Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter"

Transkript

1 Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation: Inledning Uppdrag Metod Roll- och ansvarsfördelning avseende fastighetsunderhåll Inledning Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Övriga nämnder Moderbolaget FFIA Vallonbygden AB Intervjuer Kommunen Vallonbygden AB Bedömning Ansvar för underhåll Upphandling Kompetens inom fastighetsförvaltning i kommunen Underhållsplanen Reinvesteringar Kommunstyrelsens uppföljning Sammanfattande bedömning Förbättringsmöjligheter

3 Sammanfattning Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun (nedan Kommunen) granskat hur ett effektivt och ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter säkerställs genom bl. a. ägardirektiv. Fastigheterna förvaltas av bolaget Vallonbygden AB (Vallonbygden) som ingår i kommunkoncernen då det är ett helägt dotterbolag till ett av kommunens helägda bolag Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (nedan Moderbolaget). Iakttagelser: Kommunen har väl dokumenterat roller och ansvar för fastighetsförvaltningen. Kommunen har upplåtit fastighetsförvaltningen till en annan juridisk person, ett dotterbolag till ett helägt kommunalt bolag. Upplåtelsen har skett utan upphandling och kommunen saknar idag egen kompetens inom fastighetsförvaltning. Att kommunen inte har eller använder egen kompetens avseende fastighetsförvaltning har skapat en viss osäkerhet vad gäller kommunens styrning och uppföljning av underhållet på fastigheterna. Underhållsplanen är endast delvis aktuell i kommunens budgetarbete eftersom endast ramarna beaktas. Däremot följer kommunen bättre upp extra anslag för att förbättra fastigheternas skick till en acceptabel nivå. Kommunen och Vallonbygden AB uppger ändå att samarbetet vad avser underhåll fungerar väl, mycket beroende på goda personliga relationer mellan företrädarna för parterna. Kommunen har ett omfattande och ambitiöst dokument vad avser kommunens och bolagets roller och ansvar. Detta dokument är dock inte utförligt vad avser underhåll. Dokumentationen för hur underhållet skall bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör därför förbättras i enlighet med våra redovisade synpunkter. Rekommendation: Mot denna bakgrund rekommenderar vi följande: Kommunen bör utreda följande: Om Vallonbygden AB skall ersättas för sin fastighetsförvaltning på ett annat sätt för att minska risken för en konflikt med lagen om offentlig upphandling Om kommunen bör tillskaffa sig egen kompetens avseende fastighetsförvaltning Vidare rekommenderar vi att kommunen i samråd med bolaget dokumenterar processen för upprättande av underhållsplanen så att det tydligt framgår vilka samråd och beslut som erfordras innan beslut fattas om underhållsplan. Vi delar uppfattningen att det kan vara lämpligt att upprätta två ägardirektiv eller ett ägardirektiv i två delar för att skilja mellan bolagets affärsområden. 3

4 Kommunstyrelsen bör se över sina rutiner för hur uppföljning av fastighetsförvaltningen skall genomföras med utgångspunkt från kommunstyrelsens reglemente. 1 Inledning 1.1 Uppdrag Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun (nedan Kommunen) granskat hur ett effektivt och ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter säkerställs genom bl. a. ägardirektiv. Fastigheterna förvaltas av bolaget Vallonbygden AB (Vallonbygden) som ingår i kommunkoncernen då det är ett helägt dotterbolag till ett av kommunens helägda bolag Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (nedan Moderbolaget). Granskningen omfattar bl. a: Har kommunen säkerställt ett effektivt fastighetsunderhåll genom ägardirektiven? Hur sker kommunikationen mellan nämnder och Vallonbygden AB avseende fastighetsunderhållet? Hur hanterar nämnderna frågan om fastighetsunderhållet i samband med budgetprocessen? 1.2 Metod För att uppnå syftet med denna granskning har vi tagit del av: Företagspolicy för Finspångs kommun Ägardirektiv för Finspångs förvaltnings- och Industrihus AB med bilaga avseende Vallonbygden AB Bolagsordning Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB Bolagsordning Vallonbygden AB Lokalpolicy och interna spelregler, 2003 Reglemente för kommunstyrelsen Personalpolitiskt ramprogram Interna spelregler avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun, kommunstyrelsebeslut, 2004 Underhållsplan Vallonbygden AB 2005 Vi har vidare intervjuat kommunchefen och en förvaltningschef samt bolagsstyrelsens ordförande, verkställande direktör och en affärsområdeschef i Vallonbygden AB. 4

5 2. Roll- och ansvarsfördelning avseende fastighetsunderhåll 2.1 Inledning De kommunala organens och bolagens roller och ansvar avseende underhållet på de kommunala fastigheterna framgår främst av följande dokument: Företagspolicy Kommunstyrelsens reglemente Interna spelregler Bolagsordningar Ägardirektiv Företagspolicyn, kommunstyrelsens reglemente, bolagsordningar och ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige medan det är kommunstyrelsen som har beslutat om de Interna spelreglerna. 2.2 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har genom företagspolicyn beslutat att kommunens styrfunktion över företagen utgår från fullmäktige antingen genom direkta direktiv eller över det förvaltningsuppdrag med delegation kommunstyrelsen erhållit och som återfinns i kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. 2.3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har omfattande uppgifter enligt handlingarna. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen: 1. Har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning, 2. har direktivrätt gentemot Moderbolaget, 3. skall utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag som kommunen direkt eller indirekt har intresse i och att tillvarata kommunens intressen på bolagsstämmor inkluderande rätten att utfärda bindande direktiv, 4. fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i företagen som avser ekonomi och efterlevnad av givna direktiv samt andra förhållanden som är av betydelse för kommunen, 5. skall leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala koncernen och göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 6. skall tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i den kommunala koncernen om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt 7. ansvarar för beställning och uppföljning när det gäller bl. a. förvaltning av de kommunala fastigheterna. 5

6 Av de Interna spelreglerna, som kommunstyrelsen fattade beslut om KS 29, , framgår att det är Vallonbygden i samråd med kommunstyrelsen som har fastighetsägarrollen vad avser kommunens fastigheter. Det bör vidare noteras att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala företagen enligt 6 kap 1 kommunallagen. Det innebär enligt vår mening följande: Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. För detta behöver kommunstyrelsen ha uppsikt över de olika verksamheterna. Kommunstyrelsen skall övervaka den ekonomiska förvaltningen, att nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning finner brister skall kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra ärendet till kommunfullmäktige som får fatta beslut. 2.4 Övriga nämnder Vallonbygden skall enligt de Interna spelreglerna samråda med verksamheterna om omfattningen av bedömda underhållsåtgärder och när dessa i tiden skall genomföras. Vid upprättande av internhyresavtal mellan förvaltningarna och kommunen sätts hyran bl. a. utifrån prognosen för drift- och underhåll. Denna prognos svarar enligt de Interna spelreglerna Vallonbygden för. Verksamheterna svarar även för visst underhåll när det gäller egna anpassningar och har en viss förhandlingsmöjlighet när det gäller det övriga underhållets omfattning, se nedan under Vallonbygden AB. Enligt de Interna spelreglerna skall det finnas en lokalgrupp som bereder lokalfrågor. Med detta menas förändring av lokalyta såsom extern uthyrning och ny-, om-, och tillbyggnader. I lokalgruppen ingår enligt de Interna spelreglerna representanter från vardera kommunstyrelsens tjänstemannastab, Vallonbygden och respektive förvaltning och bolag. Vidare framgår av de Interna spelreglerna att förvaltningarna för barn och ungdom samt omsorg och Vallonbygden har stående representation i lokalgruppen medan övriga förvaltningar och bolag deltar i händelse av att lokalfrågor behandlas som berör dem. Dessutom ingår övriga förvaltningschefer och VD i den mån dessa berörs. Verksamheterna kan således påverka större investeringar genom lokalgruppen. 2.5 Moderbolaget FFIA Moderbolaget Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB är moderbolag för det helägda bolaget Vallonbygden AB. Av kommunens företagspolicy framgår att Moderbolaget skall fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagets verksamhet. Dock finns enligt företagspolicyn styrfunktionen i kommunen. Fördelningen av styrfunktionen mellan fullmäktige och kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens reglemente. 6

7 Moderbolaget har enligt policyn att genom egna ägardirektiv till dotterbolagen förmedla de ägardirektiv som utgår från fullmäktige och kommunstyrelsen. Moderbolaget skall årligen och koordinerat med kommunens budgetarbete tillställa kommunstyrelsen en plan för koncernens verksamhet under det följande räkenskapsåret. Efter beredning skall planen föreläggas kommunfullmäktige för ställningstagande. Detta ställningstagande skall förmedlas via kommunstyrelsen och Moderbolaget till dotterbolagen som ägardirektiv. Slutligen framgår av företagspolicyn att kommunens ombud vid bolagsstämma i moderbolaget utses av kommunstyrelsen med instruktion om inte fullmäktige särskilt beslutat om denna. Instruktionen skall innehålla direktiv om de beslut som moderbolagets ombud vid bolagsstämma i dotterbolagen skall fatta. Enligt Moderbolagets ägardirektiv skall Moderbolaget vara kommunens operativa instrument för att främja etablering av nya arbetstillfällen m m. Av ägardirektivet framgår även att Vallonbygden skall äga och förvalta bostäder i kommunen för att främja bostadsförsörjningen samt förvalta kommunens fastigheter med lokaler för kommunens kärnverksamhet i enlighet med ägardirektiv till Vallonbygden. 2.6 Vallonbygden AB Vallonbygdens uppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv Vallonbygden har genom bolagsordning och ägardirektiv bl. a. fått i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter och bedriva underhållet av dessa. Denna uppgift framgår av bolagsordningens 3 där det anförs att bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bl. a. förvalta kommunala fastigheter inom Finspångs kommun. Verksamheten skall enligt 4 bolagsordningen bedrivas med iakttagande av likställighetsoch självkostnadsprinciper och avse såväl lokaler som bostäder för kommunens verksamhet. Av ägardirektivet till Vallonbygden framgår att Vallonbygden skall: Ansvara för löpande underhåll och fastighetsjour, ansvara för periodiskt underhåll eller underhållsåtgärder som är planerade för ett eller fler år i syfte att bibehålla byggnadernas standard och värde och minska akuta underhållsåtgärder, årligen upprätta underhållsplan inför kommande verksamhetsår och redovisa planen i företagets verksamhetsplan, väl vårda och ansvara för kommunens fastigheter såsom egna fastigheter och tillvarata ägarens intressen, samt ifråga om betydelse fastigheternas fortbestånd, ekonomiska värde, användning av eller annat skall bolaget på lämpligt sätt underrätta kommunen och samråda angående fastigheternas fortsatta förvaltning. 7

8 2.6.2 Vallonbygdens uppdrag enligt de Interna spelreglerna Enligt de Interna spelreglerna skall Vallonbygden i normalfallet ombesörja förvaltningen av fastigheterna inklusive såväl invändigt- som utvändigt underhåll, drift och skötsel. Verksamheterna i kommunen har ansvar för underhåll av egen fast installerad verksamhetsanknuten utrustning. Efter överenskommelse med Vallonbygden har verksamheterna i kommunen möjlighet att själva ansvara för förvaltningsnära uppgifter i den omfattning som verksamheten har egna personella resurser. Verksamheten får inte förhandla bort åtgärder eller underhåll som Vallonbygden AB bedömer riskera att äventyra fastighetens kapitalvärde eller annars innebär att underhållet ackumuleras för framtiden. Särskild gränsdragningslista mellan hyresvärdens och hyresgästens åtagande skall upprättas för varje fastighet eller lokal. Det åligger Vallonbygden enligt de Interna spelreglerna att underhålla fastigheterna enligt en flerårig underhållsplan som Vallonbygden själva upprättar och ansvarar för. Vallonbygden skall samråda med verksamheterna i kommunen om omfattningen av bedömda underhållsåtgärder och när i tiden åtgärderna är lämpliga att genomföra. Vallonbygden skall vidare ombesörja telefonjour dygnet runt samt att verksamheterna i övrigt kan kontakta förvaltningspersonal via telefon under kontorstid eller via e-post. Vallonbygden har således ansvaret för: Frågor om drift och underhåll, ombyggnader och lokalanpassningar (affärsområdeschefen) Driftsfrågor (Affärsområdeschefen eller driftsansvarig) Akuta drifts- och underhållsfrågor (Fastighetsjouren eller Vallonbygdens kontor) Internprissättning Kommunen tillämpar enligt de Interna spelreglerna en internprissättning för verksamhetslokaler som baseras på: Kapitalkostnadsdel baserat på historisk anskaffningskostnad, avskrivning enligt avskrivningsplan och kommunens interna årsränta Drifts- och underhållskostnad enligt flerårig prognos som Vallonbygden svarar för att upprätta. Prognosen skall dock befinna sig inom den av kommunen beslutade ramen om 40 kr per kvm Investeringar Det är viktigt att analysera regleringen av förhållandet mellan investering och underhåll av fastigheter. En återhållsamhet med investeringar ökar behovet av underhåll för att inte värdet på fastigheterna skall minska. Förhållandet gäller även det omvända: Bristande underhåll ökar behovet av investeringar och då framför allt reinvesteringar. En granskning av hur kommunen säkerställt ett effektivt underhåll av sina fastigheter bör därför även i viss mån beakta regleringen av investeringar. En tydlig reglering av investeringarna ökar enligt vår mening sannolikheten för att underhållet bedrivs effektivt. Finspångs kommun har genom kommunstyrelsen och de Interna spelreglerna reglerat planeringen och genomförandet av investeringar. Av dokumentet framgår att kommunen skiljer på ny-, till eller ombyggnad eller reinvestering. Endast mellanskillnaden mellan vad 8

9 som betraktas som värdehöjande och normalt underhåll ska aktiveras som en investeringsutgift. Investeringar skall finnas inom kommunens investeringsplan och i princip får ingen investering ske utöver planen. Vid ny-, till eller större ombyggnad skall samråd ske mellan verksamhetsdrivande förvaltning och Vallonbygden och föras upp till en lokalgrupp för beredning. Vallonbygden upprättar plan för reinvesteringar som bolaget befinner erforderlig för fastigheternas goda bestånd och i övrig ekonomisk nytta för kommunen. Vallonbygden lämnar sitt förslag till investeringsplan i enlighet med anvisningarna för kommunens budgetprocess. Vallonbygden har enligt Interna spelreglerna efter bemyndigande från fullmäktige rätt att utföra reinvesteringar upp till 10 basbelopp utan krav på beslut i varje enskilt ärende. Vi förmodar att man i de Interna spelreglerna har menat kommunalt beslut. Vid investeringar över 10 basbelopp bereds ärendet av lokalgruppen som sedan för ärendet till kommunstyrelsen. 3. Intervjuer 3.1 Kommunen Från kommunens företrädare har framkommit följande av intervjuerna: Underhållsplanen som avser det sedvanliga underhållet upprättas av Vallonbygden. Underhållet i denna del kommuniceras genom kontakter mellan affärsområdeschefen och dels anställda i förvaltningarna, förvaltningschefen och i viss mån Lokalgruppen. Lokalgruppen behandlar huvudsakligen lokalbehov och investeringar och därför berörs underhållsfrågorna endast indirekt. Lokalgruppen består av förvaltningschefen i humanistiska nämnden respektive socialnämnden samt affärsområdeschefen i Vallonbygden samt kommunchefen. Kommunstyrelsen följer inte upp denna underhållsplan och planen redovisas inte mer än i stora drag för kommunstyrelsen. Nämnderna påverkar och kommunicerar med Vallonbygden genom samråd. Det går enligt uppgift förhållandevis bra. Den intervjuade upplever det som ett problem att diskutera kostnaden för underhåll eftersom Vallonbygden både är rådgivare och utförare. Av intervjuerna framkommer dock att Vallonbygden upphandlar underhållsåtgärderna. I dessa fall får nämnderna därför uppgift om kostnaderna. Fastighetsförvaltningen som Vallonbygden utför har inte upphandlats av kommunen. Nämnderna kan i praktiken i ytterst lite omfattning påverka hyressättningen. Hyran baseras på kapitalkostnaden och prognoser för drift och underhåll. Kapitalkostnaden beräknas av ekonomikontoret. Drift och underhållsprognosen upprättas av Vallonbygden. Det upplevs av de intervjuade från kommunen som en brist att kommunen inte har någon kompetens inom fastighetsfrågor. Det är därför svårt att stämma av eller förhandla med Vallonbygden. Kommunen får även svårt på grund av denna brist att värdera om Vallonbygdens arbete är effektivt. 9

10 Trots detta upplever de intervjuade att samarbetet med Vallonbygden fungerar bra och att Vallonbygden har kompetens och är lyhörda men det beror mer på personerna än på den organisatoriska strukturen. Sammanfattning menar de intervjuade att följande borde beaktas: Underhållsplanerna borde synliggöras. Nämnderna behöver få veta vad som är på gång. Kommunen borde ha en beställarkompetens som hjälper kommunen i diskussionen med Vallonbygden. 3.2 Vallonbygden AB Bolagets företrädare har uppgett följande: Bolagets uppgift De intervjuade från Vallonbygden har uppgett att bolagets uppgift är att bibehålla och förädla fastigheterna så att de är ändamålsenliga. Inre underhåll Det inre underhållet utförs vid behov och efter samråd med verksamheten. Bolaget har flera samrådskanaler: Lokalgruppen, involveras indirekt i planeringen av fastighetsunderhållet. Servicechefen går fastighetsyn en gång per år och träffar samtidigt verksamheterna Arbetsområdeschefen träffar en gång om året de ansvariga för verksamheterna, exempelvis rektorerna. De gör tillsammans en bedömning av beståndet och vad som är viktigt att genomföra. Dessa besiktningar ligger sedan till grund för bolagets underhållsplan. Yttre underhåll Fastighetstekniker gör veckovisa undersökningar av fastigheterna Besiktningar utförs i vissa fall enligt besiktningsrutiner som exempelvis brandsyn och el-revision I övrigt bestämmer bolaget det yttre underhållet. Det är bolaget som har den yrkeskunskap som erfordras i dessa avseenden. Bolaget kvalitetssäkrar i osäkra fall åtgärderna genom att anlita ytterligare oberoende expertis. Arbetsmiljö Kommunen har ett stort inflytande på fastigheternas skick om det påverkar verksamheternas arbetsmiljö, som exempelvis värme, kyla och ventilation. Underhållsplanens behandling i kommunen Bolaget för dialog med kommunen avseende underhållsplanen i samband med budget. Bolaget lägger förslag på ramar för investeringar, underhåll och drift. Kommunen beslutar om ramar, för närvarande 40 kr per kvm och anger därmed den ekonomiska nivån på underhålls- 10

11 och driftåtgärderna. Kommunen tar inte ställning till underhållsplanen i sig men har möjlighet att påverka bolagets planerade underhåll genom den tilldelade ramen. Det har dock förekommit tidigare att bolaget har hunnit fatta beslut om underhållsplanen före förslaget till investerings- och driftsbudgeten överlämnats till kommunen. Ersättning till bolaget Kommunen ersätter bolaget för fastighetsförvaltningen genom förvaltningsersättning. Det är kommunen som får intäkterna för hyrorna. Fastighetsförvaltningen upphandlas inte utan uppgiften har tilldelats bolaget genom ägardirektiv. Ändamålsenlighet och effektivitet En av de intervjuade anser att ägardirektivet är bra men att det kunde vara ännu mer ändamålsenligt att särskilja de två affärsområdena i ägardirektivet. Kommunen borde t o m kunna upprätta ett ägardirektiv för vardera affärsområdet, ett ägardirektiv för fastighetsförvaltningen av kommunens fastigheter och ett annat ägardirektiv för bostadsverksamheten. Bolaget anser att kommunens verksamheter för fram åsikter som kan förbättra ändamålsenligheten hos fastigheterna. Det kan exempelvis vara vilket sorts golv som erfordras för att dämpa ljudet maximalt på daghemmen. Av intervjuerna med bolagets företrädare har också framgått att förändringsbenägenheten i verksamheterna är stor vilket kan orsaka en tveksam underhållsåtgärd. Vidare menar bolaget att åtgärderna måste ses ur ett helikopterperspektiv (koncernnyttan) vilket kan vara svårt ur ett enskilt brukarperspektiv. Det pågår ett kvalitetsarbete inom affärsområdet men det kan inte anses vara komplett än. Bolaget genomför brukarenkäter för affärsområdet. Dessa redovisas mot ägare, brukare och styrelse. Vidare analyseras verksamheten utifrån nyckeltal som jämförs mot andra motsvarande svenska kommuner. Bolaget vill ha en utökat dialog med ägaren och har därför både skriftligt och muntligt vänt sig till kommunstyrelsen, kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande. Bolaget poängterar att bolaget inte själv utför underhållsåtgärderna utan att dessa konkurrensutsätts på öppna marknaden i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Mot bakgrund av hur underhållet planeras och bedrivs menar de intervjuade från bolaget att verksamheterna och kommunens politiker/tjänstemän har stor påverkan på genomförandet av underhållet. Kommunen kan påverka underhållet av fastigheterna vid de ovan beskrivna mötena samt genom tilldelningar av ramersättningar för fastighetsförvaltningen. Kommunen har även möjlighet att revidera ägardirektivet och beställa tilläggsuppdrag av bolaget.. 11

12 4. Bedömning 4.1 Ansvar för underhåll Finspångs kommun har i de Interna spelreglerna sammanfattat ansvars- och rollfördelningen avseende underhållet på de kommunala fastigheterna på ett adekvat sätt. Av de Interna spelreglerna framgår att ansvaret för lokalförsörjning och kommunens fastigheter ytterst ligger på kommunfullmäktige. Fullmäktige har genom reglemente lagt den löpande uppsikten över bl. a. lokalförsörjningsfrågor på kommunstyrelsen. För den praktiska hanteringen av kommunens och de helägda bolagens fastighetsförvaltning och frågor om lokalförsörjning har fullmäktige genom ägardirektiv lagt ett samlat ansvar på kommunens helägda bolag Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (Moderbolaget). Av de Interna spelreglerna framgår vidare att det är Moderbolagets helägda dotterbolag Vallonbygden AB som i sin bolagsordning och genom ägardirektiv har ansvaret för förvaltningen av kommunens bebyggda fastigheter och administrationen av lokalförsörjningsfrågor. Finspångs kommun har enligt vår mening tämligen omfattande och ambitiöst reglerat underhållsansvaret för de kommunala fastigheterna. 4.2 Upphandling Det framgår av handlingarna och intervjuerna att Vallonbygden har ett uppdrag att bedriva underhåll av kommunala fastigheter samt att kommunfullmäktige årligen fastställer ett belopp som skall utges till Vallonbygden. Uppdraget kan ses som köp av fastighetsförvaltning vilket innebär en skyldighet att upphandla tjänsten enligt Lagen om offentlig upphandling. 4.3 Kompetens inom fastighetsförvaltning i kommunen Av handlingarna och intervjuerna framgår att kommunens kompetens avseende fastighetsförvaltning finns inom Vallonbygden. Det innebär en risk och sårbarhet i det fall kommunen tvingas upphandla tjänsten fastighetsförvaltning men också en svårighet för kommunen att bedöma hur man skall utvärdera tjänsten som Vallonbygden utför åt kommunen. 4.4 Underhållsplanen Det framgår av ägardirektivet att Vallonbygden årligen skall upprätta en underhållsplan som skall finnas med i företagets verksamhetsplan. Det är bra att det finns en skyldighet att upprätta en sådan underhållsplan men det saknas en skriftlig reglering från kommunen som avser hur kommunen kan påverka denna underhållsplan genom samråd, beslut etc. Av intervjuerna framgår att kommunens företrädare vill ha mer insyn i underhållsplanen och att den kommuniceras tydligare. Det är dock viktigt att notera att kommunen fastställer kostnadsramen för underhållet. För närvarande är den enligt uppgift 40 kr per kvm. Kommunen har därför angett en ekonomisk nivå för underhållsåtgärder. 12

13 4.5 Reinvesteringar Det är smidigt att Vallonbygden får besluta om mindre reinvesteringar utan kommunstyrelsens godkännande. Det innebär dock ett ansvar inte bara från Vallonbygden utan även från kommunstyrelsen när det gäller att bedöma och ta ställning till huruvida en åtgärd skall planeras som reinvestering eller underhåll. Vissa åtgärder kan kanske falla inom en gråzon mellan underhåll och reinvesteringar och då det är olika beslutsfattare och kanske även en annan finansiering kan denna gråzon uppfattas som otydlig och i viss mån svårstyrbar. 4.6 Kommunstyrelsens uppföljning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt är särskilt viktig då underhållet av fastigheterna utförs av annan juridisk person. Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för beställning och uppföljning när det gäller bl. a. förvaltning av de kommunala fastigheterna. Detta förutsätter såväl en tydlig reglering av hur uppföljningen skall utföras från kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen har kompetens att både beställa och utvärdera bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning. Det kan vidare noteras att vid en granskning under 2004 fann vi bl. a. att kommunstyrelsens uppsikt skulle kunna dokumenteras tydligare. Kommunstyrelsen har vidare långtgående uppgifter enligt kommunstyrelsens reglemente. Vi anser att kommunstyrelsen har möjlighet att förbättra sig på dessa punkter avseende exempelvis: Efterlevnad av givna direktiv Samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala koncernen Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i den kommunala koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, sa Ansvaret för beställning och uppföljning när det gäller bl. a. förvaltning av de kommunala fastigheterna. Bolaget tillställer enligt uppgift kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kvartalsrapporter över bolagets ekonomiska ställning. Bolaget har ställt sig positiva till att utveckla denna rapportering. Vi anser att kommunstyrelsen bör ta tillvara på detta erbjudande för att bättre kunna leva upp till sina uppgifter enligt reglementet. 4.7 Sammanfattande bedömning Sammanfattningsvis menar vi att kommunen har reglerat vem som har ansvar för underhåll av kommunens fastigheter. Av handlingarna framgår dock inte på ett tydligt sätt hur uppföljning av underhållet skall bedrivas. Det är inte heller tydligt reglerat hur verksamheterna skall kunna påverka underhållet på samma sätt som investeringarna. Kommunen har gett Vallonbygden stora befogenheter att besluta om när och hur underhåll skall utföras och finansieras. Det behöver inte innebära att underhållet bedrivs på ett otillräckligt sätt men 13

14 uppstår diskussioner om brister i underhållet bör uppföljningen av underhållsåtgärderna förtydligas. Av intervjuerna har framgått att det finns omfattande icke dokumenterade rutiner för hur samråd skall genomföras mellan Vallonbygden och nämnderna. Det har också framgått att samtliga uppfattar att samarbetet fungerar bra. Kommunens företrädare har dock menat att det faktum att kommunen inte besitter någon fackkompetens på fastighetssidan innebär en stor nackdel, både vad avser uppföljning och styrning av underhållet av fastigheterna. 5. Förbättringsmöjligheter Mot denna bakgrund föreslår vi följande för att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt underhåll av kommunala fastigheter: Kommunen bör utreda följande: På vilket sätt skall Vallonbygden AB ersättas för sin fastighetsförvaltning för att minska risken för en konflikt med lagen om offentlig upphandling Om kommunen bör tillskaffa sig egen kompetens avseende fastighetsförvaltning Vidare rekommenderar vi att kommunen i samråd med bolaget dokumenterar processen för upprättande av underhållsplanen så att det tydligt framgår vilka samråd och beslut som erfordras innan beslut fattas om underhållsplan. Vi delar uppfattningen att det kan vara lämpligt att upprätta två ägardirektiv eller ett ägardirektiv i två delar för att skilja mellan bolagets affärsområden. Kommunstyrelsen bör se över sina rutiner för hur uppföljning av fastighetsförvaltningen skall genomföras med utgångspunkt från kommunstyrelsens reglemente. Göteborg den 7 februari 2006 Ernst & Young AB.. Joakim Eriksson 14

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Granskning av KS uppsikt

Granskning av KS uppsikt Svalövs kommun Revisorerna Granskning av KS uppsikt Granskningsrapport 1/2008 Maj 2008 Ernst & Young AB Carina Hart INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...4 1.1 Uppdrag, syfte och avgränsning...4

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 86 (101) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Onsdagen den 19 februari 2014, kl. 09.30 15.45 Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta Larsson (s) Roland

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen 1 (7) Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen Allmänt Ett landsting är en juridisk person som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Februari 2008 Lars Meyer *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-08-20 Ks/2013:96 116 Projekt Ansökan on extra anslag för körkortspaket för gymnasieelever

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN

ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN Ägardirektiv antagna av Kommunfullmäktige den 23 april 2015 75och fastställda vid bolagsstämmor den xx xxx 2015. GEMENSAMMA

Läs mer

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Härnösands kommun Ekonomichef Datum Bo Glas, 0611-34 80 97 2015-07-09 bo.glas@harnosand.se Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer