Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden , 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2."

Transkript

1 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden , 2. Kommunfullmäktige har , 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden. Med utgångspunkt från reglementet och övriga beslut fastställs nedanstående delegeringsordning: Delegering av beslutanderätten överförmyndarnämnden 1. Beslut som ej får delegeras från överförmyndarnämnden Av 19 kap 14 föräldrabalken framgår att överförmyndarnämnden får uppdra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på dennes vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Följande beslut får enligt nämnda lagrum inte delegeras. Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige, beslut enligt 11 kap. 20 föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget, beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, vitesföreläggande avslagsbeslut om avgörandet är tveksamt. 2. Beslut som delegeras från överförmyndarnämnden Nr Lagrum Ärendetyp Beslutande 9 kap. föräldrabalken Om underårigs omyndighet 1 9:3 Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som den underårige har förvärvat genom eget arbete 2 9:4 Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom som underårig fått genom gåva eller testamente med förbehåll om att den underårige själv ska få disponera egendomen 10 kap. föräldrabalken Om förmyndare 3 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 4 10:18 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare 11 kap. föräldrabalken Om god man och förvaltare 5 11:1 Förordna god man i förmyndares ställe 6 11:2 Förordna god man 7 11:3 Förordna god man 8 11:4 Förordnande vid byte av god man

2 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 2 (6) 9 11:7 Förordnande vid byte av förvaltare 10 11:7 st. 3 Bestämma omfattningen av 11 11:15 Ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11:4 eller enligt 11:7 Fatta beslut om att inte ansöka om god man eller förvaltare 12 11:16 st. 1 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 13 11:16 st. 2 Avge yttrande i ärende om anordnande av godmanskap enligt 11:4 eller enligt 11: :18 st. 2 Interimistiskt förordna god man eller förvaltare 15 11:19 Beslut att godmanskap enl 11:1 3 ska upphöra 16 11:19 Beslut om att entlediga ställföreträdare på egen begäran 17 11:21 st. 1 Ansökan om upphörande av godmanskap enl 11:4 eller enl 11: :23 st. 1 Ansökan om jämkning av godmanskap eller 19 11:23 st. 2 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller 20 11:23 st. 4 Beslut om eventuell jämkning av godmanskap enligt 11:1-3 FB Ansökan om interimistiskt beslut om jämkning av godmanskap eller 21 11:24 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare 12 kap. föräldrabalken Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 22 12:9 Beslut att begära upplysningar av en förmyndare, god man eller förvaltare 23 12:10 Samtycke i efterhand till ingånget avtal 24 12:12 st. 1 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare 25 12:13 Beslut om ställande av säkerhet

3 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 3 (6) 26 12:16 st. 1 2 Beslut om ställföreträdares arvoden och ersättning för utgifter 27 12:16 st. 3 5 Bestämmande i vad mån arvode och ersättning för utgift ska utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel 28 12:17 st. 2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare 13 kap. föräldrabalken Föräldrars förmyndarförvaltning 29 13:6 st. 1 Beslut om samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt 30 13:8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel, upp till max ett halvt prisbasbelopp 31 13:11 Samtycke till understöd 32 13:16 Beslut om befrielse för föräldrar att lämna årsräkning eller sluträkning Beslut att sådana räkningar lämnas i förenklad form 33 13:17 Beslut om anstånd för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning 34 13:18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning 35 13:19 st. 1 Beslut om skärpande föreskrifter Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank Bestämmande av att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut 14 kap. föräldrabalken Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom 36 14:6 st. 1 Beslut om samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på annat sätt 37 14:8 Tillstånd för gode män eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto, upp till max ett prisbasbelopp

4 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 4 (6) 38 14:11 Beslut om förvärv eller överlåtelse av den enskildes fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom även som upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m. till sådan egendom 39 14:16 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning ska redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning 40 14:19 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form 41 14:20 Beslut om anstånd för inlämning av förteckning, årsräkning eller sluträkning 42 14:21 st. 1 Beslut om skärpande föreskrifter 43 14:23 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning 15 kap. föräldrabalken Vård av rätt i dödsbo med mera 44 15:3 Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo 45 15:5 st. 1 Samtycke till bodelning och arvskifte 46 15:8 st. 2 Beslut om anstånd för avgivande av årsuppgift 16 kap. föräldrabalken Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 47 16:2 Överflyttning av ärende p.g.a. ändrad hemvist 48 16:3 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 49 16:4 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning 50 16:5 st. 1 Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning

5 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 5 (6) 51 16:5 Beslut om granskningsanmärkning. Prövning om beslut enligt någon av bestämmelserna i 13 eller 14 kap. behöver meddelas eller om någon annan åtgärd behöver vidtas :7 F Beslut om rätt för nära anhörig att ta del av handlingar i en akt 53 16:8 Beslut om översändande av handlingar sedan ett förmynderskap, godmanskap eller upphört 54 16:9 st. 1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt 55 16:10 Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter Tryckfrihetsförordningen 56 2:14 Beslut att inte lämna ut allmän handling Offentlighets- och sekretesslagen 57 10:14 Beslut om förbehåll vid utlämnande av allmän handling 58 6:2 3 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling Förvaltningslagen Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende 61 Beslut om att avvisa ansökan 62 Avskriva anmälningar om behov av god man då kompletteringar inte lämnats i föreskriven tid eller när medgivande att få god man återkallats av den enskilde 63 Avskriva återkallade ärenden eller ärenden som annars blivit inaktuella

6 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 6 (6) Förmynderskapsförordningen (1995:379) 64 5 Beslut om omprövning av 65 6 Beslut om att överflytta tillsynen över ett förmynderskap, godmanskap eller till annan kommun 66 7 Yttrande på begäran av rätten angående förmynderskap, godmanskap och Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 67 2 Förordna god man 68 3 Bereda barn tillfälle att yttra sig i ärende om förordnande av god man 69 5 Beslut om upphörande av god man 70 6 Beslut om entledigande av god man på egen begäran 71 7 Bereda barn tillfälle att yttra sig i anledning av upphörande av godmanskap respektive entledigande av god man 72 9 Bereda tilltänkt god man samt förordnad god man tillfälle att yttra sig före förordnandet respektive entledigandet Underrättelse till socialnämnd

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare)

Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) FALKENBERGS KOMMUN 5.12 FÖRFATTNINGSSAMLING Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) Godkända av kommunfullmäktige 2008-10-30 160 Gäller fr o m 2009-01-01

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer