Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

2 Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter Inledning Omfattning Annonsering av förfrågningsunderlag Ansökans utformning Krav på sökande företag Avtalsvillkor Kvalitetskrav på omvårdnadstjänster Kvalitetsarbete, rutiner mm Kvalitet på verksamhetsnivå Kvalitet på individnivå Kunskap och erfarenhet Uppföljning Kvalitetskrav på Servicetjänster Kvalitetsarbete, rutiner mm Kvalitet på verksamhetsnivå Kvalitet på individnivå Kunskap och erfarenhet Uppföljning Godkännande av leverantör Beslut Överklaga... 8 Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3a Bilaga 3b Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga A Ansökan om tillstånd Riktlinjer för bistånd Kvalitetspolicy Checklista för kvalitetsuppföljning Karta över hemtjänstområde Faktura mall Timpriser för omsorg resp service 2

3 Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1. Administrativa föreskrifter 1.1. Inledning Krokoms kommun har beslutat tillämpa eget val i hemtjänsten från och med enligt lagen om valfrihetssystem(lov). Valfrihetssystemet innebär att de personer i kommunen som via ett biståndsbeslut har rätt till hemtjänst själv kan välja en leverantör som kommunen godkänt och tecknat avtal med. Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna, då syftet är att ge den enskilde möjlighet att välja den leverantör som den enskilde uppfattar tillhandahåller den bästa kvalitén. En fastställd timtaxa tillämpas därför. Ansökan om att bli godkänd som leverantör vänder sig till den som funderar på att starta eget företag, eller som redan har ett företag. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer att godkännas av kommunen. Kommunen lämnar kontinuerligt information till allmänheten om samtliga leverantörer som kontrakterats enligt LOV. Förfrågningsunderlaget inkl bilagor beskriver de krav som leverantörerna måste uppfylla. Samtliga krav måste vara uppfyllda vid varje tidpunkt för att leverantören ska vara godkänd. Om kommunen ändrar kraven måste även tidigare godkända leverantörer uppfylla dessa. Leverantören kan lägga ett kapacitetstak på max antal timmar per månad. Det är kundens val utifrån biståndsbeslut som avgör den volym som leverantören får. För de kunder som inte önskar välja leverantör tillhandahåller kommunen ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet i Krokoms kommun kommer att variera mellan kommunens egenregi och de godkända leverantörerna ett halvår i taget. Vid övergången till LOV registreras befintliga kunder hos nuvarande leverantör om inte kunden aktivt väljer en annan leverantör. Ansökan och förfrågningsunderlag kommer att finnas tillgängligt på kommunens hemsida senast Omfattning LOV tillämpas inom biståndsområdet hemtjänst och omfattar personer som beviljats hemtjänst i Krokoms kommun. Intresserade leverantörer har möjlighet att löpande ansöka om att bedriva hemtjänst i kommunen. Ansökan om att bedriva hemtjänst kan avse antingen omvårdnadstjänster enligt nedan och/ eller enbart servicetjänster (städning, inköp, tvätt, o.d.). De tjänster som avses är Omvårdnadstjänster (inkl delegerade HSL-tjänster och servicetjänster). Tjänsterna har fokus på personlig omvårdnad. I vissa fall kan även en mindre del servicetjänster ingå om så är 3

4 naturligt i samband med omvårdnadsarbetet. För att leverantörens personal ska få utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL-insatser) krävs delegation från kommunens distriktssköterska och arbetsterapeut/sjukgymnast. Sjukvårdsinsatser av legitimerad personal (distriktssjuksköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast) och nattillsyn ingår inte i omvårdnadstjänsterna. Servicetjänster såsom städning, tvätt, inköp etc Kommunen är idag indelad i 4 geografiska hemtjänstdistrikt. Ett av dessa, Föllingedistriktet, är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling. Verksamheten bedrivs där av Förenade Care enligt avtal t.o.m och omfattas inte i nuläget av LOV. Efter avtalstidens utgång omfattas även Föllingedistriktet av LOV. En genomsnittlig fördelning av beviljade biståndstimmar (inkl delegerad HSL tid) och antal kunder per distrikt framgår nedan. Hemtjänstdistrikt Krokom ca 1400 tim/mån 120 personer Hemtjänstdistrikt Nälden ca 1110 tim/mån 60 personer Hemtjänstdistrikt Offerdal ca 850 tim/mån 60 personer En karta över kommunen med hemtjänstdistrikten inritade återfinns i bilaga 5. Redan anlitade företag som avser att fortsätta som entreprenörer inom eget val i hemtjänsten ska göra ansökan enligt LOV innan befintligt avtal löper ut Annonsering av förfrågningsunderlag Annonsering sker löpande på den nationella webbplatsen för valfrihetssystem ( Här annonseras nya versioner av förfrågningsunderlaget samt eventuella förtydliganden och kompletteringar. Det är den sökandes eget ansvar att hålla sig ajour med aktuellt underlag inför ansökan. Förfrågningsunderlaget kan även nås via kommunens hemsida på Internet Ansökans utformning Ansökan ska innehålla blankett Ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst i Krokoms kommun (bilaga 2), ifylld och undertecknad av behörig företrädare samt de bilagor och redovisningar som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Företaget ska i ansökan ange inom vilka geografiska distrikt som företaget avser att arbeta, eventuellt kapacitetstak och om företaget avser att leverera såväl omvårdnadstjänster och/eller servicetjänster. Ansökan skall vara skriftlig och undertecknad av behörig representant för sökande part. Ansökan skall vara på svenska. Ansökan märkt Ansökan hemtjänst LOV ska insändas till: Krokoms kommun Inköp KROKOM Ansökan skall vara giltig i tre månader efter det att ansökan har inkommit till kommunen. Frågor skall ställas skriftligen till ovanstående adress eller via e-post till 4

5 2. Krav på sökande företag Företaget ska: ha fullgjort sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter samt inte vara på obestånd. vara registrerad hos Bolagsverket. Nyetablerade företag och företag under bildande skall vid avtalstecknande kunna visa upp registreringsbevis. inneha F-skattsedel. Nyetablerade företag och företag under bildande skall vid avtalstecknande vara registrerade för lagstadgade skatter och avgifter. inneha giltig ansvarsförsäkring vid start av verksamheten. teckna kollektivavtal med facklig organisation alternativt tillämpa likvärdiga eller minst likvärdiga villkor. tillämpa den meddelarfrihet som gäller i offentlig verksamhet. använda kommunens verksamhetssystem för dokumentation och mottagande av uppdrag. Anslutning sker via s.k."tunn klient" över Internet via Citrix. Sökanden ska tillhandahålla den IT-miljö som erfordras för att ansluta till kommunens Citrix-portal. Kommunen står för licenskostnader av verksamhetssystemet anmäla sin verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor 2 veckor före start. Som bevis för att företaget uppfyller ställda krav ska följande handlingar bifogas ansökan: Kopia på registreringsbevis från Bolagsverket. Nyetablerade företag och företag under bildande skall vid avtalstecknande kunna visa upp registreringsbevis. Kopia på F-skattebevis. Nyetablerade företag och företag under bildande skall vid avtalstecknande vara registrerade för lagstadgade skatter och avgifter. Dessa blivande företag får lämna kopia av F-skattebevis senast vid avtalstecknandet. 3. Avtalsvillkor Avtal ska tecknas enligt bilaga 1 och accepteras utan förändringar av leverantören. 4. Kvalitetskrav på omvårdnadstjänster Kommunen är huvudman för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för verksamhet som bedrivs inom området. Leverantören åtar sig att uppfylla de kvalitetskrav som kommunen ställer på verksamheten Kvalitetsarbete, rutiner mm Leverantören ska bedriva dokumenterat kvalitetsarbete. Det ska finnas rutiner för klagomålshantering av vilka det ska framgå till vem kunden ska vända sig med synpunkter på leverantörens verksamhet och hur dessa synpunkter ska följas upp. Leverantören ska även ha rutiner för avvikelsehantering och hur dessa följs upp. Insatserna ska ges av samma personer så långt det är möjligt Kvalitet på verksamhetsnivå Leverantören ska arbeta systematiskt med kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2006:11). arbeta enligt Krokoms kommuns kvalitetspolicy för god kvalitet inom socialtjänsten (bilaga 4). 5

6 använda det verksamhetssystem som kommunen tillhandahåller. lämna uppgifter och statistik som efterfrågas av myndigheter och kommunen Kvalitet på individnivå Leverantören ska kvittera nytt mottaget uppdrag till biståndshandläggaren senast vardagen efter att uppdraget skickats till leverantören. påbörja hemtjänstinsatser i form av vård och omsorg hos ny brukare inom två dagar efter kvitterat uppdrag. se till att alla kunder har en utsedd kontaktperson. upprätta en genomförandeplan, som ska finnas tillgänglig i verksamhetssystemet senast tre veckor efter påbörjad insats. vara tillgänglig på telefon under motsvarande tider som hemtjänstuppdrag föreligger. ha en säker nyckelhantering där nycklar till bostaden kvitteras och förvaras inlåsta oåtkomliga för obehöriga. ha en rättssäker social dokumentation och avvikelsehantering. rapportera avvikelser enligt kommunens riktlinjer för avvikelsehantering och utan. dröjsmål anmäla behov av förnyad biståndsbedömning till biståndshandläggaren. rapportera ej utförd service till kommunen. genom ett trevligt och korrekt bemötande skapa förutsättningar för nöjda kunder Kunskap och erfarenhet Verksamhetsansvarig ska ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, d v s ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för att utföra uppdraget enligt uppställda krav. Övrig personal ska ha lägst undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning eller annan adekvat kunskaps- eller erfarenhetsbakgrund. Verksamhetsansvarig ska vara förtrogen med och följa inom området gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. All personal ska underteckna försäkran om tystnadsplikt enligt bestämmelser i sekretesslagen Uppföljning Kommunen har rätt att göra regelbunden uppföljning av den avtalade verksamheten. Uppföljningen sker dels löpande på individnivå, dels på verksamhetsnivå genom en årlig kvalitetsgranskning. Den årliga kvalitetsgranskningen innebär genomgång av volymer, dokumentation, personal och kvalitetssystem samt av verksamhetens arbete med den årliga brukarundersökningen. Leverantören är skyldig att samverka i uppföljningsarbetet och på kommunens anmodan lämna information om verksamheten och om dess kvalitetsresultat. Leverantören ska också lämna efterfrågad information om företaget som berör nu aktuellt avtal för publicering på kommunens hemsida. 5. Kvalitetskrav på Servicetjänster Kommunen är huvudman för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för verksamhet som bedrivs inom området. Leverantören åtar sig att uppfylla de kvalitetskrav som kommunen ställer på verksamheten Kvalitetsarbete, rutiner mm Leverantören ska bedriva dokumenterat kvalitetsarbete. Det ska finnas rutiner för klagomålshantering av vilka det ska framgå till vem kunden ska vända sig med synpunkter på 6

7 leverantörens verksamhet och hur dessa synpunkter ska följas upp. Leverantören ska även ha rutiner för avvikelsehantering och hur dessa följs upp. Hjälpen ska ges av samma personer så långt det är möjligt Kvalitet på verksamhetsnivå Leverantören ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta enligt Krokoms kommuns kvalitetspolicy för god kvalitet inom socialtjänsten (bilaga 4). använda det verksamhetssystem som kommunen tillhandahåller, lämna de uppgifter och den statistik som efterfrågats av nationella myndigheter och kommunen Kvalitet på individnivå Leverantören ska kvittera nytt mottaget uppdrag till biståndshandläggaren senast vardagen efter att uppdraget skickats till leverantören, kontakta ny kund om tid för serviceinsats inom två dagar efter kvitterat uppdrag, se till att alla kunder har en utsedd kontaktperson, upprätta en genomförandeplan, som ska finnas tillgänglig i verksamhetssystemet senast tre veckor efter påbörjad insats, vara tillgänglig på telefon under motsvarande tider som serviceuppdraget föreligger, ha en säker nyckelhantering där nycklar till bostaden kvitteras och förvaras inlåsta oåtkomliga för obehöriga, rapportera avvikelser enligt kommunens riktlinjer för avvikelsehantering och, utan dröjsmål, anmäla behov av förnyad biståndsbedömning till biståndshandläggaren. rapportera ej utförd service till kommunen. genom ett trevligt och korrekt bemötande skapa förutsättningar för nöjda kunder Kunskap och erfarenhet Verksamhetsansvarig och personal ska ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, d v s ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för att utföra uppdraget enligt uppställda krav. Personalen ska vara utpräglat serviceinriktad och lyhörd för kundens önskemål och hjälpen ska ges av samma personer så långt det är möjligt. All personal ska underteckna försäkran om tystnadsplikt enligt bestämmelser i sekretesslagen Uppföljning Kommunen har rätt att göra regelbunden uppföljning av den avtalade verksamheten. Uppföljningen sker dels löpande på individnivå, dels på verksamhetsnivå genom en årlig kvalitetsgranskning. Den årliga kvalitetsgranskningen innebär genomgång av volymer, dokumentation, personal och kvalitetssystem samt av verksamhetens arbete med den årliga brukarundersökningen. Leverantören är skyldig att samverka i uppföljningsarbetet och på kommunens anmodan lämna information om verksamheten och om dess kvalitetsresultat. Leverantören ska också lämna efterfrågad information om företaget som berör nu aktuellt avtal för publicering på kommunens hemsida. 6. Godkännande av leverantör Inkommen ansökan öppnas och registreras snarast möjligt. En bedömning av den sökande partens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet kommer att 7

8 utföras. Därefter kommer kontroll att göras att sökanden uppfyller samtliga ställda krav för bedrivande av hemtjänst i Krokoms kommun Beslut Beslut kommer att meddelas inom sex veckor efter inkommen ansökan under förutsättningar att handlingarna är kompletta. Om sökanden godkänts bifogas avtal för underskrift med beslutshandlingen. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara upp till två månader Överklaga Om sökanden inte har godkänts och anser sig felaktigt behandlad har denne möjlighet att överklaga beslutet genom att skriftligen och inom tre veckor till Förvaltningsrätten i Härnösand ansöka om rättelse med begäran om vilken ändring som yrkas. Krokom kommun Ulf Norring Socialchef 8

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Reviderat 121129 VON 91 dnr VON12/66 Reviderat 120425 VON 29 dnr VON12/66 Gäller från och med 130101 Bilagor: Bilaga 1 Blankett

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst Enligt Lag om valfrihet, LOV 2014-04-29 Innehållsförteckning 1. Allmän orientering... 5 1.1 Införandet

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (11) Dnr: SN/2015:189 Valfrihetssystem inom hemtjänst Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år VK101S v1.0 060208, 2010-12- 16Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Hemservice Omvårdnad ww.sollentuna.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 UPPDRAGETS OMFATTNING...

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Bilaga 1 Diarienummer 2014:104 Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Ansökan Kundvalssamordnare Anna Boman Gottfridsson 2014-12-15 Postadress:

Läs mer

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun.

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Förfrågningsunderlag Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Anbud sker löpande och kan lämnas på en eller båda av nedanstående

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2015 Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet Hemtjänst Gäller från 2015-07-01 Dnr VON/2015:37-711 Fastställt av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun . Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Förfrågningsunderlag hemtjänst LOV Regler

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(33) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2016-01-01 2(33) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Rev. 2011-08-15 Diarienummer: 2011/204 Förfrågningsunderlag med kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänst och delegerad hemsjukvård enligt Lagen om valfrihetssystem SFS 2008:962

Läs mer

2013-03-27. Dnr: 2011:114. Ansökan. Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet

2013-03-27. Dnr: 2011:114. Ansökan. Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet 2013-03-27 Dnr: 2011:114 Ansökan Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom funktionshinder, daglig

Läs mer

Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvård enligt Lagen om valfrihet (LOV) i Östra Göinge kommun.

Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvård enligt Lagen om valfrihet (LOV) i Östra Göinge kommun. 2013-12-02 Förfrågningsunderlag Lagen om valfrihet (LOV) Dnr KS 2013/1128.729 Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvård enligt Lagen om valfrihet (LOV) i Östra Göinge

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Välkommen att lämna in din ansökan! Thomas Brandell Socialchef ALLMÄNNA VILLKOR 1(33)

Välkommen att lämna in din ansökan! Thomas Brandell Socialchef ALLMÄNNA VILLKOR 1(33) ALLMÄNNA VILLKOR 1(33) Datum Vår beteckning 2015-12-08 VON 2015/54 nr 1242 Allmänna villkor för Håbo kommuns kundval inom hemtjänsten Håbo kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Anvisningar för inlämnande av ansökan

Anvisningar för inlämnande av ansökan Anvisningar för inlämnande av ansökan 2.1 Ansökningshandlingar 2.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få bedriva specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem inom hemtjänst service

Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem inom hemtjänst service Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem inom hemtjänst service Socialförvaltningen Dnr SN 2011.34 Reviderad oktober 2014 Det här förfrågningsunderlaget riktar sig till er som vill utföra hemtjänst i Örkelljunga

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET 1 (8) Omsorgskontoret 2009-05-26 Dnr On 2009-58 Bilaga 1 FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET En förutsättning för att införa Lag om valfrihetssystem, LOV är att det finns ett förfrågningsunderlag

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård i Svalövs kommun Upprättat 2011-02-28 (KF 30) Reviderat 2014-04-16 (VOU 22) 2013-08-28 (VOU 37) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr: 2010/8. Ansvarig nämnd är omsorgsnämnden i Vellinge kommun, 235 81 Vellinge.

Dnr: 2010/8. Ansvarig nämnd är omsorgsnämnden i Vellinge kommun, 235 81 Vellinge. Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av ledsagarservice, avlösarservice, samt av ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Läs mer

1. LOV inom hemtjänsten i Laholms kommun

1. LOV inom hemtjänsten i Laholms kommun Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-01-11 Upphandlande organisation Laholms kommun Upphandling LOV inom hemtjänsten Eva Ahlgren SON 2016-008 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

2011-05-30. Förfrågningsunderlag gällande serviceinsatser inom hemtjänst i Skurups kommun enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

2011-05-30. Förfrågningsunderlag gällande serviceinsatser inom hemtjänst i Skurups kommun enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 2011-05-30 Förfrågningsunderlag gällande serviceinsatser inom hemtjänst i Skurups kommun enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag...5 1 Affärsförutsättningar...6

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD AVTALSMALL Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 202100-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänstinsatser enligt SoL

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänstinsatser enligt SoL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänstinsatser enligt SoL Upprättat/fastställt 2010-05-31 Senast reviderat 2015-05-20 Revideringsintervall Årligen Dokumentet gäller för Hemtjänsten

Läs mer

Susanne Hertting Vård och omsorgschef susanne.hertting@bastad.se

Susanne Hertting Vård och omsorgschef susanne.hertting@bastad.se Datum: 2011-11-01 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerad hemsjukvård i ordinärt boende inom hemvården, Båstads kommun enligt Lagen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Inom förskoleverksamheten gäller fri etableringsrätt under förutsättning att vissa krav uppfylls. Den som vill erbjuda fristående förskoleverksamhet

Läs mer

1(5) 2011-03-17. Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun

1(5) 2011-03-17. Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun Frågeformulär Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun 1(5) Syftet med uppföljningen är att följa upp hur privata och kommunala utförare inom hemtjänsten efterlever Socialstyrelsen

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke Att lämna samtycke Detta häfte innehåller upplysningar om vad det innebär att lämna samtycke för informationsöverföring inom äldre- och handikappomsorg Vad säger lagen? Informationshantering och journalföring

Läs mer

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling 1 (17) Auktorisationsvillkor SOCN 2015/24 Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling Innehåll ALLMÄN ORIENTERING... 2 LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM... 2 KUNDVALSSYSTEM I NACKA...

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311 Rutin Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 140311 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAS MAR Fastställd av Fastställd datum

Läs mer

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV Förfrågningsunderlag 2016-03-04 Upphandlande organisation Upphandling Varbergs kommun Upphandling av familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem Kersti Arvidsson 15/30 Symbolförklaring:

Läs mer

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga SID 1 (6) Förfrågningsunderlag Anbudsformulär För drift- och transportentreprenad ÅVC Östberga SID (6) ÅVC Bromma Denna handling anger vilka bevis som ska bifogas anbudet för att kraven i förfrågningsunderlaget

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-11-14 Upphandlande organisation Upphandling Järfälla kommun LOV - Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Kerstin Svensson Son 2013/58 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

3. Avtal medicinsk fotvård

3. Avtal medicinsk fotvård Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Trygghetslarm i Osby kommun

Trygghetslarm i Osby kommun Trygghetslarm i Osby kommun Bakgrund Enligt Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. 12-03-27 1(5) Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet:

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kommunen har ett underlag för uppföljning och kvalitetssäkring av utförare oavsett om det sker av den egna kommunala verksamheten eller av privata

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Utfärdat 2011-01-27 Diarienummer: SN 2010:178.792

Utfärdat 2011-01-27 Diarienummer: SN 2010:178.792 Utfärdat 2011-01-27 Diarienummer: SN 2010:178.792 Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare av Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer