Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn"

Transkript

1 Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad vårdnadshavare? När ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses? Vad innebär det att vara särskilt förordnad vårdnadshavare? Vad betyder medförmyndare? Vad innebär det att vara medförmyndare? Vad betyder särskilt förordnad förmyndare? Vad innebär det att vara särskilt förordnad förmyndare? När ska en god man förordnas för ett barn? Vem kan ansöka om att en god man ska förordnas för barnet? Vem kan ansöka om att en god man ska entledigas? Vem kan ansöka om att en medförmyndare/ förmyndare ska förordnas för barnet? Vem kan ansöka om att en medförmyndare/förmyndaren entledigas? När upphör uppdraget? Jag är god man för barnet, när upphör mitt uppdrag? Upphör uppdraget som god man om barnet flyttar från Malmö och folkbokförs i en annan kommun? Jag är särskilt förordnad förmyndare. När upphör mitt uppdrag? Upphör mitt uppdrag som särskilt förordnad förmyndare om barnet flyttar och folkbokförs i en annan kommun? Frågor om redovisning Jag är vanlig (legal) förälder, måste jag lämna in en årsräkning? Jag är särskilt förordnad vårdnadshavare. Måste jag lämna in årsräkning varje år? Jag är särskilt förordnad förmyndare. Måste jag lämna in årsräkning? Jag är medförmyndare. Måste jag lämna in årsräkning? Vem kan bli befriad från att lämna årsräkning? faq barn Besöksadress: Kompanihusgården 2 Receptionen: mån-fre Lunchstängt Telefon- och besökstid: mån-fre Lunchstängt SOCIALA RESURSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för överförmyndarärenden Malmö Tel Org.nr

2 2 (1 Vad händer om jag inte lämnar in min redovisning i tid? Hur begär jag anstånd? När kan man få anstånd? Vilken ersättning får jag som är särskilt förordnad förmyndare för ett barn? Vilken ersättning får jag som är särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet? Varför dröjer min ersättning för uppdraget? Vem betalar arvodet? Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode? Frågor om spärrat konto Vad är ett överförmyndarspärrat bankkonto? Hur gör jag för att ansöka om uttag från ett överförmyndarspärrat konto? Vilka uppgifter måste finnas i ansökningsblanketten? Vad kan man ansöka om uttag för? När ska jag ansöka om uttag? Hur vet jag att ansökan om uttag har beviljats? Måste jag sända in kvitto på det jag har köpt till barnet? När ska jag sända in kvittot till överförmyndarnämnden? Hur lång tid tar handläggningen av ansökan om uttag? Går det att överklaga beslutet om uttagsansökan inte medges? Kan jag få ett förhandsbesked om min ansökan kommer att beviljas? Måste jag köpa den sak jag har ansökt om uttag för? Frågor om försäljning av fast egendom/bostadsrätt Barnet äger en fastighet/bostadsrätt som måste säljas, vad gäller? Vem får lov att ansöka om samtycke hos överförmyndaren till försäljningen? Hur ansöker jag om tillstånd att sälja barnets fastighet? Hur lång tid tar handläggningen av en ansökan om försäljning av fastighet/bostadsrätt? Vad händer med köpeskillingen från försäljningen? Frågor om förvärv av fastighet/bostadsrätt Jag vill att barnet ska köpa en fastighet/del av fastighet eller bostadsrätt, vad gäller? Vem får lov att ansöka om samtycke hos överförmyndaren till köpet?

3 3 (1 Hur ansöker jag om tillstånd att köpa en fastighet till barnet? Hur lång tid tar handläggningen av en ansökan om köp av fastighet/bostadsrätt? Är det något mer jag som förmyndare/god man måste göra? Frågor om arvskifte Barnet ska ärva, vad gäller? Vad är ett arvskifte? Vem ska ge in ansökan om att arvskiftet ska godkännas? Vilka handlingar ska ges in i en ansökan om godkännande av arvskifte? Krävs alltid ett arvskifte? Hur vet jag som förmyndare/god man att arvskiftet har godkänts? Hur lång handläggningstid har överförmyndarnämnden för att godkänna en arvskifteshandling? Vad ska jag som förmyndare/god man göra när arvskiftet har godkänts av överförmyndaren? Barnet har kapital på ett överförmyndarspärrat konto, vad gäller om jag som förmyndare vill omplacera kapitalet i fonder eller aktier? Barnet har kapital -men inte på ett överförmyndarspärrat konto - som jag vill omplacera i aktier eller fonder, vad gäller? Frågor om driva rörelse Vad gäller om en omyndig vill starta ett företag? Hur ansöker man om tillstånd för den unge att bedriva rörelse? Vad betyder förmyndare? En förmyndares ansvarar för att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska frågor. Alla omyndiga personer ska ha en förmyndare. Det är normalt sett föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Vem kan vara förmyndare? En förmyndare måste vara 18 år gammal och får inte ha förvaltare.

4 4 (1 Vad betyder vårdnadshavare? En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet, utbildning och god fostran blir tillgodosett. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare. Det är normalt sett föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Vad betyder särskilt förordnad vårdnadshavare? Det är i normala fall föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet fram till myndighetsdagen. En sådan person utses av tingsrätten och kallas särskilt förordnad vårdnadshavare. När ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses? En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, eller om de i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Ytterligare en situation är om båda föräldrarna (eller den ena föräldern om denne är ensam vårdnadshavare) är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Med detta menas att föräldern under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Hindret kan till exempel bero på att föräldern försvunnit eller blivit allvarlig sjuk och sjukdomen inte bara är tillfällig. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd. Om förordnandet beror på att föräldern/föräldrarna har misskött sig, innebär förordnandet även att föräldrarna fråntas sitt vårdnadshavarskap. Föräldrarna har i dessa fall alltså inte längre rätt att besluta om några angelägenheter som rör barnet, till exempel vilken skola barnet ska gå i. Vad innebär det att vara särskilt förordnad vårdnadshavare? En särskilt förordnad vårdnadshavare blir automatiskt (om inte tingsrätten bestämmer något annat) också barnets förmyndare, vilket medför en skyldighet att ta hand om alla ekonomiska frågor rörande barnet. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare består alltså av två delar: dels vårdnadshavarskapet, dels förmynderskapet. En bättre, men lite otymplig, benämning vore därför särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare är man redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren. Detta innebär att den särskilt förordnade vårdnadshavaren varje år (före 1 mars) ska lämna in en årsräkning som visar den omyndiges tillgångar och skulder vid årets början och slut samt den omyndiges inkomster och utgifter under året. Anledningen till att man måste redovisa till överförmyndaren är att uppdraget, som angetts ovan, också inkluderar förmynderskapet och därmed den omyndiges ekonomi. Ibland inträffar det att en särskilt förordnad vårdnadshavare endast ska ta hand om vårdnadsfrågorna och inte förmynderskapet (detta ska i så fall framgå av tingsrättens beslut). I dessa fall finns det ingen redovisningsskyldighet gentemot överförmyndaren.

5 5 (1 Vad betyder medförmyndare? Om en förälder inte klarar av att sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter, kan en medförmyndare utses av tingsrätten. Att utse en medförmyndare är ett lindrigare alternativ än att entlediga en förmyndare och utse en ny. Vad innebär det att vara medförmyndare? En medförmyndares uppdrag är begränsat till att företräda den omyndige i frågor som kan hänföras till den omyndiges ekonomi som till exempel att förvalta tillgångar eller bevaka den omyndiges intressen vid ingående av avtal om vara eller tjänst. En medförmyndare är redovisningsskyldig gentemot överförmyndarnämnden. Det innebär att medförmyndaren varje år (senast den förste mars) ska lämna in en årsräkning som visar den omyndiges tillgångar och skulder vid årets början och slut samt den omyndiges inkomster och utgifter under året. Vad betyder särskilt förordnad förmyndare? En särskilt förordnad förmyndare ska utses om båda föräldrarna avlider och barnet därmed står helt utan förmyndare. En särskilt förordnad förmyndare kan också utses om en befintlig förmyndare inte längre är lämplig och därför ska entledigas. Det är tingsrätten som beslutar om att utse en särskilt förordnad förmyndare och att entlediga en förmyndare. Det krävs starka skäl att entlediga en förmyndare, exempelvis att förmyndaren vid utövande av förmynderskapet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller har kommit på ekonomiskt obestånd. En särskilt förordnad förmyndares uppdrag är begränsat till att företräda den omyndige i frågor som kan hänföras till den omyndiges ekonomi som till exempel att förvalta tillgångar eller bevaka den omyndiges intressen vid ingående av avtal om vara eller tjänst. Vad innebär det att vara särskilt förordnad förmyndare? En särskilt förordnad förmyndare har skyldighet att ta hand om alla ekonomiska frågor rörande barnet. En särskilt förordnad förmyndare är redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren. Detta innebär att den särskilt förordnade förmyndare varje år (före 1 mars) ska lämna in en årsräkning som visar den omyndiges tillgångar och skulder vid årets början och slut samt den omyndiges inkomster och utgifter under året. När ska en god man förordnas för ett barn? En god man måste förordnas 1. om det finns motstridiga legala intressen mellan barnet och förmyndaren samt 2. om förmyndaren på grund sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet (förhinder).

6 6 (1 Motstridiga intressen Överförmyndaren ska förordna god man för en underårig då den underåriges förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i oskiftat dödsbo. Den gode mannens uppdrag är då att vårda den underåriges rätt i boet vid exempelvis boutredning, vid bodelning och arvskifte. Överförmyndaren skall också förordna god man när den som har förmyndare ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång gentemot förmyndaren. Då får förmyndaren inte enligt lag företräda barnet. En god man ska i stället utses med uppdrag att företräda barnet i den specifika frågan (rättshandling eller rättegång). Detta innebär att god man ska förordnas då t.ex. föräldrar vill ge bort en fastighet i gåva till sitt underåriga barn. Förhinder Överförmyndaren ska förordna en god man då förmyndaren är förhindrad att utöva förmynderskapet, till exempel på grund av sjukdom. Det måste samtidigt finnas ett behov av åtgärd som förmyndaren är skyldig att vidta under den tid som förhinder finns och hindret får inte antas bli så långvarigt att ny förmyndare bör utses. När en god man är utsedd att vårda den omyndiges angelägenheter, medför det att förmyndarens rätt att företräda den omyndige upphör tills den gode mannen entledigas. Vem kan ansöka om att en god man ska förordnas för barnet? En ansökan om att en god man ska förordnas ska förordnas för barnet kan göras av: 1. Barnets förmyndare 2. Den unge själv om han/hon har fyllt 16 år 3. Den unges make eller närmaste släktingar 4. Överförmyndarnämnden kan också självmant ta upp frågan Vem kan ansöka om att en god man ska entledigas? En ansökan om att en god man ska entledigas får göras av: 1. Barnets förmyndare 2. Den unge själv om han/hon har fyllt 16 år 3. Den unges make eller närmaste släktingar 4. Överförmyndarnämnden kan också självmant ta upp frågan Vem kan ansöka om att en medförmyndare/ förmyndare ska förordnas för barnet? En ansökan om medförmyndare/förmyndare ska förordnas får göra av: 1. Överförmyndaren 2. Barnets förmyndare 3. Barnets vårdnadshavare 4. Den unge själv om han eller hon har fyllt 16 år 5. Den unges make/sambo samt närmaste släktingar

7 7 (1 Vem kan ansöka om att en medförmyndare/förmyndaren entledigas? En begäran om entledigande av en medförmyndare/förmyndare får göras av: 1. Överförmyndaren 2. Barnets förmyndare 3. Barnets vårdnadshavare 4. Den unge själv om han eller hon har fyll 16 år 5. Den unges make/sambo samt närmaste släktingar När upphör uppdraget? Jag är god man för barnet, när upphör mitt uppdrag? Om du har förordnats som god man för en viss sak, exempelvis för att företräda barnet i samband med arvskifte fattas ett beslut om att du ska entledigas när ditt uppdrag är fullgjort. Du får då ett skriftligt beslut från överförmyndarnämnden. Uppdraget upphör alltid per automatik när barnet fyller 18 år. Du kan när som helst begära att bli entledigad från uppdraget. Din begäran om entledigande måste ske skriftligen. Beslutet om entledigande fattas av överförmyndarnämnden. Du behöver inte ange någon orsak för att bli entledigad. Innan du kan entledigas måste nämnden söka en ny ställföreträdare som ska tillsättas samtidigt som du entledigas. Ibland kan ta det ta lite tid att finna en ny ställföreträdare och då fördröjs även ditt entledigande. Du kvarstår i uppdraget tills överförmyndarnämnden har fattat ett beslut om att du ska entledigas. Upphör uppdraget som god man om barnet flyttar från Malmö och folkbokförs i en annan kommun? Nej, det gör det inte. Du kvarstår i uppdraget men kan begära att bli entledigad från uppdraget. Malmö överförmyndarnämnd flyttar automatiskt över ärendet med alla handlingar till den nya överförmyndaren när det kommer fram att barnet fått ny folkbokföringsadress. Det är viktigt att du hör av dig till överförmyndarnämnden när du fått kännedom om att barnet ska flytta. Om du har begärt dig entlediga kommer den nya överförmyndaren att besluta om entledigande samtidigt som en ny ställföreträdare tillsätts. Eftersom en ny ställföreträdare måste utses kan det dröja lite innan du blir entledigad. Jag är särskilt förordnad förmyndare. När upphör mitt uppdrag? Uppdraget som särskilt förordnad förmyndare upphör automatiskt när barnet fyller 18 år, men du kan när som helst begära att bli entledigad. En begäran om entledigande måste ske skriftligen. Du kan lämna in din begäran om entledigande antingen till överförmyndarnämnden eller till tingsrätten. Det är tingsrätten som beslutar om att entlediga dig. Tingsrätten kommer samtidigt att besluta om att en ny särskilt förordnad förmyndare utses. Du kvarstår i uppdraget tills att tingsrätten har beslutat.

8 8 (1 Upphör mitt uppdrag som särskilt förordnad förmyndare om barnet flyttar och folkbokförs i en annan kommun? Nej det gör det inte. Du kvarstår i uppdraget men förmynderskapsärendet kommer att översändas till den nya överförmyndarnämnden som blir behörig i och med att barnet får en ny folkbokföring. Barnet folkbokföringsadress styr vilken överförmyndare som är behörig tillsynsmyndighet. Frågor om redovisning Jag är vanlig (legal) förälder, måste jag lämna in en årsräkning? Ja, men bara om ditt barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp. (f.n kr år 2015). Det gäller bara tillgångar (till exempel bankmedel och värdepapper) som står i barnets namn. Jag är särskilt förordnad vårdnadshavare. Måste jag lämna in årsräkning varje år? Ja, det måste du om du inte har blivit befriad från att lämna in årsräkning genom ett särskilt beslut av överförmyndaren. Jag är särskilt förordnad förmyndare. Måste jag lämna in årsräkning? Ja, det måste du om du inte har blivit befriad från att lämna in årsräkning genom ett särskilt beslut av överförmyndaren. Jag är medförmyndare. Måste jag lämna in årsräkning? Ja, det måste du om du inte har blivit befriad från att lämna in årsräkning genom ett särskilt beslut av överförmyndaren. Vem kan bli befriad från att lämna årsräkning? Om det med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, kan överförmyndarnämnden besluta att befria dig från skyldigheten att lämna in årsräkning eller sluträkning. Ett exempel på sådana särskilda skäl kan vara att barnet endast har ett enda bankkonto med liten behållning. Vad händer om jag inte lämnar in min redovisning i tid? Om en förmyndare, god man, särskilt förordnad förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare inte inkommer med vissa redovisningshandlingar, kan tingsrätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är vanligen 4000 kr. Om redovisningen ändå inte inkommer, kan rätten besluta att ytterligare vite ska utdömas, vilket kan innebära att ett vitesbelopp om ytterligare 8000 kr döms ut.

9 9 (1 Hur begär jag anstånd? När kan man få anstånd? Om du behöver anstånd med en redovisning måste du ansöka om anstånd hos Avdelningen för överförmyndarärenden, Din ansökan måste ha inkommit före det att sista dagen för inlämnande av redovisningen har passerat. Du måste motivera din begäran. Använd gärna blanketten Begäran om anstånd på malmö.se/blankettertjanster. Avdelningen prövar om begärt anstånd ska medges eller inte och du får ett skriftligt besked om huruvida du har beviljats anstånd och i så fall hur länge. Anstånd medges med längs en månad. Vilken ersättning får jag som är särskilt förordnad förmyndare för ett barn? Arvode för uppdrag som särskilt förordnad förmyndare utgår per år med mellan 5-10 procent av prisbasbeloppet ( kr år 2015) för förvaltning av egendomen. Dessutom utgår kostnadsersättning med 2 procent av prisbasbeloppet per år för de utgifter du har haft med anledning av uppdraget. Arvodet och kostnadsersättningen utbetalas en gång per år efter att årsräkningen för det aktuella året har blivit granskad. Arvodet och kostnadsersättningen betalas alltså ut retroaktivt året efter. Vilken ersättning får jag som är särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet? Arvode för uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare med 5 procent av prisbasbeloppet ( kr år 2015) för förvaltning av egendom och 19 procent av prisbasbeloppet för personlig omvårdnad. Dessutom utgår kostnadsersättning med 2 procent av prisbasbeloppet för de utgifter du har haft med anledning av uppdraget. Arvode för personlig omvårdnad utgår endast under förutsättning av att du inte har haft barnet boende hos dig och inte heller fått ersättning av socialtjänsten. Du måste därför ge in intyget intyg om ersättning- särskilt förordnad vårdnadshavare se länk till blanketter och tjänster. Arvode och kostnadsersättning utbetalas en gång per år efter att årsräkningen för det aktuella året har blivit granskad. Arvodet och kostnadsersättningen betalas alltså ut retroaktivt året efter. Varför dröjer min ersättning för uppdraget? Överförmyndaren fastställer arvode för dig som är medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare en gång per år i samband med att årsräkningen granskas. Avdelningen granskar alla årsräkningar för föregående år fram till årsskiftet innevarande år. Årsräkningarna granskas i kronologisk ordning, det vill säga i den datumordning som de har kommit in. De årsräkningar som inkommer först granskas först. Avdelningen har dessutom en prioritetsordning som gäller månad för månad, vilken innebär att årsräkningar från ställföreträdare som har mer än fem uppdrag eller fler

10 10 (1 (mångförmyndare) inkomna en månad granskas först, sedan granskas årsräkningar från övriga ställföreträdare som inkom inom samma månad. Detta innebär att när årsräkningar från mångförmyndaren som inkom i januari har granskats, ska övriga årsräkningar som inkom i januari granskas, o.s.v. månad för månad. Årsräkningarna granskas också i ett dragande system, vilket gör att det inte på förhand är bestämt vilken handläggare som kommer att granskas respektive årsräkning. Det är därför svårt att exakt ange när en årsräkning kommer att granskas. Nämnden kan inte heller granska din årsräkning om du inte har lämnat in en redogörelseblankett för uppdraget eller intygetintyg om ersättning för särskilt förordnad vårdnadshavare i samband med årsräkningen. Om dessa blanketter saknas måste nämnden begära komplettering. Då fördröjs utbetalningen av ditt arvode. Vem betalar arvodet? Huvudregeln är att det är barnet som själv ska betala arvodet. Om barnets skattepliktiga inkomst understiger 2, 65 gånger prisbasbeloppet ( kr år 2015) och värdet av barnets samlade tillgångar understiger 2 gånger prisbasbeloppet, betalar dock kommunen arvodet i stället. Vem som ska betala arvodet framgår av det beslut som du får av överförmyndarnämnden efter att din årsräkning har granskats. Om det är barnet som ska betala arvodet, ska du som god man/ särskilt förordnad förmyndare/särskilt förordnad vårdnadshavare för barnets räkning betala in preliminärskatt och sociala avgifter samt lämna förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode? Som god man eller förvaltare är du för din huvudmans räkning skyldig att betala in preliminärskatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Arvodet som överförmyndanämnden beslutar om är alltså före skatt. På Skatteverkets hemsida, skatteverket.se, hittar du information om hur du räkna ut skatten och de sociala avgifterna på ditt arvode. Där finns också blankett för den förenklade arbetsgivardeklarationen du ska lämna in för din huvudmans räkning. Vän dig till Skatteverket om du har frågor. Frågor om spärrat konto Vad är ett överförmyndarspärrat bank konto? Av lag följer att när ett barn får en utbetalning som överstiger ett prisbasbelopp (f.n år 2015 är det kr) på grund av arv, försäkring, ersättning enligt brottsskadelagen eller dyl. måste pengarna sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Överförmyndaren har därutöver också möjlighet att besluta om att ett barns konton ska överförmyndarspärras, om särskilda skäl finns. Samma regler gäller för både föräldraförmyndare och förmyndare som blivit förordnade av tingsrätten.

11 11 (1 Ett överförmyndaspärrat konto innebär att förmyndaren behöver ansöka skriftligen om överförmyndarens samtycke för att ta ut medel från det spärrade kontot. Hur gör jag för att ansöka om uttag från ett överförmyndarspärrat konto? Du måste lämna in en skriftlig ansökan till överförmyndarnämnden. Du finner ansökningsblanketten på malmo.se/blankettertjanster. Blanketten heter uttag spärrad bankräkning. Vilka uppgifter måste finnas i ansökningsblanketten? En ansökan om uttag från ett överförmyndarspärrat konto ska innehålla: Barnets och förmyndarnas personuppgifter Vilket belopp som önskas tas ut. Från vilken bank och bankkonto uttaget önskas Syfte med uttaget och skriftligt underlag (beskrivning av vad pengarna ska användas till) Samtliga förmyndares underskrifter Barnets underskift om denne har fyllt 16 år Observera att enbart överföring av medel från ett överförmyndarspärrat konto till ett annat överförmyndarspärrat konto genom en transaktion mellan bankerna inte är att jämställa med att ta ut pengar. En ren sådan transaktion kan alltså göras utan samtycke av överförmyndaren. Vad kan man ansöka om uttag för? Enligt lag får barnets medel i skälig omfattning användas till barnets, uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Lagen anger inte i detalj i vilka fall uttag kan medges utan det är en bedömningsfråga för överförmyndarnämnden. Vid prövningen ska överförmyndarnämnden att se till föräldrabalkens krav på att den omyndiges medel i skälig omfattning används till dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Därtill ska överförmyndaren tillse att den omyndige inte får betala sådant som ryms inom föräldrarnas försörjningsplikt. Vid bedömningen ska den omyndiges ålder, föräldrarnas villkor samt övriga individuella förhållanden vägas in. En ansökan om uttag kan normalt endast medges för barnets egna kostnader. Exempelvis kan du som förälder endast ansöka om uttag för att bekosta barnets flygbiljett vid en resa, inte din egen flygbiljett. När ska jag ansöka om uttag? Du ska ge in din ansökan innan du köper den sak som du vill använda barnets medel till. Överförmyndarnämnden prövar om din ansökan och det finns en risk att ansökan inte medges. Om du lägger ut och bekostar inköpet för ditt barn av egna medel finns en risk att du inte får använda barnets medel för att bekosta inköpet.

12 12 (1 Hur vet jag att ansökan om uttag har beviljats? Om överförmyndarnämnden beviljar ansökan om uttag skickas ett beslut till dig som förmyndare. Beslutet ger dig rätt att gå till banken och ta ut den summa som du ansökt om från barnets överförmyndarspärrade bankkonto. Observera att du måste ta med och uppvisa beslutet i banken. Måste jag sända in kvitto på det jag har köpt till barnet? Ja, du måste sända in kvittot och redovisa till överförmyndarnämnden för att redovisa att du har använt barnets medel enligt din ansökan. När ska jag sända in kvittot till överförmyndarnämnden? Du ska sända in kvittot efter att du har gjort inköpet. Hur lång tid tar handläggningen av ansökan om uttag? Handläggningen av en ansökan tar ungefär en vecka, under förutsättning av att ansökan är komplett. Är ansökan inte komplett tar det längre tid. Går det att överklaga beslutet om uttagsansökan inte medges? Det är överförmyndarnämnden som beslutar om avslag på din ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Överförmyndarens beslut går att överklaga hos tingsrätten. Det framgår av överklagandehänvisning i beslutet hur du ska göra för att överklaga och när du senast måste ge in ett överklagande. Kan jag få ett förhandsbesked om min ansökan kommer att beviljas? Nej, överförmyndarnämnden kan inte besluta om förhandsbesked om uttagsansökan kan medges. Måste jag köpa den sak jag har ansökt om uttag för? Ja, det måste du. Uttagsbeslutet är kopplat till din ansökan. Om du vill köpa en annan sak måste du ansöka om nytt uttag. Frågor om försäljning av fast egendom/bostadsrätt Barnet äger en fastighet/bostadsrätt som måste säljas, vad gäller? Om barnet äger en fast egendom eller en andel av fast egendom krävs överförmyndarens samtycke till försäljningen. Observera att ägandet även kan var indirekt, via ett dödsbo som barnet är delägare i. Samtycke får lämnas om försäljningen är lämplig med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra omständigheter. Vem får lov att ansöka om samtycke hos överförmyndaren till försäljningen? Den som är behörig att företräda barnet. Det kan vara antingen: 1. Legala förmyndare, det vill säga barnets föräldrar, eller

13 13 (1 2. Särskilt förordnad förmyndare, en ställföreträdare som har utsetts genom tingsrätten, eller 3. Medförmyndare, en ställföreträdare som har utsetts genom tingsrätten, eller 4. Särskilt förordnad vårdnadshavare, en ställföreträdare som har utsetts genom tingsrätten, eller 5. God man, en ställföreträdare som har utsetts av överförmyndarnämnden. En god man krävs om det finns motstridiga intressen mellan barnet och ställföreträdaren. Överförmyndaren skall förordna god man för en underårig då den underåriges förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i oskiftat dödsbo. Hur ansöker jag om tillstånd att sälja barnets fastighet? För att ansöka om tillstånd krävs: 1. Skriftlig ansökan från behörig ställföreträdare för barnet. Överförmyndarnämnden har ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan kan formuleras fritt. Ansökan måste innehålla en beskrivning av varför fastigheten måste säljas. 2. Köpekontraktet i original som är undertecknat av säljaren och köparen och i kopia. Köpekontraktet bör innehålla villkor om att det endast gäller under förutsättning av överförmyndarnämndens godkännande. 3. Utdrag från fastighetsdata/taxerings- och gravationsbevis. 4. Värderingsintyg från en opartisk värderingsman utfärdat innan objektet läggs ut till försäljning. 5. Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo. Observera att samtliga dödsbodelägare måste vara ense om försäljningen och underteckna köpekontraktet eller lämna fullmakt till någon som undertecknar kontraktet. Om fullmakt finns ska även den ges in i original. 6. Skriftligt yttrande från barnets båda legala ställföreträdare om de samtycker till försäljningen eller inte om ansökan ges in av god man. 7. Skriftligt yttrande från barnet om det har fyllt 16 år, med redovisning av inställning till försäljningen. Hur lång tid tar handläggningen av en ansökan om försäljning av fastighet/bostadsrätt? Handläggningstiden för en ansökan om försäljning av bostadsrätt eller fastighet är en månad, från det att alla handlingar som behövs har inkommit. Ärendet kan vanligtvis hanteras på handläggarnivå. Om en legal förmyndare motsätter sig försäljningen eller det överenskomna priset understiger den oberoende värderingen eller om det annars finns tveksamheter om försäljningen bör godkännas fordras beslut av överförmyndarnämnden och då tar det normalt sett två månader. Vad händer med köpeskillingen från försäljningen? Köpeskillingen ska sättas in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn.

14 14 (1 Frågor om förvärv av fastighet/bostadsrätt Jag vill att barnet ska köpa en fastighet/del av fastighet eller bostadsrätt, vad gäller? Om barnet ska köpa en fastighet eller bostadsrätt krävs alltid överförmyndarnämndens samtycke. Samtycke får lämnas endast om det är lämpligt att förvärvet sker med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder, framtida behov och samlade tillgångar. Vem får lov att ansöka om samtycke hos överförmyndaren till köpet? Den som är behörig att företräda barnet. Det kan vara antingen: 1. Legala förmyndare, det vill säga barnets föräldrar, eller 2. Särskilt förordnad förmyndare, en ställföreträdare som har utsetts genom tingsrätten, eller 3. Medförmyndare, en ställföreträdare som har utsetts genom tingsrätten, eller 4. Särskilt förordnad vårdnadshavare, en ställföreträdare som har utsetts genom tingsrätten, eller 5. God man, en ställföreträdare som har utsetts av överförmyndarnämnden. En god man krävs om det finns motstridiga intressen mellan barnet och ställföreträdaren. Exempelvis ska överförmyndaren förordna god man för en underårig om köpet avser en del av fastighet och förmyndaren redan äger en del av samma fastighet. Hur ansöker jag om tillstånd att köpa en fastighet till barnet? För att ansöka om tillstånd krävs: 1. Skriftlig ansökan från behörig ställföreträdare för barnet. Överförmyndarnämnden har ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan kan formuleras fritt. Om barnet har fyllt16 år ska även barnet underteckna ansökan. Ansökan måste innehålla en beskrivning av varför fastigheten måste köpas. 2. Köpekontraktet i original och kopia som är undertecknat av säljaren och köparen. Köpekontraktet bör innehålla villkor om att det endast gäller under förutsättning av överförmyndarnämndens godkännande. 3. Utdrag från fastighetsdata/taxerings- och gravationsbevis. 4. Värderingsintyg från en opartisk värderingsman. 5. Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo. Observera att samtliga dödsbodelägare måste vara ense om försäljningen och underteckna köpekontraktet eller ha lämnat fullmakt till någon som undertecknar kontraktet. Om fullmakt finns ska även den ges in i original. 6. Skriftligt yttrande från barnets båda legala ställföreträdare om de samtycker till försäljningen eller inte om ansökan ges in av god man. 7. Skriftligt yttrande från barnet om det har fyllt 16 år om inställningen till köpet. 8. En skriftlig utfästelse från barnets förmyndare om det åtar sig att svara för samtliga löpande och fasta kostnader som kan tänkas uppstå för fastigheten/bostadsrätten och som barnet kan bli ansvarig för. 9. Skriftligt intyg från bostadsrättsföreningen om att barnet kommer att godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen.

15 15 (1 Hur lång tid tar handläggningen av en ansökan om köp av fastighet/bostadsrätt? Handläggningstiden för en ansökan om köp av fastighet/bostadsrätt är en månad, från det att alla handlingar som behövs inkommit. Ärendet kan vanligtvis hanteras på handläggarnivå. Om en legal förmyndare motsätter sig köpet eller det överenskomna priset överstiger den oberoende värderingen eller om det annars finns tveksamheter om försäljningen bör godkännas fordras beslut av överförmyndarnämnden och då tar det normalt sett två månader. Är det något mer jag som förmyndare/god man måste göra? Du måste ansöka om lagfart för barnet. Frågor om arvskifte Barnet ska ärva, vad gäller? Om ditt barn är dödsbodelägare i ett dödsbo och ska ärva måste arvskiftet godkännas av överförmyndarnämnden. Förmyndare eller annan ställföreträdare för barnet är skyldig att ge in en ansökan om att arvskiftet ska godkännas till överförmyndarnämnden. Vad är ett arvskifte? Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. Ett arvskifte anger hur tillgångarna ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling ska alltid upprättas. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndarnämnden om varför arvskifte inte skett. Vem ska ge in ansökan om att arvskiftet ska godkännas? Ansökan om godkännande av arvskifte för barnet ska ges in av barnets förmyndare. Om du som är förmyndare är delägare i samma dödsbo som ditt omyndiga barn kan du inte företräda barnet vid arvskiftet. Överförmyndaren måste i sådana fall tillsätta en god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken som företräder barnet i samband med bouppteckning, arvskifte och därmed sammanhängande frågor. Det är då istället den gode mannen som ska ge in ansökan om att arvskiftet ska godkännas av överförmyndarnämnden. Vilka handlingar ska ges in i en ansökan om godkännande av arvskifte? 1. Bouppteckning. Bouppteckningen måste vara registrerad av Skatteverket. 2. Eventuellt testamente i kopia. 3. Arvskifte i original och kopia. Arvskiftet ska vara undertecknat och godkänt av samtliga dödsbodelägare. Om barnet företräds av förmyndaren ska förmyndaren

16 16 (1 underteckna arvskiftet för barnets räkning. Om barnet företräds av god man ska god man underteckna arvskiftet för barnets räkning. Om barnet har fyll 16 år ska även barnet godkänna arvskiftet. 1. Eventuella fullmakter i original 2. Redovisningsräkning utvisande vilka transaktioner som har skett på dödsboets konton under tiden mellan bouppteckningen och arvskiftet. 3. Skriftligt yttrande från barnets båda legala ställföreträdare om de samtycker till arvskiftet eller inte om ansökan ges in av god man. Krävs alltid ett arvskifte? I de fall barnet är ensam arvtagare krävs inget arvskifte. Förmyndaren eller god man ska då endast ge in redovisning till överförmyndarnämnden genom kontoutdrag eller annat som visar att medlen är överförda till barnet i barnets namn. Hur vet jag som förmyndare/god man att arvskiftet har godkänts? Överförmyndaren fattar ett beslut om godkännande som jämte alla original handlingar (arvskifte, fullmakter mm). skickas med rekommenderad post till den som har lämnat in ansökan, det vill säga till förmyndaren eller den gode mannen. Hur lång handläggningstid har överförmyndarnämnden för att godkänna en arvskifteshandling? Handläggningstiden för godkännande av ett arvskifte är en månad från det att ansökningen är komplett. Vad ska jag som förmyndare/god man göra när arvskiftet har godkänts av överförmyndaren? Du måste ge in ett skriftligt bevis om att barnets arv har satts in på ett bankkonto i barnets namn (saldobesked går bra). Om barnet ärver mer än ett prisbasbelopp ( kr år 2015) ska bankkontot förses med överförmyndarspärr. Frågor om kapitalplacering Barnet har kapital på ett överförmyndarspärrat konto, vad gäller om jag som förmyndare vill omplacera kapitalet i fonder eller aktier? Det krävs överförmyndarnämnden samtycke för att ta ut och omplacera medel som finns på barnets överförmyndarspärrade bankkonto. Förmyndaren måste ansöka om tillstånd hos överförmyndarnämnden.

17 17 (1 Barnet har kapital-men inte på ett överförmyndarspärrat konto- som jag vill omplacera i aktier eller fonder, vad gäller? I det fall barnet har tillgångar som överstiger kr fordras i de flesta fall överförmyndarnämndens samtycke om du vill omplacera barnets kapital i fonder eller aktier. Förmyndaren måste ansökan om tillstånd hos överförmyndarnämnden. Vid prövningen bedömer överförmyndarnämnden om den föreslagna placeringen ger skälig avkastning och trygghet för kapitalets bestånd. Frågor om driva rörelse Vad gäller om en omyndig vill starta ett företag? Om ett barn över 16 år vill starta ett företag och bedriva rörelse krävs överförmyndarens samtycke. Det lagliga utrymmet enligt föräldrabalken för att lämna sådant samtycke är dock relativt litet. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Överförmyndarnämnden har en restriktiv inställning till sådana samtycken, särskilt när det gäller enskild näringsverksamhet och handelsbolag eftersom dessa innebär ett personligt ansvar för barnet gällande rörelsens förpliktelser och skulder. Möjligheten att få samtycke är däremot större om det handlar om kommanditbolag, då barnets personliga ansvar begränsas med denna bolagsform. Det bör observeras, att en omyndig som önskar ingå ett bolagsavtal med sin förmyndare måste företrädas av en god man enligt 11 kap. 2 2 st. Denne ska motsätta sig engagemanget, om det skulle strida mot den omyndiges intressen. Hur ansöker man om tillstånd för den unge att bedriva rörelse? Den som är ställföreträdare för barnet måste ge in en skriftlig ansökan. Kontakta överförmyndarnämnden för att få en ansökningsblankett.

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen?

Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen? Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen? I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med år 2015 samverkar Vimmerby kommun med Kinda, Ydre och

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje 2015-12-10 Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare ÖFM 2015/0070 Antagen av överförmyndarnämnden den 10 december 2015. Riktlinjen ersätter Riktlinjer för arvoden till gode män och

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov Information från Ansökan om god man eller förvaltare Den som behöver hjälp kan själv ansöka om god man eller förvaltare. Även maka/make, föräldrar, barn, sambo, god man, förvaltare och överförmyndaren

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Tillämpas från 2016-01-01 1. Allmänt Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Redan de gamla romarna..

Redan de gamla romarna.. Redan de gamla romarna.. De tolv tavlornas lag (449 f kr) Curator = Stödperson för personer med kroppsliga funktionshinder eller slösaktigt beteende. Prodigus = Tillsyn över notoriska slösare. Curia Prodigi

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren i Tingsryds kommun Information om godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken (Lag 1949:381). Personer som på grund av sjukdom,

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Riktlinjer Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Rätten

Läs mer

För dig som är GOD MAN. eller FÖRVALTARE

För dig som är GOD MAN. eller FÖRVALTARE För dig som är GOD MAN eller FÖRVALTARE Välkommen! till ditt uppdrag som god man eller förvaltare i Helsingborgs kommun! Syftet med denna information är att ge dig en vägledning och ett stöd i det kommande

Läs mer

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN 1(11) REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Överförmyndarsekreterare Beslutad av Överförmyndarnämnden Gäller för Överförmyndarnämnden

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Lycka till önskar Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

Lycka till önskar Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd Det här är en handbok för både dig som är ny som god man eller förvaltare och till dig som redan har uppdrag. Handboken är inte någon definitivt dokument över vad som ingår i ett uppdrag som god man eller

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

God man och förvaltare. En handbok

God man och förvaltare. En handbok God man och förvaltare En handbok Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd (fortsättningsvis benämnt överförmyndaren). Överförmyndaren eller

Läs mer

God man & förvaltare

God man & förvaltare God man & förvaltare Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden i Uppsala är gemensam för Uppsala, Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby och

Läs mer

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR)

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Överförmyndaren 1(8) ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Den 1 juli 1995 ändrades lagen om föräldrars rätt att själva förvalta underårigas tillgångar, men även i fortsättningen är föräldrarna skyldiga

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare 1(5) Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare (för underårig), god man eller förvaltare har

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Redogörelse Kalenderår

Redogörelse Kalenderår Överförmyndarnämnden Box 66 182 05 Djursholm Redogörelse Kalenderår Del av år, från och med till och med, datum Huvudman Namn Adress (folkbokföringsadress) Vistelseadress, om annan än ovan Postnummer Postort

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

TORSBY KOMMUN Överförmyndarnämnden

TORSBY KOMMUN Överförmyndarnämnden TORSBY KOMMUN 23 Överförmyndarnämnden Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (23) Innehållsförteckning sida 1. Överförmyndarverksamheten 4 2. God man/förvaltare 4 Vem kan förordnas till god

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Till särskilt förordnade förmyndare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Årsräkning / sluträkningen syftar till kontroll av att den underåriges tillgångar i skälig omfattning använts

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Ansökan till tingsrätten

Ansökan till tingsrätten Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Ansökan till tingsrätten Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Ansökan

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4

ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 VALLENTUNA KOMMUN ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 SID 1/8 ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 Innan god man förordnas är det viktigt att tänka på om det finns alternativ till detta, en vanlig lösning är fullmakter när det

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Överförmyndarens godkännande alternativt nekande av barnuttag. Sara Åström 2016. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Överförmyndarens godkännande alternativt nekande av barnuttag. Sara Åström 2016. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Överförmyndarens godkännande alternativt nekande av barnuttag. Sara Åström 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till

Läs mer

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden [1] Mars 2014 Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden Överförmyndarnämnden har tidigare informerat om det pågående arbetet med förändring av ersättningsnivåerna.

Läs mer

Blanketter. Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen.

Blanketter. Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen. Blanketter Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen. De är förvaltningsneutrala till sin utformning och märkta med dödsboärende Blankettbilagan innehåller följande dokument:

Läs mer

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17 Överförmyndare i samverkan Carolina Winkler Christina Walldén Andersson Elisabeth Hultén Rose-Marie Norén Aldsten Vem kan få god man? Sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare Avdelningen för överförmyndarären Information till dig som är ställföreträdare Innehållsförteckning Arvode Dödsbo Testamente Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Förteckning av egendom Huvudmannen

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. 11.1.1 Inledning 125 11 Dödsboanmälan 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsanmälan (20 kap. 1 2 st. och 8 a

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen på ett korrekt sätt. Läs instruktionen noggrant och säkerställ att du skickar med efterfrågade bilagor. En autosummerande

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen Bouppteckningsförrättningen Avsnitt 8 83 Prop. 1958:B 23, Rskr 1949:325 8.1 Inledning 8 Bouppteckningsförrättningen Förrättningsuppgifter Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Kallelse till Extra föreningsstämma

Kallelse till Extra föreningsstämma Kallelse till Extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till extra föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 31 augusti 2015 klockan 18.00 Innegården Sibyllegatan 7/Riddargatan 20, vid regn

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 29 februari 2016. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode Lämnas in till överförmyndaren senast två veckor efter redovisningsperiod slut. Redovisningsperiod År: 20 Kvartal: 1 januari

Läs mer

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Höganäs Överförmyndarnämnd 263 82 Höganäs Besöksadress: Centralgatan 20 Huvudman / Myndling Namn Personnummer

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246 Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 STADGAR för Bostadsföreningen 24 Åkermannen 24 u.p.a organisationsnummer

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Regelverk Vårdnadsbidrag Datum 2011-05-02 Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Från och med den 1 september 2011 kan föräldrar i Alvesta kommun ansöka om vårdnadsbidrag på 3 000 kr per månad och

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

ARVSRÄTT. Daniel Nordström

ARVSRÄTT. Daniel Nordström ARVSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Ärvdabalken Arvsordningen Bodelning vid avliden make/maka Bodelning vid samboförhållande Testamente Bouppteckning Arvsskifte Länkar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Introduktion Anvisningar till anmälan om behov av godman eller förvaltare Anmälan ska göras via denna e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Lagrådsremiss. Domstolarnas handläggning av ärenden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Domstolarnas handläggning av ärenden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Domstolarnas handläggning av ärenden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 mars 2011 Beatrice Ask Helena Swenzén (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2007-01-15 Dnr 4752-2005 Sid 1 (8) Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer