Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar"

Transkript

1 Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av redovisning av materiella anläggningstillgångar, se bifogad rapport. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 23 juni Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. För Ånge kommuns revisorer Roger Sundin Ordförande Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer Ånge Torggatan

2 Ånge kommun Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 12

3 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig styrelse 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Lagstiftning och god redovisningssed 10. Investeringsreglemente 11. Kontroll av anläggningstillgångarnas existens 12. Anskaffningsvärde och värdering 13. Investering eller driftskostnad 14. Konst 14.1 Styrande dokument 14.2 Organisation 14.3 Inköp av konst 14.4 Inventering och avstämning 14.5 Försäkring 14.6 Vid försäljning av fastigheter

4 1. Sammanfattning Vi har av Ånge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för materiella anläggningstillgångar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Enligt årsredovisningen per uppgick värdet på kommunens fastigheter till 85 mkr och inventarier till 23 mkr samt pågående investeringar till 8 mkr. Marknadsvärdet på kommunens konstinnehav kan vara betydligt högre än anskaffningsvärdet. Tillsammans motsvarar kommunens materiella tillgångar ca 30 procent av kommunens totala tillgångar, d v s ett betydande värde. Ånge kommuns revisorer bedömer att det finns en risk för att kommunen inte har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att materiella anläggningstillgångar blir rätt redovisade. Det kan innebära att bokförda anläggningstillgångar inte existerar, att avskrivningarna är för höga eller för låga samt att kostnader för underhåll redovisas som investeringar och vise versa. Sammanfattning av våra slutsatser/iakttagelser/rekommendationer. Vi bedömer att kommunens investeringsreglemente inte fullt ut är ändamålsenligt. Reglementet behöver uppdateras med gällande lagstiftning samt rekommendationer/vägledningar som tillkommit efter dokumentets fastställande, exempelvis gällande avskrivningstider se vidare avsnitt Styrande dokument bör enligt vår mening omprövas regelbundet, gärna årligen, se avsnitt 10. Vi konstaterar att några inventeringar av anläggningstillgångar inte sker, vilket enligt vår bedömning är en allvarlig brist eftersom det därigenom inte kan säkerställas att bokförda tillgångar existerar. För att stärka den interna kontrollen vad gäller anläggningstillgångarnas existens rekommenderar vi att dessa årligen inventeras och stäms av mot anläggningsreskontra, se avsnitt 11. Vi rekommenderar att kommunen regelbundet går igenom och bedömer det bokförda värdet på anläggningstillgångarna. Vidare ser vi gärna att även tidigare erhållna investeringsbidrag, åtminstone sådana som kvarstår med väsentliga belopp, bokförs i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, se avsnitt 12. Avseende konst ser vi gärna att kommunen överväger att fastställa särskilda riktlinjer beträffande konstinnehavet. Vi menar att det av den humanistiska nämndens reglemente, eller av annat styrdokument, bör framgå att konstinnehavet ska förvaltas av nämnden och vad det åtagandet innebär. Mot bakgrund av att inventering av konstinnehavet inte skett på flertalet år bedömer vi att kommunen inte har god intern kontroll beträffande innehavet. Vi rekommenderar att rutiner för att inventera konsten dokumenteras och att årlig inventering införs för att säkerställa kommunens kontroll över konsten, se avsnitt 14. 1

5 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av Ånge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Vid bokslutet uppgick värdet på kommunens fastigheter till 85 mkr, inventarier till 23 mkr samt pågående investeringar till 8 mkr. Marknadsvärdet på kommunens konstinnehav kan vara betydligt högre än anskaffningsvärdet. Det kan vara äldre konstverk som enligt dåvarande regler inte bokförts som tillgång samt konstverk som förvärvats på annat sätt en genom köp, t ex genom donation, testamente eller gåva och därför inte har ett anskaffningsvärde. Tillsammans motsvarar kommunens materiella anläggningstillgångar ca 30 procent av kommunens totala tillgångar, d v s ett betydande värde. Ånge kommuns revisorer bedömer att det finns en risk för att kommunen inte har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att materiella anläggningstillgångar blir rätt redovisade. Det kan innebära att bokförda anläggningstillgångar inte existerar, att avskrivningarna är för höga eller för låga samt att kostnader för underhåll redovisas som investeringar och vise versa. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att bokförda materiella anläggningstillgångar redovisas korrekt. Vi har därför granskat om det finns ändamålsenliga och dokumenterade redovisningsrutiner för materiella anläggningstillgångar med tillhörande konto för drift och underhåll. Vi har granskat om rutinerna säkerställer att: bokförda anläggningstillgångar existerar. bokförda anläggningstillgångar är rätt värderade och att avskrivningstiden bestäms utifrån respektive tillgångs nyttjandeperiod. kostnader för investeringar respektive drift och underhåll blir rätt redovisade. Vi har i vår granskning särskilt fokuserat på kommunens rutiner för att säkerställa kontrollen över konsten. Vi har därför granskat att: ändamålsenliga rutiner finns avseende kommunens konstinnehav. inventering sker regelbundet. kommunens konstförteckning är uppdaterad. avstämning sker mellan kommunens konstförteckning och redovisningen. konsten är försäkrad. 2

6 4. Avgränsning Granskningen är översiktlig och avser 2013 års räkenskaper. I vår granskning har vi inte kunnat ta del av uppdaterade anläggningsregister då dessa inte var färdigställda vid granskningstillfället. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna uppfyller Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 11.4 avseende materiella anläggningstillgångar samt rekommendation 19 avseende nedskrivningar. Kommunens investeringsreglemente 6. Ansvarig styrelse 7. Metod Granskningen har avsett kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens årsredovisning. Rapporten är saklighetsgranskad av Catharina Norberg, ekonomichef. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med berörda tjänstemän Stickprov 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Frida Andersson under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 3

7 9. Lagstiftning och god redovisningssed En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, 6 kap 1 KRL 1. Anläggningstillgångarna, ska enligt 4 6 kap KRL, skrivas av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Det normgivande organet för redovisning på det kommunala området, RKR 2, har publicerat rekommendation 11.4 gällande materiella anläggningstillgångar. RKR har även givit ut en idéskrift för att tydliggöra gällande normering och reglering vad gäller aktivering, värdering samt uppskattningar och bedömningar av avskrivningstider 3. Huvudbudskapet i idéskriften är att kostnaden ska återspegla resursförbrukningen. I september 2011 har RKR även publicerat rekommendation 19 avseende nedskrivningar. 10. Investeringsreglemente Ånge kommuns investeringsreglemente Regler för investeringar i Ånge kommunkoncern (fortsättningsvis investeringsreglemente) fastställdes av dåvarande ekonomichef Frank Sällström. Av dokumentet framgår bl a vilka krav som måste uppfyllas för att en tillgång ska klassas som en investering, beslutsregler vid investeringar samt regler för koncernövergripande investeringar. För avskrivningstider används Svenska Kommunförbundets skrift Avskrivningstider från Vi bedömer att kommunens befintliga investeringsreglemente inte fullt ut är ändamålsenligt. Reglementet behöver uppdateras med den gällande lagstiftningen och de rekommendationer/vägledningar som tillkommit efter dokumentets fastställande. Enligt uppgift kommer investeringsreglementet att uppdateras, vilket vi ser positivt på. Vi rekommenderar att styrande dokument såsom investeringsreglementet uppdateras regelbundet, gärna årligen. 1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning 2 Rådet för Kommunal Redovisning 3 Från december

8 11. Kontroll av anläggningstillgångarnas existens Enligt nuvarande investeringsreglemente finns inga riktlinjer för hur kommunens innehav och placering av inventarier skall dokumenteras. Det saknas även instruktioner för inventering. Anläggningsregistret uppdateras årligen i samband med bokslutsarbetet. Ekonomiavdelningen går då igenom de fakturor som förvaltningarna bokat som projekt för att kontrollera att de avser investeringar. Avslutas projekt under räkenskapsåret uppdateras anläggningsregistret även under löpande året, men enligt uppgift är det dock relativt ovanligt att projekt avslutas annat än vid bokslut. Utrangeringar görs när förvaltningarna anmäler det till ekonomiavdelningen, exempelvis vid försäljning eller skada. Enligt uppgift sker i nuläget ingen årlig inventering. Eventuellt kan det enligt uppgift finnas förteckningar över anläggningstillgångarna ute hos förvaltningarna men huruvida dessa är möjliga att stämma av mot anläggningsregistret har inte framgått. Endast IT-utrustning är märkta med id-nummer och ska enligt uppgift vara teoretiskt möjliga att stämma av mot anläggningsregistret. Vi konstaterar att inventering inte sker, vilket vi anser är en allvarlig brist eftersom det därigenom inte kan säkerställas att samtliga bokförda anläggningstillgångar existerar. Vi rekommenderar för att stärka den interna kontrollen vad gäller anläggningstillgångarnas existens, att dessa årligen inventeras och förtecknas. Kan inte eventuella befintliga förteckningar historiskt stämmas av mot anläggningsregistret, vilket naturligtvis är en brist, måste detta säkerställas i varje fall med de anskaffningar som görs framöver. Det bör noteras att det kan finnas behov av att i en separat förteckning registrera sådana inventarier som enligt investeringsreglementet har bokförts som driftskostnader men som kommunen av andra orsaker behöver ha kontroll över, t ex att objektet är stöldbegärligt. 12. Anskaffningsvärde och värdering De allra flesta anläggningstillgångar ska redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Avskrivningstakten bestäms av den ekonomiska livslängden (nyttjandeperioden enligt RKR 11.4) för anläggningstillgången. Enligt 6 kap 5 KRL ska värdet på en anläggningstillgång skrivas ner om det verkliga värdet är lägre än det bokförda. Om värdenedgången inte bedöms vara bestående behöver ingen nedskrivning göras. Finns inte längre skäl till nedskrivningen får den återföras. RKR har gett ut en idéskrift som bl a behandlar frågan om avskrivningstider. RKR har i bilaga till idéskriften lämnat exempel på olika avskrivningstider för ett antal anläggningstillgångar RKR framhåller att dessa är exempel och eftersom avskrivningstiden ska återspegla den faktiska resursförbrukningen måste varje kommun och verksamhet göra en egen bedömning av nyttjandetiden. Bedömningen ska även omprövas löpande. 5

9 RKRs rekommendation 19 behandlar nedskrivningar och framhåller att en prövning av en tillgångs återvinningsvärde ska ske när tillgången inte längre används, inte kan användas eller då det finns fysiska skador som sänker tillgångens värde eller årliga servicepotential. Återvinningsvärdet, som ska jämföras med det bokförda värdet, kan bl a beräknas som nettoförsäljningsvärdet eller anpassat användningsvärde. Om återvinningsvärdet är lägre än det bokförda ska tillgången skrivas ned till detta. Enligt RKRs rekommendation 18 ska investeringsbidrag inte minska tillgångens värde utan redovisas som en skuld vilken periodiseras som en intäkt över tillgångens livslängd. I Ånge har investeringsbidrag redovisats som en reducering av anskaffningsvärdet. Investeringsbidrag erhållna under år 2013 har enligt uppgift redovisats enligt den rekommenderade metoden. Investeringsreglementet har som framgår av avsnitt 10 inte uppdaterats med den nya normgivningen från RKR. I dagsläget används istället SKLs 4 tidigare rekommendationer om avskrivningstider. Enligt uppgift görs ingen individuell bedömning av avskrivningstiden för varje enskilt objekt, istället tillämpas SKLs rekommendationer till fullo. Avskrivningar påbörjas i samband med att investeringen aktiveras, d v s i samband med årsbokslut. Rutiner för att systematiskt gå igenom värderingen av anläggningstillgångarna saknas. Vi anser att investeringsreglementet behöver uppdateras utifrån RKRs idéskrift. Vidare rekommenderar vi att kommunen regelbundet går igenom och bedömer det bokförda värdet på anläggningstillgångarna. Vi ser gärna att även tidigare erhållna investeringsbidrag, åtminstone sådana som kvarstår med väsentliga belopp, bokförs i enlighet med RKRs rekommendation. 13. Investering eller driftskostnad Av KRL framgår att tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav ska bokföras som anläggningstillgångar. Stadigvarande bruk i dessa sammanhang definieras som mer än tre år. I praktiken så tillämpas även en beloppsgräns som innebär att tillgångar av mindre värden kostnadsförs. RKR har i sin information om inventarier angett som rimlig beloppsgräns högst ½ prisbasbelopp 5 exklusive mervärdesskatt för inventarier som kan kostnadsföras med motiveringen mindre värde. Ånge kommun tillämpar enligt investeringsreglemente en beloppsgräns om 10 tkr och livslängd om fem år (med undantag för IT-inventarier där en livslängd om 3 år tillämpas). 4 Sveriges kommuner och landsting 5 Ett prisbasbelopp för år 2013 motsvarar kr 6

10 Vi har analyserat större kostnader bokförda som förbrukningsinventarier. Några av de inköp som är kostnadsförda är: Oljemålning kr Koordinatbord/aggregat kr Torktumlare kr Servrar kartsystem (GIS) kr Klippare kr Vi konstaterar vid genomgång av konton för förbrukningsinventarier att ca 60 procent (motsvarande 496 tkr) av stickproven är felklassificerade, vilket innebär att investeringar bokförts som driftskostnader. Enligt uppgift utför ekonomikontoret en årlig genomgång av vad som bokförts som förbrukningsinventarier och rättar felaktigt bokförda tillgångar. Denna genomgång hade inte genomförts vid vår granskning vilket kan förklara en del av felklassificeringarna. Vi rekommenderar att investeringsreglementet uppdateras avseende vilken beloppsgräns som ska gälla för s k inventarier av mindre värde. 14. Konst 14.1 Styrande dokument Investeringsreglementet innehåller inga specifika riktlinjer vad gäller konst och finns inte heller reglerat i något annat dokument vad gäller konstinnehavet. Eftersom ett konstverk vanligtvis innehas för stadigvarande bruk bör det redovisas som en inventarie, se KRL. RKR kan möjligen ett konstverk till ett lägre värde än ½ prisbasbelopp kostnadsföras. Såsom framgår av avsnitt 13 avviker Ånge kommuns investeringsreglemente från dessa gränsvärden. Utifrån de brister vi funnit, se 14.3, anser vi att kommunen måste överväga att fastställa särskilda riktlinjer beträffande konstinnehavet. Riklinjerna kan med fördel inarbetas i ett investeringsreglemente eller liknande. Vi rekommenderar även att kontroller införs för att säkerställa att anvisningarna följs. 7

11 14.2 Organisation Konstinnehavet förvaltas av humanistiska nämnden då denna ansvarar för kulturverksamheten. Vi har översiktligt granskat humanistiska nämndens reglemente. Av reglementet framgår inte att konstinnehavet ska finnas under nämndens verksamhet. Enligt uppgift från ansvarig tjänsteman finns ingen budget för att förvalta konsten. Vi anser att det av humanistiska nämndens reglemente, eller av annat styrdokument, bör framgå att konstinnehavet ska förvaltas av nämnden. Det bör även fastställas ramar och uppdragsbeskrivning om vilka åtaganden konstförvaltningen innebär Inköp av konst Humanistiska nämnden har enligt uppgift genomfört två konstinköp de två senaste åren. Nedan redovisas de konstinköp som kommunen gjort de senaste 4 åren. År 2013 År 2012 År2011 År kr kr kr kr Samtliga konstinköp har redovisats som driftskostnader. Överhuvudtaget finns inga konstverk upptagna i anläggningsregistret. Fyra av inköpen (totalt 93 tkr) överstiger den i investeringsreglementet fastställda beloppsgränsen. Vi konstaterar att fastställda rutiner inte efterlevs Inventering och avstämning Det har inte varit möjligt att fastställa när senaste kommunövergripande inventeringen av konst genomförts. Enligt uppgift bedöms den ha skett i början av 2000-talet. Enligt uppgift från nämnden har inventering inte skett på flera år, utöver uppmaning till de som innehar konst att rapportera så att den kan föras in i konstförteckningen. Av konstförteckningen framgår bl a id-nummer, konstnär, konstverkets namn, diarienummer, negativnummer, placering, teknik, anskaffningsår, inköpspris och sätt för förvärv. Dock saknas uppgifter för flertalet konstverk i förteckningen. Innehavet uppgår till ca 970 konstverk till ett värde av ca 766 tkr. Inköpspriset för konstverken har varit mellan 10 kr och 30 tkr. Vi har uppmärksammat att det i konstförteckningen noterats att det saknas 89 konstverk, vara av två rapporterats som stulna. Värdet av saknade verk uppges vara 28 tkr. 8

12 Mot bakgrund av att inventering inte skett sedan flertalet år tillbaka bedömer vi att kommunen inte har god intern kontroll beträffande konstinnehavet. Vi anser att rutiner för att inventera konsten bör dokumenteras. Vidare anser vi att det är viktigt att inventering sker årligen för att säkerställa att kommunen har kontroll över innehavet Försäkring Konsten är enligt uppgift försäkrad till fullvärde genom kommunens försäkringar. Vi har tagit del av försäkringsbrev där det framgår att lös egendom är försäkrad till fullvärde. Det finns även en utställningsförsäkring med försäkringsbeloppet 4 mkr. er Vi har inga kommentarer Vid försäljning av fastigheter Såvida vi kan bedöma är det inte klarlagt hur konstverk har behandlats vid tidigare fastighetsförsäljningar. Vi kan inte utesluta att det finns en risk för att konstverk kan ha försvunnit eller övergått i köparens ägo i samband med överlåtelser. Revisionens bedömning är generellt att flytt/byte av lokaler för hela eller delar av verksamheten utgör en stor risk för att kontrollen över konstverk förloras. Detta behöver dock inte betyda att verken försvinner ur kommunens ägo, men är en anledning till att detta bör regleras i köpeavtal. Vi bedömer även av denna anledning så bör inventering ske årligen. KPMG, dag som ovan Frida Andersson Lena Medin Certifierad kommunal revisor 9

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar NORA KOMMUN 2012-12-21 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 Granskning av komponentavskrivning KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 2014 Komponentavskrivning.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Sa Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Rapport nr 05/2011 September 2011 Monika Norlin, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Region Skåne. Värdering av balansräkningen Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14

Region Skåne. Värdering av balansräkningen Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14 KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4.

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011 REKOMMENDATION 19 Nedskrivningar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar hur en nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång, som används i kommunala verksamheter

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning

Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Cirkulärnr: 2007:4 Diarienr: 2007/0014 Nyckelord: Redovisning Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2007-01-03

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR INLEDNING Kommunalekonomernas förening (KEF) har på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning (RKR) genomfört en studie av tillämpningen

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapportsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning......3

Läs mer

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 5 april 2016 Innehåll Sammanfattande revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Revisionsrapport Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Piteå kommun juni 2009 Linda Marklund 2009-06-11 Linda Marklund, projektledare Helena Lundberg, uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Dnr 1996-812 1999-12-15 D 46/99

Dnr 1996-812 1999-12-15 D 46/99 Dnr 1996-812 1999-12-15 D 46/99 D 46/99 Dåvarande Skattemyndigheten i X län har inkommit med en underrättelse till Revisorsnämnden (RN) avseende auktoriserade revisorn A-son. Av skattemyndighetens underrättelse

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

Granskning av konsthanteringen

Granskning av konsthanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av konsthanteringen Inger Hansén Region Örebro län Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revl!Jlonen 2012-12-11 Till: Kommunstyrelsen Diarienr Handl.l'\;~~;~.':~ Kopia... :1\)\'2.0"13\...... För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingets revisorer 2008-02-05 Dnr REV /6/2008 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29

Landstingets revisorer 2008-02-05 Dnr REV /6/2008 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 1 (2) Landstingets revisorer 2008-02-05 Dnr REV /6/2008 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor, 063-14 75 29 Landstingsstyrelsen Förvaltningen av landstingets bildkonst På vårt uppdrag

Läs mer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN. www.norrkoping. - Granskning av årsbokslut/årsredovisning och intern kontroll av kommunens verksamhet 2015 KOMMUN REVISIONEN www.norrkoping.se NORRKÖPING REVISIONS SKRIVELSE 1(1) NORRKÖPING KOMMUNREVISIONEN 2016-04-13

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för

Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2005-12-29 Mottagare: Ekonomi/Finans

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 f9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTIET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-11 4 (37) Au 187 Dnr KS 140/2014 Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3 5. Oberoende och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Ställningstagande/svar

Ställningstagande/svar Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om nedskrivningar. Den vänstra kolumnen innehåller synpunkter från remissinstanserna

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015 Löpande granskning 2015 Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Aui ldi'lq il hpttpr 1'\'o. k l fl Q world Innehåll 1. lnledning... 2 1.1. Bakgrund..........................................................

Läs mer