GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret"

Transkript

1 GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret

2 Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man i övriga fall (FB 11 kap 3 )...5 Ansökan om god man enligt FB 11 kap Anmälan om behov av god man enligt FB 11 kap Förordnande av god man enligt FB 11 kap Gemensamt för god man enligt FB 11 kap Vad gör gode mannen?...8 Förvaltare...9 Vem kan bli god man eller förvaltare?...9 Föräldraförvaltning...10 Kontrollerad förvaltning...10 Särskild överförmyndarkontroll...11 Arvoden...11

3 Vem kan få god man? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt förvalta sin egendom sörja för sin person ska Tingsrätten enligt Föräldrabalken (FB) 11 kap 4, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Anledningen till att en myndig person behöver god man kan vara många. Den person som har god man kallas i det följande för huvudmannen. En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Sökanden behåller ändå sin bestämmanderätt. Det kan bli aktuellt att tillsätta god man enligt ovannämnda bestämmelse om en person inte klarar att själv sköta sina angelägenheter, inte kan klara sina utgifter eller när det finns risk att någon missbrukar den sjukes förtroende. Det kan till exempel gälla personer med demenssjukdom, psykisk störning eller personer med funktionsnedsättning. 3

4 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 ) Kan inte förmyndare på grund av sjukdom eller någon annan orsak utöva förmynderskapet eller blir förmyndaren skild från utövningen av det ska överförmyndarnämnden förordna god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter. Har en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige del i ett oskiftat dödsbo, ska överförmyndarnämnden förordna god man att tillvarata den underåriges rätt i boet vid boutredningen, liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Överförmyndarnämnden ska också förordna god man när den som har en förmyndare ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp men enligt FB 12 kap 8 inte kan företrädas av förmyndaren. Rättshandlingar som avses här är bland annat gåva frånförmyndare till omyndig, lån från omyndig till förmyndare m m. Överförmyndarnämnden ska också i andra fall förordna god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare i angelägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan företrädares eller dennes makes eller dennes sambos intresse. 4

5 God man i övriga fall (FB 11 kap 3 ) Överförmyndarnämnden förordnar god man även i dessa fall: om det vid dödsfall finns känd arvinge eller testamentstagare som vistas på okänd ort eller det inte kan utrönas om den avlidne efterlämnat arvinge som före eller jämte annan arvinge är berättigad till arv om det vid dödsfall finns kännedom om arvinge eller testamentstagare efter den avlidne, men kunskap saknas om arvingens eller testamentstagarens namn och vistelseort om det i övrigt krävs att en bortovarandes rätt ska bevakas eller en bortovarandes egendom ska förvaltas om det enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling beror av en framtida händelse, vem egendom ska tillfalla eller egendom först senare ska tillträdas med äganderätt och det krävs att den blivande ägarens rätt bevakas eller egendomen förvaltas för den blivande ägarens räkning om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, ska ställas under vård och förvaltning av god man som avses i FB 11 kap. Överförmyndarnämnden lämnar information i varje enskilt fall. 5

6 Ansökan om god man enligt FB 11 kap 4 Ansökan om att tingsrätten ska anordna godmanskap enligt FB 11 kap 4 kan göras av den enskilde själv make/sambo närmast anhöriga överförmyndarnämnden Om någon annan än den enskilde själv ansöker ska läkarintyg som visar att samtycke inte kan inhämtas bifogas ansökan. Om den enskilde eller någon annan av ovan nämnda ansöker om förordnande av god man ska ansökan skickas direkt till tingsrätten som har utredningsansvaret. Anmälan om behov av god man enligt FB 11 kap 4 Anmälan om behov av god man kan komma från olika personer. Överförmyndarnämnden kan få anmälan från personal vid sjuk- eller vårdhem, hemtjänsten, socialtjänsten och personal med ansvar för LSS. Om överförmyndarnämnden genom anmälan får kännedom om att någon har behov av god man ansvarar överförmyndarnämnden för att utredning görs och att ansökan lämnas in till tingsrätten. Det är tingsrätten som beslutar om anordnande av godmanskap och förordnande av god man enligt FB 11 kap 4. Överförmyndarnämnden beslutar dock om byte av god man som tidigare har förordnats av tingsrätten. 6

7 Förordnande av god man enligt FB 11 kap 1-3 Överförmyndarnämnden ska förordna god man om omständigheter enligt FB 11 kap 1, 2 1:a och 2:a stycket föreligger. Vidare ska överförmyndarnämnden meddela förordnande om god man enligt FB 11 kap 2 3:e stycket om det begärs av vårdnadshavaren, förmyndaren, den gode mannen eller förvaltare eller om det annars är lämpligt. Överförmyndarnämnden ska också förordna god man enligt FB 11 kap 3 efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Gemensamt för god man enligt FB 11 kap 1-4 Om inte huvudmannen kan ge sitt samtycke till godmanskapet kontaktas huvudmannens anhöriga innan beslut fattas. Därför bör namn och adress till dessa uppges när behov av god man anmäls. 7

8 Vad gör gode mannen? Gode mannen tar kontakt med huvudmannen, anhöriga till huvudmannen eller med andra personer som kan lämna upplysningar om förhållandena. Gode mannen ska verka för huvudmannens bästa, se till att huvudmannen får den vård och tillsyn som han/hon behöver, se till att huvudmannen har det bra. Gode mannen behöver inte själv utföra några praktiska sysslor, men ska se till att de blir gjorda. Gode mannen ska kunna avsätta erforderlig tid och uppmärksamhet åt uppdraget. Gode mannen sköter ekonomin i samråd med huvudmannen. Gode mannen ska efter förordnandet lämna en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Blankett för detta sänds efter förordnandet till gode mannen. Gode mannen ska visa upp sitt förordnande på banken och se till att samtliga konton utom det som behövs för löpande utgifter överförmyndarspärras. En sådan spärr innebär att överförmyndarnämnden måste lämna medgivande till uttag innan gode mannen kan ta ut pengar från kontot. Samtliga konton ska stå i huvudmannens namn. Gode mannen ska ha huvudmannens medel åtskilda från sina egna. Gode mannen ska föra kassabok regelbundet. Gode mannen ska vara beredd att på särskild anmodan tillhandahålla verifikationer och andra handlingar rörande godmansskapet. Före den 1 mars varje år ska gode mannen redovisa sin förvaltning för föregående år till överförmyndarnämnden genom en årsräkning. Blanketter för detta sänds till gode mannen i början av januari varje år. Sluträkning lämnas när uppdraget upphör, vanligen per huvudmannens dödsdag. 8

9 Förvaltare Omyndigförklaringen avskaffades den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap. Om det inte är tillräckligt att god man förordnas kan förvaltare förordnas. Uppdraget anpassas till behovet i det enskilda fallet och kan begränsas till att gälla till exempel en viss del av huvudmannens kapital. Den som får förvaltare förlorar bestämmanderätten över det som omfattas av förordnandet men behåller i övrigt sin rättshandlingsförmåga. Vem kan bli god man eller förvaltare? Lagtexten säger att till god man eller förvaltare ska utses rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Om den blivande gode mannen eller förvaltaren är okänd för överförmyndarnämnden krävs rekommendationer. 9

10 Föräldraförvaltning Omyndiga är endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de också förmyndare, så kallat legala förmyndare. Sedan den omyndige fyllt 16 år ska hans/hennes åsikter höras inför viktigare beslut. Genom lagändring den 1 juli 1995 får föräldrar själva förvalta sina barns tillgångar utan att behöva redovisa för överförmyndarnämnden så länge barnens tillgångar understiger ett värde motsvarande åtta basbelopp. Det kan dock finnas särskilda anledningar som gör att överförmyndarnämnden i enstaka fall finner det nödvändigt att föräldrarna ska redovisa för sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp. Även andra ingripande föreskrifter i föräldrarnas fria förvaltning kan komma att meddelas av överförmyndarnämnden. Oavsett om barnens tillgångar överstiger eller understiger åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som överensstämmer med föräldrabalkens regler. Barnens tillgångar får inte användas till ovidkommande eller otillbörliga syften och förvaltningen sker under skadeståndsansvar. Kontrollerad förvaltning När värdet på en omyndigs tillgångar som föräldrarna förvaltar genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga åtta basbelopp ska förvaltningen kontrolleras av överförmyndarnämnden. Det betyder att föräldrarna ska redovisa för sin förvaltning och iaktta vissa regler som finns i föräldrabalken. 10

11 Särskild överförmyndarkontroll Enligt de nya bestämmelserna i föräldrabalken är det möjligt att i vissa fall ställa en omyndigs egendom under särskild överförmyndarkontroll. Överförmyndarnämnden lämnar upplysningar i det enskilda fallet. Arvoden Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare har rätt till ett arvode. Arvodet utbetalas årligen efter att redovisning och redogörelse inlämnats till överförmyndarnämnden. Redovisning över uppdraget ska inlämnas till överförmyndarnämnden före 1 mars varje år. Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek och om arvodet ska utbetalas av huvudmannen eller av kommunala medel. Arvodets storlek bedöms utifrån den redogörelse och årsräkning som gode mannen/förvaltaren eller särskilt förordnade förmyndaren inlämnar till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämndens bedömningar innefattar även viss kännedom om uppdragets omfattning. Ett normalarvode för ekonomisk förvaltning och sörja för person utgår efter vissa procent av basbeloppet för redovisningsåret och beror även på uppdragets omfattning. Ersättning för kostnader utgår med 2 procent av basbeloppet varje år och ska täcka kostnader för kortare resor, porto, telefon o s v. Kostnader utöver detta ska styrkas. 11

12 Har du några frågor som inte besvaras i denna informationsskrift eller om du vill ha stöd eller hjälp med något är du alltid välkommen att kontakta överförmyndarkontoret. Öppettider och telefontider Besökstid: Endast förbokade besök Telefontid: Måndag-torsdag Telefon Faxnummer Besöksadress Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Postadress Eskilstuna kommun Överförmyndarnämnden Eskilstuna

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer