Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)"

Transkript

1 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras till nämnd, utskott, förtroendevald eller anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslutanderätt till nämnderna genom nämndens reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegeringsordning. Såväl fullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. När en nämnd delegerar beslutanderätt ger nämnden någon annan (delegaten) rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Delegatens beslut ses som nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut i efterhand men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också förekomma ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Syftet med delegering är dels att avlasta nämnden, dels att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras men är begränsad av 6 kap 34 KL som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras. Begränsningar av nämndens delegeringsrätt delegeringsförbud (6 kap 34 KL) Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs, nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, 3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 4. yttranden med anledning av att beslut som tagits av nämnden i dess helhet överklagats, 5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 7. vissa ärenden som anges i särskilda fi5reskrifter bl.a. inom socialområdet. Dokumenttyp Beslutad av Fastställd Granskad Delegeringsordning Overfömiyndamämnden , 37 Dokumentansvarig Gäller för Reviderad Giltighetstid Nämndsekreterare Overförmyndamämnden , 15 Gäller från och med

2 Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt måste beslutas direkt av nämnden sådana beslut kan följaktligen inte delegeras. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för staden och där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns mellan vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, t.ex. socialtj änstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. Delegering och ren verkställighet Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. 1 delegerings-ordningen ska endast tas upp beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet finns inte något större utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Rätten för de anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering utan följer av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (se 10 kap 2 2 p KL). Vem kan nämnden delegera till? (6 kap 33 KL) En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till - ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden - en ledamot eller ersättare i nämnden - anställd hos staden, följer vanligtvis viss befattning Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till - ett presidium om inte presidiet även utgör arbetsutskott - flera anställda i grupp, däremot kan flera anställda med samma befattning samtliga vara delegater - till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering - anställd i kommunalt företag - personal från bernanningsföretag eller liknande Om nämnden delegerar beslutanderätt bör det också anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. Vidaredelegering (6 kap 37 KL) Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom staden. Detta kallas vidaredelegering. Nämnderna i Mölndals stad har hittills inte använt sig av vidaredelegering.

3 Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36 KL) En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan angiven ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Arenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anrnälas vid nämndens nästa sammanträde. Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 35 KL) Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden om det framgår av delegeringsordningen. Ovriga delegeringsbeslut tas enligt föräldrabalken och behöver inte anmälas. Delegering av överförmyndarnämndens beslutanderätt Overförrnyndarnämnden delegerar sin beslutanderätt och uppdrar åt ledamot eller anställd att, under de förutsättningar som anges i denna delegeringsordning, besluta på överförmyndamämndens vägnar i de ärenden som anges i följande förteckning. Förutsattningar för delegering Villkor för utnyttjande av delegerad beslutanderätt Anställd som får beslutanderätt enligt delegeringsförteckningen får det efter individuell bedömning och efter genomgång av introduktion. Delegatens närmaste chef ansvarar för att delegaten inte utnyttjar sin delegeringsrätt innan chefen lämnat sitt godkännande. Delegeringsordningen anger den lägsta nivå till vilken delegering sker. Overförmyndamämnden eller överordnad kan inte upphäva eller ompröva ett fattat delegeringsbeslut. En delegat har rätt att återlämna ett delegerat ärende till överfönnyndarnämnden för beslut. Delegat har också rätt att överlämna ärendet till närmast överordnad för beslut. Delegat får inte fatta beslut i frågor som rör denne själv, närstående till delegaten eller där det i övrigt föreligger jäv. Vid förfall för delegat Vid förfall för överförmyndarnämndens ordförande inträder vice ordföranden om inte annat anges. Vid förfall för övriga delegater inträder ställföreträdare eller särskild vikarie som delegat om inte annat anges. Om samtliga delegater har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef, om inget annat anges under respektive punkt. Om även dennes chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. Med förfall avses såväl bortavaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. Ärenden av principiell betydelse m.m. Delegaten ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas kommunstyrelsen. Rätt för delegaten att vidta vissa åtgärder med anledning av beslut Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: - underteckna handlingar som är hänförliga till beslutet - besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut - besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition

4 Beslut avseende ÖFN Avd. Enhe ÖF- Admini Anmärkning ordf chef ts- hand stratör chef lägg are Som rena verkställighetsåtgärder vilka Beslut om respektive inte utgör beslut enligt denna förvaltnings delegenngsordning anses: organisationsstruktur, * Utlämnande av allmän handling återbesättning och * Rättelse av skrivfel, räknefel eller anställning av liknande förbiseende förvaltningschef samt Fastställande att överklagande inkommit entledigande utan egen i rätt tid begäran delegeras inte Inköp av varor och tjänster som inte omfattas av ramavtal upp till ett sammanlagt värde av 0,5 prisbasbelopp där direktupphandling är möjlig och i enlighet med stadens upphandlingspolicy Arbetsbeskrivningar Arbetsrutiner, mottagnings- och telefontider Utfårdande av arbetsintyg/betyg * Entledigande på egen begäran * Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tj änsteresor med upp till 5 dagars sammanhängande frånvaro Representation, mottagning och uppvaktning av sedvanlig karaktär Personalvård Semester och annan ledighet enligt avtal * All tjänstledighet enligt lag och avtal samt annan tj änstledighet upp till 6 månader * Arbetsmilj öfrågor, anpassningsåtgärder, * Andra frågor av liknande art A FÖRÄLDRABALKEN A 1 Samtycke till on±ändertagande av X egendom som underårig annars själv råder över efter eget arbete eller efter villkor i gåva, testamente eller förmånstagarförordnande, FB 9:3 och 4 A 2 Samtycke till förmyndaren att omhänderta X pengar som satts in på bank, kreditmarknadsföretag, inlåningsverksamhet eller utländska företag som bedriver bankrörelse, finansieringsrörelse eller inlåningsrörelse, av omyndig, FB 9:8 A 3 Förslag till tingsrätten på person lämplig X som förmyndare, god man eller förvaltare, FB 10:14 A 4 Ansökan om förordnade eller X entledigande av förmyndare och medförmyndare, FB 10:18 A 5 Förordna god man i förmyndarens ställe, X FB 11:1

5 A 6 Förordna god man när motstridiga X intressen föreligger mellan huvudman och ställföreträdare, FB 1 1 :2 A 7 Förordna god man för bortavarande, FB X 11:3 A 8 Förordna god man när godmanskap redan X Byte av god man är förordnat, FB 1 1 :4 st 2 A 9 Bestämma omfattningen av förvaltarskap, X FB 11:7st3 A 10 Förordna förvaltare när förvaltarskap X Byte av förvaltare redan är ordnat, FB 1 1 :7 st 4 All Kontrollavnygodman,FB 11:12 X X A 12 Ansökan om förordnande av god man X Beslut att inte ansöka enligt FB 1 1 :4 eller förvaltare om ställförträdarskap fattas av Yttrande över ansökan enligt ovan som överförmyndarnämnden gjorts av annan behörig sökande, FB 11:15 st_1_och_fmf5_ _st_1 A 13 Infordra yttrande i ärende om förordnande X av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år, Fb 1 1:16 st 1 A 14 Avge yttranden i ärende om anordnande X av god man enligt FB 1 1 :4 eller förvaltare, FB 11:16 st 2 A 15 Yttrande till rätten med förslag på lämplig X god man eller förva1tare, FB 1 1 :16 A 16 Ta in utredning och lämna f5rslag på X ställföreträdare, FB 11:17 A 17 Förordna god man eller förvaltare X interirnistiskt, FB 1 1:18 st 2 A 18 Beslut att godmanskap enligt FB 1 1:1-3 X Beslut om att ska upphöra godmanskap enligt 4 eller förvaltarskap ska Entlediga god man eller förvaltare, FB upphöra fattas av rätten 11:19 A 19 Ansökan om upphörande av godmanskap X enligt FB 1 1 :4 eller förvaltarskap samt entledigande av sådan god man eller förvaltare, FB 11:21, st 1 och FmF 5 st 1 A 20 Ansökan omjärnkning av godmanskap X enligt FB 1 1 :4 eller förvaltarskap, FB 11:23 st! A 21 Avge yttrande till rätten i ärende om X jämkning av godmanskap enligt 1 1:4 eller förvaltarskap, FB 11:23, st 2

6 A 22 Ansökan om interimistiskt beslut om X jämkning av godmanskap enligt FB 11:4 eller förvaltarskap, FB 1 1:23 st 4 A 23 Infordra yttrande i ärende om förordnande X eller entledigande av god man eller entledigande, FB 1 1:24 A 24 Infordra upplysningar av ställföreträdare, X FB 12:9 A 25 Samtycke i efterhand av ingånget avtal, X FB 12:10 A 26 Beslut om fördelning av förvaltning X mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare, FB 12:12 st 1 A 27 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan X Kan inte överklagas förmyndare, gode män eller förvaltare, FB enligt FB 20:4 st 2 12:12 st 2 A 28 Beslut om ställande av säkerhet, FB 12:13 X A 29 Bestämmande av arvode och ersättning X för utgifter till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare, FB 12:16 st 1-2 A 30 Bestämmande av i vad mån arvode och X 1 samråd med enhetschef ersättning för utgift ska utgå av den i tveksamma fall enskildes medel, av dödsboets medel eller kommunala medel, FB 12:16 st 3-5 A 31 Bestämmande av arvode och ersättning X för utgifter till legala förmyndare, FB 12:17 st 2 A 32 Beslut om ersättning till person som X föreslagits som god man enligt FB 1 1:4 eller förvaltare där något beslut om förordnande ej skett. A33 Samtycke till placering av omyndigs X Beslut rörande belopp tillgångar i aktier eller på annat sätt, FB över fattas av 13:6 två delegater A 34 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade X Beslut rörande belopp bankmedel, FB 13:8 över fattas av två delegater A 35 Beslut att överförmyndarkontroll ska X Gäller inte om egendom upphöra, FB 13:9 st 1 tillfallit den omyndige med villkor om särskild överförmyndarkontroll. A 36 Beslut om lättnader i överförmyndar- X kontrollen (dispens), FB13:9, st 3 A 37 Beslut om samtycke till förvärv eller X Samtycke enligt FB överlåtelse av den ornyndiges fasta 13:10 gäller i sex egendom eller nyttjanderätt till sådan månader. Upplysning egendom och upplåtande av nyttjanderätt, om detta lämnas i panträtt m.m. till sådan egendom, FB beslutet. 13:10 Bestämmelserna om nyttj anderätt i FB 13:10 gäller även servitut och rätt till elektrisk kraft om rättigheten upplåtits genom avtal.

7 A 38 Beslut om samtycke till understöd, FB X 13:11 st2 A 39 Tillstånd för den ornyndige att själv driva X rörelse Tillstånd ffir föräldrarna att för den o myndiges räkning driva rörelse, FB 13:13 st 2 A 40 Beslut om befrielse fbr föräldrarna att X lämna årsräkning eller sluträkning Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form, FB 13:16 A 41 Bestämma ny tid för avlämnande av X X förteckning, årsräkning eller sluträkning, FB 13:17 A 42 Föreläggande för föräldrarna att i X årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning, FB 13:18 A 43 p. 1 Bestämmande om att FB 13:3-7 ska X tillämpas även i annat fall än som följer av 13:2 (reglerna om kontrollerad förvaltning) p. 2 Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank p. 3 Bestämmande av att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värde pappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut p. 4 Begränsa föräldrars rättigheter att förfoga över finansiella iistrument p. 5 Bestämmande att den som ska betala pengar till en omyndig ska sätta in dessa på bank, FB 13:19, st 1 A 44 Godkännande av avtal som föräldrar X Depåavtal med banken träffat med värdepappersinstitut, FB 13:19 st 2 A 45 Bestämma tid och plats för granskning av X föräldrarnas fbrvaltning, FB 13:21 st 1 A 46 Samtycke till placering av den enskildes X Beslut rörande belopp tillgångar i aktier eller på något annat sätt över fattas av som avses i FB 14:5, FB 14:6 st 1 två delegater A 47 Tillstånd för god man eller förvaltare att X Beslut rörande belopp ta ut pengar från spärrat konto, FB 14:8 över fattas av två delegater A 48 Medgivande till undantag frän X bestämmelserna i FB 14:4-8, FB 14:10 A 49 Beslut om samtycke till fzirvärv eller X Samtycke enligt FR överlåtelse av den omyndiges fasta 14:11 gäller i sex egendom eller nyttjanderätt till sådan månader. Upplysning egendom och upplåtande av nyttjanderätt, om detta lämnas i panträtt m.m. till sådan egendom, FB beslutet. 14:1 1 Bestämmelserna om nyttjanderätt i FB 14:11 gäller även servitut och rätt till elektrisk kraft

8 A 50 Beslut om understöd, FB 14:12 X om rättigheten upplåtits genom avtal. A 51 Samtycke till upptagande av lån eller att X ingå skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse, FB 14:13 st 1 A 52 Samtycke till att den enskilde driver X rörelse Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning, FB 14:14 st 1 A 53 Beslut om att förordnad förmyndare, god X Jfr FB 12:9 (formlöst) man eller förvaltare i särskild ordning ska Avser i första hand redogöra för den del av den enskildes egendom enligt FB 9:1, tillgångar och skulder som inte omfattas 12:1 st.2 av ställföreträdarens förvaltning, FB 14:16 A 54 Befrielse för ställföreträdaren från X skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form, FB 14:19 A 55 Bestämmande av ny tid för inlämning av X X förteckning, årsräkning eller sluträkning, FB 14:20 A 56 p. 1 Begränsa möjligheten att ta ut pengar X Direktinsättning på på bank spärrat konto p. 2 Bestämma att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut p. 3 Meddela den som ska betala pengar till den enskilde att pengarna ska sättas in på bank p. 4 Begränsa ställföreträdares rätt att förfoga över finansiella instrument, FB 14:21 st_1 A 57 Godkänna avtal som ställföreträdare X träffat med värdepappersinstitut, FB 14:21 st 2 A 58 Bestämma tid och plats för granskning av X X förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning, FB 14:23 Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form (dödsbo), FB 14:24 A 59 Bestämmande av särskild tid för X X 1 normalfallet dock var avgivande av redogörelse för hinder mot sjätte månad från det att skifie av dödsbo, FB 15:3 bouppteckningen förrättades utan något särskilt_beslut. A 60 Samtycke till rättshandling enligt FB 13- X Gäller inte om boets 14 kap. vid dödsboförvaltning, FB 14:4 förvaltas av förordnad boutredningsman eller testamentsexekutor som X

9 agerar för boets räkning. A 61 Samtycke till egendomens fördelning vid X Gäller inte om samtliga bodelning eller skifte, FB 15:5 st 1 dödsbodelägare har samma ställföreträdare, 3 st. Då gäller FB 13 eller 14 kap. A 62 Samtycke till överlåtelse av de enskildes X Overlåtelse utan andel i dödsbo, FB 15:5 st 2 ersättning är inte tillåtet. A 63 Samtycke till arvsavstående enligt ÄB X Gäller särkullbarn. 3:9, FB 15:6 st 2 Arvsavstående är annars inte tillåtet. A 64 Avslagsbeslut efter prövning enligt FB X 15:6 A 65 Samtycke till avtal om sammanlevnad i X oskiftat dödsbo, FB 15:7 st 1 A 66 Bestämma ny tid för avgivande av X X årsuppgift, FB 15:8 st 2 A 67 Granska förmyndares, gode mäns och X förvaltares verksamhet, FB 16:3 st 1 A 68 Utseende av någon som har rätt att gå X igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren ska hålla handlingar tillgängliga, FB 16:3 st 2 A 69 Göra anteckning om verkställd granskning X på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar, FB 16:4 A 70 Bestämma tid för yttrande över sådana X brister som kan föranleda granskningsanmärkning, FB 16:5, st 2 A 71 Rikta granskningsanmärkning X Kan inte överklagas. Pröva om beslut enligt några bestäm melser i 13 eller 14 kap. behöver med delas eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas, FB 16:5 st 2 A 72 Overlämnande av handlingar vid X X granskningens slut, FB 16:8 A 73 Inhämta yttrande från omyndig som fyllt X 16 år eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo eller närmsta släktingar i fråga om en åtgärd av större vikt, FB 16:9 st 1

10 A 74 Återkallande av samtycke till beslut som X fattats med stöd av delegering, FB 16:9 st 2 A 75 Inhämta uppgifter från myndigheter och X banker, FB 16:10 A 76 Överklagande av allmän domstols eller X Anmäls till nämnden vid förvaltningsdomstols beslut/dom nästkommande sammanträde Avge yttrande till rätten i överklagade beslut, FB 20:3 A 77 Anlita ombud, FB 20:7 X Avser inte beslut som fattats av nämnden i dess helhet A 78 Samtycke, tillstånd eller förordnande i X andra fall än de i delegeringsordningen upptagna, där samtycket, tillståndet eller förordnandet framstår som självklart och tveksamhet inte kan råda om att huvudmannen inte missgynnas eller skadas på grund av beslutet B FÖRMYNDERSKAPSFÖRORDNINGEN (1995:379) B 1 Beslut om omprövning av förvaltarskap, X FmF 5 st 2 B 2 Överflyttning av ärende, FniF 6 X X B 3 Avge yttranden i övrigt på begäran av X rätten, FmF 7 B 4 Utlämnande av registerutdrag X X C LAG (2005:429) OM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN C 1 Förordnande av god man, LeB 2 X C 2 Initiera frågan om förordnande av god X man och infodra yttranden, LeB 3 C 3 Upphörande av godmanskap, LeB 5 X C 4 Entledigande av god man, LeB 6 st 1 X C 5 Beslut att byta god man, LeB 6 X C 6 Infodra yttrande, LeB 7 X C 7 Infodra yttrande, LeB 9 X C 8 Underrätta socialnämnd X

11 C 9 Befrielse för ställföreträdaren från X skyldigheten att länma årsräkning eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form, LeB 12 och FB 14:19 D FÖRORDNING (1999:1134) OM BELASTNINGSREGISTER D 1 Begära utdrag ur belastningsregistret, 1 1 X X p 15 E LAG (1935:46) OM TILLSYN! VISSA FALL Å OSKIFTAT DÖDSBO EFTER MEDBORGARE 1 DANMARK, FINLAND, ISLAND ELLER NORGE E 1 Tillsyn över gode mannens uppdrag och X beslut i anledning därav, 2 F LAG (1904:26 s. 1) OM VISSA INTERNATIONELLA RÄTTSFÖRHÅLLANDEN RORANDE AKTENSKAP OCH FORMYNDERSKAP F 1 Ansökan att förmynderskap inte skall X anses anordnat enligt Svensk lag, IAL 4 kap 1 F 2 Ansökan att förordna konsulär tjänsteman X som överförmyndare, TAL 5 kap 1 G LAG (1988: 1321) OM NORDISKA RÄTTSHANDLINGAR RÖRANDE FORVALTARSKAP G 1 Ansöka om överflyttning av förvaltarskap X till annat nordiskt land, NRF 1 G 2 Ansöka om att begränsat förvaltarskap X skall upphöra, NRF 1 II TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN, OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (2009:400) H 1 Prövning av fråga om utlämnande av X allmän handling till enskild, TF 2 kap 14, OSL 6 kap 3 H 2 Beslut om förbehåll vid utlämnande av X sekretessbelagd allmän handling, OSL 32 kap FÖRVALTNINGSLAGEN (1986:223) 1 1 Anlitande av tolk, FL 8 X 1 2 Beslut att avvisa oskickligt ombud eller X biträde, FL 9 13 Beslut ijävsfråga, FL 12 X 1 4 Beslut om avvisning, ej talerätt, FL 22 X 1 5 Beslut om avvisning av för sent inkommet X Att avgöra om överklagande, FL 24 överklagande inkommit

12 1 6 Överlämnande av överklagande till den X X myndighet som ska pröva överklagandet i rätt tid. FL 25 är ett verkställighetsbeslut 1 7 Omprövning av beslut, FL 27 X Nämndbeslut kan bara ändras av nämnden. 1 8 Beslut att avskriva ärenden från vidare X Avser ansökningar som handläggning eller lämna något utan återkallats eller som åtgärd i andra fall än som tagits in i annars saknar aktualitet delegeringsordningen eller vad som sägs i eller annat förhållande lag och författning som inte fiiranleder åtgärder 1 9 Beslut att avvisa ansökan på grund av X obehörig sökande eller otillräckligt underlag J KOMMUNALLAGEN J 1 Brådskande ärenden X Anmäls till ÖFN vid nästkommande sammanträde K EXPROPRIATIONSLAGEN K 1 Förordna god man som företrädare vid X expropriation, ExpL 3:2a L FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN L 1 Förordna god man som företrädare vid X förättning, FBL 4:12 och FB 1 1 kap M PERSONALADMINISTRATIVA FRÅGOR M 1 Tillsvidareanställning, provanställning X samt vikariatsanställning längre än 6 månader eller annan tidsbegränsad anställning av annan än förvaltningschef eller avdelningschef eller mot-svarande M 2 Anskaffning av varor tjänster, X entreprenader inom budgeterade ramar och gällande upphandlingspolicy - 0,5-5 pbb (prisbasbelopp) N LAG (1985:206) OM VITEN N 1 Ansökan om utdörnande av vite, VL 6 X 0 ÖVRIGT 0 1 Utskrivning av förvaltarfrihetsbevis X X 0 2 Överklagande av rättens beslut i andra fall X än enligt FB 20 kap Befullmäktigande av ombud att föra X kommunens talan inför domstol och

13 andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag 0 4 Underteckna avtal, andra handlingar X och skrivelser som inte beslutats av överförmyndaren.

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING 1 (12) Överförmyndarnämnden Dokumentet är Antaget av överförmyndarnämnden: 2015-03-24 Reviderat: Delegationsordning för överförmyndarnämnden Syftet med att en nämnd kan delegera sin

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Antagen av: Datum: Paragraf: DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16 Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning.

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Överförmyndarnämndens. delegeringsordning. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Överförmyndarnämndens. delegeringsordning. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel SID 1(12) ens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(12) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR)

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Överförmyndaren 1(8) ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Den 1 juli 1995 ändrades lagen om föräldrars rätt att själva förvalta underårigas tillgångar, men även i fortsättningen är föräldrarna skyldiga

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 7 Juni 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Alingsås rådhus Information och överläggningar A/ EY revisorerna besöker överförmyndarnämnden.

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

1(16) Överförmyndarnämndens delegationsordning. Styrdokument

1(16) Överförmyndarnämndens delegationsordning. Styrdokument 1(16) Styrdokument 2(16) Styrdokument Dokumenttyp Delegationsordning Beslutad av Överförmyndarnämnden 2015-09-29, 21 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Överförmyndarnämnden 2016-10-24, 38 3(16)

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden

Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sidan 5 av 13 152 Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden Sigtuna,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 + KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 Inledning Delegering inom en nämnd Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen Ersätter Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för utförarstyrelsen Sida: 1 (6) 2006-11- DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Fastställda av utförarstyrelsen 2007-01-10 1 att gälla från och med den 1 januari

Läs mer

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2003-01-07 5 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Om behov finns, förtydligande av lagtext Följas upp: DELEGATION En redovisning

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer