God man eller förvaltare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God man eller förvaltare"

Transkript

1 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren

2 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller hemtjänst? Anhöriga kan oftast hjälpa till informellt men de har ingen juridisk ställning dvs de kan påtala behovet av hjälp tex. hos socialtjänsten men de kan inte företräda den enskilde. En fullmakt innebär att man avtalar med någon att sköta ekonomiska frågor eller att sköta kontakter med myndigheter. Det förutsätts dock att man förstår innebörden av en fullmakt för att denna ska vara giltig. Det finns ofta mallar för fullmakter på internet eller hos banker. Överförmyndaren har ingen tillsynsfunktion rörande fullmakter. God man kan man få som en legal ställföreträdare dvs ställföreträdarskapet styrs av reglerna i lagen, i detta fall föräldrabalken. Denne utses av tingsrätten och överförmyndaren i kommunen yttrar sig och föreslår vem som blir god man. Det är alltid frivilligt att ha en god man. Den gode mannen kan vara en anhörig eller någon som överförmyndaren föreslår. En förvaltare kan utses då den enskilde är ur stånd att sköta sig eller sin egendom. Förvaltarskap är en skyddsåtgärd när den enskilde utsätter sig för fara eller då det finns påtaglig risk för att den enskilde vidtar skadliga handlingar. Tingsrätten beslutar om förvaltarskap. En person som har god man eller förvaltare kallas huvudman. En god man eller förvaltare kallas ställföreträdare. Ett hjälpbehov ska alltid lösas på det minst ingripande sättet dvs i första hand genom anhöriga, socialtjänst eller genom fullmakt.

3 3 Vem kan få god man och vad är en god man? För att få en god man ska den enskilde behöva hjälp med sina ekonomiska frågor eller behöva hjälp med intressebevakning, rättsligt eller personligt. Behovet ska bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller bero på liknade förhållanden. Den gode mannen ska ses som ett biträde till sin huvudman, en juridisk representant och samordnare av hjälpinsatser. Den gode mannen kan praktiskt sköta tex. den enskildes ekonomi, men andra praktiska åtgärder gör inte den gode mannen. Det är uppgifter för hemtjänst etc. Att vara en god man är ett offentligt uppdrag, men denne är inte anställd av kommunen. Kontrollen av hur uppgifterna fullgörs, sköts däremot av kommunen genom överförmyndaren och dennes personal. Vad gör en god man? Arbetet för en god man beskrivs ofta i termer av förvalta egendom bevaka rätt och sörja för person Den enskilde kan få hjälp med att sköta räkningar eller att sköta ansökningar om hemtjänst eller boende, men den gode mannen ska också försöka se till att den enskilde har det bra. Om den enskilde t.ex. behöver flytta sköter inte den gode mannen den praktiska flytten men ska se till att anhöriga eller flyttfirma anlitas. Andra praktiska behov som att handla medicin etc. gör inte den gode mannen heller men ska se till att andra gör det som behövs t.ex. socialtjänsten.

4 4 Vad innebär det att ha god man? Att ha god man är frivilligt och den enskilde är inte fråntagen rätten att själv bestämma, man säger att man har kvar sin rättshandlingsförmåga. Godmanskap kan när som helst säga upp. Eftersom godmanskapet är frivilligt ska den gode mannen samarbeta och samråda med sin huvudman. När det gäller vardagsbestyr såsom att t.ex. betala räkningar behöver den gode mannen inte fråga efter sin huvudmans samtycke då det anses att ett samtycke finns genom att den enskilde samtyckt till godmanskapet. Om den enskilde pga sjukdom inte förstår innebörden av godmanskap behöver den gode mannen naturligtvis inte samråda utan kan själv vidta åtgärder som är till nytta och gagn för sin huvudman. Den som är god man ska bevaka alla huvudmannens tillgångar men har bara tillgång till ett pensions- eller transaktionskonto för att sköta vardagliga inkomster och utgifter. Alla andra konton är s.k. överförmyndarspärrade. Om uttag ska göras på ett sådant konto ska den gode mannen få ett uttagsmedgivande från överförmyndaren. Den enskilde har alltid själv tillgång till sina konton. Medgivande från överförmyndaren En god man måste i viktigare frågor ha samtycke från överförmyndaren och ska dessutom samråda med huvudmannens sambo/make. Även överförmyndaren ska ta in synpunkter från nära anhöriga. Det kan gälla frågor om aktieköp köp och försäljning av fast egendom och bostadsrätt utlåning liksom att uppta lån arvskiften

5 5 Vad innebär det att ha förvaltare? Grundförutsättningarna för ett förvaltarskap är desamma som för ett godmanskap. Den stora skillnaden är att förvaltarskap är en skyddsåtgärd för att den enskilde inte ska lida skada. Ett förvaltarskap är en tvingande åtgärd efter ett beslut i tingsrätten. Förvaltarskapet är en ingripande åtgärd. En förvaltare ska visserligen samråda med sin huvudman men förvaltaren beslutar på egen hand, inom ramen för sitt uppdrag, och det fordras inte ett samtycke från huvudmannen. Förvaltaren kan ge samma hjälp som vid godmanskap och förvaltaren måste i vissa frågor ha överförmyndarens samtycke. Den enskilde har dock kvar viss bestämmanderätt i personliga frågor och kan inte tvingas att bosätta sig på visst sätt, den enskilde kan fortfarande rösta etc. Ansökan om god man eller förvaltare Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få en god man eller förvaltare utom i vissa fall då överförmyndaren beslutar. Det är också tingsrätten som beslutar om ett ställföreträdarskap ska upphöra. Överförmyndaren lämnar yttranden till tingsrätten och föreslår god man etc. Överförmyndaren beslutar själv om byte av god man eller förvaltare. Den som behöver hjälp kan ansöka om god man eller förvaltare men även dennes närmaste anhöriga dvs make/sambo, föräldrar, barn och syskon. Överförmyndaren kan också ansöka. Socialtjänsten ska anmäla till överförmyndaren om någon har behov av godmanskap eller förvaltarskap. Ansökningsblanketter finns hos överförmyndaren eller på webbsidan uddevalla.se/overformyndare. Där framgår vilka handlingar som behövs inklusive ett särskilt läkarintyg.

6 6 Vem kan bli god man? Lagen anger att en god man (eller förvaltare) ska vara en erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig person. En anhörig kan vara god man, men samma regler gäller för anhöriga som för andra gode män. De ska redovisa sitt uppdrag på samma sätt osv. Om inte den som ansöker själv har något förslag så föreslår överförmyndaren någon person. Den som ska vara god man ska ha arbetslivserfarenhet, allmänna samhällskunskaper och lite kunskaper i vardagsekonomi och vardagsjuridik. Det får inte finnas några motstridiga intressen mellan den gode mannen och huvudmannen. Överförmyndaren gör kontroller av alla gode män och förvaltare i polisens belastningsregister och hos kronofogden.

7 7 Redovisning av uppdraget Överförmyndaren i kommunen utövar tillsyn och kontroll över den gode mannens/förvaltarens verksamhet Överförmyndaren granskar den förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder som lämnas när ett uppdrag börjar Ställföreträdaren är sedan skyldig att varje år före den 1 mars lämna in en årsräkning och en redogörelse över sin verksamhet. I årsräkningen ska den som är ställföreträdare kunna redovisa alla ekonomiska transaktioner som gjorts under året. Det ska finnas bankutdrag och kvitton etc. En god man eller förvaltare som inte sköter sitt uppdrag tillfredsställande eller på annat sätt inte är lämplig kan entledigas av överförmyndaren Vad kostar det att ha en god man/förvaltare? Enligt föräldrabalken har en ställföreträdare rätt till ett skäligt arvode för sitt arbete och en viss kostnadsersättning. Det är överförmyndaren som beslutar om arvodets storlek Lagstiftningens huvudregel är att huvudmannen själv får betala arvodet, men om denne har små inkomster betalar kommunen arvodet Lite förenklat kan sägas att den enskilde får betala arvodet om inkomsten överstiger ca kr per månad exkl. bostadsbidrag eller om den enskilde har tillgängliga medel överstigande ca kr Arvodets storlek varierar beroende på uppdragets svårighet men ett vanligt arvode är mellan 10 och 12 tusen kronor per år inkl. sociala avgifter Det förutsätts ett visst ideellt inslag i en ställföreträdares uppdrag varför denne inte kan påräkna full timersättning för sitt uppdrag

8 8 Samverkande överförmyndare Överförmyndarna i Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Tanum, Sotenäs och Strömstad samarbetar genom ett gemensamt kontor i Uddevalla. Detta kontor handlägger alla ärenden för överförmyndarna, men i vissa fall måste överförmyndaren själv fatta beslut. Du kan se på resp. kommuns hemsida vem som är överförmyndare. Frågor Om du har frågor kan du ringa till kontoret för Samverkande överförmyndare tel mellan kl och dagligen mån-fredag. Informationsmaterial finner du på uddevalla.se/overformyndare E-post: Besökstid: dagligen mellan , Stadshuset i Uddevalla, Varvsvägen 1 Postdress: Uddevalla kommun, Samverkande överförmyndare, Stadshuset Uddevalla

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG?

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för Dig och mig att klara själva. Det kan bero på sjukdom,

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet.

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet. Anmälan om behov av god man eller förvaltare till Överförmyndarnämnden angående behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap. 4 eller förvaltare enligt 11 kap. 7 Anmälan kan göras av myndighet. Kryssa

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer