Eda kommuns styrdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eda kommuns styrdokument"

Transkript

1 Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN , Reviderad: ÖFN , Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen som är utsedd att handlägga/avgöra vissa grupper av ärenden inom överförmyndarnämndens ansvarsområde. Förkortningar som används i delegeringsordningen: FB Föräldrabalken ÄB Ärvdabalken * Lagen om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge TF Tryckfrihetsförordningen OSL Offentlighets- och sekretesslagen FL Förvaltningslagen ** Förmynderskapsförordning 1 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och FB 10:18 medförmyndare 2 Förordnande av god man vid FB 11:1 Konsument- förmyndares sjukdom m m 3 Förordnande av god man vid gemensamt dödsbo, rättshandling med barn 4 Förordnande av god man vid okänd arvinge, bevaka frånvarandes rätt m m 5 Förordnande av god man vid sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd FB 11:2 FB 11:3 FB 11:4 6 Bestämma omfattningen av förvaltarskap FB 11:7 3 st 7 Förordna förvaltare i visst fall FB 11:7 4 st 8 Ansökan om förordnande av god man FB 11:15 enligt FB 11:4 eller förvaltare 1

2 10 Avge yttrande i ärende om anordnande av god man enligt FB 11:4 eller förvaltarskap 11 Tillfälligt förordnande av god man och förvaltare 12 Entledigande av god man och förvaltare 13 Ansökan om upphävande av godmanskap eller förvaltarskap 14 Ansökan om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap 15 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap 16 Beslut om jämkning av godmanskap enligt FB 11: Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare FB 11:16 FB 11:18 2,4 st FB 11:19 FB 11:21 FB 11:23 FB 11:23 9 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år FB 11:16 Överförmyndarnämnden FB 11:23 4 st FB 11:24 18 Begäran om upplysningar FB 12:9 19 Samtycke i efterhand till ingånget avtal i den mån samtycke till den aktuella frågan är delegerad FB 12:10 20 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare 21 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare FB 12:12 FB 12:12 22 Beslut om ställande av säkerhet FB 12:13 23 Bestämma arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode män eller förvaltare och i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel FB 12:16 2

3 24 Bestämma arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare FB 12:17 25 Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt FB 13:6 26 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel FB 13:8 27 Beslut om att kontrollerad förvaltning skall upphöra FB 13:9 28 Beslut om lättnad i kontrollerad förvaltning FB 13:9 3 st 29 Tillstånd till disposition enligt paragrafen över fast egendom och FB 13:10 nyttjanderätt till sådan egendom 30 Samtycke till understöd FB 13:11 Konsument- 31 Tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse 32 Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för föräldrarna eller förordnad förmyndare att för den omyndiges räkning driva rörelse. 33 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna års- eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar lämnas i förenklad form. 34 Bestämma ny tid för avlämnande av förteckning, års- eller sluträkning 35 Bestämmande av att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa hos bank 36 Bestämma om att FB 13:3-7 skall tillämpas även i annat fall än som följer av FB 13:2 d v s bestämma att skärpande föreskrifter skall gälla för att trygga förvaltningen 37 Bestämmande av att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut 38 Godkänna avtal som föräldrar träffat med värdepappersinstitut FB 13:12 FB 13:13 FB 13:16 FB 13:19 FB 13:19 FB 13:17 3

4 av föräldrarnas förvaltning 41 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på annat sätt 42 Tillstånd för förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto 43 Medgivande till undantag från bestämmelserna i FB 14: Tillstånd till disposition enligt paragrafen över fast egendom och nyttjanderätt till sådan egendom FB 14:6 45 Samtycke till understöd FB 14:12 46 Samtycke till upptagande av lån eller FB 14:13 att ingå annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse 47 Samtycke till att den enskilde driver rörelse 48 Samtycke till att den gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning 49 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning 39 Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet 40 Bestämma tid och plats för granskning FB 13:21 FB 14:8 FB 14:10 FB 14:11 FB 14:14 FB 14:16 4

5 50 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna års- eller FB 14:19 sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. 51 Bestämma ny tid för inlämning av förteckning, års- eller sluträkning FB 14:20 52 Begränsa möjligheten att ta ut pengar Konsument- på bank 53 Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut 54 Meddela den som skall betala pengar till den enskilde att pengarna skall sättas in hos bank 55 Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat med ett värdepappersinstitut 56 Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till en sådan handling eller rättighet 57 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans, eller förvaltares förvaltning 58 Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo 59 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning 60 Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning och skifte 61 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo 62 Samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 63 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo 64 Bestämmande av ny tid för avgivande av årsuppgift 65 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet FB 14:21 FB 14:23 FB 15:3 FB 15:4 FB 15:5 FB 15:5 FB 15:6 FB 15:7 FB 15:8 FB 16:3 5

6 66 Utse någon som har rätt att gå igenom förmyndares, god mans eller förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar FB 16:3 67 Bestämma tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingar tillgängliga 68 Att på förteckningar, års-, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning 69 Bestämma tid för yttrande över granskningsanmärkning 70 Anteckning om anmärkning på granskad handling 71 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmare släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt 72 Återkallande av samtycke som meddelats med stöd av delegering 73 Inhämta uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter 74 Samtycke, tillstånd eller förordnande i andra fall, än de i delegeringsordningen upptagna, där samtycket, tillståndet eller förordnandet framstår som självklart och tveksamhet ej kan råda om att huvudmannen ej missgynnas eller skadas på grund av beslutet 75 Begära att dödsbo skall avträdas till förvaltning av boutredningsman 76 Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav 77 Prövning av fråga om utelämnande av allmän handling, som hör till överförmyndarnämndens verksamhetsområde FB 16:5 FB 16:5 FB 16:9 FB 16:4 FB 16:9 FB 16:10 ÄB 19:1 * 2 TF 2:14 6

7 78 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd allmän handling OSL 10:4, 13, 14, 12:2 79 Prövning ifråga om utlämnande av allmän handling OSL 6:3 80 Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande FL Rättelse av skriv-, räknefel eller FL 26 Konsument- liknande förbiseende 82 Ansökan hos rätten om anordnande eller upphörande av godmanskap enligt FB 11:4 eller förvaltarskap. Granskning och omprövning av förvaltarskap. 83 Överflyttning av förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap 84 Yttrande till tingsrätten i frågor rörande förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap ** 5 ** 6 ** 7 85 Fastställande av mottagningstid m m ** 8 Reseräkningar och andra utlägg för nämnden attesteras av kommunn eller dess ersättare ekonomichefen. 7

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndare Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Välkommen till överförmyndaren Överförmyndarens uppgifter Tillsyn

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer