Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad"

Transkript

1 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för bedöma om kommunen har tillräckliga rutiner för säkerställa de upphandlade tjänsterna för snöröjning, gatubelysning och renhållning motsvarar de krav som kommunen ställer. Revisionen önskar kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 28 februari Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Med vänliga hälsningar Bertil Wiklund Ordförande Postadress Revisionen Kramfors E-post Besöksadress Torggatan 2 Telefon Fax Hemsida Organisationsnr

2 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB 21 november 2013 Antal sidor: 10 Revisionsrapport - entreprenad.docx

3 Innehåll 1. Sammanfning 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Allmän beskrivning av upphandlade tjänster 10. Krav på upphandlad tjänst 10.1 Nämnden som kravställare 10.2 Krav enligt förfrågningsunderlag 11. Uppföljning 12. Rätten till kontroll av entreprenad 13. Möjlighet till påtryckning Revisionsrapport - entreprenad.docx 1

4 1. Sammanfning Vi har av revisorerna i fått i uppdrag granska rutiner för verksamheter utlagda på entreprenad. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år En sammanfning av våra slutsatser och rekommendationer: 2. Bakgrund Vi anser den ansvariga nämnden bör ta ett mer övergripande ansvar för de verksamheter som upphandlas, bl.a. genom servicegarantier och genom nämnden alltid fastställer förfrågningsunderlagets kravspecifikation vid upphandling, se avsnitt Enligt vår uppfning så har inte de servicegarantier som finns systematiskt inarbetats i kravspecifikationerna. Vi rekommenderar kommunen ser över rutinerna för formulera krav vid upphandling så tjänsten motsvarar såväl vad som utlovats till den enskilda medborgaren som de krav som i övrigt finns från nämnd och verksamhet. Kraven ska dessutom alltid vara mätbara och relevanta utifrån den tjänst som upphandlas, se avsnitt 10.2 Vi anser det är väsenligt rutinerna för uppföljning av entreprenaderna ses över. Förutom den löpande kontrollen bör det finnas regelbundna systematiska kontroller som säkerställer den köpta tjänsten motsvarar vad kommunen upphandlat. Vi anser vidare nämnden måste följa upp dessa verksamheter, se avsnitt 11. Vi anser rätten till insyn bör skrivas in i avtalen, även om öppenheten för de aktuella arbetena normalt sett är stor. Detta inte minst för säkerställa kommunens befogenhet om en konflikt med leverantören uppstår. Revisionens behov av insyn bör även säkerställas enligt vår mening, se avsnitt 12. Vi anser kommunen bör överväga vitesklausuler i kommande upphandlingar av de granskade tjänsterna. Vitets storlek bör enligt vår mening uppgå till minst det belopp som det kostar åtgärda felet för kommunen, se avsnitt 13. Vi har av revisorerna i fått i uppdrag granska rutiner för verksamheter utlagda på entreprenad. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunen upphandlar tjänster, entreprenader, inom det tekniska området för snöröjning, gatubelysning och renhållning. Enligt kommunallagen (KL) 3 kap a ska en kommun när den överlämnar vården av en kommunal angelägenhet till en annan än vad som avses i i KL tillförsäkra kommunen har möjlighet kontrollera och följa upp verksamheten. Vidare så ska kommunen beakta intresset av genom avtalet tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten få insyn i hur angelägenheten utförs. 1 d.v.s. verksamheter som överlämnats till kommunala bolag, stiftelser, förening eller likande Revisionsrapport - entreprenad.docx 2

5 3. Syfte Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar för tjänsten gentemot medborgare/brukare inte förändras när utförandet upphandlas. Det är därför viktigt kommunen genom tjänstegarantier/servicedeklarationer eller liknande definierar vilken tjänst som ska utföras och kvalitetskravet ställs som ett villkor i förfrågningsunderlaget vid upphandlingen. Kommunen måste också ha rutiner för följa upp de gjorda överenskommelserna efterlevs, vilket kan göras genom egna kvalitetsuppföljningar och/eller genom t.ex. brukarundersökningar. Det är vidare av vikt kommunen i avtalet tillförsäkrat sig om rätt till insyn samt det finns möjlighet till påtryckningar om leverantören inte sköter sina åtaganden. s revisorer bedömer det är väsentligt det finns rutiner som säkerställer kommunen kan ta ansvaret för utförandet av de tjänster som är utlagda på entreprenad. Kommunens revisorer bedömer det finns risk för detta inte beaktas vid upphandling och inte följs upp under avtalsperioden. Vi har granskat om kommunen har tillräckliga rutiner för säkerställa de upphandlade tjänsterna motsvarar de krav som kommunen ställer. Vi har därför granskat om om om om kvaliteten på den upphandlade tjänsten har definierats samt kravet på tjänsten överförts på ett lämpligt sätt i upphandlingen. det finns rutiner för uppföljning av entreprenader samt hur uppföljningen återrapporteras till nämnden. kommunen i samband med upphandling har tillförsäkrat sig möjligheten till kontroll av entreprenaderna i samband med upphandling. det i avtal etc. finns möjlighet utöva påtryckning på leverantören om kvalitetskraven inte efterlevs samt bedöma i vilken omfning påtryckningar har använts. 4. Avgränsning De entreprenader som omfas är snöröjning och renhållning. Drift och underhåll av offentlig belysning har historiskt skett av kommens själv. Fr.o.m juni 2013 har detta lagts på entreprenad. Vi har därför endast granskat upphandlingen. Vår granskning omfar inte upphandling av entreprenader för investeringsprojekt. Vi kommer inte heller utöver vad som framgår under syfte granska upphandlingsförfarandet. 5. Revisionskriterier Vi kommer bedöma om rutinerna uppfyller kommunallagen tillämpbara interna regelverk och policys Revisionsrapport - entreprenad.docx 3

6 politiska beslut vad gäller t.ex. tjänstegarantier/servicedeklarationer och liknande. 6. Ansvarig nämnd 7. Metod Granskningen avser tekniska avdelningen som finns under kommunstyrelsen. Rapporten har saklighetsgranskats av Kjell Karlsson, avdelningschef Tekniska kontoret. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med berörda tjänstemän 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Anna Sundholm, auktoriserad revisor under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Allmän beskrivning av upphandlade tjänster I riktlinje för upphandling 2 är de övergripande målen verksamheten ska fungera och servicenivån till invånarna ska hållas hög. Upphandlingsenheten är vid upphandlingar ansvarig för formalia och upphandling sker på ett korrekt sätt. De utvärderar anbuden med utgångspunkt av förfrågningsunderlagen. Tekniska kontoret som är underställd kommunstyrelsen ansvarar för teknisk beskrivning och de kvalitetskrav som ställs. Upphandlingen av snöröjning genomfördes under år 2013 för perioden med rätt till 1 års förlängning. Upphandlingen motsvarar ca 4 mkr/år. Tekniska kontoret ansvarar för kalla ut entreprenörerna när kriterierna för plogning är uppfyllda s.k. driftsentreprenad. Det upphandlade huvuduppdraget är plogning, men även sidoarbeten (efterarbeten) som siktröjning kan förekomma efter beställning från kommunen. Kommunen har egna resurser som används för plogning av trottoarer och andra gångvägar. Renhållning upphandlades under år Avtalstiden sträcker sig till med möjlighet till max två års förlängning. Enligt uppgift har kommunen för avsikt förlänga avtalet då ny avfallsplan håller på tas fram. Upphandlingen är enligt uppgift s.k. funktionsupphandling. Det innebär kommunen överlämnat ansvaret till entreprenören utföra tjänsten enligt vad som sägs i kravspecifikationen. Vad gäller drift och underhåll av offentlig gatubelysning så genomfördes en upphandling av tjänsten för första gången under år 2013 för en period om fem år. Entreprenaden avser skötsel och tillsyn av den offentliga belysningen i kommunen och är en s.k. funktionsupphandling. Det 2 Fastställd av kommunfullmäktige Revisionsrapport - entreprenad.docx 4

7 innebär kommunen har överlämnat ansvaret på entreprenören. Drift och underhållet har tidigare skett i egen regi av kommunen. Kommentarer Vi konstaterar upphandlat två av de granskade entreprenaderna som s.k. funktionsupphandling. Det innebär kommunen överlämnat ansvaret till entreprenören utföra tjänsten enligt vad som sägs i kravspecifikationen. Enligt vår bedömning kan det vara ett kostnadseffektivt sätt utföra de åtaganden som kommunen har för sina invånare. Samtidigt innebär en funktionsupphandling kommunen i upphandlingen tydligt definierar vilka krav som ställs på tjänsten och också kommunen följer upp dessa efterlevs. Enligt vår bedömning skulle även snöröjning vara sådan tjänst som skulle kunna funktionsupphandlas. Vi ser gärna ansvarig på kommunen utvärderar om funktionsupphandling skulle kunna bidra till en effektivare verksamhet som också kanske blir billigare och/eller bidrar till tjänsten utförs med högre kvalitet. Kommunen bör i så fall arbeta för en sådan utveckling. 10. Krav på upphandlad tjänst 10.1 Nämnden som kravställare vill invånarna ska veta vad som erbjuds och vad de kan förvänta sig. Därför har kommunstyrelsen beslutat om servicegarantier inom flera områden bl.a. snöröjning och hushållsavfall. Servicegarantierna fastställdes Enligt servicegarantin avseende snöröjning ska snöröjning påbörjas vid ett visst snödjup och temperatur samt vara avslutad inom tio timmar efter avslutat snöfall. Enligt servicegarantin avseende hushållsavfall ska tömning av kärl för hushållsavfall vid sin fastighet ske på av kommunen angiven plats föruts kärlet är placerat på anvisade platsen i rätt tid. Kommentarer Servicedeklarationer är ett instrument för tydliggöra vad medborgaren kan förvänta sig av de tjänster som kommunen ansvarar för. Medborgaren bör också ha möjlighet återkoppla till kommunen med klagomål och synpunkter på de tjänster som deklarerats, se vidare om klagomålssystem under avsnitt 11. Vi tycker det är bra servicegarantier finns för snöröjning och hämtning av hushållsavfall. Vi rekommenderar detta även upprättas för offentlig belysning. Revisionsrapport - entreprenad.docx 5

8 10.2 Krav enligt förfrågningsunderlag Vi har tagit del av dokumentet Kravspecifikation som är en del av upphandlingsunderlagen för snöröjning som genomfördes under år Uppgifterna har stämts av mot motsvarande i dokumentet Servicegarantin. Vi noterar det saknas krav på snöröjningen ska vara avslutad inom tio timmar efter avslutat snöfall i kravspecifikationen. Eftersom entreprenaden inte är en s.k. funktionsupphandling utgår vi från kommunen tillser snöröjare kallas ut i så servericegarantin kan klaras. Vi har inte kunna ta del av förfrågningsunderlaget för renhållning, eftersom den enligt uppgift är svår få fram. Vi har därför inte kunna granska vilka krav som ställts i förfrågningsunderlaget och om dessa överstämmer med kommunens löfte till invånarna i servicegarantin. Entreprenaden avseende offentlig belysning omfar enligt de administrativa föreskrifterna skötsel/tillsyn med totalansvar för den offentliga belysningen i. Av den tekniska beskrivningen framgår i vilken omfning entreprenören ska vara tillgänglig och vilka insatstider som gäller beroende på hur allvarligt felet är. Där framgår även i vilken omfning tillsyn och underhåll ska utföras. Kommentar De krav som ställs på entreprenören måste minst motsvara vad som utlovas i servicegarantierna för kommunen ska klara av leva upp till medborgarens förväntningar på tjänsten. Enligt vår uppfning, baserad på våra intervjuer, så har inte tekniska kontoret haft vetskap om servicegarantierna varför det kan finnas risk detaljer utelämnas i upphandlingshandlingarna. Vi konstaterar för offentlig belysning där det inte finns någon servicedeklaration eller liknande så är kraven ställda av kommunens tjänstemän, eftersom inte någon av nämnderna fastställer förfrågningsunderlaget, se avsnitt Vi rekommenderar kommunen ser över rutinerna för formulera krav vid upphandling så tjänsten motsvarar såväl vad som utlovats till den enskilda medborgaren som de krav som i övrigt finns från nämnd och verksamhet. Vi anser dessutom kraven alltid ska vara mätbara och relevanta utifrån den tjänst som upphandlas. Att ta del av andra kommuners förfrågningsunderlag samt erfarenheter är ett sätt utveckla området. 11. Uppföljning För snöröjning uppges okulära besiktningar vara en viktig del i uppföljningen. För varje tillfälle som snöröjning pågår sker det enligt uppgift slumpmässig inspektion. Någon dokumentation av dessa inspektioner finns inte. För både snöröjning och renhållning förlitar sig ansvariga, i varje fall till viss del, på medborgarna hör av sig när något inte fungerar. Medborgarna hänvisas främst till kommunens kundtjänst Kom in som kan nås via telefon, besök eller mejl. Enligt uppgift ska Kom in försöka hantera så många ärenden som möjligt själv. Vid behov hänvisar kundtjänsten vidare Revisionsrapport - entreprenad.docx 6

9 till Tekniska kontoret. De klagomål/synpunkter som Kom in hanterar själv rapporteras enligt uppgift inte vidare till Tekniska kontoret. Någon statistik eller dokumentation över vilka klagomål som kommer in och om/hur dessa har åtgärdats finns inte. Det finns inte heller någon statistik över hur många dessa är. För offentlig belysning så ska protokollförda driftsamrådsmöten hållas kontinuerligt. Det är beställaren som kallar till möte och entreprenören ska på dessa möten redovisa verksamheten, produktstyrning, dokument från egenkontrollen och inspektioner. Då ska även avstämning av mängdlistor och kommande fakturor godkännas. Rapporteringen till nämnden är begränsad till den ekonomiska uppföljningen för dessa verksamheter. Kommentar Det är viktigt kommunen arbetar med uppföljning, både av de egna målen och av de krav som ställs på leverantören. Målen, oavsett om de finns i verksamhetsplan eller servicegarantierna, är ett viktigt mått på vad som ska uppnås för pengarna och ska därför följas upp och utvärderas. De krav som ställs på leverantören i upphandlingen ska också följas upp för ansvariga ska kunna bedöma om kommunen erhåller rätt kvalitet på den köpta tjänsten. Kommunen framhåller de löpande kontrollerna, okulära besiktningar, som en viktig del i uppföljningen. Några anteckningar från dessa kontroller har inte presenterats, så det är inte möjligt i efterhand följa upp vilka kontroller som har genomförts eller vilka synpunkter som har framförts och om dessa har åtgärdats. För få en samlad bild av kvaliteten på utförda tjänster, inte minst för möjliggöra utvärdering av de enskilda leverantörerna, anser vi kontrollerna måste systematiseras och dokumenteras. Vi anser dokumentationen är viktig för i efter hand kunna följa upp överenskomna åtgärder, men även för kunna bedöma om vissa fel återkommer gång på gång. Resultatet av kontrollerna bör vara en del av uppföljningsrapporten till nämnden samt förvaltningsledningen. Iakttagelserna kan också fungera som ett viktigt underlag inför nästa upphandling, kanske kan t.ex. kraven preciseras ytterligare för undvika motsvarande diskussioner under nästa period. Vi tycker det är bra formell uppföljning av entreprenaden för offentlig belysning har skrivits in i avtalet men vi anser det är anmärkningsvärt inte nämnden begär eller erhåller någon formell uppföljning av de övriga verksamheter som är utlagda på entreprenad. Värdet på dessa verksamheter representerar betydande belopp. Med anledning av våra iakttagelser rekommenderar vi: rutinerna för uppföljning ses över. Vi anser, förutom den löpande kontrollen, det bör finnas regelbundna systematiska kontroller som säkerställer den köpta tjänsten motsvarar vad kommunen upphandlat. Kontrollerna, hur de ska utföras och när, bör fastställas redan i samband med upphandlingsunderlagen utarbetas. resultatet av de utförda kontrollerna, inklusive om möjligt uppgifter från felanmälnings- och synpunktssystem, dokumenteras. Revisionsrapport - entreprenad.docx 7

10 nämnden aktivt följer upp de verksamheter som är utlagda på entreprenad. 12. Rätten till kontroll av entreprenad Vi kan inte se rätten till insyn finns inskrivet i de avtal som vi granskat. Ansvariga för upphandling uppger det inte finns några rutiner för säkerställa upphandlingarna av kommunala angelägenheter omfar rätten till insyn. Såsom vi uppfar har inte heller ansvariga för de granskade verksamheterna varit medvetna om detta bör beaktas i avtalet. Kommentar Såsom framgår av syftet till denna rapport ska kommunen enligt KL 3 kap a när vården av en kommunal angelägenhet överlämnas till en annan än vad som avses i i KL tillförsäkra kommunen har möjlighet kontrollera och följa upp verksamheten. Vidare så ska kommunen beakta intresset av genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten få insyn i hur angelägenheten utförs. Även de förtroendevalda revisorerna kan ha behov av informera sig om den verksamhet som 4 bedrivs genom entreprenörer. Enligt skriften God revisionssed i kommunal verksamhet så bör det i avtalen regleras i vilken utsträckning kommunens revisorer får gå in i utförarens organisation och hämta/ta del av uppgifter och ställa frågor. Eftersom de granskade verksamheterna normalt sett bedrivs utomhus på kommunens mark är de också till stor del öppna för insyn för såväl kommunens tjänstemän och revisorer som för allmänheten. Vi anser rätten till insyn ändå bör skrivas in i avtalet, inte minst för säkerställa kommunens befogenheter om en konflikt med leverantören uppstår. Vi rekommenderar: kommunen utarbetar rutiner för alltid säkerställa rätten till insyn beaktas enligt KL 3 kap. ansvarig nämnd och upphandlingsenheten för en dialog med revisionen om hur revisionens behov av insyn i upphandlade verksamheter kan säkerställas. 13. Möjlighet till påtryckning Beträffande de upphandlade entreprenaderna så finna det ingen rätt till vite. För snöröjning kan kommunen enligt uppgift byta ut underentreprenör om denne inställer sig för sent. Om snöröjningen inte godkänns kan betalning hållas inne tills detta har åtgärdats. 3 d.v.s. verksamheter som överlämnats till kommunala bolag, stiftelser, förening eller likande 4 SKLs dokumentation av god revisionssed i kommunal verksamhet (utgiven 2006) Revisionsrapport - entreprenad.docx 8

11 För renhållning så är påtryckningsmedlet innehålla betalning. Kommunen har också rätt häva avtalen enligt AB 04 5 samt om entreprenör eller underleverantör väsentligt brister i fullgörande av ett flertal av sina åtaganden beträffande villkoren för anställda. Tvist ska enligt avtalen avgöras i allmän domstol. Påtryckningsmedel i form av uppsägningar har inte använts, men däremot förekommer det enligt uppgift kommunen gör påpekanden. Kommentar Vi anser det är viktigt kommunen förbehåller sig rätten utöva påtryckning om den tjänst som levereras inte motsvarar kraven, eller om tjänsten inte levereras i tid. Påtryckningsmedlet bör naturligtvis vara anpassat till felets art samt till vilka kostnader och olägenheter som är förenade med felet. Vi anser kommunen bör överväga vitesklausuler i kommande upphandlingar av de granskade tjänsterna. Vitets storlek bör enligt vår mening uppgå till minst det belopp som det kostar åtgärda felet för kommunen. Det finns enligt vår bedömning i de granskade avtalen en rätt för kommunen bryta avtalet om leverantören allvarligt missköter sina åtaganden. Vi rekommenderar kommunen i kommande upphandlingar säkerställer det finns tillräckliga påtryckningsmedel för samtliga väsentliga brister som kan uppstå i leveransen. överväga kräva vitesbeloppen som säkerställer vitet såväl ger kompensation för merkostnader som det fungerar som ett kännbart påtryckningsmedel på leverantören. KPMG, dag som ovan Anna Sundholm Auktoriserad revisor Lena Medin Certifierad kommunal revisor 5 Allmänna bestämmelser för byggnads- och anläggnings- och installationsentreprenader (2004) Revisionsrapport - entreprenad.docx 9

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv Sida 1(1) Datum 2014-09-17 Revisionen Till: Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Samtliga nämnder Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 30 juni 2013 Antagen: KF 104/2013 I RONNEBY KOMMUN Revisionens formella reglering 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser

Läs mer

Kommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 2006-03-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Klagomålshantering Kommunrevisionen har granskat rutinerna för klagomålshantering, vilka utgör del av kommunens övergripande

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Framtagen av etisk arbetsgrupp Göteborg, Malmö, Örebro, Stockholm och Lund 2015-11-10 1 Vägledning för etiska krav och uppföljning av natursten

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Nr 1, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 16 Antal bilagor: X Rapport.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Revisionsrapport 6/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2015. Södertälje kommun. Uppföljning av avtal gällande SSK Arena och fotboll

Revisionsrapport 6/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2015. Södertälje kommun. Uppföljning av avtal gällande SSK Arena och fotboll Revisionsrapport 6/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2015 Södertälje kommun Uppföljning av avtal gällande SSK Arena och fotboll Innehåll 1 Sammanfattning, bedömning och rekommendationer...2 2 Inledning...3

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Granskningspromemoria 2011

Granskningspromemoria 2011 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 01 Mars 2012 DNR 360-03/2012 Granskningspromemoria 2011 Stockholms Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska nämndens svar

Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska nämndens svar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 18 Ks 72 Au 48 Dnr 56/2014-007 Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska

Läs mer

Granskning av avtalsuppföljning

Granskning av avtalsuppföljning 2006-10-11 Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Granskning av avtalsuppföljning Revisorerna i Lunds kommun har uppdragit åt Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Tryggheten i stadens parker

Tryggheten i stadens parker HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 533-2012-1.4 SID 1 (5) 2012-12-13 Handläggare: Anna William-Olsson Telefon: 508 23 362 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Teknisk förvaltning Andreas Rudsvik,0550-881 12 Andreas.rudsvik@kristinehamn.se Datum 2015-02-23 Tn/2015:22 006 Revision Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Läs mer