Att få hjälp av en god man

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att få hjälp av en god man"

Transkript

1 Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som hjälper en att få hjälp med den personliga omvårdnaden, kan i vissa fall få en god man. För att få god man krävs att behovet av hjälp är orsakat av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Personer som är senildementa, lider av psykisk sjukdom eller är utvecklingsstörda kan tillhöra de grupper som är i behov av en god man. God man ska bara utses om det står klart att den enskilde inte kan få tillfredsställande hjälp på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom användning av fullmakt eller insatser från kommunal omsorg eller liknande. En annan viktig förutsättning är att den enskilde själv vill ha en god man. Godmanskapet är frivilligt och det går inte att förordna god man mot den enskildes vilja. Undantag får bara göras om den hjälpbehövandes tillstånd är sådant att han eller hon inte kan lämna sitt samtycke. Detta ska då framgå av ett läkarintyg. Även om en god man utses för en person så behåller personen sin rättsliga handlingsförmåga, vilket innebär att personen fortfarande förfogar över sina tillgångar och kan ingå avtal m.m. Vad innebär det att ha god man Den som får hjälp av en god man kallas för huvudman. Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för sin huvudman, som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Gode mannen måste ha samtycke från huvudmannen innan han eller hon gör en rättshandling för dennes räkning. Om inte huvudmannen har lämnat sitt samtycke kan rättshandlingen bli ogiltig. Om huvudmannens tillstånd är sådant att han eller hon inte kan ge uttryck för sin mening måste detta styrkas på något sätt, vanligtvis genom ett läkarutlåtande. Gode mannen behöver emellertid inte ha huvudmannens samtycke för det som avser den dagliga hushållningen, som t.ex. regelbunden betalning av räkningar. Att ha god man innebär att man kan få hjälp med att bevaka sin rätt. Det kan innebära t.ex. ansökan om nytt boende, bostadsbidrag, LSS-insatser eller skuldsanering. Godmanskapet kan också omfatta förordnande att förvalta Postadress Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd NYKÖPING Besöksadress Stadshuset Stora Torget Nyköping Tfn Fax E-post Org nr

2 2/6 huvudmannens egendom. Det innebär i normalfallet att gode mannen ansvarar för huvudmannens ekonomi genom att betala räkningar, portionera ut fickpengar och förvalta kapital och värdehandlingar. Gode mannen kan också förordnas för att sörja för huvudmannens person. Det innebär bland annat att gode mannen ska verka för att huvudmannen får så bra omvårdnad och vård som möjligt, t.ex. genom att ansöka om färdtjänst eller ordna en bostad som är anpassad för den enskildes behov. Ansökan till tingsrätten Det är tingsrätten som fattar beslut om att utse god man. Den som är i behov av god man kan själv ansöka hos tingsrätten. Särskild blankett för ansökan finns på Nyköpings kommuns hemsida I ansökan ska bland annat framgå anledningen till behovet av god man, den enskildes ekonomiska och sociala situation samt namn och adress på nära anhöriga. Läkarintyg eller annan likvärdig utredning bör bifogas ansökan. Om det finns önskemål eller förslag på en person för uppdraget som god man ska detta anges i ansökan. Om den som ansöker om god man inte har något eget förslag på lämplig person för uppdraget kan överförmyndarnämnden lämna förslag på god man. Ansökan till tingsrätten får också göras av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Mer avlägsna släktingar och andra anhöriga kan ta initiativ till att god man utses genom att göra en anmälan till överförmyndarnämnden. Anmälan till nämnden kan naturligtvis också göras av t.ex. kuratorer, företrädare för kommunala organisationer som hemtjänsten och socialtjänsten, bankpersonal eller andra som har kontakt med den hjälpbehövande. När tingsrätten beslutat om godmanskap Efter att tingsrätten har beslutat om att utse god man är det överförmyndarnämnden i kommunen där huvudmannen är folkbokförd som utövar tillsynen över godmanskapet. Om det blir fråga om byte av god man är det överförmyndarnämnden som fattar beslut om att förordna en ny person för uppdraget. Den som förordnats till god man får ett registerutdrag av överförmyndarnämnden. Registerutdraget fungerar som intyg som visar att gode mannen att rätt företräda huvudmannen och lämnas till banken, myndigheter och andra som behöver känna till att huvudmannen har en god man. Vad gör den som förordnats till god man En god man kan förordnas för att bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom och sörja för huvudmannens person. På sista sidan

3 3/6 av informationsbladet ges exempel på konkreta åtgärder som är vanliga för en god man att utföra. När gode mannen har blivit förordnad tar han eller hon kontakt med huvudmannen och eventuellt hans eller hennes anhöriga. Gode mannen ska kunna avsätta den tid och uppmärksamhet åt uppdraget som behövs och verka för huvudmannens bästa. Om den gode mannen har förordnats för att förvalta huvudmannens egendom tar han eller hon över ansvaret för huvudmannens ekonomi. Gode mannen ska i dessa fall lämna en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden. Blankett och instruktioner för detta skickas till gode mannen efter förordnandet. Gode mannen visar upp sitt bevis på förordnandet på banken och ser till att samtliga konton, utom det som behövs för löpande utgifter, överförmyndarspärras. En sådan spärr innebär att den gode mannen endast kan göra uttag från kontot efter att överförmyndarnämnden lämnat sitt medgivande. Samtliga konton ska stå i huvudmannens namn och gode mannen ska ha huvudmannens medel åtskilda från sina egna. Gode mannen ska föra kassabok regelbundet och spara alla verifikationer och kvitton. Om nämnden eller huvudmannens anhöriga begär det ska gode mannen vara beredd att visa upp verifikationer och andra handlingar rörande godmanskapet. Senast den 1 mars varje år ska gode mannen redovisa sin ekonomiska förvaltning för föregående år till nämnden genom en s.k. årsräkning. Gode mannen ska också redogöra för sina insatser rörande huvudmannens personliga omvårdnad genom en årsberättelse. Blanketter för årsräkning och årsberättelse skickas till gode mannen i början av januari varje år. En avslutande redovisning, s.k. sluträkning, lämnas när uppdraget upphör. Vad innebär förvaltarskap Om det inte är tillräckligt med hjälp från en god man kan en förvaltare förordnas. Den grundläggande skillnaden mellan förvaltarskap och godmanskap är att den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltarskapet omfattar. Det betyder att den som har förvaltare inte kan ingå avtal med rättsligt bindande verkan, t.ex. ta upp lån, köpa eller sälja sin egendom. Den som har förvaltare har inte heller fri tillgång till sina bankkonton. Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot huvudmannens vilja. För att förvaltare ska utses krävs att personen är ur stånd att vårda sig och sin egendom. Ett förvaltarskap kan bli nödvändigt t.ex. när en psykiskt störd person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar att rasera den personliga ekonomin, boendet eller hälsan. Ett förvaltarskap ska alltid anpassas till behovet i det enskilda fallet och förvaltarens uppdrag kan

4 4/6 därför begränsas till att gälla till exempel bara en viss del av huvudmannens egendom. Förvaltarskap anses som ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Det betyder att även om grundkriterierna är uppfyllda så ska en förvaltare inte förordnas om personen kan klara sig med en mindre ingripande åtgärd. Till exempel hjälp av en god man eller professionella insatser från socialtjänsten, kommunens vård och omsorg eller landstingets sjukvård och psykiatri. Ansökningsförfarandet för att få förvaltare är detsamma som vid ansökan om god man. Ansökan lämnas till tingsrätten, som därefter beslutar om den hjälpbehövande ska få en förvaltare. Vad gör den som förordnats till förvaltare Förvaltarens uppgifter är desamma som för god man. Men till skillnad mot vad som gäller för godmanskap behöver förvaltaren inte ha huvudmannens samtycke vid en rättshandling. Förvaltaren har inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att agera för huvudmannens räkning. Om förvaltaren överskrider sin behörighet eller handlar utanför sitt uppdrag blir inte rättshandlingen bindande för huvudmannen. Om huvudmannen själv företar en rättshandling inom ramen för förvaltarens uppdrag blir rättshandlingen ogiltig om inte förvaltaren lämnat sitt samtycke till den. Arvode till ställföreträdaren Gode män och förvaltare är berättigade till ett arvode för såväl den ekonomiska förvaltningen som den personliga omvårdnaden. Ställföreträdaren har även rätt att få ersättning för de utgifter som uppdraget har medfört. Arvodet utbetalas årligen efter att överförmyndarnämnden granskat ställföreträdarens redovisning över den ekonomiska förvaltningen i den årliga årsräkningen samt årsberättelsen med beskrivning av den personliga omvårdnaden. Nämnden beslutar om arvodets storlek och om arvodet ska utbetalas av huvudmannen eller av kommunens medel. Om huvudmannen ska stå för arvodet till sin gode man tillkommer även kostnader för arbetsgivaravgift. Arvodesnivån bedöms utifrån den redogörelse som gode mannen eller förvaltaren lämnar över insatserna under året. Ett normalarvode för ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad utgår efter vissa procent av basbeloppet varje år och kan vara mellan ca kr och kr per år beroende på uppdragets omfattning. Vid särskilt komplicerade och tidskrävande uppdrag kan högre arvode beviljas. Kostnadsersättning kan beviljas med 2 procent av prisbasbeloppet varje år och ska täcka ställföreträdarens utgifter för porto och telefon m.m. Kostnader som överstiger 2 procent av basbeloppet ska styrkas med kvitto eller annan

5 5/6 verifikation i samband med att årsberättelsen inlämnas. Reseersättning beviljas om resorna har varit nödvändiga för att ställföreträdaren ska kunna utföra sitt uppdrag. Exempel på åtgärder för den som är god man eller förvaltare Bevaka rätt det juridiska uppdraget Överklaga beslut Ansöka om nytt boende Ansöka om bostadsbidrag Ansöka om SOL- och LSS-insatser samt andra rättigheter enligt lag Ansöka om kontaktperson Ansöka om fondmedel Ansöka om skuldsanering Anmäla hyresförändringar till Försäkringskassan Ansöka om personlig assistens Se till att huvudmannen har nödvändiga försäkringar Bevaka rätt då huvudmannen blir dödsbodelägare Bevaka rätt vid köp eller försäljning av bostadsrätt eller fastighet Bevaka rätt vid utlåning av huvudmannens medel Bevaka rätt vid upptagande av lån Bevaka rätt vid förhandlingar, avbetalningsplan eller liknande med fordringsägare Bevaka rätt vid domstolsförhandling Bevaka rätt vid mål i hyresnämnden vid avhysningsärende Förvalta egendom det ekonomiska uppdraget Ansvara för huvudmannens ekonomi och se till att tillgångarna används för huvudmannens bästa Betala räkningar och portionera ut fickpengar Deklarera åt huvudmannen Förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter Placera huvudmannens medel är tryggt placerade och ger skälig avkastning Inlämna årlig redovisning till överförmyndarnämnden Sörja för person det sociala uppdraget Verka för att huvudmannen får så bra omvårdnad och vård som möjligt Verka för att huvudmannen får den hjälp som han eller hon behöver och har rätt till av t.ex. hälso- sjukvården, socialtjänsten, arbetsmarknadsmyndigheten och Försäkringskassan Verka för att huvudmannen får arbete eller annan sysselsättning Verka för att huvudmannen har en bra och behovsanpassad bostad Samarbeta med nätverket runt huvudmannen, ex. anhöriga, vårdgivare eller kontaktperson Hålla sig informerad om huvudmannens behov av vård och sociala kontakter

6 6/6 Kontakta socialtjänst eller biståndshandläggare vid behov av fler hemtjänsttimmar Boka tid hos distriktssköterska, läkare eller tandläkare Ordna färdtjänst Verka för att huvudmannen får glasögon, hörapparat eller andra hjälpmedel Se till att huvudmannen har tillgång till TV, radio eller talböcker Köpa blommor eller på annat vis sätta guldkant på tillvaron Hjälpa till vid högtidsdagar om anhöriga inte finns Observera att en god man eller förvaltare inte ska utföra de uppgifter som åligger exempelvis socialtjänsten, vårdgivare eller andra myndigheter. Det ingår inte heller i ställföreträdarens uppdrag att genomföra praktiska sysslor som flyttstädning, packa bohag, skotta snö eller utöva tillsyn och underhåll av huvudmannens fastighet m.m.

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet.

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet. Anmälan om behov av god man eller förvaltare till Överförmyndarnämnden angående behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap. 4 eller förvaltare enligt 11 kap. 7 Anmälan kan göras av myndighet. Kryssa

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer