Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär"

Transkript

1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1

2 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja med 4 Dina uppgifter 4 Bevaka rätt 4 Förvalta egendom 4 Sörja för person 4 Samtyckte från huvudman och tillstånd från överförmyndare 5 Åtgärder vid speciella händelser 5 Arvode 5 Funderar du på att bli god man eller förvaltare 5 Överförmyndarnämnden 6 Sammanfattning 7 Intresseanmälan 2

3 God man eller förvaltare? En god man eller en förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter. Det är personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller ett liknande tillstånd i varierande omfattning behöver hjälp med sin ekonomi, rättshandlingar eller personlig omvårdnad. En person som får en god man eller förvaltare utsedd kallas för huvudman. God man eller förvaltare utses av tingsrätten med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Beslut om byte av god man eller förvaltare tas av överförmyndarnämnden i kommunen. Fastän godmanskap och förvaltarskap påminner om varandra finns det viktiga skillnader mellan dem. En person som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar. Den vardagliga hushållningen får dock gode mannen sköta utan huvudmannens uttryckliga samtycke. En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga helt eller delvis. Förvaltaren har inom ramen för sitt uppdrag rätt att för huvudmannens räkning utföra rättshandlingar utan dennes samtycke. I viktiga frågor bör dock förvaltaren få huvudmannens samtycke. Att göra till att börja med Så snart du fått beslutet om att du utsetts till god man eller förvaltare bör du meddela berörda myndigheter samt försöka få överblick över huvudmannens personliga situation och ekonomi. Till en början bör du meddela berörda myndigheter att du utsetts till god man eller förvaltare och ge dem din adress. Det är ofta lämpligt att göra en adressändring så att all post går direkt till dig. Berörda myndigheter är till exempel försäkringskassa, post och Skatteverket. Du kommer att bli ombedd att visa upp registerutdrag och beslutet från tingsrätten, vilket fungerar som fullmakt. Nästa steg är att skaffa dig en god överblick över huvudmannens personliga situation och i vissa fall ekonomi. Kontakta din eventuelle företrädare, huvudmannen, dennes familj, kurator, personal på vårdinrättningar m fl, för att få all information som kan vara viktig för ditt uppdrag. Om det ingår i ditt uppdrag så bör du också skapa en överblick över huvudmannens ekonomi. Det är viktigt att du får kännedom om huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Om ditt uppdrag så kräver bör du som god man eller förvaltare kontakta berörda banker för att skapa rutiner för huvudmannens uppehälle. Utgångspunkten är att huvudmannens pengar skall vara spärrade för dig som Vad säger lagtexten? Föräldrabalken 11 kap 4 : Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta om att anordna godmanskap för honom eller henne Föräldrabalken 11 kap 7 : Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. 3

4 Vad säger lagtexten? Föräldrabalken 12 kap 4 : Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter med mera. För en god man är det viktigt att förvaltningen sker i samråd med huvudmannen om det är möjligt. För den dagliga hushållningen krävs inget samtycke, men vid större inköp ska huvudmannen tillfrågas. Före den 1 mars varje år är du som god man eller förvaltare skyldig att lämna in en årsräkning till överförmyndarenheten. Mer detaljerad information om hur du fyller i redovisningen får du från överförmyndarenheten. Sörja för person 4 god man eller förvaltare. Pengar som satts in på ett bankkonto får endast tas ut med överförmyndarens godkännande. De medel som behövs för huvudmannens dagliga uppehälle har du som god man eller förvaltare dock rätt att använda utan tillstånd från överförmyndaren. Efter att du har beräknat hur stora kostnader huvudmannen har för sitt uppehälle bör du skapa ett transationskonto hos banken som förblir ospärrat så att du har tillgång till medel som ska gå till huvudmannens dagliga uppehälle. Dina uppgifter Dina uppgifter som god man eller förvaltare delas in i tre kategorier: Bevaka rätt Förvalta egendom Sörja för person Vilka specifika uppgifter som ingår i dessa tre kategorier varierar från fall till fall. En allmän riktlinje är att du som god man eller förvaltare noggrant ska utföra dina uppgifter och hela tiden göra det som passar din huvudmans behov bäst. Bevaka rätt Att bevaka huvudmannens rätt består i att i olika situationer ta tillvara hans eller hennes intressen. Det rör sig exempelvis om att ansöka om bostadsbidrag, bostadstillägg, handikappersättning eller liknande samt att anmäla årliga förändringar till berörda myndigheter. Att bevaka huvudmannens rätt betyder också att du bevakar huvudmannens rätt i ett dödsbo, företräder honom eller henne vid uppsägning eller försäljning av bostad, i rättsliga tvister samt ansöker om skuldsanering hos kommunens konsumentvägledning. Förvalta egendom Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala Det är svårt att närmare ange vilka uppgifter du som god man eller förvaltare har när det gäller att sörja för huvudmannens person. Det måste bestämmas från fall till fall. Allmänt innebär det att du ser till att huvudmannen får den personliga omvårdnad han eller hon behöver. Detta innebär inte att du ska sköta om och vårda huvudmannen, utan snarare att du skall se till att han eller hon får omvårdnad efter sitt behov. Som god man eller förvaltare ska du också sörja för att huvudmannen har en så trivsam tillvaro som möjligt. Det innebär till exempel att se till att huvudmannens boendemiljö är trivsam, men kan även innebära att han eller hon får en kontaktperson eller regelbundna besök av en frivilligorganisation. Samtyckte från huvudman och tillstånd från överförmyndare I viktiga frågor bör du som god man eller förvaltare vända dig till din huvudman för att få hans eller hennes samtycke. Om huvudmannen på grund av sjukdom inte kan uttrycka sitt samtycke bör du istället samråda med hans eller hennes familj. Det kan vara svårt att veta vad man som god man eller förvaltare får göra respektive inte får göra med din huvudmans tillgångar utan tillstånd från kommunens överförmyndarnämnd. Följande åtgärder kräver tillstånd: Uttag av spärrade medel Köp av aktier och värdepapper Placering i försäkringar Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt Utlåning av huvudmannens egendom Tecknande av lån Driva en rörelse Gåvor från huvudmannen Arv från huvudmannen Det finns omplaceringar som inte kräver tillstånd från överförmyndarnämnden. Vid omplaceringar är det alltid viktigt att du som god man försäkrar dig om att huvudmannens medel placeras med tillräcklig trygghet och på ett sätt som ger skälig avkastning. Omplaceringar som inte kräver överförmyndarnämn-

5 dens tillstånd är: Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat eller kommun Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av hypoteksinstitut eller bank i Sverige eller i utlandet Andel i värdepappersfond eller utländskt fondföretag Byte av sparkonto utan försämring Lån mot säkerhet av panträtt i fast egendom inom 60% av senaste taxeringsvärdet Som god man eller förvaltare måste du vara försiktig vid placeringen av huvudmannens tillgångar. Om huvudmannen förlorar pengar på grund av din investering kan det bli fråga om skadeståndskrav. Åtgärder vid speciella händelser Avveckling av huvudmannens bostad kräver i regel tillstånd från överförmyndarnämnden. Byte av hyresrätt kräver inte tillstånd från överförmyndarnämnden, men det finns flera åtgärder som du som god man eller förmyndare ändå har att göra. Förutom försäljning eller uppsägning är det din uppgift att hantera lösöret. Det är vanligt att detta magasineras, men eftersom detta kan vara mycket kostsamt söker man ibland andra lösningar. Om huvudmannens hälsotillstånd tillåter det så bör så långt som möjligt konsultera honom eller henne under processen. Vid händelse av huvudmannens bortgång bör du som god man eller förvaltare till att börja med meddela kommunens överförmyndarnämnd att din huvudman har avlidit och vem som företräder dödsboet. Ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör från dödsdagen, vilket betyder att du inte har någon skyldighet att ordna med begravning eller göra bouppteckning. Eventuella arbetsinsatser från dödsdagen görs på uppdrag av dödsboet. Nästa steg är att fylla i en slutredovisning för ditt uppdrag. Den skall gälla perioden från 1 januari till och med dödsdagen. Slutredovisningen tillsammans med saldo- och årsbesked skall lämnas till överförmyndarnämnden inom en månad. När överförmyndarnämnden godkänt din slutredovisning skickas den med förteckning och samtliga årsredovisningar till företrädare för dödsboet. Utan fördröjning efter uppdragets avslutande ska du som god man eller förvaltare överlämna den egendom som du har förvaltat till dödsboet. Räkenskaper och kvitton som finns bevarade hos dig skall enligt lag hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. Alla kvitton bör för säkerhets skull sparas upp till tio år eftersom dödsbodelägare kan kräva att få se dem i sin helhet. Saknas kvitton kan det leda till skadeståndskrav och misstanke om förskingring. Arvode av kommunens överförmyndarnämnd. Storleken på arvodet bestäms med hjälp av årsräkningen som du är skyldig att inlämna 1 mars varje år. Den indikerar hur omfattade ditt uppdrag som god man eller förvaltare är. Utöver detta ska du som god man eller förvaltare lämna in en redogörelse tillsammans med årsräkningen, där du redogör för dina insatser under året, bland annat för personlig omvårdnad. Arvodet för ditt uppdrag betalas med huvudmannens medel om hans eller hennes bruttoinkomst är högre än 2,65 gånger prisbasbeloppet eller har tillgångar större än 2,0 prisbasbelopp. Om detta inte är fallet så betalas arvodet av kommunen. Funderar du på att bli god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare är ett ansvarsfullt uppdrag. Omfattningen varierar från fall till fall, vilket gör att det är viktigt att du som funderar på att ta uppdraget försäkrar dig om att du är väl insatt i vad det innebär för just dig. Förordnande av god man och förvaltare beslutas i vissa ärenden av tingsrätten och i andra av överförmyndarenheten. Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare ska du därför anmäla dig till både tingsrätten och överförmyndarenheten. Intresseanmälningar finns på sidan 7. Överförmyndarnämnden Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. I Gävle kommun har vi en överförmyndarnämnd samt en överförmyndarenhet som sköter den löpande ärendehanteringen. Beslut som fattas av överförmyndarnämnden eller genom delegation av överförmyndarenheten kan överklagas hos Gävle tingsrätt inom tre veckor. Vad säger lagtexten? Föräldrabalken 11 kap 12 : Till god man eller förvaltare skall utes en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Som god man eller förvaltare har du enligt gällande regler rätt till ett skäligt arvode för ditt uppdrag inklusive eventuella utgifter du har i anslutning till detta. Beslut om arvode och ersättning för utlägg fattas 5

6 Sammanfattning En viktig skillnad: En person med god man behåller sin rättshandlingsförmåga En person med förvaltare förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga Gode mannens eller förvaltarens uppgifter: Bevaka rätt Förvalta egendom Sörja för person Att tänka på vid förvaltning av medel: Huvudmannens medel ska placeras säkert och ge skälig avkastning Vissa placeringar kräver överförmyndarens tillstånd Huvudmannen bör tillfrågas i mesta möjliga mån Uppdraget är arvoderat: God man eller förvaltare har rätt till skäligt arvode Arvodet betalas med huvudmannens medel om han eller hennes inkomst överstiger en viss gräns Om arvodet inte kan betalas med huvudmannens medel betalas det av kommunen 6

7 Intresseanmälan För uppdrag som god man/förvaltare Tingsrätten Box Gävle Namn: Personnummer: Adress: Telefon bostad: Mobil: Telefon arbete: E-post: Anledning till att jag är intresserad att ta uppdrag som god man/förvaltare: Ort och datum: Underskrift: Intresseanmälan För uppdrag som god man/förvaltare Överförmyndarnämnden Gävle kommun Gävle Namn: Personnummer: Adress: Telefon bostad: Mobil: Telefon arbete: E-post: Anledning till att jag är intresserad att ta uppdrag som god man/förvaltare: Ort och datum: Underskrift: 7

8 Gävle kommun Gävle

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG?

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för Dig och mig att klara själva. Det kan bero på sjukdom,

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer