Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om uppdraget som. God man och förvaltare"

Transkript

1 Information om uppdraget som God man och förvaltare

2

3 Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person, skall rätten, om det behövs, besluta om att anordna godmanskap för honom eller henne. Föräldrabalken 11 kap 7 Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Uppdraget som god man och förvaltare är ett frivilligt, lekmannauppdrag. Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka rätt, sörja för person eller förvalta egendom.. Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Godemannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta betyder att godemannen måste inhämta sin huvudmans samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är godemannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa. Förvaltare har inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta samtycke. Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndaren fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av godmanskap eller förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndaren fattar beslut om ny godman/förvaltare om det är aktuellt att byta godman/förvaltare. Dina första uppgifter Så snart du fått beslut från tingsrätten att du förordnats som godman/förvaltare bör du meddela berörda myndigheter som försäkringskassan, hyresvärden, banken, skatteverket, posten m.fl. samt försöka få en överblick över huvudmannens personliga situation och ekonomi. Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan ni komma överens om posthantering, om någon post ska adressändras till dig. T.ex. räkningar, kontobesked från banken. Nästa steg är att skaffa god överblick över huvudmannens personliga situation, kontakta vid behov din företrädare om sådan finns, anhöriga, berörd personal på boende eller andra personer som berörs av uppdraget och informera om ditt uppdrag och vilka rutiner som ska gälla. Försök att få ett grepp om huvudmannens ekonomi, inventera bankfack om sådant finns, skapa rutiner för löpande ekonomi, skapa transaktionskonto för löpande intäkter och kostnader där medel får tas ut utan överförmyndarens samtycke. Andra tillgångar ska vara spärrade Inom 30 dagar är du skyldig att lämna in en förteckning på huvudmannens tillgångar och skulder till överförmyndaren. 3

4 Dina uppdrag Dina uppdrag som godman eller förvaltare kan bestå av tre kategorier, (men kan vara en eller två kategorier) z Bevaka rätt z Förvalta egendom z Sörja för person Vilka uppdrag du har framgår av ditt förordnande och varierar från person till person. En allmän riktlinje är att du ska utföra dina uppgifter så noggrant som möjligt utifrån ditt uppdrag, till huvudmannens bästa och med minsta möjliga ingripande. Bevaka rätt I olika situationer ta tillvara hans eller hennes intressen. Ansöka om insatser enligt SoL, LSS, assistansersättning, bostadsbidrag, handikappersättning hos försäkringskassan. Överklaga beslut Bevaka rätt i dödsbo, företräda vid försäljning, uppsägning, avyttring av exv. bostad, förhandlingar, avbetalningsplan, skuldsanering m m. Du har rätt att skaffa den hjälp som behövs i olika ärenden t.ex. advokatstöd. Förvalta egendom Sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar, lämna fickpengar, ta hand om lön, pension, ersättningar. Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter så att huvudmannens egendom är tillfredsställande säkrad. Det är viktigt att förvaltningen sker i samråd med huvudmannen om det är möjligt. För den dagliga hushållningen krävs inte samtycke men vid större inköp ska huvudmannen tillfrågas. Huvudmannens tillgångar får inte blandas ihop med gode mannens. Huvudmannens räkningar måste göras i huvudmannens namn och från hans eller hennes konto. En grundläggande regel för förvaltningen är att huvudmannens medel ska i skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras så att tillräcklig trygghet finns och att de ger skälig avkastning. Du är redovisningsskyldig till överförmyndaren genom att lämna in en förteckning över tillgångar och skulder samt årsräkning över årets inkomster och utgifter samt behållning och skulder. Årsräkning lämnas in senast 1 mars året efter redovisningsåret. Årsräkningen undertecknas på heder och samvete Sörja för person Se till att huvudmannens får den vård och omsorg han eller hon har rätt till. Du ska inte sköta om eller vårda huvudmannen. Du ska vara ett vakande öga, vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen, exv. boende, vårdmiljö. Uppmärksamma behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation m m. Du får inte fatta beslut i strängt personliga frågor, som abort, vigsel, skönhetsoperationer, könsbyte, huvudmannens barn, allmänna val, livsuppehållande behandling, medgivande till tvångsvård, detta ligger utanför ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Huvudmannens samtycke I viktiga frågor ska du inhämta huvudmannens samtycke om det är möjligt. Kan inte huvudmannen yttra sig ska make/maka yttra sig, om det inte finns make/maka ska samtliga barn yttra sig. I annat fall krävs läkarintyg att samtycke inte kan inhämtas. 4

5 Följande åtgärder kräver överförmyndarens tillstånd z uttag på spärrade konton z köp av aktier och värdepapper z placeringar i försäkring z köp, försäljning och inteckning i fast egendom eller tomträtt z köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt z uthyrning av del eller hel fastighet z utlåning av huvudmannens egendom z upptagande av lån för huvudman z driva rörelse som medför bokföringsskyldighet z gåvor från huvudmannen z arv från huvudmannen Huvudmannens tillgångar ska placeras så att de ger tillräcklig trygghet och ger skälig avkastning. Huvudmannens egendom får inte ges bort om det inte är fråga om personliga presenter, födelsedagspresenter, julklappar till normala värden. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Huvudmannen kan dock själv ge gåvor om han/hon kan ge uttryck för en egen vilja. Omplaceringar som inte kräver överförmyndarens samtycke z skuldförbindelser utfärdade och garanterade av stat eller kommun z obligationer z andel i värdepappersfond eller utländskt fondföretag z byte av sparkonto utan försämring z lån mot säkerhet av panträtt i fast egendom inom 60% av senaste taxeringsvärdet Som godman/förvaltare måste du vara försiktig vid placeringar av huvudmannens tillgångar. Om huvudmannen förlorar pengar på grund av din placering kan det bli fråga om skadeståndskrav. Åtgärder vid avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad uppkommer oftast när han eller hon inte kan bära dubbla kostnader för boendet. Utgångspunkten för avveckling av bostad ska vara huvudmannens önskan och behov. Avveckling kräver i regel tillstånd från överförmyndaren. Gode mannen måste visa gott omdöme, anhöriga, kommande arvingar kan kontaktas, förteckning på lösöret upprättas. Lösöre kan lämnas till förvaring eller deponeras hos kommande arvingar. Lösöre kan säljas eller avyttras på inkomstbringande sätt. Det ingår inte i ditt uppdrag att själv utföra flyttning eller flyttstädning men du ska se till att det blir gjort, t.ex. av en firma. Kom ihåg att adressändra så att huvudmannen blir folkbokförd på rätt adress. Åtgärder vid huvudmannens död z Meddela överförmyndaren att huvudmannen är död och vem som företräder dödsboet (bouppteckningsman) z Ditt uppdrag upphör på dödsdagen z Du ska upprätta en slutredovisning till och med dödsdagen. Slutredovisningen och saldobesked ska lämnas in inom 30 dagar 5

6 Slutredovisningen sändes efter godkännande till dödsboet z Utan dröjsmål ska du lämna tillgångar du förvaltat till dödsboet z Räkenskaper och verifikationer som du har ska finnas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning z Räkenskaper och verifikationer ska överlämnas till dödsboet när godemannen/förvaltaren är fri från ansvar, vilket normalt är 1 (ett) år efter dödsboets mottagande av redovisning från överförmyndaren. Alla kvitton bör för säkerhetsskull sparas i 10 år Arvode Som godman eller förvaltare har du rätt till ett skäligt arvode för ditt uppdrag inklusive eventuella utgifter du har i anslutning till detta. Beslut om arvode fattas av överförmyndaren. Storleken på arvodet bestäms med hjälp av årsräkningen, den visar hur omfattande uppdraget är. Tillsammans med årsräkningen lämnas redogörelse för dina insatser under året. Arvodet betalas med huvudmannens medel om hans eller hennes bruttoinkomst är högre än 2,65 gånger prisbasbeloppet. Om huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvodet av kommunen. Rätt att ta del av handlingar Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet/förvaltarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Huvudmannens make/maka, sambo och de närmaste anhöriga har också rätt att ta del av handlingarna. Vem kan bli god man eller förvaltare Enligt föräldrabalken 11 kap.12 Till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren eller i övrigt lämplig man eller kvinna. Uppdraget som god man och förvaltare är ett frivilligt, lekmannauppdrag. En god man ska inte ha några extraordinära egenskaper. De krav som ställs är z Rättrådig: ha rent mjöl i påsen, ingen ekonomisk brottslighet z Erfarenhet: ha goda kunskaper om samhället, kunna tolka och skriva på svenska, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet z Lämplighet i övrigt: huvudman och godman/förvaltare ska passa ihop personkemin bör stämma, ibland kan vissa språkkunskaper vara bra att ha, visst kön, ha ordnad ekonomi och inte vara aktuell för kronofogde eller socialtjänstens försörjningsstöd God man eller förvaltare måste vara myndig och får inte själv ha förvaltare. Att vara godman eller förvaltare är ett ansvarsfullt uppdrag. Omfattningen varierar från fall till fall. Överförmyndarens uppgift z Utöva tillsyn z Myndighetsutövning, göra ansökan, utredning och yttrande z Granskning z Utser gode män, förvaltare Överförmyndaren är inte * ställföreträdare, överordnad eller arbetsgivare och kan inte ta godemäns eller förvaltares uppdrag eller ansvar, kan inte utöva ordergivning gentemot godemän och förvaltare. 6

7

8

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG?

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för Dig och mig att klara själva. Det kan bero på sjukdom,

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer