets AB (SFAB) äger kommunala verksamhetsfastigheter fördelat på cirka 100 hyresobjekt. Dessutom förvaltas inhyrda lokaler i ett 25-tal hyresobjekt som också används för kommunal verksamhet. Av intervjun framgår att SFAB har anpassat sin organisation efter det ramavtal med kommunen som tecknades Ramavtalet reglerar grunderna för hyres- och ansvarsförhållanden mellan kommunen och SFAB. För att öka kunskapen om ramavtalet inom kommunen, dess verksamheter och internt inom SFAB, har bolaget tagit fram en kortversion av ramavtalet. Omfattande utbildningsinsatser har också genomförts under 2012 ute i kommunens verksamheter. Intresset för utbildningen kring ramavtalet har varierat inom kommunen och på chefsnivå var intresset lågt. Enligt bolaget är kunskapen om ramavtalets innehåll fortfarande lågt inom kommunen och relativt få känner till innehållet i ramavtalet. Ramavtalet bygger till stor del på självkostnadshyra per fastighet, vilket innebär att om kommunen som hyresgäst minimerar sin resursförbrukning och sina åtgärder minskar hyran. Ökar å andra sidan kommunen sin resursförbrukning (om kommunen beställer olika åtgärder) så ökar kostnaden och därmed hyran. Därutöver kommer hyran även att påverkas av den mängd underhåll som hyresgästen och SFAB gemensamt kommer överens om (underhåll fördelas gemensamt). Syftet med ramavtalet är enligt bolaget att det ska ge incitament till verksamheterna att bl.a. spara pengar. Bolaget upplever dock att förståelsen för denna möjlighet är liten, och menar att synsättet all inclusive dominerar istället för besparingsmöjligheter. Styrdokument för kommunen reglerar förhållningssätt mellan parterna. Problematiken ligger delvis i kommunikationen mellan kommunen och bolaget. Bolaget upplever bl.a. att det är svårt att få nödvändig detaljinformation kring t.ex. felanmälningar etc. Enligt bolaget härrör även detta från vad man upplever som bristande förståelse för ramavtalets innehåll. Ramavtalets kap 5 Verksamhetsanpassningar (ny-, om- och tillbyggnader) fanns med även i tidigare ramavtal men har i och med det nya ramavtalet förtydligats. Kommunen/hyresgästen är ansvarig för förberedelseskedet där verksamhetens behov klargörs genom en behovsanalys. I detta skede kan bolaget också få ett uppdrag att genomföra en förstudie och ta fram en översiktlig kostnadsbedömning. Bolaget blir i så fall kontaktade av kommunen. Bolaget upplever även liten acceptans för bolagets s.k. utredningsskede i samband med verksamhetsanpassningar. I utredningsskedet arbetar bolaget fram underlagen för genomförandebeslut och beställningen av den aktuella verksamhetsanpassningen. Kommunikationen i samband med utredningsskedet har ibland utgått från prisuppskattningar som begärts eller lämnats av kommunen respektive bolaget, före eller under en pågående utredningsprocess. Enligt bolaget har denna pris- 9

12 uppskattning, av kommunen ibland uppfattats som en välgrundad kostnadskalkyl. En kalkyl som senare dvs. efter avslutad utredning, visar på ett högre belopp kan ofta resultera i ett ifrågasättande av bolagets kostnadsberäkningar med följden att det uppstår en diskussion kring kostnadsöverskridanden, från förvaltning och politiken. Kommunen/hyresgästen ska efter utredningsskedet utvärdera beslutsunderlaget och ta ställning till om förslaget överensstämmer med respektive verksamhets förutsättningar. Om så är fallet gör kommunen en ny beställning som avser projektering och anskaffning (upphandling). Bolaget genomför då en projektering mer i detalj avseende tekniska beskrivningar och ritningar som ligger till grund för en upphandling (resursanskaffning) samt genomför en upphandling. Innan bolaget går vidare till ett genomförande av byggprojekt, inhämtas kommunens medgivande om att gå vidare. Om hyresgästen skriftligen kompletterar eller förändrar beställningen ska bolaget ta fram en kompletterande eller nytt beslutsunderlag utifrån de nya förutsättningarna. När det gäller ändrings- och tilläggsarbeten framkommer vid intervjun att besluten behöver bli mer formella/skriftliga och också granskade av den berörda verksamheten. I dagsläget kan ett önskemål om ändrings- och tilläggsarbeten komma via ett mejl som inte alltid är verifierat av behörig person inom kommunen. KPMG, dag som ovan Monica Rådestad Certifierad kommunal revisor Camilla Karlsson Certifierad kommunal revisor/kundansvarig 10

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef.

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef. 1(6) Titel: Projektdirektiv Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef Projektledare: Extern. Version: 0.3 Skriven av: Jan Darrell, kommunchef Datum:

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Granskningspromemoria 2011

Granskningspromemoria 2011 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 01 Mars 2012 DNR 360-03/2012 Granskningspromemoria 2011 Stockholms Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Granskning av lokaler. September 2006

Granskning av lokaler. September 2006 Granskning av lokaler. September 2006 Innehåll Inledning...2 Förhyrning...3 Styrning av förhyrning av externa lokaler...8 Samarbetet mellan RegionFastigheter och respektive förvaltning...10 RegionFastigheters

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Granskning av kommunens rutiner för markanvisningar Knivsta kommun

Granskning av kommunens rutiner för markanvisningar Knivsta kommun www.pwc.se Said Ashrafi Granskning av kommunens rutiner för markanvisningar Knivsta kommun Att: Kommunens revisorer Sammanfattning har genomfört en granskning av Knivsta kommunens rutiner för markanvisningar.

Läs mer

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2014-11-26 SFN 2014/0901 0480-450513 Servicenämnden Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN

ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN Ägardirektiv antagna av Kommunfullmäktige den 23 april 2015 75och fastställda vid bolagsstämmor den xx xxx 2015. GEMENSAMMA

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer www.pwc.se Granskningsredogörelse Fler flygresenärer Skellefteå City Airport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte

Läs mer

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Bildande av dotterbolag till Knivstabostäder AB KS-2015/646 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer