Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009"

Transkript

1 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen som är utsedd att handlägga/avgöra vissa grupper av ärenden inom överförmyndarnämndens ansvarsområde. Förkortningar som används i delegeringsordningen: FB Föräldrabalken ÄB Ärvdabalken * Lagen om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge TF Tryckfrihetsförordningen OSL Offentlighets- och sekretesslagen FL Förvaltningslagen ** Förmynderskapsförordning Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare 1 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och FB 10:18 medförmyndare 2 Förordnande av god man vid FB 11:1 Konsument- förmyndares sjukdom m m 3 Förordnande av god man vid gemensamt dödsbo, rättshandling med barn 4 Förordnande av god man vid okänd arvinge, bevaka frånvarandes rätt m m 5 Förordnande av god man vid sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd sekreterare FB 11:2 FB 11:3 FB 11:4 6 Bestämma omfattningen av förvaltarskap FB 11:7 3 st 7 Förordna förvaltare i visst fall FB 11:7 4 st 8 Ansökan om förordnande av god man FB 11:15 enligt FB 11:4 eller förvaltare 9 Infordra yttrande i ärende om FB 11:16 förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år

2 eller förvaltarskap 15 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap 16 Beslut om jämkning av godmanskap enligt FB 11: Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare FB 11:23 Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare 10 Avge yttrande i ärende om anordnande av god man enligt FB 11:4 eller FB 11:16 förvaltarskap 11 Tillfälligt förordnande av god man och förvaltare FB 11:18 2,4 st 12 Entledigande av god man och förvaltare FB 11:19 Överförmyndarnämnden 13 Ansökan om upphävande av godmanskap eller förvaltarskap FB 11:21 14 Ansökan om jämkning av godmanskap FB 11:23 FB 11:23 4 st FB 11:24 18 Begäran om upplysningar FB 12:9 19 Samtycke i efterhand till ingånget avtal i den mån samtycke till den aktuella frågan är delegerad FB 12:10 20 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare 21 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare FB 12:12 FB 12:12 22 Beslut om ställande av säkerhet FB 12:13 23 Bestämma arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode män eller förvaltare och i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel FB 12:16 24 Bestämma arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare 25 Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt 26 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel FB 12:17 FB 13:6 FB 13:8

3 27 Beslut om att kontrollerad förvaltning skall upphöra FB 13:9 28 Beslut om lättnad i kontrollerad förvaltning FB 13:9 3 st 29 Tillstånd till disposition enligt paragrafen över fast egendom och FB 13:10 nyttjanderätt till sådan egendom 30 Samtycke till understöd FB 13:11 Konsument- 31 Tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse 32 Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för föräldrarna eller förordnad förmyndare att för den omyndiges räkning driva rörelse. 33 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna års- eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar lämnas i förenklad form. 34 Bestämma ny tid för avlämnande av förteckning, års- eller sluträkning 35 Bestämmande av att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa hos bank 36 Bestämma om att FB 13:3-7 skall tillämpas även i annat fall än som följer av FB 13:2 d v s bestämma att skärpande föreskrifter skall gälla för att trygga förvaltningen 37 Bestämmande av att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut 38 Godkänna avtal som föräldrar träffat med värdepappersinstitut 39 Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet sekreterare FB 13:12 FB 13:13 FB 13:16 FB 13:19 FB 13:19 FB 13:17

4 40 Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas förvaltning FB 13:21 41 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på annat sätt FB 14:6 42 Tillstånd för förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto 43 Medgivande till undantag från bestämmelserna i FB 14: Tillstånd till disposition enligt paragrafen över fast egendom och nyttjanderätt till sådan egendom 45 Samtycke till understöd FB 14:12 46 Samtycke till upptagande av lån eller FB 14:13 att ingå annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse 47 Samtycke till att den enskilde driver rörelse 48 Samtycke till att den gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning 49 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning 50 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna års- eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. 51 Bestämma ny tid för inlämning av förteckning, års- eller sluträkning 52 Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank 53 Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut FB 14:8 FB 14:10 FB 14:11 FB 14:14 FB 14:16 FB 14:19 FB 14:20

5 55 Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat med ett värdepappersinstitut 56 Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till en sådan handling eller rättighet 57 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans, eller förvaltares förvaltning 58 Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo 59 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning 60 Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning och skifte 61 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo 62 Samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 63 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo 64 Bestämmande av ny tid för avgivande av årsuppgift 65 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 66 Utse någon som har rätt att gå igenom förmyndares, god mans eller förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar 67 Bestämma tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingar tillgängliga 68 Att på förteckningar, års-, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning FB 14:21 Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare 54 Meddela den som skall betala pengar till den enskilde att pengarna skall sättas in hos bank FB 14:23 FB 15:3 FB 15:4 FB 15:5 FB 15:5 FB 15:6 FB 15:7 FB 15:8 FB 16:3 FB 16:3 FB 16:4

6 69 Bestämma tid för yttrande över granskningsanmärkning FB 16:5 70 Anteckning om anmärkning på granskad handling FB 16:5 71 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon fyllt 16 år, FB 16:9 eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmare släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt 72 Återkallande av samtycke som meddelats med stöd av delegering FB 16:9 73 Inhämta uppgifter från socialnämnder FB 16:10 Konsument- och andra myndigheter 74 Samtycke, tillstånd eller förordnande i andra fall, än de i delegeringsordningen upptagna, där samtycket, tillståndet eller förordnandet framstår som självklart och tveksamhet ej kan råda om att huvudmannen ej missgynnas eller skadas på grund av beslutet 75 Begära att dödsbo skall avträdas till förvaltning av boutredningsman 76 Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav 77 Prövning av fråga om utelämnande av allmän handling, som hör till överförmyndarnämndens verksamhetsområde 78 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd allmän handling 79 Prövning ifråga om utlämnande av allmän handling 80 Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande 81 Rättelse av skriv-, räknefel eller liknande förbiseende 82 Ansökan hos rätten om anordnande eller upphörande av godmanskap enligt FB 11:4 eller förvaltarskap. Granskning och omprövning av förvaltarskap. sekreterare ÄB 19:1 * 2 TF 2:14 OSL 10:4, 13, 14, 12:2 OSL 6:3 FL 24 FL 26 ** 5

7 83 Överflyttning av förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap ** 6 84 Yttrande till tingsrätten i frågor rörande förmynderskap, godmanskap eller ** 7 förvaltarskap 85 Fastställande av mottagningstid m m ** 8

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer