Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden"

Transkript

1 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning Inledning Uppdrag Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod ÖNs verksamhet ÖNs kontroll av ställföreträdare och deras lämplighet för uppdraget ÖNs kontroll av ställföreträdares redovisning ÖNs budgetutfall och måluppfyllelse Bedömningar av granskningens revisionsfrågor ÖNs kontroll av ställföreträdare och deras lämplighet för uppdraget Vilka kriterier finns för att bli ställföreträdare? Är dessa kriterier tillräckliga och ändamålsenliga för uppdraget? Hur säkerställer ÖN att nya ställföreträdare uppfyller dessa kriterier? Hur säkerställer ÖN att befintliga ställföreträdare fortsätter att uppfylla kriterierna? ÖNs kontroll av ställföreträdares redovisning Vilka rutiner och riktlinjer arbetar ÖN efter med anledning av upprättande, granskning och godkännande av årsräkningar? Är dessa rutiner och riktlinjer tillräckliga och ändamålsenliga för att säkerställa ÖNs uppdrag? Hur säkerställer ÖN att ställföreträdare och kvaliteten på årsräkningarna uppfyller uppsatta krav och riktlinjer? ÖNs budgetutfall och måluppfyllelse Genomgång av budgetutfall Används tilldelad budgetram på ett ändamålsenligt sätt med bakgrund i tilldelat uppdrag och mål? Slutsats och områden med förbättringspotential...10 Källförteckning (11)

3 Sammanfattning Karlskrona kommuns förtroendevalda revisorer har givit Ernst & Young uppdraget att genomföra en fördjupad granskning av Överförmyndarnämndens (ÖN) verksamhet. Syftet är att översiktligt undersöka om ÖNs verksamhet är ändamålsenlig med bakgrund i lagstadgade krav och enligt de av Kommunfullmäktige uppsatta verksamhetsmålen. Granskningen är avgränsad och har inte inkluderat förmyndare av barn. Revisionsfrågorna har utgått från följande områden; - ÖNs kontroll av ställföreträdare och deras lämplighet för uppdraget - ÖNs kontroll av ställföreträdares redovisning - ÖNs verksamhet, budget och måluppfyllelse 2011 Vår bedömning är att ÖN arbetar utifrån lagstadgade och ändamålsenliga kriterier för att avgöra ställföreträdarens lämplighet att utföra sitt uppdrag. ÖN genomför ändamålsenliga kontroller men vi ser en risk i att dessa är otillräckliga med bakgrund i kriteriernas komplexitet. Vår bedömning är vidare att ÖN har upprättat ändamålsenliga rutiner, blanketter och checklistor vilka skapar goda förutsättningar för tillräckliga kontroller av ställföreträdarnas redovisningar. Vi har i granskningen inte uppmärksammat några indikationer på att ÖNs granskningar inte följt dessa riktlinjer. Vi har dock inte kunnat verifiera att tillräckliga granskningar gjorts, därmed kan vi heller inte verifiera om ÖN gjort korrekta bedömningar och slutsatser med bakgrund i befintliga riktlinjer. Slutligen har vi inte uppmärksammat några indikationer på att ÖN inte bedriver en ändamålsenlig verksamhet inom befintlig budgetram. ÖN har dock ingen möjlighet att säkerställa tillförlitligheten i uppföljningen av verksamhetsmålet avseende andelen av djupgranskade årsräkningar. 3 (11)

4 1. Inledning 1.1 Uppdrag Karlskrona kommuns förtroendevalda revisorer gör varje år en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för planeringen av årets revisionsinsatser. De förtroendevalda revisorerna har givit Ernst & Young uppdraget att genomföra en fördjupad granskning av Överförmyndarnämndens (ÖN) verksamhet Syfte och avgränsning Syftet är att översiktligt undersöka om ÖNs verksamhet är ändamålsenlig med bakgrund i lagstadgade krav och enligt de av av Kommunfullmäktige uppsatta verksamhetsmålen. Granskningen är avgränsad till tillsynen av förvaltare och god man, granskningen kommer inte behandla tillsynen av förmyndare för barn. God man och förvaltare benämns i fortsättningen ställföreträdare Revisionsfrågor ÖNs kontroll av ställföreträdare och deras lämplighet för uppdraget; o Vilka kriterier finns för att bli ställföreträdare? o Är dessa kriterier tillräckliga och ändamålsenliga för uppdraget? o Hur säkerställer ÖN att nya ställföreträdare uppfyller dessa kriterier? o Hur säkerställer ÖN att befintliga ställföreträdare fortsätter att uppfylla kriterierna? ÖNs kontroll av ställföreträdares redovisning; o Vilka rutiner och riktlinjer arbetar ÖN efter med anledning av upprättande, granskning och godkännande av årsräkningar? o Är dessa rutiner och riktlinjer tillräckliga och ändamålsenliga för att säkerställa ÖNs uppdrag? o Hur säkerställer ÖN att ställföreträdarna och kvaliteten på årsräkningar, följer uppsatta krav och riktlinjer? ÖNs verksamhet, budget och måluppfyllelse 2011 o Genomgång av budget och utfall o Används tilldelad budgetram på ett ändamålsenligt sätt med bakgrund i tilldelat uppdrag och mål? 1.3. Revisionskriterier Granskningen utgår ifrån nämndens lagstadgade uppdrag och krav i Föräldrabalken vilka kompletteras med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt ÖNs policys och riktlinjer. 4 (11)

5 1.4. Metod Granskningen baseras på intervjuer med verksamhetens handläggare och Kommunledningsförvaltningens kanslichef. Vi har tagit del av handlingar och andra dokument som behandlar revisionsfrågorna, dessa framgår av källförteckningen. 2. ÖNs verksamhet Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förvaltare och god mans förvaltning. Tillsynen ger garantier mot rättsförluster för personer (huvudmän) som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Verksamheten är lagstadgad i föräldrabalken och obligatorisk i Sveriges samtliga kommuner och innebär tillsyn av ställföreträdare, ett samlingsbegrepp för God man, Förvaltare och Förmyndare. Vidare är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet av Överförmyndarnämnden, dessa utförde en tillsyn under 2010 utan väsentliga anmärkningar. I Karlskrona kommun finns vid tidpunkten för granskningen 589 huvudmän fördelade på ca 456 ställföreträdare. Under 2011 tillkom ca 230 uppdrag och ca 130 uppdrag avslutades eller är under avslutning. För att utföra uppdraget har ÖN tre handläggare och tillgång till kommunjuristen till sitt förfogande ÖNs kontroll av ställföreträdare och deras lämplighet för uppdraget Enligt Föräldrabalken skall en individ vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna som är myndig och själv inte har förvaltare för att få vara ställföreträdare för en huvudman. Enligt den av ÖN framtagna texten Välkommen att arbeta som God man / Förvaltare bör individen även ha bred kunskap och erfarenhet, vara noggrann och agera med omdöme, vara lyhörd för sin huvudmans behov, kunna samarbeta med anhöriga och närstående till huvudmannen. Vidare betonar ÖN vikten av att ställföreträdaren inte blandar ihop huvudmannens ekonomi med sin egna. ÖN tillåter att varje ställföreträdare högst har 6 huvudmän, men det förekommer enstaka undantag. ÖN genomför formella kontroller av nya ställföreträdare mot Sociala myndigheter, Kronofogdemyndigheten och Polisens belastningsregister. Fysiska möten mellan handläggare och presumtiva ställföreträdare är obligatoriska och ska förekomma regelbundet. Om den presumtive ställföreträdaren är ung eller i övrigt inte anses lämplig av handläggarna kan de neka individen att bli tilldelat ett uppdrag. När en huvudman har behov av en ställföreträdare och inte har ett eget förslag på ställföreträdare gör handläggarna en matchning mot godkända ställföreträdare. ÖN rekommenderar ställföreträdaren ett möte med både huvudmannen och dennes eventuella kontaktperson för att se om personkemin stämmer. ÖN vidtar inga åtgärder för att säkerställa att mötet sker. Det är däremot obligatoriskt för ställföreträdaren att signera ett åtagande som huvudmannen skriftligen måste godkännande. Handlingarna är tillsammans med huvudmannens läkarintyg obligatoriska för tingsrättens behandling och beslut till förordning. Handlingarna arkiveras i huvudmannens akt. 5 (11)

6 ÖN omprövar bedömningen av ställföreträdarens lämplighet för sitt uppdrag främst till följd av två situationer. Om ställföreträdaren missköter sitt uppdrag och detta uppmärksammas genom årsräkningarna eller om huvudmannen, anhöriga eller allmänheten kan lämna in skriftliga synpunkter på ställföreträdarens lämplighet som denne får bemöta. Om synpunkterna visar sig vara motiverade och riktiga ersätts och entledigas ställföreträdaren. ÖN genomför inga egna systematiska och regelbundna omprövningar av bedömningen om ställföreträdarens lämplighet för sitt uppdrag. Pga. Personuppgiftslagen förekommer heller ingen sammanställning över ställföreträdare som tidigare bedömts vara olämpliga att utöva ställföreträdarskap ÖNs kontroll av ställföreträdares redovisning Efter tingsrättens förordnande ska ställföreträdaren inom två månader lämna in en förteckning till överförmyndarnämnden över den egendom som ska förvaltas. ÖN registrerar datumen i verksamhetssystemet Wärna som via automatiska notifikationer påminner handläggaren om förteckningar som inte inkommit i tid. Förteckningen måste göras på ÖNs blanketter vilket skapar förutsättningar för fullständig information i den ekonomisk översikt av huvudmannens samtliga finansiella engagemang. Förteckningen ska verifieras med engagemangsspecifikationer från banken vilka kontrolleras av ÖN vid inlämnande. Vid ej kompletta förteckningar eller förteckningar med otillfredsställande underlag begärs kompletteringar in. Handlingarna registreras i verksamhetssystemet Wärna och arkiveras. Ställföreträdarna är skyldiga att sammanställa årets förvaltning i en årsräkning som ska lämnas till ÖN senast 1 mars varje år. Verksamhetssystemet Wärna hjälper handläggarna att uppmärksamma och påminna om eventuella förseningar. Årsräkningarna måste ske på ÖNs blanketter som bidrar till att säkerställa informationens fullständighet. Ställföreträdarna har dessutom tillgång till checklistor över obligatoriska verifikationer som ska bifogas årsräkningen. ÖN utför grundläggande kontroller mellan årsräkningen och väsentliga underlag. Vidare ska ÖN enligt verksamhetsmålen, årligen djupgranska minst 20% av samtliga årsräkningar. Det innebär genomgång av samtliga bifogade underlag och verifikationer. Även årsräkningar som inte valts ut att djupgranskas görs det om handläggarna uppmärksammar differenser eller frågor. ÖNs checklista för granskning av års- och sluträkningar ger handläggarna stöd och förutsättningar till enhetliga bedömningar för att godkänna årsräkningarna. Granskningen dokumenteras direkt på respektive årsräkning genom att handläggaren signerar respektive granskad rad med röd penna. Efter granskad och godkänd årsräkning returneras verifikationerna till ställföreträdaren och huvudmännen. Slutsatserna dokumenteras även i verksamhetssystemet Wärna. Vid sidan om allmänhetens upplysningar är årsräkningen ÖNs enda verktyg för att uppmärksamma om ställföreträdaren blandar ihop sin ekonomi med huvudmannens. 6 (11)

7 Om granskningen uppmärksammar avvikelser mellan underlag och redovisning som överstiger SEK och som inte kan kompletteras av ställföreträdaren måste ärendet beredas och läggas upp i nämnden för beslut av åtgärder. Ställföreträdaren bifogar en redogörelse till årsräkningen som utgör underlag till fastställandet av arvodet. ÖN granskar redogörelsen i samband med årsräkningen och reviderar i förekommande fall arvodesnivåerna. Huvudregeln är att ställföreträdarens arvode betalas av huvudmannen själv. Undantaget är om dennes inkomster eller tillgångar understiger 2,65 prisbasbelopp, då betalar ÖN arvodet. I genomsnitt uppgår arvodet till ca SEK per år. Totalt betalade ÖN 41 % av samtliga ställföreträdares arvoden under ÖNs budgetutfall och måluppfyllelse 2011 Överförmyndarnämnden hade en budget på tkr för verksamhetsåret Utfallet blev tkr vilket innebär en negativ avvikelse om -333 tkr. Avvikelsen beror främst på fler ensamkommande flyktingbarn och högre arvode till ställföreträdare än budgeterat. Under 2011 arbetade ÖN med följande verksamhetsmål; - Rätt ifyllda årsräkningar ska vara granskade och klara innan den 31 augusti o Utfall; 47 av 514 årsräkningar återstod att granska 31 augusti - Var 5:e årsräkning ska djupgranskas o Utfall; Målet har uppfyllts efterhand som årsräkningarna görs - Inom två månader ge förslag till Tingsrätten om ny ställföreträdare för minst 90% av ansökningarna. o Utfall; Målet är uppfyllt. ÖN har 3 handläggare (tidigare 2,5 tjänster) samt tillgång till kommunens jurist till sitt förfogande för att uppfylla uppdraget. Trenden är att ärendenas volym och komplexitet ökar. Handläggarna har tidvis hög arbetsbelastning vilket gör dem sårbara för eventuella sjukskrivningar. Arbetsbelastningen i förhållande till tillgängliga resurser är förklaringen till att 47 av 514 årsräkningar återstod att granska 31 augusti. ÖN tillämpar en systematisk urvalsmetod som säkerställer att samtliga årsräkningar djupgranskas inom 5 år. Urvalsmetoden innebär dock att utfallet varierar mellan åren och verksamheten har idag inte möjlighet att säkerställa en noggrannare uppföljning av utfallen. 3. Bedömningar av granskningens revisionsfrågor 3.1. ÖNs kontroll av ställföreträdare och deras lämplighet för uppdraget Vilka kriterier finns för att bli ställföreträdare? Kriterierna och kraven för att bli ställföreträdare anges dels i Föräldrabalken och dels i ÖNs kompletterande kriterier. Samtliga kriterier är inriktade på individens personlighet, värderingar, egenskaper och erfarenheter. 7 (11)

8 Är dessa kriterier tillräckliga och ändamålsenliga för uppdraget? ÖNs kriterier kompletterar och förtydligar kraven enligt Föräldrabalken. Vår bedömning är att ÖNs kriterier är ändamålsenliga och lämpliga för utvärdering av individers lämplighet att utföra ställföreträdarskap Hur säkerställer ÖN att nya ställföreträdare uppfyller dessa kriterier? ÖN gör formella registersökningar i olika belastningsregister samt oregelbundna kontroller till följd av ung ålder eller andra omständigheter som kommit handläggarna till kännedom. Det är den enskilde som ansöker om utdrag ur belastningsregistret. Information om eventuell brottsbelastning finns på särskilt papper. För att säkerställa att ÖN får den kompletta informationen ur belastningsregistret bör krav ställas på att lämna in ett oöppnat kuvert från polisen. ÖNs kontroller bidrar till en samlad bedömning av ställföreträdarens lämplighet. Vår uppfattning är att en bedömning av lämplighet med bakgrund i personlighet, värderingar, egenskaper och erfarenheter är komplex och fordrar ett systematiskt och strukturerat möte mellan handläggare och ställföreträdare. Ett fysiskt möte är obligatoriskt men vad som behandlas på mötet bör följa en förutbestämd agenda och dokumenteras i ett enkelt protokoll som undertecknas av de deltagande vid mötets slut. Kraven i Personuppgiftslagen gör att ÖN ej upprättar en sammanställd lista på individer som tidigare år entledigats eller ansetts olämplig som ställföreträdare Hur säkerställer ÖN att befintliga ställföreträdare fortsätter att uppfylla kriterierna? ÖN är lyhörda för löpande indikationer på att ställföreträdaren inte utför sitt uppdrag enligt förväntningarna, indikationerna kan föranleda en omvärdering av ställföreträdarens lämplighet. ÖN fångar upp dessa indikationer om ställföreträdarnas misskötsel av redovisningen eller via upplysningar från allmänheten. ÖN utför inga systematiska omprövningar eller regelbundna uppdateringar av bedömningen av ställföreträdarnas lämplighet för sina uppdrag. Vår bedömning är att ÖN borde anta ett mer aktivt förhållningssätt till omprövningen av ställföreträdarens lämplighet för sitt uppdrag ÖNs kontroll av ställföreträdares redovisning Vilka rutiner och riktlinjer arbetar ÖN efter med anledning av upprättande, granskning och godkännande av årsräkningar? ÖN har upprättat ändamålsenliga instruktioner, riklinjer, obligatoriska blanketter och checklistor vilket ger ställföreträdarna bra förutsättningar att upprätta korrekta redovisningar. Vidare har ÖN även upprättat checklistor som används i granskningen av årsräkningarna. 20% av årsräkningarna ska årligen djupgranskas, övriga 80% granskas mer översiktligt. 8 (11)

9 Är dessa rutiner och riktlinjer tillräckliga och ändamålsenliga för att säkerställa ÖNs uppdrag? Rutiner och riktlinjer bedöms vara ändamålsenliga och skapar goda förutsättningar för att utföra ÖNs uppdrag Hur säkerställer ÖN att ställföreträdarna och kvaliteten på årsräkningarna, uppfyller uppsatta krav och riktlinjer? Samtliga inkomna årsräkningar granskas, antingen översiktligt eller med djupgranskningar. Handläggaren dokumenterar sin granskning direkt på årsräkningen via en signatur för respektive granskad rad. Årsräkningen kopieras och arkiveras hos ÖN och noteringar registreras i verksamhetssystemet Wärna. Eftersom samtliga underlag och verifikationer returneras utan kopior är vår bedömning att det saknas möjligheter till att i efterhand verifiera handläggarens bedömningar och slutsatser. Detta medför svårigheter att utföra kvalitetskontroller av ÖNs granskningar av årsräkningar ÖNs budgetutfall och måluppfyllelse Genomgång av budgetutfall Orsakerna till den negativa budgetavvikelsen består av ersättning till ställföreträdare och ensamkommande flyktingbarn som delvis ligger utanför ÖNs kontroll. ÖN har begränsade möjligheter till att vidta kortsiktiga besparingar eftersom de väsentliga delarna av resterande budget består av personalkostnader för tre ordinarie handläggare Används tilldelad budgetram på ett ändamålsenligt sätt med bakgrund i tilldelat uppdrag och mål? ÖN anser sig klara 2 av 3 verksamhetsmål. Samtliga årsräkningar är inte granskade innan 31 augusti vilket beror på periodens arbetsbörda i förhållande till befintliga personalresurser. Avseende målet om andelen djupgranskade årsräkningar tillämpar ÖN en systematisk urvalsmetod som innebär att utfallet varierar mellan åren men att samtliga årsräkningar ska ha djupgranskats inom 5 år. Verksamheten har idag ingen möjlighet att säkerställa en noggrannare uppföljning av utfallen. Vår bedömning är att ÖN borde säkerställa tillförlitligheten i uppföljningen av verksamhetsmålet. 9 (11)

10 4. Slutsats och områden med förbättringspotential Vår bedömning är att ÖN arbetar utifrån lagstadgade och ändamålsenliga kriterier för att avgöra ställföreträdarens lämplighet att utföra sitt uppdrag. ÖN genomför ändamålsenliga kontroller men det finns en risk i att dessa är otillräckliga med bakgrund i kriteriernas komplexitet. Vi rekommenderar att ÖN undersöker möjligheterna till - att säkerställa att information från belastningsregistret erhålls genom att ställa krav på att kuvertet från polisen ska lämnas oöppnat till ÖN. - att utveckla ett intervjuformulär för att skapa förutsättningar för strukturerade och konsekventa bedömningar i obligatoriska möten mellan handläggaren och den blivande ställföreträdaren. Mötena bör dokumenteras och undertecknas av deltagarna vid mötets slut. - att dokumentera ställföreträdare som tidigare entledigats och som inte ansetts vara lämpliga för sitt uppdrag samt kontrollera nya ställföreträdare mot dokumentationen - att införa systematiska omprövningar och regelbundna uppdateringar av ställföreträdarens lämplighet genom att med jämna intervall göra förnyade sökningar mot formella register Vår bedömning är vidare att ÖN har upprättat ändamålsenliga rutiner, blanketter och checklistor vilka skapar goda förutsättningar för tillräckliga kontroller av ställföreträdarnas redovisningar. Vi har i granskningen inte uppmärksammat några indikationer på att ÖNs granskningar inte följt dessa riktlinjer. Vi har dock inte kunnat verifiera att tillräckliga granskningar gjorts, därmed kan vi heller inte verifiera om ÖN gjort korrekta bedömningar och slutsatser med bakgrund i befintliga riktlinjer. Vi rekommenderar att ÖN undersöker möjligheterna till - att kopiera, elektroniskt eller i papper, och arkivera verifikationer och underlag till årsräkningarna i syfte att skapa möjligheter att i efterhand verifiera och därmed säkerställa kvaliteten på bedömningar och slutsatser - att inhämta erfarenheter från kommuner där ställföreträdare lämnar årsräkningar elektroniskt. Slutligen har vi inte uppmärksammat några indikationer på att ÖN inte bedriver en ändamålsenlig verksamhet inom befintlig budgetram. ÖN har dock ingen möjlighet att säkerställa tillförlitligheten i uppföljningen av verksamhetsmålet avseende andelen av djupgranskade årsräkningar. Vi rekommenderar att ÖN undersöker möjligheterna till - att registrera samtliga utförda djupgranskningar i verksamhetssystemet Wärna med möjlighet att göra tillförlitliga uppföljningar av samtliga djupgranskningar under året Karlskrona den 20 mars 2012 Thomas Almqvist och Henrik Jonsson 10 (11)

11 Källförteckning Kommunfullmäktiges antagna budget och plan för Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2011 Föräldrabalken, Sveriges Rikes Lag Skriften Välkommen att arbeta som God man / Förvaltare Intresseanmälan att bli ny ställföreträdare Blankett; Förteckning av tillgångar och skulder Blankett; Årsräkning, delräkning, sluträkning inkl checklista Överförmyndarnämndens checklista för granskning av års- och sluträkningar Överförmyndarnämndens principer för arvode och ersättningar Överförmyndarnämndens delegationsordning Protokoll från Länstyrelsen Blekinge Läns Inspektion hos överförmyndarnämnden i, (11)

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

God man & förvaltare

God man & förvaltare God man & förvaltare Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden i Uppsala är gemensam för Uppsala, Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby och

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Överformyndaren. QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. VERKSAMHETSPLAN. zola. Sid 1 2014-04-07

Överformyndaren. QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. VERKSAMHETSPLAN. zola. Sid 1 2014-04-07 Överformyndaren QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. v.o VERKSAMHETSPLAN zola Sid 1 2014-04-07 -^-;,.. _. Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Gunilla Tornberg

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

Revisionsrapport "Överförmyndarens handläggningsrutiner"; yttrande

Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner; yttrande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 25 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 120 Dnr 2012/260 Revisionsrapport "Överförmyndarens handläggningsrutiner"; yttrande INLEDNING På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Slutrapport internkontrollplan 2015

Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2016-01-08 1 (9) Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling ÖFNES/2015:15 Elin Lindh /070-086 21 44/ Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

Uppföljning av 2008 års granskning av informationssäkerheten hos Knivsta kommun KS-2011/787

Uppföljning av 2008 års granskning av informationssäkerheten hos Knivsta kommun KS-2011/787 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2010/605 2012-02-15 Kommunstyrelsen Uppföljning av 2008 års granskning av informationssäkerheten hos Knivsta kommun

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 Som instruktion för verkställande direktören av Bolaget har styrelsen antagit denna instruktion i enlighet

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren i Tingsryds kommun Information om godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken (Lag 1949:381). Personer som på grund av sjukdom,

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2015-12-01 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-01 PaN A1510-0031257 PaN A1510-0031157 PaN A1510-0031057 Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Anvisningar för inlämnande av ansökan

Anvisningar för inlämnande av ansökan Anvisningar för inlämnande av ansökan 2.1 Ansökningshandlingar 2.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få bedriva specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på

Läs mer

Instruktion för valberedningen

Instruktion för valberedningen 1 Instruktion för valberedningen ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket Datum Diarienr 2009-06-23 1807-2008 Migrationsverket 601 70 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje 2015-12-10 Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare ÖFM 2015/0070 Antagen av överförmyndarnämnden den 10 december 2015. Riktlinjen ersätter Riktlinjer för arvoden till gode män och

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare 1(5) Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare (för underårig), god man eller förvaltare har

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 f9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTIET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-11 4 (37) Au 187 Dnr KS 140/2014 Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2013-04-15 BESLUT Larsson & Partners Asset Management AB FI Dnr 12-2527 genom styrelsens ordförande Norra Vallgatan 70 211 22 Malmö Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport ang. debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen

Yttrande över revisionsrapport ang. debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen ABCDE Farsta stadsdelsförvaltning V ERKSAMHETSKONTROLL TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2006-04-27 DNR 104-207/2006 Handläggare: Margareta Eriksson Tfn: 08-508 18 049 Till Farsta stadsdelsnämnd Yttrande över

Läs mer

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 16 Antal bilagor: X Rapport.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Tillämpas från 2016-01-01 1. Allmänt Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-03

PROTOKOLL 2014-03-03 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016

Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 334-2016 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016 Inledning

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

www.pwc.com/se Genomgång av Storvik Ovansjö Ridklubb januari 2013

www.pwc.com/se Genomgång av Storvik Ovansjö Ridklubb januari 2013 www.pwc.com/se Genomgång av Storvik Ovansjö Ridklubb Utfört arbete Intervju med ordförande om verksamhet och administrativa rutiner. Genomläsning av protokoll från årsmöten och styrelsemöten. Översiktlig

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2011-11-14 Handläggare Yvonne Nilsson Er Referens Vår Referens Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Innehåll: 1. Godkännande och rätt till bidrag för fristående

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden

Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden Januari 2014 Vi önskar er alla ett gott 2014 och vill samtidigt med årets första Godmans-Nytt rikta ett STORT TACK till er för allt engagemang

Läs mer

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 1 (6) Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-11-19, kommunfullmäktige (KF) i Fagersta

Läs mer