Information från överförmyndaren

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från överförmyndaren"

Transkript

1 FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning

2 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning och arvsskifte... 2 Arv... 2 Om den avlidne var gift... 3 Laglott... 3 Sambo... 3 Vad gäller när huvudman eller omyndig blir dödsbodelägare... 4 För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare... 4 Vad gäller uppdraget?... 4 Vad som sker och vad du förväntas göra... 4 Övriga dödsbodelägare... 4 Dödsfallsintyg... 4 Tillgångar... 4 Bouppteckning... 5 Förvaltning av dödsboet... 5 Arvskifte... 5 Att tänka på vid arvskifte:... 5 Bekräftelse av arvskifte... 6 Redovisning av skiftet... 6 Skifteshinder... 6 Endast en dödsbodelägare... 6 Om det finns ett testamente... 6 Okända arvtagare... 7 Oenighet kring arvsskiftet... 7 Viktiga kontaktpersoner... 7 Viktigt att tänka på!... 7 Känsliga frågor... 8 Ställföreträdarens uppdrag i boet... 8 Åtgärder för förmyndare/god man/förvaltare... 8 God man vid motstridiga intressen... 8 Handlingar till överförmyndaren

3 Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning Bouppteckning När en person avlider måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Om den avlidna var gift ska i allmänhet också den efterlevande makens tillgångar och skulder antecknas. Om den avlidne var sambo, och det ska göras en bodelning mellan samborna med anledning av dödsfallet, ska i viss utsträckning även den efterlevande sambons tillgångar och skulder antecknas. 2 Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvsskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Den ska därefter lämnas till Skatteverket för registrering. Om tillgångarna efter den avlidne, inklusive eventuell andel i efterlevande makes eller sambos egendom, inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Dödsbo I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare delägare i dödsboet. Bodelning och arvsskifte Om den avlidne var gift och makarna hade giftorättsgemenskap, det vill säga om någon av dem hade giftorättsgods, måste bodelning ske innan tillgångar kan delas upp. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Bodelning måste även ske om den efterlevande sambon har begärt det. När bodelningen är klar och den avlidnes skulder har betalats kan arvsskifte ske, det vill säga arvet kan delas upp. En handling, arvsskifteshandling, skall upprättas och skrivas under av delägarna. Arv Om den avlidne var ogift. I första hand är det den avlidnes bröstarvingar som ärver. Har något av barnen avlidit tidigare(eller avstår sin rätt) ärver hans eller hennes barn. Om det inte finns några bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar. Om de är avlidna ärver den avlidnas syskon. Om någon av syskonen har avlidit tidigare ärver deras barn. Finns det inga föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver den avlidnes far- eller morföräldrar. Om de är avlidna ärver den avlidnes far- och morbröder samt fastrar och mostrar. Finns inga släktingar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

4 Om den avlidne var gift Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver före bröstarvingarna om de är makarnas gemensamma barn. Den efterlevande maken får då kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. De gemensamma barnen har rätt till arv om de överlever den efterlevande maken. 3 Barn till den avlidne, så kallade särkullbarn, har dock rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills styvföräldern avlidit. Det finns en så kallad prisbasbeloppregel, som innebär att den efterlevande maken efter bodelning och arvsskifte alltid ska ha minst fyra prisbasbelopp. Man utgår ifrån makens andel i bodelningen (giftorättsgodset) och den enskilda egendomen som maken kan ha. Uppgår inte denna egendom till fyra prisbasbelopp har maken rätt att få resterande ur den avlidnes kvarlåtenskap. Denna rätt gäller även om den avlidne makens egendom var enskild egendom, om det finns särkullbarn och/eller testamente. Laglott Laglott är den del av en arvinges arvslott som inte kan tas ifrån honom eller henne genom testamente. Laglotten utgör 50 % av arvslotten. En bröstarvinge har rätt att få ut sin laglott, även om den avlidne genom ett testamente har bestämt att kvarlåtenskapen helt eller delvis ska tillfalla någon annan. Bröstarvingen måste dock begära jämkning av testamentet inom ett halvår efter det att han eller hon har fått ta del av testamentet. Sambo Sambor saknar arvsrätt sinsemellan. Enligt sambolagen har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning av parets gemensamma bohag och bostad, om egendomen har köpt för att användas gemensamt. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas. En efterlevande sambo har vid dödsfallet alltid rätt, om egendomen räcker, till minst två prisbasbelopp ur den egendom som ingår i bodelningen. För att sambor ska kunna ärva varandra måste de skriva testamente.

5 Vad gäller när huvudman eller omyndig blir dödsbodelägare För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare Om din huvudman ärver, det vill säga blir dödsbodelägare, ska du som god man eller förvaltare bevaka huvudmannens rättigheter och skyldigheter. Det här gäller också för förmyndare om en omyndig blir dödsbodelägare, samt den som utses till god man med särskilt uppdrag att bevaka rätt i dödsbo. 4 Vad gäller uppdraget? Att ta hand om de uppgifter som följer när huvudman eller en omyndig blir delägare i ett dödsbo. Dödsbodelägare är efterlevande make/sambo samt den som ärver enligt lag eller i vissa fall testamente. Vad som sker och vad du förväntas göra Den juridiska processen efter ett dödsfall följer en viss ordning. Här följer en beskrivning av vad som sker och vad du förväntas göra. Övriga dödsbodelägare I regel brukar de anhöriga ta kontakt med dig som god man eller förvaltare. Om inte, ta reda på om det finns fler dödsbodelägare genom att kontakta eventuella anhöriga. Är det oklart om anhöriga finns, ta i första hand kontakt med skatteverket. Riksarkivet kan genom sina olika landsarkiv också hjälpa till med att hitta släktingar. Dödsfallsintyg Skaffa ett så kallat dödsfallsintyg från skatteverket, det gör att du lättare får tillgång till information från banker och försäkringsbolag. Intyget krävs också för att kunna betala räkningar och dylikt som kommer till dödsboet. Tillgångar Ta i första hand kontakt med begravningsbyrå, som sköter hela processen kring bouppteckning och därmed också tar reda på om det finns tillgångar som pengar och fastigheter i dödsboet. Har du kunskap om eventuella tillgångar är det förstås bra om du informerar begravningsbyrån om detta. Finns det inga tillgångar kontakta socialkontoret i kommunen. De hjälper till med en förenklad bouppteckning, så kallad dödsboanmälan och ordnar även med begravning. Betala aldrig räkningar eller fakturor utan att kontakta övriga dödsbodelägare. Det gäller också om du är osäker på hur den ekonomiska situationen ser ut.

6 Bouppteckning En bouppteckning är en lista över tillgångar och skulder samt vilka personer som ingår i dödsboet. Uppdraget kring bouppteckning bör överlåtas till en bank, begravningsbyrå eller någon annan person som är lämplig för uppdraget. Om det finns tillgångar i dödsboet ska du som god man, förvaltare eller förmyndare medverka till att bouppteckning blir gjord inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckning ska göras i samråd med övriga dödsbodelägare. Som god man, förvaltare eller förmyndare ska du närvara vid bouppteckningen. Det betyder i praktiken ett möte då dödsbodelägarna träffar den som är utsedd att sammanställa bouppteckningen, oftast en anlitad jurist på begravningsbyrå. Bevaka att bouppteckningen lämnas in till skatteverket inom en månad efter att den har gjorts. En kopia av bouppteckningen ska skickas till överförmyndaren. 5 Förvaltning av dödsboet Genom att lämna en fullmakt till den begravningsbyrå som gjort bouppteckningen tar de även ta hand om förvaltningen av dödsboet. Förvaltning av dödsboet innebär att underhålla och vårda dödsboets tillgångar. Det kan handla om att betala räkningar, sälja lösöre, skötsel och försäljning av fastigheter och lägenheter. När det gäller försäljning av fastigheter eller lägenheter, se särskilt faktablad. Arvskifte Arvskifte är ett avtal om hur tillgångarna ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Har bouppteckningen gjorts av bank eller begravningsbyrå kan de också göra arvskiftet. Arvskifte ska göras senast sex månader efter bouppteckningen. Om det av någon anledning inte sker ska du anmäla detta till överförmyndaren var sjätte månad tills att arvskiftet är klart. Avsluta inga dödsbokonton innan arvsskifte är gjort. Överförmyndaren måste alltid godkänna den del av arvskiftet som gäller för huvudmannen eller den omyndige. Som god man, förvaltare eller förmyndare ska du därför skicka originalet av arvsskiftet, med samtliga dödsbodelägares underskrift, till överförmyndaren och i ett bifogat brev begära att överförmyndaren godkänner skiftet. Att tänka på vid arvskifte: Är handlingen underskriven av samtliga arvingar/dödsbodelägare/ställföreträdare? Jämför med bouppteckningen så att alla uppgifter som anges där också finns i arvskift handlingen. Exempelvis dödsbodelägare, testamente och andra upplysningar. Har en redovisningsräkning lämnats in som visar vad som hänt från dödsdagen till skifte dagen, så att man kan följa alla inkomster och utgifter? Har tillgångarna tagits upp till marknadsvärde? Är arvslotten för den enskilde dödsbodelägaren korrekt uträknad?

7 Bekräftelse av arvskifte Som god man, förvaltare eller förmyndare ska du se till att huvudmannen eller den omyndiga får sitt arv. Kontanta medel ska sättas in på överförmyndarspärrat konto i huvudmannens eller den omyndiges namn. Om huvudmannen eller den omyndige har ärvt en fastighet eller andel i fastighet ansöks om lagfart hos lantmäteriet. Gäller det bostadsrätt hämtas bevis hos bostadsrättsföreningen. Aktier, obligationer och andra värdepapper ska registreras i huvudmannens eller den omyndiges namn. Bekräftelse på att arvet är skiftat, exempelvis kopior av lagfarter och kontoutdrag skickas sedan till överförmyndaren. 6 Redovisning av skiftet I samband med att överförmyndaren lämnat sitt samtycke till arvsfördelningen begärs att ställföreträdaren inkommer med ett bankbevis som styrker att barnet/huvudmannen fått sitt arv insatt på sitt bankkonto. Om arvet överstiger ett basbelopp ska utbetalaren, enligt föräldrabalken 16 kap 11, ansvara för att tillgångarna sätts in på ett överförmyndarspärrat konto. Skifteshinder Dödsboet ska skiftas inom sex månader från det att bouppteckningen gjorts. Om dödsboet inte avslutats inom sex månader efter bouppteckningen, och man inte har ingått avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, måste ställföreträdaren enligt lag föräldrabalken 15 kap 3 lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte skett eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad. om. Ett avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ska även godkännas av överförmyndaren Endast en dödsbodelägare Om det inte finns andra dödsbodelägare än huvudmannen eller den omyndige krävs inget formellt arvskifte. När alla praktiska åtgärder är klara, bouppteckningen registrerats av skatteverket, räkningar och skulder är betalda kan dödsboets konton avslutas och arvet betalas ut till din huvudman/den omyndige. Redovisning av detta, som exempelvis kontoutdrag ska sedan skickas till överförmyndaren. Om det finns ett testamente I samband med bouppteckningen kan det finnas testamente. Om huvudmannen eller den omyndige är bröstarvinge, alltså barn till den som dött, bör du tänka på att bevaka huvudmannens/den omyndiges laglott. Om ett testamente är skrivet till förmån för någon annan än bröstarvingarna, kan bröstarvingarna alltid kräva sin laglott. En bröstarvinges laglott är

8 hälften av det totala arvet, arvslotten. Det betyder att en förälder bara kan testamentera bort hälften av arvet till någon annan än sina bröstarvingar. Om det ändå har skett kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Som god man, förvaltare eller förmyndare får du inte avstå från arv eller testamente för huvudmannens eller den omyndiges räkning. 7 Du kan inte formellt godkänna testamentet men du ska granska det och underteckna det genom att skriva tagit del med förbehåll för laglotten på handlingen. Okända arvtagare Om du vet att det finns arvtagare som befinner sig på okänd ort eller vars identiteter är okända ska du som dödsbodelägare anmäla det till tingsrätten. Tingsrätten publicerar då en kungörelse där arvtagaren får fem år på sig att ge sig till känna. I de här fallen utser överförmyndarnämnden en särskild god man som ska bevaka den okända arvtagarens rätt innan bouppteckningen är klar. Oenighet kring arvsskiftet Om dödsbodelägarna blir oense kan man ta hjälp av en boutredningsman. Det görs genom en ansökan till domstolen. Boutredningsmannen tar över ansvaret och dödsbodelägarna förlorar därmed inflytandet över arvsskiftet. Tänk på att en boutredningsman innebär stora kostnader för dödsboet. Viktiga kontaktpersoner Huvudmannen och de övriga dödsbodelägarna är de viktigaste personerna att hålla kontakt med. Förutom överförmyndarnämnden och skatteverket är också begravningsbyrå, bank och i vissa fall socialtjänst delaktiga i processen. Viktigt att tänka på! Sträva efter en så öppen och god kommunikation som möjligt med övriga dödsbodelägare. Håll koll på tidsramarna. Bouppteckning ska ske inom tre månader efter dödsfallet. Inom en månad från bouppteckningsdagen ska bouppteckningen lämnas till skatteverket för registrering. Arvsskifte ska ske senast sex månader efter bouppteckningen. Följ den rättsliga processen och påminn övriga dödsbodelägare om viktiga åtgärder om det behövs. Tänk på att om huvudman var sambo med den avlidna måste begäran om bodelning framställas senast vid bouppteckningen!

9 Om huvudman var gift Känsliga frågor Som god man, förvaltare eller förmyndare kan du råka ut för att bli ifrågasatt, särskilt om det uppstår oenighet kring dödsboet. Var därför tydlig med din roll som företrädare för din huvudman eller den omyndige. 8 Ställföreträdarens uppdrag i boet Har en omyndig eller en person som har god man eller förvaltare (huvudman) del i ett dödsbo eller något annat oskiftat bo (såsom efter skilsmässa eller separation enligt sambolagen), ska ställföreträdaren vårda den enskildes rätt i boet. Detta innebär att ta tillvara den enskildes rätt och se till att denne tilldelas rätt andel enligt lag eller testamente m.m. Åtgärder för förmyndare/god man/förvaltare En boutredning skall alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 1. Som ställföreträdare ska du se till att bouppteckning sker senast 3 månader efter dödsfallet och att den inlämnas till skatteverket för registrering. 2. Så snart överförmyndaren via skatteverket eller på annat sätt fått del av bouppteckning och underrättats om att omyndigt barn eller huvudman är delägare i ett dödsbo begärs en arvskifteshandling av ställföreträdaren Enligt föräldrabalken 15 kap 2 ska skifte med anledning av dödsfall äga rum så snart som möjligt. 3. Om dödsboets fastighet eller bostadsrätt ska säljas under boutredningen krävs överförmyndarens tillstånd till detta. Ansökan om sådant tillstånd görs av ställföreträdaren. 4. En ställföreträdare får inte för barnets/huvudmannens räkning avstå från arv eller testamente. Detta innebär att ett testamente aldrig får godkännas av ställföreträdaren. Om testamente finns ska förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren istället endast ta del av detta för barnets/huvudmannens räkning och vid behov göra förbehåll för dennes laglott. God man vid motstridiga intressen Förmyndare/god man/förvaltare som är delägare i samma dödsbo som omyndiga barnet/huvudmannen får inte själv företräda honom/henne. En särskild god man måste förordnas. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åta sig uppdraget kan lämnas. Beslut om att förordna gode mannen fattas av överförmyndaren.

10 Handlingar till överförmyndaren För att överförmyndaren ska kunna pröva ansökan om samtycke till fördelning i arvskifte eller bodelning ska följande handlingar sändas till överförmyndaren. Ansökan från ställföreträdaren Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inkl ev. testamente Bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia eller två bestyrkta kopior. Redovisningsräkning för boets förvaltning för tiden från och med dödsdagen till och med skiftesdagen. Värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt, värdefullare lösöre. Om dödsboets fastighet/bostadsrätt säljs innan boets skiftas ska ställföreträdaren ansöka om överförmyndarens samtycke till detta enligt informationen om åtgärder med fastighet m.m.. Då krävs undertecknat köpekontrakt/överlåtelseavtal och ett opartiskt värderingsutlåtande. Fullmakt från ställföreträdaren kan behövas om dödsboet företräds av annan person/delägare. 9 OBS! Innan skiftet ges in till överförmyndaren måste det vara undertecknat av samtliga dödsbodelägare inkl ställföreträdaren.

DÖDSBON FÖR HUVUDMANNENS RÄKNING

DÖDSBON FÖR HUVUDMANNENS RÄKNING ARVSKIFTEN DÖDSBON FÖR HUVUDMANNENS RÄKNING BOUPPTECKNING Om huvudmannen blir dödsbodelägare ska god man bevaka hans eller hennes rätt under bouppteckningsförfarandet. Bodelning och skifte med anledning

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson (januari 2018) Denna text är endast avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte

Läs mer

Sälja fastighet & bostadsrätt Bevaka rätt i dödsbo och vid bodelning Handikappersättning Om pengarna inte räcker

Sälja fastighet & bostadsrätt Bevaka rätt i dödsbo och vid bodelning Handikappersättning Om pengarna inte räcker Sälja fastighet & bostadsrätt Bevaka rätt i dödsbo och vid bodelning Handikappersättning Om pengarna inte räcker Del 9 Uppläst och skapad av Rolf Larsson 1 Sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt!

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

ARVSRÄTT. Daniel Nordström

ARVSRÄTT. Daniel Nordström ARVSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Ärvdabalken Arvsordningen Bodelning vid avliden make/maka Bodelning vid samboförhållande Testamente Bouppteckning Arvsskifte Länkar

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om försäljning & köp av fast egendom, bostadsrätt och tomträtt 2018-07-22 ÖVERFÖRMYNDARENS SAMTYCKE En förmyndare, god man eller förvaltare får endast med

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN Förlusten av en nära anhörig förutsätter trots de anhörigas sorg många praktiska arrangemang. Med följande anvisningar vill vi underlätta förvaltandet

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om försäljning & köp av fast egendom och bostadsrätter 2015-05-19 Information om försäljning eller köp av fast egendom/bostadsrätt som underårig/huvudman äger

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden

Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden Förlusten av en nära anhörig är en krissituation. Trots sorgearbetet måste de efterlevande vanligen ombesörja mångahanda praktiska ärenden. Med följande

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Riktlinjer för dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för begravningskostnad

Riktlinjer för dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för begravningskostnad Timrå Komm Socialförvaltningen Riktlinjer för dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för begravningskostnad Fastställd av socialnämnden 2018-06-25 2 Innehåll Riktlinjer Dödsboanmälan och Ekonomiskt bistånd

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Sandra Rosén, jurist, Kontorschef

Sandra Rosén, jurist, Kontorschef Sandra Rosén, jurist, Kontorschef Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik Experter inom familjejuridik 350 anställda Helägt dotterbolag av Fonus Del av kooperationen Fonus ägs av ett flertal medlemsorganisationer

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Ett testamente kan rädda liv

Ett testamente kan rädda liv Ett testamente kan rädda liv Visa omsorg din i ett testamente Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente är en trygghet för dina anhöriga det

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Om god man vid jäv eller intressekonflikt enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Om god man vid jäv eller intressekonflikt enligt 11 kap 2 föräldrabalken Om god man vid jäv eller intressekonflikt enligt 11 kap 2 föräldrabalken I föräldrabalken (FB) 12 kap 8 finns en regel om s.k. förmynderskapsjäv. Sådant jäv uppstår när det är fråga om en rättshandling

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Förord. oerhört stor betydelse i vårt långsiktiga arbete mot fattigdom för våra barn och barnbarn.

Förord. oerhört stor betydelse i vårt långsiktiga arbete mot fattigdom för våra barn och barnbarn. Förord För många känns kanske tanken på att skriva sitt testamente avlägsen. Vi har fullt upp med vardagen. Varför bekymra sig för vad som händer den dag man dör? Det kan vara en anledning till att majoriteten

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m.

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. ANSÖKAN Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. Barn/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

Blomsterfondens testamentshjälp

Blomsterfondens testamentshjälp Blomsterfondens testamentshjälp Mitt testamente till hem och vår åt äldre Jag vill att min gåva ska komma till nytta för nästa generation boende på Blomsterfonden. Eivor Lundmark Eriksson gifte sig som

Läs mer

Föräldrars förvaltning av omyndiga barns tillgångar

Föräldrars förvaltning av omyndiga barns tillgångar Föräldrars förvaltning av omyndiga barns tillgångar Allmänt om förmyndare för barn Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sina barn. Som vårdnadshavare ansvarar de för sitt barns personliga förhållanden

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Tommy Jonsson kontorschef Umeå.

Tommy Jonsson kontorschef Umeå. Tommy Jonsson kontorschef Umeå www.familjensjurist.se Framtidsfullmakt Avtal Samäganderättsavtal Dödsboförvaltning Internationell privaträtt Adoption Dödsboanmälan Generationsskiftesplanering Bodelning

Läs mer

SKV 461 utgåva 5. Bouppteckning

SKV 461 utgåva 5. Bouppteckning SKV 461 utgåva 5 Bouppteckning Den här broschyren vänder sig till dig som ska göra en bouppteckning efter en avliden person. Broschyren svarar på frågorna: Vad är en bouppteckning? Hur ska blanketterna

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare Avdelningen för överförmyndarären Information till dig som är ställföreträdare Innehållsförteckning Arvode Dödsbo Testamente Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Förteckning av egendom Huvudmannen

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem 1 I denna serie finns även broschyrerna: Arv Föräldrar och barn Offentlighetsprincipen Gratis exemplar av broschyrerna kan beställas av Justitiedepartementet via telefon

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Bouppteckning. Jörgen Fransson Thunbergsgatan 20 121 37 Johanneshov 19820209-2915. Son. Jörgen Fransson 0735-210513

Bouppteckning. Jörgen Fransson Thunbergsgatan 20 121 37 Johanneshov 19820209-2915. Son. Jörgen Fransson 0735-210513 Denna blankett används bouppteckning med anledning av dödsfall som inträffar fr.o.m. 1 januari 2005. För bouppteckning efter person som avlidit e den 1 januari 2005 används den tidigare versionen (utgåva

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

SKV 461 utgåva 6. Bouppteckning

SKV 461 utgåva 6. Bouppteckning SKV 461 utgåva 6 Bouppteckning Den här broschyren vänder sig till dig som ska göra en bouppteckning efter en avliden person. Broschyren svarar på frågorna: Vad är en bouppteckning? Hur ska blanketterna

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om gåvor 2015-05-28 INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN Innehåll INFORMATION OM GÅVOR... Ett strikt gåvoförbud i föräldrabalken... Vad gäller för barn?... Gåvor

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

FOTO: AMANDA LINDSTRÖM. Testamente En gåva för livet

FOTO: AMANDA LINDSTRÖM. Testamente En gåva för livet FOTO: AMANDA LINDSTRÖM Testamente En gåva för livet 3 goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen: Din gåva ger hjälp till barn som lever i utsatthet. Erikshjälpen kan på ett varsamt sätt ta hand

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Försäljning och förvärv av fastighet eller bostadsrätt och uthyrning av fast egendom m.m.

Försäljning och förvärv av fastighet eller bostadsrätt och uthyrning av fast egendom m.m. Försäljning och förvärv av fastighet eller bostadsrätt och uthyrning av fast egendom m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ändrad av överförmyndarnämnden den 19 februari 2019, 28 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt 6 kap. 37 Kommunallagen, en nämnd får uppdra

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172 Ersättningsregler för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden 2011-05-05, 76, reviderade 2015-12-03, 172 Allmänt Av 12 kap. 16 föräldrabalken framgår att förordnade

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

Skatteverket. Bouppteckning [ Tillaggsbouppteckning Arendenummer. Uppgifter om den avlidne Namn och adress

Skatteverket. Bouppteckning [ Tillaggsbouppteckning Arendenummer. Uppgifter om den avlidne Namn och adress Skatteverket Denna blanket! anvands bouppteckning med anledning av db'dsfall som intraffar fr.o.m. 1 januari 2005. For bouppteckning efter person som avlidit e den 1 januari 2005 anvands den tidigare versionen

Läs mer

Vid handläggning av dödsboärenden gäller även vad som sägs i kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Vid handläggning av dödsboärenden gäller även vad som sägs i kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: Nämnden för arbete och välfärd, 2017-09-21 453 Författningssamling Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt. Denna skrift har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Årsräkning / Sluträkning

Årsräkning / Sluträkning Sida 1(5) Årsräkning / Sluträkning Årsräkning: Inlämnas före den 1 mars Sluträkning: Inlämnas senast 1 månad efter att uppdraget upphört Kalenderår Från datum Till datum Årsräkning inlämnad av Angående

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2019:1-002 Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner Antagen av överförmyndarnämnden 2019-01-08 1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare När en anmälan om behov kommer in tar överförmyndarnämnden ställning till om förutsättningar finns för att nämnden ska ansöka hos

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Arvskifte fördelning. Dödsbo. Ny adress för dödsboet* Obligatoriska behörighetshandlingar* 1. Konton. Avsluta konton

Arvskifte fördelning. Dödsbo. Ny adress för dödsboet* Obligatoriska behörighetshandlingar* 1. Konton. Avsluta konton Dödsbo Den avlidnes namn Personnummer Ny adress för dödsboet* Obligatoriska behörighetshandlingar* Behörighetshandlingar ska bifogas. 1. Konton Avsluta konton Samtliga OBS! Finns bankbok måste denna tas

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer