Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11"

Transkript

1 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 11

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Resultat 9.1 Lagstiftning 9.2 Organisation och styrning 9. Handläggning och rutiner 9..1 Aktgranskning 9.4 Slutsatser

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska Överförmyndarnämndens verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 201. Överförmyndarnämnden har till uppgift att skydda utsatta personers intressen. En granskning av överförmyndarverksamheten i genomfördes Denna granskning pekade på flera utvecklingsområden såsom överförmyndarnämndens styrning, ledning, uppföljning av verksamhet och ekonomi. Därutöver framkom i granskningen att nämnden behöver utarbeta rutiner och arbetsformer för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Syftet med årets granskning är att bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och att det finns tillfredställande intern kontroll. Efter nu genomförd granskning gör vi bedömningen att överförmyndarnämnden inte har säkerställt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt eller utifrån gällande lagstiftning. Därutöver har vi funnit att det saknas ett system för den interna kontrollen och hur den följs upp. Vi anser att nämnden behöver fortsätta att utveckla sin styrning över verksamheten då brister i denna verksamhet drabbar de huvudmän som samhället har åtagit sig att skydda. Vi vill även framhålla att nämnden ansvarar för att tillse att det finns tillräckliga resurser så att verksamheten har förutsättningar att utföra det ålagda uppdraget. Utifrån genomförd granskning vill vi ge efterföljande rekommendationer inför det följande utvecklingsarbetet: Nämnden bör stärka sin styrning och uppföljning genom att utarbeta mätbara mål för verksamheten som i sin tur ger underlag för styrning och prioriteringar för att fullfölja sitt ansvar på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden bör upprätta en internkontrollplan som utgår från ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Nämnden bör säkerställa att verksamhetens system för intern kontroll fungerar genom att riktlinjer och rutiner utarbetas inom myndighetsutövningen. Prioriterade områden i detta arbete bör vara: årlig prövning av förvaltare och kontroll av årsräkning, dokumentation, rekrytering, utbildning, kontroll av och information till ställföreträdare. Nämnden bör genomföra en översyn för att få en uppfattning om verksamhetens bemanning/tilldelade resurser står i proportion till lagstiftarens krav på en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. 1

4 2. Bakgrund. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska överförmyndarnämndens verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 201. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden är en myndighet som har till uppgift att utöva myndighetsutövning för att skydda utsatta personers intressen. Nämnden har ansvar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare men också att föra register över verksamheten. Arbetet ska vara väl dokumenterat för den egna myndighetsutövningen men också för att möjliggöra tillsynsmyndighetens kontroll. Brister i denna verksamhet drabbar i slutändan de huvudmän som samhället har åtagit sig att skydda. Överförmyndarnämndens verksamhet styrs bl.a. av föräldrabalken (FB), förmynderskapsförordningen, lag om god man för ensamkommande barn, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. En granskning av överförmyndarnämndens verksamhet genomfördes Denna granskning pekade på flera utvecklingsområden såsom överförmyndarnämndens styrning, ledning, uppföljning av verksamhet och ekonomi. Därutöver framkom även att nämnden behöver utarbeta rutiner och arbetsformer för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Eda kommun köper enligt avtal del av tjänst från överförmyndarnämnden i. Från och med 1 oktober 201 har en handläggartjänst om 25 % tillförts verksamheten som numer är bemannad med handläggande tjänstemän om 125 % gemensamt för de båda kommunerna. Revisorerna i bedömer mot bakgrund av ovanstående samt utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning för 201 att det finns risk för att överförmyndarnämndens verksamhet brister hänseende styrning och kontroll på verksamheten. Mot denna bakgrund har revisorerna gett oss i uppdrag att följa upp tidigare granskning. Syftet med granskningen var att bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och att det finns tillfredställande intern kontroll. Vi har därför granskat: Hur sker styrning, ledning och uppföljning av verksamheten? Finns rutiner och arbetsformer för överförmyndarens arbete med rekrytering, utredning och kontroll av förmyndare, gode män och förvaltare? Hur tillämpas dessa rutiner? Finns rutiner och arbetsformer för att säkerställa att förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sina uppdrag på ett tillfredställande sätt? Hur tillämpas dessa rutiner? 4. Avgränsning Granskningen har omfattat överförmyndarnämndens verksamhet för Granskningen har omfattat en översiktlig bedömning om rutiner och arbetsformer. Budget och ekonomi omfattas inte i denna granskning 2

5 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om verksamheten uppfyller: Kommunallagen (1991:900) Föräldrabalken (1949:81) Förvaltningslagen (1986:22) Förmynderskapsförordning (1995:79) Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Cirkulär från SKL: 2005:58, 08:91 09:67 Reglemente för överförmyndarnämnden och delegationsordning 6. Ansvarig nämnd 7. Metod Granskningen har avsett överförmyndarnämnden i Rapporten är saklighetsgranskad av handläggare inom verksamheten. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument och 18 akter, varav 16 ärenden avsåg god man och två ärenden avsåg förmyndare Intervjuer med berörda tjänstemän och ordförande i överförmyndarnämnden. 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Annelie Svensson, konsult under ledning av Anders Naeslund, certifierad kommunal revisor. 9. Resultat 9.1 Lagstiftning Överförmyndarnämnden är en myndighetsutövande nämnd som är till för att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina intressen drabbas av rättsförluster. Det kan gälla omyndiga barn eller personer som på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder, försvagat hälsotillstånd eller liknande har ett hjälpbehov och inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

6 eller sörja för sin person. I de fall en enskild är i behov av hjälp medverkar nämnden till att en ställföreträdare utses. God man, förvaltare och förmyndare är de huvudsakligen formerna för ställföreträdarskap. Det är tingsrätten som fattar beslut om god man, förvaltare eller förmyndare. I verksamhetens uppdrag ingår att utreda behov av god man och förvaltare, ta fram förslag på lämpliga ställföreträdare samt att kontrollera hur förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag. I uppdraget ingår också att dokumentera och föra register över tillsynsverksamheten. Tillsynen syftar till att bevaka att den som själv inte kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person inte lider skada samt för att möjliggöra tillsynsmyndighetens kontroll. Överförmyndarnämndens verksamhet står under årlig tillsyn av Länsstyrelsen. I Värmland sker denna tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län. En god man är en juridisk ställföreträdare, ett ombud för sin huvudman och ska se till att denne får den hjälp, bistånd och det stöd som behövs. Huvudmannen har i dessa fall kvar sin bestämmanderätt och gode mannen ska följa dennes önskemål. Bestämmanderätten kan dock övertas i viss mån av den gode mannen om huvudmannens funktionshinder gör att denne inte kan uttala sina önskemål. Som ett led i den kontroll som överförmyndarnämnden är skyldig att utöva ska ställföreträdaren redovisa huvudmannens transaktioner och årligen lämna in en så kallad årsräkning. I de fall en årsräkning inte lämnas in i tid kan överförmyndarnämnden lämna en skriftlig erinran eller slutligen begära att tingsrätten fatta beslut om vitesföreläggande. Regelverket för god man, förvaltare och förmyndare återfinns i huvudsak i föräldrabalken. Vid förvaltarskap förlorar den enskilde sin rättshandlingsförmåga i den utsträckning som förvaltaren får sitt uppdrag, dvs. förvaltaren företräder huvudmannen i alla angelägenheter som ingår i uppdraget. (Omyndigförklaring av vuxna avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap). Överförmyndarnämnden är enligt förmynderskapsförordningens 5 skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap för att avgöra om förvaltarskapet ska kvarstå. Till god man eller förvaltare ska enligt Föräldrabalken 11 kap. 12 utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är underårig eller själv står under förvaltarskap får inte vara god man eller förvaltare. Föräldrar har den rättsliga vårdnaden om en person som inte fyllt 18 år, dvs. är omyndig, och är barnets så kallade legala förmyndare. Om barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp är föräldrarna/förmyndarna skyldiga att anmäla det till överförmyndarnämnden. I sådana fall ska föräldrarna varje år lämna en redovisning över hur de förvaltar barnens egendom. Förmyndare är således en form av kontrollerad föräldraförvaltning. I de fall båda vårdnadshavarna är avlidna utses en särskilt förordnad vårdnadshavare av tingsrätten som då också fungerar som barnets förmyndare. När barn utan uppehållstillstånd anländer ensamma till Sverige (dvs. utan vårdnadshavare) ska överförmyndarnämnden i den kommun där Migrationsverket anmodar barnet en kommunplacering tillse att god man utses omgående; så kallad god man för ensamkommande barn. Uppdraget som god man åt ensamkommande barn regleras i en särskild lag: Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Enligt kommunallagen ska nämnden bland annat se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Den interna kontrollen ska understödja att 4

7 verksamhetens mål uppnås. Andra viktiga lagar och förordningar för överförmyndarnämnden är förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. 9.2 Organisation och styrning I föräldrabalken framgår att överförmyndarnämnden har i uppgift att granska hur förvaltare, gode män och förmyndare sköter förvaltningen av sina huvudmäns egendom och behörighet att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares verksamhet. Nämnden i inrättades 2012 och består av tre ledamöter och tre ersättare. När nämnden inrättades genomfördes en utbildning avseende överförmyndarfrågor för alla i nämnden. Nämndens förvaltning, det vill säga verksamhetens handläggande tjänstemän ingår som en del i kommunstyrelsens förvaltning inom Kommunledningsstaben. Nämnden har således inte eget personalansvar. Verksamheten bedrivs i samverkan med Eda kommun med totalt 1,25 handläggartjänst. Det framgår i vår granskning att nämnden inte har gjort en verksamhetsplan med mål för verksamheten. Istället har nämnden vid sina sammanträden diskuterat hur man ska åstadkomma en tydligare styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Vid diskussionerna har man kommit fram till att nämndens styrning och kontroll ska bedrivas genom tre olika områden: Stickprovskontroll av gode män och förvaltares uppdrag. Kontrollen ska avse både ekonomiska och kvalitetsmässiga frågor. Verksamheten har fått i uppdrag att ta fram förslag till hur stickprovskontrollen ska kunna gå till. Stickprovskontrollens resultat ska sedan redovisas till nämnden. Samverkan med en lokal god man-föreningen. Nämnden planerar att bjuda in Arvika och Eda kommuners god man-förening till samtal om framtida samarbete. Utbildning till gode män och förvaltare ska erbjudas. Verksamheten har en långtgående delegation och i intervjuer framkommer att nämnden följer upp delegationsbeslut regelbundet vid nämndens sammanträden. Det framkommer också att nämnden inte följer upp eller sammanställer statistik såsom antalet huvudmän per ställföreträdare, tid för utredning etc. från verksamheten. Vi har även efterfrågat en plan för uppföljning av den interna kontrollen, vilket visar sig vara något som nämnden saknar. Det saknas mått för effektivitet och kvalitet. Våra kommentarer Enligt kommunallagen har nämnden ansvar för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen visar att det saknas en verksamhetsplan med mätbara mål för nämndens verksamhet. Nämnden saknar även en plan för uppföljning av intern kontroll. Vi menar att ovanstående innebär brister i överförmyndarnämndens styrning, ledning och kontroll. Vår bedömning är att nämnden bör tillskapa ett system för uppföljning av verksamheten genom statistik, mätbara mål av exempelvis handläggningstider samt mått på såväl effektivitet som 5

8 kvalitet. Vidare anser vi att nämnden bör utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv arbeta fram en plan för uppföljning av intern kontroll där exempelvis rutiner för kontroller i samband med rekrytering och uppföljning av ställföreträdare kan följas upp. Vi uppfattar dock att den relativt nybildade överförmyndarnämnden är medveten om bristerna och att nämndens arbete med att diskutera områden där kontroll ska utövas är ett tecken på det. 9. Handläggning och rutiner Vid våra intervjuer framkom att de flesta anmälningar om behov av god man kommer från kommunens biståndsbedömare men kan också komma från sjukvården och från enskilda. Det anses inte vara svårt att hitta lämpliga ställföreträdare förutom till svårare ärenden såsom personer med missbruksproblematik eller personer med socialpsykiatriska funktionshinder. Handläggningstiden för ett ärende är ungefär från 14 dagar till fyra månader, men kan bli längre om det är svårt att hitta lämplig ställföreträdare. I ärenden där det är svårt att rekrytera lämplig god man kan handläggningstiden bli upp mot sju månader. En och samma ställföreträdare kan inneha upp till tio uppdrag men de flesta ställföreträdare har endast ett uppdrag. Inom överförmyndareverksamheten förs inte statistik. Vid våra intervjuer framkom dock att antalet uppdrag upplevs ha ökat det senaste året. Den antagna ökningen anses bero på att äldreomsorgens biståndsbedömare blivit striktare med att anmäla behov om god man. Vid tiden för vår granskning var 285 god manärenden och 16 förvaltarärenden aktuella. Den gode mannen eller förvaltaren är skyldig att senast första mars varje år lämna in årsräkning till överförmyndarnämnden. I årsräkningen ska det bland annat framgå vilka tillgångar och skulder som finns vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under redovisningsåret. Därefter granskas den gode mannens räkenskaper. Det händer att handläggarna får påminna ställföreträdarna för att få in årsräkningen, men det är ovanligt att handläggarna behöver gå vidare i handläggningen för att kunna utkräva vite. I år har dock en polisanmälan gjorts avseende en ekonomisk oegentlighet som upptäcktes i samband med årsräkningen. Ställföreträdarens lämplighet kontrolleras genom utdrag ur polisens belastningsregister, via kontroll hos Kronofogdemyndigheten samt via referenstagning. Enligt uppgift är det mycket ovanligt att det framkommer att en föreslagen ställföreträdare förekommer i belastningsregistret eller hos Kronofogden. Inför ett ställföreträdaruppdrag lämnas muntlig information om uppdraget och skriftlig information i form av ett häfte. Den blivande ställföreträdaren erbjuds i dagsläget inte någon utbildning av kommunen inför uppdraget eller under tiden uppdraget pågår men verksamheten gör bedömningen att en kommande lagförändring kommer att innebära att man måste erbjuda utbildning till ställföreträdarna. En förening för gode män och förvaltare har bildats i Arvika och Eda och verksamheten stöttar föreningen genom möjlighet att låna lokal mm. Av delegationsordningen framgår att handläggarna har en långtgående delegation och beslutar i alla frågor förutom entledigande av god man och förvaltare. Vi har i vår granskning efterfrågat av nämnden fastställda riktlinjer och rutiner men det saknas. Verksamheten bedömer att förutsättningarna för att hinna med att dokumentera rutiner har ökat när en förstärkning med 25 % tjänst har tillkommit till verksamheten. 6

9 tar emot ensamkommande barn i samverkan med Eda kommun. I dessa fall utses god man inom någon dag då det finns en utsedd ställföreträdare som åtar sig god manskap för dessa barn. Samma person har också uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Aktgranskning Som en del i vår granskning har vi granskat 18 akter inom överförmyndarnämndens verksamhet (16 akter avsåg god manärenden och två ärenden avsåg förvaltarskap). Av aktgranskningen framgår att kontrolluppgifter inför årsräkningen har lämnats till överförmyndarverksamheten och kontrollerats i samtliga granskade ärenden. Övrig dokumentation i ärendena är dock summarisk vilket innebär att det är svårt att följa ärendets gång. Inkommande och utgående handlingar samt de eventuella kontroller som görs om ställföreträdaren inför uppdraget och eventuellt under uppdraget dokumenteras inte. I vissa fall kan det finnas kopior på svar från polisens belastningsregister och referenstagning i akt, men det är inte en regel. Enligt överförmynderskapsförordningen ska överförmyndaren årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. I de granskade ärendena framkommer inte att sådan årlig prövning har genomförts. Ingen aktgranskning av god manärenden avseende ensamkommande barn genomfördes då de inte fanns tillgängliga för granskning i pappersform. Våra kommentarer Det framgår i föräldrabalken att nämnden har som uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares verksamhet. Vi har i vår granskning funnit att tillsynen och kontroller av hur gode män, förvaltare och förmyndare har utfört sitt uppdrag inte är tillräcklig. Granskningen av årsräkningar är ett viktigt led i överförmyndarnämndens tillsyn över gode män och förvaltare. Huvudsyftet med granskningen är att kontrollera att huvudmannens medel använts för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att medlen är tryggt placerade och ger skälig avkastning. Vår övergripande bedömning är att tillsynen av årsräkningen i allt väsentligt är tillräcklig. Enligt förmynderskapsförordningen ska överförmyndaren årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. Vår granskning visar att det inte framgår av dokumentationen om den årliga omprövningen avseende förvaltarskap som verksamheten är skyldig att genomföra varje år är genomförd. Det kan ha utförts prövning om förvaltare ska kvarstå, men det går inte att styrka eftersom dokumentation härom saknas. Vår övergripande bedömning är att det kan innebära en väsentlig rättsförlust för den enskilde som har stöd av god man eller förvaltare om sådana prövningar och kontroller och inte genomförs. I förvaltningslagen regleras myndighetsutövningen. Av aktgranskningen framgår att det inte går att utläsa i dokumentationen om ställföreträdaren har fått del av information om uppdraget och vad uppdraget innebär. Vi gör bedömningen att det finns ett utvecklingsbehov av verksamhetens rutiner för rekrytering, kontroll, dokumentation, information och utbildning till ställföreträdare. Det kan ha utförts kontroller och tillsyn av ställföreträdarna med det framgår inte av 7

10 dokumentationen. Vår bedömning är att nämnden behöver tillse att rutiner arbetas fram och fastställas. Vår bedömning gällande handläggningen av ensamkommande barn är att det kan vara sårbart att förlita sig på endast en utsedd god man som dessutom utses till särskilt förordnad vårdnadshavare i förekommande fall, då dessa uppdrag kan vara relativt omfattande. 9.4 Slutsatser En ändamålsenlig verksamhet förutsätter att fullmäktiges riktlinjer följs och att man följer lagar och förordningar. Därutöver behöver verksamheten ha välutvecklade rutiner, en effektiv handläggning och att dokumentationen är av god kvalitet samt att nämnden har en tillräcklig intern kontroll. För att åstadkomma en effektiv ärendehandläggning krävs riktlinjer och rutiner för dokumentation, rutiner för prövningar och kontroller, lämplig information till ställföreträdarna, ändamålsenliga blanketter för ställföreträdarnas redovisning, användbara metoder för att granska årsräkningarna m.m., något som idag saknas. Vi gör bedömningen att överförmyndarnämnden inte har säkerställt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt eller utifrån gällande lagstiftning. Vi anser att nämnden behöver fortsätta att utveckla sin styrning över verksamheten då brister i denna verksamhet drabbar de huvudmän som samhället har åtagit sig att skydda. Vi vill även påpeka att nämnden ansvarar för att tillse att det finns tillräckliga resurser så att verksamheten har förutsättningar att utföra det ålagda uppdraget. Utifrån genomförd granskning vill vi ge efterföljande rekommendationer inför det följande utvecklingsarbetet: Nämnden bör stärka sin styrning och uppföljning genom att utarbeta mätbara mål för verksamheten som i sin tur ger underlag för styrning och prioriteringar för att fullfölja sitt ansvar på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden bör upprätta en internkontrollplan som utgår från risk- och väsentlighetsperspektiv. Nämnden bör säkerställa att verksamhetens system för intern kontroll ska fungera genom att riktlinjer och rutiner utarbetas inom myndighetsutövningen. Prioriterade områden bör vara: årlig prövning av förvaltare och kontroll av årsräkning, dokumentation, rekrytering, utbildning, kontroll av och information till ställföreträdare etc. Nämnden bör genomföra en översyn för att få en uppfattning om verksamhetens bemanning/tilldelade resurser står i proportion till lagstiftarens krav på en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. 8

11 KPMG, dag som ovan Annelie Svensson Konsult Anders Naeslund Certifierad revisor 9

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

Överformyndaren. QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. VERKSAMHETSPLAN. zola. Sid 1 2014-04-07

Överformyndaren. QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. VERKSAMHETSPLAN. zola. Sid 1 2014-04-07 Överformyndaren QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. v.o VERKSAMHETSPLAN zola Sid 1 2014-04-07 -^-;,.. _. Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Gunilla Tornberg

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Slutrapport internkontrollplan 2015

Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2016-01-08 1 (9) Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling ÖFNES/2015:15 Elin Lindh /070-086 21 44/ Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden

Läs mer

Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen?

Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen? Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen? I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med år 2015 samverkar Vimmerby kommun med Kinda, Ydre och

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015

Läs mer

God man & förvaltare

God man & förvaltare God man & förvaltare Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden i Uppsala är gemensam för Uppsala, Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby och

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Civilutskottets betänkande 2013/14:CU34 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Inom förskoleverksamheten gäller fri etableringsrätt under förutsättning att vissa krav uppfylls. Den som vill erbjuda fristående förskoleverksamhet

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13 Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 13 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 16 Antal bilagor: X Rapport.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport "Överförmyndarens handläggningsrutiner"; yttrande

Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner; yttrande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 25 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 120 Dnr 2012/260 Revisionsrapport "Överförmyndarens handläggningsrutiner"; yttrande INLEDNING På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren i Tingsryds kommun Information om godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken (Lag 1949:381). Personer som på grund av sjukdom,

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Tillämpas från 2016-01-01 1. Allmänt Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag Överförmyndarnämndens uppdrag 2 Överförmyndarnämndens uppdrag Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Allmänna utskottet 2012 11 13 78 10 Socialnämnden 2012 11 22 186 12 Dnr 2012/411 751 Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Bilagor: Granskningsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Säters kommun. Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-04-12 Antal sidor: 17

Säters kommun. Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-04-12 Antal sidor: 17 Ledning och styrning av förskoleverksamheten Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 17 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Riktlinjer Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Rätten

Läs mer

Agneta Lindau Persson, ersättare, Anneli Eskilandersson, ersättare Michael Werner, sekreterare

Agneta Lindau Persson, ersättare, Anneli Eskilandersson, ersättare Michael Werner, sekreterare Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Skånes Fagerhultrummet, kommunhuset, Örkelljunga Tisdagen den 17 mars 2015 kl 17.00 Helena Vestman, ordförande Ingmar Svensson, vice ordförande

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN 1(11) REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Överförmyndarsekreterare Beslutad av Överförmyndarnämnden Gäller för Överförmyndarnämnden

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Granskning av överförmyndarnämnden

Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämnden Eskilstuna kommun Augusti 2006 Eva Gustafsson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Metod...3 4 Kommunala mål och föräldrabalken...4

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 38 Reglementee för överförmyndarnämnden i Sävsjö kommun Överförmyndarnämnden har 3 ledamöter och 3 personliga ersättare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer