Överförmyndaren informerar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndaren informerar"

Transkript

1 Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare. När båda föräldrarna har vårdnaden om barnet är de gemensamt förmyndare. Föräldrarna skall tillvarata barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Föräldrarna företräder även sitt omyndiga barn i t ex ekonomiska angelägenheter. Överförmyndaren skall i sin tillsyn se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar skall placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Förälders ansvar Om föräldrarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel skall användas till barnets utgifter inte till föräldrarnas. Föräldrar har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort. Överförmyndarens tillstånd Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller om barnet skall köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt låna pengar eller låna ut pengar bedriva rörelse Fri förvaltning Om barn av någon anledning som framgår av 16 kap 11 föräldrabalken (FB) erhåller ett belopp som överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring skall utbetalaren sätta in beloppet hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Vanligt är att till exempel försäkringsbolag ber förmyndarna ombesörja att konton förses med spärr. Eftersom det inte framgår av nämnda lagrum att överförmyndarens samtycke krävs för att konton skall kunna förses med spärr, skall banken ombesörja det efter begäran från förmyndarna. Förmyndare kan sedan hos överförmyndaren ansöka om att få göra uttag för barnens räkning. Ansökan görs skriftligen eller med hjälp av e-formulär som finns på under E-tjänster. Lidingö stad, Överförmyndarexpeditionen Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : E-post: Webbplats:

2 Om barnets tillgångar understiger 8 prisbasbelopp behöver föräldrarna normalt sett inte redovisa sin förvaltning inför överförmyndaren. Undantag gäller exempelvis om barnet äger en fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller om föräldrarna lånat pengar av barnet mot revers. Kontrollerad förvaltning Bland annat om barnets sammanlagda tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp eller innefattar fast egendom, sker vissa begränsningar i föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar. Det blir således fråga om en kontrollerad förvaltning. När barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp skall föräldrarna, inom en månad efter det att värdet överstigit detta belopp, inge en förteckning till överförmyndaren över barnets samtliga tillgångar. Förteckningen skall undertecknas på heder och samvete. Föräldrarna skall sedan före den 1 mars varje år inge en årsräkning till överförmyndaren utvisande hur de förvaltat och placerat barnets tillgångar. Även årsräkningen skall undertecknas på heder och samvete. Föräldrarna behöver vid kontrollerade förvaltningar överförmyndarens tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder utöver de som nämnts tidigare. Det gäller t ex köp av aktier. Köp av andel i värdepappersfond eller obligationer som utfärdats av stat, kommun eller bank, eller insättning i allemanssparande, kräver dock inte tillstånd. Begäran om särskild överförmyndarkontroll Om någon vill testamentera eller ge pengar i gåva till en omyndig och samtidigt vill att överförmyndaren skall kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn föreskriva det. När pengarna satts in på barnets överförmyndarspärrade konto meddelar insättaren överförmyndaren att pengarna skall stå under särskild överförmyndarkontroll. Detta förfaringssätt användes t ex när en far- eller morförälder skänker pengar till sitt barnbarn och givaren vill att föräldrarna skall behöva överförmyndarens tillstånd för uttag av den omyndiges bankmedel. Skärpande föreskrifter Om överförmyndaren misstänker att föräldrarna missköter förvaltningen av ett barns egendom kan överförmyndaren besluta om skärpande föreskrifter. T ex kan överförmyndaren överförmyndarspärra barnets bankkonton och/eller kräva att föräldrarna redovisar för sin förvaltning m.m. Detta gäller även om tillgångarna understiger 8 prisbasbelopp. Socialtjänsten skall på eget initiativ lämna upplysningar om sådana förhållanden till överförmyndaren. Särskild förvaltning Ibland har en givare eller testator bestämt att en gåva eller testamentslott skall vara undantagen från överförmyndarens tillsyn. Det förutsätter dock att följande villkor är uppfyllda: Det skall framgå av gåvobrev/testamente att det är fråga om särskild förvaltning Den särskilde förvaltaren skall vara namngiven Förvaltningen skall ske utan medbestämmande från barnets föräldrar

3 God man för omyndiga Kan en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak, såsom bortovaro i utlandet, fängelsevistelse eller liknande, inte utöva förmynderskapet, skall en god man förordnas som har till uppgift att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter. För alla invandrarbarn, som kommer till Sverige utan någon vårdnadshavare/förmyndare och utan uppehållstillstånd, behövs även god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Har en förmyndare, eller dennes make/sambo, och den underårige del i ett oskiftat dödsbo, skall en god man förordnas att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. (11 kap 2 1 st föräldrabalken, FB) God man skall även förordnas vid rättshandling eller rättegång mellan den underårige och förmyndaren, t ex om föräldern vill sälja aktier till sitt barn, eller om barnet driver en process mot sin förälder. Detta gäller även om barnet skall ta emot en gåva av fast egendom eller bostadsrätt av föräldern. Andra gåvor från föräldern till barnet kräver vanligtvist också god man om det inte är fråga om sedvanliga presenter, t ex vid jul och födelsedagar. (11 kap 2 2 st FB) När det förekommer motstridiga intressen mellan den underårige och vårdnadshavaren eller vårdnadshavarens make/sambo, kan också god man förordnas. Även i de fall där det inte finns några lagliga hinder för förmyndaren att företräda den underårige kan god man förordnas av lämplighetsskäl. (11 kap 2 3 st FB) Skillnad mellan vårdnad och förmynderskap Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person samt att företräda barnet i personliga angelägenheter. Förmynderskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i andra angelägenheter än som rör barnets person. Medförmyndare I speciella fall kan en medförmyndare förordnas vilken hjälper förmyndaren vid utövandet av förmynderskapet. Det kan t ex gälla om föräldern är väldigt ung och oerfaren eller om ett barn ärvt en hyresfastighet efter sin avlidne far och där efterlevande förmyndare inte har några kunskaper om fastighetsförvaltning. Det är tingsrätten som förordnar medförmyndare. Tingsrätten bereder överförmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för uppdraget. Särskilt förordnad förmyndare Om barnets båda föräldrar är underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare, förordnar tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare för barnet. Särskilt förordnad vårdnadshavare Den som har förordnats särskilt till vårdnadshavare blir därigenom också automatiskt förmyndare för barnet. Det finns dock vissa undantag där tingsrätten förordnar annan än vårdnadshavaren till förmyndare, t ex om barnets förmögenhetsförhållanden är komplicerade och

4 vårdnadshavaren saknar erfarenhet av eller förutsättningar för att förvalta en förmögenhet av sådan beskaffenhet. Arvode Förordnade förmyndare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Barn Föräldrar/förmyndare Här kan du läsa om hur du ska gå till väga när du för den omyndiges räkning ska köpa fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Ansökan Ansökan ska vara skriftlig, ställd till Lidingö stad, överförmyndarexpedition och undertecknad av förmyndarna. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten eller bostadsrättslägenheten ska förvärvas. Redogörelse ska lämnas för hur köpet ska finansieras. Ansökan behöver inte lämnas på någon särskild blankett. Personbevis som visar vem/vilka som är vårdnadshavare för barnet ska ges in. Den omyndiges tillstyrkan Om den omyndige har fyllt 16 år ska hans/hennes skriftliga tillstyrkan till förvärvet biläggas ansökan. Köpekontrakt Köpekontraktet som undertecknats av såväl säljare som köpare ska inges i två exemplar (original och kopia). Taxeringsbevis mm För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis som visar senaste taxeringsvärdet ges in med ansökan. Bifoga även ett gravationsbevis som bl. a. visar vem som är lagfaren ägare. För bostadsrättslägenhet ska intyg från föreningen rörande pantsättningar av lägenheten lämnas in. Värderingsutlåtande För köp av såväl lägenhet som fastighet ska ett värderingsutlåtande ges in. Värderingsutlåtandet ska vara utfärdat av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitas av bank eller registrerad fastighetsmäklare. Utlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten. Övertagande av lån Om den omyndige vid köpet övertar lån från säljaren ska särskild ansökan om att få uppta lån biläggas ansökan om förvärv av fastigheten eller lägenheten. God man kan behövas Om förvärvet sker från förmyndaren/förmyndarna måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren (blankett Ansökan om god man, enligt 11 kap 2 föräldrabalken).

5 När köpet är klart När förvärvet är klart ska bevis för att den omyndige blivit lagfaren ägare till fastigheten eller tomträtten ges in. För bostadsrättslägenhet ska intyg från bostadsrättsföreningen om att den omyndige antecknats som innehavare i lägenhetsförteckningen ges in. Kopia av likvidräkningen bör också tas in. Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Barn föräldrar/förmyndare Här kan du läsa om hur du ska gå till väga när du ska sälja den omyndiges fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Ansökan Ansökan ska vara skriftlig, ställd till Lidingö stad, överförmyndarexpedition och undertecknad av förmyndaren/förmyndarna. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten eller bostadsrättslägenheten ska försäljas. Om den omyndige inte är ensam ägare ska framgå hur stor andel han/hon äger. Personbevis ska ges in som visar vem/vilka som är vårdnadshavare för barnet. Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett. Följande handlingar/uppgifter ska bifogas ansökan. Den omyndiges tillstyrkan Om den omyndige fyllt 16 år ska hans/hennes skriftliga tillstyrkan till försäljningen biläggas ansökan. Köpekontrakt Köpekontraktet som undertecknats av såväl säljare som köpare ska inges i två exemplar (original och kopia). Taxeringsbevis För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis som utvisar senaste taxeringsvärdet ges in med ansökan. Värderingsutlåtande För försäljning av såväl lägenhet som fastighet ska ett värderingsutlåtande ges in. Värderingsutlåtandet ska vara utfärdat av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitas av bank eller registrerad fastighetsmäklare. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader deras utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer mm). Säljaren är dödsbo Om säljaren är ett dödsbo måste en kopia av bouppteckningen lämnas med. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare.

6 God man kan behövas Om försäljningen sker till förmyndaren/förmyndarna måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren (blankett Ansökan om god man, enligt 11 kap 2 föräldrabalken) När försäljningen är klar När försäljningen är godkänd ska bevis för att köpeskillingen insatts på den omyndiges konto i bank insändas till överförmyndaren. Kopia av likvidavräkningen ska också sändas in. Utlåning av omyndigs medel Barn Föräldrar/förmyndare Här kan du läsa om hur föräldrar/förmyndare ska gå till väga vid utlåning av omyndigs medel. Restriktivt med utlåning Överförmyndaren är i allmänhet mycket restriktiv med att ge samtycke till att låna ut omyndigas medel. Utlåning bör endast ske i de fall där de utlånade medlen ska användas till något som även den omyndige har nytta av, t ex gemensam bostad. Ansökan Ansökan om utlåning av omyndigs medel ska göras skriftligt till överförmyndaren. Ansökan ska vara undertecknad av gode mannen eller förmyndaren/förmyndarna. I ansökan ska anges skälen till utlåningen, det önskade lånebeloppet, vilken ränta och amortering som ska gälla och vilken säkerhet som lämnas för lånet. Om pantbrev lämnas som säkerhet ska sökanden ange inom vilket förmånsrättsläge som pantbrevet ligger. Ofta behövs god man När en omyndig lånar ut pengar till sina föräldrar behövs i regel en god man som företräder barnet mot föräldrarna. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och är gifta eller sambo med varandra måste en god man företräda barnet även om bara en av föräldrarna ska låna pengar av barnet. Ansökan om god man för barnet ska göras skriftligt till överförmyndaren. Föräldrarna kan ansöka om att en god man utses. Ofta har föräldrarna förslag på vem som ska förordnas som god man för barnet. Den som föreslås ska åta sig uppdraget som god man. (blankett Ansökan om god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken) 16-åringar ska tillstyrka Om barnet fyllt 16 år ska det yttra sig i frågan om utlåning. Revers, ränta och amortering Vid utlåningen ska en skriftlig revers upprättas. Reversen ska löpa med en ränta som minst bör motsvara vid var tid given styrränta adderat med ett antal procentenheter. Reversen bör inte vara amorteringsfri. Förfallodag och uppsägningstid Reversen ska antingen förfalla i sin helhet den dag den omyndige blir myndig eller löpa med en ömsesidig uppsägningstid om längst sex månader.

7 Säkerhet Den omyndiges medel får endast utlånas mot bankmässig realsäkerhet. Det kan vara fråga om pantbrev i fast egendom (upp till 75 % av taxeringsvärdet), säkerhet i bostadsrätt eller börsnoterade aktier förvarade i depå. Värdering Om säkerheten för lånet utgörs av pantbrev ska ett värderingsutlåtande ha utfärdats av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitas av bank eller auktoriserad fastighetsmäklare ges. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader - deras utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer m. m). Motsvarande värderingsutlåtande ska ges in när det är fråga om en bostadsrättslägenhet. Gåvor Barn föräldrar/förmyndare Här kan du läsa om hur föräldrar/förmyndare ska gå till väga när den omyndige får en gåva eller ska ge en gåva. Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en 5-åring motta en leksaksbil och förstå att detta är en gåva till honom. Man brukar uttrycka det så att ett omyndigt barn med laga verkan kan motta en gåva om han eller hon har de psykiska egenskaper som fordras för att uppfatta gåvans innebörd. En julklapp eller födelsedagspresent bestående av en sak en lös egendom behöver i de allra flesta fall inte orsaka några ytterligare åtgärder. Om gåvan däremot skulle bestå av till exempel en fastighet eller bostadsrätt krävs att flera formkrav uppfylls för att den ska bli giltig enligt gällande bestämmelser. Gåvor som kräver ansökan Om en förälder vill ge sitt barn en fastighet eller del därav, bostadsrätt, aktier eller liknande måste en god man utses för just denna speciella rättshandling. Förmyndaren lämnar in en ansökan till överförmyndaren om att få en utomstående god man förordnad för detta tillfälle. I ansökan kan lämnas förslag på en lämplig god man, t ex en anförvant eller en god vän. Ansökan om god man Den som föreslagits som god man ska skriftligen åta sig uppdraget att företräda den omyndige vid mottagandet av gåvan. (blankett, ansökan om god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken). Gode mannen ska bevaka den omyndiges rätt och noga pröva om den tilltänkta gåvan verkligen är till nytta för den omyndige. Gode mannen måste läsa gåvobrevet och se till att de villkor som förknippas med gåvan är till den omyndiges fördel. Godmanskapet är tillfälligt och upphör så snart uppdraget är slutfört. Vid ansökan om god man ska följande handlingar lämnas till överförmyndaren:

8 ansökan från föräldrarna med en redogörelse för anledningen till begäran om god man, förslag på god man om möjligt, yttrande från barnet om det fyllt 16 år, personbevis för barnet, åtagande från den föreslagne gode mannen (blankett, ansökan om god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken). Om andra än föräldrarna är givare behövs ingen god man utan föräldrarna företräder barnet och tar emot gåvan för dess räkning. Fast egendom, bostadsrätt mm överförmyndarens samtycke krävs Föräldrar/gode män får endast med överförmyndarens samtycke motta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt som gåva för den omyndiges räkning. Normalt bör överförmyndaren lämna sitt samtycke om gåvan inte kan anses olämplig med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra omständigheter. Det ska dock stå klart att gåvan är till nytta för den omyndige. Innan samtycke lämnas ska den omyndige om han eller hon fyllt 16 år yttra sig, likaså dennes närmast (om dessa inte är givare). För att samtycke ska kunna ges bör följande handlingar lämnas till överförmyndaren: ansökan från föräldrarna/gode mannen om överförmyndarens samtycke, gåvobrevet av vilket ska framgå att gåvan är mottagen av föräldrar eller gode mannen, taxeringsbevis, gravationsbevis, värderingsutlåtande, förklaring till vem som ska stå för de löpande utgifterna, yttrande från den omyndige om denne fyllt 16 år samt dennes föräldrar om dessa inte är givare. Övertagande av betalningsansvar eller utfärdande av revers Om den omyndige enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren krävs överförmyndarens samtycke även till detta. Reversen ska bifogas ansökan. Kontrollerad förvaltning Medför gåvan att barnets tillgångar tillsammans med tidigare egendom överstiger 8 prisbasbelopp ska föräldrarna anmäla detta till överförmyndaren. Förvaltningen av barnets tillgångar blir därmed kontrollerad. Förvaltningen blir också kontrollerad om gåvan oavsett värde består av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Det kan också finnas som villkor i ett gåvobrev att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen. Särskild förvaltare Gåvogivare kan ställa som villkor i ett gåvobrev att någon annan än föräldrarna ska förvalta den egendom den omyndige får. Denne kallas särskild förvaltare. För att särskild förvaltning ska anses finnas krävs att det i gåvobrevet klar framgår vem som ska vara särskild förvaltare och att det likaså klart framgår att förvaltningen ska ske utan bestämmanderätt för förmyndare. I och med detta ska inte heller denna förvaltning stå under överförmyndarens tillsyn. Den särskilda förvaltaren är dock skyldig att årligen redovisa sin förvaltning för föräldrarna.

9 Gåvor från barn Föräldrar får inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor (13 kap 11 föräldrabalken). Det finns således ett uttryckligt förbud mot gåvor av barns tillgångar. Undantag gäller dock vad man kallar personliga presenter. Med det menas födelsedagspresenter och julklappar. Men det bör observeras att föräldrarna inte får överskrida vad som är skäligt med tanke på barnets ekonomiska förhållanden. Bara i undantagsfall ska barns tillgångar användas för att köpa presenter åt andra. Föräldrar kan aldrig köpa sig själva presenter för barnets pengar. Det bör observeras att överförmyndaren överhuvudtaget inte kan lämna sitt samtycke till gåvor enligt gällande bestämmelser. Undantagsvis kan dock samtycke lämnas till att föräldrar får använda den omyndiges inkomster till understöd åt anhöriga. Detta samtycke lämnas dock med stor restriktivitet. Föräldrar kan heller inte för sina barns räkning avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande. Med överförmyndarens samtycke är det dock möjligt att s k särkullbarn avstår från arv 3 kap 9 ärvdabalken. Arvskifte Barn och ställföreträdare Här kan du läsa om hur föräldrar/förmyndare/förordnade gode män (i det följande ställföreträdare) ska gå till väga när en omyndig har del i ett dödsbo. Vårda rätt i boet Om en omyndig har del i ett dödsbo ska ställföreträdaren vårda dennes rätt i boet. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av den enskildes egendom också gäller vid dödsboförvaltningen. Vissa åtgärder under boutredningen kan kräva överförmyndarens tillstånd, t.ex. om boets fastighet eller bostadsrätt ska säljas. Det ankommer då på ställföreträdaren att ansöka om sådant tillstånd. En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs i regel godkännande av överförmyndaren. Bodelning och arvskifte ska förrättas så snart som möjligt. Redogörelse till överförmyndaren Om inte dödsboet skiftas inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och inte heller avtal har ingåtts om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, ska ställföreträdaren inom denna tid lämna redogörelse till överförmyndaren om anledningen till att dödsboet inte har skiftats. Överförmyndarens samtycke När ställföreträdaren tar del i skiftet för den enskildes räkning ska även överförmyndarens samtycke till fördelningen inhämtas. Följande handlingar ska då insändas till överförmyndaren: ansökan från ställföreträdaren,

10 skiftes- och bodelningshandling i original och en bestyrkt kopia. Skiftet måste vara undertecknat av ställföreträdaren för den omyndiges räkning och samtliga övriga dödsbodelägare innan det ges in till överförmyndaren, kopia av den inregistrerade bouppteckningen jämte eventuellt testamente, redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen till och med skiftesdagen, värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt, värdefullt lösöre. God man kan behövas Om förmyndare och omyndig är delägare i samma dödsbo får inte förmyndaren företräda den omyndige. Då måste en god man förordnas. När det gäller arvsavstående från förmyndare till omyndigt barn är barnet att anse som dödsbodelägare om avståendet avser hela arvslotten eller viss kvotdel av densamma. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas. Omfattar arvsavståendet däremot viss bestämt belopp eller bestämt gods eller liknande är den omyndige inte att anse som dödsbodelägare och god man ska då inte heller förordnas. När den omyndige fått sitt arv Bevis ska insändas som visar att den omyndige har fått sitt arv. Om arvet överstiger ett prisbasbelopp ska utbetalningen ske till överförmyndarspärrat konto.

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Information om gåvor

Information om gåvor Information om gåvor 2 Information för förmyndare GÅVOR TILL BARN I de allra flesta fall kan ett barn under arton år ta emot en gåva utan större formkrav. Ett omyndigt barn kan motta en gåva om han eller

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om gåvor 2015-05-28 INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN Innehåll INFORMATION OM GÅVOR... Ett strikt gåvoförbud i föräldrabalken... Vad gäller för barn?... Gåvor

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Barn under 18 år

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Barn under 18 år ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Barn under 18 år Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Överförmyndarnämndens tillstånd......2 Inga spärrar på bankkonton... 2 Barn som har under åtta basbelopp (okontrollerad förvaltning)...

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Nynäshamns ärenden och årsräkningarna för 2010

Nynäshamns ärenden och årsräkningarna för 2010 Samverkan Den 1 januari gick överförmyndarverksamheterna från Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö ihop till en gemensam organisation och nämnd. Trots tidiga förberedelser haltade verksamheten

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om försäljning & köp av fast egendom och bostadsrätter 2015-05-19 Information om försäljning eller köp av fast egendom/bostadsrätt som underårig/huvudman äger

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m.

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. ANSÖKAN Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. Barn/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Ett informationshäfte till dig som är god man och vill bli särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder)

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) ANSÖKAN Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172 Ersättningsregler för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden 2011-05-05, 76, reviderade 2015-12-03, 172 Allmänt Av 12 kap. 16 föräldrabalken framgår att förordnade

Läs mer

God man ENLIGT FB 11: 4

God man ENLIGT FB 11: 4 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA God man ENLIGT FB 11: 4 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Journal-/dagboksblad för överförmyndarens löpande tjänsteanteckningar i t. Registrering. Register enligt 9 förmynderskapsförordningen. Diarium. Akt

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan Författningssamling i Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren Beslutad av Överförmyndare i samverkan 2016-09-06 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan Dokumenttyp

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

LATHUND. för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun. Arvodesprinciper

LATHUND. för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun. Arvodesprinciper LATHUND för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun Arvodesprinciper Innehåll Arvodesprinciper 2008 3 Uppdraget som ställföreträdare 3 Ställföreträdarens rätt till arvode 3 Ett ideellt uppdrag 3 Ersättning

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare Godmanskap hur fungerar det? Stockholm den 13 april 2016 Eva von Schéele Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Disposition - Överförmyndare/överförmyndarnämnd - Barn under 18 år - God man/förvaltare

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare Avdelningen för överförmyndarären Information till dig som är ställföreträdare Innehållsförteckning Arvode Dödsbo Testamente Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Förteckning av egendom Huvudmannen

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren Information om godmanskap och förvaltarskap 1 1 Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). God man/förvaltare

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndare Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Välkommen till överförmyndaren Överförmyndarens uppgifter Tillsyn

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Information till god man och förvaltare Checklista till årsräkning Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE PM ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ALLMÄNT I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarata sina intressen och då kan Tingsrätten förordna god man eller förvaltare.

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer