Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område."

Transkript

1 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar svar avseende bifogad rapport senast den 20 maj Svaret ska minst avse de slutsatser och frågor som finns redovisade i rapportens sammanfattning. Tänk på att det är bra för både styrelsens och revisionens uppföljning om det av svaret framgår vilka åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. För s revisorer Ulf Nordin Ordförande Lisbet Lundgren V ordförande Svar på revisionsrapporten skickas till: Kommunledningskontoret Revisionen Timrå

2 Revisionsrapport Audi KPMG AB 14 februari 2011 Antal sidor: 14

3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Övergripande beskrivning av rutiner m.m Kontroller Programmerade kontroller Övriga kontroller Resultat från registeranalys Analyser av anställningsregistret Åldersstruktur Avstämning mellan anställningsregister och utbetalda löner Rimlighetsbedömning av utbetalda löner Avstämning mot kontrolluppgift Övertidsersättning Semester 11

4 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska att kommunens löner och ersättningar. Revisorerna utesluter inte att det finns risk för att det förekommer brister i de rutiner och systemfunktioner som skall säkerställa att rätt person får rätt lön och ersättning av rätt anledning i rätt tid. Det är därför väsentligt att klarlägga på vilket sätt som ansvariga för PA-funktionen säkerställer en väl fungerande och säker lönehantering. Våra rekommendationer kan sammanfattas med att: Ansvariga går igenom processen för registrering och tillser att väsentliga moment kompletteras med ytterligare kontroller, se avsnitt 9. Löneavdelningen bör årligen inhämta en avstämning från ansvarig arbetsledare för att säkerställa att löne- och yrkestilläggen är korrekta eftersom dessa, enligt vår mening, innebär en ökad risk för fel särskilt när de inte är tidsbegränsade, se avsnitt Redovisningen av Kompassens löner bör dokumenteras, se avsnitt Differenserna beträffande kontrolluppgifterna måste utredas omgående, se avsnitt Kommunen utreder hur samtliga omkostnadsersättningar ska redovisas för att säkerställa att dessa hanteras skattemässigt korrekt, se avsnitt Uppföljning av kostnaderna för övertid bör förstärkas, se avsnitt Löneavdelningen tillsammans med ansvariga arbetsledare går igenom och uppdaterar löneregistret för att säkerställa att lönesystemets automatiska kontrollfunktion för övertidsersättning fungerar, se avsnitt Kommunen ser över rutinerna för att säkerställa att anställda kan utnyttja semesterrätten samt begränsa risken för att semesteruttag inte registreras korrekt, se avsnitt

5 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska att kommunens löner och ersättningar. Revisorerna utesluter inte att det finns risk för att det förekommer brister i de rutiner och systemfunktioner som skall säkerställa att rätt person får rätt lön och ersättning av rätt anledning i rätt tid. Det är därför väsentligt att klarlägga på vilket sätt som ansvariga för PA-funktionen säkerställer en väl fungerande och säker lönehantering. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen betalar ut rätt lön till rätt person, d.v.s. enbart anställda inom kommunen. Följande frågor har därför utgjort utgångspunkt för vår granskning: Är alla personer identifierade med ett matematiskt korrekt angivet personnummer? Hur ser åldersstrukturen ut för personerna i registret? Finns det personer som inte har en registrerad anställning som ändå får lön/ersättning? Finns det anställda vars anställning upphört men som fortfarande får lön/ersättning? Finns det personer som har mer än 100 % tjänstgöringsgrad? Utgår lönetillägg endast för den tid som det beslutats för? Kan övertidsersättningen bedömas som rimlig? Finns det enstaka/få orimligt höga utbetalningar på några lönearter? Används endast giltiga lönearter? Finns någon som per 1 januari hade mer än 40 sparade semesterdagar (och om så är fallet att dagarna är utbetalda under våren 2010)? Är sparade dagar per 31/ rimliga med hänsyn till ingående sparade dagar, årets intjänande och uttag av dagar? Är värdet på semesterlöneskulden rimlig? Finns godkända anställningsavtal för samtliga anställningar (stickprov)? Överensstämmer utbetalda löner med motsvarande uppgift i kontrolluppgiften för inkomståret 2010? 1 Om information om semesterlöneskulden per finns tillgänglig i god tid före rapportering kommer motsvarande analys att genomföras på denna istället. 2

6 4. Avgränsning Granskningen har omfattat anställda i kommunen, men inte i de kommunala bolagen. Analysen avseende utbetalda löner avser främst perioden januari november Undantaget är semesterlöneskuld och kontrolluppgifter där även december månads utbetalning ingår. Anställningsregistret som vi erhöll i samband med att granskningen påbörjades innehöll en felaktig uppgift avseende till och med-datumet för anställningen. Uppgiften i fältet avsåg ett bevakningsdatum. Detta upptäcktes dock först vid genomgången av resultatet av våra analyser med ansvariga. Nytt anställningsregister med rätt fält för t.o.m. datum för anställningen erhölls. Analyserna där felaktigheten har påverkat resultatet väsentligt har gjorts om. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller tillämpbara interna regelverk och policys samt god intern kontroll. 6. Ansvarig styrelse Granskningen har avsett kommunstyrelsen som ansvarar för personal- och lönehantering. Granskningen av löner och ersättningar avser dock anställda vid samtliga nämnder hos kommunen. Rapporten är saklighetsgranskad av Helen Peterzon, IT-samordnare/systemförvaltare, och Pernilla Andersson, systemförvaltare. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Registeranalys av person-, anställnings- och löneartsinformation samt lönetransaktioner Intervjuer för att följa upp och komplettera utförda analyser. 8. Projektorganisation Granskningen har utförts av Lena Medin, certifierad kommunal revisor från KPMG i Sundsvall med tekniskt stöd av Andreas Garphult från KPMG IT Advisory i Stockholm. 3

7 9. Övergripande beskrivning av rutiner m.m. använder lönesystemet ecompanion (leverantör SYSteam) tillsammans med självservicesystemet Rapportera och schemamodulen BeSched. Det finns vid kommunledningskontoret två personer som arbetar med den systemförvaltande delen av löneadministrationen och vid serviceenheten tre personer som arbetar med lönehandläggning. Därutöver finns sex nämndssekreterare som sköter ersättningarna till förtroendevalda. Systemförvaltarna och lönehandläggarma har behörighet att registrera löneuppgifter för samtliga anställda, förutom på sina egna respektive personnummer. Nämndssekreterarna har enligt uppgift enbart behörighet att ändra uppgifterna för de politiker vid den nämnd som sekreteraren ansvarar för. Systemförvaltarna ansvarar för att förändra fasta data, t.ex. semesterrätt. Ändringarna utförs tillsammans av systemförvaltarna genom att en person registrerar medan den andra läser uppgiften. Någon ytterligare kontroll av att registreringen blivit riktig görs inte. Uppgifter om anställning och/eller ändring av anställning registreras vid löneenheten utifrån godkänt anställningsavtal eller annat underlag. Ett arbete pågår för att omarbeta löneavtalet för att underlätta och säkerställa registrering. Om en tillsvidareanställning upphör eller en person blir föräldraledig etc. så måste ansvarig arbetsledare meddela detta till löneenheten för att lön inte ska utgå. Någon kontroll av att registrerade uppgifter är korrekta, utöver vissa automatiska rimlighetskontroller (avsnitt 10) sker inte. Banklistan skickas automatiskt från lönesystemet till bank. För att utbetalningen ska verkställas krävs att kommunen undertecknar ett mail från banken. Behörig att underteckna denna är systemförvaltare och samhälls- och servicechefen i förening. Vi har inte närmare granskat denna rutin. Självservicefunktionen, som använts sedan år 2004, innebär att den anställde registrerar eventuella avvikelser från ordinarie tjänstgöring, t.ex. semester och sjukdom eller över-/mertid. Ansvarig arbetsledare måste för att tillägget eller avdraget ska verkställas godkänna avvikelsen. Det är ytterst arbetsledaren som är ansvarig för att samtliga avvikelser registreras. För vårdpersonal används schemaprogrammet BeSched. Ansvarig chef registrerar där aktuellt schema samt eventuella avvikelser. Informationen från BeSched läses automatiskt in till lönesystemet som underlag för lönebearbetning. I systemet Impromtu samt i ekonomisystemet, Redovisning och Reskontror, kan arbetsledaren följa upp lönekostnaderna för respektive kostnadsställe nedbrutet på person, period och löneart. Av tillämpningsanvisningar till attestreglementet framgår att beslutsattestantens ansvar är att kontrollera att utbetalningar samt kontering och ersättningar till de anställda är riktiga. I ansvaret ingår att kontrollera att samtliga avdrag verkställs. Det framgår även vilka kontrollmoment som ska utföras av beslutsattestanten. 4

8 I ett pågående Lean 2 -projekt har lönehandläggare utarbetat lathundar i syfte att stödja arbetsledarna i arbetet med att följa upp lönerna. Löneadministratörerna lämnar information om systemet till nya chefer, och i övrigt allt eftersom frågor uppstår. Löneadministratörerna svarar också vid behov på frågor. Den registrering som lönehandläggaren gör i systemet sker i stort sett utan att någon annan kontrollerar att uppgifterna har registrerats korrekt. Vi anser att vissa uppgifter, t.ex. lönebelopp och anställningstiden vid visstidsanställningar, är så väsentliga att det bör finnas en rutin som säkerställer att dessa är korrekt registrerade. Vi menar att de logiska kontrollerna som finns inbyggda i systemet inte fångar samtliga möjliga fel som skulle kunna bli väsentliga för kommunen. Vi rekommenderar därför att ansvariga går igenom processen för registrering och tillser att väsentliga moment kompletteras med ytterligare kontroller. Enligt vår uppfattning är riskerna med ett självservicesystem främst kopplade till att avvikelser som är till nackdel för den anställde inte registreras. Vi ser därför positivt på att ansvaret för att kontrollera avdragen framgår av tillämpningsanvisningar till attestreglementet. Någon uppföljning av efterlevnaden av detta ansvar har inte skett inom ramen för denna granskning. 10. Kontroller 10.1 Programmerade kontroller Det finns ett antal programmerade kontroller i systemet för att minska risken för felaktiga utbetalningar: Endast matematiskt korrekta personnummer kan registreras Vid varje månadskörning produceras en varningslista för t.ex. Orimlig bruttolön (löner överstigande ca 35 tkr) Bevakning av pensioner Bevakning av t.o.m.-datum Negativa värden för semester/komptid Vi har inte närmare granskat att dessa kontroller fungerar. 2 Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. 5

9 10.2 Övriga kontroller Löneenheten går vid varje löneutbetalning igenom lönelistor etc. Vid varje löneutbetalning samt vid delårs- och årsbokslut gör ekonomienheten översiktliga rimlighetskontroller av bokförda lönekostnader och lönebikostnader. Vad gäller semester så följer löneenheten årligen upp: anställda som tagit ut mindre än 20 semesterdagar under året anställda med mer än 40 sparade semesterdagar (överstigande dagar utbetalas) Vi har inte närmare granskat att dessa kontroller fungerar. 11. Resultat från registeranalys 11.1 Analyser av anställningsregistret Vår kontroll visar att de personnummer som finns i anställningsregistret är matematiskt korrekta. Ett av personnumren avser ett samordningsnummer, d.v.s. en identifieringsbeteckning som tilldelas en fysisk person som inte är folkbokförd i Sverige. Denna analys är gjord utifrån det första anställningsregister som vi erhållit, se avsnitt 4, och anställningen för den aktuella personen avslutades i mars I anställningsregistret finns flera personer som om deras anställningar summeras uppnår en tjänstgöringsgrad överstigande 100 %. Vid närmare granskning av ett urval av dessa så har det dock visat sig att det rör sig om flera olika anställningsperioder. I anställningsregistret finns 81 personer som har lönetillägg mellan 300 och drygt kronor/månaden. Flertalet av lönetilläggen uppgår till kr/månaden. Ytterligare 5 personer har förutom lönetillägg på omkring kr/månaden även ett yrkestillägg på nästan lika mycket. Lönetillägg utgår t.ex. för personer som har en pooltjänst. Andra vanliga orsaker till löne- och yrkestillägg är projektanställningar och andra tillfälliga tjänster som bl.a. chefsförordnanden. 54 personer har löne- eller yrkestillägg som inte är tidsbegränsade. Vi har stickprovsvis stämt av löne- och yrkestillägg mot anställningsavtal. Vi har för en anställd, som under året fått en ny tjänst, noterat att av underlaget för den nya tjänsten framgår varken lön eller information om att lönetillägget ska kvarstå. Lönetillägget för en anställd ska efter nytt avtal ingå i lönen. Den nya lönen motsvarar registrerad lön plus lönetillägg, så även om personen för närvarande inte erhållit för hög lön finns enligt vår bedömning en risk för att lönetillägget utbetalas även efter nästa lönerevision. 6

10 I anställningsregistret finns även ett antal anställda vid Kompassen, en förskola som drivs av privata aktörer, men som tidigare har ingått i kommunens verksamhet. Dokumentation över hur posten systemmässigt hanteras saknas. Den förklaring som har lämnats är att lönerna redovisas på ett kontoslag som inte överförs till kommunens räkenskaper. Löne- och yrkestillägg innebär enligt vår bedömning, förutom mer administrativt arbete, en risk för fel om tillägget manuellt måste bevakas och plockas bort i samband med att personen övergår till normal anställning. Av den anledningen anser vi att tilläggen bör tidsbegränsas och att detta registreras i systemet så att de automatiskt upphör. Tillägg som inte är tidsbegränsade bör enligt vår mening inräknas i lönen. Vi rekommenderar att löneavdelningen inhämtar en årlig avstämning från ansvarig arbetsledare för att säkerställa att tilläggen är korrekta. Vi anser att redovisningen av Kompassens löner bör dokumenteras. Vår granskning har inte omfattat någon bedömning av om det är lämpligt att kommunen hanterar dessa löner, eller hur ansvarsförhållandet är reglerat Åldersstruktur Vi har utifrån registret över utbetalda löner för perioden januari november 2010 sammanställt följande tabell över antalet anställda i fördelat på ålder: 120 Åldersfördelning Ålder Anställda i års ålder avser främst sommararbetare. I gruppen 18 år och yngre är det 9 personer som har fått lön överstigande 10 tkr under perioden. Vi har följt upp några av dessa anställningar mot anställningsavtal, och inte noterat några avvikelser. 7

11 Gruppen anställda överstigande 65 år består bl.a. av förtroendevalda och uppdragstagare. Ett femtontal personer, födda mellan 1933 och 1941, arbetar mer eller mindre regelbundet på timbasis, bl.a. som vårdbiträde och ledsagare. Vi har inga kommentarer Avstämning mellan anställningsregister och utbetalda löner Vår analys visar att samtliga löner med händelseår (året lönen avser) 2010, förutom en lön, överensstämmer med personnummer och anställningsnummer i anställningsregistret för år Den lön som inte matchar är ett avdrag för hempc (köp) som skett för en tidigare anställd. Personen har haft en anställning under fram till oktober 2010, dock under ett annat anställningsnummer. Om vi inkluderar händelsår 2009, men utbetald under år 2010, i vår utsökning är det många utbetalningar som inte har en matchande anställning. Utbetalningarna avser bl.a. timlöner och traktamenten som hör till år En orsak till att det är så många poster som inte matchar är att varje gång en person byter tjänst så erhålls ett nytt anställningsnummer (löpnummer). En person som går på vikariat kan därför ha ett anställningsnummer t.o.m. 31/12 och ett annat fr.o.m. 1/1. Såsom vi uppfattar periodiseras inte de löner som utbetalas i januari månad som avser föregående år, eftersom posten bedöms vara lika stor från år till år. Vi har även noterat att 27 personer har en anställning registrerad men inte erhållit någon lön under januari november Vi har då i analysen bortsett från de personer som har en anställning som påbörjas under november månad, d.v.s. den månad som lönerna utbetalades för. Vi bedömer att analysen inte visar på några orimliga resultat utifrån de förklaringar vi har erhållit Rimlighetsbedömning av utbetalda löner Vi har gått igenom de fyra beloppsmässigt största lönearterna för att analysera dessa avseende på orimliga värden. 8

12 Sådana avvikelser som har noterats är: Att en anhörigvårdare har 31 arbetsdagar registrerad för en och samma månad. Detta har bedömts som rimligt av systemförvaltare då beslut om anhörigvård kan omfatta ett fåtal timmar varje dag. En person har vid ett tillfälle erhållit 10,21 kr/timme i ersättning. Lönen enligt avtal är 95 kr/timme och registreringsfelet kommer att korrigeras. De högsta timlönerna, mellan 300 kr 727 kr/timme, visade sig däremot stämma mot anställningsavtal. Några anställda erhåller lön för många arbetsdagar under helger och/eller många timmar ersatta inom lönearten OB-tillägg helg. En förklaring är att en av personerna har fått retroaktiv OB-ersättning utbetald för hela året, eftersom den tidigare inte varit registrerad. Vi har för övriga anställda stickprovsvis stämt av utbetalda ersättningar mot tidredovisningssystemet BeSched. Inga avvikelser har noterats. Vi bedömer förklaringarna som rimliga Avstämning mot kontrolluppgift Vi har stämt av utbetalda löner under år 2010 mot kontrolluppgift utifrån specifikation över vilka lönearter som är skattepliktiga. Summan av dessa löner och förmåner uppgår enligt lönesystemet till 412,9 mkr. En sammanräkning av kontrolluppgifterna visar att summa inkomster uppgår till 410,3 mkr och summa förmåner till 1,0 mkr, d.v.s. totalt 411,3 mkr. Skillnaden på 1,6 mkr har inte kunnat förklaras av kommunen. Vi har översiktligt gått igenom de lönearter som redovisas som ej skattepliktiga för att bedöma om de är rätt angivna i lönesystemet. Vi noterade att som ej skattepliktig ersättning redovisas omkostnadsersättning till kontaktpersoner m.fl. Enligt vår bedömning ska ersättningen redovisas som skattepliktig inkomst, även om uppdragstagaren normalt sett har rätt till avdrag för kostnaderna motsvarande vad som erhållits i kostnadsersättning. Systemförvaltarna menar att skatteavdrag inte behöver göras eftersom ersättningarna redovisas under särskild kod på kontrolluppgiften. Det är viktigt att avstämning mellan lönesystemets utbetalda löner och kontrolluppgift görs för att säkerställa att de sistnämnda lämnas på ett korrekt sätt. Vi finner det angeläget att skillnaden utreds omgående. 9

13 Vi har på Skatteverkets hemsida funnit stöd för kommunens tolkning för vissa typer av omkostnadsersättningar. Vi rekommenderar dock att kommunen tar fram underlag som styrker hur samtliga omkostnadsersättningar ska redovisas för att säkerställa att dessa hanteras skattemässigt korrekt. Vi noterar att den sammanställning som vi erhållit av kontrolluppgifterna inte innehåller några särskilda fält för omkostnadsersättning Övertidsersättning Kostnaden för övertid uppgick för år 2009 till 2,2 mkr och för år 2010 till 2,5 mkr. Budgeterad kostnad för övertid uppgick för år 2009 och 2010 till 0,6 mkr/år. Det är endast ett fåtal nämnder som överhuvudtaget budgeterar övertidskostnader. Respektive arbetsledare är ansvarig för att följa upp att kostnaden är rimlig. Nedan redovisas utbetald övertid i kronor per händelsemånad (månad övertiden avser) under år 2010: Övertidsersättning Övertidsersättning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Enligt uppgift har flertalet, men inte alla anställda i, rätt till övertid. I lönesystemet finns ett särskilt fält där X-markering ska göras om personen saknar rätt till övertid. Vår analys visar att tre personer har en sådan X-markering och ytterligare tre personer har markering med andra tecken i detta fält. Vi har inte funnit att dessa tecken har någon särskild betydelse. En av de personer som har en sådan avvikande markering har under perioden januari november 2010 erhållit 32 tkr i övertidsersättning. Enligt ansvarig chef är det riktigt att övertidsersättning har utgått. Enligt uppgift finns ytterligare ett antal personer som inte har rätt till övertid men som saknar ovanstående X-markering. 10

14 Vi anser att uppföljning av kostnaderna för övertid bör förstärkas. För att lönesystemets automatiska kontrollfunktion för övertidsersättning ska fungera är det viktigt att X-markering sker i rätt fält. Vi rekommenderar att löneavdelningen tillsammans med ansvariga arbetsledare går igenom och uppdaterar löneregistret för att säkerställa detta Semester Vi har med avseende på semesterlöneskulden per kontrollerat följande: Hur många anställda som tagit ut mindre än 20 dagar semester under året. Om någon tagit ut orimligt många semesterdagar. Om någon har mer än 40 dagar sparad semester per 31 december. Orimliga värden i semesterlöneskuld (negativa) samt om skulden är rätt beräknad i förhållande till antal sparade dagar och lön. Omkring 30 anställda har fler än 40 dagar sparad semester. Samtliga uttagna semesterdagar i december är dock vid vår analys inte registrerade. Som mest har en anställd 59 sparade dagar. Överskjutande dagar kommer enligt uppgift att betalas ut i februari. Vår analys visar att ca 25 anställda har en negativ semesterlöneskuld, d.v.s. att de tagit ut fler dagar än vad de har tjänat in. Enligt systemförvaltare ska löneadministratören ändra uttaget till tjänstledighet utan lön. För de flesta av de 25 anställda så är det en semesterdag som tagits ut för mycket. För den som tagit ut för många dagar som mest, har fem dagar för mycket tagits ut. Det totala beloppet för den negativa skulden uppgår till 35 tkr. Vid avstämning mot redovisning visade det sig att den semesterskuldsberäkning som vi erhållit är 137 tkr lägre än den bokförda skulden. Orsaken uppges vara att minimilönen i den utsökning som vi erhållit angetts med ett för lågt värde. Övriga analyser visar inte på några orimliga resultat. 11

15 Det är viktigt att kommunen som arbetsgivare ser till att anställda kan utnyttja semesterrätten. Få antal uttagna dagar skulle även kunna tyda på att uttagna semesterdagar inte har registrerats korrekt. Vi noterar utifrån vår översiktliga analys av semesterlöneskulden i samband med tidigare års bokslutsgranskning att några av de personer som har många sparade semesterdagar även har haft det tidigare år. Vi vill därför uppmana kommunen till att se över rutinerna. KPMG, dag som ovan Lena Medin Certifierad kommunal revisor 12

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5 Revisionsrapport OXELöSU,»/,..;;,.^ 20i6-05- 2 0 tmä>(3ä Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor Mars 2026 pwc 1 av 5 Innehåll l. Förändringar under 2015 avseende lönerutiner...3 l.l. Utfall av registeranalys...

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

1 Syfte. 2 Omfattning

1 Syfte. 2 Omfattning Attestpolicy 2(4) 1 Syfte Attestpolicyn är en policy för kontroll av verifikationer. Attestpolicyn utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska den interna kontrollen i huvudboksprocessen.

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 Kommunledningskontoret 1 (6) Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 (Antagna av kommunfullmäktige den 25 juni 2007, 103, och reviderade av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Sa Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Rapport nr 05/2011 September 2011 Monika Norlin, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013.

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Stadskontoret Personalavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE 2013-01-16 1 (7) Förtroendevalda i Jönköpings kommun ARVODESREGLER 2013 I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Utgångspunkter

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten

Granskning av förrådsverksamheten Granskning av förrådsverksamheten Kustbostäder och Oxelö Energi Datum 2010-12-16 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Redovisningsperiod 1 september - 30 september

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

VILLKOR FÖR DE FÖRTROENDEVALDAS UPPDRAG

VILLKOR FÖR DE FÖRTROENDEVALDAS UPPDRAG 1 VILLKOR FÖR DE FÖRTROENDEVALDAS UPPDRAG I KONCERNEN KARLSTADS KOMMUN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Tolkning av bestämmelserna...4 Årsarvode...4 Begränsat arvode...5 Sammanträdesarvode...9 Dagarvode... 12

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun Revisionsrapport Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola Mjölby kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfråga... 1 Metod... 2 Lagens syfte och tillämpning...

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 2006-03-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Klagomålshantering Kommunrevisionen har granskat rutinerna för klagomålshantering, vilka utgör del av kommunens övergripande

Läs mer

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson Bilaga 1 Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson 2(5) Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin Förstudie Diarieföring av allmänna handlingar Nerikes Brandkår 2009-06-04 Ref Roger Wallin 1. Uppdrag... 3 2. Offentlighetsprincipen... 3 2.1 Hur diarieförs handlingar och finns gemensamma rutiner?...

Läs mer

Granskning av skogsförvaltningen

Granskning av skogsförvaltningen Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen Landstinget Halland 2008-12-17 Tomas Ekblad Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte, metod och avgränsning...3 3 Policy och regelverk...3

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 9/2015 Upplands Väsby kommun Granskning av avgångsvederlag Innehåll 1 Sammanfattning och svar på revisionsfrågor samt rekommendationer... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte

Läs mer

Lönenytt nr 5 INNEHÅLL. 1 NYHETER... 2 1.1 Lönehandboken... 2. 2 SNÖ OCH GRÄNSSNITT MOT PAC... 2 2.1 Intermittent anställda med lön per timma...

Lönenytt nr 5 INNEHÅLL. 1 NYHETER... 2 1.1 Lönehandboken... 2. 2 SNÖ OCH GRÄNSSNITT MOT PAC... 2 2.1 Intermittent anställda med lön per timma... Dokument Sida INFORMATION 1 (3) Polisens verksamhetsstöd (PVS) Datum Diarienr Version Polisens administrativa center (PAC) 2010-10-08 PVS-730 810-234/10 Lönenytt nr 5 INNEHÅLL 1 NYHETER... 2 1.1 Lönehandboken...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Kvalitet och effektivitet inom kommunens hemtjänst Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Lönenytt nr 6 INNEHÅLL. 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2

Lönenytt nr 6 INNEHÅLL. 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2 INFORMATION 1 (6) Lönenytt nr 6 INNEHÅLL 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2 2 FÖRTYDLIGANDEN... 2 2.1 Utbetalning av bilersättning... 2 2.2 Kontrolluppgifter... 2 2.2.1 Rätta negativa

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer