Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013"

Transkript

1 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2. Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning 2 3. Utgångspunkter Lagstiftning Socialstyrelsen Organisation 4 4. Granskningsresultat Finns det mål och uppdrag för familjehemvården? Kommentarer Finns det riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av familjehemsvården? Kommentarer Finns det riktlinjer och rutiner avseende urval och godkännande av personer som vill bli familjehem? Kommentarer Erbjuds familjehem utbildning, introduktion och kontinuerlig handledning i syfte att stärka förutsättningar för ett bra om-händertagande? Kommentarer Sker uppföljning av familjehemsvård enligt den omfattning som lagen kräver; tidsmässigt, innehållsmässigt och genom att också låta barnen komma till tals? Kommentarer Analys och revisionell bedömning 12

3 i. Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i har genomfört en granslaiing av familjehemsvården. Den övergripande revisionsfrågan har varit följande: Säkerställer Socialnämnden att de barn och unga som placeras i familjehem en god vård? får Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden i huvudsak säkerställer att de barn och unga som placeras i familjehem får en god vård. Dock har några förbättringsområden noterats. Enligt vår bedömning finns det mål och uppdrag för kommunens familjehemsvård. Vi rekommenderar dock att nuvarande mål kompletteras med specifika mätetal i syfte att underlätta bedömning av måluppfyllelse. Enligt vår bedömning finns det riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av vården. Vi rekommenderar dock att komplettera med rutin för att inleda utredning (jml 11 kap i SoL) i pågående ärenden. Vi rekommenderar vidare att utveckla interna överlämningsrutiner mellan socialtjänstens enheter. Enligt vår bedömning finns det riktlinjer och rutiner för urval och godkännande av personer som vill bli familjehem. Enligt vår bedömning erbjuds familjehem utbildning samt gemensam handledning i syfte att stärka ett bra omhändertagande. Enligt vår bedömning kan dock individuell handledning och introduktion till familjehem stärkas. Vi rekommenderar en översyn avseende individuell handledning till familjehem då detta, enligt uppgift, stundtals blir bortprioriterat. Vi rekommenderar även att tydliggöra ansvarsfördelning mellan handläggargrupper (barnsekreterare och familj ehemssekret era re) avseende individuell handledning till familjehem. Vidare rekommenderas att den interna samverkan med mottagnings- och utredningsenheten utvecklas i syfte att stärka introduktionen till både familjehem och barn/ unga. Enligt vår bedömning finns visst utrymme för förbättring avseende uppföljning av familjehemsvården. I nuläget finns enligt uppgift aktuella s.k. överväganden av vården i samtliga ärenden. Under våren/ sommaren 2013 gjordes dock inte alla överväganden inom den tidsfrist som anges i lag vilket inte är acceptabelt. Vi bedömer att innehållet i uppföljning av familjehemsvården är tillfredställande. Vi rekommenderar dock en översyn av s.k. vårdplaner och genomförandeplaner då det är av vikt att dessa är en levande del i verksamheten. Vi gör vidare bedömning att barnen generellt kommer till tals i uppföljning av familjehemsvården. Enligt vår bedömning är det avvikt att följa Socialstyrelsens rekommendation om minst 4 st. barnsamtal per år. Vi rekommenderar att eventuella avsteg från detta tydliggörs i upprättad journal/ akt. Vi rekommenderar även en översyn av dokumentation avseende barnsamtal i fråga om att tydliggöra barnet och dess åsikter. 1 av 14

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Att placera ett barn eller ungdom i familjehem innebär ett stort ingrepp i barns, ungdomars och familjers liv. Kommunens socialtjänst har ett stort och sammanhållet ansvar för att familjehemsvården tillgodoser barnets behov samt att barnet växer upp under trygga och gynnsamma förhållanden. Familjehem som anlitas ska innan placering utredas för att säkerställa att det finns en vilja och förmåga att ge den omsorg som barnet behöver. Nämnden bär ansvar för att ge stöd till familjehemmen i syfte att förhindra sammanbrott. Den av riksdagen initierade "vanvårdsutredningen" visade att den bristande uppföljningen av placerade barn och unga har fått förödande konsekvenser historiskt sett. För att kunna anpassa vården och tillgodose barnets behov ska nämnden hålla kontakt med barnet och dess omgivning genom regelbundna besök och samtal Revisionsfråga och kontrollmål Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer att de barn och unga som placeras i familjehem får en god vård. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer Socialnämnden att de barn och unga som placeras i familjehem får en god vård? Bedömning av säkerställandet görs med utgångspunkt från följande kontrollmål: Finns det mål och uppdrag för familjehemsvården? Finns det riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av familj ehemsvården? Finns det riktlinjer och rutiner avseende urval och godkännande av personer som vill bli familjehem? Erbjuds familjehem utbildning, introduktion och kontinuerlig handledning i syfte att stärka förutsättningar för ett bra omhändertagande? Sker uppföljning av familjehemsvård enligt den omfattning som lagen kräver; tidsmässigt, innehållsmässigt och genom att också låta barnen komma till tals? 2.3. Metod och avgränsning Underlaget till rapporten utgörs av intervjuer med tjänstemän liksom dokumentstudier av skriftliga styrdokument samt annan dokumentation av betydelse. Vidare har aktgranskning gjorts av ett urval av akter som berör placerade barn och unga i familjehem (5 st.). Följande intervjuer har genomförts: 2 av 14

5 Avdelningschef, IFO Enhetschef, Familjehemsenheten Familjehemssekreterare (2 st.) Barnsekreterare (4 st.) Granskningen har avgränsats till att omfatta familjehemsvården för barn och unga (tom 18 år). Rapporten är sakavstämd med intervjuade tjänstemän. 3 av 14

6 i 3. Utgångspunkter 3.1. Lagstiftning Vård i familjehem regleras i socialtjänstlagen (SoL), de specifika bestämmelserna om vård utanför det egna hemmet regleras i 6 kap SoL. Socialnämndens ansvar för stödet och skyddet för familj ehemsplaeerade barn och unga stärktes i samband med att nya bestämmelser trädde i kraft i SoL den 1 jan Det finns även andra lagar som reglerar arbetet inom familjehemsvården, t.ex. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I LVU regleras tvångsomhändertagande av barn och unga Socialstyrelsen Som komplement till lagstiftningen finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd syftar till att ge kommunerna vägledning avseende att ge en trygg, säker och ändamålsenlig vård av placerade barn och unga i familjehem och hem för vård eller boende. Socialstyrelsen har under 2013 givit ut en handbok "Barn och unga i familjehem och HVB - Handbok om Socialnämndens ansvar och uppgifier". Innehållet i handboken bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JOuttalanden och kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Socialstyrelsen har även givit ut ett flertal andra publikationer vilka är relevanta för familjehemsvården som t.ex. Ett hem att växa i -familjehemmets bok (2013), Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar (2013). SOSFS 2006:12- Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga (2006), Barn och unga i socialtjänsten (2006) Organisation I finns en s.k. "Familjerätt- och familjehemsenhet" med ansvar för bl.a. familjehemsvård för barn och unga mellan 0-21 år. Inom enhetens familjehemsvård finns 1 tjänst som enhetschef (även familjerätt), 3,5 tjänst som barnsekreterare (med särskilt vårdansvar) samt 2,5 tjänst som familjehemssekreterare. Uppdelningen mellan barnsekreterare och familjehemssekreterare har funnits i sedan Sedan den 1 januari 2013 finns det en lagstadgad skyldighet att barn och unga som är placerade i familjehem ska ha en särskilt utsedd handläggare som ansvarar för kontakterna med barnet/ den unge. Vid intervjutillfället i oktober 2013 var drygt 50 st. barn placerade i familjehem fördelat på ca 40 st. familjehem. Vidare finns 4 st. s.k. "jourhem" i kommunen med möjlighet att ta emot placeringar av barn och unga med kort varsel. Av det totala antalet placerade barn och unga vid intervjutillfället var ca hälften placerade enligt 4 av 14

7 SoL (med samtycke) och hälften enligt LVU (tvång). Enligt uppgift från de intervjuade går riktningen mot allt fler tvångs omhändertaganden. 5 av 14

8 4- Granskningsresultat 4.1. Finns det mål och uppdrag för familjehemvården? I socialnämndens måldokument med effektmål för 2013 finns inga direkta mål avseende kommunens familjehemsvård. Det finns dock ett antal mål som har bäring för familjehemsvården som t.ex. mål om god kvalité, tidiga insatser och evidensbaserade metoder. Socialnämnden ger i måldokumentet uttryck för en vilja att minska placeringar av barn och unga i familjehem och på institution till förmån för behovsprövad öppenvård. Familjehemsenheten har i verksamhetsplan för 2013 brutit ned socialnämnens mål till ett flertal specifika mål för verksamhetsområdet. Till varje formulerat mål finns en tillhörande text med specificerat ansvar, genomförande och uppföljning av målet ifråga. Nämnden har antagit förvaltningens verksamhetsplan. Bifogat verksamhetsplanen finns enheternas verksamhetsplaner vilka finns för nämndens kännedom. Nämndens uppföljning av de uppställda målen sker dels via tertialuppföljningar och dels via verksamhetsberättelse vid årets slut. Vidare finns en verlcsamhetsbeskrivning för familjehemsvården daterad maj verksamhetsbeskrivningen finns en redogörelse för familjehemsenhetens utgångspunkter, arbete och uppdrag. De intervjuade cheferna uppger att de efterfrågar tydligare mål från nämnden avseende familjehemsvårdens övergripande riktning. Vidare uppger de intervjuade cheferna att mätning av måluppfyllelse är ett utvecklingsområde då det i dagsläget inte alltid är helt tydligt när de uppställda målen är uppnådda. De intervjuade handläggarna uppger att de har god kännedom om mål och uppdrag för familjehemsvården. De uppger att de är involverade i arbetet med att formulera enhetens mål samt i uppföljning av uppsatta mål genom delat ansvar för upprättande av tertialrapporter Kommentarer Enligt vår bedömning finns det mål och uppdrag för kommunens familjehemsvård. Vi rekommenderar dock att nuvarande mål kompletteras med specifika mätetal i syfte att underlätta bedömning av måluppfyllelse Finns det riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av familjehemsvården? Inom socialtjänsten i används BBIC (Barns Behov I Centrum) vilket är ett system för handläggning och dokumentation inom området barn- och unga. Systemet används inom flertalet kommuner i Sverige och rekommenderas av Socialstyrelsen. Inom ramen för BBIC fmns en mängd dokument och mallar 6 av 14

9 framtagna, flertalet av dessa ska användas för att få behålla den licens som Socialstyrelsen utfärdar för nyttjande av BBIC. har permanent licens för BBIC sedan januari Inför 2013 gjordes en satsning på bl.a. familjehemsvården genom att dela upp funktionerna mottagning/ utredning från familjehemsvård och familjerätt. Detta innebär i praktiken ett mer närvarande chefskap för familjehemvården. I samband med detta har ansvarig enhetschef tillsammans med handläggarna arbetat med att ta fram riktlinjer och rutiner samt uppdatera befintliga sådana för familjehemsvården. Nedan följer ett urval av upprättade riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av familjehemsvården i : Checklistor; för bl.a. vårdplan, genomförandeplan, omprövning av vård, handläggning och dokumentation vid omprövning, överldagande, offentligt biträde vid omprövning, vårdens upphörande, yttrande Familjehemsenhetens utslusshem - Modell för avslutande av familjehemsvård - Processbeslcrivning vid extra AU - Processbeskrivning; vårdansvarig barn/ socialsekreterare och familjehemsansvarig socialsekreterare - Riktlinjer för särskilda kostnader i familjehem - Riskbedömning/ checklista inför en tonårsplacering i familjehem - Rutinbeskrivning för register- och akthantering inom IFO Rutiner för jourhemsplacering - Vårdnads överflyttningar, familjehemsplacerade barn - Överlämning av ärenden från utredningsenhet till familjehemsenhet (hantering av LVU-utredning när barnet/ ungdomen redan är placerad, checklista för placering i jourhem samt vid stadigvarande placering) Utöver dessa finns bl.a. mallar för samtycken, information till jourhem, s.k. barnpärm, s.k. familjehemspärm och hälsokort för placerade barn. Dock saknas riktlinje/ rutin avseende säkerställande att utredning jml 11 kap 1 SoL inleds när ett barn/ ung person som vårdas i familjehem kan behöva ges ytterligare insatser eller omplaceras. Enligt socialstyrelsens föreskrifter ska sådan rutin finnas upprättad. De intervjuade handläggarna uppger att befintliga riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av familjehemsvården är aktuella samt att de används i verksamheten. De framför dock att det finns en mängd olika riktlinjer och rutiner samlade i flera olika dokument vilket gör att det stundtals är svårt att finna rätt riktlinje/ rutin. De intervjuade handläggarna uppger att interna överlämningsrutiner mellan socialtjänstens enheter, t.ex. gentemot mottagningsnovember av 14

10 och utredningsenheten och råd- och stödenheten kan utvecklas då samverkan mellan enheterna generellt kan förbättras. I aktgranskning framkommer att handläggarna dokumenterar på olika sätt i upprättade journaler avseende vilka uppgifter som antecknas. I några journaler/ akter finns t.ex. långa beskrivningar av möten och samtal medan det i andra journaler/ akter finns mycket kortfattade anteckningar Kommentarer Enligt bedömning finns det riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av vården. Vi rekommenderar dock att komplettera med rutin för att inleda utredning (jml 11 kap 1 SoL) i pågående ärenden då sådan ska finnas enligt socialstyrelsens föreskrifter. Vi rekommenderar vidare att utveckla interna överlämnings rutiner mellan socialtjänstens enheter, t.ex. gentemot mottagnings- och utredningsenheten och råd- och stödenheten. Detta då de intervjuade handläggarna uppger att samverkan mellan enheterna kan förbättras Finns det riktlinjer och rutiner avseende urval och godkännande av personer som vill bli familjehem? Inom familjehemsenheten finns framtagen riktlinje/ rutin kallad "Processbeskrivning för familjehemsutredning". I denna finns beskrivet arbetsgången avseende urval och godkännande för personer som anmäler intresse att bli familjehem. I ovan nämnda riktlinje/ rutin fastställs att utredning av ett tilltänkt familjehem ska omfatta intervjuer, hembesök och referenstagning vilket svarar mot uppställda krav i socialstyrelsens föreskrifter inom området (SOSFS 2012:11). För bedömning av det tilltänkta familjehemmets lämplighet används s.k. "Bra-fams" intervjufrågor samt s.k. "Kälvestensutredning". Enligt uppgift är flertalet av handläggarna utbildade i modellen för "Kälvestensutredning", det insamlade materialet analyseras sedan av extern psykolog. Metoden är vedertagen avseende urval och godkännande av tilltänkta familjehem och svarar upp till Socialstyrelsens krav avseende innehåll i en familjehemsutredning. De intervjuade familjehemssekreterarna, vilka ansvarar för bl.a. rekrytering och utredning av familjehem, uppger att de följer den framtagna processbeskrivningen för urval och godkännande av tilltänkta familjehem. De uppger dock att deras pressade arbetssituation leder till att rekrytering av nya familjehem stundtals får stå tillbaka Kommentarer Enligt vår bedömning finns det riktlinjer och rutiner för urval och godkännande av personer som vill bli familjehem. 8 av 14

11 4.4. Erbjuds familjehem utbildning, introduktion och kontinuerlig handledning i syfte att stärka förutsättningar för ett bra omhändertagande? Sedan 1 januari 2013 är det lagstadgat i SoL att socialtjänsten ska erbjuda familjehem utbildning samt lämna råd, stöd och annan hjälp som familjehemmen behöver. Inom familjehemsenheten har några av handläggarna under 2013 deltagit i utbildning via Socialstyrelsen i syfte att ge grundutbildning till familjehem. Vid intervjutillfället i oktober 2013 hade flertalet av kommunens familjehem deltagit i utbildning. De intervjuade handläggarna uppger att ansvarsfördelning avseende handledning till familjehemmen stundtals är otydlig mellan familjehemssela-eter are och barnsekreterare. De menar att ansvar avseende handledning även är otydligt för familjehemmen. I arbetsbeskrivning för de olika tjänsterna finns beskrivet att familjehemssekretrare ansvarar för att handleda och utbilda familjehem samt att barnsekreterare ansvarar för att ge råd och stöd i frågor som rör barnet. Handläggarna menar dock att denna besladvning inte är tillräckligt tydlig. Enligt uppgift har flertalet familjehem fått erbjudande om gemensam handledning i grupp tillsammans med andra familjehem. De intervjuade familjehemssekreterarna uppger att deras nuvarande arbetssituation medför att individuell handledning till familjehemmen ofta blir bortprioriterad med anledning av tidsbrist. De intervjuade familjehemssekreterarna uppger vidare att det finns ett utvecldingsområde avseende introduktion och förberedelse för både familjehem och barn/ unga i samband med nya placeringar. De intervjuade familj ehemssekreterarna menar att samarbetet med utredande socialsekreterare inom "mottagnings- och utredningsenheten" kan förbättras i detta avseende. De intervjuade cheferna uppger att handledning och stöd till familjehem är ett utvecldingsområde samt att diskussioner pågår huruvida stödet till familjehemmen kan stärkas. Enligt uppgift är detta område allt mer viktigt då trenden går mot att placera fler barn i familjehem i jämförelse med institutionsplaceringar Kommentarer Enligt vår bedömning erbjuds familjehem utbildning samt gemensam handledning i syfte att stärka ett bra omhändertagande. Enligt bedömning kan dock individuell handledning och introduktion till familjehem stärkas. Vi rekommenderar en översyn avseende individuell handledning till familjehem då detta, enligt uppgift, stundtals blir bortprioriterat. Vi rekommenderar även att tydliggöra ansvarsfördelning mellan handläggargrupper (barnsekreterare och familjehemssekreterare) avseende individuell handledning till familjehem. Vidare rekommenderas att den interna samverkan med mottagnings- och utredningsenheten utvecklas i syfte att stärka introduktionen till både familjehem och barn/ unga. 9 av 14

12 4.5. Sker uppföljning av familjehemsvård enligt den omfattning som lagen kräver; tidsmässigt, innehållsmässigt och genom att också låta barnen komma till tals? I socialtjänstlagen regleras att s.k. övervägande av vården ska ske med minst 6 månaders intervall. På samma sätt ska vård enligt LVU omprövas med minst 6 månaders intervall. Socialstyrelsen rekommenderar att barnsamtal med placerade barn ska hållas minst 4 gånger per år. Enligt uppgift gjordes s.k. övervägande av vården inte i tid, d.v.s. med minst 6 månaders intervall, i alla ärenden under våren/ sommaren Detta med anledning av sjulcsloivningar inom enheten. Enligt uppgift var dock övervägande av vård "ikapp" i samtliga ärenden vid intervjutillfället i oktober Denna bild bekräftas i aktgranskning där det framkommer i stickprov att vården inte alltid övervägts i tid under våren/ sommaren 2013, i samtliga stickprov fanns dock aktuellt övervägande vid aktgranskningen. I samtliga stickprov var innehållet i överväganden tillfredställande och i enlighet med de krav som ställs. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) uppges att socialtjänsten ska ha särskilt fokus på skolgång och hälsa för placerade barn. Inom familjehemsenheten pågår ett utvecklingsarbete avseende ökat fokus på dessa frågor. Inom enheten används s.k. "hälsokort för familjehemsplacerade barn" vilket är en mall/ checldista för bedömning av det placerade barnets hälsotillstånd. Vidare ska ansvarig barnsekreterare ta kontakt med barnets skola inför vare övervägande. Enligt uppgift har detta arbete nyligen implementerats varför det fortfarande finns utrymme för förbättring avseende kontakt med skolan. De intervjuade barnsekreterarna uppger att s.k. vårdplan och genomförandeplan finns i ärendena men att dessa kan släpa efter avseende uppdateringar och revideringar. Denna bild bekräftas genom aktgranskning där flera av de granskade planerna ej var uppdaterade eller att betrakta som levande dokument vid uppföljningar. I ett av de granskade ärendena var genomförandeplanen utan innehåll. I flertalet av de granskade ärendena saknades namnunderskrifter av berörda i både vårdplan och genomforandeplan. De intervjuade barnsekreterarna uppger att de inte hinner samtala ensldlt med alla placerade barn 4 ggr. per år vilket är Socialstyrelsens rekommendation. I vissa ärenden görs även bedömning att det inte är lämpligt med samtal 4 ggr. per år. I samband med övervägande av vård används en framtagen mall med frågor till det placerade barnet avseende dess uppfattning om vården (vad är bra, mindre bra, vad kan förbättras samt uppfattning om skolan). Detta dokument bifogas övervägande av vården vilket socialnämndens arbetsutskott tar del av. I aktgranskning/ stickprov framkommer att enskilda barnsamtal hålls regelbundet men att dessa sker med relativt hög spridning i intervall (från ca 1 ggr. per månad till ca 1 ggr. per 6 månader). I aktgranskning framkommer vidare att det i journalen/ akten stundtals är svårt att följa huruvida enskilt samtal ägt rum eller ej, t.ex. i samband med uppföljningsträffar. 10 av 14

13 Ko m m en ta ver Enligt vår bedömning finns visst utrymme för förbättring avseende uppföljning av familjehemsvården. I nuläget finns enligt uppgift aktuella s.k. överväganden av vården i samtliga ärenden. Under våren/ sommaren 2013 gjordes dock inte alla överväganden inom den tidsfrist som anges i lag. Detta är enligt vår bedömning inte acceptabelt, även i en ansträngd personalsituation ska nämnden tillse att lagen följs. Vi bedömer att innehållet i uppföljning av familjehemsvården är tillfredställande. Vi rekommenderar dock en översyn av s.k. vårdplaner och genomförandeplaner då det är av vikt att dessa är uppdaterade och en levande del av uppföljningen. Vi gör vidare bedömning att barnen generellt kommer till tals i uppföljning av familjehemsvården. Enligt vår bedömning är det av vikt att följa Socialstyrelsens rekommendation om minst 4 st. barnsamtal per år. Vi rekommenderar att eventuella avsteg från detta tydliggörs i upprättad journal/ akt. Vi rekommenderar även en översyn av dokumentation avseende barnsamtal i fråga om att tydliggöra barnet och dess åsikter, detta då journalf öringen skiljer sig mellan handläggare. 11 av 14

14 I 5. Analys och revisionell bedömning De förtroendevalda revisorerna i har givit i uppdrag att granska om socialnämnden säkerställer att de barn och unga som placeras i familjehem får en god vård. Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: Säkerställer Socialnämnden att de barn och unga som placeras i familjehem får en god vård? Vår samlade revisionella bedömning är att socialnämnden i huvudsak säkerställer att de barn och unga som placeras i familjehem får en god vård. Dock har några förbättringsområden noterats i granskningen. Bedömningen baseras på följande revisionskriterier: Finns det mål och uppdrag för familjehemvården? Enligt vår bedömning finns det mål och uppdrag för kommunens familjehemsvård. Vi rekommenderar dock att nuvarande mål kompletteras med specifika mätetal i syfte att underlätta bedömning av måluppfyllelse. Finns det riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av familjehemsvården? Enligt vår bedömning finns det riktlinjer och rutiner för handläggning och genomförande av vården. Vi rekommenderar dock att kompletteramed rutin för att inleda utredning (jml 11 kap 1 SoL) i pågående ärenden. - Vi rekommenderar även att utveckla interna överlämningsrutiner mellan socialtjänstens enheter, t.ex. gentemot mottagnings- och utredningsenheten och råd- och stödenheten. Detta då de intervjuade handläggarna uppger att samverkan mellan enheterna kan förbättras. Finns det riktlinjer och rutiner avseende urval och godkännande av personer som vill bli familjehem? Enligt vår bedömning finns det riktlinjer och rutiner för urval och godkännande av personer som vill bli familjehem. Erbjuds familjehem utbildning, introduktion och kontinuerlig handledning i syfte att stärka förutsättningar för ett bra omhändertagande? Enligt vår bedömning erbjuds familjehem utbildning samt gemensam handledning i syfte att stärka ett bra omhändertagande. Enligt bedömning kan dock individuell handledning och introduktion till familjehem stärkas. Vi rekommenderar en översyn avseende individuell handledning till familjehem. Vi rekommenderar även att tydliggöra ansvarsfördelning 12 av 14

15 mellan handläggargrupper (barnsekreterare och familjehemssekreterare) avseende individuell handledning till familjehem. Vidare rekommenderas att den interna samverkan med mottagnings- och utredningsenheten utvecklas i syfte att stärka introduktionen till både familjehem och barn/ unga. Sker uppföljning av familjehemsvård enligt den omfattning som lagen kräver; tidsmässigt, innehållsmässigt och genom att också låta barnen komma till tals? - Enligt vår bedömning finns visst utrymme för förbättring avseende uppföljning av familjehemsvården. I nuläget finns enligt uppgift aktuella s.k. överväganden av vården i samtliga ärenden. Under våren/ sommaren 2013 gjordes dock inte alla överväganden inom den tidsfrist som anges i lag vilket inte är acceptabelt. - Vi bedömer att innehållet i uppföljning av familjehemsvården är tillfredställande. Vi rekommenderar dock en översyn av s.k. vårdplaner och genomförandeplaner då det är avvikt att dessa är uppdaterade och en levande del av uppföljningen. - Vi gör vidare bedömning att barnen generellt kommer till tals i uppföljning av familjehemsvården. Enligt vår bedömning är det av vikt att följa Socialstyrelsens rekommendation om minst 4 st. barnsamtal per år. Vi rekommenderar att eventuella avsteg från detta tydliggörs i upprättad journal/ akt. Vi rekommenderar även en översyn av dokumentation avseende barnsamtal i fråga om att tydliggöra barnet och dess åsikter, detta då journalf Öringen skiljer sig mellan handläggare. 13 av 14

16 Linda Gustavsson Alf Wahlgren Projektledare Uppdragsledare 14 av 14

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd till familjehem

Stöd till familjehem Revisionsrapport Stöd till familjehem Halmstads kommun Christel Eriksson, cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Allmänna utskottet 2012 11 13 78 10 Socialnämnden 2012 11 22 186 12 Dnr 2012/411 751 Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Bilagor: Granskningsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten. Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007. Revisorerna

Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten. Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007. Revisorerna R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007 Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Stig Andersson, 2:e v ordf Nils Persson Januari 2008

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11 ABCD Tranås Kommun Socialnämnden Individ och familjeomsorg srapport KPMG AB Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Tranås Kommun Individ

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Mjölby kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-09 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-09-29 Förslag till reviderade riktlinjer

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-08-23 Socialnämnden Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Förslaget till Tillämpningsregler

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Linda Gustavsson Revisionskonsult December 2013 och unga pwc

Revisionsrapport Granskning av kommunens Linda Gustavsson Revisionskonsult December 2013 och unga pwc 1 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av kommunens öppenvårdsinsatser för barn och unga Trelleborgs kommun pwc Innehållsförteckning 1. Inledning i 1.1. Bakgrund l 1.2.

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem www.pwc.se Revisionsrapport 3/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2015 Revisionsrapport Fredrik Markstedt Charlotta Franklin Januari 2016 Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Rapport. Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland. Barnuppdraget

Rapport. Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland. Barnuppdraget Rapport Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland Barnuppdraget LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-7631-2008 FÖRORD Regeringen gav länsstyrelserna i uppdrag att åren 2006 och 2007 förstärka tillsynen

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering FALKENBERGS KOMMUN Datum Socialförvaltningen 081029 Utredningssektionen 1 Rutiner vid jour- och familjehemsplacering Jourplacering Placering i nätverket I 6 kap. 5 SoL framgår att placering i första hand

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Juni 2014 Placering av barn och unga Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Placerade barn och ungdomar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Placerade barn och ungdomar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Placerade barn och ungdomar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3 2.3.

Läs mer

Utlåtande 2013:170 RVII (Dnr 325-1810/2012)

Utlåtande 2013:170 RVII (Dnr 325-1810/2012) Utlåtande 2013:170 RVII (Dnr 325-1810/2012) Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Tillsynsombud är inte rätt väg att gå. Slutrapport från försöksverksamheten

Tillsynsombud är inte rätt väg att gå. Slutrapport från försöksverksamheten Tillsynsombud är inte rätt väg att gå Slutrapport från försöksverksamheten Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Placeringar i HVB-hem och familjehem. Botkyrka kommun

Placeringar i HVB-hem och familjehem. Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Placeringar i HVB-hem och familjehem Christer Marklund Niklas H Eriksson Karin Magnusson Maj 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00 FAMILJEHEM Att vara familjehem är en mycket viktig uppgift. Att hjälpa ett barn till ett givande liv som vuxen är något av det bästa en människa kan göra. Alla Haninges familjehem är utredda med sikte

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård

Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), diarienummer S2014/1332/FST

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), diarienummer S2014/1332/FST YTTRANDE 2014-06-23 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10 Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, klockan 09:00 Ärenden:

Läs mer

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten,

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Box 423registrator@ivo.se BESLUT inspektionen förvårdochomsorg 2014-10-21 Dnr 8.2-35548/20131(22) Avdelning mitt Christine Nilsanius Christine.Nilsanius tvo.se Fagersta kommun Socialnämnden, 737 80 Fagersta

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13 Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 13 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:36 Rapportnr: 2008:36 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6)

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6) 1(6) Maj 2006 Uppdaterat januari 2014 BBIC-konceptet Vad är BBIC- konceptet? BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för att arbeta med Barns behov i centrum. Det tar sin utgångspunkt i BBIC:s mål

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs Bakgrund Länsstyrelsen genomförde 2004 en tillsyn

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 2016 Kungsbacka kommun

Revisionsrapport 2016 Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2016 Kungsbacka kommun Granskning avseende utredning och uppföljning av familjehem Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport 2007-12. Delas ut vid mötet. 3. Träff med enhetschefer inom OA. 4. Internbudget 2008. Delas ut vid mötet

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport 2007-12. Delas ut vid mötet. 3. Träff med enhetschefer inom OA. 4. Internbudget 2008. Delas ut vid mötet NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 januari 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val

Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Revisionsrapport Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Lunds kommun Adrian Göransson, revisionskonsult, Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄKARUNDERSÖKNING I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Nr 10, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Nr 10, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-161/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer