Överförmyndaren informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndaren informerar"

Transkript

1 Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare. När båda föräldrarna har vårdnaden om barnet är de gemensamt förmyndare. Föräldrarna skall tillvarata barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Föräldrarna företräder även sitt omyndiga barn i t ex ekonomiska angelägenheter. Överförmyndaren skall i sin tillsyn se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar skall placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Förälders ansvar Om föräldrarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel skall användas till barnets utgifter inte till föräldrarnas. Föräldrar har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort. Överförmyndarens tillstånd Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller om barnet skall köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt låna pengar eller låna ut pengar bedriva rörelse Fri förvaltning Om barn av någon anledning som framgår av 16 kap 11 föräldrabalken (FB) erhåller ett belopp som överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring skall utbetalaren sätta in beloppet hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Vanligt är att till exempel försäkringsbolag ber förmyndarna ombesörja att konton förses med spärr. Eftersom det inte framgår av nämnda lagrum att överförmyndarens samtycke krävs för att konton skall kunna förses med spärr, skall banken ombesörja det efter begäran från förmyndarna. Förmyndare kan sedan hos överförmyndaren ansöka om att få göra uttag för barnens räkning. Ansökan görs skriftligen eller med hjälp av e-formulär som finns på under E-tjänster. Lidingö stad, Överförmyndarexpeditionen Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : E-post: Webbplats:

2 Om barnets tillgångar understiger 8 prisbasbelopp behöver föräldrarna normalt sett inte redovisa sin förvaltning inför överförmyndaren. Undantag gäller exempelvis om barnet äger en fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller om föräldrarna lånat pengar av barnet mot revers. Kontrollerad förvaltning Bland annat om barnets sammanlagda tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp eller innefattar fast egendom, sker vissa begränsningar i föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar. Det blir således fråga om en kontrollerad förvaltning. När barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp skall föräldrarna, inom en månad efter det att värdet överstigit detta belopp, inge en förteckning till överförmyndaren över barnets samtliga tillgångar. Förteckningen skall undertecknas på heder och samvete. Föräldrarna skall sedan före den 1 mars varje år inge en årsräkning till överförmyndaren utvisande hur de förvaltat och placerat barnets tillgångar. Även årsräkningen skall undertecknas på heder och samvete. Föräldrarna behöver vid kontrollerade förvaltningar överförmyndarens tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder utöver de som nämnts tidigare. Det gäller t ex köp av aktier. Köp av andel i värdepappersfond eller obligationer som utfärdats av stat, kommun eller bank, eller insättning i allemanssparande, kräver dock inte tillstånd. Begäran om särskild överförmyndarkontroll Om någon vill testamentera eller ge pengar i gåva till en omyndig och samtidigt vill att överförmyndaren skall kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn föreskriva det. När pengarna satts in på barnets överförmyndarspärrade konto meddelar insättaren överförmyndaren att pengarna skall stå under särskild överförmyndarkontroll. Detta förfaringssätt användes t ex när en far- eller morförälder skänker pengar till sitt barnbarn och givaren vill att föräldrarna skall behöva överförmyndarens tillstånd för uttag av den omyndiges bankmedel. Skärpande föreskrifter Om överförmyndaren misstänker att föräldrarna missköter förvaltningen av ett barns egendom kan överförmyndaren besluta om skärpande föreskrifter. T ex kan överförmyndaren överförmyndarspärra barnets bankkonton och/eller kräva att föräldrarna redovisar för sin förvaltning m.m. Detta gäller även om tillgångarna understiger 8 prisbasbelopp. Socialtjänsten skall på eget initiativ lämna upplysningar om sådana förhållanden till överförmyndaren. Särskild förvaltning Ibland har en givare eller testator bestämt att en gåva eller testamentslott skall vara undantagen från överförmyndarens tillsyn. Det förutsätter dock att följande villkor är uppfyllda: Det skall framgå av gåvobrev/testamente att det är fråga om särskild förvaltning Den särskilde förvaltaren skall vara namngiven Förvaltningen skall ske utan medbestämmande från barnets föräldrar

3 God man för omyndiga Kan en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak, såsom bortovaro i utlandet, fängelsevistelse eller liknande, inte utöva förmynderskapet, skall en god man förordnas som har till uppgift att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter. För alla invandrarbarn, som kommer till Sverige utan någon vårdnadshavare/förmyndare och utan uppehållstillstånd, behövs även god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Har en förmyndare, eller dennes make/sambo, och den underårige del i ett oskiftat dödsbo, skall en god man förordnas att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. (11 kap 2 1 st föräldrabalken, FB) God man skall även förordnas vid rättshandling eller rättegång mellan den underårige och förmyndaren, t ex om föräldern vill sälja aktier till sitt barn, eller om barnet driver en process mot sin förälder. Detta gäller även om barnet skall ta emot en gåva av fast egendom eller bostadsrätt av föräldern. Andra gåvor från föräldern till barnet kräver vanligtvist också god man om det inte är fråga om sedvanliga presenter, t ex vid jul och födelsedagar. (11 kap 2 2 st FB) När det förekommer motstridiga intressen mellan den underårige och vårdnadshavaren eller vårdnadshavarens make/sambo, kan också god man förordnas. Även i de fall där det inte finns några lagliga hinder för förmyndaren att företräda den underårige kan god man förordnas av lämplighetsskäl. (11 kap 2 3 st FB) Skillnad mellan vårdnad och förmynderskap Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person samt att företräda barnet i personliga angelägenheter. Förmynderskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i andra angelägenheter än som rör barnets person. Medförmyndare I speciella fall kan en medförmyndare förordnas vilken hjälper förmyndaren vid utövandet av förmynderskapet. Det kan t ex gälla om föräldern är väldigt ung och oerfaren eller om ett barn ärvt en hyresfastighet efter sin avlidne far och där efterlevande förmyndare inte har några kunskaper om fastighetsförvaltning. Det är tingsrätten som förordnar medförmyndare. Tingsrätten bereder överförmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för uppdraget. Särskilt förordnad förmyndare Om barnets båda föräldrar är underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare, förordnar tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare för barnet. Särskilt förordnad vårdnadshavare Den som har förordnats särskilt till vårdnadshavare blir därigenom också automatiskt förmyndare för barnet. Det finns dock vissa undantag där tingsrätten förordnar annan än vårdnadshavaren till förmyndare, t ex om barnets förmögenhetsförhållanden är komplicerade och

4 vårdnadshavaren saknar erfarenhet av eller förutsättningar för att förvalta en förmögenhet av sådan beskaffenhet. Arvode Förordnade förmyndare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Barn Föräldrar/förmyndare Här kan du läsa om hur du ska gå till väga när du för den omyndiges räkning ska köpa fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Ansökan Ansökan ska vara skriftlig, ställd till Lidingö stad, överförmyndarexpedition och undertecknad av förmyndarna. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten eller bostadsrättslägenheten ska förvärvas. Redogörelse ska lämnas för hur köpet ska finansieras. Ansökan behöver inte lämnas på någon särskild blankett. Personbevis som visar vem/vilka som är vårdnadshavare för barnet ska ges in. Den omyndiges tillstyrkan Om den omyndige har fyllt 16 år ska hans/hennes skriftliga tillstyrkan till förvärvet biläggas ansökan. Köpekontrakt Köpekontraktet som undertecknats av såväl säljare som köpare ska inges i två exemplar (original och kopia). Taxeringsbevis mm För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis som visar senaste taxeringsvärdet ges in med ansökan. Bifoga även ett gravationsbevis som bl. a. visar vem som är lagfaren ägare. För bostadsrättslägenhet ska intyg från föreningen rörande pantsättningar av lägenheten lämnas in. Värderingsutlåtande För köp av såväl lägenhet som fastighet ska ett värderingsutlåtande ges in. Värderingsutlåtandet ska vara utfärdat av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitas av bank eller registrerad fastighetsmäklare. Utlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten. Övertagande av lån Om den omyndige vid köpet övertar lån från säljaren ska särskild ansökan om att få uppta lån biläggas ansökan om förvärv av fastigheten eller lägenheten. God man kan behövas Om förvärvet sker från förmyndaren/förmyndarna måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren (blankett Ansökan om god man, enligt 11 kap 2 föräldrabalken).

5 När köpet är klart När förvärvet är klart ska bevis för att den omyndige blivit lagfaren ägare till fastigheten eller tomträtten ges in. För bostadsrättslägenhet ska intyg från bostadsrättsföreningen om att den omyndige antecknats som innehavare i lägenhetsförteckningen ges in. Kopia av likvidräkningen bör också tas in. Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Barn föräldrar/förmyndare Här kan du läsa om hur du ska gå till väga när du ska sälja den omyndiges fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Ansökan Ansökan ska vara skriftlig, ställd till Lidingö stad, överförmyndarexpedition och undertecknad av förmyndaren/förmyndarna. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten eller bostadsrättslägenheten ska försäljas. Om den omyndige inte är ensam ägare ska framgå hur stor andel han/hon äger. Personbevis ska ges in som visar vem/vilka som är vårdnadshavare för barnet. Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett. Följande handlingar/uppgifter ska bifogas ansökan. Den omyndiges tillstyrkan Om den omyndige fyllt 16 år ska hans/hennes skriftliga tillstyrkan till försäljningen biläggas ansökan. Köpekontrakt Köpekontraktet som undertecknats av såväl säljare som köpare ska inges i två exemplar (original och kopia). Taxeringsbevis För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis som utvisar senaste taxeringsvärdet ges in med ansökan. Värderingsutlåtande För försäljning av såväl lägenhet som fastighet ska ett värderingsutlåtande ges in. Värderingsutlåtandet ska vara utfärdat av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitas av bank eller registrerad fastighetsmäklare. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader deras utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer mm). Säljaren är dödsbo Om säljaren är ett dödsbo måste en kopia av bouppteckningen lämnas med. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare.

6 God man kan behövas Om försäljningen sker till förmyndaren/förmyndarna måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren (blankett Ansökan om god man, enligt 11 kap 2 föräldrabalken) När försäljningen är klar När försäljningen är godkänd ska bevis för att köpeskillingen insatts på den omyndiges konto i bank insändas till överförmyndaren. Kopia av likvidavräkningen ska också sändas in. Utlåning av omyndigs medel Barn Föräldrar/förmyndare Här kan du läsa om hur föräldrar/förmyndare ska gå till väga vid utlåning av omyndigs medel. Restriktivt med utlåning Överförmyndaren är i allmänhet mycket restriktiv med att ge samtycke till att låna ut omyndigas medel. Utlåning bör endast ske i de fall där de utlånade medlen ska användas till något som även den omyndige har nytta av, t ex gemensam bostad. Ansökan Ansökan om utlåning av omyndigs medel ska göras skriftligt till överförmyndaren. Ansökan ska vara undertecknad av gode mannen eller förmyndaren/förmyndarna. I ansökan ska anges skälen till utlåningen, det önskade lånebeloppet, vilken ränta och amortering som ska gälla och vilken säkerhet som lämnas för lånet. Om pantbrev lämnas som säkerhet ska sökanden ange inom vilket förmånsrättsläge som pantbrevet ligger. Ofta behövs god man När en omyndig lånar ut pengar till sina föräldrar behövs i regel en god man som företräder barnet mot föräldrarna. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och är gifta eller sambo med varandra måste en god man företräda barnet även om bara en av föräldrarna ska låna pengar av barnet. Ansökan om god man för barnet ska göras skriftligt till överförmyndaren. Föräldrarna kan ansöka om att en god man utses. Ofta har föräldrarna förslag på vem som ska förordnas som god man för barnet. Den som föreslås ska åta sig uppdraget som god man. (blankett Ansökan om god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken) 16-åringar ska tillstyrka Om barnet fyllt 16 år ska det yttra sig i frågan om utlåning. Revers, ränta och amortering Vid utlåningen ska en skriftlig revers upprättas. Reversen ska löpa med en ränta som minst bör motsvara vid var tid given styrränta adderat med ett antal procentenheter. Reversen bör inte vara amorteringsfri. Förfallodag och uppsägningstid Reversen ska antingen förfalla i sin helhet den dag den omyndige blir myndig eller löpa med en ömsesidig uppsägningstid om längst sex månader.

7 Säkerhet Den omyndiges medel får endast utlånas mot bankmässig realsäkerhet. Det kan vara fråga om pantbrev i fast egendom (upp till 75 % av taxeringsvärdet), säkerhet i bostadsrätt eller börsnoterade aktier förvarade i depå. Värdering Om säkerheten för lånet utgörs av pantbrev ska ett värderingsutlåtande ha utfärdats av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitas av bank eller auktoriserad fastighetsmäklare ges. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader - deras utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer m. m). Motsvarande värderingsutlåtande ska ges in när det är fråga om en bostadsrättslägenhet. Gåvor Barn föräldrar/förmyndare Här kan du läsa om hur föräldrar/förmyndare ska gå till väga när den omyndige får en gåva eller ska ge en gåva. Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en 5-åring motta en leksaksbil och förstå att detta är en gåva till honom. Man brukar uttrycka det så att ett omyndigt barn med laga verkan kan motta en gåva om han eller hon har de psykiska egenskaper som fordras för att uppfatta gåvans innebörd. En julklapp eller födelsedagspresent bestående av en sak en lös egendom behöver i de allra flesta fall inte orsaka några ytterligare åtgärder. Om gåvan däremot skulle bestå av till exempel en fastighet eller bostadsrätt krävs att flera formkrav uppfylls för att den ska bli giltig enligt gällande bestämmelser. Gåvor som kräver ansökan Om en förälder vill ge sitt barn en fastighet eller del därav, bostadsrätt, aktier eller liknande måste en god man utses för just denna speciella rättshandling. Förmyndaren lämnar in en ansökan till överförmyndaren om att få en utomstående god man förordnad för detta tillfälle. I ansökan kan lämnas förslag på en lämplig god man, t ex en anförvant eller en god vän. Ansökan om god man Den som föreslagits som god man ska skriftligen åta sig uppdraget att företräda den omyndige vid mottagandet av gåvan. (blankett, ansökan om god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken). Gode mannen ska bevaka den omyndiges rätt och noga pröva om den tilltänkta gåvan verkligen är till nytta för den omyndige. Gode mannen måste läsa gåvobrevet och se till att de villkor som förknippas med gåvan är till den omyndiges fördel. Godmanskapet är tillfälligt och upphör så snart uppdraget är slutfört. Vid ansökan om god man ska följande handlingar lämnas till överförmyndaren:

8 ansökan från föräldrarna med en redogörelse för anledningen till begäran om god man, förslag på god man om möjligt, yttrande från barnet om det fyllt 16 år, personbevis för barnet, åtagande från den föreslagne gode mannen (blankett, ansökan om god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken). Om andra än föräldrarna är givare behövs ingen god man utan föräldrarna företräder barnet och tar emot gåvan för dess räkning. Fast egendom, bostadsrätt mm överförmyndarens samtycke krävs Föräldrar/gode män får endast med överförmyndarens samtycke motta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt som gåva för den omyndiges räkning. Normalt bör överförmyndaren lämna sitt samtycke om gåvan inte kan anses olämplig med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra omständigheter. Det ska dock stå klart att gåvan är till nytta för den omyndige. Innan samtycke lämnas ska den omyndige om han eller hon fyllt 16 år yttra sig, likaså dennes närmast (om dessa inte är givare). För att samtycke ska kunna ges bör följande handlingar lämnas till överförmyndaren: ansökan från föräldrarna/gode mannen om överförmyndarens samtycke, gåvobrevet av vilket ska framgå att gåvan är mottagen av föräldrar eller gode mannen, taxeringsbevis, gravationsbevis, värderingsutlåtande, förklaring till vem som ska stå för de löpande utgifterna, yttrande från den omyndige om denne fyllt 16 år samt dennes föräldrar om dessa inte är givare. Övertagande av betalningsansvar eller utfärdande av revers Om den omyndige enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren krävs överförmyndarens samtycke även till detta. Reversen ska bifogas ansökan. Kontrollerad förvaltning Medför gåvan att barnets tillgångar tillsammans med tidigare egendom överstiger 8 prisbasbelopp ska föräldrarna anmäla detta till överförmyndaren. Förvaltningen av barnets tillgångar blir därmed kontrollerad. Förvaltningen blir också kontrollerad om gåvan oavsett värde består av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Det kan också finnas som villkor i ett gåvobrev att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen. Särskild förvaltare Gåvogivare kan ställa som villkor i ett gåvobrev att någon annan än föräldrarna ska förvalta den egendom den omyndige får. Denne kallas särskild förvaltare. För att särskild förvaltning ska anses finnas krävs att det i gåvobrevet klar framgår vem som ska vara särskild förvaltare och att det likaså klart framgår att förvaltningen ska ske utan bestämmanderätt för förmyndare. I och med detta ska inte heller denna förvaltning stå under överförmyndarens tillsyn. Den särskilda förvaltaren är dock skyldig att årligen redovisa sin förvaltning för föräldrarna.

9 Gåvor från barn Föräldrar får inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor (13 kap 11 föräldrabalken). Det finns således ett uttryckligt förbud mot gåvor av barns tillgångar. Undantag gäller dock vad man kallar personliga presenter. Med det menas födelsedagspresenter och julklappar. Men det bör observeras att föräldrarna inte får överskrida vad som är skäligt med tanke på barnets ekonomiska förhållanden. Bara i undantagsfall ska barns tillgångar användas för att köpa presenter åt andra. Föräldrar kan aldrig köpa sig själva presenter för barnets pengar. Det bör observeras att överförmyndaren överhuvudtaget inte kan lämna sitt samtycke till gåvor enligt gällande bestämmelser. Undantagsvis kan dock samtycke lämnas till att föräldrar får använda den omyndiges inkomster till understöd åt anhöriga. Detta samtycke lämnas dock med stor restriktivitet. Föräldrar kan heller inte för sina barns räkning avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande. Med överförmyndarens samtycke är det dock möjligt att s k särkullbarn avstår från arv 3 kap 9 ärvdabalken. Arvskifte Barn och ställföreträdare Här kan du läsa om hur föräldrar/förmyndare/förordnade gode män (i det följande ställföreträdare) ska gå till väga när en omyndig har del i ett dödsbo. Vårda rätt i boet Om en omyndig har del i ett dödsbo ska ställföreträdaren vårda dennes rätt i boet. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av den enskildes egendom också gäller vid dödsboförvaltningen. Vissa åtgärder under boutredningen kan kräva överförmyndarens tillstånd, t.ex. om boets fastighet eller bostadsrätt ska säljas. Det ankommer då på ställföreträdaren att ansöka om sådant tillstånd. En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs i regel godkännande av överförmyndaren. Bodelning och arvskifte ska förrättas så snart som möjligt. Redogörelse till överförmyndaren Om inte dödsboet skiftas inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och inte heller avtal har ingåtts om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, ska ställföreträdaren inom denna tid lämna redogörelse till överförmyndaren om anledningen till att dödsboet inte har skiftats. Överförmyndarens samtycke När ställföreträdaren tar del i skiftet för den enskildes räkning ska även överförmyndarens samtycke till fördelningen inhämtas. Följande handlingar ska då insändas till överförmyndaren: ansökan från ställföreträdaren,

10 skiftes- och bodelningshandling i original och en bestyrkt kopia. Skiftet måste vara undertecknat av ställföreträdaren för den omyndiges räkning och samtliga övriga dödsbodelägare innan det ges in till överförmyndaren, kopia av den inregistrerade bouppteckningen jämte eventuellt testamente, redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen till och med skiftesdagen, värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt, värdefullt lösöre. God man kan behövas Om förmyndare och omyndig är delägare i samma dödsbo får inte förmyndaren företräda den omyndige. Då måste en god man förordnas. När det gäller arvsavstående från förmyndare till omyndigt barn är barnet att anse som dödsbodelägare om avståendet avser hela arvslotten eller viss kvotdel av densamma. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas. Omfattar arvsavståendet däremot viss bestämt belopp eller bestämt gods eller liknande är den omyndige inte att anse som dödsbodelägare och god man ska då inte heller förordnas. När den omyndige fått sitt arv Bevis ska insändas som visar att den omyndige har fått sitt arv. Om arvet överstiger ett prisbasbelopp ska utbetalningen ske till överförmyndarspärrat konto.

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Barn under 18 år

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Barn under 18 år ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Barn under 18 år Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Överförmyndarnämndens tillstånd......2 Inga spärrar på bankkonton... 2 Barn som har under åtta basbelopp (okontrollerad förvaltning)...

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer