Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten"

Transkript

1 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning Lagstiftningen som reglerar god man/förvaltarskap finns i Föräldrabalken som baserar sig på förmynderskapslagen som är från Den nu gällande föräldrabalken infördes Därefter har reformer av regelverket genomförts vid fyra tillfällen, dessa ändringar trädde i kraft åren 1975, 1989, Senaste ändringen av föräldrabalken trädde i kraft 2015 och gjordes efter en utredning om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Någon generell översyn av lagstiftningen har inte gjorts och efter den senaste lagändringen kvarstår fortfarande många svårigheter. Samhällsutvecklingen har skapat behov som idag inte går att lösa utifrån lagstiftningen och utifrån tanken att uppdraget som god man/förvaltare ska vara ett lekmannauppdrag som utförs på fritiden. Den ökade gruppen av huvudmän med en komplex problematik medför att det inte alltid är möjligt att lösa behovet av hjälp genom ett lekmannauppdrag. Gränsvärdena för när huvudmannen ska betala arvodet är snävt utformat och medför att personer som behöver hjälp väljer att avstå från ett godmanskap då det medför en kostnad som de har svårt att betala. Under de senaste åren har det också uppmärksammats flera fall där systemet uppenbarligen brister både när det gäller överförmyndarens tillsyn men också hur ställföreträdare har skött sitt uppdrag. Barnkonsekvensanalys En förändring av lagstiftningen är i barnens intresse. Många av de vuxna huvudmännen som har god man eller förvaltare har barn som påverkas negativt om inte deras föräldrars rättigheter tas tillvara. När det gäller godmanskap för ensamkommande barn är det av stor vikt att det exempelvis finns möjlighet att snabbt fatta beslut om entledigande av en god man som inte på bästa sätt tar tillvara på barnets intressen. Ärendet Lagstiftningen som reglerar god man/förvaltarskap finns i Föräldrabalken som baserar sig på förmynderskapslagen som är från Den nu gällande föräldrabalken infördes Därefter har reformer av regelverket genomförts vid fyra tillfällen, dessa ändringar trädde i kraft åren 1975, 1989, Senaste ändringen av föräldrabalken trädde i kraft 2015 och gjordes efter en utredning om Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post Box 41 Kiliansgatan Lund

2 2(11) bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Någon generell översyn av lagstiftningen har inte gjorts och efter den senaste lagändringen kvarstår fortfarande många svårigheter. Lagstiftningen som reglerar godmanskap är ålderdomlig och lappad och lagad. Det finns ett behov av en generell översyn av lagstiftningen. Nedan redogör Överförmyndarenheten för ett urval av de svårigheter och behov av förändringar som uppmärksammats avseende nuvarande lagstiftning. Personer som har behov av stöd faller mellan stolarna Föräldrabalkens regler om god man och förvaltare täcker inte alltid in den ökade kategorin av enskilda med missbruks/psykisk problematik, varför denna grupp riskerar att falla mellan stolarna. Med den förändrade samhällsutvecklingen har det uppkommit en grupp huvudmän som riskerar att falla mellan stolarna i den nuvarande lagstiftningen. Flera lagändringar i exempelvis socialtjänstlagen tar fasta på den enskildes integritet och självbestämmande. Även ett godmanskap enligt föräldrabalken bygger på frivillighet och samtycke från den enskilde och godmanskapet innebär att den enskilde behåller sin rättshandlingsförmåga. Det finns idag en grupp huvudmän där det inte fungerar med ett godmanskap, men som inte uppfyller kraven för att kunna få förvaltare. Huvudmannen kan initialt ha samtyckt till ett godmanskap, men kan under tiden för förordnandet neka att ta emot hjälp ifrån sin gode man. Han/hon kan också under uppdraget företa rättshandlingar som försvårar för gode mannen att utföra sitt uppdrag, t.ex. ta ut pengar ifrån godmanskontot så att det uppstår svårigheter att betala räkningar. Huvudmannen kan också välja att avsluta godmanskapet om han/hon inte längre samtycker. I dessa fall måste godmanskapet upphöra eftersom det saknas samtycke. Hjälpbehovet kvarstår dock, men det är en allt för ingripande åtgärd med ett förvaltarskap. Med hänsyn till den allt svårare problematik t.ex. psykiska störningar och missbruksproblematik som flera huvudmän har, uppstår också ibland situationer där huvudmanen hotar eller utövar våld mot gode mannen. För dessa huvudmän är det tveksamt om ett godmanskap kommer fungera och det är samtidigt mycket svårt att rekrytera gode män till dessa uppdrag. Förvaltarskap blir ändå inte aktuellt då det av rätten bedöms vara en allt för ingripande åtgärd med hänsyn till den enskildes integritet. Dessa personer riskerar att bli utan hjälp samtidigt som deras sociala och ekonomiska situation förvärras.

3 3(11) Rekryteringssvårigheter Nuvarande lagstiftning bör förändras och anpassas för att möjliggöra en professionalisering av ställföreträdarna för att underlätta rekrytering vid komplexa uppdrag. Att vara ställföreträdare är ett frivilligt lekmannauppdrag. Med anledning av den ökande gruppen huvudmän med svåra psykiska diagnoser och missbruksproblematik har det blivit allt svårare för överförmyndaren att rekrytera personer som är villiga att åta sig uppdragen. I vissa fall är det inte huvudmannens problematik som medför svårigheter att rekrytera utan hotfulla anhöriga som motsätter sig att den enskilde har god man. Rekryteringssvårigheterna innebär generellt att hjälp och insatser kommer in för sent, då godmanskap/förvaltarskap först anordnas när den enskilde redan har blivit skuldsatt, vräkt etc. Med hänsyn till att antalet huvudmän med svårare problematik har ökat är det också svårt att hitta ställföreträdare som har rätt kompetens för att klara uppdragen. Vissa kommuner har löst detta genom så kallade Förvaltarenheter där personer, anställda inom kommunen tar uppdrag som ingen annan är villig att åta sig. Bolag som Optio AB har också bildats vilket skapat en professionalisering. Det finns blandade meningar om professionaliseringen är förenligt med gällande lagstiftning. Enligt föräldrabalkens regler ska en god man förordnas personligen. Enligt lagkommenteraren till 11 kap 12 föräldrabalken finns det inte något hinder att förordna en socialtjänsteman till god man. Däremot kan inte uppdraget knytas till en viss befattning. Kan en socialtjänsteman, på grund av att han lämnar sin befattning, inte ha kvar ett uppdrag som god man eller förvaltare, får han entledigas från uppdraget enligt reglerna i 19 och ersättas av en annan person. Enligt kommunallagen får inte kommuner ägna sig åt annat än sådant som är av allmänt intresse och inte heller sådant som finns reglerat i annan lagstiftning. Nuvarande lagstiftning bör således anpassas till dagens förhållanden och i den mån uppdragen bör kunna utföras inom ramen för en yrkesverksamhet måste också lagstiftningen anpassas för detta. Arvodering Föräldrabalkens regler avseende arvode till god man bör förändras för att underlätta för ställföreträdaren att ta ut sitt arvode, samtidigt som huvudmän med en knapp ekonomi inte ska få en sämre livssituation på grund av behovet av god man. Enligt 12 kap 16 föräldrabalken har förordnade förmyndare, gode män och förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. I

4 4(11) samma paragraf framgår det att om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel i den mån hans eller hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller hans eller hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet. I RH 2011:61 har hovrätten uttalat att det är den taxerade förvärvsinkomsten som avses med inkomstbegreppet enligt bestämmelsen, vilket innebär att grundavdrag enligt 63 kap inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska beaktas vid fastställandet av den enskildes inkomst. Det är således huvudmannens inkomst före skatteavdrag som ska ligga till grund för vem som betalar arvodet. För 2016 uppgår prisbasbeloppet till kronor vilket innebär att gränsvärdena för när huvudmannen själv ska betala arvodet är inkomster överstigande kronor före skatteavdrag (9782 kronor per månad) alternativt tillgångar överstigande kronor. Gränsvärdet för inkomst är enligt överförmyndarenhetens uppfattning mycket snävt. Efter ett skatteavdrag har huvudmannen endast c:a kronor kvar att leva för, vilket understiger förbehållsbeloppet vid exempelvis utmätning hos Kronofogdemyndigheten. Gränsvärdet tar inte heller hänsyn till om huvudmannen har barn etc. Att gränsvärdet är så snävt innebär att många som behöver hjälp och som kan ha rätt till en ställföreträdare väljer att avstå från hjälpen. För den som har förvaltarskap, vilket är en tvångsåtgärd finns det inte någon valmöjlighet. Gränsvärdet medför också en svårighet för en god man att faktiskt ta ut sitt arvode, vilket i sin tur medför svårigheter att rekrytera lämpliga ställföreträdare. Av 12 kap 16 föräldrabalken framgår också att arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder något annat. Även här kan det uppstå svårigheter för ställföreträdaren att få ut sitt arvode från anhöriga som inte är villiga att betala. Vid svårigheter att få ut sitt arvode kan gode mannen bli tvungen att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. En annan svårighet när det gäller den lagparagraf som reglerar arvoderingen är att det är svårt att på förhand veta hur stort arvodet kommer att bli. Enligt 12 kap 16 föräldrabalken framgår att beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Arvodesbeslutet fattas i efterhand, ofta ett helt år efter att uppdraget utförts. Det finns inga möjligheter i förväg att avtala om ett arvode. Detta medför att det är svårt för huvudmannen att ta ställning till huruvida han vill ha hjälp av en god man. Det innebär också svårigheter för den gode mannen att sätta av medel till sitt eget arvode. Det bör i sammanhanget även nämnas att domstolspraxis har gett ställföreträdare med F-Skattsedel rätt att få moms tillagt till sitt arvode.

5 5(11) Denna praxis är dock inte helt tydlig och bör förtydligas i lagstiftning. Om viss professionalisering sker bör denna problematik uppmärksammas. Handläggningstid En reglering av rimlig handläggningstid behövs i lagstiftningen för att öka rättssäkerheten för den enskilde. Det finns inget krav i lagstiftningen hur snabb handläggning som överförmyndaren ska ha i enskilda frågor. Landets överförmyndare och ledamöter i överförmyndarnämnder arbetar under mycket olika villkor. Detta medför att handläggningstiden varierar mycket i landet och är beroende på hur mycket resurser en enskild överförmyndarverksamhet har. En av överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare för att motverka rättsförluster för de svagaste i samhället. En lång handläggningstid med exempelvis att granska årsräkningar kan medföra att en huvudman lider skada, då överförmyndaren inte förrän långt senare upptäcker om en god man misskött sitt uppdrag. Enligt 7 förvaltningslagen framgår att varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Långa handläggningstider medför att enskilda kan komma i kläm. Att korta handläggningstiderna är också viktigt för att myndigheteten ska undvika ärendebalanser som kan leda till ökade kostnader för ärendehanteringen. Det finns inte någon tydligare beskrivning i lagkommentarerna av vad snabb handläggning innebär. En lagstadgad tidsgräns hade medfört krav på kommuner att tillsätta tillräckliga resurser för att kunna driva verksamheten så att inte den enskilde lider några rättsförluster. Åtminstone för granskningen av årsräkningar hade en tidsgräns medfört en direkt ökning av rättssäkerheten för den enskilde. Svårigheter för ställföreträdare att frånträda uppdraget Föräldrabalkens regler bör förändras för att förenkla för en god man att kunna bli befriad från sitt uppdrag. Enligt 11 kap 19 har en god man eller förvaltare rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet eller förvaltarskapet ska fortsätta, är den gode mannen eller förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts, om inte annat föreskrivs i 19 a.

6 6(11) Enligt 11 kap 19 a gäller inte skyldigheten enligt 19 andra stycket att kvarstå som god man eller förvaltare, om en god man som har förordnats enligt 4 eller en förvaltare har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man eller förvaltare har utsetts. Enligt lagkommentarerna ska det vid bedömningen av om det finns en sådan skälig orsak göras en avvägning mellan de skäl som ställföreträdaren har för att uppdraget ska upphöra och den enskildes behov av att det kontinuerligt finns en ställföreträdare förordnad. Omständigheterna kan vara sådana att ställföreträdaren har en rätt att omedelbart frånträda sitt uppdrag. Så kan vara fallet när en ställföreträdare t.ex. ska tillträda en tjänst som på grund av jäv omöjliggör ett fortsatt uppdrag eller om han eller hon har drabbats av allvarlig sjukdom. Även den enskildes agerande kan föranleda att ställföreträdaren har rätt att omedelbart bli entledigad, t.ex. om huvudmannen allvarligt hotat eller utövat våld mot ställföreträdaren som gör att det bedöms omöjligt att fortsätta uppdraget. Sker ett entledigande med stöd av första stycket, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra, om överförmyndaren har vidtagit alla rimliga åtgärder för att finna någon annan som är lämplig och som vill åta sig uppdraget. En svårighet är att det ofta tar lång tid att hitta ny ställföreträdare som kan överta uppdraget. Förutsättningarna för rekrytering ser olika ut för olika överförmyndare i landet. Handläggningstider hos överförmyndaren gör att en god man/förvaltare får kvarstå under lång tid, med skyldighet att agera och sköta sitt uppdrag som vanligt. Det finns behov av att som god man kunna bli befriad från uppdraget inom en viss tid, inte enbart i de fall där man kan ansöka om att bli entledigad från sitt uppdrag genom 11 kap 19 a FB. Otvistiga godmanskap bör kunna avgöras av överförmyndaren Godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, som inte är tvistiga bör kunna avgöras av överförmyndaren för att möjliggöra en snabbare handläggning. Beslut om att anordna och förordna god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken fattas av tingsrätten. Beslut om övriga godmanskap fattas av överförmyndaren. En ansökan om god man för en person med sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd och liknande förhållanden kommer oftast i fråga först när den enskildes behov av insatser funnits en längre tid och generellt kommer insatserna in för sent. Eftersom det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande av godmanskap är det också rätten som har utredningsansvaret (11 kap. 16 FB) och ska därmed inhämta de yttranden och underlag som behövs för att fatta ett beslut om godmanskap. Rätten får enligt 11 kap. 17 a förelägga överförmyndaren att inhämta de yttranden som anges i 16 andra stycket och utredning enligt 17, t.ex.

7 7(11) läkarintyg. Eftersom tingsrätten använder denna möjlighet i allt större utsträckning och överförmyndaren utför den huvudsakliga utredningen till tingsrätten, bör också överförmyndaren ha möjlighet att fatta beslut om att anordna god man i de ärenden som är av okomplicerad art, t.ex. när det finns en egen ansökan om god man och underlaget styrker ett behov. Skriftväxlingen mellan tingsrätten och överförmyndaren tar onödig tid i anspråk och medför att den enskilde får vänta onödigt länge på ett beslut. Behov av snabbare beslutsordning Föräldrabalkens regler bör förändras för att möjliggöra att ordförande i en överförmyndarnämnd får delegation att avgöra brådskande ärenden. Föräldrabalkens regler bör också förändras för att möjliggöra delegation till handläggare att fatta interimistiska beslut om entledigande. Enligt 6 kap. 36 Kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Överförmyndarnämndens möjlighet att delegera framgår av 19 kap 14 föräldrabalken. I denna paragraf framgår att Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Överförmyndaren får på motsvarande sätt uppdra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar. Det finns däremot ingen motsvarande reglering i föräldrabalken som i kommunallagen att ordförande kan få delegation att fatta beslut i brådskande ärenden. Med tanke på att en ensam överförmyndare har samma beslutsrätt som en överförmyndarnämnd, bör det vara möjligt för nämnden att delegera beslutsrätten i brådskande ärenden till ordföranden. Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet och kommunallagens bestämmelser gäller om inte annat sägs i annan lagstiftning, t.ex. i föräldrabalken. Föräldrabalkens regler går således före bestämmelserna i Kommunallagen. Ett exempel på ett brådskande ärende inom överförmyndarverksamheten är ett entledigande av en god man eller förvaltare. Det är inte möjligt enligt föräldrabalkens regler att delegera ett beslut enligt 11 kap 20 föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från sitt uppdrag. När tjänsteman upptäcker oegentligheter i utförandet av uppdraget kvarstår ställföreträdaren idag, tills nämnden är sammankallad och kan fatta ett beslut. Om det är lång tid till nästa nämndsammanträde måste man sammankalla till extra möte.

8 8(11) Förfaringssättet fördröjer entledigandet vilket skapar en rättsosäkerhet eftersom det är stor risk att huvudmannen lider skada innan ställföreträdaren har hunnit entledigas. Vid godmanskap för ensamkommande barn är detta synnerligen viktigt då hänsyn ska tas till barnperspektivet. Överförmyndarenheten föreslår därför att man inför möjlighet för överförmyndarnämnden att delegera till ordförande i nämnden att fatta beslut i brådskande ärenden. Överförmyndarenheten föreslår också att regleringen i föräldrabalken avseende delegation förändras för att möjliggöra att beslut om entledigande av ställföreträdare kan tas interimistiskt av en handläggare om det är uppenbart att en fördröjning kan medföra att den enskilde lider skada. Även om det finns en ordförandedelegation skulle den enskilde kunna lida skada om ordförande inte har möjlighet att fatta beslut samma dag. Behov av fler än en ställföreträdare för ensamkommande barn Lag om god man för ensamkommande barn bör förändras för att möjliggöra att mer än en person kan vara förordnad till god man. Ställföreträdarskap för barn under 18 år regleras i föräldrabalken. Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år. Ett barn under 18 år kan inte rättshandla och därmed företräda sig själv i olika sammanhang och behöver därför en ställföreträdare. I de allra flesta fall har föräldrarna denna funktion. Om barnets båda föräldrar är dess vårdnadshavare är de också förmyndare. De utövar då förmynderskapet gemensamt. Om en förälder dör eller exempelvis blir entledigad från sitt uppdrag som förmyndare blir den andre föräldern ensam förmyndare. Om föräldern inte klarar att utöva förmynderskapet ensamt kan en medförmyndare utses. För barn som kommer ensamma till Sverige utan föräldrarna förordnas istället en god man, enlig lag om god man till ensamkommande barn, Den gode mannen går in i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det saknas en möjlighet i lag om god man för ensamkommande barn att ha två ställföreträdare förordnade för barnet. Detta innebär att barnet helt saknar en ställföreträdare om den gode mannen kortvarigt är förhindrad att utföra sitt uppdrag, t.ex. vid en resa/semester. Detta innebär att om en god man reser bort under en kortare tid bör han/hon entledigas ifrån sitt uppdrag som god man och en ny person förordnas, vilket inte alltid är i barnets bästa intresse. Att entlediga den gode mannen och utse en ny person innebär att barnet får ytterligare en vuxen person som han/hon ska skapa tillit till. Det är vidare inte rimligt att den som frivilligt tagit på sig ett uppdrag som god man för ett ensamkommande barn, ett uppdrag som i grunden är ideellt, inte ska ha någon möjlighet att ta en kortare tids

9 9(11) ledighet från detta uppdrag. Överförmyndarenheten föreslår därför att det införs möjlighet i lagen att förordna två gode män för barnet. Ställföreträdarregister Lagstiftningen bör ge stöd för att upprätta ett landsomfattande register över de personer som har uppdrag som god man/förvaltare. Lagstiftningen bör också reglera hur många uppdrag som en ställföreträdare högst får ha. Det är idag inte rättsligt reglerat hur många uppdrag som en ställföreträdare får ha. Ett av problemen med att en ställföreträdare har många uppdrag är att det är svårt att ha en överblick över huvudmännens livssituation och därmed uppstår svårigheter för ställföreträdaren att bevaka huvudmannens rättigheter. Det finns inte heller ett landsomfattande register över vilka uppdrag som ställföreträdaren har. Detta innebär att även om en enskild överförmyndare bestämmer ett högsta antal uppdrag kan ställföreträdaren ha fler uppdrag i andra kommuner. Med ett nationellt ställföreträdarregister hade överförmyndarverksamheter i hela landet getts möjlighet att kontrollera hur många uppdrag en ställföreträdare har sammanlagt och begränsa antalet uppdrag, antingen inom en lagstiftad gräns eller inom den gräns som verksamheten bestämt som lämplig. Förstärkt sekretess mot anhöriga Sekretessen som avser överförmyndarverksamheten bör förstärkas så att inte anhöriga längre har en ovillkorlig rätt att ta del av huvudmannens handlingar som förvaras hos överförmyndaren. Bestämmelser om sekretess återfinns för överförmyndarna i 32 kap. 4-5 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I 4 presumeras att uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden inte lämnas ut, s.k. stark sekretess. Uppgifterna kan avse både huvudmannens och/eller ställföreträdarens förhållanden eller uppgifter om någon annan person. 5 stadgar att utan hinder av sekretessen som sägs i 4 har den enskilde själv, om han eller hon fyllt sexton år, och har god man eller förvaltare, rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Den rätten har också den enskildes make, sambo och närmaste släktingar, 16 kap 7 FB. Med närmaste släktingar avses barn, föräldrar och syskon. Finns inte någon av dessa får kretsen utvidgas. Det är en ovillkorlig rätt för dessa personer att få ta del av handlingarna och överförmyndaren kan inte inskränka den på något sätt.

10 10(11) Detta innebär att handlingar som finns hos överförmyndaren kan lämnas ut till anhöriga mot den enskildes vilja vilket strider mot den personliga integriteten. I vissa fall skulle det även kunna innebära en fara för den enskilde att uppgifterna lämnas ut. Sekretessen som avser överförmyndarverksamheten bör därför förstärkas så att inte anhöriga längre har en ovillkorlig rätt att ta del av huvudmannens handlingar som förvaras hos överförmyndaren. Otydlighet i uppdraget som ställföreträdare och olikheter i tillsynen från överförmyndaren Ett förtydligande behövs i lagstiftningen avseende tillsynsmyndighetens (Länsstyrelsens) stödjande roll för överförmyndaren. Enligt 19 kap 17 föräldrabalken framgår att Länsstyrelsen ska stödja överförmyndaren och överförmyndarnämnderna i sin verksamhet och främja en enhetlig rättstillämpning. Det bör förtydligas i lagstiftningen vad detta innebär. Det saknas idag en enhetlighet mellan överförmyndarna i tillämpningen av lagen, vilket skapar en rättsosäkerhet. Tillsynsmyndigheten bör ha ansvaret för att utfärda allmänna råd eller vägledningar inom överförmyndarverksamheten för att tydligare beskriva ställföreträdares och överförmyndarens uppdrag. Tillsynsmyndigheten bör också utfärda enhetliga blanketter och informationsmaterial, vilket hade ökat rättssäkerheten, effektiviserat verksamheten och skapat en enhetlighet för landets överförmyndare. Om en sådan roll inte kan tas av länsstyrelsen bör det övervägas om en annan tillsynsmyndighet ska inrättas. Lagstiftningen behöver förtydligas avseende vilka typer av beslut som hör till sörja för person, förvalta egendom respektive bevaka rätt för att öka rättssäkerheten för huvudmännen. Avsaknaden av tydligheten i lagstiftningen medför svårigheter för ställföreträdaren att förstå vad som faktiskt ingår i hans/hennes uppdrag, men skapar också en otydlighet för vad överförmyndaren särskilt ska beakta vid sin tillsyn. Otydligheten i lagstiftningen medför att informationen till ställföreträdaren, om vad som ingår i uppdraget blir godtycklig och beror på vilken kommun som ansvarar för tillsynen. Det leder också till att tillsynen ser olika ut beroende på vilken överförmyndare som utövar den. Det finns således ett behov av att klargöra uppdragets omfattning både för ställföreträdare som har ett sådant uppdrag men också för överförmyndaren som ska utöva tillsynen.

11 11(11) Slutsats Redogörelsen ovan är urval av de problem som dagens åldrade lagstiftning medför, såväl för ställföreträdarna som för överförmyndarna vid tillsynen över uppdragen. Det finns ytterligare problem i gällande lagstiftning som inte har belysts i skrivelsen. De flesta gode män utför sitt uppdrag på ett bra sätt med stort engagemang men under den senaste tiden har det blossat upp en debatt i media som visat både på ställföreträdare som missbrukat sin ställning och utnyttjat huvudmännen och på att överförmyndarens tillsyn varit otillräcklig och direkt bristfällig. Det behövs en lagstiftning som är tidsenlig och anpassad efter nutidens behov. Lagstiftningen behöver också förändras för att öka kvaliteten i överförmyndarens tillsyn och som är förebyggande för att minska risken för ställföreträdarna att göra fel. Den senaste tidens debatt i media visar hur stort behovet är av att göra en generell översyn av lagstiftningen för att komma till rätta med problemen och anpassa lagstiftningen till det behov som finns i dagens samhälle. Överförmyndarenheten i Lund önskar att en utredning tillsätts skyndsamt för att se över föräldrabalkens regler gällande överförmyndare och ställföreträdare. Utredningen bör ha uppdraget att göra en ordentlig översyn över hela regelverket i syfte att skapa en ändamålsenlig och modern överförmyndarverksamhet. Överförmyndarenhetens förslag till beslut att översända överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse till justitiedepartementet. Överförmyndarenheten Jesper Jacobsson Administrativ chef Jessica Nilsson Enhetschef

Vissa frågor om gode män och förvaltare

Vissa frågor om gode män och förvaltare Vissa frågor om gode män och förvaltare Betänkande av Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Stockholm 2013 SOU 2013:27 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Civilutskottets betänkande 2013/14:CU34 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Ansökan till tingsrätten

Ansökan till tingsrätten Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Ansökan till tingsrätten Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Ansökan

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen?

Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen? Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen? I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med år 2015 samverkar Vimmerby kommun med Kinda, Ydre och

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje 2015-12-10 Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare ÖFM 2015/0070 Antagen av överförmyndarnämnden den 10 december 2015. Riktlinjen ersätter Riktlinjer för arvoden till gode män och

Läs mer

Överformyndaren. QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. VERKSAMHETSPLAN. zola. Sid 1 2014-04-07

Överformyndaren. QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. VERKSAMHETSPLAN. zola. Sid 1 2014-04-07 Överformyndaren QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. v.o VERKSAMHETSPLAN zola Sid 1 2014-04-07 -^-;,.. _. Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Gunilla Tornberg

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren i Tingsryds kommun Information om godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken (Lag 1949:381). Personer som på grund av sjukdom,

Läs mer

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag Överförmyndarnämndens uppdrag 2 Överförmyndarnämndens uppdrag Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov Information från Ansökan om god man eller förvaltare Den som behöver hjälp kan själv ansöka om god man eller förvaltare. Även maka/make, föräldrar, barn, sambo, god man, förvaltare och överförmyndaren

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Tillämpas från 2016-01-01 1. Allmänt Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

God man & förvaltare

God man & förvaltare God man & förvaltare Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden i Uppsala är gemensam för Uppsala, Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby och

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN 1(11) REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Överförmyndarsekreterare Beslutad av Överförmyndarnämnden Gäller för Överförmyndarnämnden

Läs mer

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndare Välkommen till överförmyndaren Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndaren, en myndighet Funderingar

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden

Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden Januari 2014 Vi önskar er alla ett gott 2014 och vill samtidigt med årets första Godmans-Nytt rikta ett STORT TACK till er för allt engagemang

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Riktlinjer Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Rätten

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Introduktion Anvisningar till anmälan om behov av godman eller förvaltare Anmälan ska göras via denna e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR)

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Överförmyndaren 1(8) ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Den 1 juli 1995 ändrades lagen om föräldrars rätt att själva förvalta underårigas tillgångar, men även i fortsättningen är föräldrarna skyldiga

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner

16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner 16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner Utredningens bedömning: Insatsen biträde av kontaktperson enligt 9 4 LSS är av mycket stort värde för den enskilde brukaren, i de fall kontaktpersonen

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 1998:319 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 28 maj 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4

ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 VALLENTUNA KOMMUN ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 SID 1/8 ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 Innan god man förordnas är det viktigt att tänka på om det finns alternativ till detta, en vanlig lösning är fullmakter när det

Läs mer

Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun

Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 6532-2013 Sid 1 (5) Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän:

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17 Överförmyndare i samverkan Carolina Winkler Christina Walldén Andersson Elisabeth Hultén Rose-Marie Norén Aldsten Vem kan få god man? Sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.; utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (1967:531) om

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare 1(5) Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare (för underårig), god man eller förvaltare har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-12-04 1(8) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 12.00, Konsthallen i Folkets hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Stig Hallstensson (S) erästtare för Carina Sätterman (S) Bernt Fägerås,

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013.

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Stadskontoret Personalavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE 2013-01-16 1 (7) Förtroendevalda i Jönköpings kommun ARVODESREGLER 2013 I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Utgångspunkter

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Revisionsrapport "Överförmyndarens handläggningsrutiner"; yttrande

Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner; yttrande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 25 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 120 Dnr 2012/260 Revisionsrapport "Överförmyndarens handläggningsrutiner"; yttrande INLEDNING På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Socialtjänsten RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Rättsutredning 2016-03-21

Rättsutredning 2016-03-21 Bfd22 141107 1 (8) Patrik Havermann Telefon: 010-485 29 20 Rättsutredning 2016-03-21 Diarienummer 1.3.4-2016-45137 FRÅGOR OM BEDÖMNING AV ÅLDER Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer