Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare"

Transkript

1 Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

2 I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara ställföreträdare för någon. Läs igenom informationen och anmäl ditt fortsatta intresse för att bli ställföreträdare för någon som behöver din hjälp. Som god man eller förvaltare företräder du en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sina intressen och behöver hjälp med sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Samlingsnamnet för god man och förvaltare är ställföreträdare. Som god man eller förvaltare gör du en viktig insats för den du företräder. Ofta är denna insats helt avgörande för personen i fråga då den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. Du får även en ökad förståelse för andra människor och deras behov samt en fördjupad kunskap om hur samhället fungerar. Behovet av duktiga och kompetenta ställföreträdare som vill göra en insats är stort. DU BEHÖVS!

3 Vad krävs för att bli god man eller förvaltare? Godmansutbildning eller alternativ utbildning Göteborgs överförmyndarnämnd har som krav att alla nya gode män och förvaltare ska genomgå en godmansutbildning. Utbildningar anordnas av studieförbund i Göteborg. För att utöka kretsen av kompetenta ställföreträdare, har överförmyndarnämnden även beslutat att utbildningskravet ibland kan anses vara uppfyllt trots att personen i fråga inte har gått studieförbundens utbildning. Den alternativa utbildningen innebär att du genom självstudier erhåller relevant kunskap om ämnesområdet och därefter gör ett skriftligt kunskapstest, som du skickar in till Överförmyndarförvaltningen tillsammans med två angivna referenser. Efter godkänt resultat på testet samt efter kontakt med angivna referenser, blir du uppringd av förvaltningen för ett uppföljningssamtal. Nedan följer vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få genomgå den alternativa utbildningen. Om du inte uppfyller dessa krav, är du välkommen att kontakta studieförbunden för mer information om utbildningarna som hålls i deras regi. Du ska ha en lämplig högskoleutbildnings- och/eller yrkesmässig bakgrund, till exempel ha arbetat med ekonomi, juridik och/eller socialt arbete. Det är även meriterande om du har en psykiatrisk utbildning eller erfarenhet då behovet av sådan kunskap är stort och/eller någon form av beteendevetenskaplig bakgrund. Vissa formella villkor ska vara uppfyllda. Du får inte förekomma i belastningsregistret, i socialregistret eller ha betalningsanmärkningar. Du ska behärska det svenska språket och har god insyn i det svenska samhället. Du förväntas kunna ta uppdrag av svårare karaktär efter avklarad utbildning. Det kan handla om personer med hjälpbehov på grund av psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk sjukdom, missbruk, konfliktsituationer med exempelvis anhöriga etc. Om du fortfarande är intresserad av att bli god man eller förvaltare och anser att du uppfyller kraven, kan du skicka in en intresseanmälan till oss. Blanketten finner du på vår hemsida.

4 God man och förvaltare uppdrag som kräver ansvar Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Personen som har en god man eller förvaltare kallas huvudman. Tingsrätten tar beslut om nya godmanskap/förvaltarskap och överförmyndaren fattar beslut i fråga om byte av ställföreträdare. Ett godmanskap betyder inte att huvudmannen fråntas sin rätt att bestämma själv. Hjälpen är frivillig, vilket innebär att huvudmannen när som helst kan begära att godmanskapet ska upphöra. Godmanskapet bygger således på ett samarbete. Ett fungerande godmanskap förutsätter att huvudmannen följer de överenskommelser denne och gode mannen gjort upp. Vid ett godmanskap måste huvudmannen samtycka till att gode mannen vidtar olika åtgärder som inte handlar om den vardagliga ekonomin. Om gode mannen ingår avtal utan huvudmannens samtycke blir avtalet ogiltigt. Om huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan samtycka behöver gode mannen ett läkarintyg som visar att huvudmannen inte förstår innebörden av avtalet. Ett förvaltarskap är en mer ingripande åtgärd som kan påtvingas huvudmannen, vilket innebär att personen i fråga förlorar sin rättshandlingsförmåga. Eftersom förvaltarskap är en tvångsåtgärd finns det inget krav på att huvudmannen måste samtycka till de åtgärder förvaltaren gör. Huvudmannen har dock kvar vissa rättigheter, exempelvis rätt att rösta i allmänna val och att gifta sig. En god man/förvaltare ska ses som ett biträde för huvudmannen, en samordnare av hjälpinsatser, snarare än en praktisk utförare av tjänster. Det är viktigt att detta inte blandas ihop med insatser som anhöriga, kontaktpersoner, ledsagare, hemtjänst och personliga assistenter ansvarar för. Exempel på sådant som inte ingår i rollen som ställföreträdare är att handla mat, hjälpa till att praktiskt genomföra en flytt, städa, gå promenader, fika och följa med på läkarbesök. Det är viktigt att känna till att en god man/förvaltare arbetar frivilligt på sin egen tid. Det är ett personligt uppdrag med personligt ansvar och en god man/förvaltare är inte anställd av kommunen. Som ställföreträdare får du således ingen lön men har enligt lag rätt till ett skäligt arvode för uppdraget, vilket huvudmannen normalt betalar.

5 Uppdragets tre delar Vad ett godmanskap/förvaltarskap innebär varierar beroende på vilken omfattning förordnandet har och vilket hjälpbehov personen som man företräder har. Ett förordnande kan bestå av tre olika delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det är vanligast att alla tre delar finns i uppdraget, men det behöver inte vara så. Ett förordnande kan även vara begränsat till en specifik rättshandling, exempelvis att endast bevaka rätt i samband med bouppteckning och arvskifte eller försäljning av en fastighet. Bevaka rätt Att bevaka rätt innebär två delar: 1. Att i samband med rättshandlingar ta tillvara huvudmannens intressen, till exempel genom att: Bevaka rätt i dödsbo. Ingå avtal åt huvudmannen. Företräda huvudmannen vid uppsägning av hyreskontrakt eller försäljning av bostad. Bevaka rätt genom att förhandla med fordringsägare om avbetalningsplaner och liknande. Bevaka rätt i ärenden hos tingsrätten eller hyresnämnden. 2. Att bevaka rätt gentemot samhället och olika myndigheter, till exempel: Göra ansökningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om att ansöka om kontaktperson eller ledsagarservice. Ansöka om bostadsbidrag/tillägg och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag/tillägg. Ansöka om skuldsanering. Överklaga beslut från myndigheter som framstår som felaktiga. Förvalta egendom Att förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Det är viktigt att ställföreträdaren ser till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och har en levnadsstandard anpassad efter dennes livssituation. Exempel på förvalta egendom är: Ta hand om pension och bidrag. Betala räkningar. Lämna fickpengar till huvudmannen. Förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter. Se till att huvudmannens egendom är tillräckligt försäkrad. Besöka huvudmannen för att kontrollera att boendet fungerar bra och att huvudmannens pengar används på rätt sätt och till huvudmannens nytta.

6 Sörja för person Att sörja för person innebär att bevaka huvudmannens personliga intressen, till exempel genom att: Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen. Regelbundet besöka huvudmannen och ha kontakt med vård- och boendepersonal för att se till att huvudmannen har ett bra boende, god omvårdnad och en så hög livskvalitet som möjligt. Ta initiativ till att huvudmannen får kontaktperson eller att besöksverksamhet anordnas. Uppmärksamma och ta lämpliga initiativ för att tillgodose huvudmannens behov av andra sociala kontakter, fritidsverksamheter, daglig sysselsättning med mera. Hjälpa huvudmannen att ta beslut om boende, utbildning och rekreation. Observera att en ställföreträdare aldrig kan fatta beslut om boende eller vårdfrågor mot huvudmannens vilja. Sådana strikt personliga frågor ligger utanför uppdraget. Redovisning och samtycke från överförmyndaren Förteckning, årsräkning och redogörelse Som god man eller förvaltare är du skyldig att redovisa för överförmyndaren hur du skött huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Huvudmannens ekonomi redovisar du första gången genom att i en förteckning ange värdet på huvudmannens tillgångar och skulder per den dag du blev förordnad som ställföreträdare av tingsrätten. Varje år före den 1 mars ska du sedan lämna in en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen är en redovisning av huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder under föregående period. I samband med att du lämnar in årsräkningen ska du även lämna in en redogörelse över vilka övriga insatser du gjort under året. Du har också möjlighet att på redogörelsen begära arvode,

7 kostnadsersättning och milersättning. De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger till grund för överförmyndarens bedömning av arvode. Hur stort arvodet blir beror på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Åtgärder som kräver överförmyndarens samtycke Vissa åtgärder som en god man eller förvaltare gör för huvudmannen kräver överförmyndarens samtycke, för att säkerställa att åtgärden ligger i huvudmannens intresse. För att få ett beslut om samtycke ska en skriftlig ansökan lämnas in till överförmyndaren. Situationer då ställföreträdaren behöver överförmyndarens samtycke: Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto (samtliga av huvudmannens konton är spärrade för ställföreträdaren, utom ett öppet konto som ställföreträdaren disponerar över för betalning av räkningar). Köpa eller sälja fastighet/bostadsrätt. Vid vissa typer av placeringar av huvudmannens tillgångar. När huvudmannen är en av flera delägare i ett dödsbo och det blir bodelning och/eller arvskifte. Om ställföreträdaren lånar ut huvudmannens pengar eller sätter huvudmannen i skuld.

8 Foto: Colourbox.com Överförmyndarens uppgifter Överförmyndaren är en obligatorisk verksamhet som finns i Sveriges alla kommuner. I Göteborg består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och en förvaltning med tjänstemän. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Våra arbetsuppgifter består i att utreda behov av god man och förvaltare och att utöva tillsyn över deras uppdrag. Tillsynen sker bland annat genom granskning av de redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare lämnar till överförmyndaren, hantering av klagomålsärenden samt genom beslut till samtycke vid olika åtgärder. I ärenden där nämnden fattar beslut är det tjänstemän på Överförmyndarförvaltningen som ansvarar för utredningen. Nämnden har i stor utsträckning överlämnat rätten att fatta beslut till tjänstemännen. Vissa beslut fattas alltså av nämnden och vissa av enskilda tjänstemän på förvaltningen. Mer information Mer information om att vara god man eller förvaltare finner du under God man/förvaltare på vår hemsida. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss om du har frågor. Kontakt f.goteborg.se Adress Folkungagatan 16 På vår hemsida finns information, Box 2385 blanketter och aktuella telefon- och Göteborg öppettider. Telefon Fax E-post

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer Anhörig till en huvudman Kontaktperson Personlig assistent

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer